Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů."

Transkript

1 Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne od hodin na Městském úřadě Příbram 1) Zahájení, ověřovatelé Ověřovatelé: Václav Černý Ing. Juraj Molnár 2) Program včetně návrhů změn a doplňků P r o g r a m: 1. Zahájení, ověřovatelé 2. Program včetně návrhu změn a doplňků 3. Informace 4. Kontrola zápisu a usnesení 5. Interpelace 6. Opatření k celkovému zlepšení situace na SZM Příbram 7. Ţádost zřizovatele o prostory pavilonu bývalé 8. ZŠ pro Knihovnu Jana Drdy 8. Společenství vlastníků Čechovská 111, Příbram VIII ţádost o pronájem části p. č. 715/163, k. ú. B. Hory opětovné projednání materiálu 9. Ţádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 10. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za rok Přehled účasti členů na jednání komisí RM za rok Sdruţení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato 13. Sluţební automobil Citroën Berlingo 1,4iX 14. Platový postup ředitele příspěvkové organizace Technické sluţby města Příbrami 15. Návrh na zřízení školské rady při Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizaci a jmenování jejích členů za zřizovatele 16. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2014/ Informace o rezignaci na funkci ředitelky Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy 496 a příprava konkursního řízení 18. Petice pro změnu systému zapisování dětí do mateřských škol v Příbrami 19. Návrh termínu pro podání ţádosti o předškolní vzdělávání pro školní rok 2014/2015 v mateřských školách zřizovaných městem Příbram 20. Ţádost o převzetí záštity nad projekty (Česko-ruská společnost o.s.) 21. Smlouva licenční nakladatelská (M. Pokorný) 22. Návrh z jednání bytové komise ze dne Návrh z jednání bytové komise ze dne Ţádost Spolku Prokop Příbram o pronájem objektu v Příbrami VI/ Ţádost o prodlouţení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami VIII/ Ţádost Společenství pro dům Dlouhá 100, Příbram III o odsouhlasení výkupu pozemku 27. Ţádost o odkoupení nebytového prostoru v Příbrami VIII/ Prodej nebytových prostor na základě usn. ZM č. 590/2013/ZM ze dne Ţádost Spolku Třemošná v Orlově o schválení sídla v hasičské zbrojnici v Orlově č.p Návrh hotelu ZADOV na spolupráci při vyuţití chaty Granit v r Ţádost o prominutí dluhu na bytě včetně poplatku z prodlení 32. Záměr prodeje nebytového prostoru č. 292/101 v Příbrami VII/ Prodej volného bytu č. 4 v Příbrami IV, ul. Březnická čp. 152 o vel obálkovou metodou 34. Návrh na uzavření dohody o zrušení věcného břemene, zaloţeného smlouvou o zřízení věcného břemene A č. 607/OP/2013 ze dne a zřízení nového věcného břemene uloţené NTL plynovodní přípojky 35. Návrh na doplnění usnesení RM č. 716/2011 ze dne Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN v k. ú. Kozičín 1

2 37. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy v k. ú. Březové Hory - doprojednání 38. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení vodovodní a kanalizační přípojky - p. č v k. ú. Příbram 39. Petice občanů města Příbram z lokality Příbram IV, Hornických učňů, ve věci projednání dopravní situace v předmětné lokalitě a přijetí potřebných opatření 40. Ţádost o vydání stanoviska k provedení preventivní údrţby v ochranném pásmu plynárenského zařízení - pozemky p. č. 515/218 a p. č. 521/1 v k. ú. Březové Hory 41. Zpráva o činnosti za rok 2013 a návrh plánu kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2014 kontrolního výboru 42. Uvolnění vstupenek na koncerty HFAD 2014 a spolupráce s mediálními partnery 43. Návrh pokynů pro zpracování nového návrhu Změny č. 8 Územního plánu města Příbram 44. I. výběrové řízení na poskytování půjček z fondu FOM (Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) pro rok 2014, návrh výběrové Komise RM - FOM 45. Návrh programu 23. zasedání ZM dne Návrh na projednání ţádosti o vrácení poplatku za parkovné, účtované při odtahu vozidla z místní komunikace z důvodu blokového čištění 47. Ţádost o dotaci na projekt Rekonstrukce Mateřské školy pod Svatou Horou 48. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Revitalizace sportovního areálu pod Svatou Horou v Příbrami 49. Městský program prevence kriminality na rok Výsledek VZMR dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny 51. ZM , usn.č.722/2014/zm ubytovny a návrh na pořízení změny ÚP města Příbrami 52. Návrh rozpočtu města Příbram na rok Různé Hlasováno o návrhu M. Poulíčka R.usn.č.51/2014 předřazení bodu č. 36 Petice pro změnu systému zapisování dětí do mateřských škol v Příbrami před bod č. 18. hl. pro 6 proti 0 zdrţ. 1 Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. R.usn.č.52/2014 projednání bodu č. 46 Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2014 jako poslední bod jednání RM. R.usn.č.53/2014 upravený program dnešního jednání. 3) Informace 4) Kontrola zápisu a usnesení 5) Interpelace 2

