ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO PROCESU ŠKOLY...6 Organizace výuky:...6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:...8 Prevence sociálně patologických jevů a multikulturní výchova:...8 Výchova k volbě povolání:...8 Ochrana člověka za mimořádných událostí: VZDĚLÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁPIS DO ŠKOLY A PŘIJETÍ ŽÁKŮ...10 Kriteria přijímání žáků VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ...11 Umísťovací řízení DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY...12 Soutěže...12 Nejlepší žáci Exkurze, výlety, kulturní akce...14 Besedy...16 Advent...17 LVVZ, ŠvPř, ozdravné akce...18 Projekty...18 Den Země...19 Zlonický zvonek...20 Poznávací zájezd do Francie...20 Oslavy dne dětí v naší škole...21 Školní akademie...21 Podpora fondů...22 Panenky UNICEF...22 Školní parlament...22 Prezentace školy na veřejnosti...23 Spolupráce se SRPŠ...23 Spolupráce se zřizovatelem VÝSLEDKY INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999Sb FOTOPŘÍLOHA

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola Zlonice, okres Kladno Adresa školy Komenského 305, Zlonice, IČO Bankovní spojení /0800 DIČ CZ Telefon/fax , , fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Městys Zlonice, Pod Lipami 29, Telefon/fax / Součásti školy základní škola, školní družina, školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr Věra Nídrová, ředitelka školy Mgr. Jana Linhartová, zástupkyně ředitelky, koordinátor ŠVP Irena Drvotová, hospodářka školy Milena Kupcová, vedoucí školní družiny Simona Němcová, vedoucí školní jídelny Školská rada Zřízena ke dni rozhodnutím zastupitelstva obce Zlonice, dne Petr Fořt, školník Ing. František Náprstek a Rudolf Čížek jmenovaní radou obce Zlonice Ing. Hana Voříšková a Mgr. Jana Linhartová zvolené pedagogickými pracovníky školy Martina Miltrová, Iveta Hartmanová zvolené rodiči žáků. 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 540 Školní družina 100 Školní jídelna ZŠ zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) Od je v systému škol MŠMT škola vedena pod názvem Základní škola Zlonice, okres Kladno Škola má devět ročníků a člení se na l. stupeň a II. stupeň. Poskytuje žákům základní vzdělání. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Vyučování ve škole začíná v 7 hodin 55 minut. Výuka probíhá v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Učíme se pro život, který byl zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V ostatních ročnících dle učebního plánu a učebních osnov MŠMT vzdělávacího programu Základní škola č. j.:16847/96-2. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků. Ve školním roce 2007/08 povolil zřizovatel výjimku ve třetím ročníku, kde bylo po určitou část roku vyučováno 31 žáků. Třída se dělila na 1 hodinu matematiky a jednu hodinu českého jazyka na 2 skupiny. Také anglický jazyk byl vyučován ve dvou skupinách. V souladu s učebním plánem je třída/ročník dělena na skupiny i v jiných ročnících. Kromě 3. a 6. ročníku byl ročník dělen vždy na 2 třídy. 3

4 Z celkového počtu 469 vyučovaných hodin vyučovali 93 hodin důchodci, což tvořilo 19,82 % úvazků. Proti minulému období se úvazek pracujících důchodců na naší škole nepatrně snížil (v roce 2006/ vyučovaných hodin). Vzhledem k tomu, že celkový počet vyučovaných hodin byl z důvodu klesajícího počtu žáků nižší, bylo procento hodin vyučovaných důchodci téměř stejné. Díky důchodcům probíhá velká část výuky kvalifikovaně. Důchodci mají zájem učit, ale podstatně menší úvazky, nelze na ně do budoucna spoléhat. V příštím roce jeden důchodce, pan Josef Géring, nebude vyučovat vůbec, ostatním jsou stanoveny nižší úvazky, podíl pracujících důchodců se sníží přibližně o 5 %. Snažíme se získávat mladé lidi prostřednictvím úřadů práce, spoluprací s pedagogickými fakultami, inzeráty v pedagogickém tisku. Náš zřizovatel Městys Zlonice nám vychází vstříc. Nabízí již druhým rokem pro učitele byt, zatím marně. Mladí lidé bohužel netouží v našem městečku pracovat a žít. Nemusíme zaměstnávat důchodce, můžeme zaměstnat nekvalifikované učitele. Zvláště v době, kdy ve školství probíhá reforma, je to však tak trochu sázka do loterie. Problém nedostatku kvalifikovaných učitelů není jen problémem našeho městečka, na českých základních školách pracuje pětina nekvalifikovaných učitelů. Spolupracujeme s několika studentkami, našimi bývalými žákyněmi, které k nám chodí na praxi. Věříme, že se stanou v budoucnu posilou našeho sboru. Tři kvalifikované pracovnice jsou v současné době na rodičovské dovolené. Při výuce využívají vyučující audiovizuální techniku: magnetofony, zpětné projektory, videoprogramy, dataprojektory, interaktivní tabule. Počítačové vybavení v naší škole není nejnovější, řada žáků má doma výkonnější techniku. Protože se nám nedostává finančních prostředků, technika zastarává. Ve školním roce 2007/2008 nám byla poskytnuta účelově vázaná dotace v částce Kč v rámci Rozvojového programu Program na pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce Za tyto prostředky jsme nakoupili notebook Asus v hodnotě Kč Kč jsme využili na instalaci připojení k internetu. Žáci mohou prohlubovat a rozšiřovat své dovednosti a vědomosti ve volitelných a nepovinných předmětech, v zájmových útvarech či účastí v řadě soutěží. Výchovu ke zdravému životnímu stylu a k ochraně přírody a životního prostředí realizuje škola při projektech ( Zdravé zuby, Den Země apod.), při ekologicky zaměřené výuce přírodopisu a výuce volitelného předmětu základy ekologické výchovy. Pro usnadnění volby budoucího povolání zorganizovali vyučující pro žáky exkurze do různých podniků a zařízení. Zaměřili jsme se zejména na strojírenské podniky v našem nejbližším okolí. Žáky nejvyšších ročníků seznamujeme se základními informacemi o trhu práce při výuce předmětů praktické činnosti, základy ekonomiky a účetnictví a svět práce. Žáci 9. ročníků se účastnili celostátního testu CERMAT, ve kterém si ověřili své schopnosti a dovednosti. Pro žáky s vývojovou poruchou učení zřídila škola 2 oddělení kroužku náprava specifických poruch učení. Vedením skupin byly pověřeny učitelky, které mají příslušné vzdělání a pedagogické zkušenosti. Pro práci s integrovanými žáky využíváme zejména na 1. stupni výukové počítačové programy, ale i nové pomůcky, které pomáhají žákům překonávat jejich handicap. I v tomto školním roce pracovala v naší škole asistentka pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. 4

5 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN Školní rok ročník ŠVP dle RVP ZV Učíme se pro život 2. 5.r., 7. 9.r. vzdělávací program Základní škola, učební dokument MŠMT, č.j /96-2 Povinné vyučovací předměty, výuka hodin týdně celkem zn. vyučovací předmět, ročník ČJ Český jazyk CJ Cizí jazyk MA Matematika PU Prvouka PV Přírodověda VL Vlastivěda CH Chemie FY Fyzika PŘ Přírodopis ZE Zeměpis DĚ Dějepis ORV Občansko rodinná výchova 1 1 OV Občanská výchova RV Rodinná výchova HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova PČ Praktické činnosti VP Volitelné předměty TV Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Počet vyučovaných hodin za týden roč. tříd UP/hod. skuteč. zvýšení = % vyuč. hod., předměty ,8 3 AJ + 1 ČJ + 1 M ,3 8 AJ ,19 11 AJ + 1 M + 1 ČJ ,57 3 AJ + 2 VP + 1 PČ + 1 ČJ + 1 M ,62 3 CJ + 2 VP ,5 6 CJ+ 2 VP ,12 3 CJ+ 2 VP + 1 PČ+ 2 ČJ + 2 M ,62 15 CJ, 2 PČ, 8 VP, 3 ČJ, 3 M ,42 4 ČJ, 26 CJ, 4MA, 2 PČ, 8 VP NEP 3 1 PP 1.st. + 1 CVČJ + CVM 2. st Celkem 469 5

