Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace Adresa školy: Riegrova 13, Opava, IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele pro 2. stupeň Výchovný poradce: Školní speciální pedagog: Poradenské pracoviště: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Statutární město Opava, Horní nám. 69, , Opava Mgr. Lenka Štichauerová Od Mgr. Aleš Moravec Mgr. Aleš Moravec Od Mgr. Kateřina Rossmanithová Od Mgr. Marie Provázková Mgr. Eva Sonková, Mgr. Tomáš Osadník Mgr. Karin Martiníková, Mgr. Kateřina Rossmanithová Vedení školy, 2 šk. spec. pedagogové, 2 vých. poradci, 6 spec. pedag., 2 asistenti pedagoga, 2 koordinátoři prevence, třídní učitelé, ostatní pedagogové Jana Tancíková včetně ŠK Mgr. Ivo Schvan, Mgr. Vladimír Tancík, Ing. Marie Provázková, Mgr. Eva Sonková, Mgr. Alena Stehlíková, Bc. Hana Brňáková Charakteristika školy: Základní škola IZO: kapacita: 930 Školní družina IZO: kapacita: 185 Školní klub IZO: Školní výdejna IZO: Místo: Riegrova 13, Mírová 35, Mírová 33 Pozn.: Seznam použitých zkratek na str

3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Školní vzdělávací program Ten umí to a ten zas tohle ročník Předškolní vzdělávání Doplněk: Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola organizuje odpovídající vzdělávání vhodnými formami, ve ročníku jsou vyučováni žáci ve speciálních třídách /na základě doporučení PPP, SPC/. Dalším žákům se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním se věnují speciální pedagogové, asistenti pedagoga a další proškolení pedagogičtí pracovníci. Od 1. ročníku nabízíme výuku anglického jazyka. Na 1. i 2. stupni mohou žáci využít zaměření výuky na výtvarnou výchovu formou rozšířené nabídky v menších skupinách, využíváním rozličných technik a metod práce, výtvarných plenérů apod. Široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů i zájmových kroužků umožňuje žákům rozvíjet jejich schopnosti, zaměřit se na získávání dovedností a vědomostí potřebných pro další vývoj osobnosti. Jako další cizí jazyk nabízíme na 2. st. jazyk německý, ruský, italský a francouzský. Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 48 46,42 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 13 12,57 6 2,54 Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/12 Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/ Kč Kč 2

4 1. stupeň 14 tříd (z toho 4 DS) 2. stupeň 11 tříd (z toho 3 DS) ŠD a ŠK 7 a 2 oddělení 48 pedagogických pracovníků z toho 9 vychovatelek, 2 as. pedagoga, 2 ŠSP 13 správních zaměstnanců z toho 1 ekonomka Základní škola Kapacita školy Počet 1. tříd k Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k /18 odkl. 2 a) Prospěch žáků na základní škole Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počet Prospělo Ročník žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st Celkem 1. a 2. st b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 3 3

5 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 19 Střední vzdělání - Střední vzdělání s výučním listem 20 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem 42 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků , ,008 d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,00 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet akcí Počet zúčastněných a protidrogové prevence žáků pedagogů Přednášky Adaptační pobyty žáků - 2. st Škola v přírodě 1. st Lyžařský kurz Akce v rámci volného času Práce se třídami (výlety, besedy ) Třídnické hodiny vedené TU krát krát25 Aktivity ŠD a ŠK Zájmové kroužky Aktivity žákovské rady Přehled dalších aktivit viz příloha č. 1 Zapojení do DVPP absolvované vzdělávací a výcvikové akce: Další výcviky: 1. Metodika prevence užívání návykových látek Unplugged (16 h) + supervize 2. Vedení obtížného rozhovoru 12 učitelů (16 h) 4

6 Silný pozitivní dopad na včasné řešení problémových situací a efektivní prevenci má i příkladná aktivita a odborná pomoc pracovníků Školního poradenského pracoviště, které se schází pravidelně 1x měsíčně, spolupráce s MMO odborem školství, oblast pro prevenci /D. Polášková/, PPP v Opavě a dalšími organizacemi viz přehled. Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah spolupráce): Instituce MMO odbor školství PPP Sociální odbory a kurátor SPC SVP Psychiatr Kliničtí psychologové Nestátní organizace Policie ČR Městská policie Hasiči Elim DD CPIV Studenti Slezské univerzity Obsah spolupráce Konzultace, podpora ŠPP, nabídka aktivit, společné aktivity s PPP Diagnostika SPU, SPCH, kontrolní vyšetření Oznámení o neomluvené absenci žáků, nevhodném chování, pomoc při neuspokojivé spolupráci se zákonným zástupcem dítěte Diagnostika, odborné konzultace Konzultace, práce s rodiči a žáky Diagnostika Doporučení k návštěvě, spolupráce s rodiči Preventivní programy Oznámení o problémovém chování žáků, konzultace Preventivní programy Preventivní programy Doučování žáků Konzultace k chování a prospěchu žáků naší školy Přednášky pro CPIV spec. pedagog Nabídka přednášek, doučování žáků Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet PP Počet akcí Vedoucí pracovníci 2 10 Odborné předměty Speciální pedagogika 16 7 Psychologie 6 2 Prevence rizikového chování 12 7 Výchovné poradenství 4 2 Výtvarné techniky 7 3 Práce na PC 5 2 Různé doplňkové Zapojení pedagogických pracovníků (PP) do vzdělávání: Studium na VŠ: 1 PP jazyk anglický ukončeno

