ZÁKLADY STŘEDOŠKOLSKÉ CHEMIE Ing. Jiří Vlček Demo soubor, není kompletní, bez obrázků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY STŘEDOŠKOLSKÉ CHEMIE Ing. Jiří Vlček Demo soubor, není kompletní, bez obrázků."

Transkript

1 ZÁKLADY STŘEDOŠKOLSKÉ CHEMIE Ing. Jiří Vlček Demo soubor, není kompletní, bez obrázků. ÚVOD Tato publikace je určena všem studentům středních škol, kteří chemii studují pouze k doplnění všeobecného vzdělání, nikoliv jako hlavní obor. Zabývá se proto hlavně popisem faktů (vlastnosti látek). Jejich příčiny (vnitřní stavba atomů) zde jsou vysvětleny jen stručně. Hlavní výhodou této publikace je stručnost, přehlednost a srozumitelnost. 1. OBECNÁ CHEMIE Předmětem chemického výzkumu jsou látky tvořící ovzduší Země, vodstvo, zemskou kůru, těla organismů, průmyslové suroviny, výrobky atd. Chemik zkoumá, jak a proč se základní částice látek slučují, zajímá ho podrobný průběh mechanismus chemických reakcí v živé i v neživé přírodě a jejich energetické poměry. Základním pramenem poznání v chemii je pokus experiment. Chemie je přírodní, experimentální věda o látkách, o jejich vnitřní struktuře a vlastnostech, o jejich reakcích a jevech, které průběh těchto reakcí doprovázejí. Teoretickými základy chemických jevů, zákonitostmi stavby látek a chemických dějů a vztahy mezi vlastnostmi látek a jejich vnitřní strukturou, se zabývá obecná chemie. Anorganická chemie je věda o chemických prvcích a jejich sloučeninách. Je těsně spjata s přírodními vědami, které zkoumají anorganické přírodní látky (přírodniny), např. s geologií. Sloučeniny prvku uhlíku kromě některých jednoduchých sloučenin jsou předmětem studia chemie organické. To těsně souvisí s vědami o živých přírodninách, jako jsou biologie, zoologie, botanika aj. Z jejich vzájemného vztahu se vyvinula biochemie, která se zabývá látkami a chemickými ději v živých organismech. Jednou z nejmladších vědních disciplin organické chemie je makromolekulární chemie, vědní obor o vysokomolekulárních látkách a o reakcích, jimiž lze tyto látky synteticky připravit. Předmětem zkoumání analytické chemie je rozbor (analýza) látek. Technická chemie je zaměřena na potřeby chemické výroby. Člení se podle druhu chemické výroby do mnoha oborů, např. potravinářská chemie, hutnická chemie, petrochemie, chemie silikátů, chemie výbušnin aj. Řešením problémů souvisících s postupy v chemické výrobě se zabývá chemická technologie. Všechna tělesa jsou tvořena látkami. Látkami jsou tedy železo, sklo, dřevo, ale i vzduch a voda. Např. láhev je z jedné látky ze skla, okno je ze dvou látek ze skla a ze dřeva, apod. Podle skupenství rozlišujeme látky pevné, kapalné a plynné. Podle původu dělíme látky na přírodní a umělé. Podle složení rozeznáváme chemické látky a směsi. Z hlediska chemie pohlížíme na látku jako na soubor stavebních částic (atomů, molekul nebo iontů), které se nacházejí v určitém skupenském stavu. Jestliže se daná chemická látka vyznačuje určitými chemickými a fyzikálním vlastnostmi, které se nemění ani jejím opakovaným čištěním, hovoříme o chemické látce. Příkladem chemické látky je destilovaná voda, čistá měď. Chemická látka má v celém svém objemu stejné složení a vyznačuje se určitými charakteristickými vlastnostmi. Např. charakteristickými vlastnostmi zlata je žlutá barva, vysoký lesk, malá chemická reaktivita, vysoká tažnost, kujnost, elektrická vodivost aj. Některé chemické látky mají určité vlastnosti obdobné či dokonce zcela shodné, jinými vlastnostmi se však od sebe liší. Např. stříbro je stejně jako zlato vysoce lesklý kov, málo reaktivní, výborný vodič elektrického proudu, ale liší se od zlata svou barvou, rozpustností v koncentrované kyselině dusičné, teplotou tání, hustotou apod.

