Co nás trápí, co nás bolí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co nás trápí, co nás bolí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová"

Transkript

1 Co nás trápí, co nás bolí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

2 Funkční poruchy hybného systému jsou jednou znejčastějších příčin bolestí pohybového aparátu. Nejedná se jen obolesti bederní a krční páteře, ale ioporuchy voblasti horních adolních končetin aoblasti pánve, které mohou člověku způsobovat nemalé obtíže. Co je příčinou? Lze tyto poruchy eliminovat na minimum? 18/12/14 Horni a dolni zkřižený syndrom dle prof. Jandy 2

3 OSNOVA 1. Funkční poruchy pohybového aparátu 2. Svaly a jejich funkce 3. Zkrácení svalu 4. Oslabení svalu 5. Svalová nerovnováha 6. Horní zkřížený syndrom 7. Dolní zkřížený syndrom 8. Poruchy kloubní pohyblivosti 9. Pohybové stereotypy 10. Nejčastější poruchy posturálních stereotypů 11. Korekce a cvičení 18/12/14 3

4 1/ Funkční poruchy pohybového aparátu Funkční poruchy pohybového aparátu jsou poruchy funkce kloubů, svalů inervů, ostatních měkkých tkání, orgánů, orgánových soustav acelého organismu, kdy není primárním důvodem projevu onemocnění organická, strukturální příčina, tj. nejsou porušeny cévy, nervová vlákna a svaly, hormonální hladiny jsou v normálu. Člověk je vlastně zdráv??? Funkční poruchy pohybového aparátu jsou projevem chybné řídící funkce a nejčastěji se projevují ve třech systémových, vzájemně propojených, úrovních: 1. v oblasti funkce svalů svalová nerovnováha 2. v oblasti funkce kloubů poruchy kloubní pohyblivosti 3. v oblasti centrální regulace poruchy pohybových stereotypů 18/12/14 4

5 18/12/14 5

6 2/ Svaly a jejich funkce Svaly vykonávají pohyb v kloubech, přičemž jeden pohyb je zajištěn několika svaly Pohyb kloubů zajišťuje několik svalů současně svaly nepracují izolovaně, ale ve funkčních řetězcích 18/12/14 6

7 Ve vztahu k určitému pohybu dělíme svaly a svalové skupiny do pěti skupin 1. Svaly agonické (hlavní) iniciátory pohybu, na pohybu se podílejí nejvíce 2. Svaly antagonické (s opačnou funkcí) vykonávají opačný pohyb Agonické a antagonické svaly tvoří dvojice nebo svalové skupiny, které ve vzájemné spolupráci zabezpečují přesnost pohybů. 3. Svaly synergické (pomocné) samy nejsou schopny provést pohyb, ale pomáhají při něm, částečně mohou nahradit hlavní svaly 4. Svaly fixační (stabilizační) nevykonávají pohyb, stabilizují kost nebo celou část těla, aby mohl být daný pohyb proveden 5. Svaly neutralizační ruší nepotřebné vnější síly činnosti hlavních a pomocných svalů, aby nedocházelo k nežádoucím souhybům 18/12/14 7

8 Antagonistické svaly pohybující předloktím Jako pomocné, stabilizační a fixační svaly působí svaly předloktí: vnitřní ohybač zápěstí, zevní ohybač zápěstí a sval oblý (na obrázcích nejsou popsány - zobrazeny) (Zdroj: Ivan Novotný: Biologie člověka [Fortuna, Praha, 2003] 18/12/14 8 [ISBN ])

9 Z hlediska funkce a morfologické stavby dělíme kosterní svalstvo do dvou základních skupin Posturální (tonické) Zajišťují převážně statické polohové funkce Jsou uloženy hlouběji Udržují polohu těla v prostoru vůči zemské gravitaci, stabilitu, zpevňují tělo při pohybu Aktivují se při udržování vzpřímeného držení těla, jsou v trvalém napětí a mají sklon ke klidovému zkrácení, které přetrvává zbytnění až ztuhnutí Odolnější proti únavě, snadněji se zotavují po zátěži V pohybových vzorcích mají snahu přebírat funkci svalů fázických Tyto svaly je nutno protahovat Fázické Funkčním protějškem svalů posturálních Zajišťují pohyb jednotlivých částí těla a jemnou lokomoci Jsou uloženy blíže k povrchu těla Při nedostatku pohybových stimulů mají tendenci koslabování, funkčnímu útlumu a hypotonii (snížení napětí ve svalu) Jsou snadno unavitelné, hůře regenerují V pohybových vzorcích mají tendenci neplnit svou funkci Tyto svaly je nutno posilovat 18/12/14 9