6 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO PROCESU ŠKOLY Organizace výuky: roč předmět úprava 4. CiJ žáci děleni na skupiny (2x AJ) 6. CiJ žáci děleni na skupiny (3x AJ) PČ v ročníku žáci děleni na 3 skupiny PC, PS a PP Vol. I německý jazyk 2 hodiny týdně (1 skupina), souběžně s CV Čj 1 hod týdně (2 skupiny) a CVAJ 1 hod týdně (2 skupiny) Vol. II Cv ČJ ( 2 skupiny) souběžně s německým jazykem a se CV AJ Vol. III Cv AJ (2 skupiny) souběžně s německým jazykem a CV ČJ TV v ročníku chlapci (dívky) v souběžných hodinách vyučováni s D D v ročníku chlapci (dívky) v souběžných hodinách vyučováni TV 7. ČJ v ročníku na 1 hodinu týdně žáci děleni na 2 skupiny, vyučování souběžně s M M v ročníku na 1 hodinu týdně žáci děleni na 2 skupiny, vyučování souběžně s ČJ PČ v ročníku žáci děleni na 2 skupiny PC a PP, TV v ročníku chlapci v souběžných hodinách s TV 8. r. chlapci TV v ročníku dívky vyučovány samostatně Vol.I německý jazyk 2 hodiny týdně (1 skupina), souběžně s informatikou (1 skupina 2 hodiny týdně) Vol. II. informatika 2 hodiny týdně (1 skupina), souběžně s německým jazykem Vol. III v ročníku žáci rozděleni na 4 skupiny CVČJr, CVČJd, CVMr a CVMd ½ hod. týdně vždy souběžně CVČJr s CVMd a CVČJd s CVMr ORV 1 x za 14 dní dvouhodinovka ORV + 1 hodina týdně 8. CiJ v ročníku žáci děleni na 3 skupiny (2x AJ, 1 x NJ) PČ v ročníku žáci děleni na 2 skupiny PS, PP, výuka 1x za 2 týdny 2 vyučovací hodiny, střídavě s VV VV Výuka 1 x za 2 týdny 2 vyučovací hodiny střídavě s PČ TV v ročníku chlapci v souběžných hodinách s chlapci 7. ročníku, souběžně vyučování Př Př v ročníku chlapci (dívky) v souběžných hodinách vyučováni TV Vol. I Německý jazyk 2 hodiny týdně (1 skupina), souběžně s EKO Vol. II EKO 2 hodiny týdně (1 skupina), souběžně s NJ Vol.III v ročníku žáci rozděleni na 4 skupiny CVČJr, CVČJd, CVMr, CVMd ½ hod. týdně 9. CiJ v ročníku žáci děleni na skupiny (2x AJ, 2 x NJ) PČ v ročníku žáci děleni na 2 skupiny PD, PC výuka 1x za 2 týdny 2 vyučovací hodiny TV v ročníku chlapci (dívky) v souběžných hodinách vyučováni s Př PŘ v ročníku chlapci (dívky) v souběžných hodinách vyučováni TV Vol. I německý jazyk 2 hodiny týdně (1 skupina), souběžně s AJ, 1 hod. s TEK a 1 hod. s EKO Vol. II anglický jazyk 2 hodiny týdně ( 1 skupina), souběžně s NJ, 1 hod. s TEK a 1 hod. s EKO Vol. III EKO 1 hodina týdně (1 skupina souběžně s NJ a AJ) Vol. IV. TEK 1 hodina týdně (1 skupina) souběžně s NJ a AJ Diferenciace žáků: v ročníku uplatňována vnitřní diferenciace žáků. V 1., 2., 6. a 7. ročníku výuka probíhá podle ŠVP Učíme se pro život, v ostatních ročnících program Základní škola. PČ - pracovní činnosti CJ - cizí jazyky ročník zn. název počet odd. ročník značka název počet odd. 6

7 6. PC Práce s počítačem 1 3. AJ Anglický jazyk 2 PP Příprava pokrmů 1 4. AJ Anglický jazyk 2 7. PS Pěstitelství 1 5. AJ Anglický jazyk 4 PP Příprava pokrmů 1 6. AJ Anglický jazyk 2 8. PD Provoz a údržba domácnosti 1 7. NJ Německý jazyk 1 PC Práce s počítačem 1 AJ Anglický jazyk 2 9. PD Provoz a údržba domácnosti 1 8. NJ Německý jazyk 2 PC Práce s počítačem 1 AJ Anglický jazyk 2 PS Pěstitelství 1 9. AJ Anglický jazyk 2 NJ Německý jazyk 1 Volitelné předměty ročník zn. Název počet odd. počet hodin 6. CVAJ Cvičení v anglickém jazyce 1 1 CVČJ Cvičení v českém jazyce 1 1 NJ Německý jazyk EKO Ekologická výchova 1 2 INF Informatika 1 2 NJ Německý jazyk 1 2 CVČJr Cvičení z českého jazyka rozšiřující 1 ½ CVČd Cvičení z českého jazyka doplňující 1 ½ CVMr Cvičení z matematiky rozšiřující 1 ½ CVMd Cvičení z matematiky doplňující 1 ½ 8. ZEÚ Základy ekonomiky a účetnictví 1 2 AJ Anglický jazyk 1 2 NJ Německý jazyk 1 2 CVČJr Cvičení z českého jazyka rozšiřující 1 ½ CVČd Cvičení z českého jazyka doplňující 1 ½ CVMr Cvičení z matematiky rozšiřující 1 ½ CVMd Cvičení z matematiky doplňující 1 ½ 9. TEK Technické kreslení 1 1 EKO Ekologická výchova 1 1 NJ Německý jazyk 1 2 CVČJr Cvičení z českého jazyka rozšiřující 1 ½ CVČd Cvičení z českého jazyka doplňující 1 ½ CVMr Cvičení z matematiky rozšiřující 1 ½ CVMd Cvičení z matematiky doplňující 1 ½ NP - nepovinné vyučovací předměty zn vyuč. předmět počet. oddělení hodin týdně vyučující PPC Práce s počítačem 1 1 Dornicová CVČJ Cvičení z českého jazyka 1 1 Grünerová CVM Cvičení z matematiky 1 1 Vranová Zájmové útvary NPU Náprava poruch učení 2 2 Dornicová Zajíčková SZ Sborový zpěv 1 1 Tůma ŠACH Šachový kroužek 1 2 Štefunda Mo Modelářský kroužek 1 2 Civín 7

8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Směrnice MŠMT č.j.13710/ , Metodický pokyn MŠMT č.j / zodpovídá: Mgr. B. Zajíčková, výchovný poradce evidence a správa dokumentace IŽ, řízení a metodická pomoc vyučujícím, informace pro vyučující, kontrola plnění individuálních plánů výuky IŽ, kontrola plnění a dodržování příslušných předpisů, spolupráce s rodiči žáků a s PPP, spolupráce s romským asistentem. Prevence sociálně patologických jevů a multikulturní výchova: Metodický pokyn MŠMT, č.j / zodpovídá: Ing. H. Voříšková, preventista SPJ Viz příloha č. 1 k výroční zprávě Výchova k volbě povolání: Metodický pokyn MŠMT č.j / zodpovídá: Mgr. B. Zajíčková, výchovný poradce Obsahové okruhy : 1. Sebepoznání, 2. Rozhodování, 3. Akční plánování, 4. Možnosti absolventa základní školy, 5. Orientace v profesních informacích, 6. Rovnost příležitostí na trhu práce, 7. Svět práce Realizace: příloha č. 2 k výroční zprávě. Ochrana člověka za mimořádných událostí: Pokyn MŠMT č.j /03-22 zodpovídá: Mgr. Věra Nídrová Viz příloha č. 3 k výroční zprávě. 8