2 Obvykle rozlišujeme vlastnosti fyzikální a vlastnosti chemické. Fyzikálními vlastnostmi jsou např. barva, lesk, tvrdost, hustota, teplota tání, teplota varu, chuť, vůně či zápach, elektrická a tepelná vodivost, rozpustnost, tažnost, kujnost, tvar krystalů aj. Schopnost látek přeměňovat se v jiné látky je základní chemickou vlastností látek. Látky se mohou slučovat s jinými látkami, rozkládat se, hořet, vybuchovat, působit na živý organismus apod. Některé vlastnosti chemických látek se dají přesně změřit a číselně vyjádřit, např. hustota, rozpustnost, teplota tání, teplota varu, elektrická vodivost aj. Číselné hodnoty těchto veličin v příslušných jednotkách jsou pro nejdůležitější chemické látky uvedeny v chemických tabulkách. Jiné vlastnosti chemických látek, např. barvu, lesk, chuť, vůni, zápach apod., lze vyjádřit pouze kvalitativně slovním popisem vlastnosti či porovnáním s vlastnostmi standardních látek (např. tvrdost). Chemické látky se tradičně člení do dvou skupin: 1. chemické PRVKY, složené z atomů o stejném počtu protonů, např. kyslík, rtuť, zinek; 2. chemické SLOUČENINY, složené z atomů dvou nebo více prvků vázaných chemickou vazbou, např. oxid uhelnatý, kyselina sírová, ethanol. Každá chemická látka má svůj chemický název. Každému chemickému prvku přísluší určitý chemický symbol (značka), každé chemické sloučenině pak chemický vzorec. SLOŽENÍ A STRUKTURA CHEMICKÝCH LÁTEK Stavební částice jsou složeny z elementárních částic: protonů, neutronů a elektronů. ATOMY jsou elektroneutrální jednojaderné stavební částice složené z atomového jádra a atomového obalu. Atom je složen z elementárních částic, z nichž protony a neutrony tvoří jádro, elektrony atomový obal. Atom je částice elektricky neutrální, neboť počet protonů (mají kladný elektrický náboj) v jádře je shodný s počtem elektronů (mají záporný elektrický náboj) v obalu. Např. atom, který má v jádře 8 protonů a v obalu 8 elektronů, se chová elektricky neutrálně, neboť: + 8 (náboj jádra) 8 (náboj obalu) = 0 (náboj atomu). Všechny atomy téhož prvku mají v jádře shodný počet protonů. Volné, nesloučené atomy tvoří stavební částice jen malého počtu chemických látek, v podstatě jen vzácných plynů (helium, neon, argon, krypton, xenon a radon). Za určitých podmínek mohou být nesloučené atomy stavebními částicemi i některých dalších chemických látek. Tak je tomu např. v párách kovů. Nesloučené atomy jsou však zpravidla málo stálé a chemicky se vážou, vytvářejí molekuly, krystalové struktury apod. IZOTOPY jsou atomy téhož prvku, které mají stejný počet protonů (stejnou hodnotu protonového čísla), liší se však počtem neutronů (mají různou hodnotu nukleonového čísla). Izotopy se tedy liší svou hmotností, nikoli však svými chemickými vlastnostmi. Kromě přírodních izotopů byly mnohé izotopy připraveny též uměle. Tyto tzv. radioizotopy se uplatňují v biologii, v lékařství, v zemědělství, k vědeckým účelům, k zjišťování skrytých vad materiálu i výrobků apod. Pro chemické vlastnosti prvku je určující rozmístění elektronů v atomovém obalu, tj. elektronové uspořádání neboli elektronová konfigurace atomu. Víte již že: a) Atomový obal je tvořen elektrony, a proto má záporný náboj. Velikost tohoto záporného náboje určuje počet přítomných elektronů. b) Počet elektronů v atomovém obalu je shodný s počtem protonů v atomovém jádře, neboli je roven protonovému číslu prvku.

3 Současné představy vycházející z výsledků vlnové mechaniky předpokládají, že elektron se nachází v určitém prostoru kolem atomového jádra. Tento prostor se nazývá atomový orbital, zjednodušeně jen orbital. Orbital je prostor (oblast) kolem atomového jádra, v němž se nejpravděpodobněji elektron vyskytuje. K jednoznačnému popisu orbitů byla zavedena při tzv. kvantová čísla, a to hlavní, vedlejší a magnetické kvantové číslo, která charakterizují velikost, prostorový tvar a prostorovou orientaci každého orbitalu. Čtvrté číslo spinové kvantové číslo bylo zavedeno k popisu chování elektronu v orbitalu rotace kolem své osy. Mezník ve vývoji nejen klasifikace prvků, ale i v celé oblasti teoretické chemie přinesly práce ruského vědce, profesora petrohradské univerzity D. I. Mendělejeva. Ten v roce 1869 sestavil všech 63 tehdy známých prvků do periodické soustavy prvků, která vyjadřovala pravidelně se opakující podobnosti prvků v závislosti na jejich rostoucí atomové hmotnosti. Mendělejev seřadil prvky do vodorovných řad podle rostoucí atomové hmotnosti, současné však i do svislých sloupců, v nichž pod sebou byly umístěny prvky podobných chemických vlastností. V soustavě Mendělejev ponechal volná místa pro zařazení dosud neobjevených prvků a předpověděl i jejich vlastnosti. Vztahy existující mezi prvky v periodické soustavě Mendělejev vyjádřil slovně ve formě periodického zákona. Vlastnosti prvků jsou periodickou funkci jejich protonových čísel. Tabulkovým vyjádřením periodického zákona je periodická soustava prvků. Součástí učebnice je tzv. dlouhá forma periodické soustavy prvků, která patří v posledních letech k nejpoužívanějším. Dlouhá forma periodické soustavy je vodorovně rozčleněna do 7 řádků, které se nazývají periody. Periody se označují arabskými číslicemi 1, 2, 3 až 7.. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN Názvosloví anorganické chemie vychází z hodnot oxidačních čísel atomů tvořících molekulu či ionty sloučeniny. Oxidační číslo atomu je rovno násobku elementárního náboje, který by atom získal při úplné polarizaci všech svých vazeb, tj. přidělením vazebných elektronových párů elektronegativnějšímu atomu. Oxidační čísla se značí římskými číslicemi a nabývají kladných hodnot v rozmezí I až VIII, záporných hodnot v rozmezí I až IV jinými slovy: Kladné oxidační číslo = počet elektronů, které atom při vytvoření vazby odevzdá. Záporné oxidační číslo = počet elektronů, které atom při vytvoření vazby přijme. Při výpočtu hodnot oxidačních čísel atomů vycházíme ze vztahu, že součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule, případně v iontu je roven jeho náboji. Atomy prvků mohou mít i různé hodnoty oxidačního čísla, např. Cu I a Cu II. Tabulka koncovek názvů anorganický sloučenin a iontů Kladné oxid. č. oxid kyselina sůl (kationt, hydroxid) (její aniont) I -ný -ná (-nanový) -nan II -natý -natá (-natanový) -natan III -itý -itá(itanový) -itan IV -ičitý -ičitá(ičitanový) ičitan V -ičný ičná (-ičnanový) -ičnan -ečný -ečná (-ečnanový) -ečnan VI -ový -ová (-anový) -an VII -istý -istá (-istanový) -istan VIII -ičelý -ičelá (-ičelanový) -ičelan

