Společenstevní a družstevní právo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenstevní a družstevní právo"

Transkript

1 Společenstevní a družstevní právo Michal Černý Ph.D. Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na zakladatelský dokument nebo základní kapitál Členství v orgánech buď zákonné a/nebo nevázané na členství ve společnosti Družstvo Zásadně neuzavřený počet členů družstva, zákon stanoví pouze minimální požadavky Členství v orgánech závislé na členství v družstvu jako takovém Teoretické členění obchodních korporací (obchodní společnosti + družstevní korporace) Osobní společnosti Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Evropské hospodářské zájmové sdružení Kapitálové společnosti Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Evropská společnost 1

2 Teoretické členění obchodních korporací (+ družstevní korporace) Družstevní korporace národní Družstevní korp. komunitární Družstvo Evropská družstevní společnost Obecné znaky osobních a kapitálových společností Osobní společnosti Obec. neomezené ručení, Obec. bez vkladové povinnosti Bez zvláštních orgánů, práva vykonávána přímo společníky Členství (podíl) obecně nepřevoditelné Předmět:: Obecně zásadně podnikání Některé společnosti mají určité kapitálové prvky (k.s., EHZS) Kapitálové společnosti Ručení omezené co do výše i času, Vkladová povinnost Zákonná struktura orgánů (řídící a kontrolní) Členství obecně převoditelné Předmět: Podnikání nebo jiná činnost (s.r.o. + a.s.) Některé společnosti mají určité osobní prvky (s.r.o.) Právní úprava VOS, KS, SRO, AS = ObZ (+ zvl.zákony v závislosti na předmětu činnosti) EHZS: Z360/2004 Sb., N Rady (ES) 2137/1985, ObZ SE: Z 627/2004 Sb., N Rady (ES) 2157/2001 o Statutu SE, S 2001/86/ES o zapojení zaměstnanců, Z 628/2004 Sb. 2

3 Družstvo a evropská družstevní společnost Družstvo úprava v ObZ (+ zvláštní zákony např. o úvěrních a spořitelních družstvech) Evropská družstevní společnost (SCE) Nařízení Rady ES 1435/2003 o Statutu Evropské družstevní společnosti, Směrnice Rady 2003/72/ES, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců Zákon o SCE dosud nebyl (k ) přijat, je však projednáván Parlamentem ČR Obecné podmínky pro založení společnosti Založení = soukromoprávní úkon zakladatele / zakladatelů, právem vyžadovaná forma úkonu (písemný, písemný s úředně ověřenými podpisy, notářský zápis) Zakladatelem: Fyzická (FO) i právnická osoba (PO), nestanoví-li zákon jinak (různá omezení v závislosti na činnosti) Zákonná omezení = nikdo nemůže být neomezeně ručícím ve více než 1 společnosti, U některých společností další omezení: 1 osoba může být 1 společníkem nejvýše ve 3 společnostech (SRO) 1 zakladatelem AS může být jen PO Společnost může vzniknout jen fúzí (SE) Zakladatelé musí být z různých členských zemí (EHZS) Vznik společnosti 62 Zápisem do obchodního rejstříku V mezidobí musí být získáno podnikatelské oprávnění (kromě případů, kdy společnost nemá podnikat), získány písemné doklady o splnění dalších povinností zakladatelů nebo prvních členů orgánů (např. splacení vkladu, právo k sídlu, výpis z trestního rejstříku) Návrh na zápis do OR formulář dle ObZ a prováděcí vyhlášky, podpisy úředně ověřeny (osoby podávající návrh určuje zákon nikoliv v části u obchodního rejstříku, ale ve 2.části u obchodních společností) 3

