ZPRACOVÁNÍ UČEBNÍHO TEXTU PRO VÝUKU PŘEDMĚTU SVĚTOVÁ KUCHYNĚ - 3. ROČNÍK OBORU KUCHAŘ SZaŠ, SOU a U RAJHRAD, MASARYKOVA 198, PRACOVIŠTĚ ŽELEŠICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRACOVÁNÍ UČEBNÍHO TEXTU PRO VÝUKU PŘEDMĚTU SVĚTOVÁ KUCHYNĚ - 3. ROČNÍK OBORU KUCHAŘ SZaŠ, SOU a U RAJHRAD, MASARYKOVA 198, PRACOVIŠTĚ ŽELEŠICE"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SVĚTOVÁ KUCHYNĚ ZPRACOVÁNÍ UČEBNÍHO TEXTU PRO VÝUKU PŘEDMĚTU SVĚTOVÁ KUCHYNĚ - 3. ROČNÍK OBORU KUCHAŘ SZaŠ, SOU a U RAJHRAD, MASARYKOVA 198, PRACOVIŠTĚ ŽELEŠICE BRNO 2006 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda Vypracovala: Luisa Milková

2 Děkuji vedoucímu bakalářské práce panu Mgr. et Mgr. Karlu Ourodovi a konzultantům paní PhDr. Zdeňce Endlicherové a Ing. Věře Matějkové za metodickou pomoc, cenné rady a odborné vedení, které mi poskytli při zpracovávání této práce. 2

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a zpřístupněna ke studijním účelům. Brno, 20. června 2006 Luisa Milková 3

4 OBSAH Strana ÚVOD CHARAKTERISTIKA CÍLOVÉ SKUPINY PŘÍPRAVA UČITELE NÁVAZNOST PŘEDMĚTU SVĚTOVÁ KUCHYNĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVOD DO PŘEDMĚTU SVĚTOVÁ KUCHYNĚ JEDNOTLIVÉ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č FRANCOUZSKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č ITALSKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č ŠPANĚLSKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č BALKÁNSKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č RUSKÁ KUCHYNĚ A KUCHYNĚ UKRAJINY Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č KUCHYNĚ SEVERSKÝCH A POBALTSKÝCH STÁTŮ Kontrolní otázky

5 Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č POLSKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č SLOVENSKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č RAKOUSKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č NĚMECKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č MAĎARSKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č ANGLICKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č AMERICKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č MEXICKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č

6 4.16. ARABSKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č AFRICKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č JAPONSKÁ KUCHYNĚ A KUCHYNĚ JIHOVÝCHODNÍ ASIE Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č ČÍNSKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č INDICKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č ŽIDOVSKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č KRAJOVÉ SPECIALITY ČESKÁ A MORAVSKÁ KUCHYNĚ Kontrolní otázky Zadání domácí úlohy Některé otázky k didaktickému testu č SLOVNÍČEK GASTRONOMICKÝCH VÝRAZŮ DISKUSE 96 ZÁVĚR 97 ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA 98 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 100 SEZNAM PŘÍLOH

7 1. UČEBNÍ OSNOVA 2. UČEBNÍ PLÁN 3. TÉMATICKÝ PLÁN 4. OBRAZY POKRMŮ 5. DEKORATIVNÍ PRVKY 6. OBRAZY POTRAVIN 7. VÝSLEDKY TESTŮ 7

8 ÚVOD Světová kuchyně zaujímá v současné gastronomii vzrůstající význam. Sílící trend světové kuchyně je dán prohlubující se globalizací a rozšiřujícími se mezinárodními vztahy.proto je nutné na tuto situaci reagovat i v odborném školství a připravovat žáky oboru Kuchař v dovednostech přípravy pokrmů mezinárodních kuchyní i teoretických znalostech o typických jídlech jednotlivých národů. Tyto důvody mě především vedly k rozhodnutí, že jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila zpracování učebního textu pro výuku předmětu Světová kuchyně. Zohlednila jsem rovněž současné trendy Národního ústavu odborného vzdělávání i dalších školských institucí, které kladou důraz na komplexnost vzdělávání, odbornost přípravy s přihlédnutím k mezinárodním aspektům v rámci vzdělávání žáků při vlastní odborné i jazykové přípravě. Tato koncepce ústředních školských orgánů se stala zásadním východiskem pro zpracování mé bakalářské práce. Předmět Světová kuchyně se vyučuje ve 3. ročníku oboru Kuchař. Hodinová dotace tohoto předmětu podle doporučeného učebního plánu je pouze 16,5 hodiny za školní rok, proto musí být učební text velice pečlivě a promyšleně zpracován, aby výuka byla dostatečně efektivní a žáci získali potřebné teoretické znalosti jako základ pro jejich praktickou přípravu. Řada absolventů školy se ve svém profesním zaměření uplatní v kuchyních velkých hotelů a restaurací, kde znalost pokrmů světové kuchyně je nedílnou součástí jejich odborné způsobilosti. Proto je nutné přistupovat zodpovědně k jejich teoretické výuce. Vyučující musí neustále sledovat vývoj ve světové gastronomii, získávat nové poznatky z oblasti stravování, zejména s důrazem na racionální výživu a tyto nové trendy přenášet do výuky a tak neustále učební texty aktualizovat. Je zejména žádoucí klást důraz na nové technologie, souznění chutí, barev a surovin, sezónnost a přípravu prezentačních pokrmů. Nedílnou součástí přípravy pokrmů je stránka ekonomická. Vzhledem k tomu, že hotely a restaurace jsou podnikatelské subjekty, které pracují na principech tržního hospodářství, 8