4 CHEMICKÝ DĚJ Chemická reakce je proces, při kterém nastávají látkové změny, tj. dochází ke změnám ve složení a struktuře látek. Chemické reakce se uskutečňují zpravidla v důsledku vzájemného působení dvou či více různých látek, ale některé z nich též vlivem energie na látku jedinou. Některé chemické děje (např. rozpuštění NaCl ve vodě) nejsou chemickými reakcemi. Chemický děj je proces, při němž dochází ke změnám chemických vazeb mezi stavebními částicemi látek. Nejčastějším případem chemického děje je chemická reakce. Studiem tepelných změn při chemických dějích se zabývá chemická vědní disciplina termochemie, která aplikuje zákony termodynamiky na tyto děje. Např. podstatu hoření koksu (uhlíku) vyjadřuje rovnice: C + O 2 CO 2 Víte, že je to děj, při němž se uvolňuje teplo. Měřením bylo zjištěno, že při vzniku 1 molu oxidu uhličitého se uvolní energie 395 kilojoulů (kj). Tuto skutečnost zapíšeme takto: C + O 2 CO 2 Q m = kj. mol -1 Naopak existují děje, k jejichž uskutečnění je zapotřebí reaktantům tepelnou energii dodat, např.: NaOH+ CO 2 NaHCO 3 Q = + 37 kj. mol -1 Z uvedených příkladů je zřejmé, že v termochemických zápisech chemických dějů se vyjadřuje reakční teplo Q m, které se uvolní či spotřebuje při stechiometrickém průběhu dané chemické reakce. Uvolněné teplo je označeno znaménkem, pohlcené (spotřebované) teplo znaménkem +. Podle toho, zda se při reakci teplo uvolňuje či pohlcuje, se rozlišují reakce exotermní a endotermní. Exotermní reakce jsou ty, při nichž se teplo uvolňuje, při endotermních reakcích se naopak teplo pohlcuje (spotřebovává). Hoření koksu je exotermní reakce, slučování hydroxidu sodného s oxidem uhličitým je reakce endotermní. Hodnota reakčního tepla určité chemické reakce závisí rovněž na skupenství reaktantů i produktů, popř. i na jejich krystalové struktuře. Proto při termochemických zápisech chemických dějů je třeba vyznačit nejen hodnotu reakčního tepla, ale též skupenství, popř. modifikaci reaktantů a produktů, Reakční teplo přímé a protisměrné chemické reakce je až na znaménko stejné. Výsledné reakční teplo určité reakce nezávisí na způsobu jejího průběhu, ale pouze na počátečním a konečném stavu. Přeměnu výchozích látek v produkty lze sledovat z dvojího hlediska. Jednak si všímáme rychlosti, již se reaktanty mění na produkty, jednak sledujeme, v jakém rozsahu se tato přeměna uskuteční. V prvním případě nás zajímá chemická kinetika, v druhém chemická rovnováha. Úkolem chemické kinetiky je určit rychlost chemických reakcí a její závislost na faktorech, které rychlost reakci ovlivňují. Z teorie chemické kinetiky vyplývá podmínka uskutečnitelnosti chemické reakce. K tomu, aby mezi látkami mohlo dojít k chemické reakci, musí být splněny tři základní podmínky: - mezi částicemi reagujících látek musí docházet ke vzájemným srážkám; - srážky mezi částicemi musí být geometricky účinně - částice musí mít dostatečnou energii, aby srážky mezi nimi byly energeticky účinné, tzn. aby se narušily původní vazby. Chemické reakce probíhají různými rychlostmi, a to v závislosti na vlastnostech reaktantů a na podmínkách, v nichž se reakce uskutečňuje. Chemické reakce se tedy vyznačují různými rychlostmi. Některé se uskutečňují velmi pomalu, jiné rychleji a některé probíhají obrovskými rychlostmi téměř okamžitě. Při průmyslové výrobě důležitých chemikálií se zpravidla usiluje o dosažení nejvyšších rychlostí příslušných reakcí, neboť se tím zvyšuje efektivnost chemickotechnologických procesů. V jiných případech se naopak snižují rychlosti chemických reakcí s nežádoucími účinky, např. reakcí probíhajících při korozi kovů.