3 6) Opatření k celkovému zlepšení situace na SZM Příbram R.usn.č.54/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í písemnou zprávu o přijatých opatřeních. řediteli Sportovních zařízení města Příbram: 1) předloţit zprávu o účinnosti nápravných opatření včetně vnitřních předpisů, 2) předloţit materiál Přijatá opatření ke zkvalitnění poskytovaných sluţeb v organizaci SZM Příbram na zasedání zastupitelstva města dne ) Ţádost zřizovatele o prostory pavilonu bývalé 8. ZŠ pro Knihovnu Jana Drdy R.usn.č.55/2014 Rada b e r e n a v ě d o m í předloţenou ţádost Knihovny Jana Drdy o prostory bývalé 8. ZŠ. 8) Společenství vlastníků Čechovská 111, Příbram VIII - ţádost o pronájem části p.č. 715/163, k.ú. B. Hory opětovné projednání R.usn.č.56/2014 pronájem části pozemku parc. č. 715/163 v k.ú. Březové Hory, o výměře cca 900 m 2, na dobu 50-ti let za 1,- Kč/m 2, Společenství vlastníků Čechovská 111, Příbram VIII, IČ: , v rámci úprav okolí bytového domu předzahrádky za podmínky zpracování vytyčovacího plánu na náklady Společenství vlastníků a jeho předání právnímu odboru před uzavřením smlouvy o pronájmu. 9) Ţádost Spolku LUNGTA o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet R.usn.č.57/2014 Rada n e s c h v a l u j e vyvěšení tibetské vlajky dne na budově Městského úřadu Příbram nebo jiném místě k tomu určeném. hl. pro 6 proti 0 zdrţ. 1 10) Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za rok 2013 R.usn.č.58/2014 Rada b e r e n a v ě d o m í přehled účasti členů na jednání výborů ZM za rok ) Přehled účasti členů na jednání komisí RM za rok 2013 R.usn.č.59/2014 Rada b e r e n a v ě d o m í přehled účasti členů na jednání komisí RM za rok

4 12) Sdruţení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato R.usn.č.60/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í dopis Ing. Josefa Vondráška, předsedy Sdruţení Čechy nad zlato. odboru org. a vnitřních věcí předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města dne včetně Stanov Sdruţení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato. hl. pro 6 proti 1 zdrţ. 0 13) Sluţební automobil Citroën Berlingo 1,4iX R.usn.č.61/2014 převedení sluţebního automobilu Citroën Berlingo 1,4iX, SPZ 5S do uţívání Divadla A. Dvořáka Příbram. 14) Platový postup ředitele příspěvkové organizace Technické sluţby města Příbrami R.usn.č.62/2014 Rada b e r e n a v ě d o m í postup do vyššího platového stupně Ing. Pavla Máchy, ředitele příspěvkové organizace Technické sluţby města Příbrami, dle přílohy s účinností od ) Návrh na zřízení školské rady při Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizaci a jmenování jejích členů za zřizovatele R.usn.č.63/2014 Rada I. z ř i z u j e Školskou radu Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizace s účinností od II. j m e n u j e členy Školské rady Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizace za zřizovatele, a to: paní Jiřínu Kaiserovou a MUDr. Ivana Šedivého s účinností od ) Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2014/2015 R.usn.č.64/2014 Rada p o v o l u j e na základě ţádostí ředitelek mateřských škol výjimku z počtu dětí na třídu mateřské školy pro školní rok 2014/2015: 1) v MŠ V Zahradě v kaţdé ze dvou tříd z 24 na 25 dětí, 2) v MŠ Kličkova vila v kaţdé ze dvou tříd z 24 na 25 dětí, 3) v MŠ Klubíčko ve dvou třídách stejně z 24 na 26 a v jedné třídě z 24 na 27 dětí, 4) v MŠ Perníková chaloupka v kaţdé ze tří tříd z 24 na 28 dětí, 5) v MŠ 28. října 55, Příbram VII v kaţdé ze tří tříd z 24 na 28 dětí, 6) v MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků pracoviště čp. 235 v kaţdé ze čtyř tříd z 24 na 25 dětí, 4

