O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM"

Transkript

1 SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM (uzavřená ve smyslu ustanovení 56 a následujících a 105 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění předpisů pozdějších (dále jen obchodního zákoníku) Společníci: ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1., trvale bytem,rč... 2., trvale bytem,rč... 3., se sídlem v..,ič zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek dále uvedených a dohodli se na znění této společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným. Článek I. OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI s.r.o. Článek II. SÍDLO SPOLEČNOSTI Článek III. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI 1..

2 ČLÁNEK IV. ZÁKLADNÍ KAPITÁL 1. Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitými vklady společníků a činí celkem. Kč (slovy : tisíc korun českých) 2. jednotliví společníci vkládají do základního kapitálu tyto vklady: Kč, splaceno: Kč Kč, splaceno: Kč Kč, splaceno: Kč 3. Společníci se zavazují, že v případě, že nesplatí své vklady v plné výši ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, učiní tak nejpozději do pěti let ode dne vzniku společnosti. 4. Před vznikem společnosti spravuje splacené vklady pověřený společník, který je správcem vkladu, a který bez zbytečného odkladu po předání splacených částí vkladu společníků zřídí k tomuto účelu na firmu společnosti zvláštní účet u banky, na který uvedené prostředky uloží. ČLÁNEK V. VZNIK SPOLEČNOSTI 1. Společnost je založena podpisem společenské smlouvy všemi společníky, vyhotovené ve formě notářského zápisu. 2. Společnost vznikne dnem, ke kterému bude zapsána do obchodního rejstříku. 3. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Do vzniku společnosti jednají ve věcech souvisejících se vznikem společnosti jejím jménem všichni společníci. 4. Z jednání jménem společnosti učiněných před jejím vznikem jsou všichni jednající zavázáni společně a nerozdílně (solidárně). Bezodkladně po vzniku společnosti jsou společníci povinni sestavit seznam těchto jednání a předložit jej valné hromadě k rozhodnutí, zda taková jednání schválí, a to s dostatečným časovým předstihem k tomu, aby mohla být zachována tříměsíční lhůta ode dne vzniku společnosti, jak vyplývá z 64 odst. 1. obchodního zákoníku. 5. Společnost je oprávněna vydat stanovy, které blíže upraví její organizaci i záležitosti obsažené v této společenské smlouvě. ČLÁNEK VI. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ 1. Společník, který se ocitl v prodlení se splacením peněžitého vkladu, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20% p.a. z nesplacené částky. V takovém případě může být za podmínek vyplývajících z ustanovení 113 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku ze společnosti vyloučen. Tím

3 přechází obchodní podíl na společnost, přičemž další postup se řídí úpravou podle odstavců 5 a 6 výše zmíněného ustanovení obchodního zákoníku. 2. Každý společník má jeden obchodní podíl, který představuje účast společníka na společnosti a z toho plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. 3. Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj obchodní podíl či jeho část na jiného společníka nebo na jinou osobu. Smlouva musí mít písemnou formu a nabyvatel, není li společníkem, v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě, popřípadě i stanovám. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Převodce ručí za závazky, které na nabyvatele přešly převodem obchodního podílu. 4. Obchodní podíl se dědí. Úmrtím společníka přechází obchodní podíl na dědice podle výsledků pravomocně skončeného řízení o dědictví. 5. Zánikem společníka, který je právnickou osobou, přechází obchodní podíl na jeho právní nástupce. 6. Nepřejde-li obchodní podíl na dědice či právního nástupce, přechází na společnost, přičemž další postup se řídí úpravou podle 113 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. 7. Obchodní podíl může náležet více osobám. Jeho rozdělení je však možné pouze při převodu nebo přechodu na dědice či právního nástupce společníka, k němuž je třeba souhlasu valné hromady. Minimální výše vkladu společníka (tedy ,- Kč) musí však být zachována. 8. Změna osoby společníka se zapíše do seznamu společníků a do obchodního rejstříku. Společnost je povinna změnu zapsat do seznamu bezodkladně poté, co je jí prokázána. 9. Společníci mají nárok na podíl ze zisku, který valná hromada určila k rozdělení. 10. Po dobu trvání společnosti nemohou společníci žádat vrácení vkladu. 11. Společnost se může domáhat ve smyslu 149 obchodního zákoníku u soudu vyloučení společníka, který porušuje závažným způsobem své povinnosti, ačkoliv byl k jejich plnění vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn. S podáním návrhu musí souhlasit společníci, jejichž vklady představují alespoň jednu polovinu základního kapitálu po odečtení vkladu tohoto společníka. Obchodní podíl vyloučeného společníka přechází na společnost, přičemž další postup se řídí úpravou podle 113 odst. 5 či 6 obchodního zákoníku. 12. Společník se může za podmínek daných ustanovením 149a obchodního zákoníku s ostatními společníky dohodnout na ukončení své účasti ve společnosti. Jeho obchodní podíl přechází na společnost, přičemž další postup se řídí úpravou podle 113 odst. 5 či 6 obchodního zákoníku. 13. Společník se může za podmínek podle 148 odst.1 obchodního zákoníku u soudu domáhat zrušení své účasti ve společnosti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby v ní setrval. Jeho obchodní podíl přechází na společnost, přičemž další postup se řídí úpravou podle 113 odst. 5 či 6 obchodního zákoníku.

