Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov"

Transkript

1 Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k

2 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : Zřizovatel : Obecní úřad Velemín Právní forma : Příspěvková organizace IČO : Kapacita : 16 dětí Škola sdružuje : ZŠ Velemín MŠ Velemín MŠ Milešov Školní jídelna Školní družina Počet tříd : 1 Provoz : Po Pá hodin Koncepce : ŠVP vypracovala : Ivana Chmelařová Na vytvoření se podílela p. uč. Eva Mazánková 2

3 HETEROGENNÍ TŘÍDA(smíšená): - děti jsou v jedné třídě - věkově smíšené skupiny jsou využívány pro zdravý průběh adaptace nováčků - třída je vybaveny dostatečným množstvím hraček, materiálu a pomůcek vzhledem k rozdílnému věku dětí - je využívána možnost organizovat menší skupiny nejstarších dětí k určitým aktivitám nebo náročnějším činnostem - učitelky akceptují, že děti jsou si navzájem nejpřirozenějšími učiteli, že se od sebe učí, předávají si zkušenosti a dovednosti - učitelky věnují pozornost poznávání individuálních předpokladů každého dítěte a na nich staví další práci, respektují vývojové a individuální zvláštnosti dětí - ve smíšené třídě jsou uplatňovány především individuální a skupinové formy práce, které umožňují mladším dětem pozorovat a napodobovat starší děti při činnostech, a tak motivovat jejich zájem o budoucí úkoly - heterogenní třída vytváří prostor a příležitosti pro kooperaci mezi dětmi Cíl Kritérium splnění Zodpovědnost Do kdy Získávat rodiče pro pomoc při výchovně vzdělávací činnosti, organizaci a zajišťování akcí pro děti - Každodenní vstupy - Společné třídní (školní) akce - Učitelky Průběžně Využívat všech možností k organizování menších skupin - Skupinová práce s nejstaršími předškolními dětmi - Učitelky Průběžně Vyvarovat se didaktizujících přístupů a důrazů na soutěživost a výkonnost mezi staršími a mladšími dětmi - Samostudiem poznat fakt individuality a jedinečnosti každého dítěte - konzultace pedagogické rady - Učitelky Průběžně 3

4 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola Milešov se nachází u hlavní silnice ve druhé zatáčce v počátku vesnice ze směru od obce Velemína Škola je jednotřídní s kapacitou 16 dětí.v roce 2009 se uskutečnila celková rekonstrukce budovy vnějšího pláště. V přízemí se nachází prostorná šatna,sociální zařízení a dvě malé herny.jedna je vybavena výtvarným,pracovním,kadeřnickým a novým kuchyňským koutkem,druhá slouží na volné hry a tělovýchovné chvilky a je vybavena novou stěnou Mašinka.V patře budovy je stálá ložnice dětí a jídelna.výdejna jídla je po nedávné rekonstrukci s novým vybavením a kuchyňskou linkou.interiér je postupně doplňován novým nábytkem,novými podlahovými krytinami a pomůckami pro vytvoření koutků a zázemí pro tvořivou hru dětí-např.nový divadelní koutek. Podnětné prostředí vytvářejí i učitelky svépomocí zahradnickými pracemi.zahrada se nachází na jižní straně od budovy MŠ,je postupně vybavována modernějšími průlezkami, skluzavkami a domečkem. počet tříd 1 počet dětí 16 počet pedagogických pracovníků 1,452 počet nepedagogických pracovníků 0,625 průměrný věk pedagogických pracovníků 38 Zřizovatel OÚ Velemín Právní forma Příspěvková organ. Název školy Základní a mateřská škola Telefon rozdělení třídy heterogenní / smíšená/ třída 4