5 7) v MŠ Pohádka ve třech třídách stejně z 24 na 26 a v jedné třídě z 24 na 27 dětí, 8) v MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 v kaţdé ze čtyř tříd na pracovišti Příbram VII, Jana Drdy 496 z 24 na 25 dětí a na pracovišti Příbram VII, Ţeţická 193 v kaţdé ze čtyř tříd z 24 na 28 dětí, 9) v MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 ve třech třídách stejně z 24 na 28 dětí a v jedné třídě z 24 na 26 dětí, 10) v MŠ, Příbram VIII, Školní 131 v budově A (čp. 131) v kaţdé ze čtyř tříd z 24 na 27 a v budově B (čp. 130) v kaţdé ze čtyř tříd z 24 na 25 dětí. 17) Informace o rezignaci na funkci ředitelky Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy 496 a příprava konkurzního řízení R.usn.č.65/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í rozhodnutí stávající ředitelky Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy 496 rezignovat na svoji funkci ke dni II. v y h l a š u j e konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 se sídlem Jana Drdy 496, Příbram VII, zřizované městem Příbram. III. s c h v a l u j e text vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 se sídlem Jana Drdy 496, Příbram VII ve znění dle přílohy. IV. u k l á d á odboru školství, kultury, sportu a informačních sluţeb zajistit zveřejnění a realizaci konkursu s ohledem na dodrţení zákonných termínů a náleţitostí celého procesu. 18) Petice pro změnu systému zapisování dětí do mateřských škol v Příbrami R.usn.č.66/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í Petici pro změnu systému zapisování dětí do mateřských škol v Příbrami. odboru právnímu předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města dne ) Návrh termínu pro podání ţádostí o předškolní vzdělávání pro školní rok 2014/2015 v mateřských školách zřizovaných městem Příbram R.usn.č.67/2014 Rada s o u h l a s í s navrhovaným termínem, dobou a místy pro podání ţádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015, tj. dne v době od 10:00 do 16:00 hodin v sídle jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Příbram, a s navrhovaným jednotným a v místě obvyklým způsobem zveřejnění těchto informací včetně webových stránek města. 5

6 20) Ţádost o převzetí záštity nad projekty (Česko-ruská společnost o.s.) R.usn.č.68/2014 převzetí záštity starosty města Příbram nad projekty 8. Mezinárodní letní škola s výukou ruského a českého jazyka a Reciproční výměna pedagogů s Voroněţí pořádané Středočeskou krajskou radou Česko-ruské společnosti, o.s. 21) Smlouva licenční nakladatelská (M. Pokorný) R.usn.č.69/2014 uzavření smlouvy licenční nakladatelské s p. Michalem Pokorným, bytem dle důvodové zprávy. 22) Návrh z jednání bytové komise ze dne R.usn.č.70/2014 1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Příbrami VII, Bratří Čapků 279, 3+1, byt pro veřejně prospěšné zaměstnance školství, paní na 3 roky, 2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Příbrami IV, Březnická 151, 1+1, manţelů na 6 měsíců, 3) zařazení uvolněného bytu č. 44 v Příbrami VII, Březohorská 183, 2+1, 54,76 m², dle Zásad k prodeji obálkovou metodou. R.usn.č.71/2014 Rada n e s c h v a l u j e 1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Příbrami IV, Březnická 157, 1+1, slečny, 2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 46 v Příbrami IV, Čs.armády 5, paní. R.usn.č.72/2014 Rada hl. pro 4 proti 0 zdrţ. 3 b e r e n a v ě d o m í ţádost o přidělení bytu paní, trv. bytem Tyršova 108, Příbram I. 23) Návrh z jednání bytové komise ze dne R.usn.č.73/2014 Rada I. s c h v a l u j e 1) přidělení bytu č. 17 v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, 34,51 m² - byt pro příjmově vymezené osoby sociální, na 1 rok, 2) znovuzveřejnění záměru pronájmu bytu č. 42 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, 47,20 m² - dle Zásad jako sociální, 3) přidělení bytu č. 9 v Příbrami I, Pivovarská 132, 3+1, 70,53 m² - sluţební byt Městská policie Příbram,, 4) přidělení bytu č. 16 v Příbrami III, Dlouhá 106, 1+1, 35,21 m² - sluţební byt - Městský úřad Příbram,, 5) přidělení bytu č. 2 v Příbrami VII, Bratří Čapků , 45,36 m² - byt pro veřejně prospěšné zaměstnance školství,. 6

