Učební osnovy pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy pracovní"

Transkript

1 ZV Základní vzdělávání 7 týdně, povinný J: Jazyk jako prostředek dorozumívání Žák: J: osvojí si spisovný jazyk - osvojí si jazyk jako nástroj dorozumívání - získá vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby jazyka - čeština jako národní a mateřský jazyk Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy MEDIÁLNÍ Fungování a vliv médií ve společnosti Informatika Vlastivěda Vlastivěda Informatika Informatika Informatika 1

2 ZV Základní vzdělávání J: Jazyk jako prostředek dorozumívání J: Spisovná čeština J: osvojí si spisovný jazyk - osvojí si jazyk jako nástroj dorozumívání - získá vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby jazyka - spisovná, nespisovná a hovorová vyjádření Komunikace MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Informatika Vlastivěda Vlastivěda Informatika Komentář - nahradí nespisovná vyjádření spisovnými - spisovná čeština ve veřejných projevech, v médiích 2

3 ZV Základní vzdělávání J: Pravopis i/y po obojetných souhláskách J: užije vyjmenovaná slova - pravopis i/y po obojetných souhláskách mimo koncovku Komentář - diktáty, pravopisná cvičení - skládá příběh s využitím co nejvíce vyjmenovaných slov J: Stavba slova J: určí stavbu slova - určí kořen, předponu, příponu - vyznačí slovotvorný základ - části slova,část předponová, kořen, část příponová, koncovka - základové slovo a slovotvorný základ - tvoření a odvozování slov, slova příbuzná 3

4 ZV Základní vzdělávání J: Stavba slova J: Předložky a předpony J: píše správně souhláskové skupiny - píše správně souhláskové skupiny na styku předpony či přípony a kořene - rozlišení předložek a předpon - pravopis předložek a předpon - předpony od-, nad-, pod-, před-, bez-, roz-, s-, z-, vz-, ob-, v- na styku předpony a kořene slova - přípony -ný, -ní, -ský, -ští na styku kořene slova a přípony 4

5 ZV Základní vzdělávání J: Slovní druhy J: osvojí si a určí slovní druhy - určování všech slovních druhů Angličtina napříč předmětům Angličtina napříč předmětům 5

6 ZV Základní vzdělávání J: Mluvnické kategorie sloves J: rozezná mluvnické kategorie sloves a složené slovesné tvary J: procvičí tvary podmiňovacího způsobu - slovesa - podmiňovací způsob slovesný 6

7 ZV Základní vzdělávání J: Podmět a přísudek J: vyhledá a určí větné členy - určí základní větné členy a rozvíjející větné členy - vyhledá podmět - užije několikanásobný podmět ve větách J: osvojí si shodu podmětu s přísudkem - osvojí si pravidla shody podmětu s přísudkem a využívá je v praktických cvičeních - doplňuje i/y/a J: nevyjádřený podmět doplní správným zájmenem osobním - podmět a přísudek, základní skladební dvojice, určovací skladební dvojice - podmět holý, rozvitý, vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný - přísudek slovesný, jmenný se sponou - shoda podmětu s přísudkem - pravopis Komentář - stavba věty - diktáty, pravopisná cvičení - rozvíjí holou větu tzv. nabalováním (obohacováním, doplňováním) 7

8 ZV Základní vzdělávání J: Jednoduchá věta a souvětí J: určí větu jednoduchou, souvětí - spojí věty v souvětí J: užije správný spojovací výraz - věta jednoduchá - počet vět a spojovací výrazy v souvětí - vzorec souvětí J: Správné tvary slov J: užije správné tvary slov - pracuje s pravidly českého pravopisu - pravidla českého pravopisu Komunikace MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Informatika 8

9 ZV Základní vzdělávání J: Správné tvary slov Informatika 9

10 ZV Základní vzdělávání J: Mluvnické kategorie podstatných jmen J: užije správné tvary slov - pracuje s pravidly českého pravopisu J: určí kategorie u podstatných jmen - určí pád, číslo, rod (životnost) a vzor u podstatných jmen - skloňuje podstatná jména podle vzorů - vzory předseda a soudce 10

11 ZV Základní vzdělávání J: Přídavná jména tvrdá a měkká J: rozpozná druhy přídavných jmen - druhy a rozlišení přídavných jmen - přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací - skloňování podle vzorů přídavných jmen mladý, jarní - pravopis přídavných jmen 11

