Co najdete v tomto ËÌsle?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co najdete v tomto ËÌsle?"

Transkript

1

2 OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK Slovo starosty RADNICE Z usnesenì Rady mïstskè Ë sti Ze zased nì Zastupitelstva Aktu lnï UD LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel Z NAäÕ»TVRTI PraûskÈ cyklozvonïnì Ot zky pro Martinu Koci novou PrvnÌ HrnËÌ skè Svatov clavskè slavnosti Informace z MÏstskÈ policie OrdinaËnÌ hodiny praktick ch lèka äeberov-hrnëì e D leûitè kontakty äkolstvõ A DÃTI Zpr viëky z mate skè ökoliëkyö Z kladnì ökola V Ladech SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE HrnËÌ ötì bar ËnÌci Bar Ënick rychta Klub p tel HrnËÌ, z.s., informuje Kostel svatèho Prokopa v HrnËÌ Ìch Sbor CÌrkve bratrskè v äeberovï CO SE DÃJE U SOUSEDŸ élut a zelen v s provede po KunraticÌch a doprovodì k soused m INZERCE ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 5/2015 1

3 VODNÕK ñ RADNICE Slovo starosty V ûenì sousedè, pr zdninovè mïsìce uplynuly jako voda, û ci i studenti jiû majì za sebou prvnì mïsìc novèho ökolnìho roku. ÿada lidì jeötï dobìr dovolenou, aby naëerpali sìly p ed obdobìm plnèm plìskanic a nep Ìzniv m poëasìm. Ale letnì Ëas nebyl jen o odpoëinku a klidu. V druhè polovinï srpna probïhly pr ce na p Ìpojk ch bytovèho domu v HrnËÌ Ìch, kterè zas hly i do hlavnì komunikace K äeberovu. A p estoûe tyto pr ce probìhaly v Ëase snìûenèho pr zdninovèho provozu, tak se negativnï projevily na plynulosti dopravy v naöì mïstskè Ë sti. DlouhÈ kolony tvo ÌcÌ se r no smïrem od ZdimÏ ic, a odpolednì v opaënèm smïru opït uk zaly, ûe staëì m lo a dopravnì komplikace jsou na dennìm po dku. SilnÏ poddimenzovan silniënì sìù prostï na souëasnou z tïû nestaëì. Vûdyù kromï KunratickÈ spojky, kter byla vybudov na v 70-t ch letech z d vodu v stavby JiûnÌho mïsta, jezdìme po silnicìch, kterè kopìrujì p ed staletìmi vzniklè formanskè cesty. Jen praön povrch byl nahrazen asfaltem. A v kr tkèm ËasovÈm horizontu nenì nadïje na zlepöenì, spìöe naopak. V Ìjnu probïhne rozs hl rekonstrukce KunratickÈ spojky, kter se jistï negativnï projevì i v dopravï na naöì mïstskè Ë sti. P ÌötÌ tok by n s mïla Ëekat rekonstrukce ulice K äeberovu s v stavbou gravitaënì kanalizace, a p edevöìm rekonstrukce komunikace mezi äeberovem a HrnËÌ i, kdy by mïlo dojìt i k jejìmu rozöì enì, p eloûk m sìtì. Pl nov nì dopravnìch staveb je dlouhodob z leûitost. Bohuûel orientace na jedinè eöenì, navìc velmi kontroverznì, tj. na vybudov nì VesteckÈ spojky, se ukazuje jako nevhodnè a nedostateënè. Z tohoto d vodu ve spolupr ci s dalöìmi mïstsk mi Ë stmi, i naöimi sousedy ze St edo- ËeskÈho kraje, p ipravujeme koncepci dopravnìch eöenì. V souvislosti s dopravnìmi komplikacemi bych se r d zmìnil o jednom neövaru. A to bezohlednosti idië, kte Ì ve snaze nadejet si alespoú p r aut v pomalu jedoucì kolonï projìûdïjì p ilehl mi ulicemi, vïtöinou obytn mi zûnami, vysokou rychlostì bez ohledu na dopravnì p edpisy, bezpeënost a klid sv ch soused. Toto chov nì se net k jen aut ze sousednìch obcì, ale bohuûel i idië z naöì mïstskè Ë sti. SkuteËnÏ za to stojì tïch p r zìskan ch sekund? SvÈ vodnì slovo ve Zpravodaji bych r d konëil alespoú trochu optimisticky. Koncem z Ì se konaly 1. svatov clavskè slavnosti. Kdyû se ohlèdnu do minulosti, zpït tak 3ñ4 roky, nekonalo se v naöì mïstskè Ë sti mnoho kulturnìch akcì. KromÏ dïtskèho dne a ökolnìch akcì bylo tzv. Ñmrtvoì. V letoönìm roce jsme byli svïdky jiû druhèho Masopustu, konaly se»arodïjnice, Prokopsk pouù a nïkolik koncert. Z vïrem roku se budou konat V noënì trhy. P eji n m vöem, aby se da ilo po d nì kulturnìch a spoleëensk ch akcì, aby bylo vìce p ÌleûitostÌ k sousedskèmu setk v nì a pozn v nì. A po adatel m, aby bylo hodnï n vötïvnìk, bez nich by totiû kon nì takov chto akcì nemïlo smysl. Miroslav Dost l starosta 2 5/2015 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

4 RADNICE Z usnesenì Rady mïstskè Ë sti 1/20/RM» k po izov nì investiënìch poûadavk M» do n vrhu rozpoëtu na rok 2016 schvaluje zpracov nì a pod nì n sledujìcìch poûadavk : ñ V stavba budovy M» v prostoru b valèho Stavocentralu, ñ Rekonstrukce objektu Ë. p. 34, ñ ZateplenÌ a oprava pl ötï Zä äeberov, ñ P Ìstavba Mä v HrnËÌ Ìch (rozöì enì po- Ëtu mìst), ñ Instalace ohrazenì okolo kontejner na t ÌdÏn odpad. 2/20/RM» k nabìdce reklamnìch p edmït nesouhlasì s objedn nìm reklamnìch p edmït (mapy a kalend e). 3/20/RM» k chybïjìcìm smlouv m v evidenci souhlasì s provï enìm proveden ch plateb let 2013ñ2014 v n vaznosti na uzav enè smlouvy a objedn vky. 20. JEDN NÕ DNE * * * 21. JEDN NÕ DNE /20/RM» k podnïtu na zmïnu P hl. m. Prahy souhlasì s n vrhem podnïtu na zmïnu P zpracovan m ing. arch. BouËkem. 5/20/RM» k û dosti Obce Bar ËnÌk souhlasì s pron jmem p rty stanu a z borem plochy parkoviötï v HrnËÌ Ìch pro po- d nì z bavy Obce Bar ËnÌk. Z roveú souhlasì se z ötitou M» nad touto akcì. 6/20/RM» ke svol nì mimo dnèho zased nì ZM» Praha-äeberov souhlasì kon nìm mimo dnèho zased nì v obdobì 18.ñ20. srpna. schvaluje program mimo dnèho zased nì: ñ ZmÏna P ñ Sportare l, ñ schv lenì Z vïreënèho Ëtu za rok 2014, ñ projedn nì zpr vy kontrolnìho v boru vë. novèho jednacìho du. 1/21/RM» k nov m Praûsk m stavebnìm p edpis m souhlasì s p ipomìnkami k PSP zpracovan mi pro SM»HMP. 2/21/RM» k p evodu pr v stavby k cyklostezce Kunratice ñ Vestec souhlasì s p edloûen m n vrhem smlouvy na p evod pr v a povinnostì vypl vajìcì z projektovè dokumentace a zemnìho rozhodnutì na TSK a.s. 3/21/RM» vyhl öka o pohybu ps souhlasì s p ipomìnkami k PSP zpracovan mi pro SM»HMP. 4/21/RM» k rozöì enì pracovnìk na klid ve ejnèho prostranstvì ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 5/2015 3

5 RADNICE souhlasì s pod nìm û dosti na z ÌzenÌ dvou pracovnìch mìst. 5/21/RM» k daru Druûstva N mïstì äeberov souhlasì se z mïrem p evèst nemovit majetek ve vlastnictvì DNä formou daru do vlastnictvì hl. m. Prahy, svï en spr va M» Praha-äeberov. 6/21/RM» k rozpoëtovèmu opat enì schvaluje pravu rozpoëtu mïstskè Ë sti Praha-äeberov Ë : ñ prava rozpoëtu ve v öi 689,2 tis. KË v p Ìjmech na odpa 6330, poloûce 4137 p evod 100% podìlu mïstsk ch Ë stì na celkovè daúovè povinnosti mïsta na dani z p Ìjm pr vnick ch osob, kterè budou pouûity jako rezerva v rozpoëtu M». 7/21/RM» k programu ZM» konanèho dne schvaluje program s jedin m bodem RozpoËtovÈ opat enì. * * * 22. JEDN NÕ DNE /22/RM» k smlouvï o smlouvï budoucì o vïcnèm b emeni a sluûebnosti sìtì p. Mitka, parc. Ë. 297/2 souhlasì s podpisem tèto smlouvy. 2/22/RM» k jmenov nì redakënì rady souhlasì s jmenov nìm redakënì rady ve sloûenì ñ Hrub, Pila, Brich, kter se ujme redakce a ukl d redakënì radï starost o obsah, tèmata a naplnïnì zpravodaje. Dodrûov nì termìn uz vïrky. 3/22/RM» k projektu cyklostezky Kunratice ñ Vestec souhlasì se zad nìm zpracov nì rozpoëtu na v stavbu cyklostezky a s n vrhem delimitaënìho protokolu. 4/22/RM» k dopisu z stupce majitele Ë sti kanalizaënìho adu souhlasì s naps nìm dopisu v tomto smyslu ñ Vzhledem k tomu, ûe M» nevlastnì ani nespravuje kanalizaci na zemì M». 5/22/RM» k celoroënìmu z boru trûnìch mìst souhlasì s moûnostì dlouhodobèho z boru trûnìch mìst u KunratickÈ spojky v souladu s TrûnÌm dem. 6/22/RM» k p ÌpravÏ v noënìho osvïtlenì souhlasì s v noënìm osvïtlenìm ulic v M» a v noënìch strom v äeberovï, HrnËÌ Ìch. souhlasì s participacì na n kladech osvïtlenì v noënìho stromu p ed budovou Ë. p /22/RM» k v letu pro seniory souhlasì s hradou ËastnickÈho poplatku z jezdu do PlznÏ za seniory s trval m bydliötïm v mïstskè Ë sti Praha-äeberov. 8/22/RM» k spolu Ëasti na kulturnì akci souhlasì s hradou faktury za mobilnì toalety k akci 1. HrnËÌ skè Svatov clavskè slavnosti. 4 5/2015 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