7 II. n e s c h v a l u j e přidělení bytu č. 42 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, 47,20 m² ţádnému z ţadatelů. III. b e r e n a v ě d o m í stanovisko členů bytové komise - nepřidělovat obecní byty ţadatelům s jakýmkoliv dluhem vůči Městu Příbram. 24) Ţádost Spolku Prokop Příbram o pronájem objektu v Příbrami VI/653 R.usn.č.74/2014 vyhlášení záměru pronájmu restaurace v Příbrami VI/653 pro p. Miroslava Kadiče, IČ , bytem. 25) Ţádost o prodlouţení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami VIII/114 R.usn.č.75/2014 prodlouţení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami VIII, ul. Čechovská čp. 114, do ) Ţádost Společenství pro dům Dlouhá 100, Příbram III o odsouhlasení výkupu pozemku R.usn.č.76/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit odkoupení pozemku parc. č. 444/32 v kat. území Příbram o výměře 20 m 2, do vlastnictví jednotlivých vlastníků domu Společenství pro dům Dlouhá 100, Příbram III od, bytem za cenu ,00 Kč. 27) Ţádost o odkoupení nebytového prostoru v Příbrami VIII/95 Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta. Usn. nebylo přijato. zaplacení kupní ceny za nebytový prostor v Příbrami VIII/95 ve dvou částkách první splátka 60% ( Kč) bude uhrazena po podepsání kupní smlouvy a zbytek kupní ceny ( Kč) nejpozději do Návrh nebyl přijat. hl. pro 2 proti 0 zdrţ. 5 R.usn.č.77/2014 zaplacení kupní ceny za nebytový prostor v Příbrami VIII/95 ve dvou částkách první splátka 60% ( Kč) bude uhrazena po podepsání kupní smlouvy a zbytek kupní ceny ( Kč) nejpozději do hl. pro 6 proti 0 zdrţ. 1 7

8 28) Prodej nebytových prostor na základě usn. ZM č. 590/2013/ZM ze dne R.usn.č.78/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit 1) prodej nebytových prostor stávajícím nájemníkům na základě znaleckého posudku: Nebytová jednotka č. 472/101 nebytový prostor v domě čp. 472 Příbram VII na stavebním pozemku p.č. 4235/4 v k.ú. Příbram včetně podílu na společných částech budovy čp. 472 Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 4235/4 ve výši 329/7827 pro p., bytem, za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 473/101 nebytový prostor v domě čp. 473 Příbram VII na stavebních pozemcích p.č. 4235/69, 4235/6 a st v k.ú. Příbram včetně podílu na společných částech budovy čp. 473 Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 4235/69, 4235/6 a st ve výši 777/8290 pro p., bytem, za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 475/101 nebytový prostor v domě čp. 475 Příbram VII na stavebním pozemku p.č v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budovy čp. 475 Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. st ve výši 277/7817 pro p., bytem, za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 62/101 nebytový prostor v domě čp. 62 Příbram VIII na stavebním pozemku p.č v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budovy čp. 62 Příbram VIII a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. st ve výši 175/22780 pro paní, bytem, za cenu ,00 Kč. 2) prodej nebytových prostor obálkovou metodou s minimální cenou dle znaleckého posudku: Nebytová jednotka č. 148/101 nebytový prostor v Příbrami III na stavebních pozemcích p.č. st. 545/2, 545/4, 565/5, 545/3, 565/45, 565/6, 565/36 v budově sestávající se z domů č.p. 148, 149 a 150 v k.ú. Příbram včetně podílu na společných částech budov čp. 148, 149 a 150 Příbram III a spoluvlastnického podílu na stavebních pozemcích p.č. st. 545/2, 545/4, 565/5, 545/3, 565/45, 565/6, 565/36 ve výši 173/83030, za minimální cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 60/36 nebytový prostor v Příbrami VIII na stavebním pozemku st v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budovy č.p. 60 Příbram VIII a spoluvlastnického podílu na pozemku st ve výši 173/25043, za minimální cenu ,00 Kč. 29) Ţádost Spolku Třemošná v Orlově o schválení sídla v hasičské zbrojnici v Orlově č.p. 111 R.usn.č.79/2014 Rada s t a h u j e projednání materiálu z dnešního jednání RM. hl. pro 6 proti 0 zdrţ. 1 30) Návrh hotelu ZADOV na spolupráci při vyuţití chaty Granit v r R.usn.č.80/2014 Rada u k l á d á Radě města Příbram 1) jednat o podmínkách eventuálního pronájmu chaty Granit, 2) zavést systém rezervačních poplatků a předloţit tento materiál na jednání RM. 8

