Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola T.G.Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace Adresa školy: Riegrova 13, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Školní speciální pedagog: Poradenské pracoviště Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Statutární město Opava, Horní nám.69, Opava Mgr.Lenka Štichauerová PaedDr. Ivana Pavlíková Mgr.Radim Kříž Mgr.Marek Rosa, Mgr. Eva Sonková, Mgr. T.Osadník Mgr. Karin Martinková, Mgr.Kateřina Rossmanithová šk.spec.pedagogové, vých.poradci, ostatní spec.pedag.,asistent pedagoga, koordinátoři neg.jevů Jana Tancíková včetně ŠK Mgr. Ivo Schvan, Mgr.Vladimír Tancík, PaedDr. Ivana Pavlíková, Mgr. Eva Sonková, Mgr.Kateřina Tatýrková, Jitka Večeřová Charakteristika školy: Základní škola IZO: kapacita: 930 Školní družina IZO: kapacita: 185 Školní klub IZO: kapacita: 70 Školní výdejna IZO: Místo: Riegrova 13, Mírová 35, Mírová 33 2

3 Doplněk: Od 2.-8.ročníku jsou vyučováni žáci v dyslektických třídách pod vedením spec. pedagogů / na základě doporučení PPP/. Od 1.ročníku je žákům nabízena výuka anglického jazyka. Na 1. i 2. stupni mohou žáci využít zaměření výuky na výtvarnou výchovu formou rozšířené nabídky forem a metod práce v menších skupinách, formou volitelných předmětů a zájmových kroužků, výtvarných plenérů apod.. Široká nabídka volitelných předmětů na 2.st.- umožňuje žákům rozvíjet své schopnosti, zaměřit se na získávání dovedností a vědomostí potřebných pro budoucí povolání. Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Školní vzdělávací program Ten umí to a ten zas tohle a ročník Základní škola č.j / ročník Předškolní vzdělávání Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 47 48,21 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 13 13,63 6 2,85 Průměrný plat pedagogického zaměstnance Průměrný plat nepedagogického zaměstnance , ,- 1.stupeň 14 tříd ( z toho 4 DS ) 2.stupeň 12 tříd ( z toho 3 DS ) ŠD a ŠK 7 a 2 oddělení 47 pedagogických pracovníků z toho 9 vychovatelek, 2 as.pedagoga, 1 šk. spec.pedagog 13 správních zaměstnanců z toho 1 ekonomka 3

4 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Základní škola Kapacita školy Počet 1. tříd k Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k /26odkl. 3 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a) Prospěch žáků na základní škole Počet Prospělo Ročník žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st Celkem Přehledy výsledků hodnocení SCIO testů v 5. a 9.ročníku viz příloha č.1 b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 7 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 33 Střední vzdělání - Střední vzdělání s výučním listem 26 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem 66 4

5 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků , ,57 d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,12 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet Počet zúčastněných a protidrogové prevence akcí žáků pedagogů Přednášky Pobytové semináře školení pedagogů Adaptační pobyty žáků - 2.st Škola v přírodě 1.st Akce v rámci volného času Práce se třídami (výlety, besedy ) Vypsat další: Třídnické hodiny vedené TU krát krát26 Zájmové kroužky Aktivity ŠD a ŠK Přehled dalších aktivit viz příloha č.2 Naše škola má velmi pečlivě zpracovaný jednotný systém k prevenci rizikového chování, pedagogičtí pracovníci se ochotně se proškolují formou individuálních i týmových školení / i dvoudenních /. Zapojení do DVPP absolvované vzdělávací a výcvikové akce: Specializační studium - 2 pedagogičtí pracovníci dokončili studium Další výcviky 1. Typologie MBTI a její využití ve škole - sborovna(20 h.) - 29 PP 2. Jak vést reedukační skup. na ZŠ pro integr. dítě se SPUCH (5 h.) 3. Minimalizace šikany (72 h.) 11 PP ( včetně ZŘŠ, VP ) 4. Metoda instrumentálního obohacení FIE II. (80 h) 2PP 5. Moderní škola (80 h.) 6. Deficity dílčích funkcí 7. Relaxační techniky pro práci s dětmi s ADHD (8h) 8. Mediační výcvik (100 h.) - ŠSP 9. Čtením a psaním ke kritickému myšlení (100 h.) 5