6 RADNICE 23. JEDN NÕ DNE /23/RM» k aukci elekt ina souhlasì s ËastÌ na e-aukci a s vyjedn v - nìm o cenï se souëasn m dodavatelem. 2/23/RM» k n pravnèmu opat enì ukl d ñ Ing. VaöÌËkovÈ zajistit podeps nì novè smlouvy s ObcÌ bar ËnÌk, ñ Ing. Menclovi projednat a zajistit dodatky ke smlouv m se spol. Vodafone. 3/23/RM» k Izomatu souhlasì s umìstïnìm novèho vjezdu do are lu z ulice K Labeök m s podmìnkou vyuûitì tohoto vjezdu i pro v jezd kamion. 4/23/RM» k zpïtvzetì trv na stanovisku o pr vnì irelevanci dopisu o zpïtvzetì. Ze zased nì Zastupitelstva StruËnÏ ze 4. mimo dnèho Zastupitelstva M» Praha-äeberov ze dne UsnesenÌ: Zastupitelstvo M» Praha-äeberov schvaluje program, ovï ovatele z pisu, konstatuje, ûe p edchozì z pis odpovìd pr bïhu jedn nì. Schvaluje z vïreën Ëet hospoda enì M» Praha-äeberov za rok 2014 s v hradou nedostatk uveden ch ve Zpr vï o v sledku p ezkoum nì hospoda enì. Ukl d starostovi zajistit p ijetì opat enì k n pravï chyb a nedostatk uveden ch ve Zpr vï o v sledku p ezkoum nì hospoda- enì. Zajistit pod nì pìsemnè zpr vy o plnïnì p i- jat ch opat enì p ezkoum vajìcìmu org nu ZM» k n vrhu na zmïnu P hl. m. Prahy ñ Sportare l. Zruöuje usnesenì Ë. 4/M2/ZM» Zastupitelstva M» Praha-äeberov ze dne v plnèm rozsahu Bere na vïdomì podnït k pod nì zmïny zemnìho pl nu sìdelnìho tvaru hl. m. Prahy. Ukl d starostovi zajistit pod nì podnïtu k po ÌzenÌ zmïny. ZM» ke zpr vï z kontrolnìho v boru ñ stahuje tento bod z programu neû budou zn - my v sledky z mimo dnè kontroly MHMP. StruËnÏ z 6. zased nì Zastupitelstva M» Praha-äeberov ze dne UsnesenÌ: Zastupitelstvo M» Praha-äeberov schvaluje program, ovï ovatele z pisu, konstatuje, ûe p edchozì z pis odpovìd pr bïhu jedn nì. ZM» schvaluje pravu rozpoëtu M» Praha-äeberov Ë prava rozpoëtu ve v öi 689,2 tis. KË v p Ìjmech na odpad 6330, poloûce 4137 p evod 100% podìlu mïstsk ch Ë stì na celkovè daúovè povinnosti mïsta na dani z p Ìjm pr vnick ch osob, kterè budou pouûity jako rezerva v rozpoëtu M». UsnesenÌ a z pisy z RM» a ZM» v plnèm znïnì najdete na ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 5/2015 5

7 RADNICE Aktu lnï S ohledem na co nejlepöì informov nì obëan mïstskè Ë sti za azujeme novou rubriku, ve kterè budeme informovat o aktu lnï probìhajìcìch Ëinnostech na adu mïstskè Ë sti. VysÌl nì Infokan lu V z Ì se n m poda ilo zprovoznit vysìl nì v digit lnìm DVB-C. ProzatÌm je vysìl nì v provizornìm reûimu, obsahuje nïkolik smyëek se z znamem poslednìho jedn nì zastupitelstva a nïkolika kulturnìch akcì konan ch v letoönìm roce. Parametry pro naladïnì: frekvence 370 MHz, symbol rate 6900 a modulace 64QAM. Program je dostupn pouze v sìti kabelovè televize na zemì naöì mïstskè Ë sti. Pron jem objektu äpejchar Koncem srpna byl termìn pro p Ìjem nabìdek na pron jem objektu äpejchar, v ulici V Ladech, äeberov. Vzhledem k tomu, ûe nebyla pod na û dn nabìdka, bude v bïr n jemce opakov n. O zve ejnïnì informace o moûnosti pron jmu budou poû d ny i okolnè mïstskè Ë sti a obce. P edpokl d - me, ûe prostor v p ÌzemÌ bude do doby dlouhodobèho pron jmu celèho objektu nabìdnut ve ejnosti ke kr tkodob m pron jm m pro po d nì vzdïl vacìch Ëi soukrom ch akcì. Rubriku p ipravuje Rada mïstskè Ë sti äeberov UD LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel V DAJE ZA ELEKTÿINU Kdyû jsem se v p edminulèm vyd nì Zpravodaje (3/2015) zmìnil v r mci kr tkèho zhodnocenì p lroënìch zkuöenostì z p sobenì ve vedenì mïstskè Ë sti i o vysok ch n kladech za elekt inu kterè platìme, netuöil jsem, jakou rozpout m diskuzi p edevöìm nad p llitry pïnivèho moku. Jednalo se totiû o v Ëet kol, kterè jsme si p edsevzali eöit, ne o ekonomickou anal zu provozu za ÌzenÌ ve vlastnictvì mïstskè Ë sti. To si vyû d samoz ejmï delöì pr ci, p Ìnos nenì jen v rovinï finanënì, ale je nutnè se podìvat i na celkovou prospïönost, jedn se p edevöìm o poskytov nì sluûeb pro obëany naöì mïstskè Ë sti. Jako dob Ì hospod i se ale musìme snaûit o co nejefektivnïjöì provoz. JednÌm z prvnìch krok, kterè se p i zhodnocenì opodstatnïnosti n klad dajì udïlat, jsou pr vï n klady na energie. A to jak na vyt pïnì, tak za elektrickou energii. Jako prvnì krok je t eba rozklìëovat spot eby a jejich opodstatnïnost. Pokud se tedy podìv me na jednotlivè provozovny: Objekt Ë.p. 34 ñ roënì n klady za elektrickou energii ËinÌ 110 tis. KË. V objektu je umìstïna veterin rnì ordinace, sluûebna MÏstskÈ policie, knihovna a podkrovì je pronajatè sdruûenì äupina. Jak bylo spr vnï uvedeno v minulèm Zpravodaji, n jemci (ordinace a äupina) se podìlejì na n kladech Ë stkou cca 55 tis. KË, tj. 50% n klad. Zb vajìcì n klady jsou hrazeny mïstskou Ë stì, jedn se o n klady za elektrickou energii spot ebovanou sluûebnou MP a knihovnou. Vzhledem k tomu, ûe tyto n klady za dvï mìstnosti jsou vyööì, neû jsou n klady za elektrickou energii spot ebovanou adem mïstskè Ë sti v objektu K HrnËÌ m 160, kde platìme cca 48 tis. KË roënï, je zde pravdïpodobnï prostor pro optimalizaci. ObdobnÏ SportovnÌ are l v äeberovï. RoËnÌ n klady 85 tis. KË, n jemce kiosku 6 5/2015 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

8 hradì roënï 1500 KË. OstatnÌ n klady p ipadajì na osvïtlenì sportoviöù (n klady za osvïtlenì chodnìku jsou hrazeny zvl öù p Ìmo spol. Eltodo, cca 55 tis. KË / rok), spot ebovanou elekt inu atrakcemi p i kulturnìch akcìch (DÏtsk den, Prokopsk pouù a dalöì) a provoznì spot ebou (sprchy apod.). A zde je patrn moûn spora, kterou chceme eöit. JeötÏ vìce problematick je spot eba v provozovnï V Ladech 117, b val hasiësk zbrojnice, kde dne s m me sìdlo drûby. CelkovÈ n klady 70 tis. KË za el. energii si zaslouûì pozornost. * * * SVAT V CLAV RADNICE Co tedy s tìm? NejjednoduööÌm opat enìm je snìûenì ceny elektrickè energie a poplatk. TÌmto smïrem jiû podnik me kroky, hled me nejlevnïjöìho dodavatele a ovï ujeme souëasnè sazby. D le se zamï ujeme na jednotlivè spot ebiëe, resp. odbïry, a po rozklìëov nì n klad budou navrûeny pravy na odbïrn ch mìstech. CÌlem je samoz ejmï snìûenì n klad p i zachov nì sou- ËasnÈho komfortu. Zda z navrûen ch opat enì vyplynou n vaznï i investice nap. do celkovè modernizace objektu Ë.p.34 se uvidì aû po celkovèm vyhodnocenì. Miroslav Dost l V ûenì spoluobëanè, r d bych podïkoval vöem, kte Ì dorazili na naöe HrnËÌ skè Svatov clavskè slavnosti. MyslÌm, ûe je d leûitè si tyto v znamnè ud losti naöì historie p ipomìnat a db t na naöe tradice. M m za to, ûe jsme si to vöichni po dnï uûili a budu se tïöit na dalöìch slavnostech, tentokr te o V nocìch. V ö svat V clav Jan Brich * * * zastupitel AKCE NA HERNÕ PRVKY NA HRN»ÕÿSK HÿIäTÃ P ed lètem jsem V s sezn mila s akcì, kde chceme vybrat penìze na betonov pingpongov st l a basketbalovè koöe. Bohuûel se prvnì akce u Dne otev en ch akcì moc nepovedla a tak jsem ani moc nevkl dala d vïru do dalöìch akcì. Co mou osobu mile p ekvapilo bylo to, kolika lidem na naöì akci z leûì. V sobotu na Svatov clavsk ch slavnostech jsme v dìlnï vydïlali p ibliûnï 420 KË. DÌlna byla od 18:00 uzav en, p esto se stalo to, ûe n m nïkdo kasiëku vybral. NÏjakÈ osobï poslouûila Ë stka 350 KË plus drobnè na to, aby to dïtem odcizil. VÌm, ûe je to Ë stka smïön, nicmènï nejen mè osobï bylo do breku. Kdyû vöak ten veëer sbìrkou p ispïli lidè Ë stkou 5200 KË na naöi akci, vïdïla jsem, ûe existuje v koutku kaûdèho z n s, nïco dobrèho. A komu mohu podïkovat? Panu Richardu Voltrovi s rodinou, panì Ivetce BrabcovÈ, panì VÏ e VaöÌËkovÈ, panì AnnÏ Obr tilovè, panì Jitce IvanovovÈ, panu Petru Kroftovi, moder tor m akce MajdÏ a Janu Brichovi a mnoha dalöìm, jejichû jmèna z stala utajen. Zvl ötnì podïkov nì pat Ì i dïtem ñ MatÏji Obr tilovi, Terce StangelovÈ, kterè p ispïly takè. D le dïkuji i Ivetce IvanovovÈ, Andejce a Kubovi Musilov m, ûe mi s akcì moc pom hali. Pokud v RychtÏ dïl me ve ejnè akce, vöechny vydïlanè penìze jdou zpït. A nemusì!!! Bohuûel n m po b val ch majitelìch z stalo velmi m lo, kaûd si odnesl, co mu i nepat ilo. DÌky tïmto akcìm, jsou vöechny v dïlky navr ceny zpït na materi l i za ÌzenÌ Ëi opravy. I kdyû bych si penìze mohla ponechat, nakupuje se v bava do dìlny, herny a na opravu. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 5/2015 7