12 ZV Základní vzdělávání J: Zájmena J: seznámí se s druhy zájmen - nahradí podstatná jména zájmeny, určí osobní zájmena - druhy zájmen - osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná - skloňování osobních zájmen - pravopis osobního zájmena já - mě/mně 12

13 ZV Základní vzdělávání J: Číslovky J: pozná v textu číslovky - určí druhy číslovek - číslovky určité a neurčité, druhy číslovek - základní, řadové, druhové, násobné - skloňování základních číslovek, dva, oba Angličtina napříč předmětům Angličtina napříč předmětům 13

14 ZV Základní vzdělávání J: Přímá řeč J: osvojí si přímou řeč - osvojí si užívání přímé řeči a vět uvozovacích - interpunkce přímé řeči Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení 14

15 ZV Základní vzdělávání J(R): Přídavná jména přivlastňovací - vzory otcův, matčin - pravopis přivlastňovacích přídavných jmen KS: Reprodukce jednoduchého textu KS: reprodukuje srozumitelně jednoduchý text KS: správně se vyjádří a vypráví - vyjádří se souvisle a chronologicky správně - neopakuje slova, zvládne interpunkci vět a souvětí - volí vhodný a bohatý výběr slov při popisu i vyprávění KS: vymyslí název úryvku, doplní, dokončí text, neúplné sdělení KS: rozliší v textu podstatné a nepodstatné informace KS: sdílí s ostatními prožitek z přečteného - práce s textem Komunikace 15

16 ZV Základní vzdělávání KS: Reprodukce jednoduchého textu KS: Vyprávění KS: správně se vyjádří a vypráví - vyjádří se souvisle a chronologicky správně - neopakuje slova, zvládne interpunkci vět a souvětí - volí vhodný a bohatý výběr slov při popisu i vyprávění KS: sestaví osnovu textů - odliší tvrzení od mínění - vyprávění příběhu Komunikace 16

17 ZV Základní vzdělávání KS: Vyprávění KS: Popis KS: popíše předměty, činnosti, děje - popis pracovní činnosti, předmětu, děje - líčení zážitků Komunikace Komentář - zážitky z četby, návštěvy kulturního představení 17

18 ZV Základní vzdělávání P: Tiskopisy KS: vyplní tiskopisy - umí použít tiskopisy - vyplňování tiskopisů, poštovních poukázek, průvodek P: Dopis, telegram, oznámení KS: správně napíše dopis - napíše dopis, blahopřání, oznámení - rozčlení dopis, zvolí správně oslovení - dopis, telegram, oznámení, blahopřání, pozdrav z výletu Mezilidské vztahy Komunikace Informatika Vlastivěda Vlastivěda Informatika 18

19 ZV Základní vzdělávání P: Dopis, telegram, oznámení Vlastivěda P: Kultivovaný písemný projev P: správně, čitelně a plynule píše - píše podle normy v přirozené velikosti a se správným sklonem - dodrží správné hygienické a pracovní návyky - uplatní svůj rukopis, dodrží úhlednost, čitelnost a plynulost písemného projevu Komunikace Hodnoty, postoje, praktická etika MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Matematika Informatika Hudební výchova Výtvarná výchova Matematika 19

20 ZV Základní vzdělávání P: Kultivovaný písemný projev Hudební výchova Informatika Výtvarná výchova Komentář - noviny, časopisy, knihy L: Hlasité a tiché čtení L: správně čte - čte nahlas i potichu plynule s porozuměním - studentské čtení Komunikace 20

21 ZV Základní vzdělávání L: Hlasité a tiché čtení L: Zhodnocení textu L: vyjádří se ke čtenému L: pracuje s literárním textem, provede jeho rozbor - provede jednoduchý rozbor textu - pochopí hlavní myšlenky literárního díla nebo ukázky - rozliší v textu podstatné od nepodstatného - najde hlavní a vedlejší postavy z četby - vyjádření vlastního názoru Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Komunikace MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Komentář - prosazení svého názoru - diskuse 21

22 ZV Základní vzdělávání L: Dětská literatura L: orientuje se v dětské literatuře - použije dětské encyklopedie - knihy pro děti a mládež - úryvky vybraných autorů dětské literatury - čtenářský deník Komunikace MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Vlastivěda Vlastivěda 22

