Co najdete v tomto ËÌsle?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co najdete v tomto ËÌsle?"

Transkript

1

2 OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK V ûenì Slovo starostky Redakce Zpravodaje RADNICE Ze zased nì Zastupitelstva N zory, nejen zastupitel, t kajìcì se zmïny zemì lokality TESCO Z NAäÕ»TVRTI P ÌmÏstsk t bor Z mïr pron jmu Bar ËnickÈ rychty UkonËenÌ zapisov nì dïtì do pas Velkoobjemov odpad v roce äkolstvõ A DÃTI Zpr viëky ze ökolky Z kladnì ökola V Ladech SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE HrnËÌ ötì bar ËnÌci RodinnÈ centrum Bar Ëek Kostel svatèho Prokopa v HrnËÌ Ìch Sbor CÌrkve bratrskè v äeberovï éijeme V PRAZE Muzeum Lega SENIOR HELP MÏsto pro dïti AUTOBUSY Novinky v bezplatnè p epravï na zemì Prahy od ZDRAVÕ Pitn reûim INZERCE ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2011 1

3 VODNÕK V ûenì Uû je tady zase konec ökolnìho roku a naöim dïtem zaëìnajì nejhezëì a nejoëek vanïjöì mïsìce roku. M ûete se inspirovat nïkter mi naöimi typy ke str venì pr zdninov ch dn s dïtmi, nïkolika n pady na klasickè proch zky po Praze pro vaöe p tele a zn mè, kte Ì Prahu jeötï neznajì. P eji V m vöem co nejvìce sluneën ch, pohodov ch letnìch dn, plno kr sn ch dovolenkov ch z ûitk a naëerp nì energie do druhè poloviny roku. Libuöe LÈvov, redakce Slovo starostky V ûenì spoluobëanè, chtïla bych touto cestou podïkovat vöem, kte Ì pom hali s organizacì dïtskèho odpoledne, kterè probïhlo ve Ëtvrtek TradiËnÏ n m zazpìval Josef Vojtek, dïti ze z kladnì ökoly mïly p ipraven n dhern sled vystoupenì. vodnì vystoupenì doplnila mïstsk policie, kter n m p edvedla nejen bojovè umïnì, ale takè svè umïnì se zajiötïnìm pachatele pomocì speci lnï cvi- Ëen ch ps. MÏstsk policie takè zajistila bezpeën p echod p es p echody i mimo nï. O spïön den, hladk pr bïh na vöech stanoviötìch, se postarali dobrovolnìci z ad ob- Ëan, velikou skupinu tvo ili Bar ËnÌci, kte Ì i p es sv j vïk nev hajì a kaûd rok pomohou zajistit velikè mnoûstvì stanoviöù, dvï stanoviötï zajistilo Mate skè centrum Bar - Ëek, tradiënï pomohly svoji ËastÌ takè panì uëitelky z naöì Zä, ale takè z Mä, zapojili se zamïstnanci adu i nïkte Ì zastupitelè. Za to vöem pat Ì mè velikè DÃKUJI a odmïna ve formï spokojen ch dïtsk ch postaviëek, kter ch bylo celè odpoledne vöude plno. ChtÏla bych zde jeötï jednou podïkovat vöem sponzor m, tïm, kte Ì byli uvedeni na plak tech, ale takè tïm, kterè jsem jmenovala p i pr bïhu dïtskèho odpoledne, bez nich by se tato akce v takovèmto rozsahu konat nemohla. NovÏ jsme letos pozvali hasiëe, kte Ì naöe pozv nì p ijali a byli dalöìm obohacenìm pestrèho odpoledne pro dïti. Pokud jste letos mezi sponzory nebyli, nebuôte z toho smutnì, vöe m ûete napravit v roce dalöìm. V z vïru nesmìm opomenout ani ty, kte Ì majì sv j dìl na budov nì sportovnï-oddychovèho are lu äeberov, jehoû prvnì etapa se realizovala v loúskèm roce. P i rozdïlov nì grant v oblasti sportu, a tudìû realizaci prvnì etapy, snahu naöì mïstskè Ë sti podpo il pan JUDr. Petr HulÌnsk (»SSD). Bez jeho podpory bychom tento are l nemohli zaëìt budovat. Pan doktor HulÌnsk n m pomohl zìskat finance nejen na rozjezd, ale takè na dalöì etapu, kter by se mïla budovat v letoönìm roce. Jeho pracovnì vytìûenì mu bohuûel nedovolilo se z Ëastnit naöeho dïtskèho odpoledne. Nov Ëkem mezi zastupiteli hl. m. Prahy je Mgr. Petr B Ìza (ODS), kter je novï ve v boru pro voln Ëas, sport a cyklostezky a nav zal na podporu pana JUDr. HulÌnskÈho a spolu s nìm podporuje dalöì etapy zmìnïnèho are lu. TÌmto bych chtïla obïma velice podïkovat za jejich podporu naöì mïstskè Ë sti. PoËasÌ n m vyölo, dïti se bavily, rodiëe p eûili trasu s koly, vöichni dobrovolnìci takè. PevnÏ vï Ìm, ûe za rok n m poëasì vyjde stejnï dob e jako letos a znovu se sejdeme na startu dïtskèho odpoledne. Petra Venturov, starostka 2 3/2011 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

4 RADNICE Redakce Zpravodaje OpÏt V s jmènem redakce oslovuji se û dostì o zapojenì se do tvorby naöeho Zpravodaje formou p ÌspÏvk o tom, co V s potïöilo, co naopak zklamalo, co V s zajìm, o kter ch tèmatech chcete ËÌst v dalöìch ËÌslech. Kontakt na redakci z st v stejn, tedy p ÌpadnÏ svè p ÌspÏvky m ûete posìlat na ad naöì M». Libuöe LÈvov, redakce Ze zased nì Zastupitelstva 1. mimo dnè zased nì PrvnÌ mimo dnè zased nì Zastupitelstva mïstskè Ë sti se konalo ve st edu od 18 do 18:30 v zasedacì mìstnosti adu. P Ìtomni byli vöichni zastupitelè. Zased nì zastupitelstva mïstskè Ë sti Praha-äeberov zah jila Ing. Petra Venturov, kter zkonstatovala, ûe zastupitelstvo je usn öenìschopnè. Program zastupitelstva byl rozöì en jeden bod ñ Pod nì n mitky k n vrhu Z sad zemnìho rozvoje St edoëeskèho kraje. Za ovï ovatele z pisu byli navrûeni a schv leni panì Vitvarov a pan TureËek. ROZPO»ET MÃSTSK» STI PRAHAäEBEROV NA ROK 2011 ñ OPRAVA Vzhledem k tomu, ûe p i schvalov nì rozpoëtu M» Praha-äeberov na rok 2011 na zased - nì zastupitelstva dne byla v usnesenì chybnï uvedena Ë stka p Ìjm a v daj hlavnì Ëinnosti, tato Ë stka nebyla upravena o nav öenì Ë stky 500 tis. KË na havarijnì opravu podlahy tïlocviëny v z kladnì ökole a na z kladï upozornïnì z Magistr tu hl. m. Prahy, ûe v rozpoëtu nem ûe b t uv dïna vr cen daú z p Ìjmu pr vnick ch osob za minul rok nem ûe b t rozpoëtov n zamïstnaneck fond, je nutnè usnesenì z o schv - lenì rozpoëtu na rok 2011zruöit a schv lit rozpoëet s uveden mi pravami. ROZPO»ET MÃSTSK» STI PRAHAäEBEROV NA ROK 2011 BUDE PÿÕLOHOU USNESENÕ ZASTUPITELSTVA. ZastupitelÈ jednohlasnï schv lili n sledujìcì usnesenì: 1. revokuje usnesenì zastupitelstva mïstskè Ë sti Praha-äeberov ze dne bod Ë. IV. RozpoËet M» Praha-äeberov na rok 2011, 2. schvaluje rozpoëet roku 2011 v navrûenèm upravenèm znïnì, konkrètnï: ï RozpoËet hlavnì Ëinnosti na rok 2011: ñ celkov objem p Ìjm tis. KË ñ celkov objem v daj tis. KË ï RozpoËet podnikatelskè (vedlejöì) Ëinnosti na rok 2011: ñ celkov v öe v nos tis. KË ñ celkov v öe n klad tis. KË ñ hospod sk v sledek p ed zdanïnìm ve v öi tis. KË. ï Do hlavnì Ëinnosti se zapojil hospod sk v sledek doplúkovè Ëinnosti pouze ve v öi tis. KË. ï Poloûkov upraven rozpoëet je p Ìlohou tohoto usnesenì. R1 ñ POD NÕ N MITKY K N VRHU Z SAD ZEMNÕHO ROZVOJE STÿEDO»ESK HO KRAJE Pan TureËek sezn mil zastupitele s ve ejnou vyhl ökou KrajskÈho adu st edoëeskèho kraje, kterou se oznamuje zah jenì ÌzenÌ o n vrhu Z sad zemnìho rozvoje St edoëeskèho kraje. Ve ejnè projedn nì n vrhu Z sad RSK ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2011 3

5 RADNICE vëetnï vyhodnocenì vliv na udrûiteln rozvoj zemì se kon v pondïlì 2. kvïtna Pan TureËek navrhuje, aby zastupitelstvo podalo za mïstskou Ë st Praha-äeberov pìsemnou n mitku k tzv. VesteckÈ spojce na Krajsk ad St edoëeskèho kraje. ZastupitelÈ pod nì n mitky schvalujì. N vrh usnesenì: Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schvaluje pod nì n mitky k n vrhu Z sad zemnìho rozvoje St edoëeskèho kraje, kde je zakreslena tzv. Vesteck spojka, k.. Vestec u Prahy, Jesenice, äeberov (obec hl. m. Praha), Pr honice, jako ve ejnï prospïön stavba. Jedn se p edevöìm o nedostateënè zhodnocenì vliv tèto stavby na ûivotnì prost edì a udrûiteln rozvoj dotëenèho zemì, coû je moûnè doloûit dosavadnì zpracovanou dokumentacì, s nìû se zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov mïlo moûno sezn mit. * * * 7. ZASED NÕ ñ SedmÈ zased nì Zastupitelstva mïstskè Ë sti se konalo v pondïlì od 17 do 18:45 v zasedacì mìstnosti adu. P Ìtomno bylo 6 zastupitel. Pan Kastner byl dnï omluven. Zased nì zastupitelstva mïstskè Ë sti Praha-äeberov zah jila Ing. Petra Venturov, kter zkonstatovala, ûe poëet p Ìtomn ch Ëlen zastupitelstva je 6 a tudìû je zastupitelstvo usn öenìschopnè. Program zastupitelstva byl rozöì en o t i body: pron jem hrobovèho mìsta, v bïrovè ÌzenÌ na rekonstrukci podlahy Zä äeberov a podnït na zah jenì zmïny Z 27/01. Za ovï ovatele z pisu byli navrûeni a schv leni panì Vitvarov a pan TureËek. Za obëany byli p Ìtomni pp. Hrochov, Rajtora, P Ìhoda, P Ìhodov, Polaneck, Nechv tal, KvasniËka, hostem byl p. Nekov, editel spoleënosti TESCO. Na vod panì starostka p ivìtala pana Davida Nekov e, editele spoleënosti Tesco, a obëany mïstskè Ë sti a poû dala zastupitele, aby bod R3 ñ PodnÏt zah jenì po izov nì zmïny Z 27/01, byl projedn n jako prvnì. ZastupitelÈ tento p esun odsouhlasili. R3 ñ PODNÃT NA ZAH JENÕ POÿIZOV NÕ ZMÃNY Z 27/01 V vodu tohoto bodu panì starostka konstatovala, ûe na zemì naöì mïstskè Ë sti m me dvï kontroverznì vïci a to Vesteckou spojku a v stavbu lokality spol Tesco. D le zd raznila, ûe zastupitelè v tomto bodï nejednajì a neschvalujì zmïnu jako takovou (jak bude danè zemì konkrètnï vypadat), jedn se pouze pod nì podnïtu na zah jenì po- izov nì zmïny Z 27/01. Pod nì tohoto podnïtu na zmïnu P bylo odsouhlaseno zastupitelstvem jiû v roce PanÌ starostka informovala, ûe znovu schv lenì podnïtu tèto zmïny je pot ebnè, jelikoû zmïna nebyla aktivnì skoro 10 let. Tento krok p irovnala k v st elu ze startovnì pistole, kdy cel Ñtraùì ñ proces schvalovanì zmïny P, je teprve p ed n mi. Cel tento proces bude trvat nejmènï rok. D le poû dala pana editele Nekov e, zda by bylo moûnè, aby spoleënost Tesco uskuteënila ve ejnou prezentaci zam ölenè v stavby pro obëany naöì mïstskè Ë sti, neboù p vodnì pod nì je deset let starè, oproti p vodnï zam ölenè v stavbï doölo k urëit m zmïn m (doprava, poëet obyvatel, n roky na obëanskou vybavenost atd.) a na osvïûenì pamïti by si takto v znamn zmïna zaslouûila ve ejnou prezentaci. Na z kladï ve ejnè prezentace by bylo svol no mimo dnè zased nì zastupitelstva a na z kladï tèto prezentace by se zastupitelè rozhodovali o dalöìm postupu. PanÌ starostka dala hlasovat o vystoupenì pana editele Nekov e. ZastupitelÈ jednohlasnï odsouhlasili p ÌspÏvek p. Nekov e. PotÈ starostka M» p edala slovo panu editeli Nekov ovi. Pan editel zrekapituloval, ûe spoleënost Tesco vïtöinu zemì podèl d lnice D1 koupilo v roce 1997 a od tèto doby eöì zmïnu zemnìho pl nu. ZmÏna P nebyla v roce 2001 p ipuötïna k projedn nì v ZHMP. Od tè doby je Tesco st le ve spojenì s mïstskou Ë stì. V sou- ËasnÈ dobï opït poûadujì zah jenì po ÌzenÌ zmïny P. Proces bude trvat vìce neû 1 rok. MÏstsk Ë st bude mìt moûnost nahlèdnutì do 4 3/2011 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

