Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4 (pokraèovíní z titulní strany) Význam pražského veletrhu však není jen propagaèní, ale vystavovatelé zde mají možnost navazovat nové obchodní kontakty a srovnávat svojí nabídku s konkurencí právì v hlavním mìstì ÈR, kde se protínají cesty nabídky a poptávky stavebního trhu. O dùležitosti výstavy, i celého oboru, nakonec svìdèí i úèast pøedsedy vlády Èeské republiky Stanislava Grosse, primátora hlavního mìsta Prahy Pavla Béma a ministra pro místní rozvoj ÈRJiøího Paroubka, kteøí pøi slavnostním zahájení popøáli veletrhu hodnì úspìchù a zdùraznili význam stavebnictví pro ekonomiku zvláštì po vstupu Èeské republiky do Evropské Unie. Každoroènì tvoøí významnou souèást veletrhu odborné doprovodné programy, které reagují na významné události a nejnovìjší trendy stavebního oboru. Na tomto místì alespoò dvì ukázky. První - semináø na téma Hybridní vìtrací soustavy obytných a veøejných budov, který zájemcùm z øad odborné veøejnosti pøiblížil problematiku tìchto vìtracích soustav. Druhá - pøednáška zástupcù Centra pro podporu poèítaèové grafiky o nové verzi datového záznamu, umožòujícího projekci mezi 2D a 3D prostøedím. Vyvrcholením doprovodných soutìží, které probíhaly po celý rok, bylo vyhlášení jejich výsledkù na spoleèenském galaveèeru ABF, a.s., dne v reprezentativních prostorách Smetanovy sínì Obecního domu v Praze. Za úèasti významných pøedstavitelù spoleèenského života a zástupcù odborných svazù, spolkù a cechù oboru stavebnictví byly pøedány prestižní ceny soutìží STAVBA ROKU, DOPRAVNÍ STAVBA ROKU, GRAND PRIX FOR ARCH, ZLATÁ PEÈE a TOP ARCH. TITULY STAVBA ROKU roèník Rekonstrukce a dostavba hotelu Carlo IV. v Praze Za citlivì provedenou promìnu historické budovy na soudobý hotel, se zøetelem k propojení historických a nových èástí. Tramvajová tra Hluboèepy Barrandov (2. fáze) Za vytvoøení originální dopravní stavby s výraznou architekturou a s významným mìstotvorným významem. SAZKA ARENA Za organizaci výstavby rozsáhlého komplexu vytvoøeného v krátkém èase se zøetelem ke konstrukci zastøešení ústøedního prostoru. Rychlostní silnice R 35, stavba R etapa Slavonín - Pøáslavice Za vytvoøení ojedinìlého souboru dopravních staveb citlivì posazených v krajinì se zøetelem ke zpracování betonových konstrukcí. Obchodnì provozní komplex JmP Za vytvoøení konstrukènì nápaditého servisního objektu se zøetelem k øešení zelených støech a s pøihlédnutím k dotvoøení ojedinìlého kdysi prùmyslového areálu. TITULY DOPRAVNÍ STAVBA ROKU roèník Tunel na trati Kralupy nad Vltavou - Vraòany Prùjezd železnièním uzlem Dìèín Stavba R35, úsek 3509 Slavonín - Pøáslavice Optimalizace trati Praha Bubeneè - Kralupy nad Vltavou, 2. èást ZLATÁ PEÈE FOR ARCH hlavní ceny Nejlepší odborná publikace z oblasti urbanismu, architektury, interiéru a umìní: Technické památky Viszegrádské ètyøky Vydavatelství: Èeská komora autorizovaných inženýrù a technikù èinných ve výstavbì Cena je udìlena za prùkopnický poèin, který je výsledkem spolupráce Inženýrských komor a inženýrských organizací zemí Viszegrádské ètyøky a pøedstavuje vybrané historicky zajímavé a cenné technické památky. Nejlepší odborná publikace z oblasti výstavby a stavební praxe: Nemovitosti. Oceòování a právní vztahy Autoøi: Albert Bradáè a Josef Fiala Nakladatelství: LINDE Praha Cena je udìlena za pøehlednost, komplexní pojetí a pøínos pro práci soudních znalcù, soudcù, notáøù a pracovníkù finanèních institucí. TOP ARCH 2004 za nejlepší expozici: DOBIÁŠ, spol. s r.o., Knìžmost Firma: Ocenìní: Pøedstavení pokrokových technologií, procesù a služeb, takový byl FORARCH To, že se na veletrh vrátily velmi silné stavební firmy, napøíklad SKANSKA, METROSTAV, HOCHTIEF, novì také SSŽ a STRABAG, nepochybnì lídøi èeského stavebního trhu, dokumentuje, že i v dalších letech se mají pøíznivci tohoto veletrhu na co tìšit. Pøipoèteme-li k tomu stále se zvyšující kvalitu areálu a z dopravního hlediska zaèínající výstavbu stanice metra Letòany, zdá se, že o budoucnost veletrhù v této lokalitì Prahy je postaráno.

