Učební osnovy pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy pracovní"

Transkript

1 ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova ve větě - řadí věty podle obsahu - melodie věty - pořádek slov ve větě, počet slov ve větě - pořádek vět v textu - velká písmena na začátku vět - druhy vět - využívá počítačový software ABC do školy - rozstříhaná slova na slabiky, věty na slova 1

2 ZV Základní vzdělávání J: Význam a třídění slov J: třídí slova podle obecného významu - rozliší jména obecná a vlastní, rozpozná některá místní jména J: rozliší slova nadřazená a podřazená - význam slov, odlišení slova a skutečnosti - slovo souřadné, nadřazené, podřazené - různé tvary jednoho slova - doplňuje slova do vět, do křížovky - námět pro kooperativní práci: slova nadřazená, podřazená - skládání slov, vymýšlení slov 2

3 ZV Základní vzdělávání J: Slovo a slabika J: tvoří slabiky - dělí slovo na konci řádku - slabika, slabikotvorné r, l - počet slabik ve slově - vytváření slov ze zadaných slabik, skupinová práce, hra J: Vlastní a místní jména J: třídí slova podle obecného významu - rozliší jména obecná a vlastní, rozpozná některá místní jména - vlastní jména osob a zvířat, místní jména - všechny čtyři tvary písmen Poznávání lidí Anglický jazyk Prvouka Angličtina napříč předmětům Prvouka 3

4 ZV Základní vzdělávání J: Vlastní a místní jména Angličtina napříč předmětům Anglický jazyk - píše velká písmena na začátku jména, příjmení, jmen zvířat, měst, vesnic, hor a řek - nácvik správného psaní velkých tvarů písmen v písance - řazení slov dle abecedy - podpisy sešitů 4

5 ZV Základní vzdělávání J: Psaní ú a ů J: osvojí si, aplikuje a zdůvodní pravidla psaní ú a ů - využije počítačové programy J: Samohlásky a souhlásky J: rozliší některé druhy hlásek - zvuková stavba slova - hlásky a písmena - samohlásky - souhlásky - dvojhlásky Anglický jazyk Anglický jazyk - používá tzv. samohláskovou a souhláskovou řeč (př. Pepa Janata = EA AAA / PP JNT) 5

6 ZV Základní vzdělávání J: Samohlásky a souhlásky J: Párové souhlásky J: správně vyslovuje a píše souhlásky uvnitř a na konci slov - souhlásky uvnitř a na konci slov - odůvodňování, tvary slov - pracuje s kartičkami na doplňování (např. Nová škola) - využije počítačové programy 6

7 ZV Základní vzdělávání J: Pravopis i/y po měkkých a tvrdých souhláskách J: rozliší i/y po měkkých a tvrdých souhláskách - seznamuje se s pravopisem i/y po měkkých / tvrdých souhláskách - tvrdé souhlásky - měkké souhlásky - využívá počítačový software Český jazyk, Diktáty s piráty, Dyscom - doplňovací cvičení, diktát, pravopisné cvičení 7

8 ZV Základní vzdělávání J: Věta jednoduchá a souvětí J: rozliší věty jednoduché a souvětí - věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací - rozdíl významu spojek ve větě jednoduché i v souvětí J: Spojovací výrazy J: použije spojky - použije spojky ve větě jednoduché i v souvětí - čárka - a, i, ani, nebo - ostatní spojky a spojovací výrazy - vyjmenuje a pozná spojky, před nimiž se nepíše čárka 8

9 ZV Základní vzdělávání J: Spojovací výrazy J: Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě J: píše a vyslovuje dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - dodrží správnou výslovnost a psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě J: zdůvodní pravopis slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - využívá počítačové programy - doplňovací cvičení navíc (dě,tě,ně - Nová škola, cvičení z ostatních učebnic a pracovních sešitů z učitelské knihovny) 9

10 ZV Základní vzdělávání J: Slovní druhy J: pozná některé slovní druhy - pozná a zařadí podstatné jméno, sloveso a předložku - podstatná jména, slovesa, předložky, spojky R: orientace v ostatních slovních druzích Anglický jazyk Anglický jazyk - využívá kartičky s příklady druhů slov - využívá počítačový software 10

11 ZV Základní vzdělávání J(R): Jednoduché české věty J: porovná češtinu s jiným jazykem - porovná podobu jednoducých českých vět s podobou vět v jiném jazyce Rozšiřující učivo: - jednoduché české věty (pozdrav, poděkování, výzva, omluva) Mezilidské vztahy - návštěva Slovenského institutu - slovenské pohádky (CD), porovnání s českými známými verzemi - porovnání některých českých a slovenských slov - porovnání s angličtinou u dětí cizinců či dětí z bilingvárního prostředí 11