5 Vliv látkových koncentrací reaktantů a ) Z teorie chemické kinetiky vyplývá, že reakce látek jsou podmíněny vzájemnými srážkami jejich částic. Je zřejmé, že čím větší je počet částic v určitém objemu, tj. čím větší jsou látkové koncentrace reaktantů, tím větší je i pravděpodobnost většího počtu srážek těchto částic, neboli tím větší je i rychlost chemické reakce. Zvýšení látkových koncentrací reaktantů se zvyšuje i rychlost chemické reakce. Vliv teploty Zvýšením teploty se zvyšuje kinetická energie, a tím rychlost pohybu částic (atomů, molekul, iontů). Zvyšuje se tedy pravděpodobnost srážek těchto částic, a tím i rychlost chemické reakce. Zvýšením teploty vzrůstá rychlost chemické reakce. Experimentálně bylo zjištěno, že zvýšením teploty o 10 o C se rychlost většiny chemických reakcí zvýší dvojnásobně až čtyřnásobně. Vliv katalyzátorů Katalyzátor jsou látky, které svou přítomností výrazně ovlivňují rychlost chemické reakce. Po ukončení reakce zůstávají nezměněny a nespotřebovány. Katalyzátory, které zvyšují rychlost reakce, se nazývají pozitivní katalyzátory. Opačným účinkem snížením rychlosti reakce se projevují negativní katalyzátory neboli inhibitory. Pro každou reakci existuje tzv. aktivační energie, což je energie, kterou musí mít molekuly, aby jejich srážky byly účinné. Aktivační energie tedy představuje určitou energetickou bariéru (val), kterou je třeba překonat, aby došlo k reakci. Je-li aktivační energie značná, je energetická bariéra vysoká a k jejímu překonání je třeba vysoké teploty např. hoření papír, dřevo, uhlí. Obrázek č. 3 Průběh chemické reakce mezi látkami A a B a/ bez katalyzátoru b/ s katalyzátorem Význam katalyzátorů v chemické výrobě je nesmírný. Výroba mnohých základních chemikálií a důležitých syntetických látek (kaučuků, plastů) by bez katalyzování reakcí byla nemyslitelná. Významné uplatnění mají i inhibitory, které zpomalují rozklad některých chemikálií, stárnutí výrobků z pryže apod. Inhibitorem je např. tetraethylplumban (tzv. tetraethylolovo), působí jako antidetonační přísada v motorovém benzínu. Složité chemické reakce v živých organismech umožňují a usměrňují biokatalyzátory. Patří k nim vitamíny, hormony a enzymy, s nimiž se seznámíme v učivu z organické chemie. Vliv velikosti povrchu a rozptýlení stavebních částic reaktantů Chemické reakce se zpočátku zúčastňují částice na povrchu reaktantů. Teprve po jejich zreagování vstupují do reakce ostatní částice látek. Čím větší je povrch reaktantů, tím větší počet částic současně vstupuje do reakce, a tím je rychlost reakce větší. Zvýšením povrchu reaktantů vzrůstá rychlost chemické reakce. Např. granulovaný zinek reaguje s kyselinou dusičnou pomaleji než práškový zinek. Velmi rychle probíhají vzájemné reakce plynných látek, neboť ty jsou rozptýleny až na molekuly nebo atomy. Podobně i reakce iontových sloučenin v roztocích, kde jsou tyto sloučeniny rozptýleny na volné ionty, se uskutečňují velkými rychlostmi. Rychlost chemické reakce vzrůstá se zvyšujícím se rozptýlením stavebních částic reaktantů. Většina chemických reakcí má totiž charakter zvratných reakcí. To znamená, že při reakci vznikající produkty spolu reagují za opětovného vzniku původních reaktantů. Tuto zvratnou reakci, kdy současně probíhají dvě reakce v opačném směru reakce přímá a zpětná zapisujeme jedinou rovnicí s protisměrnými šipkami: Chemická rovnováha je dynamický stav, při němž systém reagujících látek již dále nemění své složení, pokud se nezmění vnější podmínky. Látkové koncentrace reaktantů i produktů jsou konstantní, neboť přímá i zpětná reakce probíhají stejnými rychlostmi. PROTOLYTICKÉ DĚJE se uskutečňují mezi kyselinami a zásadami. Kyseliny a zásady definovány takto:

6 Kyselina je částice (molekula nebo ion), která je schopna odštěpit proton (vodíkový kation). Zásada je částice (molekula nebo ion), která je schopna vázat proton... OXIDAČNĚ REDUKČNÍ DĚJE Mezi oxidačně redukční nebo zkráceně redoxní děje se zahrnují všechny chemické reakce, u nichž dochází k přenosu elektronů mezi reagujícími částicemi. Charakteristickým rysem oxidačně redukčních reakcí jsou změny v hodnotách oxidačních čísel některých reagujících částic, např.: C o + O 2 C IV O II S IV O 2 + Pb IV O 2 Pb II S VI O II 2 K I I I + Cl 2 2 K I Cl -I + I 2 Oxidační redukční (redoxní) reakce jsou takové chemické reakce, při nichž se mění hodnoty oxidačních čísel některých reagujících částic. Mechanismus oxidační reakce je založen na přenosu elektronů mezi reagujícími částicemi. Jak vyplývá již z pojmenování, můžeme v oxidačně redukčních reakcích rozlišit dvě dílčí reakce: oxidaci a redukci. Oxidace je chemická reakce, při níž reagující částice odevzdává elektrony. Naopak redukce je chemická reakce, při níž částice přijímá elektrony. Oxidace probíhá vždy současně s redukcí a naopak. 3.ORGANICKÁ CHEMIE Molekuly organických sloučenin jsou tvořeny atomy jen několika málo prvků. Kromě atomů uhlíku, které jsou obsaženy v molekulách všech organických sloučenin, to jsou atomy vodíku, kyslíku a dusíku. Kromě těchto čtyř nejrozšířenějších prvků se v organických sloučeninách setkáváme ještě se sírou, halogeny (především s chlorem), fosforem a ojediněle i s kovy, např. železem (je přítomno v červeném krevním barvivu hemoglobinu) a s hořčíkem (obsahuje je zelené barvivo listů chlorofyl). 1. Jsou zpravidla citlivé vůči světlu a teplu, jsou snadno těkavé a hořlavé. 2. Ve vodě jsou prakticky nerozpustně. 3. Jejich roztoky jsou většinou elektricky nevodivé, neboť jsou v nich rozptýleny elektricky neutrální molekuly. Rozdílné vlastnosti anorganických a organických sloučenin jsou důsledkem rozdílných typů chemických vazeb. Zatímco pro mnohé anorganické sloučeniny je charakteristická vazba iontová, v molekulách organických sloučenin se převážně uplatňují vazby kovalentní. Organické sloučeniny se vyrábějí většinou ze surovin organického původu. K takovým surovinám patří uhlí, ropa, zemní plyn, dřevo, pryskyřice a různé rostlinné a živočišné zemědělské produkty. Např. tuky se získávají z plodů rostlin, z těl zvířat, plasty z uhlí, z ropy a ze zemního plynu, škrob z brambor a kukuřice, cukr z cukrové řepy a z cukrové třtiny atd. V současné době existují desetitisíce anorganických sloučenin, ovšem organických sloučenin, tj. sloučenin uhlíku, je známo již několik miliónů. Existence tak obrovského počtu organických sloučenin je způsobená schopností uhlíkových atomů vzájemně se vázat a vytvářet řetězce, které mohou obsahovat dva až tisíce uhlíkových atomů. Tuto schopnost vytvářet dlouhé řetězce z atomů téhož prvku nemá žádný jiný prvek. Uhlíkové řetězce tvoří základní kostru molekul organických sloučenin, na níž jsou připojeny atomy dalších prvků (vodíku, kyslíku, dusáku atd.). Rozlišujeme několik druhů uhlíkových řetězců: Jsou-li všechny atomy uhlíku uspořádány za sebou, hovoříme o přímém neboli nerozvětveném řetězci Jsou-li uhlíkové atomy uspořádány, do kruhu neboli cyklu, jde o řetězec uzavřený neboli cyklický.