9 Jméno 4. VZDĚLÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ zkratka praxe Počet let nejvyšší dosažené vzdělání škola aprobace, kvalifikace BAUEROVÁ Štěpánka Ba 9 vysokoškolské VŠ-PF učitelství pro 2.st. ZŠ Bi - Z DORNICOVÁ Ilona, Mgr. Do 17 vysokoškolské VŠ-PF učitelství pro 1. st. ZŠ FIALOVÁ Lenka, Mgr. Fi 18 vysokoškolské VŠ-PF učitelství pro 1. st. ZŠ GÉRING Josef, Mgr. Gg 41 vysokoškolské VŠ-PF učitelství 1. cyklu PŘ - ZZV GÉRINGOVÁ Danuše, Mgr. Ge 40 vysokoškolské. VŠ-PF učitelství pro 1. st. ZŠ a matematika pro školy 1. cyklu GERINGOVÁ Marie Gi 40 úplné střední odborné SPgŠ učitelství pro MŠ GRÜNEROVÁ Marta, Mgr. Gr 41 vysokoškolské VŠ-PF učitelství pro školy 1. cyklu ČJ - RJ *HRDLIČKOVÁ Martina, Mgr. Hr 5 vysokoškolské VŠ-PF učitelství 1.cyklu ČJ - OV KOPECKÁ Jitka Kc 2 úplné střední všeob. Gymnázium asistent pedagoga KOPECKÁ Světlana, Mgr. Ko 19 vysokoškolské VŠ-PF učitelství pro MŠ a pro 1.st. ZŠ *KOSOVÁ Renata Ks 17 vysokoškolské Gymnázium PF UJP Program celoživotního vzdělávání pro vychovatele KUPCOVÁ Milena Kp 32 úplné střední odborné Gymn., PgŠ vychovatelství, č LEMOCHOVÁ Jitka, PaedDr. Le 24 vysokoškolské VŠ-PF učitelství pro 1. st. ZŠ LINHARTOVÁ Jana, Mgr. Li 17 vysokoškolské VŠ-PF učitelství pro speciální školy *LIŠKOVÁ Jana, Ing. Lš 3 vysokoškolské VUT Brno MRÁZOVÁ Kateřina Mr 0,5 úplné střední všeob. Gymnázium Studium UJEP, sociální práce učitelství pro 1. st. ZŠ a pro školy NEUMANNOVÁ Jana Ne 45 vysokoškolské PFUK 1. cyklu ČJ-TV NÍDROVÁ Věra,Mgr. Ní 33 vysokoškolské VŠ-PF učitelství pro školy 1. cyklu RJ - DĚ a rozšiřující studium NJ pro ročník ZŠ a SŠ PAGAČ Pavel, Mgr Pa 8 vysokoškolské VŠ-PF učitelství pro 1. st. ZŠ se zaměřením na VV, č. 7503T PROVAZNÍKOVÁ Marie Pr 1 úplné střední odborné Obchodní akademie Studium PF učitelství ČJ -NJ ŠEDOVÁ Iva Še 16 úplné střední všeob. Gymnázium SÝKORA Vratislav Sý 8 úplné střední všeob. Gymnázium VŠ PřFUK SRBKOVÁ Hana Sr 2,5 vysokoškolské Praha Biologie (zoologie obratlovců) TŮMA Jan Tů 4 úplné střední odborné SPgŠ vychovatelství ŠTRUPLOVÁ Miloslava ŠT 12 úplné střední odborné Konzervatoř VOKOUNOVÁ Miroslava, Ing. Vk 28 vysokoškolské VŠZ způsobilá vyučovat všeobecné předměty v ZŠ VOŘÍŠKOVÁ Hana, Ing. Vo 25 vysokoškolské VŠZ DPS - způsobilost vyučovat předměty skupiny zemědělství pro SŠ ZAJÍČKOVÁ Blanka, Mgr. Za 19 vysokoškolské VŠ-PF učitelství pro mládež vyžadující zvl. péči ZELENKOVÁ Blanka Ze 17 úplné střední všeob. Gymnázium ZICHA Zbyněk, Mgr, Zi 3 vysokoškolské VŠ-PF Učitelství pro střední školy ČJ - ZSV VRANOVÁ Hana, Ing. Vr 20 vysokoškolské VŠCHT v Praze DPS - způsobilost vyučovat chemii pro SŠ VACEK Rudolf, Ing. Va 1 vysokoškolské VŠCHT v Praze DPS učitel všeobecně vzdělávacích předmětů * mateřská dovolená Od 1. září do konce školního roku vyučoval fyziku v 7. třídách Ing. Rudolf Vacek ze Zlonic, Pejšova 153. Pan Vacek ukončil pracovní poměr na vlastní žádost dohodou ke jsme uzavřeli pracovní smlouvu s naší bývalou žákyní, studentkou UJEP v Ústí nad Labem oboru český jazykněmecký jazyk Marií Provazníkovou, která bydlí také ve Zlonicích v Dvořákově ulici 202. Marie Provazníková vyučovala ve třetí třídě dělené hodiny českého jazyka a příležitostně vypomáhala při suplování. Pracovní poměr trval do V příštím školním roce bude na studijním pobytu v NSR. Protože vyučující angličtiny Martina Hrdličková měla rizikové těhotenství, získali jsme na zástup další studentku UJEP Kateřinu Mrázovou ze Slaného, Vikova ulice 272, která převzala úvazek anglického jazyka Martiny Hrdličkové. V příštím školním roce chce Kateřina dokončit svá studia. Její pracovní smlouva trvala od do V průběhu tohoto školního roku se vrátila paní Mgr. Štěpánka Bauerová po rodičovské dovolené. Ke ukončil pracovní poměr v naší škole pan Mgr. Zbyněk Zicha z Klobuk, který odchází pracovat na PFUK v Praze. Působil u nás od

10 5. ZÁPIS DO ŠKOLY A PŘIJETÍ ŽÁKŮ Zápis se uskutečnil 18. ledna a 19. ledna. Na zápis jsme se důkladně připravili. Dne se byli podívat v naší škole předškoláci z dřínovské a zlonické mateřské školky. Dětem se během jejich pobytu věnovala paní učitelka Zelenková, která již několikrát pracovala na projektu Starší učí mladší a paní učitelka Kupcová, která se svými dětmi v družině připravila pro předškoláčky dárečky. Průvodkyněmi po budově školy se staly žákyně obou sedmých ročníků. Naši hosté navštívili první a druhé třídy, některé děti se zapojily i do výuky. V I.A počítaly příklady pomocí knoflíků, v I.B poslouchaly, jak jejich starší kamarádi už umějí číst, ve II.A se seznámily se psaním do písanek a ve II.B si spolu všichni zazpívali několik lidových písní. Po svačině ve školní jídelně si děti vyzkoušely práci s interaktivní tabulí a zacvičily si v tělocvičně. Oba dva dny zápisu zajistila paní učitelka Dornicová se svými žáky program pro děti, které přišly k zápisu (říkadla, doplňovačky, hry, možnost práce na PC ). Páťáci přivítali budoucí spolužáky v kostýmech pohádkových postav a odměnili je sladkostmi, které věnovaly Úřad městyse Zlonice a SRPŠ. Družinové děti opět vyrobily drobné dárky. Do 1. třidy jsme přijali 39 žáků, 8 rodičů žádá pro své děti o odklad školní docházky, což činí 15,2 %. Procento realizovaných odkladů se dlouhodobě pohybuje kolem 22 %, což znamená, že je naše škola v tomto ohledu pod průměrem. Sedm dětí z našeho spádového obvodu se hlásí do jiných škol, k nám se hlásí 3 žáci z jiných spádových obvodů. Kriteria přijímání žáků Spádový obvod školy je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 4/1996 Obce Zlonice ze dne V rámci podmínek stanovených legislativou přijala ředitelka i děti z nespádových obcí. 10