6 10. Právní poradna (4 h.) 11. Krizová intervence (72 h.) Velmi silný pozitivní dopad má i příkladná aktivita a odborná pomoc pracovníků Školního poradenského pracoviště, spolupráce s MMO odborem školství, oblast pro prevenci /D.Polášková /, PPP v Opavě a dalšími organizacemi viz přehled Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah spolupráce): Instituce MMO odbor školství PPP sociální odbory a kurátor SPC SVP Psychiatr kliničtí psychologové nestátní organizace Policie ČR Městská policie. Hasiči Elim DD Studenti stř.škol Studenti Slezské univerzity CPIV obsah spolupráce Konzultace, podpora ŠPP, nabídka aktivit, společné aktivity s PPP Diagnostika SPU, SPCH, kontrolní vyšetření Oznámení o neoml.absenci žáků, nevhodném chování, pomoc při neuspokojivé spolupráci se zákonným zástupcem dítěte Diagnostika, odborné konzultace Konzultace, práce s rodiči a žáky Diagnostika Doporučení k návštěvě, spolupráce s rodiči Preventivní programy Oznámení o problémovém chování žáků, konzultace Preventivní programy Preventivní programy Doučování žáků Konzultace k chování a prospěchu žáků naší školy Nabídka přednášek Help 3, Nabídka přednášek, doučování žáků Přednášky pro CPIV spec.pedagog Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet PP Počet akcí Vedoucí pracovníci 4 4 Odborné předměty 8 5 Spec.pedagogika 8 4 Psychologie 3 1 Prevence rizikového chování Výchovné poradenství 4 2 Výtvarné techniky 3 1 Práce na PC 5 14 Akce sborovna denní seminář 39 3 Různé doplňkové 9 4 Proškolování v rámci projektu Integrace

7 Studium na VŠ: 1 PP jazyk anglický 1 PP speciální pedagogika Studium k výkonu specializovaných činností: 2 PP prevence soc.pat.jevů 2 PP environmentální výchova 1 PP koordinátor ICT 1 PP koordinátor autoevaluace Zapojení do projektů : Otvíráme bránu jazyků 9 PP Efektivní management 1 PP - včetně lektorování Cesta ke kvalitě (evaluace) 15 PP - včetně vzájemné spolupráce s jinou školou, ukázkové hodiny pro ped.sbor ZŠ Dobrá Integrace 2 12 PP - včetně ukázkových hodin Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou Vánoční koncert Živý Betlém Den otevřených dveří v rámci předvánočního jarmarku Zahradní slavnost spolupráce s rodiči zábavné odpoledne Ukázkové hodiny v dysl. třídách akce KVIC Školy v přírodě, plavecký výcvik 1.st. Lyžařský výcvik Aktivity k projektům viz níže Přípravná školička pro budoucí prvňáčky, společné akce pro děti z opavských MŠ Zájmové kroužky 19 včetně ŠD a ŠK Výjezd žáků do Anglie v rámci projektu opavských škol Projektové programy viz kap.xiii. Přehled dalších akcí viz příloha č.2 b) Účast na dalších akcích Vernisáž v rámci akce Další břehy téma Voda Den Země spolupořadatel město Vítání jara pro MŠ zahrada Mírová Proškolování pedagogů SM kraje - ve spolupráci s PPP Opava, KVIC Nový Jičín Adopce tygra ussurijského v ZOO Ostrava soutěže, sbírky Divadelní představení projekt zpracovaný žáky IX.třídy výtěžek do Slezské nemocnice v Opavě 7

