Mateřská škola Sluníčko Havlíčkova 1153 Mladá Boleslav. Součást školy : školní jídelna Zřizovatel : Statutární město Mladá Boleslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Sluníčko Havlíčkova 1153 Mladá Boleslav. Součást školy : školní jídelna Zřizovatel : Statutární město Mladá Boleslav"

Transkript

1 Mateřská škola Sluníčko Havlíčkova 1153 Mladá Boleslav Úplata za vzdělávání Č.j.: 281/08 ze dne Účinnost od: se ruší školní řád č.j. 315/07 ze dne Spisový znak: Skartační znak: A 10 Změny: Číslo: Změna: Provedl: Datum : Š K O L N Í Ř Á D I. Údaje o zařízení Název zařízení : Mateřská škola Sluníčko, Havlíčkova ulice 1153, Mladá Boleslav tel / 4 / IČO : Součást školy : školní jídelna Zřizovatel : Statutární město Mladá Boleslav Postavení školy : právní subjekt - příspěvková organizace - statutárním zástupcem školy je ředitelka Věra Šulcová, zástupkyní učitelka Iveta Šäfrová - součástí školy je školní jídelna, vedoucí kuchařka Kováriková Václava - účetní školy a jídelny Jana Trnková - škola vlastní certifikát SZÚ: Škola podporující zdraví / od / Typ zařízení : celodenní péče Stanovená kapacita : 120 dětí, 150 strávníků Provozní doba : škola - škola je čtyřtřídní, všechny třídy věkově smíšené - ranní scházení dětí končí v 8.00 hod., mateřská škola je během dne otevřena od do 12.30, a od hod. do hod. - po dohodě s učitelkou mohou rodiče z vážného důvodu přivádět i odvádět děti i jinak jídelna - kuchařky výdejny Informační servis - úřední hodiny ředitelky - úterý hod. - účetní školy je přítomna denně od 7.00 do hod. 1

2 II. Provoz mateřské školy 1. Zápis dětí a způsob přijímání do mateřské školy - zápis do mateřské školy provádí ředitelka školy / po dohodě s obcí vyhlašuje zápis, zveřejní/ - ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a vydává Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy zpravidla k začátku školního roku, dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání také v průběhu školního roku / ve správním řízení / - pro rodiče nově přijatých dětí se koná informativní schůzka - mateřská škola doporučuje adaptaci dětí před nástupem do mateřské školy na základě dohody ředitelky /učitelky/ s rodiči. / Kluby dětí / - po dohodě s rodiči rozmisťuje děti na uvolněná místa ve třídách - do mateřské školy přijímá děti tělesně, smyslově a duševně zdravé - o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení popřípadě také odborného lékaře. Kritéria pro příjem dětí, daná ředitelkou školy : 1/ děti s trvalým bydlištěm v Mladé Boleslavi 2/ přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky, pokud je může MŠ kapacitně přijmout. 3/ děti 4 - leté, matka pracuje, nebo hledá práci 4/ děti mezi 3 4 rokem, matka pracuje, žádá o práci, dítě přechází z jeslí 5/ děti 3-4 leté, matky jsou na MD s mladším sourozencem 6/ děti mezi 3 4 rokem s omezenou délkou pobytu v mateřské škole jsou přijímány jedině tehdy, pokud není naplněna kapacita mateřské školy 2. Nástup do MŠ, adaptace - při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim - nejpozději v den nástupu musí rodiče odevzdat učitelce evidenční list, který obsahuje lékařskou zprávu, že je dítě zdrávo a že je pravidelně očkováno - v den nástupu rovněž rodiče podepíší písemné prohlášení, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření a že dítě nepřišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 3. Ukončení docházky do mateřské školy Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: - se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny - zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy - ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Docházku do MŠ lze ukončit na vlastní žádost rodičů. Docházka dítěte do MŠ je automaticky ukončena při odchodu do ZŠ. 2

3 Při odkladu povinné školní docházky dítěte je zákonný zástupce dítěte povinen předat vedoucí učitelce MŠ nejpozději 1.9. příslušného školního roku rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu. V opačném případě nemůže dítě MŠ navštěvovat. 4. Omlouvání dětí - rodiče mají povinnost omlouvat nepřítomnost dítěte, oznámí nemoc, zejména jedná-li se o infekci - tel po prodělané infekční nemoci rodiče předloží potvrzení od lékaře o způsobilosti dítěte ke vstupu do mateřské školy 5. Spolupráce s rodinou - rodiče předávají dítě učitelce, ohlásí veškeré změny v chování dítěte - rodiče mají možnost sledovat svoje dítě ve hře, v kolektivu - z mateřské školy si vyzvednou dítě osobně, nebo na základě vlastního písemného pověření, pověřené osobě - při škole pracuje Sbor rodičů. Náplní této samostatné organizace je přispívat ke - zlepšení prostředí mateřské školy, vyjadřovat se k náplni práce - pro rodiče jsou konány pravidelné informační schůzky, další informační servis školy zajišťuje vlastním informačním zpravodajem v průběhu školního roku a WWW stránkami. 6. Práva dětí a rodičů Dítě má právo : - aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, místa k životu, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit) - být respektováno jako jedinec ve společnosti - na emočně kladné prostředí a projevování lásky - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu Rodiče mají právo : - na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života - po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě - konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy - přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy - projevit jakékoliv připomínky k provozu, učitelce nebo ředitelce školy 7. Povinnosti rodičů : - Rodiče jsou povinni hradit mateřské škole veškeré poplatky v řádném termínu - úplatu za předškolní vzdělávání / viz vnitřní předpis / - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání - na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dítěte - omlouvat nepřítomnost dítěte - kontrolovat věci, které děti přinášejí do mateřské školy 8. Stravování dítě, které přítomno v době podávání oběda se stravuje vždy platba : - stravné se platí prostřednictvím sporožira s měsíčním vyúčtováním - formou - souhlasu k inkasu, souhlasu k inkasu z účtů rodičů jiných bank, výjimečně platbou - na pokladně 3