7 Obrázek č. 4: Uhlíkové řetězce a/ přímý (alkan) b/ přímý (alken) c/ přímý (alkin) d/ rozvětvený e/ cyklický Při vyjadřování chemického složení organických sloučenin se setkáváme s několika typy chemických vzorců: 1. Souhrnný (sumární) vzorec vyjadřuje kvalitativní a kvantitativní zastoupení jednotlivých atomů. Tento druh vzorce se používá u nejjednodušších organických sloučenin, např. CH 4, C 2 H 6, C 6 H 6. U složitějších organických sloučenin mohou mít tentýž souhrnný vzorec dvě, tři, ale i desítky a sta různých sloučenin. V souhrnných vzorcích se symboly jednotlivých prvků uvádějí za sebou v pořadí C, H, O, např. C 6 H 12 O 6, a potom další symboly prvků v abecedním pořadí, např. C 2 H 5 Cl, C 5 H 5 N, 2. Strukturní rozvinutý vzorec vyjadřuje pomoci vazebných čárek všechny vazby mezi atomy v molekule a je z něj zřejmá vaznost jednotlivých atomů, např.: 3. Racionální vzorec se používá v organické chemii nejčastěji. Jde v podstatě o tzv. kondenzovaný strukturní vzorec, v němž jsou souhrnně uvedeny jednotlivé skupiny a vyznačení kovalentních vazeb vazebnými čárkami je zachováno většinou jen mezi uhlíkovými atomy: Žádný ze tří uvedených typů vzorců ovšem nezobrazuje skutečný tvar molekuly, prostorové uspořádání atomů či orientaci vazeb v molekule, neboť zatímco tyto vzorce jsou plošné, molekuly jsou útvary prostorové. Izomery jsou organické sloučeniny, které mají stejné chemické složení (mají totožný souhrnný vzorec), ale různé fyzikální a chemické vlastnosti. UHLOVODÍKY ACYKLICKÉ ALKANY a) Alkany jsou acyklické uhlovodíky, v jejichž molekulách se v uhlíkovém řetězci vyskytují výhradně jednoduché vazby. Můžeme je uspořádat do řady podle vzrůstajícího počtu atomů uhlíku v jejich molekulách. Prvním členem této řady je methan CH 4. Řada sloučenin, v níž se kterýkoli člen řady liší od předcházejícího členu ve stavbě molekuly o stejnou skupinu atomů, se nazývá homologická řada. U alkanů činí přírůstek v homologické řadě CH 2 ; je to tzv. homologický přírůstek. Všechny alkany mají ve svém názvu příponu an. První čtyři alkany v homologické řadě mají historické pojmenování: methan, ethan, propan, butan. Názvy dalších alkanů se odvozují od číslovkových předpon jimiž vyjadřujeme počet uhlíkových atomů v molekule: pentan (C 5 H 12 ), hexan (C 6 H 14 ), heptan (C 7 H 16 ), oktan (C 8 H 18 ), atd. Obecný vzorec alkanů je C n H 2n+2 Počínaje butanem CH 3 CH 2 CH 2 - CH 3 se u alkanů uplatňuje řetězcová izomerie. Tentýž souhrnný vzorec jako butan C 4 H 10 má i alkan s rozvětveným řetězcem o racionálním vzorci CH 3 CH CH 3 Fyzikální a chemické vlastnosti alkanů závisí na délce a rozvětvení uhlíkového řetězce. První čtyři členy homologické řady alkanů (C 1 C 4 ) jsou za normálních podmínek plyny, další (C 5 C 15 ) kapaliny, ostatní jsou pevné látky, podobné voskům. Teplota tání a teplota varu alkanů závisí na délce řetězce molekul: čím je řetězec delší, tím vyšší je teplota tání a teplota varu alkanů. Alkany jsou nepolární sloučeniny, proto se ve vodě nerozpouštějí, samy jsou však dobrými rozpouštědly nepolárních sloučenin. Např. benzín, v podstatě směs kapalných alkanů, je dobrým rozpouštědlem tuků. Alkany jsou poměrně málo reaktivní. Reagují zpravidla až při vyšších teplotách nebo při ultrafialovém záření. Např. při reakci s chlorem vznikají halogenderiváty. CH4 + Cl 2 HCl + CH 3 Cl - chlormetan Reakce může pokračovat dál, přičemž vznikají další deriváty methanu: dichlormethan CH 2 Cl 2, trichlormethan CHCl 3 a tetrachlormethan CCl 4. Jelikož je při těchto reakcích vázané atomy vodíku nahrazují atomy jiného prvku, je tato reakce příkladem substituce. Při zvýšené teplotě a za přítomnosti katalyzátorů odštěpují alkany vodíkové atomy, přičemž se mění na nenasycené uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou alkeny. Tento děj, který je příkladem eliminace, se v tomto konkrétním případě označuje jako dehydrogenace. Opačná reakce, při níž nenasycený uhlovodík přibírá vodíkové atomy a mění se na alkan, se nazývá hydrogenace.

