Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4 (pokraèovíní z titulní strany) Význam pražského veletrhu však není jen propagaèní, ale vystavovatelé zde mají možnost navazovat nové obchodní kontakty a srovnávat svojí nabídku s konkurencí právì v hlavním mìstì ÈR, kde se protínají cesty nabídky a poptávky stavebního trhu. O dùležitosti výstavy, i celého oboru, nakonec svìdèí i úèast pøedsedy vlády Èeské republiky Stanislava Grosse, primátora hlavního mìsta Prahy Pavla Béma a ministra pro místní rozvoj ÈRJiøího Paroubka, kteøí pøi slavnostním zahájení popøáli veletrhu hodnì úspìchù a zdùraznili význam stavebnictví pro ekonomiku zvláštì po vstupu Èeské republiky do Evropské Unie. Každoroènì tvoøí významnou souèást veletrhu odborné doprovodné programy, které reagují na významné události a nejnovìjší trendy stavebního oboru. Na tomto místì alespoò dvì ukázky. První - semináø na téma Hybridní vìtrací soustavy obytných a veøejných budov, který zájemcùm z øad odborné veøejnosti pøiblížil problematiku tìchto vìtracích soustav. Druhá - pøednáška zástupcù Centra pro podporu poèítaèové grafiky o nové verzi datového záznamu, umožòujícího projekci mezi 2D a 3D prostøedím. Vyvrcholením doprovodných soutìží, které probíhaly po celý rok, bylo vyhlášení jejich výsledkù na spoleèenském galaveèeru ABF, a.s., dne v reprezentativních prostorách Smetanovy sínì Obecního domu v Praze. Za úèasti významných pøedstavitelù spoleèenského života a zástupcù odborných svazù, spolkù a cechù oboru stavebnictví byly pøedány prestižní ceny soutìží STAVBA ROKU, DOPRAVNÍ STAVBA ROKU, GRAND PRIX FOR ARCH, ZLATÁ PEÈE a TOP ARCH. TITULY STAVBA ROKU roèník Rekonstrukce a dostavba hotelu Carlo IV. v Praze Za citlivì provedenou promìnu historické budovy na soudobý hotel, se zøetelem k propojení historických a nových èástí. Tramvajová tra Hluboèepy Barrandov (2. fáze) Za vytvoøení originální dopravní stavby s výraznou architekturou a s významným mìstotvorným významem. SAZKA ARENA Za organizaci výstavby rozsáhlého komplexu vytvoøeného v krátkém èase se zøetelem ke konstrukci zastøešení ústøedního prostoru. Rychlostní silnice R 35, stavba R etapa Slavonín - Pøáslavice Za vytvoøení ojedinìlého souboru dopravních staveb citlivì posazených v krajinì se zøetelem ke zpracování betonových konstrukcí. Obchodnì provozní komplex JmP Za vytvoøení konstrukènì nápaditého servisního objektu se zøetelem k øešení zelených støech a s pøihlédnutím k dotvoøení ojedinìlého kdysi prùmyslového areálu. TITULY DOPRAVNÍ STAVBA ROKU roèník Tunel na trati Kralupy nad Vltavou - Vraòany Prùjezd železnièním uzlem Dìèín Stavba R35, úsek 3509 Slavonín - Pøáslavice Optimalizace trati Praha Bubeneè - Kralupy nad Vltavou, 2. èást ZLATÁ PEÈE FOR ARCH hlavní ceny Nejlepší odborná publikace z oblasti urbanismu, architektury, interiéru a umìní: Technické památky Viszegrádské ètyøky Vydavatelství: Èeská komora autorizovaných inženýrù a technikù èinných ve výstavbì Cena je udìlena za prùkopnický poèin, který je výsledkem spolupráce Inženýrských komor a inženýrských organizací zemí Viszegrádské ètyøky a pøedstavuje vybrané historicky zajímavé a cenné technické památky. Nejlepší odborná publikace z oblasti výstavby a stavební praxe: Nemovitosti. Oceòování a právní vztahy Autoøi: Albert Bradáè a Josef Fiala Nakladatelství: LINDE Praha Cena je udìlena za pøehlednost, komplexní pojetí a pøínos pro práci soudních znalcù, soudcù, notáøù a pracovníkù finanèních institucí. TOP ARCH 2004 za nejlepší expozici: DOBIÁŠ, spol. s r.o., Knìžmost Firma: Ocenìní: Pøedstavení pokrokových technologií, procesù a služeb, takový byl FORARCH To, že se na veletrh vrátily velmi silné stavební firmy, napøíklad SKANSKA, METROSTAV, HOCHTIEF, novì také SSŽ a STRABAG, nepochybnì lídøi èeského stavebního trhu, dokumentuje, že i v dalších letech se mají pøíznivci tohoto veletrhu na co tìšit. Pøipoèteme-li k tomu stále se zvyšující kvalitu areálu a z dopravního hlediska zaèínající výstavbu stanice metra Letòany, zdá se, že o budoucnost veletrhù v této lokalitì Prahy je postaráno.