4 - denní platba za stravné je stanovena dle platných předpisů Vyhláška 107/2005 Sb leté děti : 29,- / z toho 3,- Kč pitný režim / - 7 leté děti : 34,- Kč / z toho 3,- Kč pitný režim / - do věkových skupin jsou zařazovány děti na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku omlouvání : - rodiče mají povinnost odhlašování dětí ze stravování, den dopředu, nebo v den nepřítomnosti od 5.30 do 6.30 hod. na tel. číslo školní jídelny forma odhlášky sešity na šatnách, telefonicky, em : s oznámením od - do - rodiče mají možnost si vyzvednout oběd při onemocnění dítěte, a to v první den - nemoci v hod. v kuchyni školy výdej jídla : - jídlo je vydáváno na třídách - svačiny, oběd - termosy - časový odstup mezi jídly je dodržován - viz režim dne stravovací služby : - skladba jídelníčků je pestrá, je sestavovaná podle zásad zdravé výživy - u dětí jsou respektována zdravotní hlediska, děti jsou vedeny k samostatnosti - pitný režim je zajištěn od vstupu dítěte do třídy / termosy /, doplňování provádí pracovnice obchodního provozu / ovocné čaje, džusy, neperlivá voda / jiné: - v případě darů od rodičů, samozásobování je přijímáno ovoce / jablka,../, výdejky - pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku. 9. Zdravotní péče - učitelka přijímá od rodičů zjevně zdravé dítě - do mateřské školy nemohou být přijímány děti s teplotou, silným kašlem, zvracením, průjmy, zánětem spojivek nebo jiným infekčním onemocněním - pokud rodiče jsou přivoláni do mateřské školy učitelkou vzhledem k náhlému zhoršení zdravotního stavu dítěte musí při dalším příchodu do mateřské školy předložit potvrzení od lékaře o jeho způsobilosti pro pobyt v předškolním zařízení - průběžně provádí prohlídku hlav dětí - prevence pedikulózy - při náhlém výskytu infekčních onemocnění se škola řídí pokyny OHES - denně se provádí otužování vzduchem, vodou - škola organizuje ve spolupráci s rodiči předplaveckou výuku pro děti - děti si denně čistí zuby - pobyt venku se uskutečňuje denně, v případě nepřízně počasí o jeho zrušení rozhoduje učitelka v zájmu zdravotního stavu dětí - uč. denně vytváří podmínky pro spontánní pohyb ve třídě, zahradě, dbá na pravidelnost odpočinku, rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, senzomotoriku - v zimním období dle potřeby fungují ve třídě zvlhčovače vzduchu - škola má dobré stavebně technické řešení, pomůcky se doplňují 10. Provoz dětského brouzdaliště - před zahájením sezóny je provedeno řádné čištění a dezinfekce - v době použití brouzdaliště je čištění prováděno denně, a to ráno pracovníkem školy - voda je měněna denně, je pitná / ráno, před vstupem dětí na zahradu / 11. Oblečení dětí v mateřské škole doporučeno : - bačkory na klínku s bílou podrážkou, pyžamo, oblečení do třídy, denně kapesníčky 4