8 c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou Ratiboř 18. ZŠ Projekt 6 setkání Vánoční zvyky výměnné pobyty / dílny/ d) Účast na olympiádách a soutěžích Viz vložená tabulka příloha č.3 e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu Mimorozpočtové zdroje Finanční prostředky v Kč celkem využité poskytnuté granty projekty sponzoři 0 0 ostatní 0 0 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, kontroly jinou organizací a) inspekční činnost provedena ČŠI ---- b) kontrolní činnost provedena ČŠI Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu ve dnech Kontrolováno období: rok 2009, 2010, šk.rok 2010/2011 do termínu kontroly. Na základě výsledků kontroly bylo zjištěno v jednom případě porušení ustanovení 80 zákona č.262/2006 Sb. a porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 22 odst.2 zákona č.250/2000 Sb.. Následně proběhlo šetření KÚ MSK. c) kontrola provedena odborem kontroly MMO ---- d) kontrola provedena KÚ MSK Kontrola provedená na základě pověření ředitele krajského úřadu prověření skutečností rozhodných pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle 22 zákona č.250/20000 Sb. ve dnech Závěr: Poskytnuté finanční prostředky na platy byly vyčerpány v plné výši. Stanovený objem mzdových prostředků byl dodržen, porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno. e) další kontroly

9 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010 a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Příloha č.4 List č.2 Údaje o finančním vypořádání b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Příloha č.5 List č.3 - náklady, List č.4 - výnosy, List č.5 - hospodaření organizace s fondy zřizovatele c) Péče o spravovaný majetek Oprava a údržba spravovaného majetku Částka celkem Oprava a údržba nemovitého majetku ,60 Oprava a údržba movitého majetku ,90 Investiční akce spravovaného majetku z vlastních Částka celkem zdrojů Malování + nátěry ,- Oprava podlah ,- Sanace zdiva ,- Oprava žaluzií, ústředny ,- Oprava elektroinstalace ,- Instalace teplé vody - Mírová ,- Investiční akce spravovaného majetku ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 0 9

10 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Počet zúčastněných Název programu Způsob zapojení žáků ostatních pedagogů (dětí) zaměst. Kampaň lidské podpory Adopce chlapce z Afriky Hnutí na vlastních nohou UNICEF Adoptuj panenku,zachráníš dítě Stonožkový týden, výstavky Vánoční přání do Kanady Život za korunu třída VII.A -projekt Realizované projekty: 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost partner projektu Název: Otvíráme bránu jazyků Zpracovatel: MMO, ZŠ B.Němcové 2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost partner projektu Název: Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MS kraji Zpracovatel: PPP SM kraje Program Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina II. 2 pedag. pracovníci 3. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost partner projektu Název: Integrace 2 zkvalitnění systému péče o žáky se spec.vzdělávacími potřebami Zpracovatel: KÚ MSK, KVIC Nový Jičín, PPP Frýdek Místek, PPP Opava 4. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost zapojení do projektu Název: Efektivní management Zpracovatel: KÚ MSK, KVIC Nový Jičín, RPIC ViP s.r.o. Zapojení ředitele školy včetně lektorování. 5. Individuální projekt národní Vzdělávání a diseminace zapojení do projektu Název: Cesta ke kvalitě Autoevaluace Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení Zpracovatel: MŠMT, partneři NÚOV, NIDV Zapojení do aktivity: Vzájemné návštěvy škol příprava 5 ped.pracovníci Ukončení vzdělávání koordinátor autoevaluace ( ŘŠ ) Návštěva celého ped.sboru ze ZŠ Dobrá 10

