Město Světlá nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Světlá nad Sázavou"

Transkript

1 Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. (přízemí budovy). Přítomno: 21 z celkového počtu 21 zastupitelů Program: 1. Zahájení 2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 3. Územní studie Dolní Bohušice 4. Půjčky z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou, základní technická vybavenost žádost o dotaci z programu Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR po Ministerstva financí České republiky 6. Aktualizace Příloh č. 1 Zřizovacích listin příspěvkových organizací města Světlá n.s. 7. Smlouva o spolupráci koordinaci při výstavbě přeložky plynárenského zařízení ve Světlé n.s. v obytné lokalitě Pod Vodárnou 8. Cyklostezka Světlá Smrčná: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 360/2012-SML 9. Cyklo projekt bez hranic 10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo TI pro 15 RD Světlá nad Sázavou 11. Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) č pro TI Pod Vodárnou 15 RD 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Světlá nad Sázavou v rámci dokončené stavby Stavební úpravy křižovatky silnic č. II/150, II/347, MK a zřízení parkoviště 13. Odkup pozemku parc.č. 617/17 v k.ú. Mrzkovice 14. Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku města Světlá nad Sázavou na rok Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 16. Převod historického majetku pozemku parc.č. 940 a parc.č. 943 v k.ú. Dolní Březinka 17. Převod pozemku parc.č. 168/4 v k.ú. Světlá nad Sázavou 18. Prodej části pozemku parc.č. 337/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou 19. Prodej části pozemku parc.č. 37/1 v k.ú. Dolní Bohušice 20. Prodej pozemku parc.č. 835/1, parc.č. 835/2, parc.č. 836/4, parc.č. 836/5, parc.č. 836/6 v k.ú. Světlá nad Sázavou 21. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 328/9 v k.ú. Dolní Dlužiny 22. Vypořádání majetkového podílu firmy Stavby s.r.o. 23. Venkovní fitness hřiště 24. Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu 1

2 25. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 26. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 27. Světláfest 2012 žádost o příspěvek 28. Rozpočtové opatření č. 1/ Schválení smlouvy o úvěru na financování akce Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou, základní technická vybavenost 30. Žádost o poskytnutí slevy na zakoupený pozemek 31. Rozprava členů zastupitelstva 2. Obecně závazná vyhláška č. 2 /2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Usnesení č. 40/2012: obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v předloženém znění. Termín: Územní studie Dolní Bohušice Usnesení č. 41/2012: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje územní studii zastavitelné plochy Z45 v Dolních Bohušicích jako závaznou pro rozhodování v území a souhlasí s jejím vložením do evidence územně plánovací činnosti. Zajistí: Vladimír Bárta, vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování 4. Půjčky z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2012 Usnesení č. 42/2012: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů schvaluje: I. Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2012 s termínem pro ukončení podání žádostí do data "Zásady" pro použití účelových prostředků Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou dle přiloženého návrhu v celkové výši 1, ,-- Kč pro rok Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou, základní technická vybavenost žádost o dotaci z programu Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR po Ministerstva financí České republiky Usnesení č. 43/2012: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR po Ministerstva financí ČR na financování 2