5 - sportovní oblečení na zahradu, vhodnou obuv, pokrývku na hlavu pro letní dny - menší děti - náhradní oblečení - spodní prádlo, punčocháče - rodičům - označit všechny věci dítěte 12. Způsob nakládání s prádlem - výměna ručníků, 1 x týdně, i dle potřeby, lůžkovin 1x za 21 dní - škola má vlastní prádelnu - prádlo je uloženo v samostatném skladu 13. Provoz pískoviště - pískoviště jsou chráněna krycí plachtou, která zabraňuje znečištění, je propustná vodě - pískoviště se v době využití odkrývá a zakrývá denně / prac. školy, učitelky / - v době sucha je zvlhčováno pracovníkem školy - výměna písku je prováděna pravidelně 14. Výchovně vzdělávací práce Škola pracuje podle programu Škola podporující zdraví Filosofie školy podporující zdraví je respekt k přirozeným lidským potřebám a rozvoj komunikace a spolupráce. Vzdělání a působení chce MŠ nasměrovat ke kompetencím dospělého jedince : 1. Rozumí holistickému pojetí zdraví,pojmům zdraví a prevence 2. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou 3. Dovede řešit problémy a řeší je 4. Má rozvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života 5. Posiluje duševní odolnost 6. Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce 7. Aktivně se spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech Oblast vzdělávání v MŠ rozpracována ve Školním kurikulu Poznáváme svět ve Sluníčku Způsob práce v mateřské škole : prožitkové a cílené učení Hodnocení školy dle indikátorů podpory zdraví se provádí 1x za 2 roky Prováděcím dokumentem je roční plán školy 15. Organizace akcí během školního roku : 1. škola v přírodě - se může konat 1x za rok pro děti 5-6 leté, po dohodě s rodiči - škola musí dodržovat povinnosti dle 11 zákona 274/2003 o veřejném zdraví - škola v přírodě se koná bez přerušení vzdělávání - 2. výlety, kulturní pořady, plavání a další /nabídka v rámci dohody s rodiči / - návštěva kulturních zařízení, školní výlety, poznávací vycházky a další akce související s výchovně vzdělávací prací 3. spolupráce s rodiči - společně na škole oslava svátků - Vánoce,Velikonoce, závěr školního roku - pro děti a rodiče - karneval, turistický pochod, koncert - rozloučení s dětmi, které odcházejí do školy a další 5

6 16. Organizace provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu a vánočních prázdninách - provoz mateřské školy se v měsíci červenci a srpnu omezuje, škola se zavírá na 6-7 týdnů. Se schválením zřizovatele zajišťují službu jiné mateřské školy v dané lokalitě obce. Zákonný zástupce dítěte je s touto skutečností seznámen 2 měsíce předem, mateřská škola zprostředkovává na žádost rodiče umístění dítěte v dané mateřské škole. O vánočních prázdninách zajišťuje vždy provoz jedna mateřská ve městě, rodiče jsou informováni dva měsíce předem. 17. Péče o bezpečnost dítěte / viz vnitřní předpis o bezpečnosti v MŠ a pravidla soužití / - mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy jej převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy jim učitelka dítě předá, pak již neodpovídá za bezpečnost dítěte v MŠ ani v areálu MŠ. - po předání dítěte učitelkou na školní zahradě, opustí rodič či pověřená osoba s dítětem areál MŠ, a to co nejrychleji obvyklou cestou, na školní zahradě se již nezdržují - předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření - používání vlastních kol na školní zahradě je učitelkou povoleno pouze při vhodných provozních podmínkách a při použití ochrany hlavy přilby. 18. Podmínky k zajištění ochraně žáků před sociálně patologickými jevy - dodržování stanovených pravidel soužití v mateřské škole viz kurikulum, nástěnky tříd - preventivní vzdělávací chvilky zaměřené k cíli : bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování,. chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, požádat o pomoc, škodlivost látek, rodinné vztahy, sexuální zneužívání - ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. - dále platí zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době provozu mateřské školy a akcí pořádaných školou. 19. Podmínky zacházení s majetkem školy - dodržování stanovených pravidel soužití v mateřské škole viz kurikulum, nástěnky tříd - neodnášet hračky, pomůcky z mateřské školy, neničit úmyslně společný majetek spolupráce s rodiči při nedodržení pravidel a hledání cesty k nápravě 20. Úplata za předškolní vzdělávání / zákon 561/2004 Sb., Vyhláška 141/2005 Sb. / - úplatu za vzdělávaní dále upravuje vnitřní předpis ze dne pro školní rok 2008/2009 je stanovena 400,- Kč /měsíc pro děti 1. a 2. ročníku mateřské školy - předškolní děti mají vzdělávaní bezúplatné III. Režim dne v mateřské škole Ranní činnosti : - posezení s dětmi u čaje, rozhovory s dětmi do nového dne Dopolední činnosti : hry s prožitkovým učením svačina 8.30 hod. - individuální, skupinová práce, komunikativní kruh - rozvíjení smyslů,graf. motorických dovedností - rozvoj zručnosti, tvořivosti - uplatňování vlastních pohybových aktivit - rozvoj osobnosti 6

7 - rozvíjení zájmů - pobyt na čerstvém vzduchu - rozvoj poznání oběd hod. Odpolední činnosti: uvolnění, hry, rozcházení dětí - odpočinek při poslechu pohádek - klidová činnost dítěte - pohybové aktivity dětí svačina hod. - hry dle přání dětí, pobyt na čerstvém vzduchu IV. Různé Odpolední zájmová nabídka školy : / doplňková činnost / Ptáčata - pěvecký sbor Koťata - cvičení dětí Klub maminek Cvičení rodičů a dětí Anglický jazyk Nabývá platnost : Věra Šulcová ředitelka školy 7

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4. Školní řád

Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4. Školní řád Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4 Školní řád Čj:22/2012 Obsah: 1. Cíle předškolního vzdělávání 2. Provoz mateřské školy 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy - 1 - Mateřská škola U Nové školy 637 Praha 9 190 00 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY U Nové školy pro šk.rok 2014/2015 I. Údaje o zařízení Název : MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy Sídlo : U Nové školy 637, Praha

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více