12 ZV Základní vzdělávání J(R): Dělení slov, objevování chyb J: pracuje s dětskými texty Rozšiřující učivo: - dělení slov v textu dětských knih a časopisů - objevování chyb způsobených počítačovou technikou - texty v rámci počítačového softwaru (Slabikář, Český jazyk TS) - dětské časopisy - Sluníčko, Mateřídouška 12

13 ZV Základní vzdělávání J(R): Doplňování slabik J: doplní slabiky formou hry Rozšiřující učivo: - hra s kartičkami - doplňování slabik - skládání slov ze zadaných slabik - využívá počítačové programy - námět pro kooperativní práci, soutěž: Vymyslet co nejvíce slov ze zadaných slabik 13

14 ZV Základní vzdělávání J(R): Hra se slovy J: doplní slabiky formou hry J: rozliší podobně znějící slova Rozšiřující učivo: - hra se slovy podobného znění (dub - dup) KS: Základní formy společenského styku KS: respektuje základní formy společenského styku, volí vhodné oslovení a rozloučení KS: volí vhodné tempo a melodii řeči KS: soustředěně naslouchá - soustředí se, naslouchá mluvenému projevu, rozezná zdvořilé chování - naslouchá čtenému textu KS: vyslechne druhého KS: rozumí písemným nebo ústním pokynům ve škole a ostatních oblastech běžného života - základní formy společenského styku, oslovení, pozdrav, poděkování, prosba, omluva - verbální a neverbální prostředky projevu Poznávání lidí Mezilidské vztahy MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Stavba mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Anglický jazyk Prvouka Hudební výchova Angličtina napříč předmětům Etická výchova 14

15 ZV Základní vzdělávání KS: Základní formy společenského styku Tvorba mediálního sdělení Hudební výchova Prvouka Etická výchova Anglický jazyk Etická výchova Angličtina napříč předmětům - dramatizace - dle možností návštěva divadelního představení nebo koncertu, chování v divadle 15

16 ZV Základní vzdělávání KS: Jednoduchý popis KS: pojmenuje a popíše předměty - pojmenuje předměty a popíše jejich vlastnosti - popis známého předmětu, obrázku - jednoduchý popis kamaráda, sourozence, domácícho mazlíčka Výtvarná výchova Etická výchova Výtvarná výchova Etická výchova - hry, hádanky (Hádej, kdo je to?) 16

17 ZV Základní vzdělávání KS: Vyprávění KS: dodrží posloupnost dějů - vyprávění dle obrázkové osnovy - komiksové příběhy - převyprávění přečteného - vyprávění děje zhlédnutého divadelního představení apod. 17

18 ZV Základní vzdělávání KS: Práce s osnovou KS: dodrží posloupnost dějů - práce s osnovou příběhu - obrázková osnova - ilustrace příběhu (kresba) KS: Domácí četba KS: začíná plynule číst - přechází k plynulému čtení bez slabikování - předčítání příběhů z domácí četby Prvouka Výtvarná výchova Výtvarná výchova Prvouka - dobrovolné referáty z přečtených knih 18

19 ZV Základní vzdělávání KS: Domácí četba KS: Čtení jako zdroj informace KS: začíná plynule číst - přechází k plynulému čtení bez slabikování KS: čte správně jednoduchý text - čte jednoduchý text se správným slovním přízvukem a přirozenou intonací KS: čte s porozuměním - čtení jako zdroj potřebné informace - čtení s porozuměním MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Český jazyk a literatura Prvouka Matematika - časopis školní družiny - dětské časopisy - denní tisk (jen informativně) 19

20 ZV Základní vzdělávání KS: Tiché a hlasité čtení KS: začíná plynule číst - přechází k plynulému čtení bez slabikování KS: čte správně jednoduchý text - čte jednoduchý text se správným slovním přízvukem a přirozenou intonací - tiché a hlasité čtení - procvičování techniky čtení Matematika Prvouka Prvouka Matematika 20

21 ZV Základní vzdělávání KS: Čtení předložkových vazeb KS: začíná plynule číst - přechází k plynulému čtení bez slabikování KS: Soustředěný poslech KS: soustředěně naslouchá - soustředí se, naslouchá mluvenému projevu, rozezná zdvořilé chování - naslouchá čtenému textu MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Prvouka Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova 21

22 ZV Základní vzdělávání KS: Soustředěný poslech Prvouka Výtvarná výchova - poslech čteného textu, vyprávění - poslech příběhu, pohádky na kazetě, CD - návštěva Slovenského institutu (vyprávěné pohádky) - dle možnosti návštěva kulturního zařízení (Divadlo v Dlouhé, U hasičů, Studio Rolnička - pan Virgler) 22