3 realizace akce Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou, základní technická vybavenost, včetně investičního záměru dle předloženého materiálu. 6. Aktualizace Příloh č.1 Zřizovacích listin příspěvkových organizací města Světlá nad Sázavou Usnesení č. 44/2012: aktualizaci Příloh č. 1 Zřizovacích listin příspěvkových organizací města Světlá nad Sázavou, týkající se vymezení movitého a nemovitého majetku organizaci zapůjčeného a dále vymezení movitého a nemovitého majetku organizaci předaného k hospodaření u těchto příspěvkových organizací: - Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou, Nádražní 228, příspěvková organizace - Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234, příspěvková organizace - Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace - Mateřská škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 698, příspěvková organizace - Sociální centrum města Světlá nad Sázavou - KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou - Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace 7. Smlouva o spolupráci koordinaci při výstavbě přeložky plynárenského zařízení ve Světlé nad Sázavou v obytné lokalitě Pod Vodárnou Usnesení č. 45/2012: uzavření předložené smlouvy o spolupráci koordinaci při výstavbě přeložky plynárenského zařízení ve Světlé nad Sázavou v obytné lokalitě Pod Vodárnou mezi městem Světlá nad Sázavou a společností VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: Termín Cyklostezka Světlá - Smrčná: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 360/2012-SML Usnesení č. 46/2012: : I. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 360/2012-SML mezi Povodím Vltavy, státní podnik, sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ , zmocněn k uzavření smlouvy: Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 Smíchov, PSČ , C (jako povinný) a městem Světlá nad Sázavou, zastoupeným Mgr. Janem Tourkem starostou města, sídlo: nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, PSČ (jako oprávněný), týkající se pozemku parc.č v k.ú. Světlá nad Sázavou a pozemku parc.č. 1107/4 v k.ú. Světlá nad Sázavou. Zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč + DPH podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 3

4 předpisů na pozemky parc.č a 992/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou a na poz. parc.č. 993/1 v k.ú. Dolní Březinka. 9. CYKLO PROJEKT BEZ HRANIC Usnesení č. 47/2012: převod částky ve výši ,- Kč z rozpočtové rezervy do rozpočtu města za účelem úhrady podílu města Světlá nad Sázavou na umístění cyklopointu na pozemku parc. č. 248/3 v k.ú. Kochánov u Lipničky v rámci projektu MAS Královská stezka Cyklo projekt bez hranic. 10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo TI pro 15 RD Světlá nad Sázavou, Usnesení č. 48/2012: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů: I. Schvaluje zařazení částky ,- Kč do rozpočtu města pro rok 2014 za účelem pokrytí ceny dodatečných stavebních prací zakázky TI pro 15 RD Světlá nad Sázavou. Souhlasí s prodejem sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a el. energie, přípojky vodovodní, přípojky splaškové a dešťové kanalizace v rámci zveřejněného záměru prodeje pozemku pro výstavbu 15 rodinných domů v lokalitě Pod Vodárnou za cenu ,-- Kč bez DPH v souladu s usnesením č. 168/2011 ze dne Zajistí: I. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR Termín: I ihned 11. Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) č pro TI Pod Vodárnou 15 RD Usnesení č. 49/2012: uzavření předloženého dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) mezi městem Světlá nad Sázavou a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, IČ: , DIČ: CZ Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Světlá nad Sázavou v rámci dokončené stavby "Stavební úpravy křižovatky silnic č. II/150, II/347, MK a zřízení parkoviště" Usnesení č. 50/2012: : 4