6 RADNICE procedury n vrhu a bude mìt moûnost se ke vöemu vyjad ovat. Pan editel ujistil zastupitele, ûe Tesco je p ipraveno k ve ejnè prezentaci. Proces po ÌzenÌ P trv vìce neû rok, po tuto dobu bude moûnè diskutovat o podobï, jak bude vypadat z stavba atd. FunkËnÌ vyuûitì se bude eöit pozdïji. D le panì starostka upozornila, ûe zmïna P podèl d lnice D1 je pro M» velmi z sadnì a d leûit. V äeberovï jsou obëanè vzhledem k hluku z d lnice p ev ûnï pro v stavbu Tesca, v HrnËÌ Ìch se naopak nïkte Ì obëanè ob - vajì zv öenì dopravy, kter je jiû tak velmi zatïûujìcì. PanÌ starostka poû dala pana Rajtoru, Ëlena stavebnì komise, zda by vysvïtlil, jak probìh cel proces po izov nì zmïny zemnìho pl nu Pan Rajtora zrekapituloval kroky p i po ÌzenÌ zmïny P. Po ÌzenÌ zmïny P probìh vìcekolovï. Nejprve se musì schv lit podnït, aby zmïna mohla b t zah jena. NenÌ to tak, ûe zastupitelè jiû teô schv lì, jak p esnï bude zemì zastavïno, jak bude dopravnï zatìûeno. Toto vöe se bude eöit aû v dalöìch kolech. P i tïchto dalöìch schvalovacìch kolech bude prostor, aby se zastupitelè k tïmto ot zk m vyj d ili a naöli s Tescem spoleënè eöenì. PanÌ starostka poû dala zastupitele o jejich n zory na tuto problematiku. PanÌ Vitvarov zastupitel m navrhla, aby na dneönìm zased nì tento bod odloûili, poëkali na ve ejnou prezentaci Tesca. PotÈ svolat mimo dnè zastupitelstvo, kde zastupitelè odsouhlasì svè stanovisko. PanÌ Archalousov v diskuzi upozornila na zatìûenì dopravy vzhledem k dopravnì obsluûnosti tohoto zemì, kdy doprava v naöì mïstskè Ë sti je p etìûena jiû dnes a poûaduje ujiötïnì Tesca, ûe n m tato zmïna nezhoröì dopravnì situaci a ûe se Tesco zav ûe pomocì s odhluënïnìm d lnice D1. Pan TureËek se ztotoûnil s n vrhem panì VitvarovÈ ñ poëkat neû dojde k ve ejnè prezentaci v Ëi ve ejnosti, kterè se z ËastnÌ i zastupitelè a odloûenì tohoto bodu. PanÌ Hrub opït p ipomnïla, ûe Tesco pl nuje v stavbu jiû dlouhou dobu a domnìv se, ûe v stavba by se Tescu mïla umoûnit. Protoûe se vöak jedn o urëitè zmïny oproti p vodnìmu n vrhu, podporuje ve ejnou prezentaci a teprve potom vydat stanovisko ZM». Po diskuzi zastupitel panì starostka vyzvala do diskuze p ÌtomnÈ obëany. V diskuzi vystoupil pan Polaneck s n vrhem, ûe Tesco by mïlo b t sezn meno s problèmem, kter se odehr v kolem v stavby VesteckÈ spojky a k iûovatky na d lnici D1. Pokud bude Tesco z vislè (z sobov nìm nebo z kaznìky) na v jezd D4 nenì moûnè zaruëit, ûe se doprava a hluënost nezv öì. PanÌ Hrochov upozornila, ûe hluk z d lnice se rok od roku zvyöuje, jiû 10 let obëanè äeberova usilujì o odhluënïnì d lnice. BydlÌ v bezprost ednìm sousedstvì pozemk, kterè by mïly b t Tescem zastavïny a douf, ûe do v stavby bude zaëlenïno co nejvìce zelenï a d lnice bude odhluënïna. D le se do diskuze p ihl sila panì P Ìhodov za PetiËnÌ v bor obëan z HrnËÌ, äeberova a jezda, kte Ì jsou z sadnï proti v stavbï VesteckÈ spojky a Tesca. Jako pan Polaneck si nedovede p edstavit, jak se zabr nì, aby se dopravnì situace v M» nezhoröila. Pan Nekov ujistil p ÌtomnÈ, ûe dopravnì studie je zpracovan a bude souë stì ve ejnè prezentace. PanÌ starostka podïkovala za n zory zastupitel i obëan a na z kladï tïchto n zor navrhla zastupitel m tento bod odloûit. SouËasnÏ poû dala pana editele Nekov e o n vrh termìnu ve ejnè prezentace. Na z - kladï tèto prezentace bude svol no mimo dnè zastupitelstvo, kterè se tìmto bodem bude zab vat. ZastupitelÈ tento postup jednohlasnï odsouhlasili. ZRUäENÕ V BÃROV HO ÿõzenõ NA PROJEKTOVOU PÿÕPRAVU Zä äeberov PanÌ starostka zrekapitulovala postup vyps nì v bïrovèho ÌzenÌ. Zastupitelstvo vyps nì v bïrovèho ÌzenÌ na projektovou p Ìpravu Zä äeberov schv lilo v roce 2010 na svèm zased nì. Zpracov nìm byla povï ena spoleënost Nosta-Hertz. P edpokl dan cena vych zela z tzv. Uniky ñ cenìku, kter m se ÌdÌ architekti ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2011 5

7 RADNICE a byla stanovena na cca 8,7 mil. KË bez DPH a vych zela z p edpokl danè ceny budoucì stavby, kter byla odhadnuta na z kladï zpracovanè studie spoleënosti ADR. Protoûe nejlèpe vyhodnocen nabìdka p ekroëila p edpokl danou hodnoty o vìc neû 50 % podala panì starostka zastupitel m n vrh tuto ve ejnou zak zku zruöit. SouËasnÏ navrhla neuhradit spoleënosti Nosta-Hertz celou Ë stku za spïönè zpracov nì ve ejnè zak zky, ale pouze 10 % z p vodnì ceny, coû je KË bez DPH. Tento krok byl posouzen i t emi nez visle osloven mi pr vnìky, kte Ì tento postup schv lili. Zastupitelstvo M» Praha-äeberov jednohlasnï schv lilo zruöenì v bïrovèho ÌzenÌ dle ustanovenì ß 84 odst. 2, pìsm. e) z kona Ë. 137/2006 Sb., o ve ejn ch zak zk ch, v platnèm znïnì na projektovou a inûen rskou Ëinnost pro stavbu Zä äeberov na z kladï skuteënosti, ûe vyhodnocenì nejlepöì nabìdka p ekroëila vyhl öenou p edpokl danou hodnotu o vìce neû 50 %. DODATEK». 1 SE SPOLE»NOSTÕ NOSTA-HERTZ, SPOL. S R.O. Na z kladï zruöenèho v bïrovèho ÌzenÌ na projektovou p Ìpravu Zä äeberov a na z kladï projednanèho bodu Ë. 4 podala starostka M» n vrh usnesenì, t kajìcì se snìûenì uhrazenè Ë stky spol. NOSTA-HERTZ spol. s r.o. na 10 tis. KË bez DPH, zejmèna s ohledem na skuteënost zruöenì ve ejnè zak zky z d vodu p edraûenì nabìzenè ceny ZAD NÕ PROJEKTOV DOKUMENTACE PÿÕPRAVY Zä ADR, S. R. O. Pro tvar rozvoje hl. m. Prahy zpracovala studii z kladnì ökoly spoleënost ADR, s. r. o. Tato studie mïla za cìl stabilizovat danè zemì pro koncept novèho zemnìho pl nu. Na z kladï tèto studie se povedlo jiû v roce 2010 zìskat Ë st financì na zpracov nì projektovè p Ìpravy tèto z kladnì ökoly. Protoûe M» neznala podrobnosti smluvnìch vztah mezi zhotovitelem studie a tvarem hl. m. Prahy, nemohla M» p edpokl dat jakè majì strany ujedn - ny vztahy t kajìcì se duöevnìho vlastnictvì uvedenèho dìla. SpoleËnost ADR se zaë tkem mïsìce dubna, p ihl sila o sv autorsk pr va a uplatnila v souladu s ß 23 odst. 4 pìsm. a) z kona o ve ejn ch zak zk ch û dost o zpracov nì dalöìch stupú projektovè p Ìpravy ve svè reûii. Z roveú spoleënost zaslala nabìdku, kter zahrnuje zpracov nì dokumentace pro zemnì ÌzenÌ a stavebnì povolenì, vëetnï zajiötïnì inûen rskè Ëinnosti pro oba stupnï za cenu 5,2 mil. KË bez DPH. Celkov Ë stka, vëetnï dokumentace pro v bïr zhotovitele, by Ëinila 8,1 mil. KË bez DPH, tedy skoro o 5 mil. KË mènï, neû Ñnejv hodnïjöìì nabìdka. Na z kladï vöech skuteënostì navrhla panì starostka zastupitel m schv lit uzav enì smlouvy se spoleënostì ADR, s. r. o. PanÌ Archalousov zastupitel m p ipomnïla, ûe M» v rozpoëtu poëìt s Ë stkou 6,1 mil. KË. PanÌ Vitvarov se dot zala, pokud by se musela urëit Ë stka p ev dït do dalöìho roku, zda m M» zaruëeno, ûe hl. m. Praha dotaci p evede. ñ doposud to tak bylo. ZastupitelÈ jednohlasnï schv lili uzav enì smlouvy se spoleënostì ADR s.r.o., LibÌnsk 3127/1, , Praha 5, I»: , v souladu s ustanovenì ß 23 odst. 4 pìsm. a) z kona Ë. 137/2006 Sb. O ve ejn ch zak zk ch v platnèm znïnì, na zajiötïnì: a. P Ìpravy zak zky, anal zy podklad a dokumentace Zä äeberov, b. N vrh stavby, architektonickè studie Zä äeberov, c. Dokumentace pro zemnì ÌzenÌ, d. Dokumentace pro stavebnì povolenì, e. ZajiötÏnÌ rozhodnutì o umìstïnì stavby, f. ZajiötÏnÌ rozhodnutì stavebnìho povolenì To vöe v Ë stce 5,2 mil. KË. bez DPH a povï- ili starostku podeps nìm smlouvy. 2. PovÏ uje starostku podeps nìm tèto smlouvy. DODATEK KE ZÿIZOVACÕM LISTIN M Zä A Mä Dodatek kaûdoroënï upravuje svï en majetek na z kladï provedenè inventarizace k danèho roku. ZastupitelÈ schv lili dodatek Ë. 3, kter m se mïnì p Ìloha Ë. 2 z ÌzenÈ p ÌspÏvkovÈ organizace Mä, Na P ÌËnÈ mezi 186, 6 3/2011 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