5 Veletržní sezónu na pražském Výstavišti zahájila podzimní pøehlídka nábytkáøství a interiérových trendù Pragointerier Living Fair.Od 2.do 4.záøí mohli pøíchozí navštívit expozice vystavovatelù nejen z oblasti bydlení, ale i z oboru módní tvorby.poøadatel Incheba Praha totiž ve stejném termínu realizoval 2.roèník veletrhu Móda Praha. Pragointerier Living Fair navázal na mimoøádný úspìch 11. veletrhu bydlení Pragointerier. Ukázalo se, že poøadateli se podaøilo odkrýt další možnosti rozvoje nábytkáøského trhu. Jako první interiérový projekt poøádaný v podzimním termínu potvrdil, že vystavovatelé si cestu na pražské Výstavištì již oblíbili. Tento rok pøijelo na oba veletrhy Pragointerier, jarní a podzimní, prezentovat své expozice celkem 759 firem. Podzimní prozøetelnost poøadatelù? Nepopiratelný je nárùst zahranièních vystavovatelù, který stoupá každou oborovou akcí. Vždy celková èistá plocha veletrhu Pragointerier Living Fair o rozsahu metrù ètvereèních patøila z 25 % právì zahranièním spoleènostem. Podíl na tom jistì mìla i iniciativa poøadatele uspoøádat v rámci veletrhu ve spolupráci se Zväzom spracovatelov dreva SRspecializované Kontrakty slovenského nábytku. Ze zástupcù Slovenské republiky jmenujme spoleènost Meuble s produkcí skøíòového nábytku, spoleènost Vital nabízející kanceláøský nábytek nebo spoleènost Fines ze Žiliny. Sedacímu nábytku byla vìnována expozice spoleènosti ndh MARKET. Je zøejmé, že uvolnìní evropského trhu pøispívá k dalšímu rozvoji veletržních aktivit v rámci oboru. Prostor pro svou obchodní èinnost našly na veletrhu i firmy z Nìmecka, Polska, Maïarska atd. Soutìžní blok Ke každému veletrhu neodmyslitelnì patøí soutìže. Návštìvníci veletrhu byli jistì napnuti zvìdavostí na výsledek soupeøení dekoratérù Okno a styl, jejichž expozice hostilo krásné prostøedí zrekonstuova né støední haly Prùmyslového paláce. Mistrovskou práci dekoratérù a aranžérù hodnotila odborná komise v èele s pøedsedkyní Jaroslavou Medkovou z èasopisu Praktik, který byl mediálním partnerem celého projektu. Nejlépe se zadání zhostila spoleènost Vero Hometex expozicí s pøíznaèným názvem Nesnesitelná lehkost bytí, jejíž návrh pøipravila Veronika Krylová. Druhé místo obsadilo Studio JKT s prezentací Letní nostalgie dle návrhu Petra Nováka. Na tøetím místì se umístila spoleènost Orsei, jejíž návrh pochází od Kateøiny Živné a byl uveden pod názvem Podzimní mámení. K právem nejnavštìvovanìjším expozicím sekce bytového textilu náležely prezentace firem BNH, Microtex, Svitep èi Jabatex. V rámci soutìže o Nejlepší expozici, která nejlépe splòuje nároèné podmínky prezentace v rámci veletrhu interiérové tvorby, tentokráte uspìly v oèích odborné poroty, jejímž pøedsedou byl Milan Kabát, výkonný øeditel Design centra Èeské republiky, pouze tøi nejúspìšnìjší expozice. První místo získala stejnì jako na únorovém Pragointerieru spoleènost Woodface.