5 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 1. VĚCNÉ PODMÍNKY ŠKOLY Mateřská škola je po celkové rekonstrukci vnějšího pláště se zateplením budovy a částečné rekonstrukci uvnitř. Výdejna stravování byla zmodernizována a vybavena novým nábytkem.objekt má nová plastová okna, která výrazně přispěla k úsporám provozních nákladů budovy. Byla zrekonstruována umývárna a sociální zázemí, 3x WC a 3 umyvadla se sprchovým koutem, aby byly splněny hygienické normy.velká kuchyňka sloužící jako výdejna potravin/svačin a obědů/ Potraviny se dovážejí ze školní jídelny ze ZŠ Velemín.Je zajištěn pitný režim, ke kterému mají děti celodenní přístup..ložnice je stálá, lehátka se každodenně nerozkládají.vedle ložnice je jídelna a výdejna potravin.jídelna je přizpůsobena i na chvilkové hry dětí a přípravu na spánek. V obou hernách v přízemí jsou vytvořeny koutky pro tvořivou hru dětí: Divadelní koutek, Kutilský koutek, Kadeřnictví, Kuchyňka, Knihovna, Dopravní koutek,koutek s didaktickými pomůckami, Hudební koutek, Koutek s počítačem pro děti byl přemístěn do patra k hernímu koutku v jídelně., Stůl pro výtvarnou práci dětí.. Prostor pro tělovýchovnou chvilku.tyto prostory plně vyhovují počtu dětí v MŠ. K budově školy patří zahrada, zařízena herními prvky. Novou skluzavkou, opraveným pískovištěm, zahradním domečkem.na zahradě přibylo houpadlo-koník a malý domek s dětským sezením.byla objednána další sportovní sestava dětského hřiště se šesti prvky. Zahrada školy je osázena stromy, které tvoří stín a chrání děti před nadměrným sluncem ÚKOL: Zabudovat koš na košíkovou,branky na fotbal,zastřešit domeček se sezením. Jednotlivé herny jsou postupně zařizovány novým nábytkem. Podle finančních možností se zlepšuje celková úroveň vybavení školy, prostředí tříd i chodeb. Dbá se především na bezpečí, ale také na estetický vzhled. Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.. Učební pomůcky i hračky jsou obnovovány a doplňovány průběžně. Při jejich umístění klademe důraz na optimální přístupnost dětem. ÚKOL: - Zajistit dostatek přírodního materiálu ke hrám a činnostem (přírodniny, dřevo, písek, voda, ) - Zakoupit nové lupy a mikroskopy. - Pořídit a využívat pro oblast her improvizované pomůcky,kostýmy, látky Ve třídě je knihovna, kde mají děti možnost libovolně si půjčit knihu. ÚKOL: - nákup dalších nových knih Třída je vybavená tělocvičným nářadím, které děti mohou využívat za určitých podmínek a 5

6 pravidel bezpečného chování. ÚKOL: Obnovit a přikoupit nové tělovýchovné nářadí a náčiní. Chodba je prostorná dobře větratelná Je využívána pro prezentaci, výstavy prací a výrobků dětí. ÚKOL: Vést děti ke společnému podílu na výzdobě tříd a společných prostor Informační tabule pro rodiče je umístěna v šatně. Je jedním z informačních zdrojů pro rodiče. V jedné ze tříd je umístěn počítač pro učitelky, knihovna s odbornou a metodickou literaturou. Vše je přístupné i pro pedagogický personál. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin apod.). 2. ŽIVOTOSPRÁVA Životospráva dětí v mateřské škole je plně vyhovující. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu), je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, je zajištěn pitný režim.strava je dovážena ze školní jídelny ZŠ Velemín ÚKOL: - podporovat zdravou výživu ve školní kuchyni - zařazovat přiměřeně netradiční jídla a potraviny - v co nejmenší míře využívat polotovary - sledovat využívání nabídky pitného režimu pro děti - nabídnout ovoce a zeleninu v průběhu dne - zařazovat sebeobsluhu dětí-příprava svačiny Denní řád je flexibilní, přizpůsobuje se potřebám a aktuální situaci. Pobyt venku je v co největší míře s ohledem na počasí a roční období. ÚKOL: - snažit se přesouvat činnosti co nejvíce ven (zahrada, les, hřiště) 3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Psychosociální podmínky jsou pro vzdělávání dětí plně vyhovující. Je zajištěn adaptační program pro nově příchozí dítě, rodiče mohou být přítomni u všech činností v MŠ. Pedagogové respektují potřeby dětí. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Pedagogický styl, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Dodržujeme pravidla soužití : 6

7 A/ Máme se rádi B/ Neubližujeme si C/ Tvoříme,kreslíme stavíme,ale nebouráme,neničíme D/ Společně prožíváme radost E/ Umíme si naslouchat F/ Pomáháme si. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života., přihlíží se na individuální zvláštnosti a schopnosti dětí. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí).stanovili jsme si pravidla k rozvoji jedinečnosti každého dítěte A/ Mít dostatek podnětů ke hře B/ Respektovat věk dítěte,dostatečný stupeň vývoje dítěte C/ Budovat důvěru ve vlastní schopnosti,pochvala ocenění D/ Rozvíjení kladných rysů dítěte E/ Demokratický soulad mezi dítětem a učitelem. F/ Spojení výchovy a učení se životem. G/ Vzájemná spolupráce všech učitelů. H/ Neustálá potřeba pedagoga se vzdělávat, poznávat nové metody práce, vkládat do své práce nadšení a velký citový potenciál. ÚKOL: - Osvojovat si snahu porozumět životně důležitým fyziologickým potřebám, biorytmům a zvykům dětí, kolegů, rodičů - Dokázat projevit uznání dětem, kolegům, - Vyvarovat se didaktizujících přístupů a důrazů na soutěživost a výkonnost mezi staršími a mladšími dětmi - Nepřetěžovat děti přemírou nadstandardních aktivit 7