8 Alkany mají největší význam jako paliva, pohonné látky, mazací oleje, izolační látky aj. Směs kapalných alkanů je benzín, směs kapalných a pevných uhlovodíků je vazelína, významná zvláště pro farmeceutický průmysl. Z pevných alkanů se vyrábějí např. svíce. DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Od uhlovodíků můžeme odvodit další organické sloučeniny náhradou vodíkových atomů atomy jiných prvků či celými skupinami atomů, např. Cl, - NO 2, - OH. Sloučeniny, které tímto nahrazením odvozujeme od uhlovodíků, se nazývají deriváty uhlovodíků. Atomy nebo atomové skupiny, které charakterizují určitou skupinu derivátů uhlovodíků, se nazývají charakteristické skupiny. Charakteristickými skupinami jsou např. Cl, -NO 2, -OH, -CHO, CO, - COOH aj. Sloučeniny, které mají stejnou charakteristickou skupinu, mají určité podobné chemické vlastnosti, např. kyselost, zásaditost, redukční nebo oxidační schopnosti apod. Trichlormethan, chloroform CHCl 3 je za normálních podmínek bezbarvá kapalina nasládlé omamné vůně. Dříve se chloroform používal v lékařství k narkóze. Od jeho používání se však upustila, neboť jednak patří mezi karcinogeny, jednak se na světle a vzduchu rozkládá za vzniku prudce jedovatého fosgenu COCl 2. Chloroform se uplatňuje především jako rozpouštědlo organických látek. Trijodmethan, jodoform CHI 3 je žlutý, výrazně zapáchající prášek s antiseptickými účinky. Tetrachlormethan, chlorid uhličitý CCl 4 je jedovatá nehořlavá kapalina. Používá se jako rozpouštědlo k čištění oděvů a jeho náplň do hasicích přístrojů. Tetrachlormethan však nelze používat k hašení v uzavřených místnostech, neboť jeho rozkladem vznikají jedovaté plyny oxid uhelnatý CO a fosgen COCl 2. Chlorethylen, vinylchlorid CH 2 = CHCl je jedním z nejvýznamnějších halogenderivátů, protože za přítomnosti katalyzátorů polymeruje na polyvinylchlorid PVC. 2-Chlor-1,3-butadien, chloropren CH 2 = CCl - CH = CH 2 je výchozí surovinou pro výrobu chloroprenového syntetického kaučuku. Freony jsou fluorderiváty alkanů obsahujících v molekule ještě atomy dalšího halogenu, např. chlortrifluormethan CCl 3 F, aj. Za běžných podmínek jsou freony nehořlavé, nejedovaté, chemicky nereaktivní, silně těkavé kapaliny, které se používají jako náplně do chladicích zařízení, sprejů, jako čisticí a hasící prostředky. Jejich rozsáhlé použití však má negativní dopad na životní prostředí. Reagují s ozonem, jehož vrstva ochraňuje zemský povrch před nadměrným dopadem ultrafialových paprsků slunečního záření. Proto se v současnosti používání freonů omezuje a nahrazují se jinými látkami bez nežádoucích vedlejších účinků. Tetrafluorethylen CF 2 = CF 2 a chlortrifluorethylen CCIF = CF 2 jsou výchozí látky při výrobě plastů (teflon, teflex)... PŘÍRODNÍ LÁTKY Jako přírodní látky označujeme ty organické sloučeniny, které vznikají chemickými reakcemi v živých organismech rostlinách a živočiších. V rostlinách probíhá endotermické reakce, umožňující život na Zemi FOTOSYNTÉZA. Za katalytického působení chlorofylu, který pohlcuje energii slunečního záření, vzniká z jednoduchých anorganických látek oxidu uhličitého a vody organická látka glukosa a kyslík. Průběh fotosyntézy je velmi složitý. Zpravidla ji zapisujeme jednoduchou chemickou rovnicí, která však vyjadřuje pouze její počáteční a konečný stav: 6 CO 2 (g) + 6 H 2 O (l) C 6 H 12 O 6 (S) + 6 O 2 (g) Q m = kj. mol -1 Z jednoduché organické látky glukosy C 6 H 12 O 6 jsou rostliny schopny vytvořit další přírodní látky, které potřebují ke svému životu. Živočichové j sou na rostlinách závislí, neboť produkty fotosyntézy jsou přímo či nepřímo jejich potravou. Velmi složitými reakcemi, které se označují jako metabolické procesy, vytvářejí živočichové z potravy látky nezbytné pro svůj růst, pohyb, udržování tělesné teploty apod. Energii potřebnou k životu získávají exotermickou reakcí opačnou k fotosyntéze dýcháním.