9 je nutné žáky naučit, aby v rámci kalkulace nákladů vzali v úvahu ekonomický efekt hospodaření. Žáci musí mít ovšem na zřeteli, že v prvé řadě musí uspokojit hosta kvalitou svých výrobků v plné šíři od předkrmů, polévek, hlavních jídel, dezertů. Proto ve svém učebním textu uvádím stěžejní receptury i technologické postupy při přípravě hlavních zástupců pokrmů jednotlivých mezinárodních kuchyní. Při zpracování výukového materiálu vycházím ze svých dosavadních zkušeností s výukou tohoto předmětu a učební text jsem sestavovala s výhledem na jeho použití v rozšiřujících odborných kurzech pro stávající pracovníky ve stravovacích zařízeních. Ve své práci s učebním textem jsem vycházela ze zásady, že každý výukový materiál musí respektovat určité parametry (Průcha, 2002). Vzhledem k charakteru tohoto učebního textu jsem jejich počet redukovala a použila jsem pouze hlavní prvky (kontrolní otázky, zadání domácí úlohy, některé otázky k didaktickému testu). V příloze uvádím odpovědi k některým otázkám k didaktickému testu, ovšem vzhledem k rozsahu předkládané práce, jsem se zaměřila pouze na odpovědi na těžší otázky. Řadu receptur, které jsem zpracovala ve své vytvořené studijní opoře, jsem převzala z materiálů, které uvádím v seznamu literatury. Technologické postupy jsem pro žáky metodicky upravila. Svou práci jsem doplnila řadou vyobrazení surovin i hotových pokrmů, jejichž výběr budu používat při konkrétních hodinách výuky. Svou práci jsem zpracovávala podle aktuálních pedagogických dokumentů. Vzhledem k tomu, že probíhala optimalizace školských zařízení a došlo ke slučování škol a následně ke změně názvu školy, uvádím pedagogickou dokumentaci v přílohách podle aktuálního názvu. Protože dosud nebyl vytvořen školní vzdělávací program pro obor vzdělání Kuchař, vycházela jsem při sestavení tématického plánu pro předmět Světová kuchyně z rámcového rozpisu učiva pro předmět Technologie. Pro dodržení návaznosti při výuce odborných předmětů jsem použila odpovídající rámcový rozpis učiva pro předmět Světová kuchyně, který uvádím v příloze. (č. 1) Vytvořený učební text svým rozsahem vysoce překračuje stávající hodinovou dotaci vyučovaného předmětu. Vycházím ovšem z předpokladu, že vzhledem k narůstajícímu významu mezinárodních vztahů bude hodinová dotace předmětu Světová kuchyně výrazněji posílena. Proto jsem sestavila učební materiál, který by bude použitelný i perspektivně. Rovněž předpokládám použití tohoto materiálu jako studijní opory v rozšiřujících profesních kurzech. Zpracovaný text se bude moci využít variabilně v návaznosti na konkrétní specifikaci těchto profesních kurzů. 9

10 1. CHARAKTERISTIKA CÍLOVÉ SKUPINY Učební text je zpracován pro 3. ročník oboru vzdělání Kuchař ADOLESCENCE Komplexní vývojově psychologická charakteristika adolescence Období puberty a adolescence patří mezi období dospívání. Období dospívání je obdobím zlomů, přáních po samostatnosti, osvobozením od dětství, experimentování s novým chováním, vytváření nových hodnot. Období adolescence let Začíná přibližně mezi rokem a končí plným rozvinutím tělesných a duševních schopností. Horní hranice je individuálně pohyblivá, nejčastěji to bývá mezi rokem. Uznání dospělosti, tj. 18. rok, se vždy nekryje s dosažením psychické dospělosti. Část mládeže v tomto období končí všeobecné vzdělání na střední škole nebo přípravu na učilištích. Mnozí již vstupují do zaměstnání, jiní pokračují ve studiu na VŠ. Individuální rozdíly. Mladý člověk si vytváří světový názor, mravní zásady, klade si životní cíle, připravuje se na budoucí povolání nebo vstupuje do zaměstnání. Adolescence nastává po pubertě. Pravidla u dívek i chlapců kolem roku vývoje. Dochází z pravidla k: Uklidnění v tělesném vývoji Vzhled mladého člověka nabývá definitivní podoby Koncem tohoto období se má mladý člověk stát: Samostatně myslícím a odpovědně jednajícím člověkem Zralým k založení rodiny Osvojit si nebo být připraven na určité povolání. Mezi podstatné rysy patří dva procesy, které se navzájem ovlivňují 1. vyhraňování osobnosti 2. začleňování do užších širších společenských vztahů socializace 10

11 Osobnost dospívajícího je charakterizována mnohostranným vývojem ve všech stránkách své osobnosti. A) utváření základních osobnostních vlastností osobnost se strukturuje nejdůležitějším momentem je vztah k vlastnímu já sebepojetí, sebekoncepce, sebehodnocení sebepojetí dospívající si utváří obraz o sobě, předměty srovnává a hodnotí. S tímto vztahem k vlastnímu já souvisí pojem tzv. ADOLESCENTNÍHO EGOCENTRISMU což je projev úsilí o hledání sebe sama, k obrazu o sobě má člověk i hodnocení Sebehodnocení 1. srovnává reálný obraz s obrazem ideálním 2. význam má i to, co si o něm myslí druzí lidé 3. je základem přiměřené úcty, sebeúcty dospívajícího B) Rozvíjí se i motivační stránka osobnosti, hlavně potřeba seberealizace a sebeuplatnění. Tuto seberealizace a sebeuplatnění motivuje tvorba životních cílů a plánů C) Aktivizují se potřeby sebevýchovy a sebevzdělávání D) Utváří se samostatnost a nezávislost E) V tomto období nastává i složitější vývoj Emoční závislost = citové emancipace zde se střetávají dva druhy potřeb: a) nezávislost, samostatnost b) pozitivní vztah k někomu s citovou odezvou potřeba afilace F) V průběhu dospívání dochází ke změnám v postojích a zájmech. Mění se charakter rozsah intenzita zájmů Zájmová činnost je ovlivněna Vytvářením nových vztahů k dospělým Kvalitativními změnami v poznání 11

12 Zvýšenou citlivostí Změnou sociálních pozic v rodině, společnosti G) Změna od vnějšího řízení k AUTOREGULACI, vnější kontrola přechází k SEBEKONTROLE H) Vyvíjí se i vůle I) Poznávací procesy u dospívajících: Zdokonaluje se smyslové vnímání Ustaluje se pozornost Zlepšuje se kvalita paměti i kapacita J) Rozvíjí se i myšlenkové procesy Spadá sem třetí stadium PIAGETA období abstraktních a formálních operací Při řešení problémů uvažuje o alternativě, systematicky ji zkouší a hodnotí Je schopen přemýšlet o myšlení Myšlení je doprovázeno idealismem S myšlením je spojen rozvoj řeči Rozvíjí se i fantazie jako most mezi skutečností a budoucností pro tvořivost K) Prožívání a citový život adolescenta časté střídání nálad, které bylo typické u pubescentů mizí a nastává celkové uklidnění. Stávají se extrovertními. Jedná se o méně konfliktní, ustálené období. L) Dochází k prvnímu pohlavnímu sbližování první lásky, první sexuální zkušenosti. Otázky nechtěných těhotenství umělých přerušení těhotenství potratů M) sociální vztahy oceňována je tolerantnost, spravedlnost, zájem o problémy dospívajících nejlépe je přijímán demokratický styl výchovy vznik přátelství má hlubší charakter, je založeno na pochopení. Tělesný a pohybový vývoj Mladý organismus se ve svém vývoji ustaluje, dozrává a dotváří. Koncem období nabývá tělo typicky ženského nebo mužského tvaru. Růst se ustaluje kolem 20. roku. Prodlužuje se trup a zvětšuje se objem hrudníku. Ztrácí se dětský výraz tváře, končí vývoj pohlavních znaků, roste síla a výkonnost svalů. Pohyby adolescenta jsou koordinované, harmonické, ladné. 12

13 Vývoj poznávacích procesů Rozvoj intelektuálních schopností se postupně ukončuje. Rozvíjí se logické myšlení, které se projevuje ve schopnosti řešit různé problémy. Mladý člověk nechce mechanicky přijímat názory jiných, ověřuje si je a hodnotí. Diskutuje o nich, jak s vrstevníky, tak s dospělými, v diskusích projevuje bystrost, pohotovost a houževnatost. 13

