ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è /2019 Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úøad Litomìøice, JUDr. Ondøej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Masarykova 679/33, Litomìrice Úèel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí pro potøeby exekuèního øízení. Adresa pøedmìtu ocenìní: Obec Sloveè, katastrální území Sloveè, okres Nymburk Prohlídka pøedmìtu ocenìní provedena dne: Zpracováno ke dni: Zhotovitel: XP invest, s.r.o. Mánesova 1374/53, Praha Ing. Martina Plachá Tel.: Znalecký posudek obsahuje 7 stran textu vèetnì titulního listu a 12 stran pøíloh. Objednateli se pøedává ve 2 vyhotoveních. Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 na pozemku parc. è. 72/16 nacházejícího se v obci Sloveè, okres Nymburk, katastrální území Sloveè pro potøeby exekuèního øízení. 2. Základní informace Název pøedmìtu ocenìní: Adresa pøedmìtu ocenìní: Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Pozemek parc. è. 72/16, katastrální území Sloveè Sloveè, Sloveè, okres Nymburk Støedoèeský kraj Nymburk Sloveè Sloveè 3. Prohlídka a zamìøení Prohlídka spoleènì se zamìøením nemovitosti byla provedena dne Prohlídka probìhla bez pøítomnosti majitelù oceòované nemovitosti pouze z veøejnì dostupných míst. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku Zdroje pro vypracování posudku: informace zjištìné pøi prohlídce, výpis z katastru nemovitostí, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, povodòová mapa, informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, územní plán, technické øešení systému INEM 5. Vlastnické a evidenèní údaje Vlastnické právo Jiøièná Vìra, Sídlištì pod Ralskem 593, Mimoò I, Mimoò 1/8 Jiøièný Jaroslav, Sídlištì pod Ralskem 593, Mimoò I, Mimoò 1/8 SJM Jiøièný Jan Ing. a Jiøièná Hana, Mladoboleslavská 331, Byšice 1/4 SJM Jiøièný Jiøí a Jiøièná Jana, Pøistoupimská 399/2, Praha 10 1/4 SJM Jiøièný Josef a Jiøièná Libuše, Dr. Horákové 47, Podìbrady 1/4 Nemovitosti: Pozemek parc. è. 72/16 nacházející se v obci Sloveè, okres Nymburk, katastrální území Sloveè. 2

3 6. Dokumentace a skuteènost Dokumentace odpovídá skuteènému stavu. 7. Celkový popis nemovitosti Oceòovaný pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zahrada, rozloha pozemku èiní m 2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy bydlení. V souèasné dobì je pozemek užíván jako zahrada. Pozemek je rovinatý a rostou na nìm trvalé porosty v podobì ovocných stromù. Oplocení tvoøí pletivo do ocelových sloupkù a z èásti døevìný plot. Vstup na pozemek je pøes sousední pozemek parc. è. st. 84, jehož souèástí je stavba è.p. 65, katastrální území a obec Sloveè. S tímto pozemkem tvoøí pravdìpodobnì oceòovaný pozemek jednotný funkèní celek. Pøístup k pozemku je také z druhé strany pøes obecní pozemky a pøes pozemky, jejichž vlastníci jsou zároveò spoluvlastníky oceòovaného pozemku. Pozemek je situovaný na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbì rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodù je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místì dostupná - nutnost dojezdu a v místì je pouze èásteèná vybavenost z hlediska kulturních zaøízení a sportovního vyžití. V obci jsou nejdùležitìjší úøady, ostatní úøady jsou v dojezdové vzdálenosti. Poboèka Èeské pošty se v obci nenachází - nutnost dojezdu. Pozemek se nachází v klidné lokalitì bez zdraví ohrožujících vlivù a v bezprostøední blízkosti objektu je zeleò v podobì lesù a luk. Pozemek se nachází v lokalitì se zanedbatelným nebezpeèím výskytu záplav. V místì je zastávka autobusových spojù a možnost parkování je dobrá - v blízkosti pozemku. V okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zloèiny jsou zde výjimeèné. Oceòovaná nemovitost není zatížena vìcnými bøemeny. Tabulkový popis Rozloha m 2 Popis oceòovaného pozemku Popis okolí Druh pozemku Územní plán Trvalé porosty Sklon pozemku Oplocení Pøístupová cesta Popis okolí Poloha v obci Vybavenost zahrada plochy bydlení ovocné døeviny rovinatý pletivo do ocelových sloupkù, døevìný plot pøístup pøes obecní pozemky a pozemky, jejichž vlastníci jsou zároveò spoluvlastníky oceòovaného pozemku. zástavba rodinnými domy se zahradami východní okraj obce dostupnost pouze menších obchodù s omezenou otevírací 3