5 Veletržní sezónu na pražském Výstavišti zahájila podzimní pøehlídka nábytkáøství a interiérových trendù Pragointerier Living Fair.Od 2.do 4.záøí mohli pøíchozí navštívit expozice vystavovatelù nejen z oblasti bydlení, ale i z oboru módní tvorby.poøadatel Incheba Praha totiž ve stejném termínu realizoval 2.roèník veletrhu Móda Praha. Pragointerier Living Fair navázal na mimoøádný úspìch 11. veletrhu bydlení Pragointerier. Ukázalo se, že poøadateli se podaøilo odkrýt další možnosti rozvoje nábytkáøského trhu. Jako první interiérový projekt poøádaný v podzimním termínu potvrdil, že vystavovatelé si cestu na pražské Výstavištì již oblíbili. Tento rok pøijelo na oba veletrhy Pragointerier, jarní a podzimní, prezentovat své expozice celkem 759 firem. Podzimní prozøetelnost poøadatelù? Nepopiratelný je nárùst zahranièních vystavovatelù, který stoupá každou oborovou akcí. Vždy celková èistá plocha veletrhu Pragointerier Living Fair o rozsahu metrù ètvereèních patøila z 25 % právì zahranièním spoleènostem. Podíl na tom jistì mìla i iniciativa poøadatele uspoøádat v rámci veletrhu ve spolupráci se Zväzom spracovatelov dreva SRspecializované Kontrakty slovenského nábytku. Ze zástupcù Slovenské republiky jmenujme spoleènost Meuble s produkcí skøíòového nábytku, spoleènost Vital nabízející kanceláøský nábytek nebo spoleènost Fines ze Žiliny. Sedacímu nábytku byla vìnována expozice spoleènosti ndh MARKET. Je zøejmé, že uvolnìní evropského trhu pøispívá k dalšímu rozvoji veletržních aktivit v rámci oboru. Prostor pro svou obchodní èinnost našly na veletrhu i firmy z Nìmecka, Polska, Maïarska atd. Soutìžní blok Ke každému veletrhu neodmyslitelnì patøí soutìže. Návštìvníci veletrhu byli jistì napnuti zvìdavostí na výsledek soupeøení dekoratérù Okno a styl, jejichž expozice hostilo krásné prostøedí zrekonstuova né støední haly Prùmyslového paláce. Mistrovskou práci dekoratérù a aranžérù hodnotila odborná komise v èele s pøedsedkyní Jaroslavou Medkovou z èasopisu Praktik, který byl mediálním partnerem celého projektu. Nejlépe se zadání zhostila spoleènost Vero Hometex expozicí s pøíznaèným názvem Nesnesitelná lehkost bytí, jejíž návrh pøipravila Veronika Krylová. Druhé místo obsadilo Studio JKT s prezentací Letní nostalgie dle návrhu Petra Nováka. Na tøetím místì se umístila spoleènost Orsei, jejíž návrh pochází od Kateøiny Živné a byl uveden pod názvem Podzimní mámení. K právem nejnavštìvovanìjším expozicím sekce bytového textilu náležely prezentace firem BNH, Microtex, Svitep èi Jabatex. V rámci soutìže o Nejlepší expozici, která nejlépe splòuje nároèné podmínky prezentace v rámci veletrhu interiérové tvorby, tentokráte uspìly v oèích odborné poroty, jejímž pøedsedou byl Milan Kabát, výkonný øeditel Design centra Èeské republiky, pouze tøi nejúspìšnìjší expozice. První místo získala stejnì jako na únorovém Pragointerieru spoleènost Woodface.