14 2. PŘÍPRAVA UČITELE NA VYUČOVACÍ HODINU Předmět: Světová kuchyně Datum: 22.září 2005 Ročník: třetí Číslo hodiny: 2 Třída: 3. KA Téma vyučovací hodiny: Francouzská kuchyně Cíle vyučovací hodiny: vzdělávací porozumět charakteru francouzské gastronomie výchovný znalost gastronomických pravidel při sestavování menu Učební pomůcky: Učebnice Technologie přípravy pokrmů 1, Mezinárodní kuchařka, meotar, tabule, jídelní a nápojový lístek z francouzské restaurace Metody a formy hodiny: osvojení nového učiva, hromadná výuka Vyučovací metody výklad nové látky, upevnění nových poznatků, diskuse na dané téma na základě zkušeností z praxe. Struktura vyučovací hodiny Zahájení seznámení s tématem hodiny 1 minuta Zdůraznění výchovného cíle zápis na tabuli Zápis nové látky do třídní knihy, zápis chybějících žáků Kontrola domácího úkolu Vypracování návrhu na snídani dle zásad racionální stravy Opakování a prověřování znalostí v lavicích Zopakování a upevnění probrané látky: Význam světové kuchyně v dnešní době. Co mělo vliv na vývoj kuchařského umění. Která kuchyně je stále vedoucí kuchyní celého světa? Jmenujte potraviny, kterým se dnes dává přednost. Potraviny konvenience. 2 minuty 2 minuty 10 minut Expozice výklad nové látky 10 minut Charakteristika francouzské kuchyně. Studené předkrmy variace malých studených pokrmů. Polévky vývary, bujóny, consomé, olio, krémové polévky. 14

15 Hlavní pokrmy všechna masa libová, úpravy dušené a minutkové. Používá se olej nebo máslo. Červené víno při přípravě pokrmů. Chuťové doplňky při přípravě pokrmů lanýže, žampiony. Přílohy brambory různě upravené, chléb Zelenina velké množství a samozřejmost je zeleninový salát. Typická je konzumace sýrů podávají se jako dezert. Typické moučníky suflé, palačinky, omelety. Oblíbený nápoj je červené víno, šumivé víno, minerální vody, ovocné šťávy. Podávání kávy a digestivu koňak. Zápis do sešitu 6 minut Žáci si vyhotoví stručný zápis dle meotaru do sešitu, viz písemná příprava. Žáci s SPU obdrží nakopírovaný text, se kterým dále pracují při výuce i domácí přípravě. Upevnění nových poznatků formou otázek: 5 minut Otázka: Která kuchyně má nejlepší pověst na světě? Odpověď: Francouzská kuchyně. Otázka: Z kterých chodů se skládá francouzské menu? Odpověď: Studený předkrm, polévka, teplý předkrm, hlavní chod, dezert sýr, teplý moučník, ovoce, káva. Otázka: Který nápoj se podává k palačinkám? Odpověď: Šumivé víno. Otázka: Kterým nápojem se zahajuje stolování? Odpověď: Aperitivem, podporuje chuť k jídlu. Otázka: Kterým nápojem končíme stolování? Odpověď: Digestivem, podporuje trávení. Ve Francii je to koňak. Diskuse k probranému učivu: 5 minut Diskusi řídí učitel, ale odpovídá pouze na otázky, které nejsou žákům jasné. Základní znalosti mají z klasické technologie a stolničení. Pokud si žáci nejsou jisti v odpovědích, vyučující se vrací k problému formou otázek, aby na řešení přišli sami. 15

16 Jedině tak jsou schopni si zapamatovat daný problém. Upozornit na nedostatky v odpovědích. Zdůvodnit správnost odpovědí a odstranit nedostatky při přípravě. Zadání domácí úlohy: 3 minuty Zpracujte písemně téma Zdravá výživa s využitím potravin a pokrmů francouzské kuchyně. Vysvětlení a zápis na tabuli. Závěr 1 minuta Rozloučení a udělení slovní pochvaly za dobrou spolupráci v hodině Světová kuchyně. PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA UČITELE FRANCOUZSKÁ KUCHYNĚ Má pověst nejlepší kuchyně na světě, kuchařské umění přivezli do Francie Římané. Je zde velká rozmanitost krajových specialit. Je typická smíšenými předkrmy, vývary a jemnými krémovými polévkami. Známa je úprava ryb, lasturovců, korýšů, hlemýžďů a žabích stehýnek. Převládají masa libová telecí, hovězí, jehněčí, drůbeží, králičí a zvěřina. Pokrmy z jatečných mas se upravují minutkovým způsobem, tužší masa se dusí na zeleninovém základu. Spotřeba vepřového masa je malá. Pokrmy se upravují na oleji nebo na másle. Pro zvýraznění chutí se používají kromě koření i další chuťové doplňky žampiony, lanýže, bylinkové máslo apod. Mnoho pokrmů se upravuje na víně červeném (hovězí maso, zvěřina), bílém (drůbež, ryby) Rozmanitost úpravy brambor a zeleniny je obdivuhodná. Z brambor jsou to různé druhy brambor smažených, kaše, noky, krokety. Ze zeleniny je zvlášť oblíbená karotka, chřest, fazolové lusky, zelený hrášek, artyčoky, rajčata, květák, hlávkový salát a okurky. 16

17 Zeleninový salát je ve Francii ke každému jídlu samozřejmý. Sýry jsou nejoblíbenějším dezertem po obědě i po večeři a jsou součástí mnoha pokrmů, především zapékaných. Sýrový dezert je složen z více druhů sýrů. Z moučníků se především upravují nákypy, pudinky, palačinky, omelety a jemné kynuté moučníky. Nejoblíbenější nápoj Francouzů je červené víno, minerální vody a ovocné šťávy. Stolování je zpravidla uzavíráno kávou a koňakem (digestivem). 17

18 3. NÁVAZNOST PŘEDMĚTU SVĚTOVÁ KUCHYNĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Při tvorbě učebního textu pro předmět Světová kuchyně jsem vycházela z rámcového vzdělávacího programu, neboť školní vzdělávací program není v současné době zpracován z důvodu, že se obor vzdělávání Kuchař na škole, kde pracuji, postupně ruší. Jako výchozí materiál jsem z tohoto důvodu použila rámcový vzdělávací program. Při jeho aplikaci jsem vycházela zejména z těchto skutečností. 1. Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání je východiskem pro tvorbu učebních plánů ve školním vzdělávacím programu. Do učebního plánu školního vzdělávacího programu se zařazují vyučovací předměty, které se vytvářejí na základě vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů stanovených v rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání. Stanovené vzdělávací oblasti a obsahové okruhy a jejich minimální počty vyučovacích hodin jsou závazné, jejich dodržení ve ŠVP musí být prokazatelné. 2. Disponibilní hodiny jsou určeny pro vytváření profilace ŠVP, realizaci průřezových témat, posílení hodinové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, pro podporu zájmové orientace žáků, pro zavádění výuky dalšího cizího jazyka. 3. Minimální počet vyučovacích hodin za studium je 96, maximální 105. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální 35 hodin (v souladu se školským zákonem). 4. Pro úspěšnou realizaci vzdělávání je nutné vytvářet podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností formou cvičení ( v laboratořích, dílnách, odborných učebnách, fiktivních firmách apod.) a odborného výcviku. Na cvičení a odborný výcvik lze žáky dělit na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na hygienické požadavky podle platných právních předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením. 5. Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP, zejména od okruhů Technologie. Minimální rozsah praktických činností formou odborného výcviku musí činit 41 týdenních hodin celkem. 18