8 RADNICE Praha 4, ve kterè je uveden svï en movit majetek v celkovè Ë stce ,71 KË v souladu s proveden mi inventurami k a d le dodatek Ë. 3, kter m se mïnì p Ìloha Ë. 2 z ÌzenÈ p ÌspÏvkovÈ organizace Zä, V Ladech 6, Praha 4, ve kterè je uveden svï en movit majetek v celkovè Ë stce ,85 KË v souladu s proveden mi inventurami k SMLOUVA SE SPOLE»NOSTÕ SHERIDAN Jedn se v stavbu rodinn ch dom podèl ulice V horu na k.. Vestec. Kanalizace nebude napojena z HrnËÌ, napojenì je eöeno z Vestce. ProbÏhlo jedn nì se z stupci spoleënosti Sheridan a.s., Praha 2, Slezsk 1297/3, PS» , I» a pr vnìm z stupcem M». PodmÌnku mïstskè Ë sti ñ finanënì prost edky na rekonstrukci komunikace V horu, vëetnï finanënìho zajiötïnì projektanta, projedn nì stavebnìho dozoru atp. spoleënost Sheridan odsouhlasila. Smlouva bude podeps na aû po odsouhlasenì bankovnì garance. StavebnÌ komise, poradnì org n starostky, doporuëilo tento postup, s v stavbou dala komise souhlasnè stanovisko. Po dobu v stavby nebude staveniötnì doprava eöena p es komunikace v HrnËÌ Ìch, ale p es staveniötnì dopravu z Vestce. Naöe mïstsk Ë st se vyjad uje k dokumentaci pro zemnì ÌzenÌ, ke kterè zatìm nedala souhlas. ZastupitelÈ tedy schv lili n sledujìcì usnesenì: 1. schvaluje smlouvu se spoleënostì Sheridan a.s., Praha 2, Slezsk 1297/3, PS» , I» v navrûenèm znïnì. N vrh smlouvy tvo Ì p Ìlohu tohoto usnesenì. 2. PovÏ uje starostku podeps nìm smlouvy aû po pìsemnèm odsouhlasenì n vrhu bankovnì garance pr vnìkem M». 3. Podpisem smlouvy je v z n souhlas M» s v stavbou lokality ÑNad kopcovit mi loukamiì podèl ulice V horu na k..vestec a z - roveú z vazek investora finanënï zajistit projektovou p Ìpravu, projedn nì i vlastnì realizaci rekonstrukce komunikace V horu na k..äeberov, v seku p ilèhajìcìm k M» Praha-äeberov. MAND TNÕ SMLOUVA ñ ROZPTYLOV LOUKA Jedn se o mand tnì smlouvu na prov dïnì smuteënìho ob adu, spoëìvajìcìm v rozptylu popela zesnul ch. ZastupitelÈ schv lili uzav enì mand tnì smlouvu se spol. SmÌchovsk poh ebnì stav, se sìdlem Mal jezd 84, Velk Borek, I»: na zajiötïnì prov dïnì smuteënì sluûby spoëìvajìcì v rozptylu popela zesnul ch osob na h bitovï v Praze-äeberovÏ (HrnËÌ e), kter se nach zì na pozemku parcelnì ËÌslo 564/11 katastr lnì zemì äeberov a d le prov dït na û dost M» i dalöì smuteënì sluûby, kterè na z kladï koncese m ûe mandat vykon vat dle z kona Ë. 256/2001 Sb., z kon o poh ebnictvì, v platnèm znïnì. Za tuto sluûbu se M» zavazuje platit 695 KË/rozptyl. Cena je koneën, tedy vëetnï DPH. Stanovili cenu za rozptyl pro obëany ve v öi 1495 KË vëetnï DPH. PRAVY ROZPO»TU 1/2011 prava rozpoëtu se prov dì na z kladï p evodu dotace z roku 2010 na rok 2011 ve v öi 6 mil. KË na projektovou p Ìpravu Zä äeberov a d le na z kladï dotace na sëìt nì lidu, byt a dom. Byly schv leny n sledujìcì pravy rozpoëtu Ë.I/2011: ï Zv öenì p Ìjm v poloûce 8115 investiënì ËelovÈ prost edky o Ë stku 6 mil. KË, kterè se pouûijì na stranï v daj na poloûku 8115 investiënì ËelovÈ prost edky V stavba budovy Zä ñ projektov p Ìprava ORG ï Zv öenì p Ìjm v poloûce 4111 neinvestiënì p ijatè transfery z vöeobecnì pokladnì spr - vy st tnìho rozpoëtu o Ë stku KË, kterè se pouûijì na stranï v daj na odd. par ñ OstatnÌ vöeobecn vnit nì spr va jinde neza azen ve stejnè v öi. prava rozpoëtu budu provedena pod ËÌslem dokladu SMÃNN SMLOUVA S DANVIT REALITY V roce 2007 byly se spoleënostì Danvit Reality dohodnuty z sady budoucì smïny pozemk pro propojenì cyklostezky z M» Praha-äeberov do M» Praha- jezd. GP byl v roce 2007 zpracov n panem Veidenthalerem. Z mïr byl ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2011 7

9 RADNICE zve ejnïn. Ke smïnï vöak nedoölo. SpoleËnost Danvit Reality i M» by r da tuto smïnu pozemk dokonëila. ZastupitelÈ schv lili tuto smïnu, jejìû p edmïtem je smïna pozemk pro zbudov nì cyklostezky do jezdu, konkrètnï poz. parc. Ë. 531/52, Ë st o öì i 1 m, podèl hranice s poz. parc. Ë. 531/95, 531/98, 531/99, 531/100 a 531/2 vöe k.. äeberov, dle geodetickèho pl nu zpracovanèho panem Petrem Veidenthalerem, ËÌslo 2841/2007, p ejde do vlastnictvì DANVIT Reality s.r.o. a sou- ËasnÏ Ë st pozemku parc. Ë. 531/2 o öì i 4 m na hranici s pozemky parc. Ë. 531/52 a 531/100 o dèlce 13 m, podèl hranice pozemku Ë.p. 530/2, vöe v k.. äeberov, do vlastnictvì HMP. Uveden geometrick pl n tvo Ì p Ìlohu usnesenì, je k dispozici na pop ÌpadÏ je k nahlèdnutì na adu naöì M». VÃCN BÿEMENO PRE Jedn se o z ÌzenÌ vïcnèho b emene pro spoleënost PRE na pozemku parc. Ë. 191/1 k.. äeberov ñ ulice K jezdu. Toto vïcnè b emeno bylo projedn no ve stavebnì komisi se souhlasn m stanoviskem a jednor zovou cenu 5000 KË vëetnï DPH na dobu neurëitou. Z mïr byl dnï vyvïöen v souladu se z konem o hl. m. Praze. INFORMACE ñ PRAVIDLA PÿIJETÕ DÃTÕ DO Mä Na z kladï dotaz nïkter ch rodië, kte Ì û dajì o p ijetì sv ch dïtì do mate skè ökoly panì starostka informovala, ûe o p ijetì Ëi nep ijetì dïtì do mate skè ökoly rozhoduje v luënï editelka mate skè ökoly na z kladï vydan ch kritèriì. NenÌ v kompetenci z izovatele rozhodnutì panì editelky mïnit. R1 ñ PRON JEM HROBOV HO MÕSTA MÏstsk Ë st obdrûela û dost o p idïlenì urnovèho mìsta od pana KacafÌrka z Kunratic. Vzhledem k tomu, ûe star Ë st h bitova m aû na nïkolik v jimek vyëerpanou kapacitu a i nov Ë st h bitova m omezenè kapacity, je nutnè p istupovat individu lnï ke kaûdè û - dosti o p idïlenì hrobovèho mìsta od ûadatel, kte Ì nemajì trval pobyt v naöì mïstskè Ë sti. ZastupitelÈ û dost pana KacafÌrka prodiskutovali a dospïli k z vïru, ûe p estoûe pan KacafÌrek nem û dnè vazby na naöi mïstskou Ë st, p idïlenì urnovèho mìsta panu KacafÌrkovi schvalujì vzhledem k jeho tïûkèmu tïlesnèmu postiûenì. D le zastupitelè û dajì pana tajemnìka o vyvol nì jedn nì s mïstskou Ë sti Praha-Kunratice ohlednï û dostì o hrobov mìsta na h bitovï v HrnËÌ Ìch vzhledem ke skuteënosti, ûe v KunraticÌch nejsou voln hrobov mìsta na jejich h bitovï a lze oëek vat dalöì û dosti o p idïlenì hrobov ch mìst od obëan z Kunratic. é dost pana KacafÌrka zastupitelè schv lili kladn m stanoviskem. V BÃROV ÿõzenõ NA REKONSTRUKCI PODLAHY TÃLOCVI»NY V Zä V bïrovè ÌzenÌ na rekonstrukci podlahy tïlocviëny bylo dnï zve ejnïno na ednì desce. Do v bïrovèho ÌzenÌ se p ihl sil jedin z jemce, kter m je spol. PUK SERVIS s.r.o., za cenu KË vëetnï DPH. Na z kladï tèto skuteënosti, abychom stihli rekonstrukci provèst v dobï letnìch pr zdnin, zastupitelè schv lili spol. PUK SERVIS jako vìtïze a povï ili starostku podeps nìm smlouvy. DISKUZE Na z vïr se v diskuzi zeptal pan KvasniËka, kdy bude vybudov no novè h iötï. Na dotaz odpovïdïla panì starostka. M» poû dala Magistr t hl. m. Prahy o dotaci na v stavbu h iötï, M» douf, ûe û dost bude na MHMP projedn na do konce Ëervna. Pan Chaloupka poû dal o informaci ohlednï propojenì cyklostezky z Vestce na naöe katastr lnì zemì. Byla pod na û dost na MHMP o urgentnì eöenì. Pokud Praha letos propojenì nezrealizuje, bude M» poëìtat s vlastnìm financov nì v rozpoëtu na p ÌötÌ rok. 8 3/2011 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