10 Posturální svaly základní přehled Svaly s převahou pomalých červených svalových vláken, které mají schopnost kývač hlavy (m. sternocleidomastoideus) svaly kloněné (m. scaleni) zdvihač lopatky (m. levator scapulae) horní část trapézového svalu (m. trapezius) vzpřimovače páteře - hlavně bederní a šíjové spodní vlákna velkého svalu prsního (m. major pectoralis) podlopatkový sval (m. supraspinatus) pracovat po velmi dlouhou dobu. dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii) čtyřhranný sval bederní (m. quadratus lumborum) sval bedrokyčlostehenní (m. illiopsoas major) vnější rotátory kyčle sval hruškovitý (m. piriformis) napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae) hamstringy přímý sval stehenní (m. rectus femoris) spodní vlákna širokého svalu přitahovače stehna (adduktory) zádového (m. latissimus dorsi) lýtkové svaly 18/12/14 (dvojhlavý a šikmý lýtkový sval) 10

11 Fázické svaly základní přehled Svaly s převahou rychlých bílých svalových vláken, které dokážou vyvinout velkou rychlost a sílu, ale pouze po krátkou dobu. rotátory páteře vzpřimovače hrudní páteře flexory krku mezilopatkové svaly (rombické svaly, střední a spodní vlákna trapézového svalu) přední pilovitý sval (m. serratus anterior) horní vodorovná vlákna širokého svalu zádového (m. latissimus dorsi) zadní část svalu deltového (m. deltoideus) vnější rotátory paže (podhřebenový sval, malý oblý sval) trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii) horní vlákna velkého svalu prsního (m. pectoralis major) břišní svaly (přímý, šikmý vnější a vnitřní sval břišní) hýžďové svaly (m. gluteus maximus/medius/minimus) vnější a vnitřní hlava čtyřhlavého svalu stehenního (m. quadriceps lateralis/medialis) přední holenní sval (m. tibialis anterior) 18/12/14 11

12 Posturální svaly se zkracují (červeně), fázické svaly ochabují (modře) (velmi zjednodušené schéma, pouze pro základní orientaci) 18/12/14 12

13 3/ Zkrácení svalu V klidu sval nedosahuje své normální fyziologické délky Při pasivním pohybu v kloubu nedovolí dosáhnout plného fyziologického rozsahu pohybu v kloubu V klidu může vychylovat kloub z nulového postavení Rozlišujeme dva stupně zkrácení: a) mírné zkrácení sval je silnější, v kloubu může nastat výhodnější přenos svalové síly výhodné např. u vrcholových sportovců b) značné zkrácení - sval ztrácí elasticitu a po určité době i sílu zfunkčního hlediska dochází ke změně pohybového stereotypu. Sval se aktivuje v situacích, kdy by neměl být aktivován a současně působí tlumivě na své antagonisty (fázické svaly) přetěžování pohybového aparátu. Oslabené, převážně fázickésvaly, nelze dokonale posílit bez prvotního protažení převážně posturálních svalů. 18/12/14 13

14 4/ Oslabení svalu Projevem je hypotonie = snížení svalové síly Rozlišujeme dvě příčiny vzniku oslabení: a) absolutní snížení síly - malá trénovanost nebo poraněním svalu b) oslabení svalu na základě reflexního podkladu porucha v řízení svalového stahu způsobená následujícími faktory: svaly jsou reflexně oslabovány v důsledku nadměrné aktivace převážně statických (posturálních) svalových skupin porucha signalizace z poškozených kloubů nebo vazů dlouhodobé protažení svalu (př. znehybnění sádrou) vede ke snížení svalové síly z funkčního hlediska je patrná změna pohybových stereotypů opožděný nástup nebo snížení celkové aktivace zapojení svalů fázických do určitého pohybu Nejdříve se aktivují svaly, které daný pohyb spolu zabezpečují (synergisté), a přebírají tak na sebe funkci hlavního svalu. 18/12/14 14