23 ZV Základní vzdělávání KS: Reprodukce textu a orientace v textu KS: aplikuje základy mluveného projevu - aplikuje základy mluveného projevu, dýchání, výslovnost, tvoření hlasu - reprodukce textu - orientace v textu MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Stavba mediálních sdělení Český jazyk a literatura Hudební výchova Český jazyk a literatura Hudební výchova - dechová a mluvní cvičení - rozmluvení se, jazykolamy - využití nabídky hudebních pořadů Studia Rolnička - pan Virgler 23

24 ZV Základní vzdělávání KS(R): Popis domácího mazlíčka KS: pojmenuje a popíše předměty - pojmenuje předměty a popíše jejich vlastnosti KS: aplikuje základy mluveného projevu - aplikuje základy mluveného projevu, dýchání, výslovnost, tvoření hlasu KS, P: popíše oblíbené zvíře Rozšiřující učivo: - popíše známé zvíře Rozšiřující učivo: - popis domácího mazlíčka Prvouka Výtvarná výchova Prvouka Výtvarná výchova - fotografie, filmy, knihy, vycházka, návštěva ZOO apod. 24

25 ZV Základní vzdělávání KS(R): Vypravování příhod a zážitků KS: aplikuje základy mluveného projevu - aplikuje základy mluveného projevu, dýchání, výslovnost, tvoření hlasu KS: vypráví - při vyprávění volí vhodné tempo a výrazy a používá i nonverbální prostředky Rozšiřující učivo: - vypravování příhod a zážitků - např. Co jsi dělal o víkendu (dnech volna, prázdninách apod.)? 25

26 ZV Základní vzdělávání P: Nácvik psaní velkých tiskacích písmen P: píše písmena a číslice podle normy psaní - píše písmena a číslice podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře - dodržuje sklon písma P: užívá diakritická znaménka a velká písmena - správně užívá diakritická znaménka a velká písmena ve slovech i větě P: píše krátká sdělení podle pokynů učitele P: píše jednoduchý text - píše adresu, přání - nácvik psaní velkých tiskacích písmen pro výuku geometrie - psaní velkých psacích písmen podle tvarových skupin s důrazem na štíhlost, stejnoměrnost a rozestupy písmen ve slovech Matematika Matematika 26

27 ZV Základní vzdělávání P: Úprava písma P: dodrží úpravu písemného projevu - dodrží požadavky na čitelnost, úhlednost a celkovou úpravu písemného projevu Matematika Matematika P: Spojování vratným tahem P: správně spojí písmena, slabiky - zachovává rozestup písmen 27

28 ZV Základní vzdělávání P: Spojování vratným tahem P: Úprava a členění dopisu P: dodrží úpravu písemného projevu - dodrží požadavky na čitelnost, úhlednost a celkovou úpravu písemného projevu - úprava a členění dopisu, adresa, nadpis, odstavec Mezilidské vztahy Prvouka Prvouka - písemný projev 28

29 ZV Základní vzdělávání L: Vyprávění L: čte, vypráví a domýšlí děj L: vyjádří pocity z přečteného - vyprávění Angličtina napříč předmětům Angličtina napříč předmětům - vyprávění přečteného příběhu L: Dramatizace L: dramatizuje děj příběhu Seberegulace a sebeorganizace Kreativita Výtvarná výchova Angličtina napříč předmětům Angličtina napříč předmětům Výtvarná výchova 29

30 ZV Základní vzdělávání L: Dramatizace L: Recitace L: recituje básně - výběr básně (čítanka Nová škola, Alter...) - účastní se recitační soutěže 30

31 ZV Základní vzdělávání L: Základní literární pojmy L: rozliší základní pojmy - báseň, verš, rým, poezie, próza, pohádka, hádanka, rozpočítadlo, říkanka, spisovatel, básník, čtenář, divadelní představení, herec, režisér L: Individuální a společná četba L: čte pohádky, dětské knihy - čte pohádky, příběhy ze života dětí, knihy o přírodě a věcech a vypráví o nich - individuální četba - společná četba Kooperace a kompetice MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Stavba mediálních sdělení MULTIKULTURNÍ Kulturní diference K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Matematika 31

32 ZV Základní vzdělávání L: Individuální a společná četba Evropa a svět nás zajímá ENVIRONMENTÁLNÍ Vztah člověka k prostředí - využití knih školní knihovny, např. Pejsek a kočička, Ferda mravenec, Já a Baryk apod. L: Práce s dětskou encyklopedií L: užívá encyklopedie MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Prvouka Prvouka 32