4 14. Společníku, jehož obchodní podíl přešel na společnost (či jeho právnímu nástupci), vzniká právo na vypořádací podíl. Jeho výše se stanoví ke dni zániku účasti společníka, a to z vlastního kapitálu společnosti zjištěného podle příslušné účetní závěrky, specifikované v ustanovení 61 odst. 2 obchodního zákoníku. Tento vypořádací podíl je splatný do tří měsíců ode dne schválení uvedené účetní závěrky valnou hromadou, ne však dříve, než bude vklad tohoto bývalého společníka zcela splacen. 15. Za podmínek podle ustanovení 117 obchodního zákoníku lze obchodní podíl zastavit, a to se souhlasem valné hromady. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu, přičemž zástavní právo vznikne jeho zápisem do obchodního rejstříku. 16. Společníci jsou povinni se osobně podílet na činnosti společnosti v podobě a rozsahu, který určí valná hromada. 17. Jiná práva a povinnosti společníků než výše uvedená, vyplývající z právních předpisů, nejsou nikterak dotčena. ČLÁNEK VII. REZERVNÍ FOND Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku, vykázaného v řádného účetní závěrce za rok, v němž poprvé vytvoří čistý zisk, a to ve výši 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5% základního kapitálu, a bude jej ročně doplňovat o částku ve výši 5% z čistého zisku až do výše 10% základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond lze použít jen k úhradě ztráty společnosti. ČLÁNEK VIII. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Orgány společnosti jsou: a) valná hromada b) dva jednatelé VALNÁ HROMADA 1. Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti. Společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci. Zmocněncem nesmí být jednatel společnosti. 2. Do působnosti valné hromady náleží (s odkazy na příslušná ustanovení obchodního zákoníku): a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle 64, b) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, c) schvalování stanov a jejich změn, d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností ( 141),