11 Zapojení do mezinárodních programů: 1. Hnutí na vlastních nohou Humanitární hnutí - škola zapojena již 14.rok, zapojení do Stonožkového týdne, originální vánoční přání posíláno do celého světa, škola vlastní ocenění za podporu - předáno k 10.výročí spolupráce paní Bělou Gran Jensen 2. UNICEF projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě Třída VIII.A zapojena do vlastního tř.projektu - Život za korunu výtěžek věnován UNICEF 3. Humanistické hnutí Kampaň lidské podpory - Adopce chlapce z Afriky Zapojeni všichni žáci školy. Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Počet zúčastněných na Mimoškolní akce pořádané Obsahová náplň a cíle vzdělávání školou (přednášky, kurzy, vzdělávacího procesu žáků semináře,...) pedagogů ostatních (dětí) Praxe studentů VŠ Souvislé praxe Praxe studentů SŠ v ŠD Souvislá praxe Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů Programy EU Název projektu Zaostřeno na přírodu (CZ.1.07/1.1.07/ ) Finanční prostředky v Kč celkem využité , ,89 Realizované projekty: 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Zaostřeno na přírodu (CZ.1.07/1.1.07/ ) Výše nákladů: ,- Kč 2. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika pro realizaci mikroprojektů Název: Dobré zdraví jsme tím, co jíme Výše nákladů: 0,- Kč (jsme pouze partnery projektu bez finanční účasti) 11

12 Podané návrhy projektů ve školním roce 2010/2011: (schváleny) 1. Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Název: Blíže k přírodě Výše nákladů na předložený projekt: ,- Kč (schváleno ,- Kč) 2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, osa Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ( Šablony ) Název: Zaostřeno na vzdělání Výše nákladů na předložený projekt: ,- Kč Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Organizace, s kterou PO spolupracuje (HZS, městská policie, střední školy...) Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu Počet zúčastněných žáků (dětí) Plavecká škola Výuka plavání 1.st. 117 HZS, Hasík Soutěže, Den dětí, přednášky 524 Městská policie Soutěže, Den dětí, přednášky, diskuse 524 SVČ Soutěže, zájmová činnost 50 OSA Dopravní hřiště 320 AREKA Soutěže, ochrana živ.prostředí, 30 výuk.programy ADRA Humanitární pomoc, soutěže 25 RENARKON Přednášky 275 EUROTOPIE Soutěže 35 PPP, SVP Práce se třídami, pomoc při řešení problémů 65 ELIM Doučování žáků 10 Červený kříž Soutěže, pomoc při akcích vzdělávacích - 15 figuranti Dr.Kašpar Přednášky trestní odpovědnost 110 VŠ, UNIVERZITY Souvislé praxe, přednášky, seminář 150 Mateřské školy Dny otevř.dveří, soutěže, projektové dny, 150 divadlo, školička pro předškoláky, výlety Lesy, Rybářský svaz Sběr kaštanů, ochrana přírody, výlety 150 Dr.Kašparová, Praha Komunikace v kolektivu, prevence, možnosti nápravy přednáška a diskusní blok 60 12

13 OSPOD Spolupráce při řešení problémů 17 ZOO Ostrava Soutěže, adopce tygra 95 rodiče Zahradní slavnost, Den otevřených dveří, 270 výlety, časopis kino Doplněk vzdělávacího programu 524 divadla Opava, Ostrava - kultur.gramotnost 524 Slezské zemské muzeum Plnění průřezových témat ŠVP 90 Planetarium Osvětová činnost 65 SK Starý mlýn Opava Jezdecký klub, chovatelství, soutěže 30 S odborovou organizací spolupracuje vedení školy pravidelně dle kolektivní smlouvy společně řešíme jednotlivé úkoly. Spolupráce se zřizovatelem je velmi pozitivní. Odbor školství pravidelně informuje a spolupracuje s řediteli škol formou řízených porad někdy za přítomnosti pana primátora nebo náměstka primátora možnost diskuse. Další kontakty a úkoly probíhají formou ové pošty, v případě potřeby kdykoliv využíváme vstřícné a ochotné spolupráce pracovníků odboru školství, zvláště vedoucí Mgr. M.Konečné, paní D.Poláškové pro oblast prevence a dalších odborníků pro ekonomické záležitosti. Velmi kladně hodnotím i spolupráci s odborem investic. Vzhledem k tomu, že výuka na naší škole probíhá i v dyslektických třídách, velmi úzce spolupracujeme s PPP v Opavě. Jde o vzájemnou aktivní dlouholetou činnost. Práce se žáky se zdravotním postižením nás posouvá do popředí při spolupráci s KVIC, kde se podílíme na programech ukázkových hodin žáků integrovaných na 1. i 2. stupni, na tvorbě metodik pro školy SM kraje také v rámci projektu Integrace na druhou. Jedním z výstupů tohoto projektu jsou i sborníky. Od července 2011 zpracovávají dva PP ( ŘŠ, ŠSP) Sborník námětů projektových odpolední pro integrované žáky objednávka KVIC N.Jičín. 13