4 Neplatnost společnosti 68a Po vzniku společnosti nelze zrušit rozhodnutí, jímž se společnost zapisuje do OR. Nelze se domáhat určení, že společnost nevznikla. Soud však může prohlásit společnost za neplatnou, a to i bez návrhu, pokud jsou splněny podmínky dle 68a. Důvody: Vady zakladatelského dokumentu nedostatek podstatných náležitostí, chybí údaje vyžadované zákonem, nedodržení předepsané formy, nedodržení ustanovení o minimálním splacení vkladů, vady předmětu činnosti nedovolený nebo odporuje veřejnému pořádku, vady projevů vůle zakladatelů všichni zakládající společníci jsou nezpůsobilí k právním úkonům, vady osob zakladatelů v rozporu se zákonem je pouze 1 zakladatel. Ke dni právní moci rozhodnutí vstupuje neplatná společnost do likvidace. Právní vztahy nejsou dotčeny. Vkladová povinnost trvá, pokud to vyžaduje zájem věřitelů na splněné závazků neplatné společnosti. ESD C-106/89 (Marleasing) Obchodní podíl 61 ObZ Komplex práv a povinností společníka ve společnosti = účast společníka na společnosti Kvantitativní stránka ocenitelná stránka, hodnota podílu Kvalitativní stránka práva a povinnosti společníka vůči společnosti (jejím orgánům) a mezi společníky navzájem Zákaz zneužití většiny nebo menšiny hlasů, zákaz jednání znevýhodňujícího zneužívajícím způsobem společníka Podíl není představován cenným papírem, ledaže jde o akciovou společnost nebo evropskou společnost Vypořádací podíl, podíl na likvidačním zůstatku 4

5 Základní kapitál 58 ObZ Souhrn vkladů Vytváří jen kapitálové společnosti s.r.o., a.s., SE Právnípředpis určuje minimální hodnoty základního kapitálu: Kč (s.r.o.), 2/ Kč (a.s.) -ObZ, (SE) Nařízení Rady 2157/2001 o Statutu SE Vklad společníka 59 Souhrn peněz (peněžitý vklad) nebo penězi-ocenitelných hodnot (nepeněžitý vklad), které se společník zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí/zvýšení účasti ve společnosti Nepeněžitý vklad: 1) hodnota zjistitelná, 2) vklad využitelný ve vztahu k předmětu podnikání. Hodnota nepeněžitého vkladu do s.r.o. a a.s.: Zjištěná posudkem znalce, jmenovaného soudem, nezávislého na společnosti Znalec jmenován vždy ad hoc pro konkrétní případ Správa vkladu před vznikem společnosti 60 Nepeněžitý celý, peněžitý podle zakladatelského dokumentu (zákon určuje pravidla pro minimální části vkladů, které musí být splaceny) Správcem vkladů zakladatel nebo banka (jen peněžitý vklad) Povinnosti správce vkladů: Pečovat o vklad, chránit jej před zničením nebo znehodnocením, povinnost předat (dispozici s vkladem) na společnost včetně plodů a užitků, vydat písemné prohlášení o splacení vkladů společníky. Ručení za závazky při uvedení vyšší částky (do výše rozdílu do 5 let od zápisu společnosti do OR) Předání - nemovitosti: prohlášení do KN, - know-how: dokumentace zachycující know-how, - podniku: předání (protokolárním zápisem). U podniku a know-how musí být sepsán o předání zápis. Pokud společnost nevznikne, má povinnost je vrátit i s plody a užitky zakladatelům (každý vklad tomu, kdo jej poskytl) 5