6 Doprovodné menu K pøíjemným zážitkùm návštìvníkù jistì pøispìlo i otevøení teras Køižíkových pavilónù, kde se mohli pokochat bohatým kulturním programem. Poøadatel pøipravil ve spolupráci se spoleèností Auto ESA vystoupení skupiny Superstars èi pøehlídku krásy - finále soutìže Miss Living. Doprovodný program veletrhu byl také zpestøen díky Truhláøství Korbel, kde návštìvníkùm sdìlovaly recepty ze svého jídelníèku mnohé populární osobnosti. Druhé místo pøiøkla porota spoleènosti Böhm a místo tøetí pak spoleènosti Alnea. Veškerá ocenìní v soutìžích byla pøedána vítìzùm v rámci spoleèenského galaveèera, nad nímž opìt pøevzal záštitu primátor hlavního mìsta MUDr. Pavel Bém a jemuž nádhernou kulisu tvoøilo prostøedí Lapidária Národního muzea. Zde byla vyhlášena zástupcem Design centra ÈR nominace na ocenìní Vynikající výrobek roku 2005 Dobrý design (z povìøení Ministerstva prùmyslu a obchodu již 13. roèník soutìže). Držitelem se stala spoleènost Böhm Jihlava. Ta také uspoøádala v rámci veletrhu Pragointerier Living Fair návštìvnickou tipovací soutìž. Atraktivní cena, jíž byla sedací souprava RIMINI, zlákala k úèasti celkem 742 návštìvníkù. Pro její získání bylo nutno uhodnout správnou odpovìï na otázku: V kolika prodejnách na svìtì je možno zakoupit sedací soupravy Böhm? Vítìzka soutìže, paní Barbora Horynová z Prahy 7, byla se svým tipem 452 nejblíže správné odpovìdi, èíslu 454. K pøevzetí zasloužené ceny ji písemnì vyzval obchodní øeditel spoleènosti Böhm Jihlava, pan Jaroslav Frantál. Nakonec pak Milan Kabát spolu s Ing. arch. Mariou Wohlrabovou pøedali ocenìným firmám diplomy a krásné ceny vìnované skláøskou dílnou Sklo Petr. Rodí se nová tradice? Je nespornou skuteèností, že veletržní aktivity v oboru bydlení a interiérù mají pro výrobce a obchodníky mimoøádný význam. Další pøíležitost k rozvoji svého podnikání najdou na pøíštím veletrhu Pragointerier New Design, který se uskuteèní na pražském Výstavišti ve dnech 3. až 6. února 2005 jako v poøadí již 13. mezinárodní veletrh nábytku a bydlení. Zahájení tradice poøádání veletrhu Pragointerier bìhem jarního a podzimního termínu tak zøetelnì naznaèuje další vývoj nábytkáøství v Èeské republice. Soukromá cena Na závìr nám dovolte, abychom i my pøišli s trochou do mlýna. Musíme pøiznat, že nás na èeském veletrhu oslovily pøedevším firmy ze Slovenska. Jednou z nich byla i ocenéná firma Alnea, která získala tøetí cenu za nejlepší expozici. Asi nejvíce se nám líbila obytná ložnice firmy Koval interier, kde by platilo heslo "v jednoduchosti je síla". Zlatou medaili bychom ale udìlili expozici svìtel s dokonalým ovládacím panelem v podání bratislavské poboèky maïarské firmy Mobilia - Artica KFT. text: B.Kotora foto: A.M. Videmannová