7 Studium k výkonu specializovaných činností: 0 Zapojení do projektů: Školní podpůrný program ve spolupráci s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání byl vytvořen Školní podpůrný program. Zapojeni byli 2 učitelé. a) Akce organizované školou Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vánoční koncert Živý betlém - pro MŠ, rodiče, veřejnost Den otevřených dveří, vánoční dílny rodiče s dětmi (v rámci předvánočního jarmarku) Zahradní slavnost spolupráce s rodiči zábavné odpoledne Jarní večírek pořádají rodiče ve spolupráci se školou Ukázkové hodiny v dysl. třídách akce KVIC, náslechy studentů SU Opava Školy v přírodě, plavecký výcvik, lyžařský výcvik, adaptační kurzy pro 6. r. Aktivity k projektům viz níže Přípravná školička pro budoucí prvňáčky před i po zápisu Společné akce pro děti z opavských MŠ organizuje žákovská rada s pomocí PP Zájmové kroužky 18 včetně ŠD a ŠK Výtvarný plenér vícedenní pro žáky s rozšířenou výukou Vv Projektové programy viz kap. XIII. Přehled dalších akcí viz příloha č. 1 b) Účast na dalších akcích (viz Cena Ď - Stonožka nominace OSRPŠ sbírka Kč pro Michalku 6

8 c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou Ratiboř 18. ZŠ Vánoční a velikonoční zvyky, sportovní soutěže výměnné pobyty /dílny/ - průběžně Výtvarné dílny, spoluúčast žáků z Ratiboře na lyžařském výcviku d) Účast na olympiádách a soutěžích Viz vložená tabulka příloha č. 2 e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu Mimorozpočtové zdroje Finanční prostředky v Kč celkem využité poskytnuté granty EU peníze školám sponzoři 0 0 ostatní Ecocomando ve městě Opava ,5 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost na škole proběhla v době od 5. do Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení souladu a naplňování školního vzdělávacího programu základní školy s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školní družiny a školního klubu s právními předpisy podle ustanovení 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Závěr ČŠI byl, že škola poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení, respektuje zásady a cíle školského zákona, zejména rovného přístupu ke vzdělání. Škola dosahuje požadovaných výstupů podle realizovaného ŠVP pro základní vzdělávání. Průběžně se uskutečňují inovace obsahu, metod a forem práce především se zaměřením na podporu žáků se SVP, individuálního rozvoje osobnosti a osvojování si klíčových kompetencí. Realizované vzdělávací programy školní družiny a školního klubu jsou v souladu se zásadami a s cíli školského zákona. V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla, soustavně sleduje a vyhodnocuje celkovou úspěšnost žáků. Účinná podpora žáků se SVP umožňuje rozvíjení jejich vnitřních schopností směřujících k odpovídajícímu vzdělávání a sociální integraci. 7

9 Škola vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáků, zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví. Realizace efektivních programů v rámci komplexní činnosti školního poradenského pracoviště a zájmové činnosti se projevuje v příznivém školním klimatu. Funkční školní systémy pro hodnocení, vnitřní kontrolu, předávání informací a působnost školního poradenského pracoviště umožňují realizaci ŠVP a podporují rozvoj školy. Pozitivní je zapojení do humanitárních projektových činností a propojení nabídky školních a mimoškolních aktivit. Finanční zdroje, které škola měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení školního vzdělávacího programu. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Příloha č. 3 List č. 3, Tabulka č.1 b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Příloha č. 4 List č. 4 - náklady, List č. 5 - výnosy List č. 6 - hospodaření organizace s fondy zřizovatele c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele Oprava a údržba Částka celkem Oprava a údržba nemovitého majetku ,2 Oprava a údržba movitého majetku Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Počet zúčastněných Název programu Způsob zapojení žáků ostatních pedagogů (dětí) zaměst. Kampaň lidské podpory Adopce chlapce z Afriky Hnutí na vlastních nohou UNICEF Adoptuj panenku a zachráníš dítě Stonožka, výstavky, podpora Michalky, vánoční přání do Kanady Život za korunu třída IX. A - projekt 72 hodin Ruku na to Aktivní zapojení žáků a učitelů do zlepšení prostředí okolí školy