10 RADNICE 2. MIMOÿ DN ZASED NÕ ñ DruhÈ mimo dnè zased nì Zastupitelstva mïstskè Ë sti se konalo v pondïlì od 19:30 do 21:45 v tïlocviënï z kladnì ökoly. P Ìtomno bylo 5 zastupitel. Pan Kastner a panì Hrub byli dnï omluveni. Zased nì zastupitelstva mïstskè Ë sti Prahaäeberov zah jila Ing. Petra Venturov, kter zkonstatovala, ûe poëet p Ìtomn ch Ëlen zastupitelstva je 5 a tudìû je zastupitelstvo usn - öenìschopnè. Jelikoû tomuto zased nì p edch zela ve ejn prezentace z mïru spol. Tesco, kter probìhala od 18 hod a zased nì bylo p Ìtomno cca 250 obyvatel nejen naöì mïstskè Ë sti, starostka mïstskè Ë sti informovala obëany, ûe pro dneönì jedn nì zastupitelè upustili od jednacìho du, kter stanovuje poëet a dobu p ÌspÏvk jednotliv ch obëan. Nejprve bylo vodnì slovo p edkladatele, panì starostky, d le n sledovaly n zory jednotliv ch zastupitel a n slednï probïhla diskuse, do kterè se kaûd, bez ohledu na mìsto trvalèho pobytu, p ihl sil zvednutìm ruky. Kdyby byl respektov n jednacì d, mohl by se kaûd k projedn vanèmu bodu vyj d it pouze dvakr t a o vöech, kte Ì majì trval pobyt mimo zemì naöì mïstskè Ë sti a chtïli vystoupit, by museli zastupitelè nechat hlasovat, zda ho nechajì vystoupit Ëi nikoliv. Za ovï ovatele z pisu byli navrûeni a schv leni panì Vitvarov a pan TureËek. PanÌ starostka obëany ujistila, ûe tèma znovuobnovenì podnïtu na po izov nì zmïny Z 27/ 01 ñ TESCO bylo zastupiteli mnohokr te prodiskutov no, d le konstatovala, ûe Ëlenem souëasnèho zastupitelstva je i panì Vitvarov, kter byla Ëlenkou zastupitelstva i v roce 2000, kdy byla p vodnì zmïna schv lena tehdejöìm zastupitelstvem. PodrobnÏ sezn mila obëany se situacì. Na vystaven ch map ch podrobnï situaci okomentovala a vysvïtlila, sezn mila obëany se vöemi klady i z pory. Po prezentaci vyzvala jednotlivè zastupitele, aby i oni vyj d ili sv j postoj k problematice. ZastupitelÈ pp. Vitvarov, Archalousov, Chaloupka se vyj d ili pro znovuobnovenì podnïtu na po izov nì zmïny Z 27/01, pan Ture- Ëek vyslovil nesouhlas. PotÈ panì starostka dala moûnost obëan m, aby vyj d ili svè n zory a p ednesli svè p ÌspÏvky. VÏtöina p Ìtomn ch, kte Ì se diskuze Ëastnili, vyj d ili sv j nesouhlas s pokraëov nìm tèto zmïny. P estoûe byli p Ìtomni i obëanè, kte Ì s projektem souhlasì, v tomto prost edì nevystoupili. D le konstatujeme, ûe velk Ë st ËastnÌk tohoto setk nì nebyla obëany naöì MÏstskÈ Ë sti. PanÌ Eva P Ìhodov sezn mila zastupitele s tìm, ûe m v ruce petici s 1200 podpisy obëan, kte Ì jsou z sadnï proti. PanÌ starostka vyzvala panì P Ìhodovou, aby petici p edala a zastupitelè se po prostudov nì tèto petice k nì vyj d Ì. Petice nebyla na mimo dnèm zased nì p ed na, ani nebylo panì ArchalousovÈ zodpovïzeno, kter ot zka je v petici obëan m pokl - d na, k jakèmu konkrètnìmu textu se v petici vyjad ujì. Pro informaci up esúuji, ûe k dneönìmu dni, tedy k nebyla petice p ed na adu ani zastupitel m, nezn me jejì text a tudìû se k nì nem ûeme vyj d it. Po cca 2 hodin ch trv nì diskuze panì starostka poû dala obëany o deseti minutovou p est vku pro zastupitele, aby mohli projednat n vrh usnesenì dneönìho zased nì. ZastupitelÈ pod tlakem p Ìtomn ch p ehodnotili sv j postoj a n vrh usnesenì zmïnili. Po poradï zastupitel p eëetla panì starostka ve ejnosti n vrh usnesenì k projedn vanèmu bodu dneönìho mimo dnèho zased nì. SCHV LEN USNESENÕ ZASTUPITELSTVA NAäÕ M»: Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov zastavuje po izov nì zmïny Z 27/01. Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov vyz v spoleënost Tesco k p edloûenì n vrhu novè zmïny P, kter bude vych zet ze z - kladnìho v kresu novèho konceptu zemnìho pl nu. USNESENÕ NA INTERNETU Podle materi l Zastupitelstva zpracovala Petra Venturov, starostka ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/2011 9

11 RADNICE NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED NÕ ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou mïsìënï obvykle v pondïlì. Sch ze vïtöinou zaëìn v 17 hodin. MÌsta zased nì se st ÌdajÌ. Jednou se konajì v budovï adu mïstskè Ë sti v äeberovï (K HrnËÌ m 160), podruhè v Bar ËnickÈ rychtï v HrnËÌ Ìch (K äeberovu 805). Zased nì jsou kon na pouze v p ÌpadÏ, ûe se naplnì obsahovï jejich pl novan program. Pokud nenì program zve ejnïn min. 7 dnì na ednì desce, zased nì se nekon. ï 20. Ëervna ñ Bar Ënick rychta HrnËÌ e ï 19. z Ì ñ zasedacì mìstnost adu M» Praha-äeberov Program najdete vûdy v dostateënèm p edstihu, minim lnï 7 dnì p ed kon nìm zased nì, na ve ejnè desce na internetu i na budovï adu mïstskè Ë sti a takè na jednotliv ch v vïsk ch tu a tam rozmìstïn ch v äeberovï i v HrnËÌ Ìch. Aktu lnì ednì deska na internetu: Petra Venturov, starostka N zory, nejen zastupitel, t kajìcì se zmïny zemì lokality TESCO VAHA NA T MA TESCO A JIN KONTROVERZNÕ STAVBY Dne zastavilo zastupitelstvo MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov zmïnu zemnìho pl - nu hl. m. Prahy Z 027/01, schv lenou v roce 2000, t kajìcì se pozemk mezi D1 a äeberovem, s vïtöinov m vlastnìkem spoleënostì Tesco. UËinilo tak na zased nì zastupitelstva v tïlocviënï Zä na p nì ve ejnosti zde shrom ûdïnè. DovolÌm si exkurzi do minulosti, proë vznikl n vrh zastupitelstva na pokraëov nì tèto zmïny. Hl. m. Praha se jiû v 90. letech minulèho stoletì rozhodlo dovolit na zemì mezi D1 a äeberovem komerënì v stavbu a to za podpory tehdejöìho zastupitelstva äeberova. Proto prodalo Ë st tïchto pozemk nejprve panu MalÌkovi, kter odkoupil dalöì pozemky v tèto lokalitï od soukromnìk, a jako celek je potè prodal spoleënosti Tesco.» st penïz z prodeje tïchto pozemk obdrûela mïstsk Ë st a vybudovala za nï kompletnì inûen rskè sìtï v äeberovï a poslèze i v HrnËÌ Ìch. Mohli si tyto sìtï tehdy vybudovat obëanè za svè? Jiû v tèto dobï tedy bylo rozhodnuto, ûe zde nez stanou pouze zelenè plochy, ale vznikne zde v stavba. Nepovolit zde nynì spoleënosti Tesco û dnou komerënì v stavbu povaûuji jako zastupitelka M» Praha-äeberov, kter musì respektovat kroky minul ch zastupitelstev äeberova a navazovat na jejich pr ci, za krok proti dobr m mrav m, i kdyû jako obëanka äeberova bych jistï uvìtala v eöenè lokalitï pouze zeleú a les. SpoleËnost Tesco do tïchto pozemk podle sv ch slov nainvestovala dosud 1,6 miliardy korun. MoûnostÌ, jak zde zachovat zeleú, je nynì vykoupenì pozemk od Tesca zpït. Kde na to vzìt penìze? S trochou nads zky m ûete souhlasit s n padem pana Soukupa a zaëìt vybìrat do klobouku, aû vybereme dost, pozemky koupìme a les zde vys zìme. M ûeme se takè pokusit p esvïdëit hl. m. Prahu k odkupu tïchto pozemk, ale je to re lnè? NynÏjöÌ n vrh pokraëovat v p vodnì zmïnï zemnìho pl nu Z 027/01 jako samostatnè celomïstsky v znamnè zmïnï s jejìm radik lnìm omezenìm byla cesta, jak kontrolovat cel pr bïh tèto zmïny a ovlivúovat jej tak, aby n m co nejmènï ökodila, tedy aby v stavba byla co nejmenöì, aby sem p ivedla co nejmènï dopravy, aby zachovala co nejvìce n mi tak û danè zelenï, aby co nejvìce odhluënila d lnici D1 smïrem na äeberov. 10 3/2011 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

12 JakÈ jsou nynì dalöì moûnosti pokraëov nì kauzy Tesco? NynÌ bude toto zemì pravdïpodobnï eöeno aû v r mci novèho zemnìho pl nu. V konceptu novèho zemnìho pl - nu existujì nynì pro toto zemì dvï naprosto odliön variantnì eöenì, z nichû jedno navrhuje pouze zeleú a rekreaënì plochy a druhè p ipouötì zastavit prakticky celè eöenè zemì. M» Praha-äeberov samoz ejmï podporuje variantu zelenï. P i schvalov nì novèho zemnìho pl nu v lokalitï äeberova ale budou mìt rovnocennè slovo t i strany: M» Praha-äeberov, M» Praha 11, kde m me p enesenou p sobnost, a hl. m. Praha. V p ÌpadnÈm hlasov nì m ûeme b t tedy vûdy p ehlasov - ni. A Tesco jistï vyvine velk tlak na prosazenì druhèho variantnìho eöenì, kterè dovoluje mnohem rozs hlejöì z stavbu neû okleötïn zmïna Z 027/01. DovolÌm si zmìnit v tomto Ël nku jeötï dalöì kontroverznì stavby a to Exit D4 a tzv. Vesteckou spojku. ExistujÌ zde obëanè, kte Ì jsou z sadnï proti jakèkoliv v stavbï Ëehokoliv, protoûe chtïjì zachovat p ÌrodnÌ r z zdejöìho okolì. Kdo by nechtïl? Pokud se mï nïkdo zept, zda chci v okolì svèho domu zeleú, vûdy odpovìm ano. SouËasnÏ si ale uvïdomuji, ûe ûiju v Praze ñ metropoli s vìce neû 1 mil. obyvatel. ZdejöÌ ûivotnì styl tomu samoz ejmï odpovìd. Pokud jsem chtïla ûìt v ËistÈ p ÌrodÏ, mohla jsem si d m po Ìdit na äumavï, ne v Praze. Kdo z odp rc dopravnìch staveb nejezdì autem? A tato auta pot ebujì silnice. A kudy je vèst? Nikdo p ece nechce silnici u svèho domu. Jak se ale oblast tak rozvìjejìcì se rodinnè v stavby jako je jiûnì okraj Prahy obejde bez dalöìch komunikacì? Jak se tato oblast obejde bez dalöìho n jezdu na D1? ProblÈmem dopravy v äeberovï a HrnËÌ Ìch je p edevöìm zahlcenost kruhovè k iûovatky * * * RADNICE na OpatovÏ (K HrnËÌ m, Na Jelen ch, Chilsk ) a p ilehlèho n jezdu na D1. JakÈkoliv dalöì komunikace typu obchvat neodvedou dopravu z naöì lokality, pokud je nebude kam za stit. Vybudov nì dalöìho n jezdu na D1 je tedy nezbytnè. Jestli to bude zrovna navrhovan Exit D4, uû nenì d leûitè. DalöÌ problèm je neexistence dostateënè sìtï mìstnìch komunikacì, kterè by odvedly dopravu z obcì za Prahou do Prahy. To by pomohla eöit i komunikace v trase tzv. VesteckÈ spojky. Z v öe uvedenèho mi jasnï vypl v, ûe boj proti jakèkoliv dopravnì v stavbï je chybn. Je t eba budovat dalöì dopravnì cesty, ale tak, aby co nejmènï zatìûily naöe ûivotnì prost edì. Jsem tedy pro Exit D4 nebo jin n jezd na D1, pokud bude odhluënïn tak, aby se hladiny hluku v HrnËÌ Ìch a äeberovï nezv öily. Proto je nynì takè prov dïno v chozì mï enì, abychom toto mohli dostateënï kontrolovat. Jsem takè pro komunikace v trase tzv. VesteckÈ spojky nebo kdekoliv v okolì, ale takovè, kterè budou v z ezu, kterè nebudou pro kamiony, kterè se nestanou spojkou d lnic, a jistï se najdou jeötï mnoh dalöì omezenì, kter minimalizujì jejich ökodliv vliv. A za takov omezenì budu bojovat. Z vïrem bych chtïla napsat, ûe bych takè r da Ìkala ÑNechci Tesco, hypermarket je tu dost a les bude lepöì. Nechci Vesteckou spojku, protoûe nechci mìt silnici za bar kem.ì, ale jako zastupitelka musìm hledat re lnè kompromisy. SvÏt bohuûel nenì ËernobÌl. Vyz v m tedy odp rce vöech staveb, aby kandidovali v p ÌötÌch volb ch do zastupitelstva a pokusili se najìt ta spr vn eöenì pro vöechny. HrnËÌ e, D SE S TESKEM SLUäNÃ éõt? Michaela Archalousov, mìstostarostka Nechat Tesco, aù si postavì sv j hypermarket kousek za naöimi domovy, Ëi ne? MyslÌm, ûe spolu s Vesteckou spojkou nenì û dnè jinè tèma, jeû by kterèhokoli obëana HrnËÌ a äeberova tolik zvedalo ze ûidle. OstatnÏ n zornï se to uk zalo minul mïsìc na ve ejnè pre- zentaci tèto spoleënosti, kterou n sledovalo mimo dnè zased nì naöeho zastupitelstva. Nech m teô zcela stranou ot zku, zda investor p edloûil vìce Ëi mènï poveden projekt, protoûe popravdï eëeno, tohle mï v bec netr pì. Uzn v m, ûe kaûd m pr vo si na ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