5 I. Záměr darování pozemků z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina, a to pozemek st.p.č. 1533/3 o výměře 101 m2, díl "a" o výměře 104 m2, který vznikl oddělením od pozemku parc.č. 14/11, díl "d" o výměře 1 m2, který vznikl oddělením od pozemku parc.č. 14/10, díl "j" o výměře 56 m2, který vznikl oddělením od pozemku parc.č. 1097/22, díl "k" o výměře 43 m2, který vznikl oddělením od pozemku parc.č. 1097/23 dle GP č /2012 ze dne Přijetí daru z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, a to díl "e" o výměře 182 m2, který vznikl oddělením od pozemku parc.č. 14/4,díl "l" o výměře 50 m2, který vznikl oddělením od pozemku 1072/1, díl "m" o výměře 6 m2, který vznikl oddělením od pozemku 1080/1, vše v k.ú. Světlá nad Sázavou, dle GP č /2012 ze dne Odkup pozemku parc.č. 617/17 v k.ú. Mrzkovice Usnesení č. 51/2012: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje: I. Odkup pozemku parc.č. 617/17 k.ú. Mrzkovice o výměře 105 m2 od pí D. H., bytem Praha 2 a p. J. H., bytem Jindřichův Hradec za cenu 70,-- Kč/m2. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (kupující) a pí D. H., bytem Praha 2 a p. J. H., Jindřichův Hradec za účelem odkupu pozemku parc.č. 617/17 k.ú. Mrzkovice o výměře 105 m Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku města Světlá nad Sázavou na rok 2012 Usnesení č. 52/2012: Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku města Světlá nad Sázavou na rok Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Usnesení č. 53/2012: TBS Světlá nad Sázavou, p.o. vyřazení tohoto dlouhodobého hmotného majetku: Mycí stroj Wap A 950, do majetku zařazen pořizovací cena ,- Kč Motorová žací lišta MF 70, do majetku zařazena pořizovací cena ,-Kč Míchačka SMA 250, do majetku zařazena pořizovací cena ,- Kč Zametací vůz DAF FA 1600, do majetku zařazen pořizovací cena ,- Kč Zametací válec M25, do majetku zařazen pořizovací cena ,- Kč Rotavátor FN 1,6, do majetku zařazen pořizovací cena ,- Kč Zajistí: Roman Hůla, ředitel TBS Světlá nad Sázavou, p.o. 5

6 16. Převod historického majetku - pozemku parc.č. 940 a parc.č. 943 v k.ú. Dolní Březinka Usnesení č. 54/2012: převod historického majetku, pozemku parc.č. 940 o výměře 743 m2 a pozemku parc.č. 943 o výměře 442 m2 v k.ú. Dolní Březinka do majetku města Světlá nad Sázavou. 17. Převod pozemku parc.č. 168/4 v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 55/2012: převod pozemku parc.č. 168/4 v k.ú. Světlá nad Sázavou o výměře 206 m2 z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou. 18. Prodej části pozemku parc. č. 337/1 v k.ú. Světlá na Sázavou Usnesení č. 56/2012: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje: I. Prodej dle GP č /2011, vyhotoveného firmou Geoperfect s.r.o., Nádražní 226 Světlá nad Sázavou, nově vytvořeného pozemku parc.č. st. 2092, k.ú. Světlá nad Sázavou o výměře 30 m2 (vytvořeného z dílu "b" pozemku parc.č. 337/1 o výměře 30 m2 ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou a z dílu "a" pozemku parc.č. 341/5 o výměře 0,33 m2 ve vlastnictví spol. WELL Group a.s. Sokolská 1796/44, Praha, Nové Město manž. M. a F. K., Světlá nad Sázavou za cenu celkem 6.000,- Kč. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a manž. M. a F. K., Světlá nad Sázavou (jako kupujícími) za účelem prodeje dílu "b" odděleného GP č /2011 od pozemku parc.č. 337/1, k.ú. Světlá nad Sázavou o výměře 30 m Prodej části pozemku parc.č. 37/1 v k.ú. Dolní Bohušice Usnesení č. 57/2012: : I. Prodej dle GP č /2011, vyhotoveného firmou Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, Světlá nad Sázavou nově vytvořeného pozemku parc.č. 37/7 o výměře 645 m2 v k.ú. Dolní Bohušice, panu J. P., Světlá nad Sázavou za cenu celkem 6450,- Kč. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a panem J. P., Světlá nad Sázavou (jako kupujícím) za účelem prodeje dle GP č /2011, vyhotoveného firmou Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, Světlá nad Sázavou, nově vytvořeného pozemku parc.č. 37/7 o výměře 645 m2 v k.ú. Dolní Bohušice. 6