11 6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ p r o s p ě c h c h o v á n í Tř. žáků chlapců dívek prospěl s vyznamen. prospěl I.A I.B II.A II.B III IV.A IV.B V.A V.B r neprospěl neklasifik. 2. st. 3. st. neomluv. hod. Postupuje s 5 VI VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Umísťovací řízení Z 9. ročníku vystupuje 52 žáků, 3 z nižších ročníků (2 ze 7. a 1 z 8. ročníku). 31 žáků jde na maturitní obory, 21 žáků na učňovské obory, 2 žáci ze sedmého ročníků a jedna žákyně z osmého ročníku jsou neumístěni. 5 žáků odchází z pátého ročníku na víceleté gymnázium. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Viz příloha č. 4 k výroční zprávě 11

12 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY Soutěže Název soutěže soutěž školní účast odesláno prací/ umístění Umělecké soutěže Pěvecká soutěž Skřivánek region 42 6 Zlonický zvonek místní Slánka region Výtvarné Mernšiny mezi námi celostátní Požární ochrana očima region Ahoj z prázdnin celostátní Vánoční malování celostátní Příroda kolem nás celostátní Kniha a já celostátní 94 9 Krásná jako kvítka celostátní Toulky za zvěří celostátní Vánoce v Evropě celostátní Lidice celostátní 23 3 Zahrádkáři celostátní 68 6 Policie očima dětí region 69 6 Keramický festival region 11 4 Jak vidíme krásu region Ufoni celostátní Můj kousek Země celostátní Olympiáda u nás celostátní 48 4 Natřete to odpadkáčům krajská 71 8 Vědomostní soutěže Dějepisná olympiáda okresní 12 2 Český jazyk olympiáda okresní 5 1 Německý jazyk olympiáda okresní 8 2 Matematický klokan okresní 8 0 Zeměpis Eurorebus krajská 25 6.r 16 7.A 16 7.B Práce s počítači Najdi seznam internetová soutěž celostátní A všech 10 kol splnili úspěšně B všech 10 kol splnili úspěšně Tělesná výchova Futsal region 7 5. místo Mandarinková mísa region místo (dívky) a 5. místo (chlapci) Slánská míle region a 4. místo Futsal region 8 2. místo Coca Cola Cup region místo Vybíjená region místo (dívky) a 2. místo (chlapci) Atletická olympiáda region 18 1x 1. místo, 4x 2. místo, 3x 3. místo MC Donald Cup region místo Kinderiáda region 16 1 x 1. místo, 1 x 2. místo 12

13 Nejlepší žáci o okresní, m místní, r regionální, obl. - oblastní Vědomostní soutěže Dějepisná olympiáda o Koderyčová IX. A, 14. místo Srpová IX. A Český jazyk olympiáda o M. Jeřábková IX. A, místo Německý jazyk olympiáda o R. Hrdličková VIII. A, 6. místo Matematický klokan Andresíková VII. B, 6. místo m Cvrček Toth, Špeta III. tř. Klokánek Fiala V. B Benjamin Z. Beránková VII. A Kadet Š. Říčka IX. A Eurorebus k J. Poledník, V. Hartmanová, E. Wintrová, Z. Beránková, T. Koutná, D. Krampera, K. Petlička, L.Šedová, M. Kroutilová Umělecké soutěže Pěvecká soutěž Skřivánek r D. Nováková I. A, 1. místo J. Fiala V. B, 1. místo B. Štruplová V. B, 3. místo H. Horváthová IX. B, 2. místo L. Šedová VII. B, 3. místo Slánka r L. Šedová VII. B, 3. místo Zlonický zvonek m J. Fiala V. B, F. Kindl VI. tř. Výtvarné soutěže Menšiny mezi námi c J. Vébr VIII. B, 1. místo Požární ochrana očima dětí r L. Michalovský IX. B, 1. místo Jak vidíme krásu r M. Jeřábková IX. A, T. Nováková IX. B, V. Králíčková IX. B 1. místo Tělovýchovné soutěže Slánská míle r 2. místo C. Pascová IX. A, 4. místo D. Gorol VII. B Futsal r 2. místo: Gorol VII. B, Kubelka VII. B, Krampera VII. A, Formánek VII. A, Šafner VI. tř., Klenák VI. tř., Prchlík VI. tř. Mandarinková mísa r 3. místo Písková, Plachá, Peterková, Košťáková, Nedvědová, Havlišová, Skleničková, Kubelková, Formánková, Egerová, Miltrová, Kolbabová MC Donald Cup r 3. místo: Blažek, Dvořák, Liška, Fiala, Holý, Hasal, Trégr, Štěpanovský, Kraus, Vajc, Bareš, Šrámek, Izera Coca Cola Cup r 2. místo: Kubík, Pospíšil, J. Vébr, O.Vébr, Košťák, J. Kos, Nauš, Soudek, J. Dvořák, Smetana, A. Dryák, Šafner Vybíjená r 2. místo: Petlička, Bareš, Krampera, Gorol, Kubelka, Pechan, Šafner, Matourek, Formánek, Blahota, Klenák, Poledník 1.místo: Růžičková, Grohová, Beránková, Šedová, K. Kopecká, Koutná, Dryáková, L. Koderyčová, Maximová, D. Růžičková, L. Ryšavá, P. Štísová Atletická olympiáda r K. Grohová 1. místo, T. Růžičková 2. místo, M. Řebíček 2. místo, Petlička 2. místo, D. Gorol 3. místo, P. Klenák 3. místo, L. Šafner 2. a 3. místo Kinderiáda o M. Dvořák 1. a 2. místo Další soutěže Přebor žáků v leteckém modelářství o K. Holý 2. místo D. Ingriš 3. místo Zdravé zuby o Anežka Štruplová 13

14 Exkurze, výlety, kulturní akce Den zodpovídá roč./tř. předmět název akce Ko I.B Spaní ve škole Kp ŠD Spaní v ŠD Li 1.st. Hv Folkový koncert Do, Ne 5.r. Vla Nižbor sklárna, IC keltské kultury Kp ŠD Prv Exkurze do cukrárny Kp ŠD Prv Exkurze Golf Beřovice Vyuč. CJ 2.st. cizí jazyky Evropský den jazyků Pa, Le, Še I.A, II.AB ČJ Lampion divadelní představení Kvak a Žbluňk Gg V.B VV keramika Slaný Vr, Sý IX. AB CH, F Exkurze do planetária Ge IV.A VV keramika Slaný Gi III. Prv Zahradnictví Řezáč Kp ŠD Čj Návštěva knihovny Pa, Še, Le 1.A, II.AB Prv Planetárium O zvědavé planetě Gi III. Čj Knihovna Zlonice GG V.B VV keramika Slaný Kp ŠD Prv Návštěva Úřadu městyse Zlonice Ge IX.A VV keramika Slaný Ko I.B Prv Zeleninový den, spolupráce s rodiči Sr IV.A VV keramika Slaný Gg VI. VV keramika Slaný Fi, Sr, Do, Ne 4. a 5.r. Cj Kino Slaný Ratatoile Ko I.B HV, Čj, Prv Besídka pro rodiče Le Pa, Ko, Še, Gi a 3.r Čj Kino Slaný Shrek Sr, Fi 4.r. Vla, Přv. Čj Klobuky, Slánská hora Kp ŠD Prv Exkurze Muzeum Slaný Pa, Še, Le, Ko 1.AB, II.AB Prv AVES Jaké bude počasí Ba IV.B VV Keramika Ge IX.B VV Keramika Kp ŠD Prv Exkurze nákupní středisko Zvon Vk VII.A VV Keramika Gg VIII.A VV Keramika Gg VI. VV Keramika Fi IV.B VV Keramika Gg V.B VV Keramika Vr, Sý VIII.AB F, Ch, M Planetárium Praha - Astrologie a alchymie na dvoře Le, Pa, Še I.A, II.AB Prv Rudolfa Betlémy II. Karlštejn, sklárna Nižbor Vk VII.A VV Keramika Gg VIII.A VV Keramika Li 1.-4.r. ČJ Divadlo Okýnko Ospalá Káča Do, Ne 5.r. Vla Vlastivědné muzeum Slaný Ge VII.B VV Keramika Ní, Li, Ko celá škola ČJ, VV, Inf Den otevřených dveří 14