9 Z NAäÕ»TVRTI V loúskèm roce na V noënì akci se sdruûenìm Pro Prahu spolu s Petrou Venturovou, jsme vydïlali tèmï pït tisìc a do dìlny se po Ìdilo pecnì p ÌsluöenstvÌ, kterè n m mimo jinè rozebrali, zvl ötnì druhy forem na keramiku, oëka, dl tka noûìky na keramiku a do herny hraëky. LetoönÌ rok chceme p ispït dïtem na h iötï. Podporuje n s sdruûenì Klubu p tel Hrn- ËÌ, T bor bez hranic a ostatnì mìstnì spoluobëanè. Vöem tïmto lidem bez rozdìlu pat Ì obrovsk dìk, protoûe by se n m to bez nich moc nepovedlo. DÏkuji za p ÌspÏvky, za podporu a vìru v to, ûe kromï zoufalc existujì lidè s velk m srdcem. Jana Stangelov PraûskÈ cyklozvonïnì 2015 V sobotu 12. z Ì se smìchovsk n plavka rozeznïla stovkami cyklistick ch zvonk. N - b eûì Vltavy u Jir skova mostu se na jeden den promïnilo k nepozn nì. MÌsto zaplnïn ch parkoviöù zde vznikl dïtsk bazar, st nky a stanoviötï se soutïûemi pro dospïlè a p edevöìm dïti, st nky s obëerstvenìm, kde jsme si pochutnali na v bornè d ÚovÈ polèvce a dalöìch pochoutk ch nejen z d nï. Peleton ze äeberova vyjìûdïl s mal m zpoûdïnìm, protoûe jsme Ëekali na dalöì z jezdu a Pr honic. Na naöem sportoviöti jsme si rozdali cyklotrika, zvonky, popovìdali s naöimi Ñsousedy od vedleì a pokraëovali d l pod vedenìm zkuöen ch cyklv dc do Kunratic, Libuöe, Mod an a podle Vltavy, po Ë sti zav enè komunikace aû na n b eûì. MÈ obavy z davovè akce se brzy rozplynuly. Vöichni cyklistè byli uk znïnì a jelo se bezvadnï. Cestu si uûìvali i ti nejmenöì na sedaëce za rodiëi, ve vozìtku za kolem nebo uû na vlastnìm stroji. Zvl ötï tehdy, kdyû se kolem 10 hodiny objevilo slunce a za- Ëalo kr snï h t. To jsem si nejen j, ale urëitï i ostatnì, uûìvali cestu podèl Vltavy, kdy se jejì hladina ve slunci kr snï t pytila. Po vodï se proh nïly Ëluny, b ehy byly plnè lidì. Kr snè posezenì bylo i v cìlovèm mìstï.» st öeberovskèho peletonu se vydala jeötï na vesteckè posvìcenì, kde si pochutnali na peëenè kachnï za doprovodu flaöinetu, navötìvili vesteckou cukr rnu. A s celkem 43 km na tachometru se vraceli dom a moûn, ûe stihli jeötï nïjakè pl novanè pr ce na zahradï. Tak p ÌötÌ rok nev hejte a pojeôte s n mi. Marta Hrub 8 5/2015 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

10 Z NAäÕ»TVRTI Ot zky pro Martinu Koci novou MyslÌm, ûe ji nemusìm dlouze p edstavovat, protoûe Martinu Koci novou kaûd zn z jejìho p sobenì v televizi, rozhlase, divadle. V Ëet aktivit a vöe o nì se m ûete dovïdït na ofici lnìch str nk ch Martiny Koci novè, kam jsem takè zabrousila a s Ë stì z jejìho profesnìho ûivotopisu v s sezn mìm: Martina Koci nov jiû bïhem studiì zaëala pracovat jako redaktorka a moder torka zpravodajstvì»eskè televize. V roce 1994 zaëala moderovat hlavnì zpravodajskou relaci v TV Nova. Od roku 1996 nastoupila jako moder torka veëernìho zpravodajstvì do TV Prima a hlavnì zpr vy tam moderovala aû do roku V roce 2007 moderovala na»t24 ûiv diskuznì po ad VedlejöÌ efekty. Od b ezna 2008 moderovala zpr vy a publicistickè po ady v digit lnì zpravodajskè televizi Z1. SoubÏûnÏ s touto profesì hostuje v divadlech v»esku, koncertuje doma i v zahraniëì a spolupracuje s mnoha hudebnìmi tïlesy. V souëasnè dobï pracuje hlavnï pro»esk rozhlas. KaûdÈ ter od 18,30 n s Martina Koci nov prov zì na Dvojce po adem ÑKup edu do minulostiì ( Martina Koci nov nenì jenom zpïvaëka, moder torka, ale je takè maminka, manûelka a takè naöe sousedka, kterou m ûeme potkat v naöem obchodï, na ulici, p i proch zce s rodinou. Vûdy s jejìm mil m smïvem. Setkali jsme se s nì i na naöem hudebnìm DostavenÌËku, kter m n s p ÌjemnÏ prov - zela. A zde je nïkolik jejìch mil ch odpovïdì na mè ot zky a dokonce i jeden oblìben recept. P eji hezkè a milè ÑpoËtenÌËkoì. Jak by byla Vaöe dovolen sn ñ mìt prsten Arabely, Ëi kouzeln pl öù Rumburaka? Jako p Ìklad dovolenè sn se vïtöinou uv - dì vïci tèmï nesplnitelnè, ale mnï by v tuto staëila jak koliv dovolen, protoûe na ni letos nezbyl Ëas. Ale kdyû uû bych se opravdu nedrûela p i zemi, tak jsou to mìsta, kter nejsou p Ìliö zasaûena turistick m ruchem. MÌsta, kde ËlovÏka nepostrkuje dav na p se turistickè v robnì linky. Kdysi jsme jeli s muûem autem na eckè ostrovy a vybìrali jsme si jen ty, kterè nemajì letiötï. Zd se to jako maliëkost, ale r zem to byl jin svït, jinè ÿecko. Spali jsme na st eöe auta na plnï opuötïn ch pl ûìch, jedli jsme v tavern ch, ve kter ch sedïli mìstnìö Dodnes na to vzpomìn m jako na jednu z nejkr snïjöìch dovolen ch. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 5/2015 9

11 Z NAäÕ»TVRTI Vzpomenete si na nezapomenutelnè pr zdniny svèho dïtstvì? Jak vypadaly? DÏtstvÌ m tu schopnost, ûe se v m s odstupem jevì jako ten jedin Ëas, kdy byl ËlovÏk plnï v bezpeëì. A jak zpìv Karel Gott je to Ëas, kdy Ñryby braly vìc, byl veselejöì smìch a v zimï ËistöÌ snìh a v lètï vïtöì hicì. Je to tak. KaûdÈ pr zdniny byl Ëas nekoneënostiö dva mïsìceö S rodiëi jsme jezdili na spanilè jìzdy po»esku, protoûe v jezdnì doloûku jsme nikdy nedostali a ani bychom na to tehdy nemïli penìze. DÌky tomu jsme poznali snad vöechny hrady a z mky, co jich u n s m me, Slovensko, hory a kdyû jsem dïlala pozdïji p ijìmacì zkouöky na vysokou, na muzeologii, tak jsem dostala jedniëku, protoûe neexistovalo muzeum, kterè bychom nenavötìvili. Vzpomenete si na oblìbenou hraëku, hru, kdyû jste byla jeötï mal holëiëka? VÌte, ûe na konkrètnì hraëku ne? UrËitÏ se mi vybavì oblìbenì plyö ci a karty, kterè jme s rodiëi st le Ñmastiliì, ale vybavì se mi oblìben Ëinnost. Hodit ökolnì taöku pod schody a zmizet s ostatnìmi ÑdÏckyì z ulice na cel den pryë. MÌt tajemstvì, kr st soused m t eönï a hr öek, uvazovat penïûenku na silon a nechat ji Ñjakoì pohozenou p ed obchodem a potrhat se smìchy, kdykoliv na ni nïkoho nachyt me. P esnï ty vïci, kterè uû dïtem nabìdnout nem ûeme. Anebo m ûeme? äeberov je relativnï mal vìska, relativnï bezpeën a kde tady vidìte na zemi namalovanè pan ky k Ìdou, kde vidìte ÑsmeËkuì dïtì, jak t hne k rybnìku? Maxim lnï vidìte dvï dïti na pr lezk ch a o kus d l dvï matky. To je opravdu dobrodruûstvì a z bava Ñk potrh nìì. Kdy jste zaëala zpìvat, kdy jste vïdïla, ûe je to to, Ëemu se chcete vïnovat? ZpÌvat jsem zaëala asi v öestè t ÌdÏ, a ûe bych chtïla b t opernì zpïvaëkou, jsem vïdïla hned. Ale ta cesta byla hodnï dlouh. Jako dìtï jste r da zpìvala p ed rodinn m publikem? To v bec ne, mïla jsem hroznou trèmu. Byla jsem extrovertnì dìtï, soutïûivè, podnikavè, ale ztrèmovanè. Kde jste str vila svè dïtstvì? V OstravÏ, pod Novou hutì Klementa Gottwalda, v tè dodnes nejzneëiötïnïjöì oblasti ve st ednì EvropÏ. Hr li jsme si u opuötïn ch dol, na hald ch, na hr zìch kaliöù. StaËil krok a nikdy by n s uû nikdo nenaöel. Ale byla to mnohem vïtöì z bava neû dneönì krouûky a tak zvan mimoökolnì Ëinnost. Co byste si p la zaûìt ñ b t jeötï malou holëiëkou? P estoûe jsem Ìkala, ûe je to vzpomìnka na ÑsladkÈ dïtstvìì, tak bych nebrala zpït nic. Nikdy jsem nebyla bezstarostn typ a nikdy jsem takè nebyla to bezstarostnè dìtï. Kdyû nad tìm tak p em ölìm, tak dnes ty starosti jsou sice vïtöì, ale zase je umìm lèpe zpracovatö»ìm V s rozëìlì, rozesmïje syn Daniel a manûel? UmÏt rozesm t povaûuji za jednu z nejd leûitïjöìch vïcì, stejnï jako umït se rozesm t. A to moji chlapi zvl dajì beze zbytku. Danny je vyr bïë vesel ch i dramatick ch situacì jako na bïûìcìm p se. A jeho ot zky typu: Ñ M had mlèënè zuby?ì mï vûdycky spolehlivï dostanou. Co v s p ivedlo do äeberova? Mohla bych Ìct n hoda, protoûe jsme v touze mìt vlastnì byt vidïli snad pades t byt a lokalit. Ale ona to asi plnï n hoda nebyla, protoûe jsme tady p ed lèty uû m lem jeden byt koupili, ale pak jsme si to rozmysleli, a kdyû jsme za vìce neû rok Ëetli inzer ty, tak jsme zjistili, ûe se nabìzì byt ve stejnèm domï, jen vïtöì a ve vte inï jsme vïdïli, ûe to bude on. To, co n s tady dodnes drûì a tïöì, jsou sousedè, ze kter ch se stali kamar di. Jste zde spokojen, co V s zde tïöì, co V m zde chybì? Vöude se nïco najde, ale kdybychom tady nebyli spokojenì a öùastnì, tak tady prostï 10 5/2015 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