14 Část XV. Závěr Jedním z cílů koncepčního záměru rozvoje naší školy je vytvořit a upevňovat kolektiv pedagogických a ostatních zaměstnanců, který je založený na vzájemném respektu a přínosné komunikaci, nadhledu a velkorysosti, vstřícnosti a optimismu. Pozitivní atmosféra se pak dále přenáší i k žákům do tříd. Plnění takového cíle vyžaduje týmovou práci a odpovědnost. Velmi si vážím pracovního nasazení a ochoty všech spolupracovníků, kteří pracují stabilně velmi zodpovědně a podílí se tak na vytváření pozitivních výsledků. Uplynulý školní rok byl pro nás všechny opět plný aktivní a odpovědné práce, také plný očekávání z kvality dosažených výsledků. V mnohém jsme opět postoupili o krůček dál. Za největší přínos považuji: Úspěšné a aktivní zapojení pedagogů i žáků do několika projektů. Vzdělávání ped.pracovníků - přístup, zájem, výběr tematických oblastí.. Zlepšení výsledků vzdělávání SCIO testy Kvalitní vedení stránek Úspěšný zápis dětí do 1.tříd 3 třídy. Přínosnou práci ŠPP v oblasti péče o žáky se zdr.postižením, při prevenci rizikového chování důsledné řešení, spolupráci s rodiči,vzájemnou spolupráci 3 vých.poradců. Prezentaci školy na veřejnosti - články do novin, školní časopis, informační letáčky, met.brožury v rámci projektu, informační DVD, vítání občánků Vernisáž v rámci opavských Dalších břehů výborný ohlas veřejnosti. Zahradní slavnost, Den otevřených dveří, Vánoční dílny podpora a pomoc rodičů. Akce humanitární pomoci akce pro nemocnice, domovy důchodců apod. Aktivity žákovské rady např.žákovský projekt divadlo J.Cimrmana. Zapojení žáků do soutěží a dalších aktivit ZŠ, ŠD, ŠK. Spolupráce s MŠ a dalšími organizacemi. Příloha č.6 časopis a další ukázky Do dalších let máme opět mnoho plánů, samozřejmě je i co zlepšovat. Příští rok chceme dále rozvíjet ty aktivity, které se nám osvědčily, zařazovat nové oblasti a zdokonalovat ty, ve kterých zatím výsledky pokulhávají za očekáváním. Věřím, že se nám podaří budovat školu, která bude patřit k těm vyhledávaným a uznávaným. V rámci finančních možností se snažíme se i o zkvalitňování pracovního prostředí. Za podporu a velmi vstřícnou spolupráci děkuji vedení SMO i pracovníkům MMO zvláště odboru školství, financí a investic. Děkuji také PPP a dalším organizacím, které jsou nám pomocníkem i partnerem. Zpracovala dne: 23.července 2011 Mgr.Lenka Štichauerová ředitelka školy 14

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více