15 5/ Svalová nerovnováha (dysbalance) Jsou-li svaly (agonisté a antagonisté) v rovnováze, je svalové napětí na protilehlých stranách kloubů vyvážené svaly vhodně spolupracují a zajistí správné držení a funkci dané části těla Jsou-li svaly s převážně statickou funkcí (posturální) více zatěžovány, nabývají převahu a vznikají zkrácené svalové skupiny Je-li fyziologická rovnováha mezi systémem svalů posturálních a fázických narušena, převahu získává systém s převážně posturální funkcí. Vzniká tak svalová nerovnováha, neboli dysbalance Svalová nerovnováha neboli dysbalance vzniká v důsledku: a) nevhodného, jednostranného zatěžování a přetěžování pohybového aparátu bez následné kompenzace (posturální svaly se zkracují) b) nedostatkem celkového pohybu (fázické svaly ochabnou) rozlišujeme 2 typy svalové dysbalance: a) lokální v určité svalové jednotce b) systémová - v celém pohybovém aparátu Typické je sdružení svalových dysbalancí do syndromů 18/12/14 15

16 6/ Horní zkřížený syndrom Zkrácení: horní vlákna svalu trapézového (m. trapezius), zdvihač lopatky (m. levator scapulae), zdvihač hlavy (m. sternocleidomastoideus), malý a velký prsní sval (m. pectoralis major i minor) Oslabení: hluboké flexory krku a dolní fixátory lopatek (pars ascendens et transversa, m. trapezii, mm.rhomboidei a m. serratus ant.), svaly podél hrudní páteře (paravertebrální svaly v thorakálních segmentech) Následek: výrazná změna statiky a dynamiky hybných stereotypů předsun hlavy s přetížením krčně-hlavového a krčně-hrudního (cervikokraniálního a cervikothorakálního) přechodu krční hyperlordóza, úzká, svěšená ramena, kulatá záda aodstávání dolního úhlu a vnitřních hran lopatek (tzv. scapula alata). Změněná poloha lopatky je příčinou některých bolestivých stavů ramenního kloubu. Abdukce a rotace lopatky vede ke strmějšímu průběhu osy ramenní jamky, což přetěžuje výše uvedené svalstvo a celý závěsný kloubní fixační aparát. Déle trvající přetížení způsobuje degenerativní projevy. 18/12/14 16

17 Svalová dysbalance v rámci horního zkříženého syndromu (Petr Tlapák, Tvarování pro muže a ženy, 4. vydání, ARSCI 2004) 18/12/14 17

18 7/ Dolní zkřížený syndrom Zkrácení: flexory kyčelního kloubu (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae), vzpřimovače trupu v bederní oblasti (lumbosakrální segmenty), nikoli hrudní. Oslabení: hýžďové svaly (m. gluteus maximus, medius a minimus). / hýžďové svaly mají zásadní význam pro držení těla/, břišní svaly vznik bederní hyperlordózy Následek: a) výrazná změna statických poměrů pánev překlopena dopředu (anteverze) (anteverze obr. A, neutrální poloha obr. B úhel předního a zadního kyčelního trnu je 10 ), flekční postavení vkyčelních kloubech, zvýšená lordóza v lumbosakrálním přechodu změna rozložení tlaků na kyčelní klouby a na bedrokřížové (lumbosakrální ) segmenty b) výrazná změna dynamických poměrů chybný stereotyp kroku a následně celé chůze 18/12/14 18

19 Svalová dysbalance v rámci dolního zkříženého syndromu (Petr Tlapák, Tvarování pro muže a ženy, 4. vydání, ARSCI 2004) 18/12/14 19

20 8/ Poruchy kloubní pohyblivosti Rozlišujeme dvě základní poruchy: a) hypomobilitu omezení kloubní pohyblivosti kvantitativní = snížení rozsahu pohybu v kloubu kvalitativní = zvýšený odpor během pohybu (kloubní blokáda) b) hypermobilitu nadměrná kloubní pohyblivost nejčastěji genetický základ, může postihovat všechny klouby větší kloubní vůle v důsledku nižšího klidového napětí kosterních svalů zdravotní potíže a bolesti, kombinace svalové slabosti a snadného přetížení pohybového aparátu 1) Lokální - vzniká v jednom segmentu jako kompenzační mechanismus např. po úrazu nebo po nevhodném cvičení 2) Generalizovaná - centrální poruchy svalového tonu, oligofrenie (slabomyslnost), neurologická onemocnění apod. 3) Konstituční postihuje celé tělo, v různých částech a v různém stupni, příčina není známa, vyskytuje se častěji u žen Za určitých okolností může být hypermobilita výhodná, např. u některých druhů sportu, zaměstnání. 18/12/14 20