6 Doprovodné menu K pøíjemným zážitkùm návštìvníkù jistì pøispìlo i otevøení teras Køižíkových pavilónù, kde se mohli pokochat bohatým kulturním programem. Poøadatel pøipravil ve spolupráci se spoleèností Auto ESA vystoupení skupiny Superstars èi pøehlídku krásy - finále soutìže Miss Living. Doprovodný program veletrhu byl také zpestøen díky Truhláøství Korbel, kde návštìvníkùm sdìlovaly recepty ze svého jídelníèku mnohé populární osobnosti. Druhé místo pøiøkla porota spoleènosti Böhm a místo tøetí pak spoleènosti Alnea. Veškerá ocenìní v soutìžích byla pøedána vítìzùm v rámci spoleèenského galaveèera, nad nímž opìt pøevzal záštitu primátor hlavního mìsta MUDr. Pavel Bém a jemuž nádhernou kulisu tvoøilo prostøedí Lapidária Národního muzea. Zde byla vyhlášena zástupcem Design centra ÈR nominace na ocenìní Vynikající výrobek roku 2005 Dobrý design (z povìøení Ministerstva prùmyslu a obchodu již 13. roèník soutìže). Držitelem se stala spoleènost Böhm Jihlava. Ta také uspoøádala v rámci veletrhu Pragointerier Living Fair návštìvnickou tipovací soutìž. Atraktivní cena, jíž byla sedací souprava RIMINI, zlákala k úèasti celkem 742 návštìvníkù. Pro její získání bylo nutno uhodnout správnou odpovìï na otázku: V kolika prodejnách na svìtì je možno zakoupit sedací soupravy Böhm? Vítìzka soutìže, paní Barbora Horynová z Prahy 7, byla se svým tipem 452 nejblíže správné odpovìdi, èíslu 454. K pøevzetí zasloužené ceny ji písemnì vyzval obchodní øeditel spoleènosti Böhm Jihlava, pan Jaroslav Frantál. Nakonec pak Milan Kabát spolu s Ing. arch. Mariou Wohlrabovou pøedali ocenìným firmám diplomy a krásné ceny vìnované skláøskou dílnou Sklo Petr. Rodí se nová tradice? Je nespornou skuteèností, že veletržní aktivity v oboru bydlení a interiérù mají pro výrobce a obchodníky mimoøádný význam. Další pøíležitost k rozvoji svého podnikání najdou na pøíštím veletrhu Pragointerier New Design, který se uskuteèní na pražském Výstavišti ve dnech 3. až 6. února 2005 jako v poøadí již 13. mezinárodní veletrh nábytku a bydlení. Zahájení tradice poøádání veletrhu Pragointerier bìhem jarního a podzimního termínu tak zøetelnì naznaèuje další vývoj nábytkáøství v Èeské republice. Soukromá cena Na závìr nám dovolte, abychom i my pøišli s trochou do mlýna. Musíme pøiznat, že nás na èeském veletrhu oslovily pøedevším firmy ze Slovenska. Jednou z nich byla i ocenéná firma Alnea, která získala tøetí cenu za nejlepší expozici. Asi nejvíce se nám líbila obytná ložnice firmy Koval interier, kde by platilo heslo "v jednoduchosti je síla". Zlatou medaili bychom ale udìlili expozici svìtel s dokonalým ovládacím panelem v podání bratislavské poboèky maïarské firmy Mobilia - Artica KFT. text: B.Kotora foto: A.M. Videmannová