10 Zapojení do mezinárodních programů: 1. Hnutí na vlastních nohou Humanitární hnutí - škola zapojena již 14. rok, zapojení do Stonožkového týdne, originální vánoční přání posíláno do celého světa, škola vlastní ocenění za podporu - předáno k 10. výročí spolupráce s Bělou Gran Jensen 2. UNICEF projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě Třída VI. A zapojena do vlastního tř. projektu - Život za korunu výtěžek věnován UNICEF 3. Humanitární hnutí Kampaň lidské podpory - Adopce chlapce z Afriky Zapojeni všichni žáci školy. Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Mimoškolní akce pořádané školou (přednášky, kurzy, semináře...) Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu Počet zúčastněných na vzdělávání žáků pedagogů ostatních (dětí) Praxe studentů VŠ Souvislé praxe Praxe studentů SŠ v ŠD Souvislá praxe Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Finanční prostředky v Kč Název projektu celkem využité Grant MMO Ecocomando ve městě Opava ,5 Realizované projekty: 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, osa Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ( Šablony ) Název: Zaostřeno na vzdělání Výše nákladů na předložený projekt: Kč 9

11 Příprava projektu: Ekologická učebna 2. část výukového areálu - ulice Mírová (Spolupráce s MMO, oslovení sponzorů, grant Moravskoslezský kraj) Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Název projektu: Dětské přírodovědné bádání aneb Motýl, voda, bříza, myš, zkoumáním víc pochopíš Rozpočet: Kč (75 % Moravskoslezský kraj, 25 % statutární město Opava) Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Organizace, se kterou PO spolupracuje (HZS, městská policie, střední školy...) Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu Počet zúčastněných žáků (dětí) Plavecká škola Výuka plavání 1. st. 105 HZS, Hasík Návštěva požární zbrojnice 93 Městská policie Soutěže, Den dětí, přednášky, diskuse 124 SVČ Soutěže, zájmová činnost 275 OSA Dopravní hřiště 58 10

12 PPP, SVP, SPC Práce s třídami, pomoc při řešení problémů 198 ELIM Doučování žáků 10 Červený kříž Soutěže, pomoc při akcích vzdělávacích - 15 figuranti ZŠ a SŠ Přestupy žáků, soutěže, projekty 124 VŠ, UNIVERZITY Souvislé praxe, přednášky, seminář 130 Mateřské školy - Dny otevř. dveří, soutěže, projektové dny, 250 připravujeme divadlo, školička pro předškoláky, výlety OSRPŠ Zahradní slavnost, vánoční výstavky 380 OSPOD, kurátor Spolupráce při řešení problémů 31 ZOO Ostrava Soutěže, adopce tygra, výstavky 102 SK Starý mlýn Opava Jezdecký klub, chovatelství, soutěže 97 kino Doplněk vzdělávacího programu 494 divadla Opava, Ostrava - kultur. gramotnost 494 Slezské zemské muzeum Plnění průřezových témat ŠVP 250 Planetárium Osvětová činnost, téma ŠVP 243 S odborovou organizací spolupracuje vedení školy pravidelně dle kolektivní smlouvy. Spolupráce se zřizovatelem je velmi pozitivní. Velice nás potěšilo, že naše pozvání k různým příležitostem přijali také pracovníci odboru školství. Odbor školství pravidelně informuje a spolupracuje s řediteli škol formou řízených porad, ové pošty, v případě potřeby kdykoliv využíváme vstřícné a ochotné spolupráce pracovníků odboru školství, zvláště vedoucí Mgr. M. Konečné, D. Poláškové pro oblast prevence, Ing. Tomáše Kozelka pro ekonomické záležitosti, Ing. K. Pálkové pro oblast environmentální výchovy. Kladně hodnotíme i ochotnou a vstřícnou spolupráci s odborem investic. Vzhledem k tomu, že výuka na naší škole probíhá i ve speciálních třídách, velmi úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Opavě. Jde o dlouholetou vzájemnou aktivní činnost. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nás posouvá do popředí i při spolupráci s Krajským vzdělávacím a informačním centrem (KVIC) se sídlem v Novém Jičíně, kde se podílíme na programech ukázkových hodin žáků integrovaných na 1. i 2. stupni. Závěr Uplynulý školní rok byl pro nás všechny opět plný aktivní a odpovědné práce, také plný očekávání z kvality dosažených výsledků. 11