7 20. Prodej pozemku parc.č. 835/1, parc.č. 835/2, parc.č. 836/4, parc.č. 836/5, parc.č. 836/6 v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 58/2012: : I. Prodej pozemků parc.č. 835/1 o výměře 74 m2, parc.č. 835/2 o výměře 38 m2, parc.č. 836/4 o výměře 592 m2, parc.č. 836/5 o výměře 277 m2 a parc.č. 836/6 o výměře 77 m2 vše v k.ú. Světlá nad Sázavou, za cenu 10,- Kč/m2. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou (prodávající) a panem L. N., Světlá nad Sázavou (kupující) za účelem prodeje pozemků parc.č. 835/1 o výměře 74 m2, parc.č. 835/2 o výměře 38 m2, parc.č. 836/4 o výměře 592 m2, parc.č. 836/5 o výměře 277 m2 a parc.č. 836/6 o výměře 77 m2, vše v k.ú. Světlá nad Sázavou. 21. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 328/9 v k.ú. Dolní Dlužiny Usnesení č. 59/2012: záměr prodeje části pozemku parc. č. 328/9 v katastrálním území Dolní Dlužiny o výměře cca 100 m Vypořádání majetkového podílu firmy Stabys s.r.o. Usnesení č. 60/2012: přijetí daru: - podílu 347/1000 na pozemku parc.č. stav. 55 o výměře 913 m2 v k.ú. Světlá nad Sázavou - podílu 347/1000 na pozemku parc.č o výměře 507 m2 v k.ú. Světlá nad Sázavou od likvidátora firmy Stabys s.r.o., Na Slupi 1/93, Praha 2. Zajistí: Lenka Arnotová, místostarosta 23. Venkovní fitness hřiště Usnesení č. 61/2012: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje rozpočtovou změnu spočívající v převodu částky ,- Kč v rámci kapitoly 3745 veřejná zeleň z položky 5137 na položku 6122 na úhradu vlastního podílu při poskytnutí nadačního příspěvku od společnosti Colmex s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu Usnesení č. 62/2012: uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku - materiálu požární ochrany: 7

8 1) Hydraulické vyprošťovací nůžky typ NH ) Hydraulický rozpínák typ RH ) Motorová pohonná jednotka typ HAM 63 4) Válcový rozpínák typ LZR12/300 z vlastnictví města Golčův Jeníkov, náměstí T.G. Masaryka 110, Golčův Jeníkov do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou. 25. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 Usnesení č. 63/2012: : I. Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 449/1, parc.č. 613/1, parc.č. 453/1 v k.ú. Mrzkovice, které jsou zapsány na LV 10001, za částku 4500,-- Kč bez DPH. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 mezi městem Světlá nad Sázavou (strana budoucí povinná z VB) a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín (strana budoucí oprávněná z VB). 26. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 Usnesení č. 64/2012: : I. Zřízení věcného břemene kabelového vedení nn v pozemku parc.č. 950/1 a pozemku parc.č. 942/12 v k.ú. Dolní Březinka, zapsaných na LV 10001, v délce cca 196 m za cenu Kč vč. DPH. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 mezi smluvními stranami městem Světlá nad Sázavou (budoucí povinný z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín (budoucí oprávněný z věcného břemene). 27. Světláfest žádost o příspěvek Usnesení č. 65/2012: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů: I. Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč na zajištění akce Světláfest 2012 pořadateli akce p. P. D., Světlá nad Sázavou. Ukládá vedoucí finančního odboru sepsat s příjemcem daru p. P. D., Světlá nad Sázavou darovací smlouvu. Termín

9 28. Rozpočtové opatření 1/2012 Usnesení č. 66/2012: rozpočtové opatření č. 1/2012: a) v bodech A C a E L a M v dodatku k RO č. 1/2012 ve výši 5 tis. Kč. b) v bodě D variantu č. 2 v případě, že město nezíská dotaci nebo variantu č. 3 v případě, že město obdrží dotaci z programu Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR po Ministerstva financí České republiky. 29. Schválení smlouvy o úvěru na financování akce Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou, základní technická vybavenost. Usnesení č. 67/2012: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s Československou obchodní bankou a.s., Radlická 333/150, Praha 5 na investiční úvěr na financování investiční akce Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou, základní technická vybavenost ve výši 13 mil. Kč. Jan Tourek, starosta města 30. Poskytnutí slevy na zakoupený pozemek Usnesení č. 68/2012: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů: I. Odkládá rozhodnutí o poskytnutí slevy na zakoupený pozemek parc.č. 858/47 v k.ú. Světlá nad Sázavou do příštího zasedání ZM. Ukládá odboru MIRR vypracovat znalecký posudek, který by akceptovat všechna omezení, která jsou u pozemku parc.č. 858/47 v k.ú. Světlá nad Sázavou a která by vedla k poskytnutí slevy z ceny pozemku. Termín Rozprava členů ZM 9