15 Ko výběr Čj, D, Hv O Princezně Máně (pohádkové představení) Tů, Ko, Št výběr Čj, D, Hv Koncert pěveckých sborů, stavění jesliček Do V.B Čj, Hv Vánoční zpívání v kapli Slaný Tů, Št výběr HV Zastavení u jesliček v kostele Vo 3.-9.r BOZP Besedy s příslušníkem Policie OO Slaný Le. Še,Gi, Ko, Pa 1. 3.r. Prv Aves Kam ptáci odlétají Le, Pa, I.A, II.AB Prv, Hv Kostel Zlonice Še,Št,Ko Tů,Gi,Št III. Prv, Hv Kostel Zlonice Št, Ko IV.A Prv, Tv, Čj Spolupráce s MŠ návštěva dětí ve škole Kp ŠD Prv, HV, VV Spolupráce s Domem pečovatelské služby Sr IV.A Prv, HV, Čj Besídka pro rodiče Ge VIII.B VV Keramika Kp ŠD VV, Čj, Hv Novoroční besídka pro rodiče Sý, Vk 8.r. Z,Př Perla oceánu kino IMAX Le, Še, Pa I.A, II.AB Čj Divadlo Lampion Šípková Růženka Ge VIII.B VV Keramika ŠE, Le 2.r. Čj Exkurze knihovna Zlonice Kp ŠD Prv Exkurze Kosmetika pí Ingrišová Kp ŠD Prv Exkurze restaurace Dělnický dům Li, Do 7.r. TV LVVZ Kp ŠD Prv Exkurze firma Houžvíček Ze, Zi, Fi, Sr 4.-7.r D, Vl Program agentury Pernštejni Husité Ko, Gi I.B, III. Čj, Prv Divadlo Lampion - Slůně Pa, Še,Le I.a, II.AB Prv AVES Jak zvířátka zimují Kp ŠD Prv Exkurze firma Montop ekologické vytápění Fi, Sr 4.r. DV BESIP Le,Fi 1-4. r. Čj Slánská scéna: Ševci Ondrovi a komtese Julince Fi r. Čj Školní kolo Slánka Sr, Do V.AB Přv, Vl Planetárium, Národní muzeum Stopy lidí Sr IV.A Přv Hvězdárna Slaný Gi III. Prv Služebna městské policie Fi výběr Čj Slánka 13.- Ko I.B Prv, VV Projekt Velikonoce, spolupráce s rodiči Fi, Sr, Ne, Do 4. a 5. Vl, Přv Skanzen Přerov nad Labem Gi III. Prv Beseda se starostou Zlonic Le, Pa, Še, I.A, II.AB, Prv ZOO Praha Vo Le, Pa, Še VI. I.A, II.AB Prv Exkurze Čabárna Gg, Vr r. Pč - Ps Tržnice Zahrady Čech Litoměřice Vo 6. a 7. r. Z Eurorebus Vr, Pr IX.AB Př, OV, CH Exkurze do ZOO výuk.program NM Stopy lidí Li r. Čj Divadlo okýnko Fi +Sr IV. A +IV.B Čj, Vl Exkurze Praha přemyslovská Sr, Vo celá škola Eko Den Země, soutěže sběr papíru, mozaika z víček Gi, Ko III. Prv AVES Od semínka po výrobek 15

16 Do, Ne 5. Čj Divadlo Gong: Bylo nás pět Le. Še, Pa,Gi,Ko 1. 3.r. Přv AVES Ptačí budky Gr, Tů, 8. a 9.r. Čj, Hv, Rv, Školení společnosti ADRA (rozvojové vzdělávání) Ko I.B Ov TV Cyklistické dopoledne Ze, Vo VII.AB D, VV, HV Nelahozeves Gi, Ko 1.B +III. ČJ Divadlo Lampion Mach a Šebestová Kp ŠD Prv Exkurze firma Machová Tů, Ba, Pr 9.r. D Exkurze Osvětim Le, Pa, Še I.A, II.AB Prv Libochovice Ko, Li 8. a +9. r. D, VV, Z Zájezd Francie Do, Ne 5. r. Vl Armádní muzeum Žižkov Praha Ko 9. r. Pč Exkurze - kosmetika Sr, Fi, Tů 1. st Čj, Hv, Vv Zlonický zvonek Sr,Tů,Fi, št,pa 2. st Čj, Hv, Vv Zlonický zvonek Sý 2..st. TV Oslavy Dne dětí sportovní den Ne 1. st.. TV Oslavy Dne dětí sportovní den Ko 9.r PČ Exkurze svatební salon Le. Še, Gi, Ko 1. 3.r. Přv Aves Co je domácí, co je divoké? Li 1.2. HV Výchovný koncert PAD, Křičková Kp ŠD Prv Exkurze stavební firma MIVA Kp ŠD Prv Exkurze skládkový dvůr Ko, Sr 1.,3., 4. ŠvPř Lučany u Liberce 6., 7., 8. Do, Zi VI. D, Z, TV Školní výlet, exkurze Šlovice 12.,13., Tů IX.B D, Z, TV Školní výlet, exkurze Gi III. Prv Peruc - Středohoří Do, Ne 5.r. ŠvPř Lučkovice u Orlické přehrady Gi, Ko I.B +III. Prv, Čj Přerov nad Labem školní výlet Sr, Fi IV.AB TV BESIP- Dopravní hřiště Slaný Za, VK VIII.AB Dě, Z Karlovy Vary Hasištejn Sr IV.A TV Cyklistický výlet Slaný hřiště Skury Vo, Ze VII.AB volba povol. MCE Slaný Fi, Sr IV.AB TV Lezecká stěna Slaný Kp ŠD Spaní v ŠD Za VIII.A volba povol. Linet Želevčice Še, Le, Pa I.A. II.A,B Prv, Čj Pojďte s námi do pohádky (Pičín) Ne, Do 5.r. TV Umělá stěna Slaný Fi celá škola Čj, Hv, Tv Školní akademie ke 115. výročí školy Ní, Vr, Tů IX.A B Rozloučení s vystupujícími žáky v PAD Besedy I v tomto roce jsme zorganizovali pro žáky besedy s lidmi, kteří by žáky poučili jinou formou, než to děláme my učitelé. Již tradičně zveme na 26. září na Evropský den jazyků naše bývalé žáky, kteří využívají znalost cizího jazyka ve své práci, studiu, nebo zábavě. Naši školu navštívil tentokrát bývalý absolvent naší školy pan Jiří Žák. Vyprávěl dětem o cestování po Číně a Tibetu. Děti získali mnoho informací, například zajímavosti o kultuře, místním jazyce i životě obyvatel na různých místech Číny. Do této země je těžké se dostat i 16