7 Architektonická, kombinovaná, jednokolová ideová soutìž Vyhlašovatel: Mìsto Písek, Velké námìstí 114, Písek, tel/fax: / 382, Sekretáø soutìže: Ing. Josef Zábranský, Budovcova 207, Písek, tel.: , fax: , Pøedmìt soutìže: zpracování soutìžního návrhu na architektonické øešení stavby "Bytový dùm v Èapkovì ulici v Písku". Porota Závislí: Ing. Miroslav Sládek, Ing. Radek Koèí, Jiøí Hladký Nezávislí: Ing.arch. Petr Vávra, Ing.arch. Roman Leder, Ing.arch. Oldøich Kodeda, Ing.arch. Jiøí Kraus Náhradníci Závislí: Ing.Petr Kotrba, Ing. Jaroslav Bican Nezávislí: Ing.arch. Aleš Burian, Akad.arch. Ladislav Kuba Termíny soutìže Datum ustavujícího zasedání soutìžní poroty: Datum vyhlášení soutìže: Lhùta k podání písemných dotazù: do Lhùta k zodpovìzení dotazù: do Lhùta k písemnému potvrzení úèasti vyzvanými úèastníky: Datum odevzdání soutìžních návrhù: do 12:00 hodin dne Datum zasedání soutìžní poroty k hodnocení soutìžních návrhù: (pøesné datum konání hodnotícího zasedání bude upøesnìno v prùbìhu soutìže) Lhùta oznámení výsledkù soutìže: jeden týden od rozhodnutí poroty o poøadí a udìlení cen a odmìn. Datum zahájení veøejné výstavy soutìžních návrhù: nejpozdìji tøi mìsíce od vyhlášení výsledkù soutìže. Datum schválení regulérnosti ÈKA: Urbanisticko-architektonická, veøejná anonymní, jednokolová ideová soutìž Vyhlašovatel: Mìsto Jièín Žižkovo nám. 18, Jièín, zastoupené Ing. Martinem Pušem starostou mìsta Sekretáø soutìže: Ing. arch. Jana Foltýnová, Žižkovo nám. 18, Jièín, tel.: , fax: , Pøedmìt soutìže: zpracování urbanisticko-architektonického návrhu øešení transformace mìstské èásti v centru Jièína, která leží v plochém pásu území protnutém øekou Cidlinou. Lokalita je ohranièena ulicí Pod Koželuhy na západní stranì, ze severu je ohranièena svahem a stávající urbanizovanou ulièní zástavbou smìrem k centru. Dále na východní stranì tvoøí hranici èásti ulic Fügnerova, Denisova, Èeských bratøí a Dìlnická a na jihu prùmyslový areál firmy Seco group, jeho severní èást bude souèástí transformovaného území. Porota Závislí: Ing. Martin Puš, Ing. Ondøej Bodlák, Ing. Pavel Jarolímek Nezávislí: Ing. arch. Jan Aulík, Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiøí Suchomel, Jaromír Gottlieb, Ing. arch. Petr Hrùša Náhradníci Závislí: Ing. Jiøí Vitvar, Petr Volf Nezávislí: Ing. arch. Pavla Pannová, Ing. arch. Pavel Kolíbal Termíny Ustavujícího zasedání soutìžní poroty: Datum vyhlášení soutìže: Lhùta k podání dotazù soutìžícími: Datum zasedání soutìžní poroty k zodpovìzení dotazù: Datum odevzdání soutìžních návrhù soutìžícími: Datum konání hodnotícího zasedání soutìžní poroty: Lhùta k oznámení výsledkù soutìže a k nahlédnutí soutìžních návrhù soutìžícím: 5 dnù od rozhodnutí poroty. Lhùta k vyhlášení výsledkù soutìže: 10 dnù od koneèného rozhodnutí poroty. Datum schválení regulérnosti: Urbanisticko-architektonická, veøejná anonymní, jednokolová ideová soutìž Vyhlašovatel: Statutární mìsto Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Sekretáø soutìže: Ing. Irena Bìlehradová, Ing. Jiøí Foral, Ing. Marta Brabcová Brnoinvest, spol. s r.o., Vlhká 25, Brno, Tel: , Fax: , Pøedmìt soutìže: návrh komplexu objektù tvoøících nové osobní nádraží v Brnì, vèetnì integrace drážního mostního tìlesa a využití prostorù pod ním. Souèástí návrhu je øešení veøejných pøedprostorù nového osobního nádraží na severní a jižní stranì. Úkolem je nalezení