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 59/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo závěrečný účet města Lanškroun za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Informace ze 14. schůze Rady města Milevska

Informace ze 14. schůze Rady města Milevska Informace ze 14. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 02.09.2013 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Schválená usnesení 45. Rady HMP ze dne 22.12.2015

Schválená usnesení 45. Rady HMP ze dne 22.12.2015 R-20039 3203 22.12.2015 k návrhu obecně závazné vyhlášky o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 Přítomni: členové rady: Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 66/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 Usnesení číslo: 189/2005 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. KN st.

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku.

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. Usnesení ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. b e r e n a v ě d o m í Usn.číslo 698/2015 - informaci předsedy Mysliveckého sdružení Úštěk o havarijním

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 16. ledna 2006

U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 16. ledna 2006 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město MmÚL OČZ Ústí nad Labem město

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 045/12/Za U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1727/45 1771/45 Rozdělovník - členové

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 R 605/13 R 606/13 R 607/13 R 608/13 R 609/13 R 610/13 R 611/13 Žádost o dorovnání prostředků na platy ZUŠ Doksy a) schvaluje zapojení vlastních

Více

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni : I. Seidlmanová - starostka, Z. Kadidlo - místostarosta, L. Bořek,

Více

Zastupi te lstv o měs t a Hu mp olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 3. zasedá ní Zastupitelstva m ěsta Humpo lec, kter é s e k onalo dne 25.2.

Zastupi te lstv o měs t a Hu mp olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 3. zasedá ní Zastupitelstva m ěsta Humpo lec, kter é s e k onalo dne 25.2. Zastupi te lstv o měs t a Hu mp olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. zasedá ní Zastupitelstva m ěsta Humpo lec, kter é s e k onalo dne 25.2.2015 43/3/ZM/2015 Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání ZM

Více

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.01.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 8359 až 8394 STIS Stránka 1 z 7 K Čl. 2. 1 USNESENÍ

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010)

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 24. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. září 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.01.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 62/2015-4 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Z á p i s. z 2. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 2. 5. 2015 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 2. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 2. 5. 2015 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 2. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 2. 5. 2015 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K., Fara J., Čápová P., Formánková G., Výborný M., Zídková E. Omluven: Vacek

Více

Usnesení Rady obce Česká Ves č. 8/2016 konané dne 30.05.2016

Usnesení Rady obce Česká Ves č. 8/2016 konané dne 30.05.2016 Usnesení Rady obce Česká Ves č. 8/2016 konané dne 30.05.2016 I. RO bere na vědomí: 1. Zprávu o hospodaření v obecním lese v roce 2016. 2. Zápis č. 4 ze zasedání stavební komise ze dne 17.05.2016, dle důvodové

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 120. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 29.09.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 21.5.2009 v 15:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis. z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis. z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena Medková

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova 1. schvaluje program 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 2. schvaluje

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 6. schůzi 23.02.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Usnesení ze 6. zasedání dne 26.10.2011 UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA 1. Slib člena

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/58382/2012/KŘ-K/7326 Č.j.: KUOK 1587/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 10 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2007

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2007 Město Trutnov - Zpracováno dne : 24.09.2007 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2007 OBSAH Kontrola usnesení 2007-199/5 Kontrola plnění usnesení Majetek města Nemovitosti

