Učební osnovy pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy pracovní"

Transkript

1 ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená, podřazená, souznačná a protikladná - slova jednoznačná a mnohoznačná - slova spisovná a nespisovná - slova citově zabarvená, hanlivá, lichotná a zdrobnělá 1

2 ZV Základní vzdělávání J: Stavba jednoduchých slov J: rozpozná stavbu slova - rozpozná stavbu jednoduchého slova - kořen, předpona, přípona - slova příbuzná - skupinová práce: Žáci vymyslí co nejvíce příbuzných slov od stejného kořene (např. les, rod, hrad...). J: Vyjmenovaná slova J: uvědoměle použije i/y po obojetných souhláskách - uvědoměle použije i/y po obojetných souhláskách - pravopis vyjmenovaných slov - odůvodnění pravopisu tvarů vyjmenovaných slov a slov příbuzných 2

3 ZV Základní vzdělávání J: Vyjmenovaná slova J: Slovní druhy J: určí slovní druhy - určí slovní druhy J: užívá ohebné slovní druhy ve správném tvaru J: rozpozná nespisovné tvary českých slov - přehled a určování slovních druhů - ohebné a neohebné slovní druhy Angličtina napříč předmětům Angličtina napříč předmětům - využívá počítačový software Český jazyk 3

4 ZV Základní vzdělávání J: Slovesa J: určí slovesné kategorie, časuje slovesa - rozpozná slovesné tvary - časuje slovesa v oznamovacím způsobu - určí osobu, číslo a čas u sloves - infinitiv a určité slovesné tvary - časování sloves - hry se slovesy, doplňování sloves, chybně vystavěné věty 4

5 ZV Základní vzdělávání J: Podstatná jména J: skloňuje podstatná jména - skloňuje podstatná jména - vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního - skloňování podstatných jmen - pravopis koncovek podstatných jmen, diktáty, pravopisná cvičení - využívá počítačový software Český jazyk 5

6 ZV Základní vzdělávání J: Stavba věty jednoduché a souvětí J: rozliší větu jednoduchou a souvětí - rozliší větu jednoduchou a souvětí - spojí věty v souvětí pomocí spojovacích výrazů - pracuje s holou větou - rozlišení věty jednoduché a souvětí - vyjádřený podmět a přísudek - základní a určovací skladební dvojice - počet vět a spojovací výrazy v souvětí - vzorec souvětí - souvětí souřadné a podřadné - spojovací výrazy - možnost skupinové práce: Žáci vymýšlejí souvětí podle napsaných vzorců. - sestavuje rozstříhané věty 6

7 ZV Základní vzdělávání J: Shoda podmětu s přísudkem J: pozná podmět a přísudek, shodu podmětu s přísudkem - určí podmět a přísudek - respektuje shodu podmětu s přísudkem - podmět a přísudek - podmět holý, rozvitý, nevyjádřený a několikanásobný - přísudek holý a rozvitý - pravidla psaní koncovky příčestí minulého 7

8 ZV Základní vzdělávání J: Řeč přímá a nepřímá J: rozpozná řeč přímou a nepřímou - rozpozná řeč přímou a nepřímou (orientačně) a věty uvozovací Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura - vyhledávání v textu - práce s čítankou - dramatizace 8

9 ZV Základní vzdělávání KS: Korespondence KS: jednoduše se vyjádří - vyjádří se v jednoduchých formách společenského a úředního styku KS: rozvrhne daný prostor - rozvrhne správně a účelně daný prostor - psaní adres, pohlednic, blahopřání, korespondenčních lístků Komunikace - vyplňování adres - přání k narozeninám, svátku, ke Dni matek, Velikonocům, Vánocům apod. 9

10 ZV Základní vzdělávání KS: Členění projevu KS: rozvrhne daný prostor - rozvrhne správně a účelně daný prostor KS: sestaví osnovu, člení text - sestaví jednoduchou osnovu projevu - vytváří nadpis - člení text na odstavce - osnova, nadpis Komunikace MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení - obrázková osnova 10

11 ZV Základní vzdělávání KS: Prostý popis KS: užívá různé druhy popisů - užívá různé druhy jednoduchých popisů - popis osob, zvířat, rostlin, věcí, svého pokoje - popis členů rodiny - popis jednoduchého pracovního postupu Komunikace - doprovodná ilustrace 11

12 ZV Základní vzdělávání KS: Formy společenského styku KS: napíše telegram, telefonuje, napíše a pošle - sestaví stručný text telegramu - výstižně a stručně telefonuje - pošle stručný kamarádovi KS: dodržuje pravidla bezpečné komunikace po internetu - osobní setkání, jednání, rozhovor - dopis - telefon - telegram - elektronická pošta, chat, sociální sítě - blahopřání, vzkaz, zpráva, oznámení, inzerát, dotazník Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Etická výchova Etická výchova - dramatizace - využití počítačů 12