13 Jedním z cílů koncepčního záměru rozvoje naší školy je upevňovat kolektiv pedagogických a ostatních zaměstnanců, který je založený na vzájemném respektu, toleranci a přínosné komunikaci, nadhledu a velkorysosti, vstřícnosti a optimismu. Plnění takového cíle vyžaduje týmovou práci a odpovědnost. Za největší přínos letošního školního roku považuji: Nominaci na Cenu Ď za víceletou podporu Hnutí na vlastních nohou Stonožka podpora nemocné Michalky, přijetí v Praze Úspěšný zápis dětí do 1. tříd 2 třídy s optimálním počtem žáků Den otevřených dveří - betlém, výstavky, vánoční dílny pro rodiče s dětmi, pro MŠ Přínosnou práci ŠPP v oblasti péče o žáky se SVP, se sociálním znevýhodněním, při prevenci rizikového chování důsledné řešení, spolupráce s rodiči Prezentaci školy na veřejnosti - články do novin, informační letáčky, webové stránky, met. brožury v rámci projektu Spolupráce rodičů - Zahradní slavnost, Den otevřených dveří, živý betlém a vánoční dílny, Jarní večírek podpora a pomoc rodičů Akce humanitární pomoci ZOO Ostrava tygr, adopce chlapce na dálku, programy pro nemocnice, domovy důchodců apod. 1. ročník Sudoku - pořádáme Aktivity a nabídka programů ŠD a ŠK Práce žákovské rady organizace akcí pro MŠ, mimoopavské ZŠ a žáky naší školy V mnohém jsme postoupili o kousek dál, školní rok jsme zvládli bez sebemenších problémů. Do dalších let máme opět mnoho plánů, je stále co zlepšovat, a to jak v oblasti vzdělávání, tak v materiálně technickém zabezpečení. Chtěli bychom ve školním roce 2013/2014 dokončit 2. část výukového ekoareálu na ulici Mírové, provést výměnu oken v prostorách pro výuku výtvarné výchovy a rekonstrukci šaten na ulici Riegrova. Budeme dále rozvíjet ty aktivity, které se nám osvědčily, zařazovat nové a zdokonalovat ty, ve kterých zatím výsledky pokulhávají za očekáváním. V rámci finančních možností se snažíme i o zkvalitňování pracovního prostředí. Za podporu a velmi vstřícnou spolupráci děkuji pracovníkům Magistrátu města Opavy zvláště odboru školství, financí a investic. Děkuji také Pedagogicko-psychologické poradně v Opavě a dalším organizacím, které jsou nám stálým pomocníkem a partnerem. Zpracoval dne: Mgr. Aleš Moravec ředitel školy Školská rada schválila dne:

14 SEZNAM ZKRATEK ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder = hyperkinetická porucha CPIV Centrum podpory inkluzivního vzdělávání DD dětský domov EU Evropská unie EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta HZS Hasičský záchranný sbor KÚ MSK Katastrální úřad Moravskoslezského kraje MBTI Myers-Briggs Type Indicator = osobnostní test navržený pro identifikaci osobnosti MMO Magistrát města Opavy MŠ mateřská škola NIDV Národní institut dalšího vzdělávání NUOV Národní ústav odborného vzdělávání OSPOD orgán sociálně-právní ochrany dětí PP pedagogický pracovník PPP Pedagogicko-psychologická poradna RPIC Regionální poradenské a informační centrum RVP rámcový vzdělávací program SPC Speciální pedagogické centrum SŠ střední škola SU Slezská univerzita SVČ Středisko volného času SVP Středisko výchovné péče ŠD školní družina ŠK školní klub ŠPP školní poradenské pracoviště ŠSP školní speciální pedagog ŠVP školní výchovný poradce VŠ vysoká škola ZŠ základní škola SEZNAM INSTITUCÍ ADRA mezinárodní humanitární organizace AREKA středisko environmentální výchovy ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii v Opavě EUROTOPIA nestátní nezisková organizace zaměřená na práci s dětmi a rodinami KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků a informační centrum OKD Ostravsko-karvinské doly OSA autoškola Opava RENARKON organizace zaměřená na prevenci a léčbu drogově závislých SCIO SPUCH UNICEF společnost zaměřená na zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání, působí v oblasti českého školství centrum zabývající se prevencí a reedukací specifických poruch učení a chování (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje 13

15 14

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola.

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Opavě dne 1. 9. 2011 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce - 2014 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Školská rada projednala výroční zprávu o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Opavě dne 1. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 1.10.2013 gr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-47/15-T. Pionýrů 400. 738 02 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-47/15-T. Pionýrů 400. 738 02 Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-47/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace 747 63 Hrabyně 70 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Život a dílo Fráni Šrámka, malba temperou Autoři: Sára Králová, Anastázie Marethová a kolektiv žáků 9. ročníku Předkladatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více