4 dobou, soustava škol není v místì dostupná - nutnost dojezdu, v místì je pouze èásteèná vybavenost z hlediska kulturních zaøízení, v místì je pouze èásteèná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejdùležitìjší úøad/úøady v místì, ostatní úøady v dojezdové vzdálenosti, v obci se poboèka Èeské pošty nenachází - nutnost dojezdu Životní prostøedí Spojení a parkovací možnosti Kriminalita klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivù, zeleò v podobì lesù a luk v bezprostøední blízkosti, lokalita se zanedbatelným nebezpeèím výskytu záplav pouze zastávka autobusových spojù, dobré parkovací možnosti v blízkosti objektu v místì není zvýšená kriminalita, zloèiny jsou zde výjimeèné Vìcná bøemena oceòovaná nemovitost není zatížena vìcnými bøemeny Další informace / 8. Metoda ocenìní Pro úèely stanovení obvyklé ceny k datu ocenìní jsou použity všeobecnì uznávané a vyžadované oceòovací postupy. Vymezení pojmu obvyklá cena: ZÁKON è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku) ÈÁST PRVNÍ, Hlava první, 2, Zpùsoby oceòování majetku a služeb, odst. 1: Majetek a služba se oceòují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zpùsob oceòování. Obvyklou cenou se pro úèely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena pøi prodejích stejného, popøípadì obdobného majetku nebo pøi poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenìní. Pøitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimoøádných okolností trhu, osobních pomìrù prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimoøádnými okolnostmi trhu se rozumìjí napøíklad stav tísnì prodávajícího nebo kupujícího, dùsledky pøírodních èi jiných kalamit. Osobními pomìry se rozumìjí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota pøikládaná majetku nebo službì vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadøuje hodnotu vìci a urèí se porovnáním. Volba metody: Za úèelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobì tržního porovnání. Základní metodika, která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická metoda porovnání pomocí indexù uvedená v publikaci Teorie oceòování nemovitostí, nakladatelství CERM. 4

5 B. ZNALECKÝ POSUDEK I) Ocenìní srovnávací metodou Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi nabízenými k prodeji nebo prodanými v blízké lokalitì. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotì, za kterou by nemovitost mohla být smìnìna. Pøi porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s mnoha faktory (napø. lokalita, velikost, stav èi pøíslušenství). Tyto faktory jsou zohlednìny korekèními koeficienty. Na základì porovnání tìchto parametrù a vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceòované nemovitosti. Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v pøíloze. Pozemek parc. è. 72/16, katastrální území Sloveè Pozemek v katastrálním území Sloveè, obec Sloveè è. K1 - poloha K2 - velikost K3 - úèel užití K4 - inženýrské sítì K5 - další vlastnosti Oceòovaný objekt Sloveè, Sloveè, okres Nymburk plocha 2069 m 2 dle ÚP plochy bydlení, nyní zahrada pravdìpodobnì studna a elektøina, v obci je vodovod bez pøístupu z veøejné komunikace, pøístup pouze pøes sousední pozemky 1 Chlumec nad Cidlinou IV, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové plocha 2105 m 2 2 Podmoky, okres Nymburk plocha 2150 m 2 k rekreaèní pøístup z veøejné elektøina, studna výstavbì komunikace k výstavbì RD + zahrada v dosahu kanalizace, voda, elektro plocha možnost napojení na 3 Chotìšice, okres Nymburk 796 m 2 k výstavbì RD vodovod a elektøinu 4 Starý Bydžov, okres Hradec Králové 5 Dlouhopolsko, okres Nymburk plocha 1440 m 2 plocha 1751 m 2 pøístup z veøejné komunikace pøístup z veøejné komunikace k výstavbì RD, nyní zahrada na hranici pozemku pøístup z veøejné komunikace dle ÚP k výstavbì RD, nyní zahrada možnost napojení na IS (vodovod, elektro, plyn) pøístup z veøejné komunikace 5