12 Z NAäÕ»TVRTI nebudeme. Co mï ale opravdu mrzì, ûe dodnes nem obec p irozenè centrum, a ûe i kdyû se o tom v minulosti mluvilo a snad i penìze na to byly, tak nic nevzniklo, penìze zmizely v podivn ch fondech a äeberov je st le Ñjenì dlouh ulice s pravotoëivou zat Ëkou. M te v äeberovï ñ HrnËÌ Ìch oblìbenè mìsto? M m jich tady a v okolì nïkolik a nebudu je p Ìliö zve ejúovat, aù tam jeötï nïkdy jsem sama. Co mi ale urëitï velmi chybì je, ûe se nemohu se synem rozbïhnout loukou k rybnìku anebo si tam d t deku a udïlat piknik, protoûe je tady kaûd kousek tr vy psìm z chodem. M te r da dom cì pr ce, kterou nesn öìte, kter v m naopak nevadì? Kaûd dom cì pr ce mï nïkdy bavì a nïkdy nesmìrnï otravuje. Moc r da kluk m va Ìm, ale kdyû nem m Ëas, tak je to zbïsil Ñmusì. StejnÏ tak moc r da nïkdy uklìzìm sk ÌnÏ, protoûe m m pocit, ûe si z roveú dïl m po dek v sobï a nïkdy to dïl m v öìlenèm spïchu jen proto, abychom jeötï v listopadu nechodili v kraùasech. Odhalila jsem ale, proë maminky va Ì teplè jìdlo i kdyû nemusì. Je to proto, ûe kuchyú je jedinè mìsto, kam za nì nikdo nep ijde v obavï, aby nemusel pom hat. A tak tam m me vlastnï klid. UrËitÏ jste zaznamenala, ûe na vöech televiznìch stanicìch se va Ì, sledujete nïjak, zkusila jste nïjak recept z po adu a ËÌm, jak m jìdlem udïl te radost synovi, manûelovi a na Ëem si pochutn te Vy? Jsem ve va enì velk experiment tor a protoûe m m r da hodnï p liv jìdla, tak va- Ìm i indickou Ëi thajskou kuchyni a m m velkè ötïstì, ûe Dannyho dïtsk mi jìdly moc neuctìm, takûe ochutn v s n mi. Ovöem s Ëeskou klasikou nikdy Ñneöl pnu vedleì, na rozdìl od mè oblìbenè mrkvovè polèvky s koriandrem a limetkou, kterou Danny v pïti letech ochutnal a ekl: tak teô uû jsi to s tou exotikou p ehnala, maminko. P izn m se, ûe tu televiznì posedlost va enìm uû moc nech pu a co v bec nech pu, je t eba po ad Prost eno, kter jsem vidïla asi dvakr t a smysl po adu, ve kterèm nïkdo pozve nïkoho na veëe i, udïl to nejlepöì, co umì a pak poslouch, jak ho ostatnì ur - ûejì, je mi zcela utajen. Mnohokr t dïkuji za milè odpovïdi a za recept na mrkvovou polèvku. MusÌm se p iznat, ûe tuto polèvku p ipravuji a pat Ì i mezi mè velmi oblìbenè. DoporuËuji, zkuste si ji p ipravit i vy. Douf m, ûe se s panì Martinou Koci novou setk me na nïjakèm naöem p ÌötÌm DostavenÌËku s hudbou. P ipravila Marta Hrub MRKVOV POL VKA PODLE MARTINY KOCI NOV Ingredience: 6 velk ch mrkvì, 2 lûìce olivovèho oleje, 1 mal cibule, 750 ml v varu, 5 cm z zvoru, 1 limeta nebo 2 pomeranëe (hlasuji pro limetu), koriandr nejen na ozdobu, s l, pep. Postup: OËiötÏnou mrkev nakr jìme na vïtöì kousky (asi 5 cm) a spolu s nadrobno nakr jenou cibulì jì chvilku restujeme na rozeh tèm oleji, aû cibule zesklovatì. Zalijeme hork m v varem, p id me nahrubo nastrouhan oloupan z zvor a va Ìme asi 10 minut, neû mrkev zmïkne. Nerozv - Ìme jì. PomocÌ tyëovèho mixèru (nebo blenderu) rozmixujeme polèvku dohladka. DochutÌme solì, pep em a öù vou z p lky limety. Pod v me s ËerstvÏ mlet m pep em, hrubï posekanou zelenou bylinkou a dìlkem limety pro p ÌpadnÈ dochucenì. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 5/

13 Z NAäÕ»TVRTI PrvnÌ HrnËÌ skè Svatov clavskè slavnosti Se konaly na parkoviöti u Bar ËnickÈ Rychty. Akci pro V s po dal Klub p tel HrnËÌ za podpory M» Praha-äeberov. CelÈ akci p lo poëasì a n vötïvnìci mïli moûnost vidït uk zku historickèho öermu, kter pro v s p edv dïla skupina Fuente ovejuna. Tato skupina dvakr t sehr la s moder torem (Janem Brichem) scènku zavraûdïnì svatèho V clava. D le n m cel den hr la ûasn kapela Naboso Praha, kterou jiû vöichni zn te z Masopustu. Cel m dnem n s prov zeli naöi skvïl moder to i Majda s Honzou. ObËerstvenÌ ve st ncìch nabìzelo peëenè k ty, klob sy, grilovan hermelìn, ale takè vìno, v born burë k z vinotèky Petra Krofty a samoz ejmï toëenè pivo. Pro dïti byla toëen kofola, p rky v rohlìku a dalöì dobroty. CelÈ odpoledne bylo nabitè programem a spoustou dalöì z bavy. Jako na kaûdè naöì akci nechybïla ani dìlniëka ja, kter byla otev en po cel den. Zde si dïti mohli vyrobit svìëky, mejdlìëka, nïco nakreslit nebo si vyrobit z dr tk pïknou ozdobu. Ve Ëty i hodiny odpoledne n m p edvedli exhibici v cyklotrialu Jakub éemliëka a Luk ö Valn. Ve veëernìch hodin ch bylo opravdu veselo. T i t ÌËlennÈ t my postupnï absolvovali Ëty i disciplìny (rychlopitì piva, nafukov nì balûnku, bïh s pingpongov m mìëkem ve lûiëce a nejdelöì had z obleëenì) p i kter ch jsme se po dnï bavili, vypìchla bych poslednì disciplìnu, p i kterè se zapojili snad plnï vöichni. Co si j osobnï odnesu, jako velmi siln z ûitek byla n sledujìcì ud lost. NÏkdo odcizil z dìlniëky ja, penìze, tyto penìze mïli b t pouûity na n kup pingpongov ch stol na dïtskèm h iöti v HrnËÌ Ìch. V tu chvìli se za pomoci moder tor zorganizovala improvizovan sbìrka, ve kterè se vybralo vìce penïz, neû bylo ukradeno. Je vidït, ûe pokud jde o dobrou vïc, tak my nejen jako»eöi, ale i obyvatelè M» Praha-äeberov umìme st t p i sobï, b t solid rnì a navz - jem si pomoct. DÏkuji vöem za tento hezk moment. Jsem opravdu moc r da, ûe se n m akce povedla a V m se lìbila. PodÏkovala bych V m vöem, ûe jste n s p iöli podpo it a pobavit se. Klub p tel HrnËÌ je neziskov organizace a proto chci podïkovat M» Praha-äeberov, ûe n m umoûnila z bor, zap j- Ëila party stan, laviëky a stoly. D le bych chtïla podïkovat naöemu novèmu sponzoru panu Miroslavu éil kovi, panu Bartoöovi za poskytnutè z zemì a samoz ejmï vöem dobrovolnìk m, kte Ì n m pom hajì. Moc dïkujeme, bez V s bychom to nikdy nezvl dli. Z vïrem bych V s r da pozvala na jiû druhè V noënì slavnosti, kterè budou konat od 16 hodin na parkoviöti u Bar ËnickÈ Rychty. Za Klub p tel HrnËÌ Ing. VÏra VaöÌËkov Informace z MÏstskÈ policie V ö okrsk : Bc. Petr Floss, tel V ö okrsk : Jan»ern, tel.: Okrskov sluûebna: K HrnËÌ m 34, äeberov, Praha 11, tel.: ednì hodiny: st eda 15.00ñ18.00 hod P i nep Ìtomnosti str ûnìk -okrsk volejte MÏstsk policie hl. m. Prahy ObvodnÌ editelstvì MP Praha 11 Markuöova 1555/18, Praha 4-Chodov Tel.: /2015 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

14 MUDr. Kate ina Kolkov OrdinaËnÌ hodiny: OsvÏtov 887, Po 8:00ñ13: Praha 4-HrnËÌ e t 13:00ñ18:00 Tel.: St 7:00ñ12: :00ñ19:00 P 8:00ñ13:00 Z NAäÕ»TVRTI ñ äkolstvõ A DÃTI OrdinaËnÌ hodiny praktick ch lèka äeberov-hrnëì e MUDr. Zuzana äkodov OrdinaËnÌ hodiny: K HrnËÌ m 263 Po 8:00ñ13: Praha 4-äeberov t 13:00ñ18:00 Tel.: St 8:00ñ13:00»t 13:00ñ18:00 P 8:00ñ13:00 D leûitè kontakty L K RNA äeberov PharmDr. Jana Chr stkov K HrnËÌ m 263, Praha 4 Tel.: , Otev eno: POñ»T 8ñ18, P 8ñ14 hod. L KAÿSK SLUéBA PRVNÕ POMOCI (LSPP) FakultnÌ Thomayerova nemocnice s poliklinikou, VÌdeÚsk 800, Praha 4, pavilon B1 (vpravo od hlavnì br ny) Pohotovost pro dospïlè ñ tel.: Pohotovost pro dïti ñ tel.: OrdinaËnÌ hodiny: POñP 19:00ñ6:30 SO, NE a sv tky nep etrûit provoz Stomatologick LSPP pro dospïlè FakultnÌ Thomayerova nemocnice s poliklinikou, VÌdeÚsk 800, Praha 4, pavilon B1 Tel.: OrdinaËnÌ hodiny: POñP 17:30ñ22:30 SO, NE a sv tky 7:30ñ22:30 MÏstsk poliklinika Praha, Sp len 12, Praha 1, tel.: OrdinaËnÌ hodiny: POñ»T 19ñ6 hod., P 16ñ6 hod. SO, NE a sv tky nep etrûit provoz Stomatologick LSPP pro dïti FakultnÌ nemocnice Motol, V valu 84, Praha 5 Tel.: , OrdinaËnÌ hodiny: POñP 19ñ6 hod. SO, NE a sv tky nep etrûit provoz LÈk rny s nep etrûit m provozem PohotovostnÌ lèk rna Praha 4 stavnì lèk rna FTNsP Thomayerova nemocnice VÌdeÚsk 800, Praha 4, POñNE nep etrûitï Tel.: , ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 5/