8 4. ORGANIZACE Kurikulum MŠ Milešov vychází z RVP pro předškolní vzdělávání, z poznatků pedagogického týmu a hlavně z potřeb dětí. Předškolní vzdělávání v MŠ Milešov probíhá podle Školního vzdělávacího programu Broučci pozorují a objevují svět. V průběhu roku může být pozměněn, podle konkrétních potřeb a situace školy a s ohledem na rozvoj osobnosti dítěte. Všechny činnosti probíhající v mateřské škole jsou založeny na přímých zážitcích dítěte na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších, či větších skupinách nebo individuálně,vychází z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeb objevovat.formy vzdělávání mají charakter hry,zábavy a zájmových činností pro děti.probouzejí aktivní zájem dítěte a chuť dívat se kolem sebe,naslouchat a objevovat. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků a témat.jejich obsah vychází ze života dítěte, učí a prohlubují si znalosti o přírodě,přírodních jevech,ekologické cítění,správné chování.děti se učí poznat vše nové formou prožitkovým učením V maximální míře je využívána zahrada, lesy a hřiště Za příznivého počasí jsou činnosti dětí přesouvány co nejvíce ven (tělovýchovné chvilky, kreslení,seznamování s živou a neživou přírodou ). Do denního programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity (, cvičení s náčiním, s hudbou, apod.) Při vstupu dítěte do mateřské školy je umožněn adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. MŠ nabízí doplňkové aktivity v rámci své vzdělávací nabídky: 1. Barevné dny 2. Grafomotorika 3. Logopedická náprava řeči 4. Lesní pedagogika 5. Hry na počítači 6. Pokusy a objevy 7. Zapojení rodičů do práce s dětmi 8..Prevence patologických jevů 9.Plavání 10.Zpívání ve sboru Kytička Pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky je připravován individuální program. Všechny děti mají Osobní list, ke kterému se zakládají informace o rodině. Do osobního listu se zakládají písemné záznamy o pokroku dítěte. Učitelky tak mají možnost pozorovat rozvoj dítěte. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Učitelky se snaží o prolínání všech výchov a přizpůsobují program podle potřeb dětí. Využívá se individuální, skupinové i frontální činnosti. Pracujeme na principu výdechu a nádechu. Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru. Mohou nechat rozehranou hru i více dní. Z praktických zkušeností vyplynulo, že každé dítě má své místo u stolu, které ostatní děti respektují. V MŠ fungují určité rituály, které se snaží vyučující i děti dodržovat-přivítání s učitelkou a pozdrav při odchodu, komunitní kruh (sdílení prožitků, naslouchání ostatním, společné přivítání dne, sdělení informací co nás čeká), oslavy narozenin (zpívání Narozeninové písně, kreslení obrázku pro oslavence) a pravidla, která vymýšlí děti, nakreslí je a jsou vyvěšena ve 8

9 třídě- např.: uklízíme hračky, s kterými si již nehrajeme; v umývárně neběhej; pomáhej kamarádovi; atd Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve třídách stanoveny: 1. právo hovořit: K tomu, aby pravidlo fungovalo, potřebujeme nějaký předmět nebo hračku, který si děti sami vyberou (např. kamínek). Předmět si předáváme kdo jej má v ruce má právo hovořit. Je to metoda, která učí děti respektovat mluvčího. Učitelka jako starší kamarádka dětí pravidla rovněž respektuje. Děti se tak učí neskákat do řeči jinému dítěti nebo dospělému. 2. právo zdržet se: Ne každé dítě chce na dané téma hovořit. Výrazem respektu je, že dítě, které právě nechce, hovořit nenutíme. Ten, kdo má předmět v ruce má právo poslat jej dál, aniž by cokoli vysvětloval. Děti se učí říci NE. 3. vzájemný respekt a úcta: Děti se chovají přirozeně, potřebují však vědět, že se mají chovat tak, aby respektovaly druhé. Rozvíjíme pravidla slušného chování. 4. respektování soukromí: Pocit důvěry a bezpečí je další důležitá norma. To co si sdělíme, zůstane mezi námi. Nemusíme říkat jméno toho, o kom mluvíme, apod. V mateřské škole jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Budova se otevírá ráno v 6.30 hodin. Rodiče nebo jejich zástupci přivádějí děti do MŠ do 8.00hodin Po domluvě lze dobu příchodu dítěte do MŠ upravit podle individuálních potřeb dětí a rodiny Děti odcházejí z MŠ s rodiči, popř. se zákonným zástupce.pokud se nechávají zastupovat jinou osobou musí mít v MŠ sepsanou smlouvu-zmocnění k odvádění dětí. U rozvedených rodičů je učitelce oznámeno,kterému z rodičů je dítě předáno do péče pravomocným soudem.budova MŠ se uzavírá v 15.30hodin. Denní režim je přibližně stanovený. V případě potřeby je pozměněn a uzpůsoben dle potřeb (výlety, divadelní představení a podobné akce) spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné hravé, tvořivé, estetické činnosti dětí, tělovýchovná chvilka, IP s předškolními dětmi, komunitní kruhpřivítání dne, diskuze, realizace plánovaných integrovaných činností řízených pedagogem, individuální plánované činnosti; ranní svačina příprava a pobyt venku hry, sportovní aktivity, vycházky, v případě nepříznivého počasí spontánní i řízené činnosti zaměřené na vzdělávání dětí, příprava na oběd, hygiena podávání oběda; hygiena (čištění zubů), některé děti odchází s rodiči domů a ostatní jdou odpočívat literární nebo hudební relaxační chvilka (je upřednostňována živá četba, čtení na pokračování); spánek a odpočinek dětí (pro děti s nižší potřebou spánku jsou připravené klidové činnostiprohlížení knih, kreslení, apod.) postupné vstávání, hygiena; odpolední svačinka; tělovýchovná chvilka; hravé, tvořivé činnosti dětí; individuálně plánované činnosti, pobyt venku na školní zahradě za příznivého počasí, odchod dětí domů 9