13 RADNICE svèm pozemku malovat, co chce, coû Tesco ËinÌ. Jinou vïcì vöak je, jak se k tïmto pl n m postavì okolì ñ a to jsme v tomto p ÌpadÏ my, obyvatelè äeberova a HrnËÌ. ÿìkal jsem to na mimo dnèm ve ejnèm zased nì, zopakuji to i pro ty, kte Ì to neslyöeli: n s by v celè tèto diskusi nemïlo aû tak zajìmat, jestli bude Tesco fialovè nebo zelenè (samoz ejmï zjednoduöuji), ale to, jak m zp sobem by se eöila s tìm souvisejìcì doprava. Protoûe existence tak ob Ìho komerënìho objektu (o celkovè velikosti jeötï jednoho äeberova) by p ivedla do naöì tïsnè blìzkosti dalöì tisìce, ale re lnï spìöe desetitisìce aut, o jejichû p Ìtomnost jsme dosud Ñochuzeniì. V tomto ohledu se uk zalo, ûe spoleënost Tesco nem û dnè eöenì, kterè by n m pomohlo vy eöit dneönì öpatnou dopravnì situaci a uû v bec ne tu budoucì, na nìû by se p Ìmo podìlelo ñ z jednoho prostèho d vodu: û dnè takovè eöenì totiû neexistuje, v tom buôme v Ëi Tesku spravedlivì. Kdyû jsem p ed Ëasem studoval obs hlou dokumentaci EIA k zam ölenèmu exitu na d lnici D1 mezi t etìm a Ëtvrt m kilometrem (vy- stïnì VesteckÈ spojky na d lnici), musel jsem se ho ce sm t ñ prakticky veökerè zkoumanè veliëiny (hlukovè, prachovè, emisnì atd.) vych zejì v dokumentaci tak, aby se tïsnï vmïstnaly do povolen ch limit. To jsou vskutku Ñn hodyì do oëì bijìcì a protoûe ze svè medi- lnì praxe vìm, ûe papìr unese vöechno, nezbylo, ûe dokumentaci vr tit k p epracov nì (ostatnï uû byla vr cena pro z vaûnè nedostatky nïkolikr t p edtìm). ProË to vöechno pìöu v souvislosti s Teskem? Protoûe p Ìpadn dopad p Ìtomnosti tohoto obchodnìho centra se v p edloûenè dokumentaci v bec ne eöì! Nehledejme za tìm ale û dnè temnè spiknutì ñ d vod je velmi prost : ani nem ûe, protoûe Tesco st le nenì v zemnìm pl nu (proto takè moment lnì taneëky kv li po ÌzenÌ jeho zmïny). A teô z sadnì ot zka: umìte si p edstavit, co se stane s jiû tak napnut mi limity vöech ökodliv ch vliv, kter m jsme dnes vystaveni, kdyû k tomu jeötï p ipoëìt me vöe, co by souviselo s v stavbou a p edevöìm pak provozem velkèho n kupnìho centra? Jen samotnè zam ölenè parkoviötï pojme nïkolik tisìc voz a ty by kolem n s neprojìûdïly velkou rychlostì (jako po D1), ale startovaly a popojìûdïly ñ tedy dïlaly by to, p i Ëemû se uvolúuje nejvïtöì mnoûstvì ökodlivin. Proti tomu by n s neochr nil ani sebelepöì ochrann val. A to zde v bec nezmiúuji provoz kamion, kterè by takovè centrum ve vzd lenosti nïkolika set metr od naöich domov musely obsluhovat. To vöechno byly faktory, kterè ovlivnily m j postoj, zda pro po izov nì zmïny zemnìho pl nu ve prospïch Teska hlasovat Ëi nikoli. Nakonec jsem doöel k jednoznaënèmu z vïru: investiënì z mïr Teska a z jmy obëan naöì obce jsou v p ÌmÈm rozporu a ani p Ìpadn dobr v le (byù i dop edu deklarovan ) na obou stran ch tento rozpor nem ûe odstranit Ëi v znamnïji zmïnit. Samoz ejmï stojìm nohama na zemi a uvïdomuji si riziko, na kterè upozorúovali moji kolegovè v zastupitelstvu: ûe Tesco se s tìmto stavem rozhodnï nesmì Ì a bude se n s stejnï snaûit obejìt. Z jednoduchèho d vodu: majì ve zdejöìch pozemcìch p Ìliö mnoho penïz, kterè budou chtìt zpït. A pokud se to jeho z stupc m povede, öance äeberova jeötï do nïëeho mluvit se limitnï p iblìûì nule. To vöechno si uvïdomuji. Ale teô se n m ñ po pomïrnï dramatickè diskusi i pr bïhu zased nì zastupitelstva ñ poda ilo hrozbu na Ëas zastavit. Nic samoz ejmï nekonëì. Jen si v tuto chvìli s nadïjì Ìk m, ûe pokud se n m poda Ì drûet souëasn stav dostateënï dlouho, t eba po n s p ijdou dalöì, z generace jiû ne tak ÑnenajezenÈì (chtïlo by se mi pouûìt jadrnïjöì v raz), kterè p edstava toho, ûe tu z stanou pole, jako tomu bylo po stovky let, nep ijde nijak fantasknì ñ jak je tomu dnes v naöich hlav ch. Nem m moc r d patetick vyj d enì. TeÔ se ale na z vïr jednoho dopustìm, protoûe se p izn m, ûe tento pocit mï v mysli straöì asi nejvìce. R d bych totiû, aû se mï t eba jednou syn zept : tati, proë jste to tady dopustili?, mohl s Ëist m svïdomìm Ìct: vìö, udïlali jsme vöechno proti tomu, abychom na tomhle jednom velkèm parkoviöti nemuseli ûìt, ale nïkdy to zkr tka nevyjde. Ten den vöak je, alespoú douf m, jeötï hodnï daleko. Tom ö TureËek, zastupitel, p edseda kontrolnìho v boru 12 3/2011 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

14 RADNICE TESCO A MY MnozÌ z n s byli vëera p Ìtomni nadmìru vzruöenè debatï ohlednï budoucì podoby pole u d lnice. MusÌm se p iznat, ûe jsem z pr bïhu setk nì zklaman. Sebest ednost, sobectvì, demagogie, alibismus. CÌlem tèto vahy nenì p inèst teô hned konkrètnì eöenì Ëehokoliv, spìö p em ölìm, jak jsme se v bec do podobnè situace dostali. Nikdo z n s nechce mìt silnici za vlastnìm domem, ale kolik z n s, prosìm pïknï, nejezdì autem? PodÌvejte se jen na kaûdodennì situaci u ökoly. ProË naöe dïti nemohou chodit pïöky, nebo jezdit autobusem, proë je nemohou rodiëe cestou do pr ce vysadit opod l a nechat je aspoú ten kritick kousek dojìt? Je chv lyhodnè sepisovat petice proti dalöìm a dalöìm silnicìm, i j si myslìm, ûe jsou jizvami na souëasnè krajinï, ale kam pak tedy ta auta poöleme? Do vedlejöì vesnice? Nech me je v gar ûi? M ûeme odmìtat spojky, k iûovatky, öiröì d lnice, pak ale musìme nabìdnout alternativu. M me ji? Vzd me se pro hezëì krajinu a ËistöÌ vzduch vlastnìho pohodlì? ÿeditel Tesca se zeptal, zda jezdìme nakupovat do obchodnìch center a vyvolal bou i nevole. LidÈ volali: ÑA co n m zb v?ì PromiÚte, v äeberovï m me dva obchody s potravinami a z kladnìmi drogistick mi pot ebami. V HrnËÌ Ìch jsou dalöì. Na zemì obce po ÌdÌte leccos, ËerstvÈ maso, chlebìëky, ko- ËiËÌ konzervy i ökolnì seöity. Mohli jsme mìt v obou Ë stech obce n mïstìëka. Mohl tam b t prostor pro cukr rnu, sluûby, mohly se tam konat trhy a kdo vì, co vöechno jeötï. Je p ekvapivè, jak n s rozruöuje p edstava nïëeho stojìcìho tèmï za humny, ale mlëenìm jsme p eöli fakt, ûe ani po dnï nevìme, co n m vyroste p Ìmo uprost ed obce, fakt, ûe jsme p iöli o oba z mïry vytvo it bezprost ednï v centru klidovè zûny s obch dky. M ûeme podepisovat petice proti obchodnìm centr m vöeobecnï, proë ne, opravdu nejsou zapot ebì. ProË jezdit na mega n kupy, kdyû si m ûeme za rohem koupit jen to, co pobereme, a jìt druh den znovu. UdÏl me to? P estaneme dopravnï zatïûovat Chodov a Pr honice, budeme myslet na to, ûe parkov nìm, startov nìm a popojìûdïnìm u tïchto obchodnìch monster zatïûujeme exhalacemi oblast, kde taky nïkdo bydlì? Podpo Ìme sìù mìstnìch obch dk tìm, ûe jim umoûnìme vzniknout a p eûìt? Chceme mìt pr va, ale z Ìk me se povinnostì, chceme vèst komfortnì ûivot, ale odmìt me platit plnou cenu, m me sta pln svobody, ale upìr me ji tïm druh m. NezajÌm n s, co je za naöìm plotem, pokud je to vöak vyööì neû naöe vlastnì hradba, pak pod me protest. Jenûe po silnicìch, proti kter m se bou Ìme, nejezdì Ñti druzìì, jezdìme po nich my. N kupnì centra vznikajì proto, ûe do nich chodìme. Naöe NE pak spìö neû jako smyslupln obëansk postoj vypad jako chv st nì se nad pivem U SumeËka Kate ina KyslÌkov, obëan äeberova * * * DALäÕ PanÌ starostkou byla oslovena takè panì Eva P Ìhodov, z stupce petiënìho v boru, aby napsala sv j vlastnì n zor na danè tèma. PanÌ starostka panì P Ìhodovu oslovila na z kladï p ÌspÏvku panì KyslÌkovÈ, aby vöechny strany mïly moûnost vyj d it sv j n zor. PanÌ P Ìhodov moûnosti nevyuûila. Libuöe LÈvov, redakce ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