33 ZV Základní vzdělávání L: Práce s dětskou encyklopedií - dětské a obrázkové encyklopedie - počítačové encyklopedie 33

34 ZV Základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence k učení - čte s porozuměním - čte oblíbené texty - naslouchá s porozuměním jiným - pracuje s textem - píše správně a úhledně - píše správně písmena, slabiky, slova, jednoduché věty - poučí se z neúspěchu - zdokonaluje svůj řečový projev - zlepšuje kvalitu svého písemného projevu - kontroluje svůj písemný projev, poučí se z chyb a nedostatků - odstraňuje pravopisné chyby - ovládá správné psací pohyby - při psaní se orientuje v prostoru, tvarech a směrech - osvojí si základy pravopisu - velká písmena, ú/ů, i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, dě, tě, ně - domýšlením či vymýšlením příběhu rozvíjí fantazii - pracuje s informacemi ze zvukových a obrazových médií - vyhledává a třídí informace z rozhlasových a televizních stanic - využívá názorné nástěnné přehledy gramatiky - hodnotí svoje výsledky učení - obhajuje vlastní názor - respektuje názor jiných - odstraňuje chyby - mluví o chybách, odstraňuje je, poučí se 34

35 ZV Základní vzdělávání Kompetence k řešení problémů - přemýšlí o možných způsobech řešení problému - porovnává různé možnosti vedoucí k řešení problému - zapojí se do školních soutěží - zapojí se do výtvarných, recitačních, pěveckých, ekologických, sportovních a dopravních soutěží - vyhledá shodné a odlišné znaky daných jevů - společně se spolužáky kontroluje správnost řešení - osvojuje si pravidla probíraných mluvnických jevů - tvořivě pracuje s textem, se slovy, vytváří významové mapy - zábavnou formou pracuje s textem, se slovy - formou obrázků či významových map znázorňuje vztahy mezi slovy - porovnává různé druhy textů - vytváří scénář - vnímá vlastní pokrok, nedostatky - ověří si pravdivost či správnost svého tvrzení - hodnotí svůj postup, hledá chybu a opravuje ji - využije vlastní poznatky a zkušenosti - zdůvodní a obhájí svá řešení a závěry Kompetence komunikativní - správně dýchá, volí správné tempo řeči, přízvuk, melodii - komunikuje se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými - adekvátně verbálně i neverbálně komunikuje se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými - správně vyslovuje, opravuje chybnou výslovnost - kultivovaně a srozumitelně prezentuje ústně svoje myšlenky - vystihuje své pocity, náladu, názory - zdvořile klade otázky, věcně odpovídá - účastní se recitační soutěže - pomocí písma vyjadřuje, formuluje, uchovává a předává myšlenky - formuluje své myšlenky v logické časové posloupnosti - recituje zpaměti básně přiměřené obtížnosti 35

36 ZV Základní vzdělávání - komunikuje ve škole, v družině, při volněčasových aktivitách - argumentuje a obhajuje svůj názor - vhodně argumentuje a obhajuje svůj vlastní názor - respektuje názor druhých - naslouchá druhým a respektuje jejich názor - naslouchá projevu druhého - reaguje na projev druhého, klade otázky - citlivě vnímá partnera v rozhovoru - využívá různé typy textů a obrazových materiálů - využívá knihy, časopisy, učebnice, obrazové a dětské encyklopedie, slovníky, přehledy - čte správně, plynule a s porozuměním - reprodukuje obsah přečteného - vnímavě poslouchá četbu prózu i poezie - rozeznává libozvučnost a pravidelnost rýmu - poznává slova citově zabarvená - porovnává literární podobu textu a dramatizaci - uvědomí si význam četby jako zdroje dalšího poznání - píše jednoduchá písemná sdělení - píše adresu, pohled (pozdrav), blahopřání - uvědomuje si důležitost písemného sdělení - porozumí zvukovým výukovým záznamům - řeší tématické křížovky, hádanky a rébusy - komunikuje při kooperativní práci - při kooperativní práci ve skupině komunikuje s ostatními žáky - komunikuje s dospělými v běžném životě Kompetence sociální a personální - tvořivě kooperuje ve skupině - požádá, poděkuje, je zdvořilý, pomůže - naslouchá projevu druhých a reaguje na ně - využije kladných vlastností literárních hrdinů - vytváří si postoj k literárním hrdinům - úspěšnou komunikací s ostatními získává sebedůvěru - napomáhá k upevňování vztahů - sděluje své zkušenosti, podělí se o problémy Kompetence občanské - k práci přistupuje pozitivně a odpovědně - využívá školní knihovnu - navštěvuje kulturní zařízení - v rámci možností navštěvuje výchovné koncerty, divadla, kina 36

37 ZV Základní vzdělávání Kompetence pracovní - správně sedí, zachází správně s psacím náčiním - správně drží psací náčiní, dodržuje sklon papíru, sešitu - přijímá a odpovědně plní zadané úkoly Učební zdroje 37

38 ZV Základní vzdělávání 38

39

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více