23 ZV Základní vzdělávání L: Literární žánry L: rozliší literární žánry a rozumí pojmům KS,L,P: vymyslí a napíše povídku, pohádku, bajku, zhodnotí svoje dílo - próza, poezie, povídka, pohádka, bajka - lyrická báseň Hodnoty, postoje, praktická etika L: Literární pojmy L: rozliší literární žánry a rozumí pojmům - verš, rým, přirovnání, zosobnění, přenášení významu, básnický přívlastek 23

24 ZV Základní vzdělávání L: Literární pojmy L: Práce s knihou L: pracuje s literárním textem, provede jeho rozbor - provede jednoduchý rozbor textu - pochopí hlavní myšlenky literárního díla nebo ukázky - rozliší v textu podstatné od nepodstatného - najde hlavní a vedlejší postavy z četby - obsah a hlavní myšlenka knihy - postoje literárních postav - hovoříme o knize - práce s dětskými encyklopediemi, slovníky MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Stavba mediálních sdělení 24

25 ZV Základní vzdělávání L: Vyprávění L: vytvoří osnovu vyprávění Komunikace L: Dramatizace L: dramatizuje Kreativita Komunikace 25

26 ZV Základní vzdělávání L: Dramatizace L: Rozhlasové a televizní inscenace L: pracuje s poslechem a ukázkou - scénář Komunikace MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti 26

27 ZV Základní vzdělávání L: Literární a divadelní žánry L: rozliší literární žánry a rozumí pojmům L: sleduje a porovná různá divadelní představení - sleduje divadlo, kabaret - porovná různé druhy divadelních představení (loutky, maňásci, živí herci) - všimne si práce herců - drama, činohra, monolog, dialog, opera, opereta, balet, muzikál, komedie, tragédie Hodnoty, postoje, praktická etika Vlastivěda Vlastivěda 27

28 ZV Základní vzdělávání L: Světoznámé loutky L: sleduje a porovná různá divadelní představení - sleduje divadlo, kabaret - porovná různé druhy divadelních představení (loutky, maňásci, živí herci) - všimne si práce herců L: seznámí se s významnými divadelníky a výtvarníky - seznámí se s divadlem Semafor a Osvobozeným divadlem, hovoří o životě divadla - seznámí se s výtvarnými umělci - J. Skupa a Spejbl s Hurvínkem - J. Trnka a jeho loutky Hodnoty, postoje, praktická etika 28

29 ZV Základní vzdělávání L: Významná divadla L: sleduje a porovná různá divadelní představení - sleduje divadlo, kabaret - porovná různé druhy divadelních představení (loutky, maňásci, živí herci) - všimne si práce herců L: seznámí se s významnými divadelníky a výtvarníky - seznámí se s divadlem Semafor a Osvobozeným divadlem, hovoří o životě divadla - seznámí se s výtvarnými umělci - J. Suchý a Semafor - Voskovec a Werich a Osvobozené divadlo - Tylovo divadlo, Národní divadlo Hodnoty, postoje, praktická etika Vlastivěda Vlastivěda 29

30 ZV Základní vzdělávání KS, L, P(R): Komunikace KS, L, P: rozliší interpersonální, skupinovou a masovou komunikaci Rozšiřující učivo: - interpersonální komunikace = jeden člověk sděluje něco druhému člověku - skupinová komunikace = dorozumívání v určité skupině lidí - masová komunikace = komunikace mezi organizacemi či institucemi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Angličtina napříč předmětům Etická výchova Etická výchova Angličtina napříč předmětům Komentář - dramatizace, ukázka komunikace 30