17 v dnešní době, a tak byla beseda pro žáky zajímavá. Měli možnost zhlédnout i mnoho zajímavých fotografií. V prosinci pozvala paní učitelka Voříšková v rámci prevence sociálně patologických jevů příslušníka z Obvodního oddělení Policie ČR Slaný pana praporčíka Tomáše Tešnera. Besedy se zúčastnili žáci 3. a 9. ročníků. Beseda s policistou ovlivní žáky jinak, než beseda s pedagogem, byť říkají oba totéž. V červnu doplnil žákům 9. r. dějepisnou látku pan Ing. Radek Fiala, který byl přímým účastníkem událostí v Praze v listopadu 1989 jako student. Advent Naše škola pořádá už tradičně během adventního času několik akcí pro děti i veřejnost. V roce 2007 jsme zahájili advent Dnem otevřených dveří už v sobotu Sobotní odpoledne se skutečně vydařilo. Školu navštívily děti se svými rodiči a prarodiči, bývalí žáci i další hosté, kteří nemají ke škole žádný vztah. Ve škole všechny přivítala příjemná atmosféra, zněly koledy, voněla vanilka a jehličí. Návštěvníci si vyráběli drobné dárky nebo adventní výzdobu. Navštívili představení hodiny kouzel a pokusů a vyzkoušeli si práci s interaktivní tabulí. Také se seznámili s výsledky projektu Krajina za školou jednak na panelech s fotografiemi, jednak na interaktivní tabuli, kde sledovali proměny starých snímků v nové. Záznam divadelního představení Mrazík lákal diváky na příští neděli do sokolovny na novou pohádku. Byla otevřena počítačová učebna, v učebně zeměpisu běžel film s drogovou problematikou. Kdo byl unaven, mohl si odpočinout a nasvačit se. Vánočky, chlebíčky, čaj nebo kávu připravovaly paní kuchařky ze školní jídelny. Nejdůležitější bylo to, že si rodiče udělali na své děti čas a společně strávili hezké odpoledne. Další akce se konala v neděli 9. prosince v místní sokolovně. Někteří pedagogové a další personál naší školy společně s dětmi připravili pohádkové představení O princezně Máně. Divadelní představení mělo velký úspěch stejně jako ta v minulých letech. Aby bylo herce lépe slyšet, měli k dispozici mikroporty, které jim zakoupilo SRPŠ za prostředky získané díky aktivitám žáků, učitelů a aktivních rodičů v minulém roce. Třetí adventní neděle 16. prosince byla ve znamení hudebních a výtvarných múz. V Památníku Antonína Dvořáka proběhl koncert pěveckých sborů žáků i učitelů naší školy Vystoupilo rodinné trio paní učitelky Machové z ZUŠ Zlonice. Sváteční atmosféru umocnily verše s vánoční tématikou. Po koncertě se sešli účastníci venku v prostoru mezi školou a PAD. Na zahradě už stály jesličky s Ježíškem, svatým Josefem a Pannou Marií. Za zpěvu koled byly jesličky slavnostně rozsvíceny. Diváky potěšila taneční skupina ze ZUŠ Velvary, pod vedením paní učitelky Odvodyové Členkami této skupiny je několik dívek z naší školy. Děvčata tancem vyjádřila příběh zrození Ježíška. Po představení ochutnávali všichni vánoční cukroví, které napekli naši žáci se svými vyučujícími a kuchařkami ze školní jídelny, zpívali koledy a zahřívali se teplým čajem. Osvětlené jesličky těšily místní i projíždějící občany až do Nového roku. Adventní akce naší školy uzavřelo už tradičně Zastavení u jesliček v našem kostele na Štědrý den odpoledne. Přítomní si poslechli oba naše sbory a spolu s nimi si zazpívali. Myslím, že všechny adventní akce přispěly k tomu, že ve Zlonicích není adventní čas jen o shánění dárků a úklidu, ale že si na sebe uděláme čas, zastavíme se a zamyslíme nad tím, co je pro nás důležité. I pracovníci naší školy mají své rodiny a řeší před Vánocemi stejné starosti jako všichni ostatní. Přesto si udělají čas a spolu s dětmi zpříjemní nám všem předvánoční období. 17

18 LVVZ, ŠvPř, ozdravné akce Lyžařský výcvik proběhl v termínu Vedoucí zájezdu byla Mgr. Jana Linhartová, zdravotníkem Mgr. Ilona Dornicová, instruktorem lyžování pan David Cifera. Na lyžařský výcvik odjelo pouze 24 žáků ze 7. r. a z ostatních tříd. Několik žáků se z nejrůznějších důvodů odhlásilo (nemoc, finance). Výcvik se uskutečnil opět na Benecku v Krkonoších. Ubytování bylo na Sluneční boudě a stravování v Martinově boudě. Ve dnech se uskutečnil pro žáky 1. a 4. r. pobyt ve škole v přírodě v rekreačním středisku Lučany u Liberce po vedením paní učitelky Světlany Kopecké a Hany Srbkové. Paní učitelky Ilona Dornicová a Jana Neumannová zorganizovaly v době od do ve středisku Lučkovice u Orlické přehrady ozdravný pobyt ve škole v přírodě pro žáky 5. ročníků. I v letošním roce jsme organizovali plavecký výcvik pro žáky třetího a čtvrtého ročníku. Při realizaci ozdravných programů řeší škola pitný režim žáků možností odběru nalévaných nápojů či nákupem dotovaného baleného mléka a mléčných výrobků ve školní jídelně. Paní učitelka Ing. Hana Voříšková i letos připravila pro žáky ukázku zdravé výživy s ochutnávkou. Každou velkou přestávku mohou žáci 2. stupně zajít do tělocvičny a pod dohledem učitelů si zahrát vybíjenou. Projekty Sedmáci čtou dětem Žáci 7. B a 7. A se společně s paní učitelkou Zelenkovou rozhodli, že budou chodit číst pohádky dětem do prvních tříd. Zalíbil se jim projekt Celé Česko čte dětem. Každé pondělí a středu v rámci hodiny literární výchovy chodili vybraní žáci číst 2 nebo 3 pohádky dětem do 1. třídy. Každý se vždy svým malým spolužákům představil, děti se shromáždily vzadu na koberci a zaujatě poslouchaly pohádky. Do tohoto dlouhodobého projektu se zapojili proto, že chtějí, aby děti více četly knížky. Dětem se čtení pohádek velmi líbilo. Hlasité čtení pomáhá dítěti rozvíjet jeho fantazii a vypěstuje oblíbenost knížek u dětí. Dějepis interaktivně V úterý 5. února se u nás ve škole konala akce, která byla zaměřena na husitství. Přijela k nám skupina šermířů z Pardubic. Žáky 4., 5., 6. a 7. tříd seznámili s 15. stoletím. Předváděli boj, vysvětlovali taktiky, k vidění byl také vůz, jaký používali husité ve vozové hradbě. Nechyběla ani výzbroj a zbraně. Někteří žáci se stali dobrovolníky a ocitli se na vozové hradbě. Z tělocvičny, kde se vystoupení konalo, byl často slyšet hlasitý smích. Program byl vypracován zábavně a tak, aby si z toho děti co nejvíce zapamatovaly. Potleskem, a to značným, byli vystupující odměněni také při loučení. Krajina za školou V roce 2006 se Základní škola Zlonice zapojila do projektu Krajina za školou, původně s finanční dotací v hodnotě přibližně Kč. V roce 2007 jsme získali pouze polovinu této částky, další finanční prostředky jsme už neobdrželi. Projekt byl zaměřen na práci žáků s informačními technologiemi. V rámci projektu jsme zakoupili digitální fotoaparát, kameru, počítače, barevnou laserovou tiskárnu a příslušný software. Naši práci jsme nazvali Náš domov dříve a dnes. Dokončili jsme ji vlastními silami v podzimních měsících roku 2007, z vlastních prostředků i z prostředků sponzorů. Není takového rozsahu, jak jsme původně předpokládali. Žáci vyhledali staré fotografie z našeho kraje, porovnávali, jak místa z těchto snímků vypadají nyní, dokumentovali je a data dále zpracovávali. Naučili se pracovat 18