13 ZV Základní vzdělávání KS: Dialog KS: zapojí se do rozhovoru, vede dialog, ukončí jej - zapojí se vhodně do dialogu - udržuje dialog - ukončí vhodně dialog KS: dorozumí se - orientuje se v běžných situacích - dorozumí se kultivovaně - využije souvětí - vhodné výrazy a prostředky - vhodné obraty, návaznost - vžité komunikační normy společnosti Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etická výchova Etická výchova - dramatizace 13

14 ZV Základní vzdělávání KS: Vypravování KS: vypráví, užije vhodné jazykové prostředky - vypráví podle osnovy, dodrží posloupnost děje - při vyprávění užije plnovýznamová slovesa a vhodné spojky - využije vhodné jazykové prostředky v mluveném i písemném projevu Komunikace Vlastivěda Vlastivěda 14

15 ZV Základní vzdělávání KS: Stylizace a kompozice KS: sestaví osnovu, člení text - sestaví jednoduchou osnovu projevu - vytváří nadpis - člení text na odstavce KS: vypráví, užije vhodné jazykové prostředky - vypráví podle osnovy, dodrží posloupnost děje - při vyprávění užije plnovýznamová slovesa a vhodné spojky - využije vhodné jazykové prostředky v mluveném i písemném projevu - složení a členění textu - formulace KS: v textu zachová časovou a příčinnou souvislost 15

16 ZV Základní vzdělávání KS: Kultivovaný projev KS: jednoduše se vyjádří - vyjádří se v jednoduchých formách společenského a úředního styku KS: vypráví, užije vhodné jazykové prostředky - vypráví podle osnovy, dodrží posloupnost děje - při vyprávění užije plnovýznamová slovesa a vhodné spojky - využije vhodné jazykové prostředky v mluveném i písemném projevu KS: dorozumí se - orientuje se v běžných situacích - dorozumí se kultivovaně - využije souvětí - vyjadřování - verbální a neverbální komunikace - dialog - spisovný jazyk Mezilidské vztahy Komunikace Hodnoty, postoje, praktická etika MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Tvorba mediálního sdělení Hudební výchova Etická výchova Hudební výchova Etická výchova KS: rozpozná manipulativní záměry reklamy - úroveň vyjadřování - volba vhodných jazykových prostředků 16

17 ZV Základní vzdělávání KS: Kultivovaný projev KS: Správné čtení KS: správně čte - čte se správným větným i slovním přízvukem, přirozenou intonací a správným frázováním umělecké a populárně naučné texty - nácvik čtení - technika čtení Komunikace Matematika Matematika - důraz na plynulost čtení 17

18 ZV Základní vzdělávání P: Kultivovaný písemný projev P: správně píše - zachází správně s grafickým a psacím materiálem - dodrží hygienické a pracovní návyky, přirozenou velikost, správný sklon, rozestup písma a liniaturu - kultura písemného vyjadřování - úprava, osobitost rukopisu, plynulost - zápisky, výpisky a poznámky Komunikace Hodnoty, postoje, praktická etika MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Matematika Hudební výchova Matematika Hudební výchova - úprava v sešitech, pracovních sešitech - důraz na čitelnost spolu s tolerancí osobitosti rukopisu 18

19 ZV Základní vzdělávání P: Jednoduchý dopis P: píše jednoduchý dopis - píše dopis s jednoduchým obsahem rodinnému příslušníkovi, kamarádovi - dodrží úhlednost a čitelnost dopisu, formální úpravu textu, uplatňuje osobitý rukopis a plynulost písemného projevu - dopis, pozvání, oznámení, blahopřání, vzkaz, zpráva, inzerát, dotazník Mezilidské vztahy Komunikace Vlastivěda Vlastivěda - pozvánka na školní akci, na oslavu narozenin např. 19

20 ZV Základní vzdělávání P: Opis, přepis, diktát, autodiktát P: provede stručné zápisy - provede stručné, účelné a čitelné zápisy a poznámky do sešitu - vypíše údaje z učebnice, slovníku a encyklopedie P: opíše text, píše diktát, kontroluje - opíše a přepíše text - píše diktát a autodiktát - provede kontrolu napsaného textu - kontrola textu - vlastní hodnocení - poučení se z chyb 20

21 ZV Základní vzdělávání L: Četba KS: správně čte - čte se správným větným i slovním přízvukem, přirozenou intonací a správným frázováním umělecké a populárně naučné texty L: využije knihovnu, vede čtenářský deník - využije knihovnu, vede čtenářský deník L: zapojí se do společné četby - zapojí se do společné četby - výběr četby - individuální četba - společná četba jako zdroj prožitků - četba jako zdroj poznatků Vlastivěda Výtvarná výchova Vlastivěda Výtvarná výchova Vlastivěda 21