6 Jednání jménem společnosti v mezidobí 64 64: Kdo jedná, ten si odpovídá za závazky, pokud společnost nevznikne. Jedná-li více osob, jsou zavázány společně a nerozdílně. Pokud orgán (společníci) schválí do 3 měsíců od vzniku společnosti, pak je společnost zavázána od začátku. Písemný seznam pořizují zakladatelé a předkládají jej tak, aby o jednáních společníci (orgán) mohli rozhodnout ve lhůtě. Pokud zakladatelé poruší povinnost, odpovídají věřitelům společně a nerozdílně za škodu. Po schválení oznamuje statutární orgán přechod účastníkům závazkových vztahů (tzn. smluvním partnerům) Výkon funkce člena orgánu 66 ObZ Vznik: První člen (zakladatelský dokument), volba, jmenování, vznikem členství ve společnosti (v.o.s., komplementář v k.s.), (kooptace u a.s.) Zánik: Uplynutím funkčního období, zánikem účasti ve společnosti (v.o.s., komplementář v k.s.), odvoláním, odstoupením, smrtí, zánikem podmínek vyžadovaných zákonem pro členství (zejména způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost) U odstoupení končí funkce dnem, kdy jej projednal nebo měl projednat orgán, který zvolil / jmenoval do funkce. U ostatních dojde k zániku dnem, kdy nastane právní skutečnost, nestanoví-li zákon jinak. Vztah mezi společností a členem orgánu Vždy jde o obchodní závazkový vztah (srov. 261/1 ObZ), přiměřeně podle ustanoví o mandátní smlouvě (viz. 66/2), není-li uzavřena smlouva o výkonu funkce. Tato smlouva musí být písemná. S uzavřením smlouvy o výkonu funkce musí souhlasit nejvyšší orgán společnosti: Společníci (písemně) všichni neomezeně ručící, nebo valná hromada. Společnost není zavázána k plnění podle smlouvy o výkonu funkce, které neplyne z právního předpisu nebo vnitřního předpisu společnosti pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušením právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce 6

7 Zákaz konkurence 65 ObZ Konkurenční jednání podle ustanovení o jednotlivých společnostech. Obecně výkon předmětu činnosti, který je obdobný předmětu činnosti společnosti přímo či zprostředkovaně. Při porušení zákazu konkurence má společnost právo na vydání prospěchu, právo na převedení odpovídajících práv na společnost a rovněž odpovědnost za škodu. Lhůty pro uplatnění: 3 měsíce ode dne, kdy se společnost dozvěděla, nejpozději 1 rok o vzniku (objektivní lhůta). Po marném uplynutí lhůt právo společnosti zaniká, kromě nároku na náhradu škody ten se promlčuje. Podnikatelská seskupení 66a ObZ 66a skupina osob vlastněná stejnou osobou Ovládající osoba osoba, která fakticky nebo právě vykonává přímo či nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby. Není-li prokázán vyšší podíl, pak se za ovládající osobu považuje osoba, která má alespoň 40% podíl na hlasovacích právech. Mateřská a dceřiná společnost. Koncern / holding Jednání ve shodě 66b ObZ Jednání více osob uskutečněné ve vzájemném srozumění s cílem nabýt nebo postoupit nebo vykonávat hlasovací práva v určité osobě nebo disponovat s nimi za účelem prosazování společného vlivu na řízení nebo provozování podniku této osoby anebo volby statutárního orgánu nebo většiny jeho členů anebo většiny členů dozorčího orgánu této osoby nebo jiného ovlivnění chování určité osoby. 7

8 Rezervní fond 67 ObZ Zákon vyžaduje rezervní fond u s.r.o. a a.s. V rozsahu povinně vytvářeném jej lze použít pouze ke krytí ztrát společnosti Je vytvářen z čistého zisku po zdanění nebo z jiných vlastních zdrojů (pokud zákon nevylučuje). Při vzniku společnosti nebo zvyšování základního kapitálu jej lze vytvořit příplatky nad výši vkladů nebo nad emisní kurs akcií. Zrušeníobchodníspolečnosti 68 ObZ Zrušení dobrovolné a nucené Jmění buď přejde na právního nástupce, nebo musí být jmění společnosti vypořádáno v rámci likvidace ledaže zákon stanoví jinak (např. konkurs, zamítnutí návrhu na konkurs pro nedostatek majetku apod.). O zrušení rozhoduje nejvyšší orgán společnosti popř. soud. Ruší-li společnost soud a je-li možné dosáhnout nápravy, soud musí poskytnout k nápravě přiměřenou lhůtu. Přeměny společnosti 69 (69h) ObZ Fúze sloučení nebo splynutí, Rozdělení rozdělení se založením nových společností, rozdělení sloučením, rozdělení kombinací předchozích Změna právní formy společnosti (transformace) Převod jmění na společníka 8