pevných a logických prostorových vazeb mezi stávajícím organismem mìsta a novým dopravním uzlem. Úkolem je øešení prostorové a hmotové skladby objektù a ploch ve vazbì na funkèní a provozní èlenìní, zejména vytvoøení integrovaného pøestupního uzlu uživatelù rùzných druhù doprav (MHD, IAD, železnièní, autobusové a pìší dopravy) ve vazbì na veøejné prostory. Úkolem je návrh optimálního rozsahu a lokalizace doprovodných komerèních zaøízení. Øešení bude v úrovni urbanisticko-architektonické studie. Porota Závislí: PhDr. Richard Svoboda, Ing. Dana Wendscheová, Ph.D, Ing. František Polách, Ing. Josef Veselý, Roman Onderka N ezávislí: Ing. arch. Václav Mencl, Prof. Ing. Petr Moos, CSc, Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková, Doc. Ing. arch. Ivan Koleèek, Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. arch. Jan Jehlík Náhradníci Závislí: Ing. Petr Zbytek, Karel Hledík, Ing. Jan Holík, Ing. arch. Vladimír Dominik, Ing. arch. Jaroslav Josífek Nezávislí: Prof. Ing. arch. Alois Nový, Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Eva Staòková, Ing. arch. Tomáš Zlámal Termíny Ustavujícího zasedání soutìžní poroty: 3.srpna Datum vyhlášení soutìže: 1. záøí Lhùta k podání dotazù soutìžícími: 30. záøí Lhùta k zodpovìzení dotazù: 8. øíjna Datum odevzdání soutìžních návrhù soutìžícími: 19. listopadu 2004 do 12:00 hodin. Datum konání hodnotícího zasedání soutìžní poroty: prosince Lhùta k oznámení výsledkù soutìže a k nahlédnutí soutìžních návrhù soutìžícím: 5 dnù od rozhodnutí poroty. Lhùta k vyhlášení výsledkù soutìže: 10 dnù od koneèného rozhodnutí poroty Datum schválení regulérnosti:

8 V øíjnu 2004 oslavili nebo oslaví svá jubilea: Ing.arch. KOPØIVA Miloš, Praha 6, (55) Ing.arch. DURDÍK Vlastimil, Praha 6, (84) Ing.arch. TYPOVSKÝ Karel, Olomouc, (81) Ing.arch. ŠIMEÈEK Pavel, Brno, (60) Ing.arch. SLÁMA František, Brno, (81) Ak.arch. FIŠER Jan, Praha 8, (60) Ing.arch. FIŠAROVÁ Svatava, Val. Meziøíèí, (55) Ing.arch. OBENAUS Milan, Olomouc, (50) Ing.arch. ÈEHOVSKÁ Irena, Olomouc, (60) Ing.arch. SLANINA Jan, Luhaèovice, (60) Ing.arch. FRIEDRICH Karel, Hradec Králové, (81) Ing.arch. KVÌT Radko, Brno, (50) Ing.arch. SVOBODA Martin, BRNO, (50) Ing.arch. STANKO Tomáš, Ústí nad Labem, (65) Ing.arch. KADLEC Karel, Praha 4, (80) Ing.arch. DRVOTA Jiøí, Praha 5, (82) Ak.arch. RÙŽIÈKA Petr, Praha 2, (50) Ing.arch. TALANDA Petr, Brno 35, (60) Ing.arch. FROLÍK Petr, Praha 8, (65) Ing.arch. LEŠETICKÝ Josef, Praha 1, (65) Ing.arch. ÈEJKA Zdenìk, Pardubice, (70) Ak.arch. KAMENÍK František, Most, (85) Ing.arch. ŽÍŽALA Petr, Èeské Budìjovice, (50) Ing.arch. LAKOMÝ Jiøí, Brno, (65) Ing.arch. SLAVÍÈEK Ivo, Karlovy Vary, (75) Ing.arch. ŠVASTAL Josef, Praha 6, (87) Ing.arch. ŠLOSAR Ivo, Frýdek Místek, (70) Ing.arch. NOVÁK Jiøí, Praha 4, (60) Ing.arch. HOHAUSOVÁ Jarmila, È.Budìjovice, (70) Ing.arch. BÌLECKÝ František, Karlovy Vary, (75) Ing.arch. RUŽIÈKA Vladislav, Kuøim, (50) Ing.arch. ÈERMÁK Karel, Èáslav, (50) Ak.arch. HABART Richard, Ostrava, (70) Ing.arch. WRATNY Tadeáš, Karviná, (75) Ing.arch. SMEJKAL