9 31) Ţádost paní o prominutí dluhu na bytě včetně poplatku z prodlení R.usn.č.81/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í ţádost paní o prominutí dluhu na bytě včetně poplatku z prodlení. městské realitní kanceláři předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města. 32) Záměr prodeje nebytového prostoru č. 292/101 v Příbrami VII/ R.usn.č.82/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit prodej nebytového prostoru č. 292/101 v budově sestávající se z domů č.p. 290, 291 a 292 v Příbrami VII pro p., bytem, za částku ,00 Kč, s platbou bankovním převodem, do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy. 33) Prodej volného bytu č. 4 v Příbrami IV, ul. Březnická č. p. 152 o vel. 2+0 obálkovou metodou R.usn.č.83/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit prodej volného bytu o vel. 2+0 v Příbrami IV, ul. Březnická č.p. 152, č. b. 4 pro pana, bytem, za cenu ,00 Kč s platbou převodem, do 1 měsíce po doručení oznámení o usnesení ZM. 34) Návrh na uzavření dohody o zrušení věcného břemene, zaloţeného smlouvou o zřízení věcného břemene A č. 607/OP/2013 ze dne a zřízení nového věcného břemene uloţené NTL plynovodní přípojky R.usn.č.84/2014 1) uzavření dohody o zrušení věcného břemene, zaloţeného smlouvou o zřízení věcného břemene A č. 607/OP/2013 ze dne , mezi městem Příbram a paní, trvale bytem, s ujednáním o tom, ţe paní bude ze strany města Příbram vrácena uhrazená částka ve výši Kč, představující finanční náhradu za zřízení věcného břemene dle uzavřené smlouvy. 2) zřízení věcného břemene uloţené NTL plynovodní přípojky pro budovu č. p. 70, část obce Příbram IV, obec Příbram, na pozemku p. č v k. ú. Příbram, přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p. č v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ , IČO: , přičemţ v příslušných smluvních vztazích týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech spolu s oprávněným a povinným z věcného břemene uveden i investor předmětné stavby, paní Edita Novotná, trvale bytem Klaudova 70, Příbram IV, jako ten, kdo poskytne povinnému náhradu za zřízení věcného břemene v sazbách určených "Zásadami" pro právnické osoby. Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p. č místní komunikace III. tř. - ul. Klaudova - uloţení kříţením komunikace za cenu Kč/bm - uloţení v chodníku za cenu 100 Kč/bm. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 9

10 35) Návrh na doplnění usnesení RM č. 716/2011 ze dne R.usn.č.85/2014 doplnění usnesení rady města č. 716/2011 ze dne o rozšíření smluvních stran, tj. o investora stavby pana, bytem, jako toho, který poskytne povinnému (vlastníkovi zatíţeného pozemku) náhradu za zřízení věcného břemene. 36) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN v k. ú. Kozičín R.usn.č.86/2014 zřízení věcného břemene uloţení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, p. č. 48/4, p. č. 50/2 a p. č. 269/1 v k. ú. Kozičín, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO: Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p. č. 48/4 - zeleň - uloţení v zeleni za cenu ve výši 100 Kč/bm pozemek p. č. 50/2 - účelová komunikace - podélné uloţení v komunikaci za cenu ve výši 100 Kč/bm pozemek p.č. 269/1 - místní komunikace III. tř., zeleň - uloţení kříţením komunikace za cenu ve výši Kč/bm a podélné uloţení v komunikaci za cenu ve výši 400 Kč/bm - uloţení v zeleni za cenu ve výši 100 Kč/bm. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 37) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy v k. ú. Březové Hory - doprojednání R.usn.č.87/2014 zřízení věcného břemene uloţeného energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, p. č. 455/11, p. č. 455/51, p. č. 455/54, p. č. 455/55, p. č. 455/80 a p. č 455/81 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO: Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p. č. 455/11, p. č. 455/51, p. č. 455/54 - místní komunikace III. tř. - uloţení podvrtem komunikace za cenu 200 Kč/bm pozemek p. č. 455/55 - zeleň - uloţení v zeleni za cenu 100 Kč/bm pozemek p. č. 455/80 - místní komunikace IV. tř. - chodník - uloţení kříţením chodníku za cenu 100 Kč/bm pozemek p. č. 455/81 - místní komunikace IV. tř. - chodník, zeleň - uloţení kříţením chodníku za cenu 100 Kč/bm - uloţení v zeleni za cenu 100 Kč/bm. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 38) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení vodovodní a kanalizační přípojky - p. č v k. ú. Příbram R.usn.č.88/