9 Likvidace společnosti 70-75b ObZ Vstup do likvidace ke dni zrušení Nutná změna obchodní firmy (tzn. rovněž zakladatelského dokumentu), Jmenování likvidátora dobrovolný event. nucený likvidátor (při zrušení soudem) Oznámení známým věřitelům. 2x po sobě zveřejní v Obchodním věstníku vstup do likvidace (min 2 týdenní odstup), výzva pro věřitele k přihlášení pohledávek ve lhůtě nikoliv kratší než 3 měsíce Zahajovací likvidační účetní rozvaha a soupis jmění. V průběhu likvidace uspokojuje nároky věřitelů a vymáhá plnění pro společnost. Sestavení zprávy o průběhu likvidace a návrh na rozdělení čistého majetkového zůstatku (likvidačního zůstatku). Rozdělení zůstatku nebo použití pro krytí pohledávek věřitelů. Do 30 dnů podává likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Dodatečná likvidace - 75b pokud se objeví dosud neznámý majetek nebo potřeba jiných nezbytných opatření 9

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE.

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE. N ávrh ZÁKON ze dne... 2011 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Hlava I Díl 1 Společná

Více

Historie SRO. Pojem SRO. Společnost s ručením omezeným Právní a majetková charakteristika. Obchodní podíl. ObZ+ZOK

Historie SRO. Pojem SRO. Společnost s ručením omezeným Právní a majetková charakteristika. Obchodní podíl. ObZ+ZOK Společnost s ručením omezeným Právní a majetková charakteristika. Obchodní podíl. ObZ+ZOK (2010-)2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Historie SRO Společnost s ručením obmezeným

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Ze dne 25.01.2012 Částka 34/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : 90. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Strana 1370

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích - poslední stav textu 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech

Více

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE.

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE. III. N ávrh ZÁKON ze dne... 2011 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Hlava I Díl

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

SRO: Práva a povinnosti společníků podle ObZ a ZOK. Obchodní podíl

SRO: Práva a povinnosti společníků podle ObZ a ZOK. Obchodní podíl SRO: Práva a povinnosti společníků podle ObZ a ZOK (2008 ) 2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Obchodní podíl Práva a povinnosti společníka vůči SRO Kvantitativní a kvalitativní stránka Vztah společníka

Více

Právní formy organizací. Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně:

Právní formy organizací. Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně: Právní formy organizací Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně: státní organizace (státní podniky): státní hospodářské organizace státní rozpočtové organizace (např. škola, policie,

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ

Více

VI. Právní a majetková charakteristika akciové společnosti (stručná interpretace základních pojmů a institutů)

VI. Právní a majetková charakteristika akciové společnosti (stručná interpretace základních pojmů a institutů) VI. Právní a majetková charakteristika akciové společnosti (stručná interpretace základních pojmů a institutů) 1. Vymezení pojmu akciová společnost Akciová společnost je společnost jejíž základní kapitál

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

Osobní o.s. = veřejná obchodní společnost + komanditní společnost

Osobní o.s. = veřejná obchodní společnost + komanditní společnost 1 2 3 4 5 6 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST ZOK (ZÁKON 90/2012 Sb., O OBCHODNÍCH KORPROACÍCH) - 2014 2012-13 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Obchodní korporace Právní úprava obecná Z 90/2012 Sb., o obchodních

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně UKONČENÍ PODNÍKÁNÍ U JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_13

Více

Z nového občanského zákoníku

Z nového občanského zákoníku Z nového občanského zákoníku Zrušení právnické osoby 168 (1) Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena,

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s.

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Příloha č. 1 Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Část I. Obecná ustanovení 1 1. Akciová společnost KORDIS JMK, a.s. (dále jen společnost ) změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným

Více