21 9/ Pohybové stereotypy (pohybové vzorce) Dočasná, neměnná soustava podmíněných a nepodmíněných reflexů, která vzniká na podkladě stereotypně se opakujících podnětů Mění se v čase, jako reakce na vnitřní příčiny a změny zevního prostředí Vznikají nazákladě často nebo stále seopakujících pohybů či pohybových dějů mezi neurony sevytvářejí pevná spojení, která jsou uchovávána v paměti (vzniká mozkový software mozkový operační systém) Svaly se aktivují ve skupinách či řetězcích dle intenzity překonávaného odporu a aktuální posturální situace (leh, sed ) Pohybové stereotypy rozdělujeme: a) stereotypy prvního řádu dány anatomicky, představují základní pohybovou matrici, která je zhruba pro všechny jedince shodná b) stereotypy druhého řádu vznikají na podkladě vypracovávání funkčních spojení individuální velká pohybová variabilita a specificita 18/12/14 21

22 Poruchy pohybového stereotypu Porucha svalové koordinace způsobená poruchou centrálního řízení Kvalita pohybových stereotypů astupeň jejich fixace jsou závislé na řadě faktorů: fyziologické předpoklady, vlastnosti centrálních složek pohybového aparátu, způsob, jak byly a jsou pohybové stereotypy vypracovány, posilovány a korigovány Nejčastější poruchy základních pohybových stereotypů: předklon a narovnání se z předklonu, otáčení trupu vsedě, otáčení hlavy a krku, nošení břemen, stoj na jedné noze, chůze extenze kyčelního kloubu, abdukce v kyčelním kloubu, flexe trupu z polohy vleže na zádech, abdukce v ramenním kloubu, flexe krku z polohy vleže na zádech Poruchy pohybových stereotypů jsou jedním z hlavních příznaků nebo i příčin funkčních kloubních poruch, zvláště vertebrogenních (bolesti zad a kříže, hlavy) 18/12/14 22

23 Anteverze(vysazení) pánve hyperlordoza bederní 10/ Nejčastější poruchy posturálních stereotypů Šikmé postavení pánve (asimetrická práce svalů kolem kyčle, deformity páteře, plochá noha ) Torze pánve (obě pánevní kosti protisměrně rotují) Tvar a stupeň páteřní lordózy Postavení lopatek (zevní rotace, odstávání dolního úhlu lopatky) Knoflíková ramena (ramena společně s hlavou předkloněna dopředu před tělo hrbíme se) Šíje (hlava lehce předsunuta a zakloněna, zvýšená lordóza krční páteře) 18/12/14 23

24 11/ Korekce a cvičení Funkční poruchy se vyvíjejí postupně Je důležité včasné odhalení zabráníme strukturálním změnám, které již nelze v pozdějším věku odstraňovat Funkční poruchy svalového systému můžeme účinně vyrovnávat pomocí cíleného kompenzačního, vyrovnávacího cvičení, které působí na jednotlivé složky pohybového aparátu Je potřeba vytvořit nové pohybové programy (vzorce) pro držení těla a pohybové chování tyto programy uložit do paměti Nejprve je nutné naučit se vnímat svoje tělo, jeho držení vnímat instrukce ke korekci pohybů Zpočátku nutné odborné vedení zkušeného cvičitele nebo fyzioterapeuta následně vědomou a dlouhodobou spolupráci ze strany člověka, který na sobě musí pracovat sám píle, pevná vůle Pokud vadné držení vzniklo na základě poruch centrální regulace, je jeho funkční ovlivnění velmi obtížně řešitelné musíme se zaměřit na ovlivnění možností CNS 18/12/14 24

25 Typy vyrovnávacích cvičení Uvolňovací cvičení Protahovací cvičení Posilovací cvičení Balanční cvičení Dechová cvičení Relaxační cvičení Aerobní cvičení Specifická cvičení psychomotorika, jóga, tai chi, čchi-kung, rytmika a tanec, pohybové hry 18/12/14 25