11 zřízení věcného břemene uloţení vodovodní a kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p. č v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 1337/1 v k. ú. Příbram, přičemţ v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemku, v jehoţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. Věcné břemeno pro kaţdou inţ. síť bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p. č v k. ú. Příbram - místní komunikace III. tř. Alšovo náměstí - uloţení kříţením komunikace za cenu 700 Kč/bm - uloţení v chodníku za cenu 50 Kč/bm. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 39) Petice občanů města Příbram z lokality Příbram IV, Hornických učňů, ve věci projednání dopravní situace v předmětné lokalitě a přijetí potřebných opatření R.usn.č.89/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í Petici občanů města Příbram z lokality Příbram IV, Hornických učňů, ve věci projednání dopravní situace v předmětné lokalitě a přijetí potřebných opatření. odboru právnímu předloţit tento materiál na zasedání zastupitelstva města dne ) Ţádost o vydání stanoviska k provedení preventivní údrţby v ochranném pásmu plynárenského zařízení - pozemky p. č. 515/218 a p. č. 521/1 v k. ú. Březové Hory R.usn.č.90/2014 Rada s o u h l a s í s vydáním stanoviska, jímţ město Příbram jako vlastník pozemků p. č. 515/218 a p. č. 521/1 v k. ú. Březové Hory, dotčených plánovanou preventivní údrţbou v ochranném pásmu plynárenského zařízení prohlásí, ţe odstranění stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu plynárenského zařízení: neprovede vlastník sám s tím, ţe odstranění stromoví a jiných porostů, provede společnost RWE Distribuční sluţby s.r.o., případně jím pověřený dodavatel na náklady provozovatele distribuční soustavy, společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ , IČO: a dřevní hmota bude: ponechána na místě samém v celých délkách a vlastník pozemků, prostřednictvím Technických sluţeb města Příbrami, zuţitkuje veškerou vzniklou dřevní hmotu a odpad. 41) Zpráva o činnosti za rok 2013 a návrh plánu kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2014 kontrolního výboru Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.91/2014 Rada s t a h u j e projednání materiálu z dnešního jednání RM. 42) Uvolnění vstupenek na koncerty HFAD 2014 a spolupráce s mediálními partnery R.usn.č.92/

12 1) uvolnění 2 ks vstupenek na zahajovací koncert HFAD 2014 dne a 2 ks vstupenek na ostatní koncerty HFAD 2014 pro kaţdého hosta dle seznamu schváleného panem starostou, 2) uvolnění vstupenek na koncerty HFAD 2014 pro umělce, soubory, mediální a potenciální partnery dle přílohy č. 2, 3) spolupráci s mediálními partnery v rámci HFAD 2014 dle přílohy č ) Návrh pokynů pro zpracování nového návrhu Změny č. 8 Územního plánu města Příbram R.usn.č.93/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í Návrh pokynů pro zpracování nového návrhu Změny č. 8 Územního plánu města Příbram. odboru koncepce a rozvoje města předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města dne ) I. výběrové řízení na poskytování půjček z fondu FOM (Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) pro rok 2014, návrh výběrové Komise RM - FOM R.usn.č.94/2014 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit návrh výběrové Komise RM - FOM na poskytnutí půjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram v roce 2014 jednotlivým ţadatelům dle zápisu z I. výběrového řízení, které se konalo dne Jedná se o poskytnutí půjček osmi ţadatelům v celkovém objemu ,00 Kč. odboru ekonomickému předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města dne ) Návrh programu 23. zasedání ZM dne R.usn.č.95/2014 Rada s o u h l a s í s návrhem programu 23. zasedání ZM dne s tím, ţe do programu budou zahrnuty i další materiály určené na základě RM dne ) Návrh na projednání ţádosti o vrácení poplatku za parkovné, účtované při odtahu vozidla z místní komunikace z důvodu blokového čištění R.usn.č.96/2014 1) revokaci usnesení R.usn.č.1028/2013 ze dne , 2) vrácení poplatku za parkovné ve výši 1.300,00 Kč, účtovaného p.. 47) Ţádost o dotaci na projekt Rekonstrukce Mateřské školy pod Svatou Horou R.usn.č.97/2014 1) předloţení ţádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce Mateřské školy pod Svatou Horou do Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy, 12

