PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec opakované řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec opakované řízení"

Transkript

1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v ROP Severovýchod (účinnost od ), v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie, prostřednictvím operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod, číslo operačního programu: CZ.1.13, v rámci prioritní osy: Rozvoj podnikatelského prostředí, číslo prioritní osy: 13.4, oblast podpory: Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání, číslo oblasti podpory: , název výzvy: 12. kolo výzvy oblast podpory 4.1, s názvem projektu Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec, registrační číslo projektu: CZ 1.13/4.1.00/ Zadavatel: Název/: BUTTERFLY Trading, s.r.o. : Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2153, PSČ Jednající: Pavel Prade, jednatel IČ: DIČ: CZ Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Osoba zastupující zadavatele : Erste Grantika Advisory, a.s. : Jánská 448/10, Brno IČ: DIČ: CZ Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100 Kontaktní osoba: Mgr. Martin Abrahámek Telefon: Kontaktní

2 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název/: BUTTERFLY Trading, s.r.o. : Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2153, PSČ Zastoupen: Pavel Prade, jednatel IČ: DIČ: CZ Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem zakázky byl provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem byla celková rekonstrukce (revitalizace) brownfieldu v intravilánu města Liberec za účelem vytvoření nového obchodního centra (dále jen předmět zakázky ). Samostatně stojící objekt Střelnice je nemovitou kulturní památkou zapsanou na seznamu kulturních památek. Objekt byl postaven v palácovém empírovém slohu v roce Hlavní vstup do objektu empírové Střelnice je orientován na sever a je zvýrazněn vysokým trojúhelníkovým portikem podepřeným čtyřmi toskánskými sloupy. Hlavní severní fasáda je asymetrická otevřená ze sálu v pravé části palácovými okny, na opačné straně je dům ve dvou patrech rozdělen v pěti osách špaletovými okny. V roce 1867 byl objekt rozšířen o přístavbu v zadním severním traktu. V rámci zakázky měly být prováděny stavební práce na interiéru i exteriéru objektu Střelnice spočívající zejména v rekonstrukci a dostavbě stávajícího objektu včetně dopravní sítě a zelení s cílem vrátit objektu charakter empírového sídla. Dostavba objektu měla funkčně a prostorově navazovat na stávající objekt. Předmět zakázky byl podrobně specifikován v těchto dokumentech: a) v závazném textu smlouvy o dílo, která byla přílohou č. 3 zadávací dokumentace, b) v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec 05/2014 Revize 2, zpracované projekční kanceláří Studio Anarchitekt s.r.o., se sídlem Praha 8, Chocholouškova 35/8, PSČ , IČ: , která byla přílohu č. 1 zadávací dokumentace a c) v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která byla přílohou č. 2 zadávací dokumentace. III. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ O PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Smlouva na plnění veřejné zakázky nebyla uzavřena, protože zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno. IV. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Otevřené řízení dle ZVZ. V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE Zadavatel v návaznosti na závěry učiněné komisí vybral níže uvedeného uchazeče: Pořadové číslo nabídky 1 IČ SWIETELSKY stavební s.r.o. České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ společnost s ručením omezeným strana 2

3 VI. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY Dne bylo elektronickým odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s ust. 26 odst. 1 písm. a) ZVZ zahájeno otevřené řízení k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce. V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 4) zadávací dokumentace a v souladu s Dodatečnými informacemi č. 1 ze dne měly být nabídky do tohoto zadávacího řízení doručeny na adresu osoby zastupující zadavatele, tzn. na adresu Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, Brno nejpozději dne do 10:00 hodin. V rámci stanovené lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel 2 nabídky. Zadavatelem ustanovená hodnotící komise na svém druhém jednání konaném dne na adrese Vršovická 1525/1d, Praha 10, v souladu s ust. 79 odst. 4 ZVZ ve spojení s ust. čl. VIII. zadávací dokumentace provedla hodnocení nabídek následujících uchazečů dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení byla rozhodující nabídková cena v Kč bez DPH. Hodnocené nabídky: Pořadové číslo nabídky 1 IČ SWIETELSKY stavební s.r.o. České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ společnost s ručením omezeným Pořadové číslo nabídky 2 BAK stavební společnost, a.s. Vodní 177, Střední Předměstí, Trutnov 121 Akciová společnost IČ V souladu s ust. 79 odst. 4 ZVZ stanovila komise pořadí nabídek podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Pořadí nabídek vyplývá z níže uvedené tabulky: Pořadí nabídek Uchazeč Nabídková cena uchazeče v Kč bez DPH Pořadové číslo nabídky 1 SWIETELSKY stavební s.r.o ,- Kč 1 2 BAK stavební společnost, a.s ,- Kč 2 Na základě výše uvedeného doporučila komise zadavateli vybrat nabídku s pořadovým číslem 1, uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlem České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ , IČ , jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Zadavatel se se závěry komise ztotožnil a v souladu s ust. 81 odst. 1 ZVZ rozhodl o výběru nabídky uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o., jehož nabídka s pořadovým č. 1 byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. strana 3