10 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 1. Ředitelka, vedoucí učitelka MŠ je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi a to při školní a mimoškolní výchově a vzdělávání tzn. Při všech aktivitách organizovaných MŠ. 2. Opatření v průběhu vzdělávací činnosti : Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby předání dítěte rodičům nebo jiné pověřené osobě, pedagogovi školy Při hře dětí ve třídě dbát, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům, nedovolí dětem nosit do školy nebezpečné předměty nebo hračky Nesmí odejít od dětí při závažných, neodkladných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ Při chůzi po schodech dbát, aby se děti držely zábradlí, aby se nestrkaly, chodily klidně, pomalu, sama jde jako první Při tělovýchovných aktivitách dbát zvýšené pozornosti a bezpečnosti dětí, upozorňuje na možná nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc a záchranu při cvičení, bývá vždy na nejrizikovějších místě Při převlékání dětí v šatně vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou všichni děti oblečeny a připraveny na pobyt venku, po dobu oblékání učitelky dohlíží nad dětmi školnice, pobyt oblečených dětí v šatně musí být co nejkratší, zbytečně se neprodlužuje Při rozcházení dětí domů předává dítě učitelka pověřená osobě na základě písemnému pověření rodičů 3. Opatření při pohybu dětí venku : Dle vyhlášky č. 14/2005 sb., 5 Při pobytu dětí mimo území Neodpovídá pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše : 20 dětí z běžné třídy výjimečně může ředitel navýšit počet nejvýše však 8 dětí 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením výjimečně může ředitel navýšit nejvýše však o 11 dětí Při zvýšeném počtu dětí určí ředitel školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dozoru na houpačky, průlezky, jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu, nedovolí jim též samostatné vzdálení z prostoru zahrady, kam sama nevidí. Vždy musí mít o dětech přehled! 4. Opatření při sportovních akcích a výletech : Ředitel školy, vedoucí učitelka MŠ rozhoduje na základě náročnosti akce, počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí / školnice / Ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o možných nebezpečích, zvláštních situacích a o pravidlech jednání 10

11 Kriteria pro přijímání řízení dětí do MŠ 1. Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě s obcí / bývá z pravidla v dubnu/. 2. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, vyvěšených na veřejném místě. Den zápisu do MŠ je zároveň,, Dnem otevřených dveří O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy po dohodě s vedoucí učitelkou MŠ a pokud počet přihlášených dětí nepřesáhne kapacitu školy. Po ukončení zápisu se informují rodiče vyvěšením výsledků anonymně pomocí číslic na vstupních dveřích MŠ. 5. Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních náplních. Pedagogickým i provozním zaměstnancům byly delegovány konkrétní úkoly, které jsou průběžně kontrolovány, zaznamenávány a hodnoceny. Ve škole je používán participativní styl řízení, který vyhovuje nejen vedení školy, ale hlavně všem zaměstnancům. Učitelky mají možnost spolupodílet se na řízení školy svými podněty, je respektován jejich názor. Provozní zaměstnanci jsou seznámeni s programem školy a dle možností se zúčastňují akcí školy. ÚKOL: - Organizovat společné oddychové akce a aktivity pedagogů a provozních zaměstnanců, které přispívají k stmelení týmu. Zaměstnanci pracují jako tým, spolupracují s rodiči. ŠVP je tvořen celým týmem pedagogů, kteří ho mají možnost v průběhu roku vylepšovat, zdokonalovat. Při zpracování ŠVP byla použita metoda brainstormingu. ÚKOL: - Pořádat tzv. výměnné dny mezi MŠ Velemín a MŠ Milešov - Investovat do vzdělávání pedagogických zaměstnanců - Více zapojit provozní personál do akcí školy MŠ má zavedený fungující vnitřní informační systém: - zaměstnanci jsou seznámeni se všemi směrnicemi, příkazy a pokyny vydanými ředitelkou školy-vše je uložené u ředitelky školy, kdykoliv k nahlédnutí, všichni seznámení potvrdili podpisem přečtení - důležité aktuální informace pro zaměstnance školy jsou vyvěšeny na nástěnce v chodbě vedle výdejny potravin - zaměstnanci jsou včas a dostatečně informováni o záležitostech školy, problémy řeší všichni zaměstnanci společně - informace o dětech se předávají každodenně - pro zaměstnance jsou operativně a podle potřeby nejméně však 4x do roka realizovány 11