22 ZV Základní vzdělávání L: Četba - čtenářský deník - podněcování k vytvoření si vztahu ke čtení, ke knihám L: Reprodukce textu L: porozumí textu, vypráví obsah - porozumí textu - vypráví obsah přečteného textu - vyjádří, proč a o čem čte L: vyjádří pocity, využije poznatky z četby - využije poznatky z přečteného v dalších školních činnostech - vyjádří své pocity z četby, poslechu pořadu, divadelního či televizního představení L: popíše děj - popíše děj, postavy, řešení konfliktu - otázky k textu Komunikace MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 22

23 ZV Základní vzdělávání L: Reprodukce textu L: Kniha, rozhlasové a TV pořady, divadlo L: vyjádří pocity, využije poznatky z četby - využije poznatky z přečteného v dalších školních činnostech - vyjádří své pocity z četby, poslechu pořadu, divadelního či televizního představení L: popíše děj - popíše děj, postavy, řešení konfliktu L: zapojí se do společné četby - zapojí se do společné četby L: dramatizuje přečtený text - dramatizuje přečtený text Komunikace MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Vlastivěda Vlastivěda - návštěva kina, divadla 23

24 ZV Základní vzdělávání L: Kniha, rozhlasové a TV pořady, divadlo L: Dramatizace L: dramatizuje přečtený text - dramatizuje přečtený text - drama Komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 24

25 ZV Základní vzdělávání L: Práce s učebnicemi a knihami L: vyhledá informace - vyhledá informace v učebnicích, dětských encyklopediích - všimne si rozdílů krásné a uměleckonaučné literatury L: odliší umělecký text od neuměleckého - práce s populárně naučnými texty Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - atlasy, encyklopedie 25

26 ZV Základní vzdělávání L: Recitace L: přednese báseň - přednese vhodný literární text (báseň) - přiměřená báseň Komunikace Hudební výchova Hudební výchova 26

27 ZV Základní vzdělávání L: Literární pojmy L: vysvětlí literární pojmy - vysvětlí literární pojmy - próza, poezie, verš, rým, metafora aj. - základy literatury - základní literární pojmy, ukázky, příklady L: Próza a poezie L: rozliší prózu a poezii - rozliší prózu a poezii - rozdíly mezi prózou a poezií - práce s ukázkami 27

28 ZV Základní vzdělávání Učební zdroje 28

29 ZV Základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence k učení - čte s porozuměním - čte oblíbené texty - naslouchá s porozuměním jiným - pracuje s textem - snaží se pochopit význam neznámých slov - píše čitelně - píše správně a čitelně jednoduché i složitější věty a souvětí - osvojí si pravopis - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem, předpony, přípony atd. - vytváří si zájem o četbu - vytváří a využívá přehledy učiva, vytváří myšlenkové mapy - připravuje se na další studium - připravuje se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, na přijímací pohovor na 2. stupeň základních škol s jazykovým zaměřením - samostatně najde, vyhledá, doplní správné řešení, odpověď - pracuje s informacemi z tištěných médii - vyhledává a třídí informace z novin, časopisů, knih, encyklopedií - využívá školní knihovnu - pracuje s informacemi ze zvukových a obrazových médií - vyhledává a třídí informace z rozhlasových a televizních stanic - pracuje s informacemi z elektronických médií - vyhledává a třídí informace z internetu, používá počítačový software - využívá jazykové dovednosti v ostatních oblastech vzdělávání - využívá názorné nástěnné přehledy gramatiky - hodnotí svoje výsledky učení - prosadí a obhájí svůj způsob řešení - obhajuje vlastní názor - respektuje názor jiných - odstraňuje chyby - mluví o chybách, odstraňuje je, poučí se - poučí se z neúspěchu - zdokonaluje svůj řečový projev - zlepšuje kvalitu svého písemného projevu - kontroluje svůj písemný projev, poučí se z chyb a nedostatků - odstraňuje pravopisné chyby - založí a používá vlastní portfolio 29

30 ZV Základní vzdělávání Kompetence k řešení problémů - přemýšlí o možných způsobech řešení problému - porovnává různé možnosti vedoucí k řešení problému - zapojí se do školních soutěží - zapojí se do výtvarných, recitačních, pěveckých, ekologických, sportovních a dopravních soutěží - připravuje se na další studium - připravuje se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, na přijímací pohovor na 2. stupeň základních škol s jazykovým zaměřením - diskutuje nad některými problémy - využívá různé zdroje informací - posoudí věrohodnost získaných informací - četbou získává informace potřebné k řešení zadaných úkolů - vyhledá shodné a odlišné znaky daných jevů - společně se spolužáky kontroluje správnost řešení - osvojuje si pravidla probíraných mluvnických jevů - tvořivě pracuje s textem, se slovy, vytváří významové mapy - zábavnou formou pracuje s textem, se slovy - formou obrázků či významových map znázorňuje vztahy mezi slovy - porovnává různé druhy textů - vytváří scénář - vnímá vlastní pokrok, nedostatky - ověří si pravdivost či správnost svého tvrzení - hodnotí svůj postup, hledá chybu a opravuje ji - využije vlastní poznatky a zkušenosti - zdůvodní a obhájí svá řešení a závěry 30