6 è Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m 2 Koef. redukce na pramen Cena po redukci na pramen K1 - poloha K2 - velikost K3 - úèel užití K4 - inženýrské sítì K5 - další vlastnosti K6 - úvaha odhadce K1 x. x K6 Cena oceòovaného objektu odvozená ze srovnání 1 356,77 Kè Nepoužit 356,77 Kè ,43 Kè 2 293,02 Kè ,72 Kè ,21 Kè 3 489,95 Kè ,95 Kè ,36 Kè 4 500,00 Kè ,00 Kè ,78 Kè 5 354,08 Kè Nepoužit 354,08 Kè ,73 Kè Celkem prùmìr Minimum Maximum Smìrodatná odchylka - s Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku K3 - Koeficient úpravy na využití nemovitosti K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti inženýrských sítí K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lepší - horší) Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì nižší 301,50 Kè 242,21 Kè 338,78 Kè 38,13 Kè 263,37 Kè 339,63 Kè Komentáø: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též srovnatelné. Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: Na základì výše uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme srovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na Celková cena po zaokrouhlení: 301,50 Kè/m m 2 * = Kè ,-- Kè 6

7 C. REKAPITULACE: I. Výsledek dle srovnávací metody ,-- Kè ZÁVÌR: Na základì výše uvedených zjištìní a s pøihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena pøedmìtné nemovitosti v daném místì a èase stanovena na ,-- Kè Slovy: šestsetdvacetètyøitisíc korun èeských Obvyklá cena spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 na oceòované nemovitosti je v daném místì a èase stanovena na Vypracoval: XP invest, s.r.o. Mánesova 1374/53, Praha Ing. Martina Plachá Tel.: V Praze, dne ,-- Kè Slovy: sedmdesátosmtisíc korun èeských D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké èinnosti, jmenovaný podle ustanovení 21 zákona è. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumoènících, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a ustanovením 6 odst. 1 vyhlášky è. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumoènících, ve znìní pozdìjších pøedpisù, Ministerstvem spravedlnosti Èeské republiky, è. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne do prvního oddílu seznamu ústavù kvalifikovaných pro znaleckou èinnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnìní pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod poøadovým èíslem /2019 znaleckého deníku. 7

8 E. Pøílohy Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapì 8

9 Poøízená fotodokumentace 9

10 Územní plán obce Sloveè výøez 10

11 Srovnávané nemovitosti Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è Identifikace Prodej, Pozemek, 2105 m 2, Chlumec nad Cidlinou IV, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové Celková cena: Kè Adresa: Chlumec nad Cidlinou IV, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) Cena dle kupní smlouvy Kupní smlouva podepsaná dne Èíslo øízení Kè Plocha pozemku (m2) Souèasné využití pro bydlení V-9723/ Slovní popis Nabízíme k prodeji pozemek v klidné èásti Chlumce nad Cidlinou. Elektøina je na hranici pozemku, na pozemku jsou 2 studnì, kùlna, chatka. V územním plánu je pozemek urèen k rekreaèní výstavbì. V blízkosti sjezd na dálnici D11 smìr Hradec Králové - Praha. Více informací u makléøe. S financováním rádi pomùžeme. 11

12 4. Fotodokumentace 5. Mapové zobrazení Oceòovaná nemovitost Srovnávaná nemovitost Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è Identifikace Prodej, Pozemek, 2150 m 2, Podmoky, okres Nymburk Celková cena: Kè Adresa: Podmoky, okres Nymburk 12

13 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) Cena Kè Souèasné využití pro bydlení Plocha pozemku (m2) 2150 Slovní popis Nabízím k prodeji zajímavý pozemek ve slepé ulici obce Podmoky. V dolní èásti pozemku je možná výstavba domku. Horní èást možná k relaxaci a vytvoøení terasy s výhledem na horizont. Inženýrské sítì v dostupnosti cca 40m od hranice pozemku (kanalizace, voda, elektøina). 4. Fotodokumentace 13