19 s moderní technikou, získali snad i bližší vztah k rodnému kraji. Máme zpracováno 50 fotodvojic s komentářem v českém a německém jazyce. Uspořádali jsme výstavu nejzajímavějších snímků. Zájemci mohou navštívit internetové stránky krajiny za školou, vstoupit jako hosté a vše si prohlédnout. Postup hledání na internetových stránkách: Vstoupit jako host 3. Zapsat do okénka jméno projektu: Náš domov dříve a dnes 4. Potvrdit klávesou enter červený název 5. Prohlížet jednotlivé prolínačky Den Země Dne 22. dubna jsme si v naší škole připomněli Den Země. Žáci 9. ročníku již tradičně pomáhali na školním dvoře se sběrem starého papíru. Přes nepřízeň počasí se sběr skutečně vydařil, žáci sebrali kg papíru. Jedná se o největší množství papíru za poslední dobu, nejvíce ho nasbírali žáci 7. ročníku. Výtěžek jde na konto SRPŠ při naší škole. Organizaci sběru vždy řídí paní učitelka Ing. Hana Voříšková, která zároveň již druhým rokem organizuje na školním dvoře vytvoření mozaiky z plastových víček. Letošní obrázek představuje obrys hranic ČR, vnitřek je vyplněn barvami státní vlajky. Nápis 115 let ZŠ Zlonice připomíná letošní výročí založení školy. Mozaika byla vytvořena staršími žáky až 28. dubna, neboť deštivé počasí na Den Země práci pod širým nebem nepřálo. Na obrazec rozměrů 8 m x 5 m bylo spotřebováno víček. Žáci na tomto námětu pracovali v hodinách ekologie, vlastní vytvoření obrazce pak realizoval téměř celý druhý stupeň školy. Tento rok se do oslav Dne Země zapojili velmi aktivně i žáci 1. stupně. Paní učitelka Mgr. Hana Srbková připravila s ostatními vyučujícími pro žáky zajímavé soutěže zaměřené na přírodu kolem nás. Děti plnily různé zajímavé úkoly. Například poznávaly zvířata a rostliny na obrázcích, třídily odpad, se zakrytýma očima ochutnávaly a poznávaly různé potraviny. Aby byla soutěž spravedlivá, byli žáci zařazeni do smíšených věkových skupin. Vše mělo původně probíhat venku v okolí nového rybníka, ale právě pro výše zmiňovanou nepřízeň počasí se soutěžilo v budově školy. I tady vyučujícím pomáhali při organizaci práce s mladšími dětmi žáci 9. ročníku. Děti se dobře bavily a zároveň získaly nové dovednosti. 19

20 Zlonický zvonek ZPĚV 1. místo: Barbora Štruplová 2. místo: Dorota Nováková 3. místo: Anežka Štruplová Jan Fiala HRA NA NÁSTROJ 1. místo: Anežka Štruplová Barbora Štruplová 2. místo: Kryštof Nosil 3. místo: Helena Barszczová ZPĚV 1. místo: Lucie Šedová Nikola Řeháková 2. místo: Helena Horváthová Caroline Pascová HRA NA NÁSTROJ 1. místo: Magdaléna Fialová 2. místo: Michal Štancl 3. místo: Filip Kindl mladší kategorie RECITACE 1. místo: Jan Fiala 2. místo: Tomáš Beztahovský 3. místo: Alena Studničková VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 1. místo: Nikola Peterková 2. místo: Anežka Štruplová 3. místo: Kristýna Haismanová Zlonický zvonek získal Jan Fiala starší kategorie RECITACE 1. místo: Helena Horváthová 2. místo: Magdaléna Fialová 3. místo: Lucie Šedová KOLEKTIVY 1. místo: Anežka Štruplová, Barbora Štruplová, Jiří Štrupl 2. místo: Tereza Kamarýtová, Kryštof Nosil 3. místo: Šteflová, Štruplová A., Štruplová B., Teimlová, Bělská, Kamarýtová, Nosil, Barszczová, Fialová VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 1. místo: Martina Černičková 2. místo: Eliška Winterová 3. místo: Magdaléna Fialová Zlonický zvonek získal Filip Kindl Poznávací zájezd do Francie Ač se naše škola nalézá v malém venkovském městečku, dostanou se s ní žáci i učitelé do světa. Loni se mohli žáci se svými učiteli podívat do Londýna a jeho okolí, letos někteří zavítali do polské Osvětimi. Během jarních prázdnin navštívili vyučující Paříž a okolí. V polovině května vyrazila na poznávací zájezd do Francie skupina žáků pod vedením učitelek Jany Linhartové a Světlany Kopecké. Průvodkyní byla naše bývalá žákyně Jana Pascová z cestovní agentury Campana tour. Hned první den ráno vyjeli výtahem na Eiffelovu věž. Tato dominanta města měří 324 m, a proto nabízí krásný výhled na celou Paříž. Poté byli v Invalidovně, kde jsou uloženy ostatky císaře Napoleona. Navštívili také muzeum Louvre, kde viděli obraz Mony Lisy a sbírky italských a francouzských malířů. Dále přišlo na řadu muzeum d Orsay (bývalé nádraží, kde se dnes vystavují díla mistrů z 19. století) a zahrady Tuilerie. Rovněž se procházeli okolo nejznámějšího kabaretu světa Moulin Rouge. 20

21 Následný den viděli zámek ve Versailles a jeho zahrady, kde strávili celé dopoledne. Odpoledne jsme věnovali nakupování suvenýrů a dárků pro rodiče. Program zakončili večerní procházkou Paříží, prošli se uměleckou čtvrtí Montmartre. Čekala je ještě bazilika Sacre Coeur a osvětlený Vítězný oblouk. Cíli třetího dne byla katedrála Notre Dame a muzeum parfémů. Pobyt zakončili příjemnou projížďkou lodí po Seině. Oslavy dne dětí v naší škole Dne uspořádal pan učitel Sýkora sportovní den pro 2. stupeň naší ZŠ. Žáci se rozdělili do 4 skupin. Měli možnost vybrat si turnaj ve fotbale, ve florbale, badminton a ringo kroužky. V tělocvičně vedl florbalový turnaj pan učitel Tůma a pan učitel Zicha. Soutěžilo 5 družstev a hrálo se na principu každý s každým. Na školním hřišti probíhal fotbalový turnaj, který vedl pan učitel Sýkora. Vítězná družstva dostala sladkou odměnu a ti ostatní kalkulačky, ledvinky, klíčenky a další věcné ceny probíhaly na školním hřišti olympijské hry pro 1. stupeň, které organizovala paní učitelka Neumannová. Ráno se sešli na hřišti žáci devátých tříd a začali připravovat stanoviště pro své mladší spolužáky. Celým olympijským hrám předcházel slavnostní nástup se sportovními pokřiky jednotlivých tříd, které měly vyrobeny vlajky a sportovní úbory, v jejichž barvách soutěžily. Vlajky a sportovní úbory si žáci připravili v hodinách pracovního vyučování. Soutěžilo se v maratónském běhu, skoku do písku, v běhu s medicinbalem, v přenášení zraněného, chytání ringo kroužků na tyčku, v běhání se zavázanýma nohama, v běhu za vodičem, ve střelbě na cíl míčem a lukem. Malé děti se snažily a nenechaly se zahanbit většími spolužáky. Školní akademie V letošním roce oslavujeme s naší školou její 115. narozeniny. Rozhodli jsme se oslavit toto jubileum mimo jiné školní akademií. Vyučující připravili se svými žáky velmi pestrý program. Vystupovali zástupci všech tříd s krátkými pohádkami, scénkami, gymnastickými sestavami, dramatizovanými písničkami, tancem a zpěvem. Programem diváky provázeli Caroline Pascová a Jakub Dvořák z deváté třídy. Vystoupení zahájila třetí třída písničkou Škola má narozeniny, jejíž slova složila paní učitelka Marie Geringová na populární melodii dětské písně. Diváky zaujala například hiphopová skladba. Ze sálu místní sokolovny nacpané k prasknutí zněl bouřlivý potlesk a ovace. Přišli se podívat rodiče, prarodiče i starší kamarádi. Obvykle se setkáváme v místní sokolovně v době předvánoční, kdy už tradičně hrají učitelé a děti pohádku. Při této příležitosti bývá také plno, ale tolik návštěvníků, jako přišlo tentokrát, v sokolovně na školní akci ještě nebylo. Závěr představení patřil symbolicky prvnáčkům a deváťákům. Zástupci těch nejmladších i nejstarších zazpívali za kytarového doprovodu pana učitele Pagače, čímž završili celý program. 21