31 ZV Základní vzdělávání Kompetence komunikativní - komunikuje se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými - adekvátně verbálně i neverbálně komunikuje se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými - kultivovaně a srozumitelně prezentuje ústně svoje myšlenky - vyjádří se výstižně a souvisle - zdvořile a účelně jedná na veřejnosti - vyřizuje vzkazy, vlastní záležitosti - ve vyjadřování se vyvaruje hanlivým výrazům - obohacuje slovní zásobu - využívá synonyma, opozita a slova příbuzná - vhodně spojuje věty v souvětí - užívá vhodné spojovací výrazy - tvoří souvislý mluvený projev - vypráví souvisle na dané téma - účastní se recitační soutěže - výstižně popíše danou osobu, zvíře, věc - pomocí písma vyjadřuje, formuluje, uchovává a předává myšlenky - formuluje své myšlenky v logické časové posloupnosti - recituje zpaměti básně přiměřené obtížnosti - komunikuje ve škole, v družině, při volněčasových aktivitách - argumentuje a obhajuje svůj názor - vhodně argumentuje a obhajuje svůj vlastní názor - respektuje názor druhých - naslouchá druhým a respektuje jejich názor - naslouchá projevu druhého - reaguje na projev druhého, klade otázky - diskutuje o problémech mladých lidí - využívá různé typy textů a obrazových materiálů - využívá knihy, časopisy, učebnice, obrazové a dětské encyklopedie, slovníky, přehledy - aktivně a tvořivě pracuje s různými typy literárních textů - reprodukuje obsah přečteného - získá pozitivní vztah k literatuře - analyzuje výtvarné vyjádření a využívá ilustrace jako osnovu příběhu - využívá čtení k rozšiřování vlastní slovní zásoby - orientuje se ve stavbě textu - pozná úvod, děj, napětí, zápletku, závěr příběhu - najde rozdíly v pojetí a uměleckém zpracování různých typů textů - odliší reklamu, komiks, dobrodružnou četbu, humornou četbu, naučnou četbu pro získání informací 31

32 ZV Základní vzdělávání - porozumí funkci médií - kultivovaně telefonuje - píše písemná sdělení se všemi náležitostmi - píše jednoduchý dopis, vzkaz, omluvenku, zprávu, oznámení - písemně zaznamenává podstatné údaje a myšlenky z textu - používá počítač, využívá počítačové programy a internet - komunikuje prostřednictvím elektronické pošty - porozumí zvukovým výukovým záznamům - řeší tématické křížovky, hádanky a rébusy - komunikuje při kooperativní práci - při kooperativní práci ve skupině komunikuje s ostatními žáky - komunikuje s dospělými v běžném životě Kompetence sociální a personální - tvořivě kooperuje ve skupině - požádá, poděkuje, je zdvořilý, pomůže - věcně se vyjádří - naslouchá projevu druhých a reaguje na ně - využije kladných vlastností literárních hrdinů - vytváří si postoj k literárním hrdinům - úspěšnou komunikací s ostatními získává sebedůvěru - napomáhá k upevňování vztahů - sděluje své zkušenosti, podělí se o problémy 32

33 ZV Základní vzdělávání Kompetence občanské - k práci přistupuje pozitivně a odpovědně - využívá školní knihovnu - navštěvuje kulturní zařízení - v rámci možností navštěvuje výchovné koncerty, divadla, kina Kompetence pracovní - správně sedí, zachází správně s psacím náčiním - správně drží psací náčiní, dodržuje sklon papíru, sešitu - přijímá a odpovědně plní zadané úkoly 33

34 ZV Základní vzdělávání 34

35

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 7 týdně, povinný J: Jazyk jako prostředek dorozumívání Žák: J: osvojí si spisovný jazyk - osvojí si jazyk jako nástroj dorozumívání - získá vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 3 týdně, povinný, dialog Žák: komunikuje a telefonuje - komunikuje a telefonuje (pozdraví, představí se, poprosí, poděkuje) - běžná komunikace, jednoduchý dialog (Do you remember

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

5.1. Jazyk a jazyková kultura

5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2014/2015 Ročník V. A hod./týd. 7 Učebnice: Hošnová,E., Šmejkalová, M, Vaňková, I., Buriánková, M.: Český jazyk 5 pro základní

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium.

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium. Název vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více