19 6. Ve ŠVP musí být v každém ročníku zařazena tělesná výchova, doporučuje se zařadit další sportovní a relaxační aktivity podporující zdravý vývoj žáků. Je žádoucí zařazovat vhodné pohybové aktivity kompenzující jednostranné fyzické zatížení žáků také v průběhu odborného výcviku. 7. Škola vytváří podmínky pro zkvalitňování jazykových znalostí žáků a pro výuku dalších cizích jazyků podle zájmu a schopností žáků. Předmět Světová kuchyně navazuje a prohlubuje znalosti předmětu Technologie, který je vyučován v 1., 2. i 3. ročníku. Proto jsem při zpracování výukového materiálu vycházela z obsahu učiva a stanovených výsledků vzdělávání v předmětu Technologie. TECHNOLOGIE Žáci se seznamují s potravinami, s jejich druhy a využitelností pro technologické zpracování, s požadavky na jejich jakost, skladování. Pochopí souvislost mezi správnou výživou, zdravým životním stylem a prevencí onemocnění. Jsou vedeni k uplatňování zásad racionální výživy a ke sledování nových trendů v gastronomii. Žáci získají důležité znalosti a návyky v oblasti hygieny a bezpečnosti práce v provozu společného stravování. Cílem okruhu je poskytnout žákům základní poznatky a dovednosti v přípravě pokrmů od předběžné úpravy až k finálnímu výrobku dle zaměření oboru, seznamují se s klasickými i moderními technologickými postupy přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně i různých nápojů. Žáci se obeznámí se základními druhy technického a technologického vybavení používanými v gastronomických provozech, s jejich funkcemi a využitím. Pro zaměření kuchař je tento základní okruh rozšířen v profilujícím okruhu Kuchař. Výsledky vzdělávání Žák: - uplatňuje požadavky na hygienu v gastronomii; Učivo 1. Hygienické požadavky na provoz společného stravování - hygienické předpisy v gastronomii 19

20 - jedná v souladu s předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany; - vysvětlí účel kritických bodů a jeho fungování v praxi; - rozlišuje obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho funkce; - zná organizaci práce ve výrobním středisku; - využívá a kontroluje zařízení skladů potravin, eviduje pohyb zásob; - zná požadavky na ošetřování a skladování potravin; - využívá znalosti o potravinách a výživě při výběru vhodných surovin a technologických úprav pro přípravu pokrmů; - orientuje se ve způsobech předběžné úpravy a přípravy surovin; - vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými druhy tepelných úprav pokrmů a umí je využít; - zná technologické postupy přípravy tradičních pokrmů; - dohotovuje a expeduje pokrmy; - připravuje teplé a studené nápoje běžně zařazené na nápojovém lístku; - zná technologii přípravy dietních pokrmů; - orientuje se v kuchyních cizích zemí, charakterizuje používané suroviny a způsob zpracování a podávání; - sestaví nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických společenství podle jejich - kritické body HACCP - předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany 2. Výrobní středisko - rozdělení - základní vybavení 3. Základy technologie přípravy pokrmů - příprava a předběžná úprava potravin - tepelné úpravy pokrmů - technologické postupy přípravy tradičních pokrmů podle jednotlivých druhů; - nápoje 20

21 tradic a náboženských zvyklostí; - pracuje s normami, recepturami a odbornou literaturou; - objasní princip přeměny látek a energií v organismu; - vysvětlí princip trávení a vstřebávání živin; - objasní podstatu racionální výživy, rozlišuje a charakterizuje hlavní směry ve výživě; - charakterizuje specifika stravování vybraných skupin osob podle různých kriterií; - uvede příklady souvislosti nesprávných stravovacích návyků a civilizačních chorob a dalších poruch s dopadem na výživu; - zná úlohu dietního stravování, vyjmenuje hlavní typy léčebných diet 4. Výživa - metabolismus živin - trávicí soustava, proces trávení - racionální výživa, směry ve výživě - dietní stravování - rozlišuje a charakterizuje potraviny z hlediska druhů. technologického využití a významu ve výživě; 5. Potraviny a nápoje - rozdělení, charakteristika potravin a nápojů, význam ve výživě 21

22 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pojem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme ve smyslu školského zákona žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a žáky nadané. Přístup k výchově a vzdělávání žáků s určitými speciálními vzdělávacími potřebami se v posledních letech radikálně mění, je prosazována tendence k integraci těchto žáků do běžných školních kolektivů, což přispívá jak k jejich socializaci a připravenosti na běžný občanský život, tak k lepšímu přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postižením, sociálním či znevýhodněním. Při zvažování možností a záměrů školy zpřístupnit vzdělávání co nejširšímu spektru žáků a při tvorbě školních vzdělávacích programů je třeba vzít v úvahu: - charakter oboru vzdělání a požadavků na zdravotní způsobilost uchazeče o studium vzhledem ke stupni zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, přínos studia daného oboru pro sociální uplatnění absolventa i jeho osobní uspokojení, - možnosti pracovního uplatnění tohoto absolventa v regionu a potřebu úzké spolupráce se sociálními partnery, - přínos studia daného oboru pro žáky mimořádně nadané, možnosti jejich rozvoje a dalšího uplatnění, - potřebu a způsob úpravy vzdělávacího programu ( učebních plánů, vzdělávacího obsahu, změnu vyučovacích metod a organizace výuky apod,) - materiální a organizační podmínky vzdělávání, možnost snížení počtu žáků ve speciálních nebo integrovaných třídách skupinách, vytváření samostatných oddělení nebo studijních skupin pro výuku některých předmětů, - personální podmínky, tj. především připravenost učitelů na vzdělávání těchto žáků, - podmínky dané platnou legislativou (školskou a sociální) pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich sociální ochranu, pro vzdělávání příslušníků národnostních menšin nebo cizinců. Velmi důležitá je i práce s ostatními žáky a jejich seznámení s problematikou týkající se spolužáků s určitým postižením či znevýhodněním. Do skupiny se zdravotním postižením řadíme žáky s tělesným, mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením, žáky s vadami řeči, žáky s autismem, vývojovými poruchami učení nebo chování a žáky se souběžným 22