7 Architektonická, kombinovaná, jednokolová ideová soutìž Vyhlašovatel: Mìsto Písek, Velké námìstí 114, Písek, tel/fax: / 382, Sekretáø soutìže: Ing. Josef Zábranský, Budovcova 207, Písek, tel.: , fax: , Pøedmìt soutìže: zpracování soutìžního návrhu na architektonické øešení stavby "Bytový dùm v Èapkovì ulici v Písku". Porota Závislí: Ing. Miroslav Sládek, Ing. Radek Koèí, Jiøí Hladký Nezávislí: Ing.arch. Petr Vávra, Ing.arch. Roman Leder, Ing.arch. Oldøich Kodeda, Ing.arch. Jiøí Kraus Náhradníci Závislí: Ing.Petr Kotrba, Ing. Jaroslav Bican Nezávislí: Ing.arch. Aleš Burian, Akad.arch. Ladislav Kuba Termíny soutìže Datum ustavujícího zasedání soutìžní poroty: Datum vyhlášení soutìže: Lhùta k podání písemných dotazù: do Lhùta k zodpovìzení dotazù: do Lhùta k písemnému potvrzení úèasti vyzvanými úèastníky: Datum odevzdání soutìžních návrhù: do 12:00 hodin dne Datum zasedání soutìžní poroty k hodnocení soutìžních návrhù: (pøesné datum konání hodnotícího zasedání bude upøesnìno v prùbìhu soutìže) Lhùta oznámení výsledkù soutìže: jeden týden od rozhodnutí poroty o poøadí a udìlení cen a odmìn. Datum zahájení veøejné výstavy soutìžních návrhù: nejpozdìji tøi mìsíce od vyhlášení výsledkù soutìže. Datum schválení regulérnosti ÈKA: Urbanisticko-architektonická, veøejná anonymní, jednokolová ideová soutìž Vyhlašovatel: Mìsto Jièín Žižkovo nám. 18, Jièín, zastoupené Ing. Martinem Pušem starostou mìsta Sekretáø soutìže: Ing. arch. Jana Foltýnová, Žižkovo nám. 18, Jièín, tel.: , fax: , Pøedmìt soutìže: zpracování urbanisticko-architektonického návrhu øešení transformace mìstské èásti v centru Jièína, která leží v plochém pásu území protnutém øekou Cidlinou. Lokalita je ohranièena ulicí Pod Koželuhy na západní stranì, ze severu je ohranièena svahem a stávající urbanizovanou ulièní zástavbou smìrem k centru. Dále na východní stranì tvoøí hranici èásti ulic Fügnerova, Denisova, Èeských bratøí a Dìlnická a na jihu prùmyslový areál firmy Seco group, jeho severní èást bude souèástí transformovaného území. Porota Závislí: Ing. Martin Puš, Ing. Ondøej Bodlák, Ing. Pavel Jarolímek Nezávislí: Ing. arch. Jan Aulík, Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiøí Suchomel, Jaromír Gottlieb, Ing. arch. Petr Hrùša Náhradníci Závislí: Ing. Jiøí Vitvar, Petr Volf Nezávislí: Ing. arch. Pavla Pannová, Ing. arch. Pavel Kolíbal Termíny Ustavujícího zasedání soutìžní poroty: Datum vyhlášení soutìže: Lhùta k podání dotazù soutìžícími: Datum zasedání soutìžní poroty k zodpovìzení