9 C 6 H 12 O 6 (s) + 6 O 2 (g) 6 CO 2 (g) + 6 H 2 O (l) Q m = kj. mol -1 Chemické reakce, které se uskutečňují v živých organismech, jsou velmi složité a z velké části dosud neobjasněné. Probíhají sice podle týchž zákonů jako chemické reakce v laboratořích, ale za značně odlišných vnějších podmínek. Zatímco v laboratořích se chemické reakce organických sloučenin uskutečňují zpravidla teprve za vysokých teplot, tlaků, za přítomnosti specifických katalyzátorů, v bezvodém prostředí či v roztocích organických rozpouštědel, za použití silných kyselin apod., metabolické procesy většinou probíhají ve velmi zředěných vodných roztocích, v téměř neutrálním prostředí při hodnotě ph = 6-8 a v úzkém teplotním rozmezí C. Nezastupitelný význam pro uskutečnění a rychlost biochemických reakcí v uvedených podmínkách má přítomnost vysoce účinných biokatalyzátorů. Přírodních látek existuje obrovský počet; některé z nich jsou poměrně jednoduché sloučeniny, jiné se naopak řadí mezi látky makromolekulární. K nejvýznamnějším přírodním látkám patří především tzv. živiny (lipidy, sacharidy a bílkoviny), biokatalyzátory (enzymy, vitamíny a hormony), dále pak nukleové kyseliny, steroidy, alkaloidy a terpen. LIPIDY jsou přírodní organické sloučeniny produkované rostlinami i živočichy. Obsahují vyšší monokarboxylové kyseliny vázané ve formě esterů. Nejvýznamnější z nich jsou jednoduché lipidy, v nichž alkoholickou část esterů tvoří glycerol; jsou to GLYCERIDY: Směsi glyceridů známe pod označením TUKY A OLEJE; za běžné teploty jsou tuky pevné látky, oleje jsou kapaliny. Skupenství glyceridů závisí na tom, zda v jejich molekulách převládají nasycené či nenasycené kyseliny. V tucích převládají nasycené kyseliny (kyselina palmitová, kyselina stearová aj.), v olejích naopak kyseliny nenasycené (kyselina olejová aj.). Podle původu rozdělujeme tuky a oleje na rostlinné a živočišné. Tuky jsou většinou živočišného původu, např. máslo, sádlo, lůj, zatímco oleje jsou převážně původu rostlinného, např. lněný olej, olivový olej. V obou skupinách však existují výjimky, např. rybí olej či kakaový tuk. Rostlinné oleje vznikají v rostlinách přeměnou sacharidů. Živočišný organismus vytváří vlastní tuk z tuků či olejů přijímaných v potravě nebo z přijatých sacharidů, popř. bílkovin. Tuky a oleje tvoří významnou součást potravy. Jsou hlavním energetickým zdrojem, neboť jejich energetický obsah je ve srovnání se sacharidy a bílkovinami téměř dvojnásobný. Jsou zdroji některých vitamínů a rovněž plní funkci rezervních látek. Rostlinné oleje se získávají lisováním plodů nebo semen, popř. extrakcí (vyluhováním) vhodným rozpouštědlem. Živočišné tuky se získávají z podkožních vrstev vyškvařováním, lisováním nebo extrakcí vhodným rozpouštědlem. Působením tepla, světla, vzduchu nebo mikroorganismů se tuky rozkládají: hořknou a zapáchají (kazí se). Podstatou tohoto tzv. žluknutí tuků je vznik aldehydů, ketonů a karboxylových kyselin s menším počtem atomů uhlíku v řetězci molekul. Tuky a oleje jsou ve vodě nerozpustné, mohou se v ní však rozptýlit, např. mléko. Dobře se rozpouštějí v nepolárních rozpouštědlech, např. v benzenu, benzínu, trichlorethylenu, tetrachlormethanu aj. Zahříváním se pevné tuky roztavují. Za přítomnosti bílkovinných látek mohou přijmout vodu. Tak se vyrábí např. margarín. Glyceridy se snadno hydrolyzují. V kyselém prostředí silných anorganických kyselin nebo v neutrálním prostředí probíhá kyselá hydrolýza neboli štěpení tuků a olejů. Produkty této reakce jsou stavební složky glyceridů, tj. volné monokarboxylové kyseliny a glycerol. Obdobně probíhá i štěpení glyceridů v živých organismech působením enzymů. Působením alkalických hydroxidů dochází k zásadité hydrolýze neboli k zmýdelňování tuků a olejů. Při zmýdelňování se tuky či oleje vaří s roztokem hydroxidu sodného NaOH nebo hydroxidu draselného KOH. Vznikají sodné či draselné soli příslušných karboxylových kyselin, které se běžně označují jako mýdla, a uvolňuje se glycerol:

Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva 1. Stavba atomu Modely atomu. Stavba atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotop, izobar, nuklid, stabilita atomového jádra,

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah 10 CHEMIE 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie zpracovává vzdělávací obsah oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu chemie

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 202 Název zpracovaného celku: ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Leukippos, Démokritos (5. st. př. n. l.; Řecko).

Více

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Ch - Stavba atomu, chemická vazba Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

1. ročník Počet hodin

1. ročník Počet hodin SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Výstupy - kompetence Téma - Učivo Průřezová témata,přesahy - pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými Úvod do chemie

Výstupy - kompetence Téma - Učivo Průřezová témata,přesahy - pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými Úvod do chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Obor vzdělávací oblasti: Chemie Ročník: 8 Výstupy - kompetence Téma - Učivo Průřezová témata,přesahy - pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými Úvod

Více

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA YCHS, XCHS I. Úvod: plán přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu a zkoušky. Základní pojmy: jednotky a veličiny, základy chemie. Stavba atomu a chemická vazba. Skupenství látek, chemické reakce,

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Vzdělávací obor chemie

Vzdělávací obor chemie Vzdělávací obor chemie Vzdělávací obor chemie je vyučován v rámci integrovaného předmětu Fyzika chemie (F-CH) od 6. po 9. ročník. Je součástí oblasti Člověk a příroda a zahrnuje okruh problémů spojených

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová Vyučovací předmět chemie je dotován 2 hodinami týdně v 8.- 9. ročníku ZŠ. Výuka je zaměřena na

Více

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční

Více

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton varianta A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton 2. Sodný kation Na + vznikne, jestliže atom

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek Ročník 1. CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_358_ Charakteristické vlastnosti organických sloučenin Masarykova střední

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Potřebný čas pro výuku DUM: Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem:

Potřebný čas pro výuku DUM: Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem: Název školy Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 CZ.1.07/1.4.00/21.2862 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Šablona

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Alklany a cykloalkany Homologická řada alkanů Nerozvětvené alkany tvoří homologickou řadu obecného vzorce C n H 2n+2, kde n jsou malá celá čísla.

Více

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup Chemie Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 05 March 2013 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Názvosloví uhlovodíkù Významné anorganické kyseliny Významné oxidy Deriváty uhlovodíkù halogenderiváty Kyslíkaté

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH29

DUM VY_52_INOVACE_12CH29 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH29 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Ch - Chemie - úvod VARIACE

Ch - Chemie - úvod VARIACE Ch - Chemie - úvod Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup). Úvod do chemie Charakteristika chemie a její význam Charakteristika přírodních věd charakteristika chemie Chemie kolem nás chartakterizuje přírodní

Více

Alkany a cykloalkany

Alkany a cykloalkany Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Alena Jirčáková Charakteristika alkanů: Malá reaktivita, odolné chemickým činidlům Nasycené

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza.