31 ZV Základní vzdělávání KS, L, P(R): Publicistické žánry KS, L, P: rozpozná a charakterizuje některé publicistické žánry Rozšiřující učivo: - fejeton = humorné, ironické vyjádření názoru na určitou situaci - fraška = vymyšlený, humorný až ironický příběh se skutečnými postavami a situacemi - glosa = zamyšlení autora jako reakce na určitý článek - interview = rozhovor mezi tazatelem a mluvčím (respondentem) - komentář = komentování zpráv, odhalení příčin i důsledků, často kritický - komiks = sdělení pomocí posloupně řazených obrázků s bublinami s krátkým textem - kritika = odborné pojednání o určitém díle, obsahující informace o díle a jeho analýzu - polemika = ostrý až útočný názor na dříve uveřejněný článek, často obrana, obhajoba - poznámka = krátký, vtipný, nápaditě psaný text - příběh = krátká povídka se skutečnými postavami a situacemi - recenze = vyvážené hodnocení hotového díla - reportáž = na základě konkrétních faktů popisuje a nesubjektivně hodnotí určitou situaci - sloupek = krátký, vtipný novinový článek - úvaha = autor dokazuje svůj názor - úvodník = typ úvahy na první straně periodik Komunikace 31

32 ZV Základní vzdělávání KS, L, P(R): Publicistické žánry KS, L, P(R): Média KS, L, P: rozliší a využívá tištěná a elektronická média KS, L, P: vysvětlí funkci médií a reklamy - média jako technické prostředky - média jako mediální instituce - tištěná média: noviny (seriózní a bulvární), časopisy, letáky - elektronická média: rozhlas, televize - multimédia: internet - funkce médií: informační, zábavní (ušlechtilá, neškodná a pokleslá zábava), kulturní, sociální, politická - média a reklama, cíle a typy reklamy, reklama a společnost - svoboda slova, novinářská etika Komunikace Informatika Přírodověda Přírodověda Informatika 32

33 ZV Základní vzdělávání KS, L, P(R): Média Komentář - různé tiskoviny, porovnání - rozhlasové a televizní pořady, internet 33

34 ZV Základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence k učení - čte s porozuměním - čte oblíbené texty - naslouchá s porozuměním jiným - pracuje s textem - snaží se pochopit význam neznámých slov - píše čitelně - píše správně a čitelně jednoduché i složitější věty a souvětí - osvojí si pravopis - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem, předpony, přípony atd. - vytváří si zájem o četbu - vytváří a využívá přehledy učiva, vytváří myšlenkové mapy - připravuje se na další studium - připravuje se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, na přijímací pohovor na 2. stupeň základních škol s jazykovým zaměřením - samostatně najde, vyhledá, doplní správné řešení, odpověď - pracuje s informacemi z tištěných médii - vyhledává a třídí informace z novin, časopisů, knih, encyklopedií - využívá školní knihovnu - pracuje s informacemi ze zvukových a obrazových médií - vyhledává a třídí informace z rozhlasových a televizních stanic - pracuje s informacemi z elektronických médií - vyhledává a třídí informace z internetu, používá počítačový software - využívá jazykové dovednosti v ostatních oblastech vzdělávání - využívá názorné nástěnné přehledy gramatiky - hodnotí svoje výsledky učení - prosadí a obhájí svůj způsob řešení - obhajuje vlastní názor - respektuje názor jiných - odstraňuje chyby - mluví o chybách, odstraňuje je, poučí se - poučí se z neúspěchu - zdokonaluje svůj řečový projev - zlepšuje kvalitu svého písemného projevu - kontroluje svůj písemný projev, poučí se z chyb a nedostatků - odstraňuje pravopisné chyby - založí a používá vlastní portfolio - kriticky hodnotí svoje neúspěchy při cvičení a pracuje na jejich zlepšení 34

35 ZV Základní vzdělávání Učební zdroje 35

36 ZV Základní vzdělávání Kompetence k řešení problémů - přemýšlí o možných způsobech řešení problému - porovnává různé možnosti vedoucí k řešení problému - zapojí se do školních soutěží - zapojí se do výtvarných, recitačních, pěveckých, ekologických, sportovních a dopravních soutěží - připravuje se na další studium - připravuje se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, na přijímací pohovor na 2. stupeň základních škol s jazykovým zaměřením - diskutuje nad některými problémy - využívá různé zdroje informací - posoudí věrohodnost získaných informací - četbou získává informace potřebné k řešení zadaných úkolů - vyhledá shodné a odlišné znaky daných jevů - společně se spolužáky kontroluje správnost řešení - osvojuje si pravidla probíraných mluvnických jevů - tvořivě pracuje s textem, se slovy, vytváří významové mapy - zábavnou formou pracuje s textem, se slovy - formou obrázků či významových map znázorňuje vztahy mezi slovy - porovnává různé druhy textů - vytváří scénář - vnímá vlastní pokrok, nedostatky - ověří si pravdivost či správnost svého tvrzení - hodnotí svůj postup, hledá chybu a opravuje ji - využije vlastní poznatky a zkušenosti - zdůvodní a obhájí svá řešení a závěry 36