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI síla kon ndi dice fitness s kondice fitness síla kondice fi ess síla kondice fitness síla ondice fitness síla kondice fit ss síla kondice fitness síla la kon Cvičení na Daniela Stackeová bolavá záda sportujeme

Více

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Svalové dysbalance pánevní oblasti Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Anatomicko-fyziologické základy Svalový stah (kontrakce) je mechanický projev svalové

Více

SVALOVÉ DYSBALANCE U FOTBALOVÉ MLÁDEŽE MUSCULAR DYSBALANCE IN FOOTBALL YOUTH

SVALOVÉ DYSBALANCE U FOTBALOVÉ MLÁDEŽE MUSCULAR DYSBALANCE IN FOOTBALL YOUTH Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: tělesné výchovy Studijní program: učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor (kombinace) tělesná výchova

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

Helena Jarkovská. míči. Grada Publishing

Helena Jarkovská. míči. Grada Publishing 264 cvičení Helena Jarkovská na velkém míči Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy Kompenzační cvičení v MG Martina Šťastná Obsah 1. Úvod... 2 2. Stav dosavadních poznatků... 3 2.1. Seznámení s tematikou, definice základních pojmů... 3 3. Následky

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce Autor: Vladimír Lapčík, Management sportu a trenérství Vedoucí práce: RNDr. Iva

Více

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího

Více

Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice. Bakalářská práce

Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Hedbávný,

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Zdravotně posilovací cvičení v kondiční kulturistice (videoprogram) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ladislav Vopravil Tělesná výchova

Více

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková MU FSpS Brno Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková SPECIFIKA A VYUŽITÍ BALANČNÍHO CVIČENÍ NA LABILNÍCH PLOCHÁCH PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ Brno,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI Bakalářská práce Autor: Michal Opavský, obor Rekreologie Olomouc 2010 BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Jméno

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) Diplomová práce BRNO 2006 Autor práce:

Více

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra tělesné výchovy a sportu Studijní program: Tělesná výchova a sport Studijní obor (kombinace): Geografie tělesná

Více

Závěrečná práce. Kompenzační cvičení v MG. Tereza Šimáčková

Závěrečná práce. Kompenzační cvičení v MG. Tereza Šimáčková Závěrečná práce Kompenzační cvičení v MG Tereza Šimáčková Úvod: V této závěrečné práci bych vás chtěla blíže seznámit s kompenzačním cvičením, které by mělo být nedílnou součásti každého sportovního tréninku.

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NOVÉ TRENDY V POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ Plzeň 2012 Bc. Vendula Šťastná Vedoucí práce: PaedDr. Marta Bursová, CSc. Prohlašuji, že jsem

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Autor: Eliška Egnerová, učitelství pro stření školy, tělesná výchova biologie Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Lucie Vaníčková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Vaníčková

Více

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FAKULTA OŠETROVATEĜSTVA A ZDRAVOTNICKÝCH ODBORNÝCH ŠTUDIÍ Študijný program: FYZIOTERAPIA Študijný odbor: 7.4.7 Fyzioterapia ŢIVOTNÍ STYL A VERTEBROGENNÍ ONEMOCNĚNÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Michaela Norková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Michaela Norková

Více

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Milan Kos Vypracovala: Barbora Koukalová

Více

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií PREVENCE A FYZIOTERAPIE U HRÁČŮ AMERICKÉHO FOTBALU Diplomová práca Študijný program: Študijný odbor:

Více

Zdravotní tělesná výchova

Zdravotní tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Mgr. Milan Kubic 1. Úvod... 3 1.1 Základní vyrovnávací prostředky... 3 1.1.1 Cvičení uvolňovací... 3 1.1.2 Cvičení protahovací...

Více

PROBLEMATIKA BOLESTIVÉHO RAMENE U VOLEJBALISTEK

PROBLEMATIKA BOLESTIVÉHO RAMENE U VOLEJBALISTEK Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury PROBLEMATIKA BOLESTIVÉHO RAMENE U VOLEJBALISTEK Bakalářská práce Autor: Monika Šařecová, studium fyzioterapie Vedoucí práce: PhDr. David Smékal,

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více