Jiøí, Ostrava 1, (65) Ing.arch. KAUT Vlastislav, Liberec, (55) Ing.arch. KOPECKÝ Jaroslav, Halenkov 630, (70) Ing.arch. VONDRKA Jiøí, Èeské Budìjovice, (82) Ing.arch. HUBIÈKA Jan, Tábor, (60) Ing.arch. DVOØÁKOVÁ Nadìžda, Èeské Budìjovice, (65) Ing.arch. JANKOVEC Otakar, Tábor, (81) Ing.arch. MULLER Ladislav, Brno, (55) Ing.arch. HOFEREK Leopold, Olomouc, (83) Ing.arch. GABRIEL Michal, Ústí nad Labem, (55) Ing.arch. TÙMA Miroslav, Praha 6, (60) S lítostí oznamujeme, že øady architektù opustili: - ve vìku 83 let ing. arch. Jan Skokánek, CSc z Prahy 8. - ve vìku 82 let ing. arch. Miloslav Matašovský, CSc z Prahy ve vìku 73 let ing. arch. Zdenìk Císaø z Prahy 10. Moderní architektura Prahy 1 Místo konání: Kaštan, Bìlohorská 150, Praha 6 Termín akce: v 18,30 hodin Vstupné: 50 Kè Pozoruhodné stavby historismu, secese a moderny v podání F. Ohmanna, O. Polívky, J. Fanty, J. Kotìry a jiných, asanace Židovského mìsta a soutìže na dostavbu radnice, kubistická pøekvapení, funkcionalistické paláce, èi souèasná architektura centra. Film: Soutìže na dostavbu Staromìstské radnice za pomoc na realizaci výstavy "Cena Dušana Jurkovièa" : - firmì JBP TECH, zastoupené Davidem Milerem, za pomoc pøi vernisáži výstavy a pøednášce o Dušanu Jurkovièovi, konané dne 13. záøí, respektive 21. záøí 2004, bezplatným zapùjèením plazmové velkoplošné televize vèetnì dalšího technického zaøízení; - Mgr. Laïce Horòákové za uspoøádání velmi zajímavé pøednášky o životì a díle Dušana Jurkovièa, která svým obsahem pomohla posluchaèùm prohloubit vìdomosti o uznávané osobnosti slovenské architektury; - firmì Atelier P.H.A., spol. s r.o., za finanèní pøíspìvek na obì akce. Místo konání: Galerie Josefa Sudka, Úvoz 24, Praha 1 Termín akce: Kurátor výstavy: Jan Mlèoch Místo konání: Staromìstská radnice sál architektù, Staromìstské námìstí, Praha 1 Termín akce: 22. záøí øíjna 2004 Otevøeno: úterý - nedìle od 9 do 18 hodin Místo konání: Galerie Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 11 Termín akce: Kurátor výstavy: akad. sochaø Milan Martiník Otevøeno: dennì kromì pondìlí od do hodin formaèní servis èlenský bulletin Obce architektù, vychází 2x mìsíènì. Neprodejné Redakce: Alexandra M. Videmannová a Bohumír Kotora Adresa Obce architektù: Revoluèní 23, Praha 1 tel.: , mobil: , fax.:

VI. pøehlídka diplomových prací

VI. pøehlídka diplomových prací VI. pøehlídka diplomových prací OBSAH Katalog VI. roèníku Pøehlídky diplomových prací Datum expedice: 4. 10. 2005 Náklad: 800 ks Vydavatel: Èeská komora architektù Josefská 34/6 118 00 Praha 1 IÈO: 457

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 17/18 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 NOBLESSE OBLIGE V Galerii Kinský, v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí byla vystavena Grand Prix architektů 2009

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Kompletní florbalové vybavení pro školy a organizace www Sady florbalových holí Salming Campus 32 zdarma 10 holí + 10 míèkù + šortky

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více