12 pedagogické rady a porady, - učitelky mají možnost výběru dalšího návazného vzdělávání a absolvování školení a kurzů - provozní porada je svolávána dle potřeby před zahájením školního roku, před vánočními prázdninami a před koncem školního roku - ředitelka řeší konflikty a problémy včas, věcně, kultivovaným a efektivním způsobem - učitelky si ústně předávají informace o dětech, důležité informace jsou zaznamenány v osobním listu dítěte, aktuální informace (nemoc, problémy, ) jsou zapsány do filtru. Ve vytvořeném prostředí důvěry bylo dosaženo vnitřní ochoty zaměstnankyň se iniciativně podílet na řešení úkolů a zároveň tím získávat i vlastní sebeuspokojení. Motivační systém směrem k zaměstnancům je stále zdokonalován. Jsou stanovena hodnotící kritéria finančního ohodnocení pracovníků, která jsou zveřejněna. Ředitelka pravidelně provádí hospitační činnost na základě předem stanovených kritérií. ÚKOL: - podporovat vzájemné hospitace a náslechy mezi učitelkami 6. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Učitelky jsou nositelkami filosofie naší školy. Záleží především na nich, zda naplní záměr MŠ Velemín. Pedagogové, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Kvalifikace učitelek odpovídá zákonu č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Pedagogové se dále vzdělávají v oborech, které jim pomáhají realizovat výchovu svěřených dětí: - v seminářích a kurzech - formou samostudia - individuálními kurzy Učitelky pravidelně čtou odborné časopisy (Informatorium, Učitelské listy) Každá učitelka se alespoň jednou za rok účastní odborných seminářů, zaměřují se na didaktiku, nové metody práce, apod. Z důvodů lepší kooperace učitelky se vzájemně hospitují, předávají si informace ze seminářů. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech dětem zajištěna optimální pedagogická péče. Pedagogové pracují profesionálním způsobem, v souladu s ŠVP, vyhodnocují svoji práci na základě evaluačních kritérií. Projevují profesní zájem o každé dítě jeho pozorováním, konzultují problémy s jeho rodiči Specializované služby (logopedie, rehabilitace, péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami) ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.). 12

13 Zaměstnanci školy Pedagogové : Ředitelka ZŠ a MŠ Velemín : Mgr. Ladislava Malíková Vedoucí odloučených pracovišť : Ivana Chmelařová Ukončené vzdělání : SPgŠ 1982 Kursy a semináře : Rámcový program pro předškolní vzdělání Praktický seminář k sestavení ŠVP Pedagogika a psychologie,, Neukázněné dítě Rámcový vzdělávací program Základy práce na PVC Speciální poruchy učení v předškolním věku Příprava dítěte na psaní v předškolním věku Pedagogicko psychologická poradna : vzdělávací MŠ Kurs základní logopedické péče Evaluace v MŠ Nadané dítě v MŠ Základní uživatelské ICT znalosti Studium pro ředitele škol a školských zařízení cyklus pro učitelky Učitelka mateřské školy : Eva Mazánková Ukončené vzdělání : SPgŠ Kursy a semináře : Základní uživatelské ICT znalosti Příprava dítěte na psaní v před.věku Prevence patologických jevů Kurz základní logopedické péče Evaluace v MŠ Metoda dobrého startu Správní zaměstnanci : Uklízečka, Jitka Chmelařová Vyučena : Rodinná škola,t.č. dálkové studium v Mostě SPgŠ Učitelka MŠ a systém plánování 13