5 e) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, f) jmenování odvolání a odměňování jednatelů g) jmenování odvolání a odměňování členů dozorčí rady, h) vyloučení společníka podle 113 a 121, i) jmenování a odměňování likvidátora j) rozhodování o převodu a nájmu podniku nebo jeho části nebo rozhodování o uzavření takovéto smlouvy ovládanou osobou, k) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, l) schválení ovládací smlouvy ( 191b), smlouvy o převodu zisku ( 190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, m) schválení smlouvy o výkonu funkce ( 66 odst. 2), n) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon či společenská smlouva, zejména udělování a odvolávání prokury, a dále o) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, p) uložení příplatkové povinnosti společníkům, a to nad výši vkladů až do poloviny základního kapitálu poměrně podle výše jejich vkladů, ve smyslu 121 odst. 1, q) rozhodování o zřízení a zrušení organizačních složek) odštěpných závodů) společnosti, včetně jmenování a odvolávání jejích vedoucích. 3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. 4. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají více než polovinu všech hlasů. Každý společník má 1 hlas na každých 1000 Kč svého vkladu. 5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů (více než 50%) přítomných společníků. 6. Pro rozhodnutí v záležitostech uvedených výše pod písmeny c),d) e) a o) je zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, pod písmenem l) alespoň tříčtvrtinové většiny všech hlasů společníků, přičemž o všech těchto rozhodnutích musí být pořízen notářský zápis. Při nerovnoměrném snížení vkladů při snižování základního kapitálu je nutný souhlas všech společníků. Požadavky na kvórum hlasů i formu a další náležitosti pro rozhodování o otázkách, uvedených pod písmenem k), vyplývajících z příslušných ustanovení ) 69 a násl., 153a a násl.) obchodního zákoníku tím nejsou dotčeny. 7. Valnou hromadu svolávají jednatelé nejméně jedenkrát za rok. Jsou tak povinni učinit vždy, dojde-li k situaci popsané v 193 odst. 1 obchodního zákoníku. Požádat o svolání valné hromady mohou společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10% základního kapitálu.

6 Nesvolají-li jednatelé valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení jejich žádosti, jsou společníci oprávněni svolat ji sami. Pokud se společnost ocitne bez jednatele, je oprávněn svolat valnou hromadu kterýkoli společník. 8. Valná hromada se svolává v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě. Pro svolání nejsou třeba zvláštní formality, termín, program a místo konání však musí být oznámeny každému společníkovi s dostatečným časovým předstihem, nejméně 5 dnů předem. 9. Jiná práva a povinnosti týkající se valné hromady než výše uvedená, vyplývající z právních předpisů, nejsou nikterak na závadu. JEDNATELÉ 1. Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé. 2. Prvními jednateli společnosti jsou pánové.., trvale bytem.., RČ a. 3. Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob. 4. Každý jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně, přičemž podepisuje jménem společnosti tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 5. Při své činnosti jednatel postupuje s péčí řádného hospodáře. Je povinen zejména: zajistit obchodní vedení společnosti, zajistit řádné vedení právními předpisy vyžadovaných evidencí a účetnictví, zajistit vedení seznamu společníků, informovat společníky o záležitostech společnosti, zajistit vypracování účetních závěrek a návrhů na rozdělení zisku. 6. Pro jednatele platí zákaz konkurence ve smyslu 136 obchodního zákoníku 7. Jiná práva a povinnosti jednatele než výše uvedená, vyplývající z právních předpisů, nejsou nikterak dotčena. ČLÁNEK IX. PODÍL SPOLEČNÍKŮ NA ZISKU SPOLEČNOSTI 1. Společníci mají nárok na podíl na zisku společnosti, který určí podle 125 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku valná hromada k rozdělení, v poměru podle jejich obchodních podílů, což představuje, jak je shora podle čl. VI bodu 2 patrno: 2. u společníka..% (vyjádřeno zlomkem../ ) u společníka..% (vyjádřeno zlomkem../ ) u společníka..% (vyjádřeno zlomkem../ )