4 VII. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, KTERÁ MÁ BÝT PLNĚNA PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE Veřejná zakázka nebude plněna vůbec, protože zadávací řízení bylo zrušeno. VIII. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ A JEJICH NABÍDKOVÁ CENA Pořadové číslo nabídky 1 IČ Nabídková cena v Kč bez DPH SWIETELSKY stavební s.r.o. České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ společnost s ručením omezeným ,- Kč Pořadové číslo nabídky 2 BAK stavební společnost, a.s. Vodní 177, Střední Předměstí, Trutnov 121 akciová společnost IČ Nabídková cena v Kč bez DPH ,- Kč IX. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEŽ BYLI VYLOUČENI Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ Žádný uchazeče nebyl z účasti v zadávacím řízení vyloučen. X. ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE, JEHOŽ NABÍDKA OBSAHOVALA MIMOŘÁDNĚ NÍZKOU NABÍDKOVOU CENU Žádný uchazeč nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. XI. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Po provedení kontroly nabídek dle ust. 71 odst. 8 ZVZ dne komise pro otevírání obálek s nabídkami konstatovala, že nabídky všech uchazečů splňují náležitosti dle ust. 71 odst. 8 ZVZ. Dne proběhlo první jednání hodnotící komise a dne proběhlo druhé jednání hodnotící komise, na kterém hodnotící komise konstatovala, že uchazeči SWIETELSKY stavební s.r.o. a BAK stavební společnost, a.s. prokázali splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů z hlediska požadavků stanovených zadávací dokumentací. Dále hodnotící komise na druhém jednání dne provedla posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle ust. 22 odst. 1 písm. d) ZVZ. Zároveň se komise zabývala posouzením nabídek v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Komise dále posuzovala v souladu s ust. 77 ZVZ výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu zakázky. Hodnotící komise konstatovala, že uchazeči SWIETELSKY stavební s.r.o. i BAK stavební společnost, a.s. všechny požadavky splnili. Hodnotící komise posléze na druhém jednání dne provedla hodnocení nabídek uchazečů SWIETELSKY stavební s.r.o., a BAK stavební společnost, a.s. dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny v souladu s ust. 79 odst. 1 ZVZ ve spojení s ust. čl. VIII. zadávací dokumentace. Pro hodnocení byla rozhodující nabídková cena v Kč bez DPH. Hodnotící komise nabídky, které splnily veškeré strana 4