15 äkolstvõ A DÃTI Zpr viëky z mate skè ökoliëkyö Mate sk ökola, Praha 4, Na P ÌËnÈ mezi 186 ZPR VI»KY Z MATEÿSK äkoli»kyö V ûenè maminky, v ûenì tatìnkovè i vöichni ostatnì. P ed nïkolika t dny zaëal dalöì ökolnì rok. DÏti, kterè do ökolky uû chodily, se tïöily, ûe po pr zdnin ch koneënï uvidì svè kamar dy i na to, ûe je ve ökolce Ëek spousta nov ch dobrodruûstvì. Pro nïkterè z v s to bylo poprvè, kdy vaöe dìtï vstoupilo do mate skè ökoly a vy jste byli plni obav, jak jen ta vaöe holëiëka nebo chlapeëek vöechno zvl dne. Zvl dli to a vöichni. ZpoË tku uk pla nïjak ta slziëka, ale netrvalo to dlouho a slzy vyst Ìdal smìch a dnes snad vöechny dïti chodì do ökolky r dy. ObËas se vöak setk v me s tìm, ûe dïti nechtïjì chodit ze ökolky dom. RodiË m ÑdomlouvajÌì, aby pro nï nechodili tak brzy a podobnï. Je to dob e a jsme r di, ûe jsou u n s spokojenè, ûe se v mate skè ökole cìtì skvïle a ûe jim tady nic nechybì. äkolnì vzdïl vacì program naöì Mate skè ökoly byl a je st le zamï en na ÑV chovu a vzdïl v nì v lidstvìì a tèma pro ökolnì rok je ÑPodÌvej se kolem sebe, povìdej, co uvidìö ì. ZajÌmav v chovnï vzdïl vacì program je zamï en vûdy na nïjakè tèma (PrvnÌ kroky bez slziëek, Co p in öì podzim, Z poh dky do poh dky, ZimnÌ radov nky a dalöì). DÏti si ve ökolce kaûd den hrajì, vypr vïjì, cviëì, kreslì, malujì, zpìvajì atd. a vïnujì se pr vï zvolenèmu tèmatu, s nìmû pracujì zpravidla jeden nebo dva t dny. DennÏ Ëteme dïtem poh dky. Mate sk ökola je zapojena do projektu CelÈ»esko Ëte dïtem. Tento projekt vznikl proto, aby si spoleënost uvïdomila, jak obrovsk v znam m pravidelnè ËtenÌ dìtïti pro jeho emocion lnì v voj a formov nì n vyku ËÌst si v dospïlosti. VÏdci a praktikovè shodnï tvrdì, ûe pravidelnè hlasitè p edëìt nì uëì dïti jazyku a myölenì, rozvìjì jeho pamïù a obrazotvornost, obohacuje ho o vïdomosti a vzorce mor lnìho chov nì, posiluje jeho sebevïdomì. Pr vï proto je spoleënè ËtenÌ vìtanou formou moudrèho kontaktu s dìtïtem a vynikajì v chovnou metodou. PravidelnÈ p edëìt nì v p telskè atmosfè e je spolehliv a Ëinn zp sob, jak se m ûe ËtenÌ st t pro dìtï stejnï p itaûlivè, Ëi dokonce jeötï p itaûlivïjöì neû televize. Pr vï to, je ta spr vn cesta, jak d t dìtïti pocìtit jeho d leûitost, projevit mu svou l sku, nen silnï rozvìjet jeho jazykovè dovednosti, vöeobecnè vïdomosti a formovat jeho vlastnì n vyk a pot ebu ËÌst si s chutì rovnïû v dospïlosti. KromÏ projekt na r zn tèmata a Ëetby poh dek, jezdì do ökolky kaûd mïsìc divadla a p ipravujeme mnoho dalöìch akcì pro dïti i jejich rodiëe. V z Ì k n m do ökolky p ijeli na n vötïvu konï JÌzdnÌ policie a na zahradï n m p edv dïli, co vöechno umì. A umïli toho skuteënï hodnï a vöem se n m moc lìbili. Pro dïti to byl velik z ûitek. BÏhem Ìjna zaëaly krouûky. NabÌdli jsme rodië m nïkolik krouûk a vöechny jsme je letos v äeberovï otev eli. PondÏlÌ ñ taneëky, ter ñ vïdeckè pokusy, st eda ñ angliëtina a ve Ëtvrtek jiû tradiënï ñ keramika. V HrnËÌ Ìch je otev ena pouze keramika. Vöechny krouûky probìhajì v odpolednìch hodin ch tak, aby nenaruöovaly v chovnï vzdïl vacì program mate skè ökoly. Ve spolupr ci se Z kladnì ökolou v äeberovï chodìme jednou za 14 dnì ve st edu cvi- Ëit do tïlocviëny Zä a jednou za 14 dnì m me tzv. Klub p edökol k, kde s naöimi p edökolnìmi dïtmi pracuje panì uëitelka ze Z kladnì ökoly, Praha 4, V Ladech 6, kter pravdïpodobnï v p ÌötÌm ökolnìm roce bude 14 5/2015 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

16 äkolstvõ A DÃTI uëit prvnì t Ìdu. DÏti se seznamujì nejen s prost edìm ökoly, ale p edevöìm s tìm, co je ve ökole Ëek a na co se majì tïöit. A co n s Ëek?»ek n s spousta nov ch dobrodruûstvì, divadla, zvì tka ve ökolce, n vötïva logopedky i screening p edökol - k speci lnìmi pedagogy PPP ohlednï ökolnì zralosti a taky Advent a vöe, co k nïmu pat Ì, ale o tom zase aû p ÌötÏÖ Dagmar ÿeh kov editelka mate skè ökoly Pokud chcete o naöì ökolce vïdït vìce, ËtÏte naöe internetovè str nky: Z kladnì ökola V Ladech V ûenì rodiëe, û ci, z jemci o dïnì ve ökole. Naöe ökola zah jila nov ökolnì rok otev enìm NauËnÈ zahrady. Zveme V s na jejì n vötïvu, kdykoliv budete mìt cestu kolem naöì ökoly v dobï otev enì ökolnìho pozemku (7.30ñ17.00 hod.). K vidïnì a p eëtenì zde najdete mnoho zajìmav ch informacì o historii a p ÌrodÏ v lokalitï äeberova a HrnËÌ. DalöÌ novou nabìdkou bylo rozöì enì kapacity ökolnì druûiny a otev enì rannì druûiny. SnaûÌme se vyjìt vst Ìc rodië m, kte Ì pot ebujì umìstit svè dìtï do ökoly jeötï p ed zah jenìm vyuëov nì. V souëasnè dobï zajiöùujeme provoz ökoly dennï od 7.00 do hod. Nav öen kapacita äd je vyuûìv na. NynÌ m me za sebou prvnì mïsìc ökolnìho roku, kdy jsme jiû udïlali mnoho pr ce ve t Ìd ch a chodby opït zdobì novè û kovskè pr ce. Ve t Ìd ch probìh v uka v plnèm rozsahu podle tematick ch pl n. Absolvovali jsme prvnì mimoökolnì akce. Od Ìjna se rozbïhly z jmovè krouûky. Cel prostorov kapacita ökoly je plnï vyuûita. O pestrosti nabìdky se m ûete p esvïdëit v nìûe uvedenèm Ël nku, vïnovanèm pr vï nabìdce z jmov ch ËinnostÌ pro û ky. V odpolednìch a veëernìch hodin ch nabìzìme prostor takè pro aktivity dospïl ch z ad mìstnìch obëan. Od Ìjna pokraëuje spolupr ce s mate sk mi ökolkami v äeberovï a v HrnËÌ Ìch. DÏti si k n m do ökoly jezdì zacviëit do tïlocviëny a pro p edökol ky probìh p Ìprava s naöì panì uëitelkou na z pis do prvnì t Ìdy. Podle dostupn ch informacì, je v letoönìch oddïlenìch nejvìce p edökol k z naöì sp dovè oblasti za poslednì roky. ProbÏhl prvnì sbïr papìru s velk m ohlasem. Vöem, kte Ì p inesli papìr a p ispïli tak na konto Spolku rodië, dïkujeme. Co chyst me na n sledujìcì mïsìce: V Ìjnu v naöì ökole probïhne ökolenì zamï enè na typologii û k v r mci rozvoje pedagogick ch dovednostì. Tohoto ökolenì se z ËastnÌ i pedagogovè z jin ch ökol. Na zaë tek listopadu je napl novanè setk nì pro z jemce z ad rodië o zp sobu v uky v naöì ökole s praktick mi p Ìklady. V t dnu od se budou konat ve vöech t Ìd ch spoleënè konzultace é KñU»ITELñ RODI». Tato forma je velice efektivnì pro zapojenì û ka do svèho sebehodnocenì a d v prostor pro vyj d enì n zoru vöech z ËastnÏn ch. SpoleËnÏ se z izovatelem budeme sestavovat provoznì rozpoëet na rok VÏ Ìm, ûe dojdeme ke spoleënè shodï a nad le budeme mìt podporu pro v uku anglickèho jazyka a prost edk na provoz, opravy a rozvoj naöì ökolnì budovy. Ñäkola z klad ûivota ñ ökola souë st ûivotaì. Takto bych mohl nadepsat tento odstavec. V pr bïhu ökolnìho roku pochopitelnï ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 5/

17 äkolstvõ A DÃTI vöichni jeho ËastnÌci, jak û ci, rodiëe tak i uëitelè eöì svè ûivotnì koly a prioritu m vlastnì rodinn a soukrom ûivot a potè n - sleduje zamïstn nì. Po n roën ch p Ìprav ch na zah jenì novèho ökolnìho roku, kdy jsme se tïöili na klidn rozjezd, jsme se postupnï dozvïdïli, ûe radostn zpr va o oëek vanèm zaloûenì rodiny se letos opït t k naöì ökoly. Tato informace je pro editele ökoly zcela z sadnì, protoûe vûdy nast v sloûitè hled nì zastupujìcìho uëitele. é ci a rodiëe û k se s touto skuteënostì, kter se ned dop edu pl novat, musì takè smì it. VÏ Ìm, ûe nastupujìcì uëitelè plnï zastoupì svè kolegynï a obstojì v n roënè pr ci, kterou v dneönì dobï uëitelstvì bezesporu je. NabÌzÌ se smïvn paralela. U naöì öeberovskè ökoly je p vodnì hlubok studna, vybudovan spolu se ökolou v roce 1904 k jejìmu z sobov nì vodou. Ta ani za nejvïtöìho sucha nevysych. PatrnÏ v nì bude Ñûiv vodaì, neboù od roku 2008 zatìm odeölo na mate skou dovolenou öest panì uëitelek. Z vïrem svèho p ÌspÏvku p eji V m i naöim û k m klidnè proûitì podzimnìch dn a rodinnou pohodu v blìûìcìm se adventnìm Ëase. TÏöÌm se na spoleënè setk nì na naöich ökolnìch akcìch. Jaroslav St eötìk editel ökoly 1. TÿÕDA Z Ì je spïönï za n mi. DÏti se snaûì, moc je chv lìm. St le pracujeme na dodrûov nì t ÌdnÌch pravidel, nïkterè body n m jeötï dïlajì potìûe, ale zlepöujeme se. V ËeskÈm jazyce pozn v me nov pìsmena, snaûìme se ËÌst a ps t. V hodinï trènujeme psanì na stìracì tabulky, to majì dïti r dy. V matematice poëìt me do 6, stavìme z kostek, skl d me z papìru, krokujeme. Mach a äebestov n m nïkdy volajì do kouzelnèho sluch tka a ptajì se, jak n m naöe spoleën pr ce jde, co uû vöechno umìme. A co m me? M me uû pr kazky do knihovny, sl va! Bibliobus tu byl dvakr t a vïtöina dïtì si jiû nïjakou knìûku vyp jëila. A protoûe jiû celkem zvl d me chod t Ìdy, je na Ëase nïco dalöìho p idat. Od Ìjna zaëìn me zaznamen vat, jak se kdo chov, jak je p ipraven na vyuëov nì, a to pomocì razìtek ñ smajlìk a mraëoun. Arch se jmèny jiû visì na tabuli, abychom mïli vöichni na oëìch, co n m jde a co je t eba vylepöit. Tak smïle do dalöìho mïsìce! Mgr. Petra VotoËkov 2. TÿÕDA Po sdìlenì pr zdninov ch z ûitk a p edstavov nì pr zdninov ch denìëk je tu najednou podzim. Za tak kr tkou dobu, uû jsme toho ve druhè t ÌdÏ stihli mnoho. V prvouce jsme se zab vali pl nem mïsta a mapou, takûe trefìme nejen podle nich, ale i podle turistick ch znaëek a zdatnïjöì z n s i pomocì kompasu. V ËeötinÏ tvo Ìme prvnì vïty, vìme, ûe na zaë tku vïty pìöeme vûdy velkè pìsmeno a na konci interpunkënì znamènko. VÌme, kde kterè pouûìt, podle toho, o jak druh vïty se jedn. KromÏ toho pracujeme se slovy nad azen mi, pod azen mi i sou adn mi. NezaskoËÌ n s ani takovè termìny jako antonymum a synonymum. V matematice jsme se setkali se zvì tky dïdy LesonÏ, poëìt nì s nimi n s moc bavì stejnï jako PavuËiny, Krokov nì a Autobus. SËÌtat a odëìtat uû zvl d me do 30. Aby n m ve t ÌdÏ vöe pïknï klapalo, p ipomìn me si pravidla a ökolnì Desatero. Protoûe podzim je obdobìm zmïn nejen v p ÌrodÏ, rozhodla jsem se po pïti kr sn ch letech str ven ch na naöì milè ökole odejìt a ubìrat se zase jin m smïrem. Od listopadu se proto m ûete tïöit na novou panì uëitelku t ÌdnÌ. Abyste se lèpe poznali uû p ed tìm, bude chodit mezi n s uû v pr bïhu mïsìce Ìjna, rodië m se panì uëitelka p edstavì t ÌdnÌch sch zk ch. Veronika Markov 3. TÿÕDA Ve t etì t ÌdÏ je vöe v plnèm proudu. ZaËali jsme spoleënï ËÌst knihu HloupeûnÌci, kde 16 5/2015 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