22 Podpora fondů Život dětem V měsíci říjnu se naše škola zúčastnila projektu Občanského sdružení Život dětem, které se snaží různými způsoby sehnat peníze pro dětské nemocnice a nemocné děti. Tento rok se prodávaly bezpečnostní reflexní pásky na ruku, o které měly zájem především děti na I. stupni. Pásky prodávala paní učitelka Hana Voříšková. Každý dal rád 35 Kč na dobrou věc. Ve škole se prodalo 200 kusů, z toho 50 náramků zakoupilo SRPŠ pro 1. stupeň a družinu. Náramky využijí ke zvýšení bezpečnosti žáků při vycházkách. Výtěžek je určen na pomoc dětským nemocnicím, handicapovaným a nemocným dětem, na nákup přístrojové techniky pro nemocnici Motol. Za účast na této charitativní akci obdržela naše škola písemné poděkování. Ćervená stužka V pátek 30. listopadu loňského roku se někteří žáci devátých tříd vydali do zlonických ulic, aby tam vybírali peníze na boj se zákeřnou chorobou AIDS a zároveň rozšířili mezi lidmi povědomí o této smrtelné nemoci. Stalo se tak v rámci 6. ročníku akce ČERVENÁ STUŽKA, který koordinovala paní učitelka Hana Voříšková. Jelikož Světový den boje proti AIDS, který má své místo v kalendáři 1. prosince, v tomto roce vyšel na sobotu, rozdělili se aktéři už v pátek do čtyř týmů po 4-5 lidech. Dostali letáky, stužky, látkové vaky zapečetěné plombou a 50 kusů Červených stužek na skupinu. Každému družstvu byla přidělena oblast, ve které žáci během dopoledních hodin poskytovali lidem informace o nemoci a nabízeli ke koupi stužku, jejímž připnutím lze vyjádřit solidaritu s lidmi žijícími s AIDS. Fond Sidus Letos jsme se opět zapojili do sbírky Fondu Sidus. Naši žáci prodali 50 přívěsků ve tvaru smajlíků v hodnotě 1750 Kč. Získané peníze budou poukázány na veřejnou sbírku určenou nemocným dětem z partnerských nemocnic Fondu Sidus. V roce 2007 bylo již předáno nemocnicím Kč. Český den boje proti rakovině Ve středu 14. května 2008 se naše škola už popáté zapojila do organizace sbírky na pomoc v boji proti rakovině. Žáci 9. tříd pod vedením paní učitelky Hany Voříškové se rozdělili do čtyř tříčlenných skupin. Všichni se oblékli do triček v barvě měsíčku lékařského, symbolu boje proti rakovině. Každá ze skupin dostala zapečetěný vak na peníze a zásobu žlutých kvítků a vyrazili do ulic. Od devíti do dvanácti třiceti lidem poskytovali informace o rakovině a nabízeli kytičky. Celkem prodali 350 květinek, za které utržili Kč. Panenky UNICEF Naše děti opět tentokrát pod vedením paní učitelky Světlany Kopecké vyráběly panenky pro UNICEF, letos odeslaly 32 kusů panenek. Peněžní prostředky z jejich prodeje budou použity na očkovací látky pro děti z rozvojových zemí. Jedna panenka znamená jeden zachráněný lidský život. Školní parlament Již třetím rokem u nás pracuje Školní parlament, sestavený ze zástupců žáků od 3. třídy výše. Do 1. a 2. ročníku chodí referovat o jednáních parlamentu určení žáci z 9. třídy. Parlament se letos scházel jako loni 1x za 14 dní, nebo v případě problémů podle potřeby. Děti přicházejí s návrhy na zlepšení školního prostředí. Jejich návrhy většinou narážejí na problém dostavby školy. Prostřednictvím parlamentu se snaží ovlivňovat pořádek ve třídách, 22

23 organizují, nebo pomáhají organizovat různé akce. Žáci také pokračují v adopci na dálku. V letošním roce pomáhal parlamentu pan učitel Mgr. Zbyněk Zicha. Prezentace školy na veřejnosti Snažíme se pro žáky připravovat výuku zajímavě a chceme, aby o naší práci věděla i veřejnost. Kdo má zájem, může si o naší práci přečíst na našich internetových stránkách Jsou zde zveřejněny všechny důležité dokumenty školy a popsány všechny zajímavé akce doplněné fotodokumentací. O naší škole informujeme pravidelně na stránkách Zlonického zpravodaje a Zlonického listu. Informace jsou zveřejňovány i ve Slánských listech a v Kladenském deníku v Mladé frontě Dnes. Letos se naše články objevily také v Učitelských novinách a v týdeníku Školství. Spolupráce se SRPŠ SRPŠ finančně podporuje nejrůznější akce školy. Například platí žákům cestovné na soutěže, hradí ceny za úspěšnou reprezentaci žáků, podporuje mimoškolní aktivity žáků, přispívá na pomůcky. Letos každý žák, jehož rodič zaplatil příspěvky SRPŠ, dostal plátěný sáček na cvičební úbor s logem naší školy. Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce se zřizovatelem školy je velmi dobrá. Zřizovatel usiluje o získání prostředků na dokončení přístavby školy, po jejíž realizaci se ve škole výrazně zlepší zázemí i podmínky pro výuku a výchovu žáků. Příkladem spolupráce školy a zřizovatele je slavnostní rozloučení se školní docházkou v Památníku Antonína Dvořáka, které je už dlouholetou tradicí. Sbor pro občanské záležitosti městyse Zlonice se loučí s vystupujícími žáky zdejší základní školy v historických barokních prostorách Památníku Antonína Dvořáka. Slavnostně oblečení absolventi školy nastoupili za zvuku fanfár do sálu. Řízení obřadu se ujala jako každý rok zdejší matrikářka paní Štroblová. K žákům promluvil starosta Zlonic pan Rudolf Čížek. Za všechny pracovníky školy se žáky rozloučila ředitelka školy Věra Nídrová. Zástupci žáků poděkovali ve slavnostním projevu svým učitelům za to, co je za devět let naučili, svým rodičům zase za jejich lásku a péči. Pak následovalo slavnostní šerpování absolventskými stuhami, podpisy zástupců žáků a třídních učitelů do kroniky. Na rozloučenou si absolventi společně zazpívali. Protože letos vystupovalo 55 žáků a náš památník má omezenou kapacitu, konaly se letos slavnostní obřady dva. 23

24 9. VÝSLEDKY INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI ČŠI ve škole prováděla kontrolu v termínu18. a 19. září Předmětem kontroly byla : 1. Státní kontrola správnosti a úplnosti údajů zapisovaných údajů do rejstříku škol a školských zařízení podle ustanovení 144 odst. 1 písm. b) až d) a písmene g) až j) školského zákona, vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. Kontrolované období školní rok 2006/2007. Posouzením a porovnáváním údajů z předložených dokumentů bylo zjištěno, že údaje zapsané v rejstříku škol a školských zařízení odpovídají skutečnosti. 2. Veřejnoprávní kontrola efektivního využívání finančních prostředků poskytovaných školám a školským zařízením podle ustanovení 163 odst. 1 školského zákona na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) školského zákona. Kontrolovaným obdobím byl rok Porovnáním závazných ukazatelů rozpočtu neinvestičních výdajů č.j /2006/ ŠKO úsek rozpočtu upravený rozpočet k se mzdovým listem zaměstnance vykonávajícím funkci asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním za rok 2006 bylo zjištěno, že výše uvedené závazné ukazatele škola nepřekročila. Kontrola SIBP a BOZP Dne byla provedena kontrola stavu BOZP v naší škole. Kontrola sledovala personální zajištění bezpečnosti práce, provádění školení a poučení zaměstnanců i žáků, roční prověrky BOZP, zákaz kouření, školní úrazy, pracovní úrazy, nemoci z povolání, závodní preventivní péči, kategorizaci prací, provozní řády, revize, vedení agendy BOZP. Kontrola nenašla závady v žádné ze sledovaných oblastí a nestanovila tudíž žádná nápravná opatření. 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Viz. příloha č.5 k výroční zprávě. 11. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999Sb. Údaje za předchozí kalendářní rok : počet podaných žádostí o informace: 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0 počet přijatých stížností: 0 další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 Mgr. Věra Nídrová Ve Zlonicích ředitelka školy Dokument projednán Školskou radou ZŠ Zlonice dne: Ing. František Náprstek. předseda 24

25 12. FOTOPŘÍLOHA 1. den ve škole Návštěva z MŚ Advent 25

26 Škola v přírodě Vyrážíme za sportem 28

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více