13 2) uzavření smlouvy o partnerství s Mateřskou školou Speciální, Tělocvičnou jednotou Sokol Příbram a Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram Svatá Hora. 48) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Revitalizace sportovního areálu pod Svatou Horou v Příbrami R.usn.č.98/2014 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0110/RRSC/2010 na projekt Revitalizace sportovního areálu pod Svatou Horou v Příbrami. samostatnému oddělení dotací předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města dne ) Městský program prevence kriminality na rok 2014 R.usn.č.99/2014 Rada I. s c h v a l u j e Městský program prevence kriminality na rok starostovi města Příbram předloţit materiál jako informaci na zasedání zastupitelstva města dne ) Výsledek VZMR - Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny R.usn.č.100/2014 1) zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo reţim zákona Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny - Dílčí část 2 veřejné zakázky - kontejnery 2,1 m 3, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se společností Reflex Zlín,spol. s.r.o., se sídlem tř. T. Bati 385, Zlín, IČ , za nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH, 2) zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo reţim zákona Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny - Dílčí část 3 veřejné zakázky - lis na papír, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se společností Xertec a.s., se sídlem Kloknerova 2278/27, Praha 4 Chodov, IČ , za nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH, 3) zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo reţim zákona Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny - Dílčí část 5 veřejné zakázky - ruční paletový vozík, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem Ing. Vladimír Gajdečka, se sídlem Mitrovická 1053/198a, Ostrava - Stará Bělá, IČ , za nabídkovou cenu 4.990,- Kč bez DPH, 4) zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu zadávanou mimo reţim zákona Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny - Dílčí část 1 veřejné zakázky - čerpadlo na technologickou procesní vodu, neboť nebyla ve stanovené lhůtě podána ţádná nabídka, 5) zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu zadávanou mimo reţim zákona Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny - Dílčí část 4 veřejné zakázky - váha pro váţení palet, neboť nebyla ve stanovené lhůtě podána pouze jedna nabídka. 51) ZM , usn.č. 722/2014/ZM ubytovny a návrh na pořízení změny ÚP města Příbrami Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta. R.usn.č.101/

14 Rada I. d o p o r u č u j e ZM do doby přijetí systémového opatření ze strany státu korigovat předmětnou problematiku z pozice města, jako účastníka řízení, který hájí veřejné zájmy. odboru koncepce a rozvoje města předloţit tento materiál na zasedání zastupitelstva města dne ) Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2014 R.usn.č.102/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit 1) návrh rozpočtu města Příbram na rok 2014 takto: příjmy v celkové výši ,00 Kč výdaje v celkové výši ,35 Kč financování ve výši ,35 Kč: ,35 Kč zapojení finančních prostředků ,00 Kč dlouhodobý úvěr ,00 Kč zapojení Fondu oprav a modernizace ,00 Kč splátky úvěrů 2) zmocnění RM k provádění rozpočtových změn v maximální výši ,00 Kč 3) zmocnění správců kapitol rozpočtu města, tj. vedoucích odborů a vedoucích organizačních sloţek, k provádění rozpočtových změn v maximální výši ,00 Kč v rámci kapitoly či organizační sloţky. 53) Různé Zápis ověřili: Václav Černý Ing. Juraj Molnár Ing. Pavel Pikrt, starosta Zapsala: Iva Černohorská Dne Ověřeno: Vyvěšeno:

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 14.04.2014

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 009/15/Šm U S N E S E N Í 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 339/9 375/9 Rozdělovník - členové

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 16.06.2015 R/383/2015-22. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. s prodloužením doby nájmu nebytových

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 045/12/Za U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1727/45 1771/45 Rozdělovník - členové