14 5. Mapové zobrazení Oceòovaná nemovitost Srovnávaná nemovitost Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è Identifikace Prodej, Pozemek, 796 m 2, Chotìšice, okres Nymburk Celková cena: Kè Adresa: Chotìšice, okres Nymburk 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 14

15 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) Cena Kè Souèasné využití pro bydlení Plocha pozemku (m2) 796 Slovní popis Prodej pozemku urèeného ke stavbì RD, Chotìšice. CP 796 m2. Ulièní šíøka cca 16,5 m. Rovinatá parcela v klidné èásti obce. Pozemek není napojen na inženýrské sítì - vodovod a elektøina u pozemku (pozemek se nachází v zástavbì dalších RD). Více info v RK 4. Fotodokumentace 5. Mapové zobrazení Oceòovaná nemovitost Srovnávaná nemovitost 15

16 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è Identifikace Prodej, Pozemek, 1440 m 2, Starý Bydžov, okres Hradec Králové Celková cena: Kè Adresa: Starý Bydžov, okres Hradec Králové 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) Cena Kè Souèasné využití pro bydlení Plocha pozemku (m2) 1440 Slovní popis Sítì na hranici pozemku. Parcela má pøístup z asfaltové komunikace pøímo na pozemek, uprostøed staré zástavby, tedy již je jasné, jak vypadá okolí. Možno rozdìlit na dvì stavební parcely a koupit jen polovinu pozemku samostatnì. V souladu s územním plánem pro zástavbu rodinných domù. V souèasné dobì spojené s rodinným domem po èásteèné rekonstrukci, který se prodává samostatnì s pozemkem 786 m2. Celková výmìra pozemku parcel a pozemku s domem je 2226 m2. Možno koupit spoleènì. 16

17 4. Fotodokumentace 5. Mapové zobrazení Oceòovaná nemovitost Srovnávaná nemovitost Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è Identifikace Prodej, Pozemek, 1751 m 2, Dlouhopolsko, okres Nymburk Celková cena: Kè Adresa: Dlouhopolsko, okres Nymburk 17

18 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) Cena dle kupní smlouvy Kupní smlouva podepsaná dne Èíslo øízení Kè Plocha pozemku (m2) Souèasné využití pro bydlení V-1277/ Slovní popis Pozemek urèený územním plánem k výstavbì rodinného domu. Rovinatá parcela o celkové výmìøe 1751 m2 je oplocená a pøístupná z veøejné komunikace. Možnost napojení na obecní vodovod (za pøedpokladu uvedení komunikace do pùvodního stavu), plynovod a elektrickou sí. V obci je pouze deš ová kanalizace, odpady je nutné øešit èistièkou pøípadnì jímkou èi septikem. Dlouhopolsko je malá obec ležící v okrese Nymburk, ve vzdálenosti 5 km od Mìstce Králové, kde najdeme veškerou obèanskou vybavenost. Mìsto Chlumec nad Cidlinou vzdáleno 11 km a Podìbrady 14 km. Dobrá dopravní dostupnost - autobus a nájezd na dálnici D11 vzdálen pouze 7 km. 4. Fotodokumentace 18

19 5. Mapové zobrazení Oceòovaná nemovitost Srovnávaná nemovitost 19

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è / ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 7280-1823/2018 Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úøad Litomìøice, JUDr. Ondøej Mareš, LL.M., Masarykova 679/33, 412 01 Litomìøice Úèel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /2018 ver Ing. LANG Milan XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/ Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /2018 ver Ing. LANG Milan XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/ Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 7398-1941/2018 ver. 2 Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úøad Litomìøice JUDr. Ondøej Mareš, LL.M. Masarykova 679/33, 412 01 Litomìrice Úèel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è / ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 7113-1656/2018 Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Ondøej Mareš soudní exekutor Exekutorský úøad Litomìøice Masarykova 679/33 412 01 Litomìøice Úèel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è / ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 8024-488/2019 Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Ondøej Mareš, LL.M. - soudní exekutor Exekutorský úøad Litomìøice Masarykova 679/33 412 01 Litomìøice Úèel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è / ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 8297-761/2019 Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úøad Litomìøice JUDr. Ondøej Mareš, LL.M., Masarykova 679/33 412 01 Litomìøice Úèel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / Tel.:

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / Tel.: ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 7805-269/2019 Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2019. Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/ Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2019. Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/ Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 7806-270/2019 Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2018. Mělník

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2018. Mělník ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 6020-863/2018 Objednatel znaleckého posudku: Dražební kancelář Dražbyprost Mírové náměstí 2 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 5914-757/2018 Objednatel znaleckého posudku: Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, Cejl 494/25, 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny podílu

Více

Znalecký posudek. č /2017. Objednatel: Dražební kancelář Dražbyprost Mírové náměstí Ústí nad Labem

Znalecký posudek. č /2017. Objednatel: Dražební kancelář Dražbyprost Mírové náměstí Ústí nad Labem Znalecký posudek č. 3788-54/2017 Objednatel: Dražební kancelář Dražbyprost Mírové náměstí 2 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ¼ na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č. xxx-xx/2018. Tomko a partneři v.o.s. Blodkova Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č. xxx-xx/2018. Tomko a partneři v.o.s. Blodkova Praha ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. xxx-xx/2018 Objednatel znaleckého posudku: Tomko a partneři v.o.s. Blodkova 8 130 00 Praha 3 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny podílu nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2018

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2018 ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 5896-739/2018 Objednatel znaleckého posudku: DV Insolvence, v.o.s., IČ: 01929101, se sídlem V Luhu 754/18, 140 00 Praha 4, insolvenční správce dlužníka Lukáše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2097-631/2015 Objednatel znaleckého posudku: LESS & FOREST, s.r.o. Ostrov 3 285 22 Zbraslavice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků za účelem prodeje nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 7577-41/2019 Objednatel znaleckého posudku: Prokonzulta, a.s. dražební společnost, Křenová 299/26, 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2019

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2019 ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 7817-281/2019 Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č. xxx-xx/2018. Tomko a partneři v.o.s. Blodkova Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č. xxx-xx/2018. Tomko a partneři v.o.s. Blodkova Praha ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. xxx-xx/2018 Objednatel znaleckého posudku: Tomko a partneři v.o.s. Blodkova 8 130 00 Praha 3 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. Objednavatel znaleckého posudku: Palackého třída 2203/ Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. Objednavatel znaleckého posudku: Palackého třída 2203/ Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 3876-142/2017 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Aukvis a.s. Palackého třída 2203/186 612 00 Brno Stanovení obvyklé ceny pozemku za účelem zpeněžení nemovitosti.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 7297-1840/2018 Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o., Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti Znalecký posudek èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti kraj Vysoèina, okres Havlíèkùv Brod, obec a katastrální území Kvìtinov, list vlastnictví è. 278 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 poz. parc. è.

Více

Znalecký posudek. č /2018. Stanovení obvyklé ceny pozemku v kat. území Kaliště pro účely insolvenčního řízení.

Znalecký posudek. č /2018. Stanovení obvyklé ceny pozemku v kat. území Kaliště pro účely insolvenčního řízení. Znalecký posudek č. 6493-1336/2018 Objednatel: AK Houser Sokolská 1802/32 Praha 2 120 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku v kat. území Kaliště pro účely insolvenčního řízení. Dle

Více

Znalecký posudek. č /2017

Znalecký posudek. č /2017 Znalecký posudek č. 3948-214/2017 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku parc. č. 684/9 v obci Záchlumí, kat. území Záchlumí, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2017. nad Labem. potřeby dražby. Praha-východ Mánesova 1374/ Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2017. nad Labem. potřeby dražby. Praha-východ Mánesova 1374/ Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 4473-830/2017 Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è / ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 7073-1616/2018 Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Ondøej Mareš, LL.M., soudní exekutor Exekutorský úøad Litomìøice Masarykova 679/33 412 01 Litomìøice Úèel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è / ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 8034-498/2019 Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Ondøej Mareš, LL.M., soudní exekutor Exekutorský úøad Litomìøice Masarykova 679/33 412 01 Litomìøice Úèel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 7137-1680/2018 Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor Cejl 494/25 602 00 Brno Účel znaleckého posudku:

Více

DODATEK KE ZNALECKÉMU POSUDKU

DODATEK KE ZNALECKÉMU POSUDKU DODATEK KE ZNALECKÉMU POSUDKU o ceně nemovitých věcí č. 6130-973/2018 Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno město Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor Cejl 494/25 602 00 Brno Účel znaleckého

Více

Znalecký posudek. è /18

Znalecký posudek. è /18 1 Ing. Jan Slezák, znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí Znalecký posudek è. 432-2/18 o cenì nemovitosti pozemkù p.è. 257/1 a p.è. 258/7 v k.ú. Støíbrnice u Uherského Hradištì v obci Støíbrnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. o ceně nemovitých věcí. PROKONZULTA, a.s. - Ing. Eva Jeřábková, Křenová 299/26, Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. o ceně nemovitých věcí. PROKONZULTA, a.s. - Ing. Eva Jeřábková, Křenová 299/26, Brno ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 4119-385/2017 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. - Ing. Eva Jeřábková, Křenová 299/26, 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny

Více

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny zemědělských pozemků pro účely dražby. č /2016

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny zemědělských pozemků pro účely dražby. č /2016 Znalecký posudek č. 3311-832/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny zemědělských pozemků pro účely dražby. Dle mezinárodně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è / ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 7513-2056/2018 Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úøad Litomìøice JUDr. Ondøej Mareš, LL.M. Masarykova 679/33 412 01 Litomìøice Úèel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016 Znalecký posudek č. xx - xx /2016 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. Objednatel: Jan Prošek Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Dle mezinárodně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è / ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 7405-1948/2018 Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Ondøej Mareš LL.M., soudní exekutor Exekutorský úøad Litomìøice Masarykova 679/33 412 01 Litomìøice Úèel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2019. o ceně nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2019. o ceně nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 8662-1126/2019 Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC, Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor Dr. Milady Horákové 496/27 779 00 Olomouc Účel znaleckého

Více

Znalecký posudek. č /2018

Znalecký posudek. č /2018 Znalecký posudek č. 5796-639/2018 Objednatel: Mgr. Ing. Ladislav Málek IS Ivana Kurze Sudoměřská 1550/6 130 00 Praha 3 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků v kat. území Bakov pro účely

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2018. Mírové náměstí 2/ Ústí nad Labem IČ:

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2018. Mírové náměstí 2/ Ústí nad Labem IČ: ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 69191462/2018 Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem IČ: 28741552 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è / ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 7493-2036/2018 Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úøad Litomìøice, JUDr. Ondøej Mareš, LL.M., Masarykova 679/33, 412 01 Litomìrice Úèel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny zemědělských pozemků pro účely dražby. č /2016

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny zemědělských pozemků pro účely dražby. č /2016 Znalecký posudek č. 3326-847/2016 Objednatel: Jan Prošek Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny zemědělských pozemků pro účely dražby.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2017

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2017 ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 4607-964/2017 Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o., Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 5294-137/2018 Objednatel znaleckého posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 7019-1562/2018 Objednatel znaleckého posudku: Mgr. Luboš Holík, Dlouhá 178/15, Litoměřice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí za účelem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 6318-1161/2018 Objednatel znaleckého posudku: Mgr. Stanislav Molák Exekutorský úřad Havlíčkův Brod Bělohradská 299 580 01 Havlíčkův Brod Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Křenová 299/ Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Křenová 299/ Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2377-911/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny lesních pozemků vč. porostů v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / /26, Brno. okres Svitavy

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / /26, Brno. okres Svitavy ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 8256-720/2019 Objednatel znaleckého posudku: Prokonzulta, a.s. dražební společnost Křenová 299/26, 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 4233-590/2017 Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. Křenová 299/ Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. Křenová 299/ Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 3987-253/2017 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků v kat. území Osvětimany za účelem zpeněžení

Více

Znalecký posudek. č /2016

Znalecký posudek. č /2016 Znalecký posudek č. 3114-635/2016 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. dlužník: Layerová Hana Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny 1/4 podílu pozemků parc. č. 607/33, 607/34