18 äkolstvõ A DÃTI se objevujì r znè poh dkovè postavy, jako t eba robotìci. Jsou to postaviëky vyrobenè ze star ch nepot ebn ch vïcì, z nichû kaûd m svou funkci. Velice n s to zaujalo, a tak jsme ve t ÌdÏ takè robotìky vyr bïli. Opravdu se povedli ñ objevil se robotìk poëìtaëov, kter hlìd, aby dïti nesedïly moc dlouho u poëìtaëe, a pokud se tak stane, chytne ho za triëko a odvede ho pryë. Jin robotìk zase hlìd, aby dïti nejedly moc sladkostì, dalöì aby spr vnï poëìtaly. Co robotìk, to origin l, stejnï jako je tomu u jejich autor. KromÏ tvo enì se vïnujeme po dnè pr ci ñ orientujeme se v pl nu äeberova, vyrobili jsme pl n a model ulice V Ladech, nauëili se, co jsou nìûiny, pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny a vymodelovali je z plastelìny. UmÌme uû pìsemnï sëìtat nebo najìt ko en slova. TakÈ chodìme kaûd p tek plavat. Lektorky dïti v bec neöet- Ì. DÏti trènujì, co jim sìly staëì, a vypl cì se to ñ dïti se v jednotliv ch stylech opravdu zlepöujì a dïlajì velkè pokroky. Mgr. VÏrka Knotkov 4. TÿÕDA Z Ì je minulostì a m me Ìjen. Co vöechno jiû stihli û ci 4. t Ìdy? PostupnÏ jsme si navz jem na sebe zvykali. Pro û ky zaëaly novè p edmïty jako vlastivïda, p ÌrodovÏda a informatika a takè opakov nì uëiva z loúskèho roku. SpoleËnÏ jsme stihli pozn vacì vych zku do okolì ökoly. Zakreslov nì cesty do pl nku obce a sbìr nì p Ìrodnin. Ve t ÌdÏ jsme vöe zpracovali do ökolnìho herb e. Velkou akcì byla n vötïva Planet ria s po- adem VesmÌr kolem n s. To byla p Ìprava na uëivo p ÌrodovÏdy, kde se seznamujeme s naöì SluneËnÌ soustavou a takè planetou ZemÏ. V hodinï pracovnìch ËinnostÌ si kaûd û k vyrobil zmenöen model ZemÏ, kter obsahoval zemskè j dro, pl öù, zemskou k ru, kontinenty, oce ny a mo e. VÏc vypad jako mal globus, ale uvnit je vöechno jako ve skuteënosti. Za materi l jsme pouûili barevnou modelovacì hmotu. Ve vlastivïdï m me za sebou sezn menì se ËlenÏnÌm»R na kraje. Pozn v nì naöich st tnìch symbol, vëetnï prezidenskè standarty, o kterè si asi vöichni budou pamatovat, ûe ji v dobï v uky nïkdo z hradu zrovna odnesl. Vöichni û ci jiû znajì n zvy krajsk ch mïst a umì je uk zat na mapï. V hodin ch informatiky si vöichni nejprve sestavili a vytiskli podloûku do nelinkovanèho seöitu na VL a PÿI. TakÈ si napsali a vytiskli rozvrh hodin a stihli si dokonce vyrobit a navz jem vymïnit osobnì vizitky. V naöì fotogalerii se m ûete podìvat na naöe aktivity podrobnï. pan uëitel St eötìk 5. TÿÕDA Nov ökolnì rok zaëal pro p ù ky p ekvapivï. Jejich panì uëitelka nastoupila na mate skou dovolenou a p ù ci r zem nemïli t ÌdnÌho. Po kr tkèm hled nì uû je toto mìsto obsazeno, a tak se spoleënï zaëìn me pozn vat, vz jemnï spolupracovat, pom - hat si a uëit se vz jemnè d vï e. Vöichni si p ejeme, aby se n m poda ilo dos hnout spoleën ch cìl, spoleënï proûìt spoustu zajìmav ch p Ìhod a takè hodnï legrace. Mgr. Jana Syn kov ANGLI»TINA AngliËtina ñ s radostì do novèho ökolnìho roku. DÌky dvïma uëitel m angliëtiny na naöì malè ökole, m ûeme i nad le dïti dïlit na v uku na dvï skupiny. Letos m me v kaûdè t ÌdÏ skupinu Ñliö k a myö k ì. UËitelÈ se mïnì po mïsìënì v uce. ZatÌm se n m pracuje dob e, celè z Ì jsme p edevöìm opakovali. Velmi si pochvalujeme pr ci s prvú Ëky, kte Ì jsou öikovnì, zvìdavì a vst ÌcnÌ. Jako kaûd rok se tïöìme na oslavu Halloweenu. Letos probïhne v t dnu p ed podzimnìmi pr zdninami. KaûdoroËnÏ ho pro svè mladöì spoluû ky p ipravujì û ci 5. t Ìdy. VÏ Ìme, ûe si tento sv - tek opït skvïle uûijeme! Mgr. Iva ätainerov ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 5/

19 äkolstvõ A DÃTI äd Cesta kolem svïta zah jena! Tento rok se kromï I. a II. oddïlenì otev elo III. oddïlenì. Kapacita ökolnì druûiny je (tèmï ) naplnïna. TakÈ se spïönï rozbïhla rannì druûina. Ta je otev ena kaûd den od 7.00 hodin a je v nì p ihl öeno 12 dïtì. ZatÌm ji navötïvujì nepravidelnï, ale velice si jì uûìvajì.»tou se poh dky, vypr vì p ÌbÏhy a Ëas zb v i na individu lnì hry. V 7.45 dïti odch zì na vyuëov nì. LetoönÌm tèmatem druûiny je ÑCesta kolem svïtaì. KaûdÈ dva mïsìce ÑnavötÌvÌmeì jeden kontinent. Svou cestu jsme zapoëali na americkèm kontinentu, kde jsme se sezn - mili s p vodnìmi obyvateli ñ Indi ny. Sami jsme si vyzkouöeli, jakè to je, b t Ñrudou tv Ìì ñ pomalovali jsme se v leën mi barvami a vyrazili na loveckou stezku. Bizona jsme sice nevystopovali (byù vìme, jak vypad jeho stopa), zato jsme se dozvïdïli spoustu zajìmavèho na cestï divoëinou novè NauËnÈ zahrady naöì ökoly. Zaûili jsme atmosfèru indi nskèho ritu lu plnou hudby, rytmu, boj o totem a bubn. Samoz ejmostì bylo indi nskè v tvarnè tvo- enì ñ dovïdïli jsme, co je lapaë sn a takè jsme si ho vyrobili. Takûe teô uû jen dobrou noc a sladkè sny! Naöimi dalöìmi pr vodci Amerikou v mïsìci Ìjnu jsou pir ti a mo eplavci, tudìû se s v mi rozlouëìme n mo nick m pozdravem: Ahooooj! P ja, Martina a Aneûka äkola DOPOLEDNE NEKON»Õ ñ Z JMOV KROUéKY Rok co rok se da Ì u n s ve ökole zajistit pestrou nabìdku krouûk v r mci mimoökolnìch aktivit. S p edbïûnou nabìdkou krouûk p ich zìme vûdy jiû v Ëervnu, abychom p edem zjistili, o kterè obory krouûk bude z jem. Ve spolupr ci s rodiëi nabìdku obmïúujeme a doplúujeme. SnaûÌme se vyjìt vst Ìc poûadavku, aby dïtem krouûky navazovaly a rodiëe pro nï mïli zajiötïn navazujìcì odpolednì program. V letoönìm roce je novï otev en Elektrotechnick krouûek, Badminton, Arte pro dïti, TaneËnÌ klub Sparta Praha, ZdravotnÌ TV a SportovnÌ a mìëovè hry. Vöechny prostory ökoly jsou plnï vyuûity aû do pozdnìch odpolednìch hodin. VÏ Ìme, ûe se letos poda ilo nabìdnout nejvìce û - danè aktivity. Mgr. Lenka Beranov Krouûky ve ökolnìm roce 2015/2016 Krouûek»as PondÏlÌ AJ 1. t. 12,15ñ13 AJ 4. t. 13,15ñ14 Florbal od 3. t Ìdy 13,15ñ14 Florbal 1. a 2. t Ìda 14,15ñ15 äachy 14ñ14,45 ter Joga ñ 2. t Ìda 12,15ñ13,00 PoËÌtaËe 13,15ñ14 Joga pro dïti 13,15ñ14 Badminton pro 3.ñ5. t 14,15ñ15 Arte pro dïti 15,00ñ16,30 Judo 15,30ñ16,30 Judo 16,30ñ17,30 St eda AJ 2. t 12ñ12,45 AJ 3. t 13ñ13,45 TaneËnÌ klub Sparta Praha 14ñ15 Golf pro dïti 16ñ17 Keramika 15ñ16»tvrtek AJ 5. t 13ñ13,45 FlÈtna zaë teënìci 14ñ14,45 Elektrotechnick krouûek 14ñ14,45 Interkros 13,45ñ15,15 V tvarn krouûek 1., 2. t. 13ñ14,30 V tvarn krouûek 3.ñ5. t. 14,30ñ16 Judo 16ñ17 P tek Joga ñ 1. a 3. t Ìda 12,10ñ12,55 ZdravotnÌ TV 13ñ14 SportovnÌ a mìëovè hry 14ñ14,45 Pro dalöì informace o aktivit ch ökoly NAVäTIVTE NAäE STR NKY M te z jem lèpe si p iblìûit atmosfèru v naöì ökole? ProhlÈdnÏte si fotogalerii na internetu. 18 5/2015 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