15 Z NAäÕ»TVRTI P ÌmÏstsk t bor Ve spolupr ci s naöì M» äeberov, kter n m vyöla vst Ìc tìm, ûe nepoûaduje n jem, jsme mohli otev Ìt Ëty i turnusy p ÌmÏstskÈho t bora pro naöe dïti. TÌm se n m pro naöe dïti otev ela moûnost nìzkèho poplatku za p ÌmÏstsk t bor. Jedn se o p ÌmÏstsk t bor s p ev ûnï kreativnì n plnì. V cenï turnusu, kter ËinnÌ 200 KË na osobu a den, je zahrnut pitn reûim, a polednì obïd v naöì ÑHrnËÌ skè hosp dceì. V kaûdèm turnusu budeme po dat bojovky, vïdomostnì kvìzy a karneval. Z vïrem dostanou dïti diplom a malou odmïnu.podrobnosti najdete na naöich webov ch str nk ch kde n s m ûete kontaktovat pomocì u nebo mobilnìho ËÌsla. PIR TI Z KARIBIKU TermÌn: ñ Kdo z V s by neznal proslulèho Jacka Sparrowa, Willa Turnera a dalöì hrdiny filmu Pir ti z Karibiku. A tak se i my vyd me na plavbu po hrnëì sk ch mo Ìch a pokusìme se nalèzt ukryt poklad. StaËÌ k n m p ijìt, nalodit se, vyfasovat z soby, rum a vyplouv me. NauËÌme se v zat n mo nickè uzly, vyrobìme si akv rium s pokladem,zaznamen me vöe do naöì kroniky a sv ch palubnìch denìëk. VESMÕRNÕ CESTOVATEL TermÌn: ñ Tento t den se z n s stanou vesmìrnì pr zkumnìci, kte Ì p trajì po planetï, kde by mohli vysadit poslednìch tisìc lidì z planety NEME- SIS. Naöli jsme modrou planetu Zemi a rozhodli jsme se ji detailnï prozkoumat. NauËÌme se vyr bït zvì tka a rostlinky, kter ûijì na tèto planetï, sestrojìme si kaûd svou vlastnì raketu, vyrobìme si glûbus a vlastnì teleskop. A budeme se zab vat ekologiì a vyr bït budeme tzv.recyklaënìm umïnìm. PO STOP CH DINOSAURŸ 1 TermÌn: ñ PO STOP CH DINOSAURŸ 2 TermÌn: ñ Naöi vïdci nalezli stroj Ëasu, ve kterèm se vr - tìme o miliony a miliony zpït v Ëase ñ do pravïku. Zaznamen me svit a konec dinosau Ì Ìöe Pozn me zvì tka a rostliny, kterè uû z n s lidì nikdy nikdo nevidïl. Na zp teënì cestï strojem Ëasu navötìvìme naöe prap edky, kte Ì n s nauëì vyr bït ozdoby a pozn me jakè pouûìvali n stroje na lov. PokusÌme se vytvo- it jeskynì malby, vytvo Ìme si kaöìrovanè pravïkè n doby a stanou se z n s i archeologovè, kte Ì budou odkr vat tajemstvì dinosaur ukrytè pod pìskem. No a pro dïti, kterè se nechtïjì o pr zdnin ch nudit, jsme na terky a Ëtvrtky p ipravili kreativnì kurzìky pod n zvem ÑDOBRODRUéN L TO NEJEN S INDI NYì. Vyd me se nap ÌË Amerikou po stop ch domorodèho umïnì indi nsk ch kmen, kde si vyrobìme lapaëe sn, kouzelnè ötìty, öamansk v Ëek a zvì ecì totem. Pak se p eplavìme po oce nu do Afriky, kde navötìvìme Egypt, Ghanu, Mali a r znè jinè zemï. NauËÌme se vyrobit si papìrovè kor lky z Egypta, papìrovè KUFI, masky duch z Konga a vyzkouöìme si i papìrovè tkanì kmene KENTE. Z vïrem se zastavìme v Asii. Na skok se stavìme v Indii, kde si vyrobìme pravèho indickèho p va, navötìvìme Japonsko, Koreu, Vietnam,»Ìnu a Thajsko. PokaûdÈ si vyrobìme nïco, co p edstavuje tuto zemi. RodiË m doporuëuji doma p idïlat novè poliëky, protoûe toto lèto bude nadmìru kreativnì. Z vïrem chci moc podïkovat panì starostce P. VenturovÈ a Ëlen m zastupitelstva naöì M», ûe n m umoûnili pro naöe dïti vytvo it kouzelnè lèto plnè smìchu a radosti. DÌky pat Ì i naöim Bar ËnÌk m, kte Ì nikdy neopomenou pomoci s r zn mi akcemi pro naöe ratolesti. Jana Stangelov, za kreativnì dìlniëku JA, HrnËÌ e 14 3/2011 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

16 Z NAäÕ»TVRTI Z mïr pron jmu Bar ËnickÈ rychty V souëasnè dobï je na ednì desce naöì mïstskè Ë sti zve ejnïn z mïr pron jmu Bar ËnickÈ rychty. Tento z mïr byl vyvïöen na z kladï zjiötïnì skuteënosti, ûe v dobï zmïny ÑodötÏpenÌì souëasnèho n jemce, tedy RC Bar Ëek, od MC Poh dka, byl uzav en dodatek t kajìcì se tèto zmïny, avöak po pr vnì str nce je neplatn. RC Bar Ëek tedy legislativnï nenì n jemcem. M» chce tento stav napravit a proto musela vypsat z mïr pron jmu znovu. Do uz vïrky zpravodaje nebyl z mïr uzav en a tudìû V m nem ûeme sdïlit, kdo bude mìt Bar Ënickou rychtu pronajatou od z Ì letoönìho roku d le. P esto dïkuji RC Bar Ëek za dosavadnì spolupr ci a vï Ìm, ûe se do z mïru p ihl sì d le, stejnï tak douf m i v dalöì z jemce, tentokr t snad i z ad naöich spoluobëan. S k m bude uzav ena n jemnì smlouva budeme vïdït 20. Ëervna, kdy zastupitelè schv lì vìtïze tohoto z mïru. O tèto skuteënosti budete informov ni prost ednictvìm ednì desky, a v vïsek po celè naöì M» a samoz ejmï v dalöìm ËÌsle Zpravodaje, kter vyjde v druhè polovinï mïsìce srpna. Petra Venturov, starostka UkonËenÌ zapisov nì dïtì do pas Dle platn ch z kon a p edpis bude ke dni ukonëen z pis dïtì mladöìch 10 let do cestovnìch pas rodië. Po tomto datu smì bez vlastnìho pasu cestovat dìtï mimo»eskou republiku pouze s rodiëem, v jehoû cestovnìm dokladu bylo zaps no p ed Dne pozb vajì platnosti vöechny z pisy dïtì v cestovnìch pasech rodië. Po tomto datu jiû musì mìt kaûdè dìtï vlastnì cestovnì pas. Libuöe LÈvov, redakce Velkoobjemov odpad v roce 2011 MÌsto äeberov ulice V Ladech sobota ñ do naplnïnì HrnËÌ e ulice OsvÏtov sobota ñ do naplnïnì Pozn mka: Kontejnery se odv ûejì po svèm naplnïnì, nejpozdïji vöak v 18 hodin veëer.»as Do velkoobjemov ch kontejner pat Ì: koberce, linolea, matrace, zdravotnì a jin keramika, z chodovè mìsy, umyvadla, vöe z dom cnosti co nenì vyjmenov no nìûe, drobn stavebnì odpad do 1 m 3, nikoliv vöak odpad ze stavby. Do velkoobjemov ch kontejner nepat Ì: papìr, lepenky pat Ì do modrèho kontejneru, sklo pat Ì do zelenèho a bìlèho kontejneru, plasty pat Ì do ûlutèho kontejneru, kovy pat Ì do v kupny, kovoörotu, bioodpad pat Ì do biopopelnic, nebo kompost rny (Modletice), elektrop Ìstroje, bìl technika (myëky, lednice, praëky) pat Ì do sbïrnèho dvora, nebo zpïtn odbïr v prodejn ch, kde bylo nakoupeno, pneumatiky, povinnost odevzd vat v prodejnï, kde bylo zakoupeno, nebo sbïrn dv r, nebezpeënè odpady (akumul tory, vybitè baterie, starè barvy a laky atd.) pat Ì do sbïrnèho dvora, vybitè baterie lze odevzdat do speci lnì schr nky v budovï mïstskèho adu. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

17 äkolstvõ A DÃTI Zpr viëky ze ökolky ñ pro nïkterè s dïtì den s velk m D. ÑJedeme na ökolku v p ÌrodÏ.ì N stup do autobusu a louëenì s rodiëi probïhlo nad oëek v nì dob e. DÏti se velmi tïöily. Cesta utekla a byly jsme tam ñ hotel ÑLoveck Mumlava.ì DÏtem z ily oëi p ekvapenìm a ûasem. RozdÏlily jsme je do jednotliv ch pokoj, hned vïdïly, ve kterè post lce budou sp t. PrvnÌ proch zka vedla po okolì Harrachova. DÏti dostaly na z da bat ûky, svaëiny a ölo se na v let, vlastnï na prvnì v pravu za pozn - nìm Krakonoöova revìru. DÏti totiû nach zely dopisy s koly od Krakonoöe. Tak n m Ëas v HarrachovÏ velice rychle ubìhal. DÏti byly velice öikovnè, dennï chodily na v lety, hr t si na moc pïkn dïtsk h iötï, kter jsme nach zely p i v ölapech za dalöìm pozn v nìm Krakonoöova revìru. NejvÌce se jim lìbilo h iötï u lanovky. MumlavskÈ vodop dy pro nï byly takè velk m z ûitkem a mnoho dalöìch zajìmavostì p Ìrody, kterè bïûnï v Praze nevidì. I celodennì v let vöechny dïti zvl dly a vyöl ply aû na»ertovu horu. Mot lci, slonìci ñ to jsme dïti z naöì ökoliëky, Iky piky pumprdlìky, kde m me naöe rodinky? Doma z staly. Alec palec ven, i bez nich si tu uûijem. Jo! Jo! Jo! Na mou vïru, na mou hlavu, na dïravè koleno, uöpinïnè st evìce, roztrhanè Ëepice, srandy je tu nejvìce! Jo! Jo! Jo! Tento pok ik, ritu l n s doprov zel p i nejr znïjöìch p Ìleûitostech na ökolce v p ÌrodÏ v HarrachovÏ. Je aû neuvï itelnè, jak vöechno rychle uteklo. Ned vno jsme zde str vili zimnì vìkend a nynì jsme jiû mìsta, kde jsme lyûovali, proöli po tr vï, kamenì a do zad n s h lo slunìëko. Potkali jsme se zmijì, Krakonoöem, vidïli jsme Harrachov ze skokansk ch m stk, hledali äkolka V HARRACHOVÃ * * * ZPR VI»KY ZE äkolky Vystoupaly i na skokanskè m stky a odtud volaly na Krakonoöe a Krakonoö n s opravdu navötìvil. To byl z ûitek! A co teprve, kdyû jim ekl, ûe od nïj majì hledat dalöì dopisy. Od tè chvìle nebyly k zadrûenì a vöechno co se stalo, za tìm hledaly Krakonoöe. NesmÌm opomenout pochv lit person l hotelu. Jeho zamïstnanci se o dïti a o n s velice dob e starali. Plnili n m vöem, co n m pomalu vidïli na oëìch. Stravov nì bylo velice chutnè, o Ëemû svïdëily pr zdnè talì e dïtì. Za to jim pat Ì velkè DÌky. I z mè pozice zdravotnìka mohu jenom chv - lit. DÏti si nic v ûnèho neudïlaly, aû na p r od en ch prst a kolen. BolÌstka se pofoukala, oöet ila a zalepila n plastì s obr zkem. ProstÏ p ÌötÌ rok ñ hur na hory. D öa Pol kov, Mä HrnËÌ e jsme Krakonoö v poklad, stavïli jsme domeëky pro opuötïnè sk Ìtky, navötìvili jsme äindelku, kde jsme mïli ûivot v KrakonoöovÏ revìru jako na dlani, sledovali jsme pr ci skl ve skl rnï, vydali jsme se do podzemì v hornickèm muzeu. T den n m rychle ubïhl a spoustu vïcì jsme nestihli, tak snad zase za rok. Co n s Ëek do konce ökolnìho roku? Samoz ejmï oslava Dne dïtì. Den dïtì p ipravujeme ve spolupr ci se sdruûenìm GaudolÌno se zahrada ökolky promïnì v pir tskou loô, dïti v pir ty, kte Ì zaûijì a str vì dobrodruûstvì bïhem Pir tskèho dne. 16 3/2011 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