14 7. SPOLUÚČAST RODIČŮ Spolupráce s rodiči-ředitelka zajišťuje vnější informační systém pro rodiče a širší veřejnost (webové stránky), učitelky projednávají s rodiči nezralost dítěte k docházce do ZŠ, v případě nezralosti dítěte nabízí MŠ rodičům odbornou pomoc a konzultace s odborníky. Rodičům je nabídnuta možnost účastnit se tvořivých dnů v odpoledních hodinách v mateřské škole nebo společné cvičení v tělocvičně v prostorách základní školy. ÚKOL: - zajistit rodičům dostatečné, ucelené a včasné informace - Zjišťovat spokojenost či nespokojenost rodičů s programy, školním programem - Podněcovat rodiče k získávání dalších sponzorů či sponzoringu (materiálním či finančním) - Vyhledávat nové kontakty a partnery pro spolupráci Rodiče jsou informováni o dění školy na nástěnkách v šatnách. Mají přehled o akcích školy, programu, aktuálních zprávách, apod. K předávání důležitých informací, zejména o dětech, se využívá osobní kontakt. S učitelkami je možno hovořit denně ve třídě při předávání nebo vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou zváni na akce školy, mají přístup do tříd i během dne. Mají možnost sdělit své poznatky a připomínky i pomocí dotazníků sestavených vedením MŠ. Učitelky pro rodiče připravují schůzky s ukázkami práce s dětmi. Pro informace rodičů je v každé šatně dětí vyvěšen Školní vzdělávací program, Školní řád, Provozní řád. Rodiče jsou o aktuálním dění informováni na internetové adrese: ÚKOL: - užší spolupráce s rodinou pro individuelní přístup s dítětem - zapojení rodičů do akcí školy - využít odbornosti rodičů-seznámení dětí se svou profesí - brigády - sponzoring-získat ke spolupráci další podniky a podnikatele - dotazníkové akce k zjištění spokojenosti či nespokojenosti s činností školy V rámci spolupráce s rodinou nabízíme: - Den otevřených dveří-každoročně pořádaná akce. Rodiče se mohou přijít podívat do MŠ spolu s dětmi. Seznámit se s prostředím, které jejich dítě bude navštěvovat, s učitelkami, vzdělávacím programem, apod - adaptační režim - otevřenost školy-volné vstupování do třídy, společné pobývání dětí s rodiči ve školce - hovorové hodiny -sjednocování výchovného působení na dítě, prostor pro vyjádřeni názorů a připomínek. 14

15 SPOLUPRÁCE S JINYMI INCTITUCEMI Mateřská škola spolupracuje: - spolupráce se základní školou ve Velemíně - Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou - klinickou logopedkou - Spolupráce s veřejností - Spolupráce s obecním úřadem - Spolupráce s domovem důchodců - Spolupráce s lesní společností Litoměřice SPOLUPRÁCE MŠ Velemín a ZŠ Velemín Spolupráce se ZŠ-mateřská škola je součástí základní školy. Navštěvujeme ji několikrát v roce. Děti se seznamují s prostředím, které budou navštěvovat, vyzkouší si jaké to je sedět v lavici, zúčastní se aktivně jedné vyučovací hodiny. Snažíme se jim ulehčit přestup z mateřské školy do základní, připravit je na budoucí roli školáka, získat pocit jistoty a sebedůvěry. Při společných akcích chceme dětem ukázat, že i ve škole si mohou užít zábavu. Každoročně probíhá na závěr školního roku společné vystoupení dětí. Spolupráce MŠ a ZŠ S malými předškoláky se loučíme na půdě základní školy formou šerpováním a pasováním na školáka za přítomnosti ředitelky ZŠ Společné akce se školou - divadla, koncerty, akademie, vítání občánků Společné projekty : Pomáháme přírodě Pouť, Jarmark Patologické jevy za účasti žáků devátých tříd Cvičení v tělocvičně Konzultace učitelek : o vzájemných formách a metodách učení, výměna informací o dětech 3x do roka, dle potřeby i více Přítomnost učitelky při zápisu dětí do 1. třídy Výuka anglického jazyka paní učitelkou ze ZŠ Pravidelné hodiny v. třídě ZŠ (2x do měsíce výuka s paní učitelkou se ZŠ). ÚKOL: - Zainteresovat učitelky prvních tříd účastnit se projednávání přechodu z MŠ do ZŠ - nabídnout učitelkám ZŠ možnost oboustranných hospitací Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání, prevence proti šikaně, upevňování mezilidských vztahů, usnadnit dětem jejich další životní i vzdělávací cestu, vychování člověka schopného orientovat se na skutečné hodnoty v konzumní společnosti, která stále masivněji útočí. 15