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 4197-454/2017 Objednatel znaleckého posudku: JUDr.Veronika Matějková,Notářka v Teplicích,Mírové náměstí 3057,Teplice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2018. Křenova 229/ Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2018. Křenova 229/ Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 6283-1126/2018 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenova 229/26 60200 Brno Stanovení obvyklé ceny pozemku za účelem zpeněžení nemovitosti.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 6298-1141/2018 Objednatel znaleckého posudku: Dražební kancelář Dražbyprost Mírové náměstí 2 400 00 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2017. PROKONZULTA a.s. Křenová Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2017. PROKONZULTA a.s. Křenová Brno ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 5153-1510/2017 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Křenová 26 60200 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro potřeby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è / ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 8041-505/2019 Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úøad Litomìøice JUDr. Ondøej Mareš, LL.M. Adresa: Masarykova 679/33, 412 01 Litomìrice Úèel znaleckého

Více

Znalecký posudek. č /2017

Znalecký posudek. č /2017 Znalecký posudek č. 3786-52/2017 Objednatel: Dražební kancelář Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny ideální 1/6 podílu na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è / ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 7490-2033/2018 Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Ondøej Mareš, LL.M., soudní exekutor Exekutorský úøad Litomìøice Masarykova 679/33 412 01 Litomìøice Úèel

Více

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Znalecký posudek č. 747-19/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 55, obec Radenín, kat. území Radenín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 7724-188/2019 Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o., Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

Znalecký posudek č. 818

Znalecký posudek č. 818 Znalecký posudek č. 818 o ceně obvyklé pozemek parc.č. 430/9 ( orná půda ) v kat. území Jeviněves, obec Jeviněves, okres Mělník, zapsáno na LV 304. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4631 15/2016 o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. Znojmo Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vít Novozámský Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 239-2979/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 603/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 603/5 a 616/6 v k.ú. Horní Suchá, obec Horní Suchá, okr. Karviná. Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3739-335/2017 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku parc.č. st. 41, jehož součástí je rodinný dům č.p. 63 a pozemku parc.č. 281, včetně součástí

Více

Znalecký posudek číslo 971/10/2016

Znalecký posudek číslo 971/10/2016 Znalecký posudek číslo 971/10/2016 Odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty) Předmět ocenění: A1) Spoluvlastnický podíl 1/6 na pozemku parc.č. 2488/6 v k.ú. Český Těšín, zapsaný na LV č. 1223 A2) spoluvlastnický

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174-3729/13 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2755/36 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/78 na pozemcích parc.č. 2755/1 a 2755/21 v k.ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, okres

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2017. Čechyňská 419/14a Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2017. Čechyňská 419/14a Brno ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 5039-1396/2017 Objednatel znaleckého posudku: Kancelář správců v.o.s. Čechyňská 419/14a 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost, s. r. o. Mírové nám Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost, s. r. o. Mírové nám Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 4723-1080/2017 Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost, s. r. o. Mírové nám. 2 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pč. 248/1 zapsaného na

Více

031 EX 405/05-57 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1444/38

031 EX 405/05-57 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1444/38 031 EX 405/05-57 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1444/38 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky parc.č. 827/1, 827/5 a 827/6 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Obříství, k.ú. Obříství Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 7528-2071/2018 Objednatel znaleckého posudku: Okresní soud v Litoměřicích ve věci řízení o dědictví po Janě Žákové; Na Valech 525/12, 412 01 Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è / ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 7465-2008/2018 Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Ondøej Mareš, LL.M., soudní exekutor Exekutorský úøad Litomìøice Masarykova 679/33 412 01 Litomìøice Úèel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 185-3230/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 5496-339/2018 Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

Znalecký posudek č. ZP-2925

Znalecký posudek č. ZP-2925 Znalecký posudek č. ZP-2925 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích st. parc.č. 1882 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek parc.č. 265/52 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 265/53

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2016. Křenová 299/ Brno-město

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /2016. Křenová 299/ Brno-město ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 3266-787/2016 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Křenová 299/26 60200 Brno-město Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků v obci Boršov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3254/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku parc.č. 315 v k.ú. Brušperk, obec Brušperk, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2151/2013 O ceně obvyklé pozemků č.par. 14/2 a 14/5 zahrady v obci Krsy, okres Plzeň - sever, kat. území Kejšovice, kraj Plzeňský. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č /

