Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č /262, bytem Kostelec u Křížků č.p. 137, okr. Praha - východ, č. OP za Českomoravskou elektrotechnickou asociaci identifikační č , se sídlem v Praze a požádal o sepis zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným RETELA, s.r.o. se sídlem v Praze a stanov Předmětem podnikání společnosti je: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Zprostředkování obchodu a služeb Reklamní činnost a marketing Správce vkladu: Českomoravská elektrotechnická asociace Jednatel: Ing. Jaroslav Vladík, CSc., r.č /414, bytem Emilie Hyblerové 525/13, Praha 4 Základní kapitál: ,-- Kč Výše vkladu: 100% Další ujednání: Odměnu notáře a jeho hotové jsou účtovány dle vyhlášky č. 196/2001 Sb. Českomoravské elektrotechnické asociaci identifikační č , se sídlem v Praze

2 Strana první NZ 144/2005 N 144/2005 Stejnopis Notářský zápis sepsaný dne dvacátého devátého dubna roku dva tisíce pět ( ) mnou JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v mé notářské kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, PSČ s účastníkem, kterým je Českomoravská elektrotechnická asociace, identifikační č , se sídlem v Praze, jejíž existenci jsem ověřil potvrzením Ministerstva vnitra České republiky Č.j.: VSC/1-9615/92-E ze dne , jednající svým ředitelem panem Ing. Františkem Hýbnerem, r.č /262, bytem Kostelec u Křížků č.p. 137, okr. Praha východ, jehož totožnost jsem ověřil platným občanským průkazem, který prohlašuje, že je k právním úkonům plně způsobilý, a že účastník je způsobilý k právním úkonům a pořizuje jménem účastníka tuto zakladatelskou listinu obchodní společnosti s ručením omezeným: Českomoravská elektrotechnická asociace, identifikační č , zakládá obchodní společnost s ručením omezeným zakladatelskou listinou tohoto znění: Článek první: Obchodní firma a sídlo společnosti: Obchodní firmou společnosti je: RETELA, s.r.o Sídlo společnosti je: Praha Článek druhý: Právní forma a doba trvání společnosti: Právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným Doba trvání společnosti se neomezuje a z tohoto důvodu je společnost založena na dobu neurčitou Článek třetí: Předmět podnikání společnosti: Předmětem podnikání společnosti je: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Zprostředkování obchodu a služeb Reklamní činnost a marketing

3 Strana druhá Článek čtvrtý: Společník: Společníkem společnosti je: Českomoravská elektrotechnická asociace (IČ: ), se sídlem Praha Článek pátý: Základní kapitál, vklad společníka, způsob a lhůta splácení, určení správce vkladu, způsob splácení dalších vkladů: Základní kapitál společnosti činí Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) Na základním kapitálu společnosti se Českomoravská elektrotechnická asociace identifikační č , daňové identifikační č. CZ , se sídlem Dačického 10, Praha 4, jako jediný společník společnosti, účastní vkladem ve výši ,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), tento vklad je vkladem peněžitým Společník Českomoravská elektrotechnická asociace, identifikační č se zavazuje splatit na svůj peněžitý vklad 100 % (slovy: jedno sto procent) do tří týdnů ode dne založení této společnosti, nejpozději však před podáním návrhu na zápis společnosti do příslušného obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti Do vzniku společnosti je pověřen výkonem správy shora uvedeného vkladu jako správce vkladu zakladatel Českomoravská elektrotechnická asociace, identifikační č Při zvyšování základního kapitálu peněžitými vklady společníků jsou společníci oprávněni převzít závazek ke zvýšení vkladů v poměru podle výše svých obchodních podílů Každý ze společníků je povinen splatit vklad do 60 (slovy: šedesáti) dnů od převzetí závazku ke zvýšení vkladu. V prohlášení se společník může zavázat, že vklad splatí ve lhůtě kratší Pokud některý ze společníků nevyužije svého přednostního práva ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebo se svého přednostního práva vzdá, lze se souhlasem valné hromady zvýšit základní kapitál společnosti vklady jiných osob odlišných od společníků, které jsou povinny splatit vklady rovněž do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne převzetí svých závazků k novým vkladům. V prohlášení se tyto osoby mohou zavázat, že vklad splatí ve lhůtě kratší Peněžité vklady musejí být splaceny způsobem stanoveným zákonem nebo na běžný účet společnosti u banky, pokud zákon tento způsob nevylučuje Nepeněžité vklady musejí být splaceny způsobem stanoveným zákonem Článek šestý: Obchodní podíl: Obchodní podíl jediného společníka, představující jeho účast na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti, je určen poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, a je tedy ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent) Společník může se souhlasem valné hromady převést svůj obchodní podíl na jinou osobu, má-li společnost jediného společníka, je obchodní podíl převoditelný vždy Každý společník může též převést svůj obchodní podíl na jiného společníka, k takovému převodu obchodního podílu je rovněž třeba souhlasu valné hromady

4 Strana třetí 4. Obchodní podíl se dědí, dědic má právo se u soudu domáhat zrušení své účasti ve společnosti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby byl společníkem, a to ve lhůtě tří měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o dědictví Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo na právního nástupce společníka, k rozdělení obchodního podílu je třeba souhlasu valné hromady, která může stanovit i podmínky tohoto rozdělení Ke svému obchodnímu podílu může společník se souhlasem valné hromady zřídit zástavní právo Článek sedmý: Orgány společnosti: Orgány společnosti jsou: a) valná hromada b) jednatel(é) c) dozorčí rada d) Rada odpadových fondů Článek osmý: Rozhodování, výkon působnosti valné hromady: Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti kromě působnosti stanovené kogentně obchodním zákoníkem patří: a) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a rozhodování o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, b) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora, c) při udělení prokury odměňování prokuristů, d) o zřízení jiných fondů než rezervního fondu, o použití rezervního fondu a o použití jiných fondů, jsou-li zřízeny, e) uložení povinnosti společníkům přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál peněžitým plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše jejich vkladů, Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Forma notářského zápisu se vyžaduje pouze v případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis Článek devátý: Počet jednatelů, způsob jednání jménem společnosti, jména a bydliště prvních jednatelů společnosti: Společnost má jednoho jednatele. Jednatel jedná jménem společnosti samostatně Činí-li jednatel jménem společnosti písemné úkony, podepisuje je tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis Podepisování za společnost se tedy děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis jednatel