Více

Rada 24 (16. 11. 2015) 1

Rada 24 (16. 11. 2015) 1 Zápis č. 24 ze schůze rady města Velešín, konané dne 16.11.2015 Přítomen: Mgr. Hana Císařová, Mgr. Josef Klíma, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, Ing. Lenka Šípková Začátek: 10,00 hod Konec: 11,00 hod P

Více

SMLOUVA SMĚNNÁ Uzavřená podle 2184 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA SMĚNNÁ Uzavřená podle 2184 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku SMLOUVA SMĚNNÁ Uzavřená podle 2184 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku č. 2060/2015-SML 1. Smluvní strany: 1.1. Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5, Holečkova 8, PSČ

Více

Zápis. z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, R.Baštýřová Program jednání: 1. Smlouva o

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2009 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 2. 2015 (usnesení č. 56-68)

Usnesení ze 4. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 2. 2015 (usnesení č. 56-68) Usnesení ze 4. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 2. 2015 (usnesení č. 56-68) USNESENÍ č. 56/04-15 R I. r o z h o d l a přidělit byt č. 5 o velikosti 2+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni

Více

Usnesení č. 40 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 14.1.2010 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 40 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 14.1.2010 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 40 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 14.1.2010 - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 4/2009 - Zřizovací listiny příspěvkových organizací obce- MŠ Milíčeves, ZŠ Slatiny a

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

ZÁPIS. z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012

ZÁPIS. z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012 ZÁPIS z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012 PROGRAM: --------------- 1. Zahájení primátor 2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor 3. Finanční záležitosti primátor 4.

Více

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 104217/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 25. schůze

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á ZŘIZOVACÍ LISTINA Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a 27 odst.

Více

1. SCHŮZE. A. Příprava Nejdeckých listů. termín: ihned zodpovídá: KT 5-0-0. B. Zimní údržba místních komunikací a chodníků ve městě Nejdku

1. SCHŮZE. A. Příprava Nejdeckých listů. termín: ihned zodpovídá: KT 5-0-0. B. Zimní údržba místních komunikací a chodníků ve městě Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 24. LISTOPADU 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 1. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Mgr. Treglerová, p. Cingroš, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného dne 10.09.2015

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného dne 10.09.2015 USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného dne 10.09.2015 1/5/ZM/2015 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2015 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) udělení plné moci JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi se sídlem v Rychnově

Více

Usnesení. z 12. zasedání Rady města, které se konalo ve středu dne 15. října 2008 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech

Usnesení. z 12. zasedání Rady města, které se konalo ve středu dne 15. října 2008 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech Usnesení 10. Rady města Podbořany 24. září 2008 - veřejné zněni S' ' 7 Usnesení z 12. zasedání Rady města, které se konalo ve středu dne 15. října 2008 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010 Usnení č. 1 /10 29 /10 1/10 Schválení programu 2/10 Kontrola usnení 3/10 Prodej bytové jednotky č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci 4/10

Více

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 Přítomni:,, David Marvan, Pavel Konečný, Petr Dostál rozpočet obce na rok 2006 v celkové částce 3.762.000,- Kč jako vyrovnaný s tím, že

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března

Více

USNESENÍ č. RM 18/2015 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.8.2015

USNESENÍ č. RM 18/2015 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.8.2015 USNESENÍ č. RM 18/2015 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.8.2015 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) zadávací dokumentaci včetně příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Usnesení z 3. zasedání v roce 2016, které se uskutečnilo 14. dubna 2016 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. ruší. III.

Usnesení z 3. zasedání v roce 2016, které se uskutečnilo 14. dubna 2016 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. ruší. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 3. zasedání v roce 2016, které se uskutečnilo 14. dubna 2016 Usnesení s termínem č.: 309 Taj. 14.04. 283 RM průběžně 33 ONI 23.06. 310 RM průběžně

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více