23 postižením více vadami. Zdravotním znevýhodněním se rozumí dlouhodobá nemoc, zdravotní oslabení nebo lehčí zdravotní poruchy. Dle typu postižení a omezení ve verbální složce řeči je nutno volit jiný způsob komunikace, zkoušení atd. Je vhodné zpřístupnit žákům výukové texty v počítačové podobě. Samotné jazykové vzdělávání žáků (v českém i cizím jazyce) by mělo být zajištěno odborně připraveným učitelem. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat písemným projevům žáků, zejména projevům sloužícím k jejich hodnocení, neboť může dojít k formálním chybám a zkreslení průkaznosti znalostí žáků.. Významné je vybavení škol a tříd (televize s teletextem, video, odhlučnění tříd). Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) jsou většinou průměrně nadaní. Počet žáků s těmito obtížemi je velmi vysoký, a proto je nutné věnovat této problematice zvýšenou pozornost. Je třeba, aby pedagogové byli dobře informováni o možných úskalích ve výuce, o individuálních potřebách konkrétného žáka. Je nutné volit vhodné metody a formy výuky a hodnocení (individuální tempo, nahrazení psaní dlouhých textů testy, speciální formy zkoušení aj.) a v některých případech i kompenzační pomůcky ( počítače korektury textu, barevné čtení, grafické počítačové programy aj.). Žáci by měli přicházet ze škol poskytujících základní vzdělání s vytvořeným systémem nápravných postupů, kompenzačních postupů a pomůcek atd. Jejich respektování, rozšiřování a modifikace jim napomůže úspěšně absolvovat plný rozsah studia. V některých případech se mohou objevit problémy v chování, které je možné vhodnými výchovnými postupy zvládnout. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Sociálním znevýhodněním se rozumí rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením,. ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta. Ve středním odborném vzdělávání se setkáváme se všemi typy sociálního znevýhodnění, zejména v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Na druhé straně ne všichni žáci pocházející z rodiny s nižší sociální nebo sociálně kulturní úrovní nebo z rodin imigrantů a azylantů vyžadují speciální přístup ve vzdělávání. Rovněž tak je třeba při tvorbě ŠVP a jejich realizaci zohlednit rozdíly mezi jednotlivými druhy sociálního znevýhodnění. Zatímco u žáků ohrožených sociálně patologickými jevy se bude jednat především o volbu vhodných výchovných prostředků a úzkou spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, sociálními pracovníky a jinými odborníky, specifické vzdělávací potřeby žáků 23

24 z odlišného sociálně kulturního prostředí nebo s nižší sociální úrovní se mohou promítnout i do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky i způsobu hodnocení žáků.významným faktorem ovlivňujícím úspěšnost těchto žáků a jejich postoj ke vzdělávání je ekonomická situace rodiny, ale i regionu (zvl. míra nezaměstnanosti). To klade vysoké nároky na školu z hlediska motivace a výchovy žáků, vytváření pozitivního klimatu ve škole a snižování míry předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. U žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí ovlivňují jejich úspěšnost ve vzdělávání např. jiné kulturní tradice a životní návyky, odlišná hodnotová orientace, vliv náboženství a rodiny, jiný postoj ke vzdělávání, k získání kvalifikace a k práci jako zdroje zajištění jedince a rodiny, nízké studijní a pracovní (i psychomotorické) dovednosti a návyky, míra snahy o integraci do společnosti aj. Někteří žáci jiné národnosti mohou mít vzhledem ke svému mateřskému jazyku výraznější komunikační problémy (nedostatečné znalosti češtiny, problémy s osvojováním nové slovní zásoby včetně odborné terminologie, s porozuměním výkladu učitele nebo čtenému textu apod.). V praktickém vyučování se mohou projevit nedostatky polytechnického a psychomotorického charakteru v důsledku jiných životních zkušeností žáků. K tomuto je nutné přihlížet jak při výuce (a to nejen češtiny nebo cizího jazyka), tak při hodnocení žáků. Prvořadou pozornost při výuce žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí je třeba věnovat osvojení českého jazyka, ale i seznamování žáků s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi, s hodnotami a principy demokratické společnosti. Důležitá je motivace žáků ke studiu a poskytování jim zpětné vazby o jejich výkonu (podrobný rozhovor nad výsledky). Na druhé straně do školních vzdělávacích programů by měla být zařazena také podpora vzdělávání těchto žáků v jejich mateřském jazyce a kulturních reáliích. Všichni pedagogičtí pracovníci i ostatní žáci by se měli seznámit se sociálně kulturními zvláštnostmi těchto žáků, aby byli schopni lépe pochopit jejich projevy a problémy a volit vhodné přístupy k nim. Pokud se ve škole vzdělává více žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí, je dobré zřídit funkci asistenta pedagoga znalého příslušné komunity, který pomáhá učitelům i žákům při výuce a vzájemné komunikaci a zejména při komunikaci s rodinami těchto žáků. Vzhledem k tomu, že ve své pedagogické praxi jsem se setkala s řadou žáků se sociálním znevýhodněním, plně jsem si uvědomila, jak je důležité s nimi individuálně pracovat a podchytit jejich zájem o zvolený obor vzdělání. 24

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová KUŘECÍ MASO NA JEHLI ½ kg kuřecích prs Marináda: 1 cibule, 1 stroužek česneku, lžíce zázvoru, chilli paprika, šťáva z citrónu, 2 lžíce oleje, 2 lžičky papriky, pepř, kmín, 150g bílý jogurt - vše rozmixovat

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů Zdenka Horecká Vladimír Horecký Pomazánky A Saláty 150 receptů ÚVoD Pomazánky jsou velmi oblíbenou součástí studené kuchyně. Můžeme je podávat jako předkrm, k snídani a některé i jako večeři. Bez pomazánky

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

Francouzská kuchyně II.

Francouzská kuchyně II. Francouzská kuchyně II. Salát Nicoise Quiche Lorraine Šetrně pečená kachní prsa na pomeranči Ratatouille Flambované palačinky Salát Nicoise 1 ks římského salátu 2 větší brambory 100 g čerstvých zelených

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - Číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha Sladkovodní ryby Losos a jeho pečení Candát na fenyklu Pstruh pečený na alobalu se zeleninou Pošírovaný pstruh Tartare z lososovitého pstruha Losos a jeho pečení 600 g lososa - filet s kůží 1 lžíce mořské

Více

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7)

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) P o l é v k y Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) Hovězí vývar (1,3,7) s masem a domácími nudlemi Jihočeská kulajda (1,3,7) s h o u b a m i P ř e d k r m y 20 Kč 25

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

80 g Plátky uzeného lososa s malým rukolovým salátem, citronem 125,- a parmazánem, bagetka

80 g Plátky uzeného lososa s malým rukolovým salátem, citronem 125,- a parmazánem, bagetka Jídelní lístek Studené předkrmy 80 g Plátky uzeného lososa s malým rukolovým salátem, citronem 125,- a parmazánem, bagetka 80 g Pečené papriky, marinované ve vinném octu, olivovém oleji 85,- a česneku,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_11 Autor