5 Strana čtvrtá 4. Pro postavení jednatele ve společnosti, jeho činnost a zákaz konkurence platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku Do působnosti jednatele patří rozhodování ve všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady, zejména obchodní vedení společnosti a vykonávání práv a povinností zaměstnavatele Prvním jednatelem společnosti je: Ing. Jaroslav Vladík, CSc., r.č /414, bytem Emilie Hyblerové 525/13, Praha Článek desátý: Rezervní fond, jeho použití, jiné fondy: Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku, vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 10 % (slovy: desetprocent) z čistého zisku, avšak ne více než 5 % (slovy: pětprocent) z hodnoty základního kapitálu Tento fond se ročně doplňuje o částku 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu ve výši 10 % základního kapitálu Použije-li se rezervní fond, společnost tento fond obnoví způsobem uvedeným v odst. 2. tohoto článku Společnost může vytvořit rezervní fond i nad shora uvedenou výši Rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít jen k úhradě ztrát společnosti.- 6. Rozhodne-li valná hromada o zřízení dalšího fondu, musí současně rozhodnout i o jeho naplňování a pravidlech jeho používání Článek jedenáctý: Účetní období společnosti: Obchodní a účetní rok je shodný s rokem kalendářním Článek dvanáctý: Právní poměry společnosti: Právní poměry společnosti touto zakladatelskou listinou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platných právních předpisů České republiky Článek třináctý: V souladu s 136 odst. 3) obch. zákoníku se určuje, že na všechny společníky se vztahuje stejný zákaz konkurence jako na jednatele společnosti Článek čtrnáctý: Dozorčí rada: V souladu s 137 obch. zákoníku se stanoví, že se zřizuje pětičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady

6 Strana pátá Prvními členy dozorčí rady jsou jmenováni: Ing. Stanislav Adamec, r.č /043, bytem U Bažantnice 837, Letohrad Ing. Pavel Štorkán, r.č /007, bytem Ladova 458, Hřebeč Ing. František Hýbner, r.č /262, bytem Kostelec u Křížků 137, Kamenice PhDr. Marek Moravec Ph.D., r.č /0662, bytem Smrková 381, Velká Dobrá Ing. Jiří Kohout, r.č /212, bytem Toušeňská 578/9, Praha 4 Článek patnáctý: Rada odpadových fondů Společnost zřizuje Radu odpadových fondů. Její složení a činnost je upravena stanovami Článek šestnáctý: V souladu s 110 odst. 2) obch. zákoníku se určuje, že společnost vydává stanovy, které upravují vnitřní organizaci a poměry společnosti a další náležitosti, které dle obchodního zákoníku mohou být specifikovány stanovami V souladu s 125 odst. 1) písm. i) obch. zákoníku rozhoduje valná hromada o zrušení společnosti, a to i za podmínek daných stanovami V souladu s 127 odst. 3) obch. zákoníku se stanoví, že při rozhodování valné hromady, kde zákon vyžaduje dvoutřetinovou většinu všech hlasů a u dalších rozhodování specifikovaných ve stanovách je zapotřebí alespoň 75 % všech hlasů společníků Pozvánku na řádnou valnou hromadu ve smyslu stanov rozesílá jednatel doporučeným dopisem nebo předává osobně nebo prostřednictvím u nejpozději 15 dnů před konáním řádné valné hromady Při svolání mimořádné valné hromady ve smyslu stanov nemusí být postup a lhůty uvedené pro svolání řádné valné hromady dodrženy hrozí-li nebezpečí z prodlení. Svolání však musí být provedeno takovou formou, aby o konání a programu mimořádné valné hromady byli informováni všichni společníci O tom byl tento notářský zápis sepsán, Ing. Františkem Hýbnerem přečten, jím po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán Ing. František Hýbner v.r. L.S. JUDr. Jaroslav Hájek notář v.r. Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne dvacátého devátého dubna roku dva tisíce pět ( ), souhlasí doslovně s mým notářským zápisem NZ 144/2005 a je určen pro společnost RETELA, s.r.o notář

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. společnost s ručením omezeným

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. společnost s ručením omezeným S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti RUMPOLD UHB společnost s ručením omezeným Uherský Brod úplné znění společenské smlouvy ke dni 2014 1 SPOLEČENSKÁ SMLOUVA o založení společnosti

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Jednatelé společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Stanovy ) ODDÍL I OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Společnost je založena jediným zakladatelem, a to obchodní

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

------------------------------------------ o r o z h o d n u t í -------------------------------------------

------------------------------------------ o r o z h o d n u t í ------------------------------------------- Strana jedna NZ 286/2006 OPIS STEJNOPIS N o t ářský zápis sepsaný dne 18.10.2006 (osmnáctého října roku dva tisíce šest) notářkou v Hradci Králové JUDr. Janou Čírtkovou, v notářské kanceláři v Hradci Králové,

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

RWE Distribuční služby, s.r.o.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Zakladatelská listina společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Ve znění účinném od [ ] 2014 Strana - 1 - (celkem 8) Zakladatelská listina společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Článek 1. Společník

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více