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza. Kromě CO 2 vznikají i saze roste svítivost Substituční reakce vazby: C C C H jsou nepolární => jsou radikálové S R...radikálová substituce 3 fáze... VLASTNOSTI ALKANŮ tady něco chybí... 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE

Více

Zařazení nekovů v periodické tabulce

Zařazení nekovů v periodické tabulce Nekovy Zařazení nekovů v periodické tabulce pouze 17 nekovů [1] špatné vodiče tepla a elektřiny ochotně přijímají valenční elektrony jiných prvků Obecné vlastnosti nekovů izolanty oxidy nekovů jsou kyselinotvorné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Základy chemického názvosloví

Základy chemického názvosloví Základy chemického názvosloví Oxidační číslo O. č. je počet elementárních nábojů částice Elementární náboj je nejmenší možný Hodnota 1,602. 10-19 C e - má jeden záporný elementární náboj P + má jeden kladný

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/CHPB2 Chemie pro biology 2 Karboxylové kyseliny Lucie Szüčová Osnova: fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin, základní

Více

Doučování IV. Ročník CHEMIE

Doučování IV. Ročník CHEMIE 1. Chemie přírodních látek Biochemie a) LIPIDY 1. Triacylglyceroly se štěpí účinkem: a) ligas b) lyas c) lipas d) lihlas Doučování IV. Ročník CHEMIE 2. Žluknutí tuků je z chemického hlediska: a) polymerace

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více

Základní chemické pojmy

Základní chemické pojmy MZ CHEMIE 2015 MO 1 Základní chemické pojmy Atom, molekula, prvek, protonové číslo. Sloučenina, chemicky čistá látka, směs, dělení směsí. Relativní atomová hmotnost, molekulová hmotnost, atomová hmotnostní

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ 1. ČÍM SE ZABÝVÁ CHEMIE VLASTNOSTI LÁTEK, POKUSY - chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti a přeměny látek pomocí pozorování, měření a pokusu - látka

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Uveďte charakteristiku halogenových derivátů uhlovodíků:

Uveďte charakteristiku halogenových derivátů uhlovodíků: Uveďte charakteristiku halogenových derivátů uhlovodíků: Halogenové deriváty uhlovodíků vznikají nahrazením jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku atomem (atomy) halogenu. Reakcí methanu

Více

Člověk a příroda - chemie volitelný předmět

Člověk a příroda - chemie volitelný předmět Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Člověk a příroda - chemie volitelný předmět 3. období 9. ročník Pro manuál pokusů byly vybrány pokusy z publikací: Seminář a praktikum z chemie (SPN Praha;

Více

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor, transparenty,

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední koise Cheické olypiády 47. ročník 010/011 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Řešení okresního kola ChO kat. D 010/011 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Palivo budoucnosti 5 bodů 1.

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta YDROXYDERIVÁTY ULOVODÍKŮ - deriváty vody, kdy jeden z vodíkových atomů je nahrazen uhlovodíkovým zbytkem alkyl alkoholy aryl = fenoly ( 3 - ; 3 2 - ;

Více

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyučovací předmět: Chemie (Ch) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva OSV 1 (praktické pokusy)

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.

Více

ALKANY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012. Ročník: devátý

ALKANY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ALKANY Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s alkany. V rámci

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro

Více

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy -OH skupina vázána na uhlíkový atom alifatického řetězce Fenoly -OH skupina vázána na uhlíku, který je součástí aromatického

Více

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN univerzální jazyk chemiků ( abeceda; chem. vzorce ; chem. rovnice ) české názvosloví je jedno z nejdokonalejších na světě (prof. Emil Votoček) OXIDAČNÍ ČÍSLO = náboj,

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 26 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.010

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

Obsah Chemická reakce... 2 PL:

Obsah Chemická reakce... 2 PL: Obsah Chemická reakce... 2 PL: Vyčíslení chemické rovnice - řešení... 3 Tepelný průběh chemické reakce... 4 Rychlost chemických reakcí... 4 Rozdělení chemických reakcí... 4 1 Chemická reakce děj, při němž

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25.

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25. Obsah Obecná chemie II. 1. Látkové množství Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11 2. Směsi Rozdělení směsí 16 Separační metody 20 3. Chemické výpočty Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25 Koncentrace

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Uhlovodíky ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Rozezná a vysvětlí význam označení různých nebezpečných látek. Vybrané dostupné látky pojmenuje a vysvětlí jejich nebezpečnost.

Rozezná a vysvětlí význam označení různých nebezpečných látek. Vybrané dostupné látky pojmenuje a vysvětlí jejich nebezpečnost. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby F emie () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka OSV 1 (praktické pokusy) Na konkrétních příkladech rozliší látky a tělesa, pokusným

Více

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY UČEBNICE ZÁKLADY CHEMIE 1

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY UČEBNICE ZÁKLADY CHEMIE 1 SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY UČEBNICE ZÁKLADY CHEMIE 1 1. ČÍM SE ZABÝVÁ CHEMIE VLASTNOSTI LÁTEK, POKUSY - chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti a přeměny látek pomocí pozorování, měření a pokusu -

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků

Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto alékařskou.cz Chemie 2016 1) Vyberte vzorec dichromanu sodného: a) a(cr 2 7) 2 b) a 2Cr 2 7 c) a(cr 2 9) 2 d) a 2Cr 2 9 2) Vypočítejte hmotnostní zlomek dusíku v indolu. a) 0,109 b) 0,112 c) 0,237 d) 0,120

Více

Voda. živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant

Voda. živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant Voda živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant bilance příjem (g/den) výdej (g/den) poživatiny 900 moč 1500 nápoje 1300

Více

Dusík a jeho sloučeniny

Dusík a jeho sloučeniny Dusík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 49. ročník 2012/2013 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) ANORGANICKÁ CHEMIE 30 BODŮ Úloha 1 Titrační

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_143 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ Doplňte k názvu derivátu uhlovodíku charakteristickou skupinu: alkohol Název derivátu Charakteristická skupina nitroderivát karboxylová kyselina aldehyd halogenderivát keton Doplňte

Více