37 ZV Základní vzdělávání Kompetence komunikativní - komunikuje se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými - adekvátně verbálně i neverbálně komunikuje se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými - kultivovaně a srozumitelně prezentuje ústně svoje myšlenky - vyjádří se výstižně a souvisle - zdvořile a účelně jedná na veřejnosti - vyřizuje vzkazy, vlastní záležitosti - ve vyjadřování se vyvaruje hanlivým výrazům - obohacuje slovní zásobu - využívá synonyma, opozita a slova příbuzná - vhodně spojuje věty v souvětí - užívá vhodné spojovací výrazy - tvoří souvislý mluvený projev - vypráví souvisle na dané téma - účastní se recitační soutěže - výstižně popíše danou osobu, zvíře, věc - pomocí písma vyjadřuje, formuluje, uchovává a předává myšlenky - formuluje své myšlenky v logické časové posloupnosti - recituje zpaměti básně přiměřené obtížnosti - komunikuje ve škole, v družině, při volněčasových aktivitách - argumentuje a obhajuje svůj názor - vhodně argumentuje a obhajuje svůj vlastní názor - respektuje názor druhých - naslouchá druhým a respektuje jejich názor - naslouchá projevu druhého - reaguje na projev druhého, klade otázky - diskutuje o problémech mladých lidí - využívá různé typy textů a obrazových materiálů - využívá knihy, časopisy, učebnice, obrazové a dětské encyklopedie, slovníky, přehledy - aktivně a tvořivě pracuje s různými typy literárních textů - reprodukuje obsah přečteného - získá pozitivní vztah k literatuře - analyzuje výtvarné vyjádření a využívá ilustrace jako osnovu příběhu - využívá čtení k rozšiřování vlastní slovní zásoby - orientuje se ve stavbě textu - pozná úvod, děj, napětí, zápletku, závěr příběhu - najde rozdíly v pojetí a uměleckém zpracování různých typů textů - odliší reklamu, komiks, dobrodružnou četbu, humornou četbu, naučnou četbu pro získání informací 37

38 ZV Základní vzdělávání - porozumí funkci médií - kultivovaně telefonuje - píše písemná sdělení se všemi náležitostmi - píše jednoduchý dopis, vzkaz, omluvenku, zprávu, oznámení - písemně zaznamenává podstatné údaje a myšlenky z textu - používá počítač, využívá počítačové programy a internet - komunikuje prostřednictvím elektronické pošty - porozumí zvukovým výukovým záznamům - řeší tématické křížovky, hádanky a rébusy - komunikuje při kooperativní práci - při kooperativní práci ve skupině komunikuje s ostatními žáky - komunikuje s dospělými v běžném životě Kompetence sociální a personální - tvořivě kooperuje ve skupině - požádá, poděkuje, je zdvořilý, pomůže - věcně se vyjádří - naslouchá projevu druhých a reaguje na ně - využije kladných vlastností literárních hrdinů - vytváří si postoj k literárním hrdinům - úspěšnou komunikací s ostatními získává sebedůvěru - napomáhá k upevňování vztahů - sděluje své zkušenosti, podělí se o problémy 38

39 ZV Základní vzdělávání Kompetence občanské - k práci přistupuje pozitivně a odpovědně - využívá školní knihovnu - navštěvuje kulturní zařízení - v rámci možností navštěvuje výchovné koncerty, divadla, kina Kompetence pracovní - správně sedí, zachází správně s psacím náčiním - správně drží psací náčiní, dodržuje sklon papíru, sešitu - přijímá a odpovědně plní zadané úkoly 39

40 ZV Základní vzdělávání 40

41

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 3 týdně, povinný, dialog Žák: komunikuje a telefonuje - komunikuje a telefonuje (pozdraví, představí se, poprosí, poděkuje) - běžná komunikace, jednoduchý dialog (Do you remember

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2014/2015 Ročník V. A hod./týd. 7 Učebnice: Hošnová,E., Šmejkalová, M, Vaňková, I., Buriánková, M.: Český jazyk 5 pro základní

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více