20 SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE HrnËÌ ötì bar ËnÌci BODYSTYLING Kaûd Ëtvrtek v öeberovskè tïlocviënï Zä V Ladech: 18:45ñ19:45, cena 70 KË Program cviëenì: 15 min ñ zah tì ñ aerobnì Ë st s jednoduchou choreografìì 40 min ñ posilov nì s r zn mi pom ckami (formou intervaloveho treninku posìlenì sval zad, nohou, paûì, h ûdì, b icha) 5 min ñ streëink VeökerÈ pom cky, kterè ke cviëenì pouûìv me, V m zap jëìme v tïlocviënï (vëetnï karimatek). D leûitè: VezmÏte si ruënìk, pitì a Ëistou sportovnì obuv! CviËÌ Jana Sadilov P ijôte mezi n s! MÏsÌc srpen a z Ì byly pro Bar ËnÌky plny r zn ch akcì. Na naöi z bavu nep iölo moc lidì, p estoûe tetiëka Pucholtov dala pozv nku do vöech schr nek. Moûn proto, ûe bylo velkè parno a dïti mïli jeötï poslednì dny pr zdnin. P estoûe se p ÌtomnÌ p i hudbï L di Bezouöka bavili bod e jsme pop li k sv tku naöì paúmamince Liduöce AlbrechtovÈ. V p tek jsme se tïöili na Viktora Sodomu, ale v naöì hosp dce byli jen dva z jeho 60ky. Na p ekr snè z bavï jsme byli v restauraci,, U Liökyì kterou po dali Bar ËnÌci z Uh ÌnÏvsi. Dovezl n s tam soused Kova Ìk a opravdu to nemïlo chybu. Kaûd rok chodìme poslednì sobotu v z Ì na,, Vejvodovu Zbraslavì, ale letos jsme dali p ednost prvnì hrnëì skè Svatov clavskè slavnosti kterou po dal Klub p tel HrnËÌ a nelitovali jsme. PoËasÌ pïknè, plno zn m ch, dobr program i hudba. PozdÏji veëer jsme si öli zazpìvat do naöì Rychty a na p nì p Ìtomn ch vzal n ö ävandymistr Ji Ì äanda harmoniku a pïknï na nì vyhr - val do pozdnìch noënìch hodin. D no na RychtÏ L.P Bar Ënick rychta Z JMOV CENTRUM BAR»NICK RYCHTA Kr sn podzim vöem, m me pro V s nachystanè akce, kterè V s urëitï zaujmou. Na konec Ìjna jsou p ipravenè akce nejen pro dïti, ale i pro dospïlè. Jako prvnì je pro V s p ipraven akce DLA- B NÕ D NÕ. Akce se kon od 14:00 do 16:00. Ten, kdo vytvo Ì nejkr snïjöì d ni, dostane sladkou odmïnu. MusÌ b t p ihl öen jeden dospïl a dïti. Cena za sku- ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 5/

21 SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE pinku je 180 KË a v cenï je veöker materi l. PoËet lidì je omezen, proto je nutn registrace na nìûe uvedenèm u. DalöÌ akcì je jiû v po adì p t p ÌmÏstsk HALLOWEENSK T BOR, kter je ve dnech ñ V jimkou je st eda, kdy je st tnì sv tek. Cena za 4 dny je 1100 KË. V cenï je veökerè jìdlo, pitì a materi l. A z vïr n s Ëek soutïû o nejkr snïjöì masku. Na z vïr si udïl me pr vod masek po HrnËÌ Ìch. Dne n s bude Ëekat jiû Ëtvrt LAMPIONOV PRŸVOD. V dìlnï od 17:00ñ18:00 si dïti vyrobì svìce, lucerniëku nebo lampion a po 18:00 hodinï vyrazìme smïr äeberov. Cena dìlniëky je 100 KË. V cenï je veöker materi l. V sobotu od 15:00 V s zveme na malou Mikul öskou s nadìlkou. P i Ëek - nì na Mikul öe si dïtiëky vytvo Ì kr sn p - nìëka a pak se mohou tïöit na Mikul öe, Ëerta i andïla. Cena Mikul öskè je na dìtï 120 KË. DÏtem nenoste û dnè jinè balìëky, budou mìt v nadìlce vöe stejnè. A t den p ed V nocemi zveme malè dïti s maminkami a vïtöì dìtka na soutïû v MA- LOV NÕ PERNÕ»KŸ. Kdo vytvo Ì kr snè dìlko, bude po z sluze odmïnïn a nejen sladce. Cena dìlniëky je 100 KË/dÌtÏ. PoslednÌ letoönì akcì bude BETL MSK SVÃTLO. Kaûd, kdo si pro nïj p ijde, dostane i mal d rek. Bude n s Ëekat i ochutn vka cukrovì a v noënì ËajÌk. Akce je pro mìstnì zdarma. Douf m, ûe V s nabìdka oslovì a urëitï se sejdeme i na ostatnìch akcìch. Jana a VladimÌr Stangelovi a t m lektor BR O dalöìch p ipravovan ch akcìch v s budeme informovat na naöich webov ch str nk ch. Z jmovè centrum Bar Ënick rychta Adresa: Bar Ënick rychta K äeberovu 805, Praha 4-HrnËÌ e Internet: Telefon: Klub p tel HrnËÌ, z.s., informuje AKCE: Dovolujeme si v s vöechny pozvat na v po adì jiû DruhÈ HrnËÌ skè v noënì slavnosti, kterè se konajì v sobotu prvnì adventnì vìkend od 16 do 22 hod na HrnËÌ skèm n mïstì na parkoviöti u Bar ËnickÈ rychty a samoobsluhy potravin pana Bartoöe. Sraz vöech ËastnÌk je v 16 hod u na zahradï u kostela Sv. Prokopa v HrnËÌ Ìch, kter pat Ì, nebo snad i je nejstaröì sakr lnì pam tkou regionu. Tam bude slavnostnì zah jenì slavnostì spolu s poûehn nìm pïkn ch adventnìch dn a v noënìch sv tk naöim ûasn m mìstnìm knïzem a zazpìv zde i mlad, ale velmi uzn van gymnazijnì pïveck soubor Antifona nïkolik v noënìch pìsnì spolu s pïveck m souborem seniorek z praûskèho Hlaholu. Bude to velmi zajìmav kontrast bujarèho ml dì s vyzr - lou kvalitou seniorek. Potom se odebereme na pochodúov pr vod cca 400 m na mìsto kon nì slavnostì na HrnËÌ skè n mïstì na parkoviötï u Bar ËnickÈ rychty, kde bude slavnostnï rozsvìcen V noënì strom a zapoëne zde vöeobecnè veselì a tradiënï bohat program slavnostì vëetnï v jimeënè v noënì totomboly, grilovan mi specialitami, tradiënìm sva kem a punëem, vìnem a toëen m pivem. Na pûdiu vystoupì mimo jinè i oba pïveckè soubory a nakonec si zazpìvajì spoleënï (cca 40 osob) koledu 20 5/2015 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

22 SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE Narodil se Kristus p n. Aby v m bylo teplo, p ipravil pro v s n ö technick t m (pokud nebude foukat) ohnivè kmeny strom a ohnï v sudech. Cel m veëerem v s bude prov - zet na naöem pûdiu jiû zn m a osvïdëen dvojice skvïl ch moder tor Majdy a Honzy. P esn program se vëas dozvìte z obecnìch v vïsek, na uliënìm let kovèm v lepu a na let ËcÌch ve vaöich schr nk ch. V LETY: Dovolujeme si v s vöechny pozvat po velmi spïönèm loúskèm adventnìm v letu do v noënìho Salzburgu na v po adì jiû druh adventnì v let do nïmeckèho adventnìho Ambergu a v noënìho Norimberku, kter se kon druhou adventnì nedïli tedy Program z jezdu bude rozdïlen na dvï p lky s ohledem na z jmy ËastnÌk z jezdu. Ti, kte Ì budou chtìt str vit v Ambergu pobyt v kr sn ch l znìch se zimnìm koup - nìm a vodnìmi radov nky, mohou ñ a druh skupina si zatìm prohlèdne vyzdobenè trûiötï a ostatnì pam tky tohoto malebnèho v noënï vyzdobenèho mïsteëka. Potom je odjezd do Norimberku, kde se opït rozdïlìme na skupinu, kter p jde prozkoumat zdejöì v noënì trhy a obchody a na skupinu kter p jde navötìvit nejen trhy ale i zdejöì v znamnè pam tky a hrad. Vöe je v doprovodu s odborn m v kladem v ËeötinÏ naöì pr vodkynì panì SoÚou KubÌkovou, kter n s jiû ûasnï provedla vloni adventnìm Salzburgem a jeho hradem. P esn program se vëas dozvìte v obecnìch v vïsk ch, na uliënìm let kovèm v lepu a na let ËcÌch ve vaöich schr nk ch. S p nìm pïkn ch a pohodov ch dn tohoto letoönìho malebnèho podzimu v m vöem za Klub p tel HrnËÌ, z.s. p eje Petr Krofta p edseda klubu Kostel svatèho Prokopa v HrnËÌ Ìch Dnes V m p in öìme rozhovor s farnìm vik - em ÿìmskokatolickè farnosti Praha-Kunratice, P. VojtÏchem Smolkou. Pane vik i, eknete n m nïco o sobï, odkud poch zìte, jste z vï ÌcÌ rodiny? Narodil jsem se v Praze v Ìjnu Vyr stal jsem ve vï ÌcÌ rodinï spolu se dvïma mladöìmi sourozenci, a v Praze na ZahranÌm mïstï jsem chodil do ökolky a na z kladnì ökolu. Kdyû se ohlèdnu zpït, st le vìce si uvïdomuji, jak d leûitè pro mï bylo pr vï to, ûe jsem vyr stal v plnè a snad mohu Ìci takè dobrè k esùanskè rodinï, protoûe to byli moji rodi- Ëe, kte Ì mi toho mnoho p edali. M te nïjakè konìëky nebo z liby? Jiû od dïtstvì jsem mïl r d p Ìrodu, jako mal jsem chodil do skauta do vlëat. P Ìroda mï oslovuje st le, r d Ëas od Ëasu s p teli vyrazìm na v let nebo na hory. KromÏ toho se mi lìbì hudba, hr l jsem adu let na klavìr a v sou- ËasnÈ dobï jsem se zaëal uëit hr t na kytaru. K m m z lib m pat Ì takè Ëetba, ale na ni mi bohuûel teô nezb v mnoho Ëasu. Co chci ale Ìci jednoznaënï: nejvìce mï naplúuje pr - vï knïûsk sluûba a jsem r d, ûe jako knïz mohu dïlat to, co mï skuteënï bavì. Jak jste uvï il? Jak uû jsem ekl, pok tïn jsem byl v dïtstvì a ve vì e jsem i vyr stal, doma jsme se vïtöinou veëer kr tce pomodlili a v nedïli jsme chodili do kostela na möi svatou. Ale je asi p irozenè, ûe moje vìra byla ÑdÏtsk ì. V obdobì dospìv nì, po adï let, kdy jsem vztahu s Bohem zrovna moc nedal, jsem se znovu Bohu p iblìûil. Kdyû jsem uû delöì dobu nevïdïl, co a jak se sebou dïlat, rozhodl jsem se (vï Ìm, ûe takè dìky BoûÌmu p sobenì), ûe zaënu vìce chodit do kostela a Ñd m P nu Bohu öanciì. V naöì farnosti v Praze-StraönicÌch p sobili v tè dobï dva knïûì, ve kter ch jsem naöel urëitè vzory. ZaËal jsem ministrovat (p isluhovat p i möi svatè u olt e) a velmi mï to bavilo. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 5/