Více

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod Polévky 0,25 l Česneková se sýrem a šunkou, žloutek 35,- 0,25 l Česneková se šunkou a tvarůžkou, žloutek 40,- 0,25 l Vývar dle nabídky s nudlemi a zeleninou 35,- 0,25 l Žampionový krém "N" 35,- 0,25 l

Více

Předkrmy. Polévky. Dětská jídla

Předkrmy. Polévky. Dětská jídla Předkrmy 50g 80g Bruschetta se salátkem z pečených paprik a polníčku, zdobená parmazánovými hoblinami a redukcí z balsamica Carpaccio z pravé hovězí svíčkové v parmazánové krustě, toust Marinované plátky

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. STUDENÉ PŘEDKRMY VARIACE SÝRŮ, OLIVY (NIVA, BALKÁN, EIDAM, MOZZARELLA)

JÍDELNÍ LÍSTEK. STUDENÉ PŘEDKRMY VARIACE SÝRŮ, OLIVY (NIVA, BALKÁN, EIDAM, MOZZARELLA) JÍDELNÍ LÍSTEK. 1 2 100 g 3 5 6 7 8 9 80 11 10 12 13 100 g 120 g 14 70 g 15 70 g 16 125 g STUDENÉ PŘEDKRMY NAKLÁDANÝ HERMELÍN S FEFERONKOU, PEČIVO DUŠENÁ ŠUNKA, ČESNEKOVÉ MÁSLO, PEČIVO VARIACE SÝRŮ, OLIVY

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

tradičně i netradičně

tradičně i netradičně tradičně i netradičně STUDENÉ PŘEDKRMY 100 g Tlačenka z Pohořelického kapra s cibulkou 45,- 100 g Paštika z Pohořelického kapra s cibulovo-mrkvovou marmeládou 45,- a opečenými toasty 100 g Pohořelický

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky.

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky. Kniha receptur OBSAH Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina - nadstandard (minutka) 2. cenová hladina - 2. a 3. jídlo s

Více

restaurace & penzion s trhanými saláty, hoblinkami parmazánu Grana Padano a limetkou, ochucené bazalkovým pestem a balzamikovým glazé

restaurace & penzion s trhanými saláty, hoblinkami parmazánu Grana Padano a limetkou, ochucené bazalkovým pestem a balzamikovým glazé Předkrmy 80g Carpaccio z hovězí svíčkové 135,- s trhanými saláty, hoblinkami parmazánu Grana Padano a limetkou, ochucené bazalkovým pestem a balzamikovým glazé 90g Nugety čerstvého kozího sýru 125,- balené

Více

PROSINCOVÉ SPECIALITY ŠÉFKUCHAŘE

PROSINCOVÉ SPECIALITY ŠÉFKUCHAŘE PROSINCOVÉ SPECIALITY ŠÉFKUCHAŘE Hovězí líčka po Burgundsku s bramborovo - celerovým pyré 195 Kč Staročeská krkovička (vepřová krkovice, bramborové noky, slanina, cibulka, zelí) 165 Kč Hovězí burger BBQ

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Co tak něco na zub k pivu..

Co tak něco na zub k pivu.. Škvar ky, chléb 1 ks Co tak něco na zub k pivu.. 100g Grilované koleno bez kosti, hořčice, křen, okurek, chléb (1,3,10) 30,- 5 ks Grilovaná křidélka (1,3,10) (Okurek, hořčice, křen, chléb) 1 ks Topinka

Více

Příloha č. 1. Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Kuchař číšník H/01 Kuchař číšník Odborný výcvik příprava pokrmů

Příloha č. 1. Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Kuchař číšník H/01 Kuchař číšník Odborný výcvik příprava pokrmů PŘÍLOHY Příloha č. Učební osnova předmětu odborný výcvik příprava pokrmů Název školy Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 Název školního vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání

Více

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,--

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,-- Předkrmy 100g Pomazánka z vepřových výpečků s cibulkou, čerstvý chléb 90g Uzené pstruží filátko, bylinkové máslo, toast 120g Špízky z baby mozzarellky a cherry rajčátek na čerstvém salátu 150g Kuřecí ragů

Více

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek PŘEDKRMY 100g Zvěřinová paštika se šalotkovo-brusinkovým čatní (alergen 3, 7, 12) 73 Kč 100g Filírované vlažné kachní prsíčko pečené do růžova na trhaném salátu

Více

SNÍDANĚ. Vaječné pokrmy nebo omelety ze tří vajec. Pečivo a doplňky. Polévky

SNÍDANĚ. Vaječné pokrmy nebo omelety ze tří vajec. Pečivo a doplňky. Polévky SNÍDANĚ Česká snídaně 118,- Dvě vejce na jakýkoliv způsob, slanina, klobásky, máslo, chléb, káva nebo čaj Anglická snídaně 118,- Toasty, míchaná vejce, slanina, klobásky, máslo, džem, pečivo, káva nebo

Více

Recepty pro týden 13.6.-19.6.

Recepty pro týden 13.6.-19.6. Bramborový nákyp 2 kg brambor 1 lžička másla 120 g sýra s plísní na povrchu pohanková strouhanka 3 lžičky majoránky sůl podle chuti Brambory i se slupkou omyjeme a uvaříme. Zapékací misku vymažeme máslem,

Více

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20 Plodnice hlívy ústřičné mají všestranné využití.jsou vhodné do polévek, omáček, pod maso ale i do salátů a především k nakládání. Ke kulinářským účelům využíváme především klobouky, které mají přímé využití.

Více

Studené předkrmy. Polévky. Teplé předkrmy

Studené předkrmy. Polévky. Teplé předkrmy Studené předkrmy 100g Pancetta, máslo, toust 49,00 100g Uzený losos, bylinkové máslo, toust 49,00 200g Rajčata s Mozzarellou a olivovým olejem 49,00 Polévky 0,33l Kuřecí vývar s játrovými knedlíčky a domácími

Více

80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou. 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou

80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou. 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou Předkrmy 80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou 80g Zapečený kozí sýr s medovým pórkem a cherry rajčatkem 59 Kč 79 Kč 69Kč Polévky 0,33l Silný

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Restaurace Radost. Polévky

Restaurace Radost. Polévky Polévky 0,25l Silný masový vývar dle denní nabídky s celestýnskými nudlemi a zeleninou 35,- 0,25l Česneková polévka se šunkou, sýrem, žloutkem a chlebovými krutony 40,- 0,25l Česneková polévka se šunkou,

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: druhý Zpracoval: Mgr. Františka Vyškovská PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Plátky domácí malostranské šunky s křenovým máslem, hořčičnou omáčkou a farmářským chlebem