dotazù: Datum odevzdání soutìžních návrhù soutìžícími: Datum konání hodnotícího zasedání soutìžní poroty: Lhùta k oznámení výsledkù soutìže a k nahlédnutí soutìžních návrhù soutìžícím: 5 dnù od rozhodnutí poroty. Lhùta k vyhlášení výsledkù soutìže: 10 dnù od koneèného rozhodnutí poroty. Datum schválení regulérnosti: Urbanisticko-architektonická, veøejná anonymní, jednokolová ideová soutìž Vyhlašovatel: Statutární mìsto Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Sekretáø soutìže: Ing. Irena Bìlehradová, Ing. Jiøí Foral, Ing. Marta Brabcová Brnoinvest, spol. s r.o., Vlhká 25, Brno, Tel: , Fax: , Pøedmìt soutìže: návrh komplexu objektù tvoøících nové osobní nádraží v Brnì, vèetnì integrace drážního mostního tìlesa a využití prostorù pod ním. Souèástí návrhu je øešení veøejných pøedprostorù nového osobního nádraží na severní a jižní stranì. Úkolem je nalezení pevných a logických prostorových vazeb mezi stávajícím organismem mìsta a novým dopravním uzlem. Úkolem je øešení prostorové a hmotové skladby objektù a ploch ve vazbì na funkèní a provozní èlenìní, zejména vytvoøení integrovaného pøestupního uzlu uživatelù rùzných druhù doprav (MHD, IAD, železnièní, autobusové a pìší dopravy) ve vazbì na veøejné prostory. Úkolem je návrh optimálního rozsahu a lokalizace doprovodných komerèních zaøízení. Øešení bude v úrovni urbanisticko-architektonické studie. Porota Závislí: PhDr. Richard Svoboda, Ing. Dana Wendscheová, Ph.D, Ing. František Polách, Ing. Josef Veselý, Roman Onderka N ezávislí: Ing. arch. Václav Mencl, Prof. Ing. Petr Moos, CSc, Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková, Doc. Ing. arch. Ivan Koleèek, Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. arch. Jan Jehlík Náhradníci Závislí: Ing. Petr Zbytek, Karel Hledík, Ing. Jan Holík, Ing. arch. Vladimír Dominik, Ing. arch. Jaroslav Josífek Nezávislí: Prof. Ing. arch. Alois Nový, Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Eva Staòková, Ing. arch. Tomáš Zlámal Termíny Ustavujícího zasedání soutìžní poroty: 3.srpna Datum vyhlášení soutìže: 1. záøí Lhùta k podání dotazù soutìžícími: 30. záøí Lhùta k zodpovìzení dotazù: 8. øíjna Datum odevzdání soutìžních návrhù soutìžícími: 19. listopadu 2004 do 12:00 hodin. Datum konání hodnotícího zasedání soutìžní poroty: prosince Lhùta k oznámení výsledkù soutìže a k nahlédnutí soutìžních návrhù soutìžícím: 5 dnù od rozhodnutí poroty. Lhùta k vyhlášení výsledkù soutìže: 10 dnù od koneèného rozhodnutí poroty Datum schválení regulérnosti:

8 V øíjnu 2004 oslavili nebo oslaví svá jubilea: Ing.arch. KOPØIVA Miloš, Praha 6, (55) Ing.arch. DURDÍK Vlastimil, Praha 6, (84) Ing.arch. TYPOVSKÝ Karel, Olomouc, (81) Ing.arch. ŠIMEÈEK Pavel, Brno, (60) Ing.arch. SLÁMA František, Brno, (81) Ak.arch. FIŠER Jan, Praha 8, (60) Ing.arch. FIŠAROVÁ Svatava, Val. Meziøíèí, (55) Ing.arch. OBENAUS Milan, Olomouc, (50) Ing.arch. ÈEHOVSKÁ Irena, Olomouc, (60) Ing.arch. SLANINA Jan, Luhaèovice, (60) Ing.arch. FRIEDRICH Karel, Hradec Králové, (81) Ing.arch. KVÌT Radko, Brno, (50) Ing.arch. SVOBODA Martin, BRNO, (50) Ing.arch. STANKO Tomáš, Ústí nad Labem, (65) Ing.arch. KADLEC Karel, Praha 4, (80) Ing.arch. DRVOTA Jiøí, Praha 5, (82) Ak.arch. RÙŽIÈKA Petr, Praha 2, (50) Ing.arch. TALANDA Petr, Brno 35, (60) Ing.arch. FROLÍK Petr, Praha 8, (65) Ing.arch. LEŠETICKÝ Josef, Praha 1, (65) Ing.arch. ÈEJKA Zdenìk, Pardubice, (70) Ak.arch. KAMENÍK František, Most, (85) Ing.arch. ŽÍŽALA Petr, Èeské Budìjovice, (50) Ing.arch. LAKOMÝ Jiøí, Brno, (65) Ing.arch. SLAVÍÈEK Ivo, Karlovy Vary, (75) Ing.arch. ŠVASTAL Josef, Praha 6, (87) Ing.arch. ŠLOSAR Ivo, Frýdek Místek, (70) Ing.arch. NOVÁK Jiøí, Praha 4, (60) Ing.arch. HOHAUSOVÁ Jarmila, È.Budìjovice, (70) Ing.arch. BÌLECKÝ František, Karlovy Vary, (75) Ing.arch. RUŽIÈKA Vladislav, Kuøim, (50) Ing.arch. ÈERMÁK Karel, Èáslav, (50) Ak.arch. HABART Richard, Ostrava, (70) Ing.arch. WRATNY Tadeáš, Karviná, (75) Ing.arch. SMEJKAL Jiøí, Ostrava 1, (65) Ing.arch. KAUT Vlastislav, Liberec, (55) Ing.arch. KOPECKÝ Jaroslav, Halenkov 630, (70) Ing.arch. VONDRKA Jiøí, Èeské Budìjovice, (82) Ing.arch. HUBIÈKA Jan, Tábor, (60) Ing.arch. DVOØÁKOVÁ Nadìžda, Èeské Budìjovice, (65) Ing.arch. JANKOVEC Otakar, Tábor, (81) Ing.arch. MULLER Ladislav, Brno, (55) Ing.arch. HOFEREK Leopold, Olomouc, (83) Ing.arch. GABRIEL Michal, Ústí nad Labem, (55) Ing.arch. TÙMA Miroslav, Praha 6, (60) S lítostí oznamujeme, že øady architektù opustili: - ve vìku 83 let ing. arch. Jan Skokánek, CSc z Prahy 8. - ve vìku 82 let ing. arch. Miloslav Matašovský, CSc z Prahy ve vìku 73 let ing. arch. Zdenìk Císaø z Prahy 10. Moderní architektura Prahy 1 Místo konání: Kaštan, Bìlohorská 150, Praha 6 Termín akce: v 18,30 hodin Vstupné: 50 Kè Pozoruhodné stavby historismu, secese a moderny v podání F. Ohmanna, O. Polívky, J. Fanty, J. Kotìry a jiných, asanace Židovského mìsta a soutìže na dostavbu radnice, kubistická pøekvapení, funkcionalistické paláce, èi souèasná architektura centra. Film: Soutìže na dostavbu Staromìstské radnice za pomoc na realizaci výstavy "Cena Dušana Jurkovièa" : - firmì JBP TECH, zastoupené Davidem Milerem, za pomoc pøi vernisáži výstavy a pøednášce o Dušanu Jurkovièovi, konané dne 13. záøí, respektive 21. záøí 2004, bezplatným zapùjèením plazmové velkoplošné televize vèetnì dalšího technického zaøízení; - Mgr. Laïce Horòákové za uspoøádání velmi zajímavé pøednášky o životì a díle Dušana Jurkovièa, která svým obsahem pomohla posluchaèùm prohloubit vìdomosti o uznávané osobnosti slovenské architektury; - firmì Atelier P.H.A., spol. s r.o., za finanèní pøíspìvek na obì akce. Místo konání: Galerie Josefa Sudka, Úvoz 24, Praha 1 Termín akce: Kurátor výstavy: Jan Mlèoch Místo konání: Staromìstská radnice sál architektù, Staromìstské námìstí, Praha 1 Termín akce: 22. záøí øíjna 2004 Otevøeno: úterý - nedìle od 9 do 18 hodin Místo konání: Galerie Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 11 Termín akce: Kurátor výstavy: akad. sochaø Milan Martiník Otevøeno: dennì kromì pondìlí od do hodin formaèní servis èlenský bulletin Obce architektù, vychází 2x mìsíènì. Neprodejné Redakce: Alexandra M. Videmannová a Bohumír Kotora Adresa Obce architektù: Revoluèní 23, Praha 1 tel.: , mobil: , fax.:

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu.

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Č E S K Ý I N T E R I É R 2 0 0 5 10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Cílem vyhlašovatelů bylo postihnout celou oblast interiérové tvorby a shromáždit to nejkvalitnější a nejzajímavější,

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

ZPRAVODAJ ABAS ČR říjen 2013. Speciál k výstavě Bazény,Sauny & Spa. 17-21.9. 2013 1 Lorem Travel

ZPRAVODAJ ABAS ČR říjen 2013. Speciál k výstavě Bazény,Sauny & Spa. 17-21.9. 2013 1 Lorem Travel ZPRAVODAJ ABAS ČR říjen 2013 Speciál k výstavě Bazény,Sauny & Spa 17-21.9. 2013 1 Lorem Travel Veletrh Bazény, Sauny & Spa 2013 Veletrh Ve dnech 17. - 21. 9. 2013 se konal na výstavišti PVA EXPO PRAHA

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

www.zerotinova45.cz strana 1 Martin Syrovátko: 731 177 811 Eva Faustusová: 734 474 964

www.zerotinova45.cz strana 1 Martin Syrovátko: 731 177 811 Eva Faustusová: 734 474 964 strana 1 OBSAH STRANA 01 02 03 04 05 06 07 Ceník Titulní strana Obsah Popis objektu Popis bytù Fotogalerie Mapa 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Zahradní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi,

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi, CERVEN 2011 CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA Vážení ètenáøi, v èervnovém èísle jsme pro Vás pøipravili nìkolik zajímavých zpráv. Nabídneme Vám informace o nejrùznìjších akcích, které se

Více

FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ. Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2009

FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ. Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2009 05/06 FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz b ø e z e n 2 0 0 9 Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2009 V polovinì února jsme se dozvìdìli jména pìti finalistù, kteøí

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti Znalecký posudek èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti kraj Vysoèina, okres Havlíèkùv Brod, obec a katastrální území Kvìtinov, list vlastnictví è. 278 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 poz. parc. è.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Představení společnosti Metrostav a.s. Je univerzální stavební společnost, zaujímající vedoucí postavení v klíčových segmentech

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - 2016 pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - www.karatecup.com Pozvání Kamil Guzek øeditel Grand Prix Hradec

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI.  PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

SEKCE 2. MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ, URBANISMUS A ARCHITEKTURA Pořadí Jméno a příjmení Ročník Odborný konzultant Název práce

SEKCE 2. MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ, URBANISMUS A ARCHITEKTURA Pořadí Jméno a příjmení Ročník Odborný konzultant Název práce Výsledky fakultního kola SVOČ 008/009 V 0. ročníku soutěže SVOČ na Fakultě stavební Ostrava se po zhodnocení odbornými komisemi v jednotlivých sekcí udělovala, a místa. Práce, které se umístily na prvních

Více

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1 SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 1 www.sekyragroup.cz Sekyra Group Real Estate reference (1/2) Historie: Společnost založená v roce 1996 navázala na advokátní praxi dr. Sekyry v oboru nemovitostí Společnost

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚTVARÙ A POBOÈEK FAKULTY Obsah: 1.0 Úvod 2.0 Základní znaèka, logotyp 2.1 Základní znaèka barevnì 2.2 Základní znaèka èernobíle 2.3 Logotyp 2.4 Barevnost

Více

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Soutěžní přehlídka řemesel Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Něco z historie Nekomerční projekt, který od roku 1996 nabízí žákům stavebních oborů možnost zúčastnit se

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ. Rodinné bydlení v zemích V4 Bývanie v krajinách Visegrádu Family Home in Visegrad Countries

FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ. Rodinné bydlení v zemích V4 Bývanie v krajinách Visegrádu Family Home in Visegrad Countries FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ 9/10 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ì t e n 2 0 0 8 Rodinné bydlení v zemích V4 Bývanie v krajinách Visegrádu Family Home in Visegrad Countries Rodinné bydlení

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB ELSA ÈR 2004 Vážení pøátelé, ELSA (The European Law Students' Association Evropská asociace studentù práva) je nezávislá, nepolitická a nezisková

Více

Pivovarská pou / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice

Pivovarská pou / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice Pivovarská pou 2009 27. 6. 2009 / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice Pivovarská pou bude zahájena již tradièním výstøelem z dìla pøed pódiem na parkovišti pøed pivovarem, za asistence èlenù skupiny

Více

Přítomni dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu zastupitelstva města. Omluven: PhDr. Jiří Pospíšil

Přítomni dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu zastupitelstva města. Omluven: PhDr. Jiří Pospíšil KP-ZM/442/2006/Z/8 Z Á P I S u ustavujícího (I.) zasedání Zastupitelstva města České Budějovice konaného dne 2. listopadu 2006 od 9:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města Přítomni dle prezenční