7 ČLÁNEK X. ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI 1. Účast společníka ve společnosti zaniká jeho smrtí či zánikem právnické osoby, je-li společníkem 2. Účast společníka ve společnosti zaniká i převodem obchodního podílu (viz článek VI bod 3 a při realizaci práv zástavního věřitele i bod 15). 3. Zánik účasti dále nastává v případě dohody s ostatními společníky ve smyslu článku VI bod Účast společníka ve společnosti zaniká rovněž jeho vyloučením valnou hromadou (viz čl. VI bod 1), soudem (viz čl. VI bod 11) či zrušením účasti soudem ( viz čl. VI 13). 5. Prohlášení konkurzu na majetek společníka, pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením jeho podílu ve společnosti nebo vydání exekučního příkazu k jeho postižení po právní moci nařízení exekuce má stejné účinky jako zrušení účasti soudem. 6. Případy, kdy svědčí společníkovi právo na vypořádací podíl, upravuje čl. VI bod Jiné případy zániku účasti společníka ve společnosti než výše uvedené, vyplývající z právních předpisů, nejsou nikterak dotčeny. ČLÁNEK XI. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 1. Společnost se zrušuje: a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, jinak dnem jeho přijetí, b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o přeměně společnosti (tj. bez likvidace fúze, rozdělení, převod jmění na společníka či změna právní formy), jinak dnem jeho přijetí, d) zrušením konkurzu prohlášeného na majetek společnosti po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodů nedostatku majetku či zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu z téhož důvodu. Jiné případy zrušení společnosti než právě uvedené, vyplývající z právních předpisů, nejsou dotčeny. 2. Likvidace společnosti se neprovádí, přechází li její obchodní jmění na právního nástupce a dále v případech výše uvedených v bodě 1 písm. d), pokud společnost nemá žádný majetek, přičemž k věcem, právům, pohledávkám a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z konkurzní podstaty se nepřihlíží 3. V ostatních případech se provede likvidace společnosti. Společníci mají nárok na podíl na likvidačním zůstatku, určený mezi ně k rozdělení, a to v poměru výše jejich splacených vkladů. 4. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

8 ČLÁNEK XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik společnosti, veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí právním řádem České republiky. 2. Společníci prohlašují, že tato společenská smlouva je uzavřena podle svobodné a vážné vůle všech společníků. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. V dne

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_13

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Jednatelé společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

-----------------------------------Z

-----------------------------------Z Poznámka: Společenskou smlouvu (SS) jsme se snažili koncipovat tak, že obsahuje to co je povinné dle zákona + jsme vložili či vypustili body, o kterých si myslíme, že mohou být praktické a zjednoduší fungování

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Skřetova 44/ 6. 120 00 Praha 2. V Brně dne 1. prosince 2014. Žádost o souhlas se změnou společenské smlouvy

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Skřetova 44/ 6. 120 00 Praha 2. V Brně dne 1. prosince 2014. Žádost o souhlas se změnou společenské smlouvy ÚŘAD RADY pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova 44/ 6 120 00 Praha 2 DOŠLO DNE: - 8 "12" 20tt Číslo jednací... Početlistů;

Více

POZVÁNKA. Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Dvořákova 1637, 565 01 Choceň IČO: 287 74 400, DIČ: CZ28774400 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA. Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Dvořákova 1637, 565 01 Choceň IČO: 287 74 400, DIČ: CZ28774400 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY POZVÁNKA Evidenční číslo VH 001/2014 Společnost: Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Dvořákova 1637, 565 01 Choceň IČO: 287 74 400, DIČ: CZ28774400 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY Termín konání: 26. června

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. společnost s ručením omezeným

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. společnost s ručením omezeným S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti RUMPOLD UHB společnost s ručením omezeným Uherský Brod úplné znění společenské smlouvy ke dni 2014 1 SPOLEČENSKÁ SMLOUVA o založení společnosti

Více

STANOVY akciové společnosti AGRO JESENICKO a.s.

STANOVY akciové společnosti AGRO JESENICKO a.s. STANOVY akciové společnosti AGRO JESENICKO a.s. přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích (ZOK) Č L Á N E K I. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGRO JESENICKO

Více

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: 25309790, která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr.Hany Hornyšové,

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost LHProjekt a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 6. 5. 1996, upsáním celého základního kapitálu

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. přijaté ve smyslu ustanovení 250 a následujících zák. č. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. Společnosti. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. Společnosti. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A Společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. I. Společníci Společníky společnosti jsou: 1. Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Velká hradební 8, PSČ

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti Obchodní firma společnosti je: ERFLEX, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Sídlo společnosti je: Praha Článek 2 Sídlo společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. Předmětem podnikání

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY společnosti Severocentrum, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí jediného člena představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.2011) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akcionářů, (rozhodnutí jediného akcionáře) která se koná dne 18. 6. 2014 ve 13.00 hod v notářské kanceláři JUDr.

Více