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Plátky domácí malostranské šunky s křenovým máslem, hořčičnou omáčkou a farmářským chlebem MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY Plátky domácí malostranské šunky s křenovým máslem, hořčičnou omáčkou a farmářským chlebem Paštika z kuřecích jatýrek s pistáciemi, listovými saláty a brusinkovým vinegretem Salát

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: druhý Zpracoval: Mgr. Františka Vyškovská PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ

Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ S E B R A N É R E C E P T U R Y OBSAH Úvod 7 Polévky 9 Hovězí maso 23 Vepřové maso 37 Drůbež 53 Mleté maso 77 Uzené maso, uzeniny 89 Ryby, játra 101

Více

150g Rožněný pstruh na másle a drceném kmínu 98,- /dle váhy/ - 10g navíc 4,- 150g Filátko z tresky na víně s grilovanou zeleninou 125,-

150g Rožněný pstruh na másle a drceném kmínu 98,- /dle váhy/ - 10g navíc 4,- 150g Filátko z tresky na víně s grilovanou zeleninou 125,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 48,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 48,- 50g Tatarák z lososa 62,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 62,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35,

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35, JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem 75, 75 g Parmská šunka s ovocným přelivem 74, 50 g Selský salátek s uzenou krkovičkou 64, (brambory, cibule,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

Restaurace Na Svaté Svatá 31 Zdice 314/003 699

Restaurace Na Svaté Svatá 31 Zdice 314/003 699 Studené předkrmy: 100g Pikantní salátek z olomouckých tvarůžků, pečivo 65.- 100g Talíř sušené šunky 75.- 100g Variace sýrů- niva, hermelín, olomoucké tvarůžky, máslo, pečivo 85.- 1ks Domácí nakládaný hermelín,

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek PŘEDKRMY 101 100g Zvěřinová paštika se šalotkovo-brusinkovým čatní (alergen 3, 7, 12) 73 Kč 102 100g Filírované vlažné kachní prsíčko pečené do růžova na trhaném

Více

Restaurace Rio. Polévky

Restaurace Rio. Polévky Polévky 0,25l Silný masový vývar dle denní nabídky s nudlemi a zeleninou 35,- 0,25l Česneková polévka se šunkou, sýrem, žloutkem a chlebovými krutony 40,- 0,25l Česneková polévka se šunkou, tvarůžkou,

Více

Menu únor 2015. 2. Tradiční domácí kuchyně Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle

Menu únor 2015. 2. Tradiční domácí kuchyně Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle 2.2. PO *Zeleninová polévka s mořskou řasou a krupkami Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle 5. Fit / GF, V/ Zeleninová polévka s mořskou řasou

Více

Před jídlem (k pivu a vínu)

Před jídlem (k pivu a vínu) Před jídlem (k pivu a vínu) 1 Utopenec v octovém nálevu s cibulí a feferonkou 47,- 2 Bramborák s klobásou 57,- 3 Nakládaný plněný hermelín v oleji 72,- 4 Škvarková pomazánka s chlebem 79,- 5 Paštika s

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Paštika z kuřecích jatýrek s pistáciemi, listovými saláty, brusinkovým vinegretem a černým chlebem se soleným máslem s pažitkou

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Paštika z kuřecích jatýrek s pistáciemi, listovými saláty, brusinkovým vinegretem a černým chlebem se soleným máslem s pažitkou MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY Tenké plátky uzené šunky s nakládanými okurčičkami, křenovou pěnou, pikantní hořčicí a opečeným chlebem s hermelínovou pomazánkou Paštika z kuřecích jatýrek s pistáciemi, listovými

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

Speciality regionální kuchyně:

Speciality regionální kuchyně: 1 2 Studené předkrmy: 80 g Uzený pstruh servírovaný s křenovou pěnou, cibulkou, mladým citronem a toustem 80 g Domácí paštika z husích jater v jemné pepřové krustě, s brusinkami a čerstvým chlebem 78,-

Více

Česneková s chlebovými krutony a sýrem dle denní nabídky

Česneková s chlebovými krutony a sýrem dle denní nabídky 10g 150g 80g 80g 80g PŘEDKRMY Domácí utopenec v zavařovačce, chléb Nakládaný hermelín s chilli a česnekem, chléb Grilovaná klobása s čerstvým křenem, chléb Carpaccio z hovězí svíčkové s bylinkovým pestem,

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

Kuchař doporučuje. švestkovou omáčkou, bramborové tolárky. hořčice, křen, chléb (al. 1, 3, 10, 12) Grill - steak z vepřové krkovice, 135 Kč

Kuchař doporučuje. švestkovou omáčkou, bramborové tolárky. hořčice, křen, chléb (al. 1, 3, 10, 12) Grill - steak z vepřové krkovice, 135 Kč Kuchař doporučuje 150 g Vepřová panenka plněná švestkami se švestkovou omáčkou, bramborové tolárky (al. 1, 3, 7, 12) 149 Kč 300 g Grilovaná medová vepřová krkovice, hořčice, křen, chléb (al. 1, 3, 10,

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10)

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10) JÍDELNÍ LÍSTEK AKTUÁLNĚ VÁM NABÍZÍME: 400 g FLANK STEAK 319 Kč (hovězí steak z pupku) 200 g Smažená kapsa plná štěstí (1,3,7,9) 145 Kč (kuřecí prso, niva, šunka, kapie, pórek) 200 g Vepřový závitek s uzeným

Více

Teplé předkrmy. Speciality

Teplé předkrmy. Speciality Předkrmy 70g Hovězí Carpaccio - marinované tence krájené plátky hovězí svíčkové podávané za studena s parmezánem, polníčkem, olivovým olejem, limetkou a bylinkovou bagetkou 139 Kč 80g Zvěřinová paštika

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

PŘEDKRMY. Marinovaný losos s máslovými toasty, listovými saláty a vinegretem

PŘEDKRMY. Marinovaný losos s máslovými toasty, listovými saláty a vinegretem PŘEDKRMY Tatarský biftek s česnekovými topinkami a jarní cibulkou 189 Kč Marinovaný losos s máslovými toasty, listovými saláty a vinegretem 119 Kč Domácí paštika z husích jater a libové slaniny s brusinkovým

Více

1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,-

1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,- Studené předkrmy 1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,- 4 2 ks Rajče plněné třenou nivou 40,- Polévky 5 Česneková speciál (šunka,

Více

Radniční restaurace. Frenštát pod Radhoštěm

Radniční restaurace. Frenštát pod Radhoštěm Radniční restaurace Frenštát pod Radhoštěm Předkrmy 100g Rajčata s Mozzarellou a olivovým olejem, toust 59,00 100g Smažené dukátky z Mozzarelly se šunkou, toust 69,00 1 ks Topinka s kuřecí masovou směsí

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,-

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy Capresse salát 0,- 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- 3,9,0 3 Zeleninový koktejl s jogurtem a koprem 60,- 3, Polévky 0 Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Předkrmy. 150g Caprese s čerstvou bazalkou zakápnuté olivovým olejem a opečeným toustem 79,- Polévky. Speciality