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 63. schůze Rady města Karviné konané dne 21.08.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2904 Schválení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Město Horažďovice Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Příloha č. 01 usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Zastupitelstvo města schvaluje: I. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKU DO VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA: Odkoupení pozemku stav.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 Usnesení č. 47 /14-71 /14 47/14 Schválení programu 48/14 Kontrola usnesení 49/14 Informace o investičních akcích 50/14 Záměr prodat

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 č. 1/2016 u p r a v e n á v e r z e 1. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 704 1 Kontrola plnění usnesení 705 2 Výroční zpráva SAK Studénka, příspěvkové organizace, za rok 2015 706

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011 Usnesení z 29. zasedání Rady města, dne 21.11.2011 Kontrola usnesení 29/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 29/2. Rada města a ) b e r e n

Více

Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad č. 30/2011 ze dne 19. 10. 2011 Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad RM-30-2011 RM-30-2011-1a) RM-30-2011-1b) RM-30-2011-1c) Hlasování o ověřovateli

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 Usnení č. 632 /09 704 /09 632/09 Schválení programu 633/09 Kontrola usnení 634/09 Bytové otázky 635/09 Souhlas s podnájmem bytů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 23. schůzi 02.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Město Horažďovice Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U 5. schůze Rady města České Budějovice konané dne 3. března 2010 od 9:00

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 (RM č. 25)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 (RM č. 25) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 (RM č. 25) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze rady města konané dne 15. prosince 2009

U S N E S E N Í z 26. schůze rady města konané dne 15. prosince 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 26. schůze rady města konané dne 15.

Více

Z á p i s č. 5 / 2008

Z á p i s č. 5 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 5 / 2008 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 26. března 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hodin Členů zastupitelstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku.

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. Usnesení ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. b e r e n a v ě d o m í Usn.číslo 698/2015 - informaci předsedy Mysliveckého sdružení Úštěk o havarijním

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis z 7. jednání Rady města Dobříše ze dne 01. 04. 2015

Zápis z 7. jednání Rady města Dobříše ze dne 01. 04. 2015 Zápis z 7. jednání Rady města Dobříše ze dne 01. 04. 2015 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, Radek Řechka, Radek Vystyd,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 6. schůzi 23.02.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 12.9.2013 U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, Mgr. Jaromíra Rusiniková,,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: JUDr. Miroslav Stejskal, Věra Jandejsková,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL:

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNí STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAšíNOVO NÁBŘEŽí 42,12800 PRAHA 2 ÚZEMNí PRACOViŠTĚ ÚSTí NAD LABEM ODBOR ODLOUČENÉ PRACOViŠTĚ LOUNY, POD NEMOCNiCí 2381, 440 01 LOUNY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 59/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo závěrečný účet města Lanškroun za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.8/2015 z 8. zasedání

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í. Radomír Chrobák referent oddělení stavebního řádu

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í. Radomír Chrobák referent oddělení stavebního řádu Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX0025T6O* Sp. zn.: MMFM_S 5316/2009/OÚRaSŘ/Chro Frýdek-Místek,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 24. 6. 2010 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 25/1.1 Program 25. zasedání

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Usnesení ze 7. schůze Rady města Moravský Beroun konané dne 24.01.2011 číslo 123/7/2011-161/7/2011 Ing. Zdenka Szukalská starostka města Ing. Petr Otáhal místostarosta Za správnost:

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

Číslo Usnesení ZM Datum jednání. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. pan/paní STRANA 1

Číslo Usnesení ZM Datum jednání. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. pan/paní STRANA 1 42-4/15 43-4/15 44-4/15 45-4/15 Program ZM se upravuje a doplňuje následovně: Bod 21/2 původního programu Zpráva o činnosti městské policie za období od 17. 2. 2015 do 16. 3. 2015 se předřazuje za bod

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

PŘEHLED USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 2012

PŘEHLED USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 2012 PŘEHLED USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 2012 číslo usnesení Věc Přesné znění usnesení Datum Uloženo komu (jmenovitě) Termín splnění Informace o průběhu plnění Datum splnění Doplňující informace 01/012 Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany Místo konání: OÚ Skřivany Dne: 7.3.2011 Od: 18.00 hodin Ukončeno: 20.10 hodin PŘÍTOMNI: V. Futera, Mgr. J. Suchánek, M. Novák, L. Zima,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 15. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Usnesení. z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015

Usnesení. z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015 MĚSTO FULNEK Usnesení z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015 čís. 657/35/15-684/35/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 18. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 18. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 18. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více