18 Budeme se louëit s p edökol ky a panì uëitelkou D öou, kterou Ëek radostn ud lost ñ narozenì prvnìho potomka. JeötÏ stihneme fotografov nì a spoustu her, vych zek do p Ìrody a p i pïknèm poëasì i sprchov nì na zahradï.»ek n s prava ploch pod naöimi kolotoëi, aby dïti nebïhaly v prachu nebo bl tï. Na pravu ploch p ispïli rodiëe sv mi penïûnìmi dary. äkolstvõ A DÃTI BÏhem pr zdnin naöe ökolka bude uzav ena, neboù byl o pr zdninov provoz mal z jem. Z jemci o pr zdninov provoz majì zajiötïn pobyt v nedalekè ökolce na JiûnÌm MÏstÏ. BÏhem dubna a kvïtna jsme ochutnali letnì dny, tak aù n s tyto dny neopustì a prov zì n s po celou dobu pr zdnin a dovolen ch a m ûeme bïhem nich naëerpat novou energii, kterou kaûd pot ebuje. P eji kr snè lèto. VELIKONO»NÕ SOUTÃéENÕ U RYBI»EK Napl novaly jsme si z vody mezi RybiËkami, Sl Úaty z HrnËÌ a Mot lky v tïlocviënï Zä. P ekvapilo n s vöak oöklivè poëasì a nemoc panì uëitelek. Naöe zklam nì n m vynahradilo sluneënè poëasì v dalöìm t dnu. To uû jsme si ale zaz vodily samy na naöem ökolnìm h iöti. Nejprve z vodili chlapci proti dïvëat m v p en öenì vajìëek na hnìzda. Kaûd v hra byla prov zena bou liv m pok ikem. Tato soutïû dopadla nerozhodnï 2:2. Jednou z dalöìch disciplìn bylo ve dvojicìch p en öenì mìëku ñ vajìëka na p lce k cìli. NesmÏlo n m upadnout, coû se samoz ejmï nïkolikr t stalo. NejvÌce jsme se tïöily na z vody motorek. Fandily jsme vöem a vlastnï zvìtïzily vöechny dïti. OdmÏnou za naöe snaûenì a zap lenì do hry byl balìëek s velikonoënìm zajìëkem. Z vyda enèho kr snèho proslunïnèho dopoledne jsme mïly velikou radost. Naöim z vod m p ihlìûely dïti z t Ìdy Mot lk, kterè si pozdïji udïlaly takè svè z vody. Vaöe dïti ñ RybiËky Z kladnì ökola V Ladech * * * V ûenì rodiëe, blìûì se vyvrcholenì ökolnìho roku se vöemi pl novan mi akcemi, ale nast v takè obdobì, kdy se pl nuje z kladnì uspo d nì roku n sledujìcìho. Dovolte mi, neû se s V mi rozlouëìm p ed pr zdninami, abych V s sezn - mil s aktu lnìmi informacemi. V dobï uz vïrky tohoto ËÌsla jsme se p ipravovali na odjezd na ökolu v p ÌrodÏ. Kaûd t Ìda m p ipraven program, kter se v ûe k mìstu naöeho pobytu ñ Krkonoösk n rodnì park, Richtrovy boudy.»ek n s v stup na SnÏûku, mnoho her a praktickè vyuûitì vïdomostì, kterè û ci zìskali bïhem roku ProbÏhl DEN DÃTÕ. PoËasÌ bylo p ÌznivÈ. Slunce bylo vìce neû dost. vodnì vystoupenì û k se vyda ilo, kaûd spïönï absolvoval svoji traù a uûil si atrakce v cìli v äeberovï. R d bych podïkoval vöem uëitel m, kte Ì se podìleli na p ÌpravÏ vystoupenì i tïm, kte Ì zajiöùovali stanoviötï pod s lajìcìm sluncem. DÏkuji M» äeberov za po d nì akce, kter je pro û ky velmi atraktivnì. Ve fotogalerii naöich internetov ch str nek si m ûete p ipomenout nïkterè okamûiky z pr bïhu celèho odpoledne. D le pl nujeme sportovnì den v are lu Zä Kunratice a tradiënì rozlouëenì se û ky 5. t Ìdy s uvedenìm dïtskèho muzik lu ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

19 äkolstvõ A DÃTI»erven Karkulka, viz.pozv nka v dalöìch p ÌspÏvcÌch. Na p ÌötÌ ökolnì rok pl nuji zmïny v oblasti stravov nì. Zadal jsem provï it moûnost dovybavenì naöì v dejny pro p Ìjem a vyd v nì dvou druh obïd a souëasnï zvaûuji moûnost zmïnit dodavatele stravy. Pokud v sledn zpr va bude pozitivnì, budete v dalöìm ËÌsle Zpravodaje sezn meni s p ijat mi z vïry. V letnìm ËÌsle bude takè uvedeno sloûenì pedagogickèho sboru pro dalöì ökolnì rok. V pedagogickè oblasti pl nujeme p lenì t Ìd ve vöech hodin ch angliëtiny, aby se snìûil poëet û k na uëitele a v uka mohla probìhat intenzivnïji. Za tìmto Ëelem bude p ijata nov panì uëitelka s odpovìdajìcì kvalifikacì a jazykov mi zkuöenostmi. Vöe je z vislè na schv lenì nav öenì rozpoëtu ökoly o Ë stku na mzdovè n klady od naöeho z izovatele. VÏ- Ìm, ûe takto vynaloûenè prost edky jsou nejlepöì investicì do budoucnosti naöich û k. Pro û ky 1. a 2. t Ìdy uvaûujeme s touto panì uëitelkou o navazujìcìch aktivit ch v angliëtinï v odpolednìm Ëase. BuÔ formou krouûku, nebo jedno oddïlenì äd. Bude z leûet na z - jmu rodië, kter koncem mïsìce Ëervna budou moci vyj d it v p edbïûnè nabìdce z - jmov ch krouûk. Dobr den, chtïla bych se s v mi podïlit o z ûitky s dïtmi v mïsìci dubnu. Byl natolik naplnïn zajìmavostmi a ud lostmi, ûe nïjak nezbyl Ëas informovat o ud lostech jednotlivï. Proûili jsme s dïtmi kr snè dny, kdy jsme se zam öleli nad pìsmem. Hledali jsme star pìsma na Internetu, vyzkouöeli si psanì husìm brkem, zkusili si napsat r znè znaky a napsat svè k estnì jmèno r zn mi druhy pìsma. Uûili jsme si spoustu legrace i vïdïnì (foto m ûete nalèzt ve fotogalerii). Poda ilo se n m s dïtmi sloûit pìsniëku. Na melodii lidovky Ptala se Zuzana Kuby, jsme s dïtmi v hodinï hudebnì v chovy motivovanè r zn mi veröov nkami sloûili legraënì pìsniëku s jejich jmèny. Je velmi oblìben a stala se jakousi naöì ÑhymnouÑ. DalöÌ p Ìjemnou hodinu jsme s panì uëitelkou ätainerovou zaûily s dïtmi p i angliëtinï na tèma jìdlo. Nejen ûe n s dïti velmi p ÌjemnÏ * * * 1. TÿÕDA P ÌötÌ ökolnì rok bude opït pokraëovat plaveck v cvik û k naöì ökoly. Jedn me o moûnosti vyuûìt z zemì bazènem vybavenè ökoly Open Gate v BabicÌch. P es pr zdniny n s Ëek v mïna podlahy v tïlocviënï, neboù v d sledku dlouhodobèho skrytèho zatèk nì pod palubovku doölo ke zborcenì podkladovèho roötu. SouË stì opravy musì b t takè odstranïnì p ÌËiny zatèk nì.»asov n roënost opravy si vyû d i ukonëenì provozu tïlocviëny jiû od 20. Ëervna Vöem uûivatel m tïlocviëny se touto cestou omlouv m za kr cenì pron jm. VÏ Ìm, ûe kvalita proveden ch pracì a nov povrch podlahy v tïlocviënï opït zv öì komfort n mi poskytovan ch sluûeb. R d bych zde podïkoval vöem uëitel m za jejich obïtavou a n roënou pr ci bïhem ökolnìho roku. ObdobÌ ökolnìch pr zdnin je zdroj k zìsk nì energie pro nov ökolnì rok. N roky na uëitele se kaûd rok zvyöujì a v uka û k vyûaduje st le vïtöì silì. é k m a V m rodië m p eji kr snè lèto, mnoho nov ch z ûitk a pevnï vï Ìm, ûe se ve zdravì sejdeme p ed naöì ökolou ve Ëtvrtek 1. z Ì Mgr. Jaroslav St eötìk, editel ökoly p ekvapily sv mi znalostmi anglick ch slovì- Ëek, ale p i v tvarnè pr ci se jim n ramnï poda ilo vyuûìt sv ch znalostì i prakticky (foto m ûete nalèzt ve fotogalerii). Po VelikonocÌch jsme navötìvili p edstavenì divadla Minor BrouËci.Bylo velmi netradiënï pojato a v sledek n s nadchl. Troöku jsem p i p edstavenì trpïla pozorovacì schizofreniì, protoûe jsem sledovala jeviötï i hlediötï a bylo ûasnè pozorovat dïti, kterè reagovaly na p edstavenì, kde se nemluvilo lidskou eëì, ale jen nïjakou brouëì hatmatilkou. Ve ökole jsme si p i chvilce nakreslili brouëky, kterè jsme si zapamatovali (fota nïkter ch pracì ve fotogalerii). DalöÌm p ÌspÏvkem dïtì k proûitì p ÌjemnÈho dopoledne byla dramatizace poh dky O koù tku, kterè zapomnïlo múoukat. DÏti si p idïlily role podle toho, jak dob e ovl daly p Ìsluönou zvì ecì eë, potom se rozdïlily do dvou hereck ch skupin, a zatìmco jedna skupina 18 3/2011 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