5 zadávací podmínky, seřadila dle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Nejlépe byla hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V souladu s ust. 79 odst. 4 ZVZ stanovila komise pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Pořadí nabídek vyplývá z níže uvedené tabulky: Pořadí nabídek Uchazeč Nabídková cena uchazeče v Kč bez DPH Pořadové číslo nabídky 1 SWIETELSKY stavební s.r.o ,- Kč 1 2 BAK stavební společnost, a.s ,- Kč 2 Na základě výše uvedeného doporučila komise zadavateli vybrat nabídku s pořadovým číslem 1, uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlem České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ , IČ , jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Zadavatel se se závěry komise ztotožnil a v souladu s ust. 81 odst. 1 ZVZ rozhodl dne o výběru nabídky uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o. V průběhu zadávacího řízení však došlo ke změně podmínek ze strany poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, a to následovně: Řídící orgán ROP SV identifikoval případy, kdy insolvenční řízení a prohlášení konkurzu na majetek příjemce vedlo k nevymožení částky již poskytnuté dotace, vzhledem ke zřízenému zástavnímu právu na majetek přímo dotčený realizací daného projektu. Zástavní právo se tak stalo značným rizikem, na které Výbor Regionální rady Severovýchod reagoval schválením Metodického pokynu č. 59. Tento pokyn tak s účinností od ruší možnost zřízení zástavního práva na majetek přímo dotčený realizací projektu a na majetek pořízený z dotace, přičemž zástavy již odsouhlasené Řídícím orgánem před nabytím účinnosti tohoto pokynu zůstávají i nadále zachovány. Vzhledem k výše uvedenému došlo ke změně v pravidlech poskytnutí dotace, tedy i k možnostem zadavatele financovat předmět veřejné zakázky. Uvedená změna nově neumožňuje zadavateli čerpat na spolufinancování předmětu veřejné zakázky bankovní úvěr se zástavou na majetek přímo dotčený realizací projektu, tak jak zadavatel od počátku zamýšlel. Zadavateli tak vydáním výše specifikovaného metodického pokynu bylo znemožněno zamýšleným způsobem spolufinancovat předmět veřejné zakázky. V důsledku toho zadavatel neuzavřel smlouvu s uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Dle ustanovení 84 odst. 2 písm. e) ZVZ může zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Je nesporné, že mezi důvody hodné zvláštního zřetele obecně patří i nedostatek finančních prostředků potřebných k plnění veřejné zakázky, který nastal mimořádně, nepředvídaně a v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel považuje nemožnost spolufinancování předmětu veřejné zakázky prostřednictvím bankovního úvěru zajištěného zástavou na majetku přímo dotčeném realizací projektu, přičemž tato nemožnost spolufinancování vznikla vydáním metodického pokynu č. 59 Výborem Regionální rady Severovýchod dne , za důvody hodné zvláštního zřetele, které se vyskytly v průběhu zadávacího řízení, a pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Z tohoto důvodu zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení. V Brně dne strana 5

6 Za zadavatele BUTTERFLY Trading, s.r.o.: podepsáno uznávaným elektronickým podpisem. Mgr. Martin Abrahámek Erste Grantika Advisory, a.s. v zastoupení zadavatele strana 6

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK vydaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Přechody pro chodce v obci Ženklava II. zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ISŠ - COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - INOVACE TECHNOLOGIÍ PRAXE - STAVBA

ISŠ - COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - INOVACE TECHNOLOGIÍ PRAXE - STAVBA 1 VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ISŠ - COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - INOVACE TECHNOLOGIÍ PRAXE - STAVBA ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ 2 Čl. 1.: Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadávací dokumentace (v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) k veřejné zakázce Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Planá nad Lužnicí

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. Technologie REOLON DINO & C. SNC Opakované řízení

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. Technologie REOLON DINO & C. SNC Opakované řízení ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Ekologické zpracování organických surovin biofermentací, Rapotín

Ekologické zpracování organických surovin biofermentací, Rapotín PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Ekologické zpracování organických surovin

Více

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz Obec Kublov 267 41 Kublov 199, okr. Beroun tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz A : B : C : OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Obec Bílá Třemešná se sídlem: Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná IČ: 00277673 DIČ: CZ00277673 (není plátcem DPH) jejímž

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem této zakázky je zpracování projektu a realizace

Více

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word)

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word) Signer: key: Public 2013.08.27 14:27:17 CN=Mgr. Miloslav Holek, O=ABRI, s. r. o. [IČ 61679763] OU=1 serialnumber=14 ab eb ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA VÝZVA

Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA VÝZVA V Prostějově dne 9. 2. 2010 Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA Reg. číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/15.00743 VÝZVA k předkládání nabídek dle platného metodického pokynu o zadávání

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) 1. Identifikační údaje o zadavateli Název / obchodní firma zadavatele Česká

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Kraj Vysočina AREA 2000 s.r.o. Žižkova 57 středisko Tender Consulting 587 33 Jihlava Riegrova 46 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro užší řízení podle 28 zákona č. 137/2006

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více