16 Hlavní cíle spolupráce MŠ Milešov a ZŠ Velemín Rozvíjet u dětí komunikaci, vést je k pocitu zodpovědnosti, podporovat schopnost spolupráce. Zajistit nestresující přechod mezi mateřskou a základní školou pro děti i jejich rodiče. Projekt spolupráce by měl pomoci připravit budoucí prvňáčky na vstup do ZŠ a usnadnit jim adaptaci a socializační proces v nových specifických korelacích. Děti přijdou do nového prostředí, jsou tam jiní lidé, jiná hierarchie, jiná pravidla, vše je nové a tím je to i specifické. Při spolupráci s jiným subjektem-v jiné škole, by byly okolnosti odlišné. Důležitým bodem je kooperace mezi pedagogickými pracovníky základní a mateřské školy, ředitelkou základní školy a vedoucí učitelkou mateřské školy. Vzájemné předávání zkušeností, seznamování s dokumenty, plány a projekty obou subjektů. Návštěva učitelek, které by měly vyučovat prvňáčky-neformální představení učitelek a dětí, rozhovory s dětmi o tom, jak se na školu těší, co očekávají od školy, jak jsou na školu připraveni. Prohlubovat vzájemné vztahy rodiny a školy. Pravidelné informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek, místního nebo regionálního tisku. Zajištění kulturních vystoupení dětí MŠ a ZŠ při akcích pro veřejnost: besedy s důchodci, Den matek, vítání občánků apod. Rozhodující pro úspěch projektu spolupráce jsou i neformální vazby mezi pedagogy zúčastněných škol. Očekávané výstupy: Projekt spolupráce mateřské a základní školy stavíme na základě kamarádských vztahů mezi žáky ze základní školy-staršími kamarády a dětmi mateřské školy, budoucími prvňáčky. Děti si vyzkouší týmovou práci, naučí se trpělivosti a ohleduplnosti jeden k druhému. Společné naslouchání a získávání postupné důvěry, jsou hodnoty důležité při vzniku nových přátelství. Respektování věkové heterogenity a odlišné zralosti přináší rozvoj podstatných sociálních kompetencí. 16

17 Dílčí cíle (vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání): - zajistit všem přátelskou atmosféru a pohodové prostředí při vzájemných setkáváních, - umět komunikovat s dětmi různých věkových skupin, vést s nimi rozhovor, naslouchat, domluvit se, nebát se prosadit svůj názor, - naučit se řešit problémy, rozepře, spory a situace, - uvědomit si, že je zajímavé dozvídat se nezprostředkovaně nové věci, - učit se ovládat své emoce a pocity-sebeovládání, - poznávat vlastnosti ostatních lidí, čím se jednotliví lidé liší, - naučit se spolupracovat, dodržovat předem dohodnutá pravidla, brát ohled na potřeby druhých, respektovat názor druhých, umět pomoci, - utvářet si představu o společenských pravidlech, chovat se podle nich, naučit se odhalit společensky nežádoucí chování a chránit se před ním, - pochopit svět dospělých lidí a jeho řád.. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou Po domluvené schůzce navštíví každoročně mateřskou školu klinická logopedka a udělá se souhlasem rodičů screeningové vyšetření. Spolupráce s veřejností-zaměstnanci mateřské školy přispívají svými články do Velemínského zpravodaje. Informují tak veřejnost o dění a akcích naší školy, s přiložením fotografií. Zúčastňujeme se akcí jako je vítání občánků a besídky pro důchodce. ÚKOL: - Informovat veřejnost o dění ve škole prostřednictvím Velemínského zpravodaje Spolupráce se zřizovatelem (obecní úřad) ŠVP je veřejný, zřizovatel je seznamován s cíli a záměry školy. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, získává podporu při akcích školy, grantových řízeních, apod. Vztahy jsou na dobré úrovni. Spolupráce s domovem důchodců Běhen roku se konají vzájemné návštěvy, vystoupení k příležitostným akcím, výměna dárků. Spolupráce s lesní společností Je vypracován projekt lesní pedagogika 17

18 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY je založena na několika bodech, vzájemně se prolínajících: šťastné dítě dobrý start do školy-naučit se základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý život vychovat samostatného, vnímavého, ohleduplného, pozorného člověka přizpůsobit se životu v sociální komunitě učit se poznávat prostředí, ve kterém žiji chránit přírodu rozvíjení samostatnosti zdravého sebevědomí, sebejistoty a tvořivosti Chtěli bychom dosáhnout toho, aby naše mateřská škola nebyla jen tím, kdo předškolnímu dítěti rozumí, ale i tím, kdo posiluje sebedůvěru rodičů, jejich vlastní schopnost výchovy. Cílem je, aby rodiče žili s dětmi, ne vedle nich. Koncepce školy : Cestou přirozené výchovy rozvíjíme osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince. Ve spolupráci s rodinou chceme položit základy celoživotního vzdělávání, slušného chování. 1. Vytváření ovzduší klidu, pohody a bezpečí 2. Individuálně rozvíjet a podporovat probouzející se nadání a talent dětí 3. Respektovat volnost a osobní svobodu každého jedince s nezbytnými pravidly vyplývajícími z potřebného dodržování stanoveného režimu dne v MŠ a pravidly obecně zavázanými. 4. Respektovat individuální potřeby jednotlivých dětí a snažit se je co v největší míře uspokojovat tak, aby nestrádaly ostatní děti, podporovat samostatnost 5. Nepřipustit jakékoliv podceňování a zesměšňování dětí 6. Vnímat samozřejmou rovnoprávnost 7. Nabízet odbornou a lidskou pomoc rodičům, vycházet vstříc jejich oprávněným požadavkům Zaměření : Vzájemná spolupráce mateřské školy a rodiny na základě rovnocenného partnerství obou stran. Cíle : Získávat stále větší počet rodičů pro účinnou neformální spolupráci, vtáhnout je do dění v mateřské školce. Vzájemná komunikace obou partnerů, jejímž smyslem je co nejlepší prospívání svěřených dětí. 18