23 SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE A pr vï v tè dobï jsem postupnï zaëal p em ölet, jestli se takè nechci st t knïzem. Kdy a kde jste studoval bohoslovì? Po maturitï na ArcibiskupskÈm gymn ziu jsem se p ihl sil panu biskupu MalÈmu s tìm, ûe bych chtïl vstoupit do semin e a p ipravovat se ke knïûstvì. Byl jsem p ijat do p ÌpravnÈho roënìku, tzv. TeologickÈho konviktu v Olomouci, a potè jsem vstoupil jako bohoslovec do knïûskèho semin e v Praze-DejvicÌch. Na p nì pana kardin la Vlka, tehdejöìho praûskèho arcibiskupa, jsem po 3. roënìku pokra- Ëoval ve studiu v ÿìmï na papeûskè Later nskè univerzitï, kde jsem z kladnì teologickè studium v roce 2012 dokonëil. Po j henskèm svïcenì jsem p sobil necel rok ve farnosti v KolÌnÏ a 22. Ëervna 2013 jsem p ijal v praûskè katedr le knïûskè svïcenì. P esnï p ed dvïma lety jste jako novoknïz celebroval möi svatou ve VoticÌch. Zd lo by se, ûe na bilancov nì je moûn brzo, ale Vy uû se o nïjakè zkuöenosti podïlit m ûete. Kde jste jiû jako knïz p sobil? Jako novoknïz jsem byl posl n jako farnì vik do farnosti Vlaöim a krom toho jsem se stal administr torem malè vesnickè farnosti Veliö u Vlaöimi. Za obojì jsem velmi vdïën, protoûe i za ony kr tkè dva roky jsem ve Vlaöimi mohl zìskat adu zkuöenostì. Ve Vlaöimi je pomïrnï ûivè farnì spoleëenstvì a mnozì vï ÌcÌ (ve snaze opravdovï ûìt svoji vìru) se neomezujì jen na nedïlnì n vötïvu bohosluûeb. KromÏ ÑstandardnÌchì ËinnostÌ ve farnosti jako jsou möe svatè, zpovìd nì, k ty, v uka n boûenstvì, svatby, navötïvov nì nemocn ch Ëi poh by, bych zmìnil to, co t eba tak plnï samoz ejmè nenì: nïkolik spoleëenstvì manûel, spoleëenstvì mlad ch, farnì vìkendovky a t bor, sbor a nïkolik kapel, kterè se st Ìdaly p i doprovodu bohosluûeb v p tek a v nedïli a v neposlednì adï tzv. p teënì dïtsk odpoledne, program pro dïti, zakon- Ëen spoleën m slavenìm möe svatè. Ve velìöskè farnosti jsem mohl zakusit, co s sebou p in öì pèëe o kostely a opravy. Ale nebyly to jen starosti, ale takè radosti: dìky ötïdrosti farnìk i ostatnìch obyvatel obce se totiû uskuteënila ada oprav a poda ilo se restaurovat celè velìöskè varhany. Velkou radost jsem ve Vlaöimi mïl z toho, ûe ada lidì mïla z jem nav zat s knïzem osobnïjöì vztah. To se projevovalo mnoha pozv - nìmi ke spoleën m setk nìm, za kter jsem byl velmi vdïën. S jak mi pocity p ich zì knïz na novè p sobiötï, do jinè farnosti? Co oëek v te, Ëeho se ob v te? P ich zìm urëitï s pocitem oëek v nì, jako p ich zì ËlovÏk, kter se objevì v novèm prost edì s nov mi lidmi, kterè jeötï nezn. P Ìchod do novè farnosti je urëitï v zvou. Kaûd farnost m svè radosti i starosti, ale vï Ìm, ûe s BoûÌ pomocì a p ispïnìm (nejen) farnìk bude tïch starostì st le mènï a radostì st le vìce. Ve zdejöì farnosti jiû p sobì farnì administr - tor i v pomocn duchovnì. Co p in öìte novèho a Ëeho byste chtïl v naöì farnosti dos hnout, co je VaöÌm cìlem? V KunraticÌch jsem necelè t i mïsìce, takûe co konkrètnìho bych chtïl p inèst, se jeötï neodvaûuji tvrdit. UrËitÏ bych chtïl nav zat na vöechno to dobrè, co se zde jiû poda ilo uskuteënit, a t eba p inèst nïco m lo dalöìho. Zvl ötnostì naöì farnosti je to, ûe je v nì tzv. ArcidiecÈznÌ centrum pro ml deû a d m Nazaret, kde se po dajì r znè zvl öù vìkendovè programy pro mladè. Ve v chovï mlad ch a jejich doprov zenì, v tom, aby se stali nejen dobr mi lidmi, ale takè dobr mi k esùany, kte Ì pomohou k duchovnì obnovï naöì zemï, vidìm cìl, ke kterèmu bych chtïl s BoûÌ pomocì smï ovat. V ûen pane vik i, dïkuji V m za rozhovor a p eji BoûÌ pomoc a sìlu zvl dnout vöe, co V s v KunraticÌch Ëek. Zpracoval: Ladislav Varga TermÌny ror tnìch bohosluûeb Ror tnì bohosluûby p edstavujì specifickou podobu rannì mari nskè möe v adventnì dobï. Ta letos zaëìn v nedïli TypickÈ ËeskÈ liturgickè zpïvy, kterè ror tnì möi doprov zejì, nemajì v evropskè hudebnì historii obdobu, û dn jin n rodnì kultura nic podobnèho nevytvo ila. V kostele sv. Jakuba StaröÌho v KunraticÌch se budou konat vûdy v ter, st edu a sobotu od 6:30 hod., ve Ëtvrtek od 6:00 hod. 22 5/2015 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

24 SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE ñ CO SE DÃJE U SOUSEDŸ Koncert Missa Brevis Pastoralis T etì nedïli adventnì, tedy v 15:00 hod. v kostele sv. Jakuba StaröÌho v KunraticÌch zaznì v pod nì û k ZUä Na Popelce tèmï nehran, a proto mènï zn m skladba Missa Brevis Pastoralis od Jakuba Jana Ryby, autora zn mèho dìla ÑHej mist e!ì. ProvedenÌ tèto skladby upravil Ladislav Cigler. MladÌ hudebnìci takè zahrajì dìla dalöìch autor, proto srdeënï zveme k Ëasti na tomto nevöednìm kulturnìm z ûitku. MisijnÌ nedïle P edposlednì nedïli v Ìjnu, kter letos p ipadne na , se kaûdoroënï slavì svïtov den modliteb za misie, v»eskè republice zn m jako MisijnÌ nedïle. Po nedïlnìch bohosluûb ch budou dïti prod vat kol Ëky, kterè napekly kunratickè katechetky panì V chalov a panì Vargov. V tïûek z prodeje poputuje na misie. MisijnÌ setk nì (nejen) pro dïti PapeûskÈ misijnì dìlo dïtì Praha zve na 3. arcidiecèznì setk nì dïtì do Roudnice nad Labem, kterè se uskuteënì od cca 10:00 hod. A jeötï p r podrobnostì pro ty, kte Ì nevïdì o co jde: PapeûskÈ misijnì dìlo dïtì (PMDD) je ofici lnì organizacì katolickè cìrkve, jejìmû heslem je ÑDÏti pom hajì dïtemì. Jednou z jejich ËinnostÌ jsou MisijnÌ klubka, aktivnï pom hajìcì dïtem v misijnìch zemìch, a zapojujìcì se do tvo iv ch aktivit ve svèm okolì. VÌce naleznete na: Möe za zem elè V nedïli bude v kostele sv. Prokopa obïtov na möe sv. za vöechny naöe zem elè v 11 hodin a n slednï ve ÑDuöiËkovÈì setk nì na h bitovï, p i kterèm vzpomeneme zvl ötï na letos zem elè z naöì obce. ÿõmskokatolick FARNOST u kostela svatèho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice III. praûsk vikari t FarnÌ vik : P. Stanislav Hr ch Far : P. Benedikt Hudema Adresa: KostelnÌ n mïstì 16, Praha-Kunratice Telefony: , Fax: Internet (ArcibiskupstvÌ praûskè): Sbor CÌrkve bratrskè v äeberovï PravidelnÈ nedïlnì bohosluûby se konajì od 10 hod. Pravideln p enos nedïlnìch bohosluûeb na SBOR CÕRKVE BRATRSK PRAHA-äEBEROV Kazatel: Robert Hart Mobil: Adresa: V Ladech 10, Praha-äeberov Internet: TuristickÈ znaëenì v»eskè republice, jedno z nejdokonalejöìch v EvropÏ. MÏ Ì jiû tèmï 40 tisìc kilometr dìky 1384 aktivnìm dobrovoln m znaëka m Klubu Ëesk ch turist (K»T) zaloûenèmu 11. Ëervna 1888.»erven barva se volì pro d lkovè nebo h eélut a zelen v s provede po KunraticÌch a doprovodì k soused m benovè trasy, modr pro v znamnïjöì trasy, ûlut pro kratöì trasy nebo spojovacì cesty a zelen pro mìstnì trasy. Vnit nì Kunratice nebyly doposud propojeny se sv m turisticky zajìmav m okolìm tak, abychom mohli b t spokojen. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 5/

25 CO SE DÃJE U SOUSEDŸ ñ INZERCE NynÏjöÌ ûlut znaëka trasy 6122 konëìcì u rybnìka Ohrada nynì povede d l. Vedle kostela sv. Jakuba StaröÌho ulicemi GolËovou a Do Dubin pod Kunratickou spojku a po cyklostezce do HrnËÌ, Rozkoöe a Pr honic, kde se napojì na Ëervenou. V mìstech, kde se st k Volarsk ulice s ulicì GolËovou a zaëìn cesta do Baûantnice v s odboëka znaëen zelenï dovede k äeber ku, ulicemi K äeber ku, Strouhalovou a D evnickou na m stek p es Kunratick potok, doleva podèl potoka k Verner ku a p es ulici K Verner ku na hr z Dolnoml nskèho rybnìka, MlejÚ ku, kde se napojì na st vajìcì ûlutou. Takûe do Pr honic je to z hr ze MlejÚ ku kolem kostela sv. Jakuba StaröÌho p Ìmo po ûlutè 9 km nebo podèl t Ì kunratick ch rybnìk a p es Baûantnici po zelenè a ûlutè 10,5 km. Zelen spojka MlejÚ k zeô parku v GolËovÏ ulici je dlouh 3 km. NovÏ znaëenè cesty vedou poblìû Ëetn ch autobusov ch zast vek i restauraënìch za ÌzenÌ a tak lze vytv et mnoho pïöìch kombinacì podle libosti i v podveëer pracovnìch dn DalöÌ etapou zna- ËenÌ budou propojenì od Ohrady do oblastì Mod anskè rokle a k VltavÏ. Kunratice tìmto zp sobem takè navazuji neform lnì kontakt se sv mi sousedy. (my) * * * ZPRAVODAJ.»Ìslo 5/2015 vyölo Vyd v se kaûdè dva mïsìce v mïstskè Ë sti Praha-äeberov jako periodick tisk zemnìho samospr vnèho celku. EvidenËnÌ ËÌslo: MK»R E N klad 1360 v tisk. Zdarma rozn öen do vöech dom cnostì v äeberovï a v HrnËÌ Ìch. Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla: Vydavatel: MÏstsk Ë st Praha-äeberov. Adresa: ad mïstskè Ë sti Praha-äeberov, K HrnËÌ m 160, Praha 415. I»: Telefon a fax: , Internet: Redakce: Pavel Hanuöka. P ÌspÏvky a inzer ty se zasìlajì em redakci. Lze je takè doruëit na v öe uvedenou adresu adu mïstskè Ë sti Ëi vhodit do schr nek na jeho budovï v äeberovï nebo na Bar ËnickÈ rychtï v HrnËÌ Ìch. 24 5/2015 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

26

27