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 7826-290/2019 Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem IČ: 28741552 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé

Více

Znalecký posudek. č /2017

Znalecký posudek. č /2017 Znalecký posudek č. 3922-188/2017 Objednatel: Dražbyprost, s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 k pozemkům

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-427/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 355/9, parc.č. 413/5, parc..č 413/6, parc.č. 413/8, parc.č. 413/32, parc.č. 413/33, parc.č. 413/34, parc.č. 413/35, parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3063-229/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. st.250 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku par.č. st.245/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Tlumačov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-3157/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1309-581/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1309-581/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1309-581/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku zahrada parcel. číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-3747/13 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku parc.č. 622/11 v k.ú. Černotín, obec Černotín, okres Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. o ceně nemovitých věcí. PROKONZULTA, a.s. - Ing. Eva Jeřábková, Křenová 299/26, Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. o ceně nemovitých věcí. PROKONZULTA, a.s. - Ing. Eva Jeřábková, Křenová 299/26, Brno ZNALECKÝ POSUDEK o ceně nemovitých věcí č. 4098-364/2017 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. - Ing. Eva Jeřábková, Křenová 299/26, 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2852-164/2016 o odhadu ceny obvyklé (spoluvlastnického podílu ve výši ½) pozemku parc.č. 509/71, v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obci Nový Jičín, okresu Nový Jičín (LV 4736)

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1808-342/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1808-342/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1808-342/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků užívaných jako zahrada v zastavitelném

Více

Znalecký posudek č. ZP-1445

Znalecký posudek č. ZP-1445 Znalecký posudek č. ZP-1445 o ceně obvyklé na pozemku parc. č. 455/15 ( zahrada ) v kat. území Ševětín, obec Ševětín, okres České Budějovice, zapsáno na LV 1281. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3912-508/2017 o odhadu ceny obvyklé: spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na pozemku parc.č. 2742/3, vše v katastrálním území Spálov, obci Spálov, okres Nový Jičín (LV č.495)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2018

ZNALECKÝ POSUDEK č /2018 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 4690-526/2018 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: nebytové jednotky garáže č., v bytovém domě č.p. 1809, na pozemku parc.č. St. 229/2, včetně spoluvlastnického podílu ve výši

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5290-275/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5290-275/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5290-275/2011 Zemědělských pozemků p. č. 838, p. č. 843, p. č. 1548/156 a ostatní plochy - neplodné půdy p. č. 1506/59 zapsaných na LV 1608 pro obec Vranovice, katastrální území Vranovice

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro insolvenční řízení KSBR 37 INS 32135/2015-A-17

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro insolvenční řízení KSBR 37 INS 32135/2015-A-17 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3405-1/2017 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemků parc.č. 107/2, parc.č. 108/1, parc.č. 110/1, parc.č. 110/2, parc.č. 110/3, parc.č. 110/4, parc.č. 110/5, parc.č. 111/1,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2943-255/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 1166/2 a parc.č. 1167/2, v k.ú. Žádovice, obci Žádovice, okrese Hodonín (LV 826) Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2718-30/2016 o odhadu ceny obvyklé (spoluvlastnického podílu ve výši 1/4) na pozemku parc.č. 6117, v k.ú. Únanov, obci Únanov, okrese Znojmo (LV 699) Objednatel posudku: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 368-10/15 O ceně pozemků p.č. 2349/9, 2349/10, 2349/11 a 2370/2 v k.ú.opava-předměstí, obec Opava, kraj Moravskoslezský Objednatel znaleckého posudku: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2939-251/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 2961 a parc.č. 4623/1, v k.ú. Sudoměřice, obci Sudoměřice, okresu Hodonín (LV 687) Objednatel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1286/2 (LV 3338), a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 1286/1 a 1299/2 (LV č. 3314), vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. ZP-2919

Znalecký posudek č. ZP-2919 Znalecký posudek č. ZP-2919 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 3849/52 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4428/3 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4431/1 ( orná půda ),

Více