Předkrmy. 150g Caprese s čerstvou bazalkou zakápnuté olivovým olejem a opečeným toustem 79,- Polévky. Speciality Předkrmy 150g Caprese s čerstvou bazalkou zakápnuté olivovým olejem a opečeným toustem 79,- 0,33l Svratecká zelňačka s opečenou bagetkou Polévky 0,33l Česneková polévka s uzeným masem, sýrem a opečenými

Více

Vážení hosté. Vítáme Vás V Pivovaru. V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757. a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří

Vážení hosté. Vítáme Vás V Pivovaru. V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757. a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří Vážení hosté Vítáme Vás V Pivovaru V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757 a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří Věříme, že rozmanitý výběr jídel z naší kuchyně a bohatě

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 363 150g Omeleta se šunkou a sýrem 62 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka 517 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 65 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek 758 80g Domácí paštika s

Více

Saláty a pomazánky. Bc. Marie Zahrádková

Saláty a pomazánky. Bc. Marie Zahrádková Saláty a pomazánky Bc. Marie Zahrádková Saláty jako hlavní pokrm Zeleninový salát s kuřecím masem 1ks okurka, 3ks rajčat, 1 ks ledový salát, 2 ks paprika, olivový olej, 200g kuřecí prsa /Nakrájené kuř.

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

Menu Něco k pivu a vínu

Menu Něco k pivu a vínu Něco k pivu a vínu 2 ks Čerstvý chléb s kachním sádlem a masem, sypaný pórkem, okurka 39,-Kč 1 ks Domácí utopenec s okurkou a feferonkou 39,-Kč 150g Bavorské grilované klobásky s hořčicí a křenem 150g

Více

PŘEDKRMY BEZMASÉ POKRMY

PŘEDKRMY BEZMASÉ POKRMY PŘEDKRMY 50g Ravioli z červené řepy plněné kozím sýrem 126,- dekorované opečenými piniovými oříšky doplněné rozpečenou francouzskou bagetkou 100g Krevetový koktejl s grilovanými toasty 84,- 1ks Topinka

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Francouzská kuchyně I.

Francouzská kuchyně I. Francouzská kuchyně I. Lososový tartar na rukolovém salátku Cibulová polévka se sýrovými toustíky Kuře na víně "Coq au vin" Lyonské brambory Crème brûlée Lososový tartar na rukolovém salátku 200 g lososa

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 3.3.2017 Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Zabíjačkový guláš, houskový knedlík 1,3,7,9 1. 3. 2017 Čaj, citronová voda středa Oběd č. 2: Musaka s mletým

Více

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč Jídelní lístek STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY 200g Uzený talíř (1,10) 69,00 Kč (uzené maso, klobása, angl. slanina, šunka, feferonky, zelenina) 200g Sýrový talíř (7) 79,00 Kč (eidam, camembert, sýr s modrou

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Sladkovodní ryby. 20,4 g Cholesterol: 123 kcal. Bílkoviny: Kalorie: 35 mg. 4,6 g. Tuky:

Sladkovodní ryby. 20,4 g Cholesterol: 123 kcal. Bílkoviny: Kalorie: 35 mg. 4,6 g. Tuky: Rybí recepty Losos Sladkovodní ryby Losos patří, i přes širokou nabídku, stále ještě k drahým rybám. Vlastně je stříbrným rytířem přílivů, takzvanou anadromní tažnou rybou podnikající třecí migraci z moře

Více

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky.

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky. Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou Svíčková na smetaně Krkovice na cibulce Karlovarské knedlíky Špekové knedlíky Jablkový závin Zelná polévka s klobásou 400 g kysaného zelí klobása 250 ml zakysané

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE

ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE STUDENÉ PŘEDKRMY Carpaccio- syrové plátky z pravé svíčkové s kapkou olivového oleje, strouhaným parmezánem a čtyřmi druhy pepře, podávané s bílým pečivem Tatarák z lososa limetka,

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky Studené předkrmy 1. 70g Šunkové rolky se smetanovým křenem 60,- 2. Moravské uzené rolky 60,- Teplé předkrmy 3. Zapékaný toust se zeleninou a sýrem 40,- 4. Smažená palačinka 70,- Polévky 5. Moravská svatební

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

JÍDELNÍČEK - ZÁŘÍ 2015

JÍDELNÍČEK - ZÁŘÍ 2015 JÍDELNÍČEK - ZÁŘÍ 2015 ÚTERÝ 1. 9. 1. Bramboračka s houbami /1,3,7,9 Sekaná pečeně se zeleninou, mleté vepřové a hovězí maso, promíchané se baby karotkou, Bramborová kaše/1,3,7 5. / GF, V/ -Bramboračka

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Asijská polévka s kuřecím masem (obsahuje al.: 01, 07, 09) Zeleninový guláš, celozrnné pečivo (obsahuje al.: 01, 03,

Více

Vítáme Vás v restauraci Mediterrano.

Vítáme Vás v restauraci Mediterrano. Vítáme Vás v restauraci Mediterrano. Nabízíme Vám příjemné posezení v klimatizovaném prostředí, ve kterém můžete ochutnat velké množství zeleninových salátů, steaku, rybích specialit a jiných pochoutek.

Více

NĚCO K PIVU A VÍNU POLÉVKY RYBY. 100 g porci smaženého rybího filé připravíme za 60 Kč.

NĚCO K PIVU A VÍNU POLÉVKY RYBY. 100 g porci smaženého rybího filé připravíme za 60 Kč. NĚCO K PIVU A VÍNU 1 ks Pikantní masová topinka (al. 1, 3, 7, 10, 12) 45 Kč 2 ks Topinka s česnekem (al. 1, 12) 15 Kč 3 ks Bramboráčky (al. 1, 3, 7, 12) 30 Kč 150 g Variace sýrů (al. 7, 12) 50 Kč (eidam,

Více

PŘEDKRMY. 149,- Kč POLÉVKY. 42,- Kč BAROVÁ JÍDLA. 89,- Kč. 100g Topinky s kuřecím masem tři topinky s restovaným kuřecím masem a strouhaným sýrem

PŘEDKRMY. 149,- Kč POLÉVKY. 42,- Kč BAROVÁ JÍDLA. 89,- Kč. 100g Topinky s kuřecím masem tři topinky s restovaným kuřecím masem a strouhaným sýrem PŘEDKRMY 80g Carpaccio ze svíčkové s jemným dresinkem z hrubozrnné hořčice, parmazánem a bylinkovou bagetou 100g Pralinky z červené řepy s domácí ricottou, bylinkový toust 89,- Kč POLÉVKY 0,33l Poctivá

Více

Hotel Opat - Restaurant

Hotel Opat - Restaurant 70g Předkrmy Grilované kuřecí prsíčko s cibulovou marmeládou na havířském chlebíčku 69,- (kuřecí prso, červená cibule, pomeranč, balsamico, rukola, chléb) 70g Hovězí carpaccio s pestem, parmazánem a toastem

Více