20 äkolstvõ A DÃTI mïla ÑËtenou zkouökuñ, druh se p ipravovala na p edstavenì. P ÌötÌ hodinu se skupiny vyst Ìdaly. Nijak jsem do p Ìpravy hereck ch v kon jednotliv ch skupin nezasahovala, zaujala jsem roli fotografa»eskè televize. DÏti se dok zaly skvïle domluvit na pravidlech zkouöky, zvl dnutì ÑjeviötÏì i formï sv ch rolì (foto m ûete nalèzt ve fotogalerii). MS v hokeji ovlivnilo i pr ci prvú k. Nejenûe ochotnï nosili v st iûky z novin, z kter ch jsme si udïlali n stïnku, ale p ispïli i vlastnìmi vahami. V ËÌtance se takè nabìzel k motivaci moc pïkn Ël nek. Protoûe rady prvú Ëk, co by mïl dïlat a umït dobr hokejista byly natolik podnïtnè (jak sami m ûete zjistit na fotk ch ve fotogalerii), rozhodli jsme se poslat je i naöemu reprezentaënìmu t mu do Bratislavy. DÏti krasopisnï napsaly svè rady na v kres, j jsem je vyfotografovala a mysleli jsme, ûe fotku odeöleme i s p nìm mailem. Ale neölo to. Tak jsem musela rady p epsat. Douf m, ûe se naöi chlapci pouëili. Jenom ökoda, ûe aû po proh e se ävèdskem. Mgr. Eva Bedna Ìkov, t ÌdnÌ uëitelka 2. TÿÕDA * * * Divadlo Minor POPELKA N vötïva naöeho oblìbenèho divadla. Popelka trochu jinak neû jak ji vöichni zn me. Ona je mlad cukr ka a princ pot ebuje dort na ples. Samoz ejmï se zamilujì a vöe skonëì svatbou. A ûili öùastnï aû do smrtiö P Ìprava v zdoby a v zdoba ökoly na VelikonoËnÌ jarmark Ve skupink ch jsme k Ìdov mi pasteli vytvo ili ob Ì kraslice. HodnÏ pr ce dalo nejen je vytvo it, ale i vöe uklidit. UmÌstili jsme je na branku, hlavnì vchod a do tïlocviëny. Pro umocnïnì velikonoënì atmosfèry jsme jeötï vyzdobili plot a t je na zahradï barevn mi pentliëkami. Snad se to vöem n vötïvnìk m lìbilo. Manjunath ñ n ö kamar d v Indii Uû d Ìve jsme se s dïtmi domluvili, ûe si povìme nïco vìc o projektu Adopce na d lku a kamar dovi, kterèmu se snaûìme pom hat. PromÌtli jsme si film o ûivotï v Indii. VidÏli jsme centra, kde se projekt realizuje a ûivot v nich. V n slednè diskusi se dïti vyjad ovaly ke shlèdnutèmu filmu a uv dìm z mnoha hez- k ch myölenek jednu: P ekvapilo mï, ûe tìm, co dïl me, m ûeme nïkomu tolik pomoci. PovÌd nì se vëela kou o vëel ch Vyuûili jsme toho, ûe jedna maminka chov vëely a poprosili ji, aby n m o svè z libï nïco povïdïla. PanÌ SovÌËkov souhlasila a p iöla dnes i ve speci lnìm vëela skèm obleku. Nejen ûe n m vypr vïla, ale na vlastnì oëi jsme vidïli r meëky s pl stvemi. P Ìmo z pl stvì jsme ochutnali med a mïli jsme to ötïstì, ûe se zrovna p ed naöima oëima dokonce vylìhly mladè vëelky. Moc dïkujeme. Mgr. Simona Ber nkov, t ÌdnÌ uëitelka * * * 3. TÿÕDA»ernÈ divadlo Ve st edu 4. kvïtna jsme navötìvili divadlo Metro, p edstavenì Ulice pln kouzel. Nikdo z n s, snad kromï panì uëitelky, jeötï û dnè takovè p edstavenì nevidïl. NevÏdÏli jsme, co n s Ëek. Budou herci hr t ve tmï? Bude to divadlo poslepu? Bude to nïco jako straöideln z mek? My nic neuvidìme a herci takè ne? TakovÈto a podobnè ot zky n s prov zely bïhem cesty do divadla. HlediötÏ i jeviötï vypadalo docela stejnï jako v kaûdèm jinèm divadle. SetmÏlo a my jsme mohli pozorovat pohyb herc na jeviöti. Nebyli tam ale sami ñ pohybovali se i rekvizity, kterè hr li takè. Bylo to ûasnè. NejlepöÌ na tom ale bylo, ûe na konci p edstavenì jsme si mohli i my vyzkouöet, jak se takovè p edstavenì dïl. A dokonce si to mohly vyzkouöet i panì uëitelky! Vaöi BadatelÈ BadatelÈ se p ipravujì na svou objevnou cestu P ÌötÌ t den, a uû se nem ûeme doëkat, n s Ëek putov nì do nejvyööìch Ëesk ch hor ñ Krkonoö. NaöÌ badatelskou z kladnou se stanou Richtrovy boudy, kterè se nalèzajì 1200 m nad mo em. P Ìpravu na cestu nenech v - me n hodï, lupa a kompas se st vajì naöì povinnou v bavou. To, ûe m me mìt vhodnou obuv do horskèho terènu se rozumì samo sebou. Uû se tïöìme, jak zdol me nejvyööì bod»eskè republiky ñ SnÏûku. UplatnÌme p i tom orientaci v terènu i na mapï.»ek n s takè sportovnì mezit ÌdnÌ z polenì. Uû aby bylo pondïlì!!! BadatelÈ ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 3/

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 V ûenì spoluobëanè..........................................

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 28. března 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů Zastupitelstva MČ do 18:15 hod 7 členů Zastupitelstva MČ

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 2 Ze

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00-21.15 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst.

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Přítomni: Jiří Filip Koláček, MBA 1. místostarosta PaedDr. David Holman, MBA, Ing. Oldřich Štarha členové rady města. Omluven: Mgr.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald,I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald,I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 25. listopadu 2010 od 18.30 hodin v přístavbě

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 21.1.2015

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 21.1.2015 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 21.1.2015 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Komínek Karel (host), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Poukarová Anežka

Více

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky Termín konání : 15. října 2008

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah VODNÕK............................................ 2 Komunikovat nejen o komunikacìch...................... 2 RADNICE............................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva..............................

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 8. července 2015

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 8. července 2015 Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 8. července 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19:03 hodin starostou obce Petrem

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 7. března 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì spoluobëanè.......................................... 2 RADNICE.....................................................

Více

Slovo starostky. Douf m, ûe dalöì vyd nì Zpravodaje jiû budu moci uvèst pouze sam mi pozitivnìmi. Petra Venturov starostka. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

Slovo starostky. Douf m, ûe dalöì vyd nì Zpravodaje jiû budu moci uvèst pouze sam mi pozitivnìmi. Petra Venturov starostka. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE Slovo starostky V ûenì spoluobëanè, p vodnï jsem chtïla vodnìk napsat plnï jinak. Okolnosti mne ale p inutily za- ËÌt bohuûel smutnou zpr vou a s politov nìm V m ozn mit, ûe jsem se spolu s dalöìmi obëany

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

Z Á P I S. Ing. arch. Kabelová Ivana. Ing. Potluka Oto. pan Horký Vladimír Bc. Preiss Martin. pí. Voříšková Jitka

Z Á P I S. Ing. arch. Kabelová Ivana. Ing. Potluka Oto. pan Horký Vladimír Bc. Preiss Martin. pí. Voříšková Jitka Z Á P I S z 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 24. října 2011 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. arch. Kabelová Ivana 8 členů Zastupitelstva MČ od 18:40 hod. 9 členů Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 28 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo:

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo: U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady od 21.jednání ZMP. 2. splnění úkolu uloženého usnesením č. 85/1 3. informaci

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Město Rosice Kontrolní výbor zastupitelstva města Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Přítomni: JUDr. Polák, pan Světlík, Bc.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 30.3.2011

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 30.3.2011 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 30.3.2011 Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu. 1. Uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti

Více

OB»AN KRITIZUJÕ, ZASTUPITEL ODPOVÕDAJÕ...

OB»AN KRITIZUJÕ, ZASTUPITEL ODPOVÕDAJÕ... OBSAH Obsah VODNÕK........................................................ 2 MÌstnÌ volebnì poloëas je tu........................................ 2 RADNICE.........................................................

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů, 14 občanů, 5 hostů. Veřejné zasedání zahájil

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015

Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015 Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015 1) Odpovědi na dotazy z předchozího jednání KV nebyly zřejmě členům KV nedopatřením zaslány. Posíláme je tedy spolu odpověďmi na nové dotazy. 2)

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec,

Více

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice 25206 V Měchenicích dne 18.6.2014 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 5/2014, které se konalo dne 26.6.2014 od 19.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu obce. Navržený program jednání:

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE

11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE 11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE Pondělí 29.8.2011-19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice Přítomni: Libor Kašpárek, Ing.Miloš Fišer, Ing.Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Antonín

Více

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Dne: 17. 12. 2014 Začátek: 19,00 hodin Konec: 21,20 hodin Počet členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 5/ 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 5/ 2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 5/ 2011 konaného dne 3.srpna 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2007 Sb., v platném znění. Na úřední

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 7.února 2008 od 17:00 hod. v

Více

Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Plaňany, ze dne 18.1.2011 v 18.00 hodin v jídelně základní školy Plaňany

Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Plaňany, ze dne 18.1.2011 v 18.00 hodin v jídelně základní školy Plaňany Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Plaňany, ze dne 18.1.2011 v 18.00 hodin v jídelně základní školy Plaňany Přítomni: Taťána Hurtová, Ivan Vokřál, Mgr. Martin Charvát, Vladimír Bartoš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/17 ze dne 15.4.2013 v 19:00 hod, hospoda v Jaroníně. Počet stran: 6 + 17 (přílohy)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/17 ze dne 15.4.2013 v 19:00 hod, hospoda v Jaroníně. Počet stran: 6 + 17 (přílohy) Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/17 ze dne 15.4.2013 v 19:00 hod, hospoda v Jaroníně. Počet stran: 6 + 17 (přílohy) Přítomni: Toman, Hlaváčková, Švarcová, Fučík, Klement, Lev (příchod

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3870-5/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. 335 s pozemkem p.č. 335 a pozemky p.č. 336/1, 336/2 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Přítomni: 1. Karel Pačiska (předseda) 5. Pavel Nevrkla (místopředseda) 2. Radim Švejda

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK................................................ 2 Slovo starostky.......................................... 2 RADNICE.................................................

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014 Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Ing. Iveta Urválková, Bc. Josef Tuček, Anna Šandová, Mgr. Tomáš Zemánek,

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010)

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Zápis 3/2009 Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Vyžrálek Milan, Souček jiří

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Zápis z 73. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 12. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 73. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 12. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 73. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 12. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš Benda

Více

Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18:05 hodin Přítomni zastupitelé: 9 Omluveni zastupitelé: 0

Více

Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 26. 6. 2014

Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 26. 6. 2014 Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 26. 6. 2014 Přítomní: dle prezenční listiny Omluveni: Z. Pecháček, R. Sova, J.Ondruszová Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval,

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka Obec Rohatsko Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko konaného dne 28. 12. 2014 od 17-ti hodin v klubovně sportovního areálu Rohatsko. č. 2/2014 Přítomní zastupitelé: Přítomní občané:

Více

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi:

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi: Zápis č. 11 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 14. prosince 2011 Přítomni: dle prezenční listiny - Večeřová Helena, Mikulka Jiří, Ing. Petrtýl Jiří, MUDr. Sitař Ludvík, Míča Alois Omluveni:

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 3. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 3. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 3. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:30 František Bouček,

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz

OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 128/2011, konaného dne 17. května

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 27. 06. 2012

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 27. 06. 2012 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 27. 06. 2012 Přítomni: p. Antonín Brašna, p. Petr Grün, p. Jan Hadinger, MUDr. Monika Kepková, p. Jan Lusk (od hlasování č. 4), Bc. Jitka Martínková,

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2016 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. Zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Město Pohořelice Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Účast zastupitelů při zahájení: 14 při zahájení, celkem 16 Počet přítomných občanů: 4 Hosté: Bc. Novák, vedoucí finančního

Více

Slovo starostky. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

Slovo starostky. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE Slovo starostky V ûenì spoluobëanè, jaro je tady a s nìm i dalöì vyd nì naöeho Zpravodaje. V poslednìm Zpravodaji jsem V s sezn mila s kroky, na kter ch se pracuje a kterè jiû probïhly. Nav ûu tedy na

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 13. 10. 2015 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 13. 10. 2015 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 13. 10. 2015 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 13. 10. 2015 v 19,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Z Á P I S o průběhu VI.. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 18. prosince 2008 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu VI.. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 18. prosince 2008 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu VI.. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 18. prosince 2008 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil VI. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více