Více

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016 Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016 Soutěž Stavby Karlovarského kraje 2016 Hodnocení odborné poroty: Stavby: 1. místo: Stavba č. 7 - Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá -

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI.  PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 11. 1. ZLÍN 12. 1. BRNO 17. 1. PLZEÒ 18. 1. PRAHA 19. 1. OSTRAVA 1. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 2. 2. ÚSTÍ

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Město Pobočka Datum Den Od Do Praha Bělehradská 659/ středa 8:30 18: Praha 2

Město Pobočka Datum Den Od Do Praha Bělehradská 659/ středa 8:30 18: Praha 2 Město Pobočka Datum Den Od Do Praha Bělehradská 659/83 120 00 Praha 2 Centrum Černý Most Chlumecká 765/6 Praha 9 26.12.2015 sobota 9:00 21:00 31.12.2015 čtvrtek 9:00 16:00 Dejvická 575/35 160 00 Praha

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín)

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) Vědecká rada FST 17.3.2009 Předkládá: Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 KKE Mgr. 15.6.2009 Předseda: Prof. Ing.

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006

DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006 DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006 24. 4. 2006, pondělí 18.00 22.00 hod OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2006 Pořadatel: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Organizátor: Svaz podnikatelů

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE 8. ročník soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE! VYPISOVATELÉ: Ve čtvrtek 9. června 2011 byli v Betlémské kapli, kde je již tradičně galavečer pořádán, vyhlášeni

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově. Architektonická soutěž

Řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově. Architektonická soutěž Řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově Architektonická soutěž Soutěžní návrh č.1 udělena odměna za pozoruhodné dílčí podněty a řešení Autoři: Refuel s.r.o., Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch.

Více

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2000 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, Vdobì dnešního uspìchaného

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu:20.02.2004 16:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu:20.02.2004 16:02 Okres: Vlastnictví domu s y a neovými prostory 3100 Hlavní mìsto Praha Obec: 554782 Praha A Vlastník, jiný oprávnìný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Albert Jaroslav Ing., Zápasnická 881/4, Hostivaø

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

ZÁVÌREÈNÁ ZPRÁVA. 7 lokací: La Fabrika, RockOpera Praha, Klub Mecca, Mollo 22, ExpoGalerie, hotel Extol Inn a Megapixel.

ZÁVÌREÈNÁ ZPRÁVA. 7 lokací: La Fabrika, RockOpera Praha, Klub Mecca, Mollo 22, ExpoGalerie, hotel Extol Inn a Megapixel. Veletrh a festival souèasné fotografie 19. 10. 2013 www.fotoexpo.cz ZÁVÌREÈNÁ ZPRÁVA Veletrh a festival souèasné fotografie FOTOEXPO 2013 úspìšnì probìhl na sedmi lokacích v Praze - Holešovicích. Za nádherného

Více

Statutární město Brno Rada města Brna

Statutární město Brno Rada města Brna Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/001 konané dne 9. listopadu 2006 Program: 1. Termíny schůzí RMB na období 2006-2007 - RM5/0001 2. Informace o zaměstnancích

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 85. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.08.2013 od 16:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 12. 1. - 13. 1.2012 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny. Nabídka pro AMSP ČR

Rok 2013 - ve znamení proměny. Nabídka pro AMSP ČR Rok 2013 - ve znamení proměny Nabídka pro AMSP ČR Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií

Více

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice.

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice. R Rychlostní silnice Rychaltice Frýdek-Místek informační leták, stav k 12/2012 Staøíè 56 -Míste stavba R56 Frýdek-Místek pøipojení na R Lysùvky Èeský Tìšín tunel Lysùvky kace Chlebovice Zelinkovice stavba

Více

Pražská informaèní služba

Pražská informaèní služba Pražská informaèní služba Výroèní zpráva 2007 Úvodní slovo Rok 2008 je pro Pražskou informaèní službu rokem jubilejním. Je tomu 50 let, co byla založena. Tìší nás, že do nìj vstupujeme s výsledky, které

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2011. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více