19 Vytvoření útulného, domáckého prostředí, radostné atmosféry a pohody, posilování a rozvíjení harmonických a přátelských vztahů mezi dětmi i směrem k rodině. Rozvíjet vztah dětí k rodnému městu, okolí, učit je poznávat a chránit přírodu. Prostředky k realizaci cílů : Úkoly pro pedagogy: Umožnit rodičům spolurozhodovat při plánování programu školy a jeho hodnocení Poskytovat úplné a přesné informace o dění ve školce, propagovat úspěchy dosahované při každodenní práci s dětmi využít kontakt s rodiči, nástěnky, články do místních novin Vnímat názory, přání a potřeby rodičů a na získané podměty reagovat Provádět poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v rozsahu odpovídajícím kompetencím předškolního pedagoga Umožnit přístup rodičům do třídy mateřské školy dle přání kdykoli během dne a zúčastnit se různých činností Rodičům nově zapsaných dětí nabídnout možnost postupného zapojování dítěte do kolektivu dětí v MŠ prodlužování pobytu, přítomnost rodiče v prvních dnech pobytu možnost adaptace na nové prostředí Jednat s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně, nezasahovat do života a soukromí rodiny, vyvarovat se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad Vést s rodiči průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoj a učení Získávat rodiče pro spolupráci při společných akcích - pomoc s přípravou, organizací a úklidem Úkoly pro rodiče : Umožnit škole seznámení s vlastním výchovným stylem a hodnotami, hlubší poznání dítěte Podílet se naplánování výchovně vzdělávací práce školy, přicházet s vlastními nápady a iniciativou Být rovnocenným spolupracovníkem učitelky aktivně se podílet na dění v MŠ, účastnit se společných aktivit Pomáhat škole formou sponzorství, účasti při úklidových pracích, poskytnutí drobných služeb (opravy hraček, zařízení apod. ) Na rodiče působit ve smyslu : Být dítěti dobrým příkladem a vzorem Snažit se dětem vytvořit prostředí plné lásky a porozumění Vytvořit dítěti útulný domov plný pohody, klidu, dávající pocit bezpečí a důvěry Jednat s dětmi vždy jako s rovnocennými a rovnoprávními partnery a členy rodiny Nezapomínat pochvalou na povzbuzení, oceňovat vynaložené úsilí Udělat si na děti čas, volný čas trávit spolu s dětmi Nikdy nezapomínat na slib daný dítěti 19

20 Specifikace předškolního vzdělání Ve své práci budou učitelky postupovat tak, aby byla dodržována specifika předškolního vzdělání ( dále PV ). PV se přizpůsobuje vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny Ke nutné, aby PV bylo vždy vázáno jak k obecným potřebám daným věkem, tak k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí, PV zasahuje celou osobnost dítěte proto nebudeme rozlišovat jednotlivé složky výchovy, ale budeme brát v úvahu všechny přirozené souvislosti a propojení všech oblastí, vzdělávacích cílů, prostředků a kompetenci PV bude vycházet z přímých poznatků a zážitku dítěte, z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat svět Veškeré aktivity budeme plánovat tak, aby obsahovali prvky her a samostatná tvořivost, podněcovaly radost z učení, zájem dítěte poznávat nové Umožníme dítěti prožívat uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek a aby sebe samo vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán V PV jsou spontánní a řízené činnosti a aktivity vyvážené, specifickou formou je didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivována PV se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou Nedílnou součástí práce učitelky v MŠ je tvořivá improvizace pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci Hlavní cíle předškolního vzdělání 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Předpokladem naplňování tohoto cíle je : Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují proces jeho dalšího rozvoje a učení Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa a dětskou radost z rozlišujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť učení, zájem objevovat nové a poznávat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny kreativní a poznávací schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměň, rozvíjet schopnost dítěte, přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Předpokladem naplňování tohoto cíle je : Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a 20

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program 2012-2015

Školní vzdělávací program 2012-2015 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program 2012-2015 Pohádky naší babičky

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce 2008-2012 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více