U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016"

Transkript

1 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na přijetí věcného daru od Ústeckého kraje, kterým jsou motorová stříkačka TOHATSU VC85BS, 12 kusů zásahových obleků TIGER Plus a 20 kusů zásahových hadic typu C52, v celkové hodnotě ,00 Kč včetně DPH, pro organizační složku statutárního města Děčín Jednotku sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII Boletice a přijetí věcného daru od Ústeckého kraje, kterým jsou motorová stříkačka TOHATSU VC85BS, 12 kusů zásahových obleků TIGER Plus a 20 kusů zásahových hadic typu C52, v celkové hodnotě ,00 Kč včetně DPH, pro organizační složku statutárního města Děčín Jednotku sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII Boletice a uzavření darovací smlouvy, která tvoří přílohu tohoto usnesení. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na vydání nařízení statutárního města Děčín č. 1/2016, kterým se mění nařízení města č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu, ve znění pozdějších předpisů, a na základě 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v y d á v á nařízení statutárního města Děčín č. 1/2016, kterým se mění nařízení města č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění dle přílohy tohoto usnesení. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na stanovení cen za stání silničního motorového vozidla na vymezených místních komunikacích ve městě nebo jejich určených úsecích a

2 ceník za stání silničního motorového vozidla na vymezených místních komunikacích ve městě nebo jejich určených úsecích ve znění, které je navrženo v příloze tohoto materiálu a jeho účinnost od Usnesení č. RM Rada města projednala návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat dne 30. června 2016 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a zastupitelstvu města schválit program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na vyslání člena Zastupitelstva města Děčín na zahraniční pracovní cestu a s o u h l a s í s vysláním 2. náměstka primátorky Ing. Jiřího Anděla CSc. na zahraniční pracovní cestu do Polské republiky (Belchatów) ve dnech Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na bezúplatný převod osobního automobilu ŠKODA FABIA Combi SPZ 3U z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví příspěvkové organizace Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, Děčín IV, Žižkova 1286/15, IČO: a bezúplatný převod osobního automobilu ŠKODA FABIA Combi SPZ 3U z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví příspěvkové organizace Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na bezúplatný převod osobního automobilu ŠKODA ROOMSTER SCOUT 1.6, RZ 5U včetně příslušenství z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, ul. 28. října 1155/2, IČO: a bezúplatný převod osobního automobilu ŠKODA ROOMSTER SCOUT 1.6, RZ 5U včetně příslušenství z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín. Usnesení č. RM Rada města po doplnění j m e n u j e 2

3 v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 1. pana Ing. Ladislava Kučeru, stávajícího člena komise výchovy a vzdělávání, předsedou komise výchovy a vzdělávání, 2. pana Ing. Ondřeje Smíška členem komise výchovy a vzdělávání. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2015 včetně účetní závěrky sestavené k a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 a zastupitelstvu města: 1. schválit závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2015, 2. schválit účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou ke dni a 3. uzavřít hospodaření statutárního města Děčín za rok 2015, na základě vyjádření auditora TOP AUDITING, s.r.o., Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2016 a rozpočtová opatření č. RO 57/2016 č. RO 59/2016 dle důvodové zprávy s tím, že nedochází ke změně celkových příjmů a výdajů. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodloužení platnosti kontokorentního úvěru na rok a zastupitelstvu města rozhodnout: 1. o prodloužení platnosti kontokorentního úvěru ve výši 30 mil. Kč přijatého od České spořitelny, a. s. Praha o jeden rok se splatností do , 2. o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 704/10/LCD ze dne s Českou spořitelnou, a. s., Praha dle předloženého návrhu. Usnesení č. RM Rada města projednala zprávu o postupu realizace prorodinné politiky během roku 2015 a b e r e n a v ě d o m í postup realizace prorodinné politiky obsažený v dokumentu Výroční zpráva za rok 2015 o postupu realizace prorodinné politiky podle Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období Usnesení č. RM Rada města projednala projekt Údržba lávek a svahu u cyklostezky pod zámkem a 3

4 zastupitelstvu města schválit: 1. podání žádosti o dotaci na projekt Údržba lávek a svahu u cyklostezky pod zámkem do SFDI, 2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 0,17 mil. Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala problematiku části veřejné zakázky s názvem Mytí oken ve společných prostorách v objektech domovů pro seniory, využití opčního práva u veřejné zakázky s názvem Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín včetně provozu a správy veřejných WC ve statutárním městě Děčín a r o z h o d l a o zadání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) vyhrazené části Mytí oken ve společných prostorách v objektech domovů pro seniory, dodavateli služeb části A, shora uvedené veřejné zakázky, kterým je SDRUŽENÍ PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a PREMIO INVEST, vedoucím společníkem je PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., IČO , se sídlem Raisova 769/9, Ústí nad Labem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh o uznání dluhu a dohody o splátkách za nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v objektu Tržní 1932/26 Děčín IV a zastupitelstvu města schválit uzavření uznání dluhu a dohody o splátkách se Stavební firmou Marek Kopinec s.r.o. se sídlem podnikání Děčín VII Chrochvice, Želenická 228/67, IČO , DIČ CZ v celkové výši ,14 Kč v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala záměr realizace projektu změny zdroje vytápění ze stávajícího elektrického na vytápění plynové s plynovými kotli v objektu Mateřské školy Klostermannova 1474/11, Děčín VI - Letná a záměr realizace projektu změny zdroje vytápění ze stávajícího elektrického na vytápění plynové s plynovými kotli v objektu Mateřské školy Klostermannova 1474/11, Děčín VI - Letná. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost ředitelky MŠ Klostermannova, p. o., Mgr. Jiřiny Machačkové o výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města na základě čl. 5, odst. 1, bodu e) směrnice, na truhlářské práce v objektech MŠ Klostermannova, MŠ Krásný Studenec, MŠ Thunská a 4

5 výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města na základě čl. 5, odst. 1, bodu e) směrnice a z p l n o m o c ň u j e ředitelku příspěvkové organizace MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11, Mgr. Jiřinu Machačkovou k podpisu objednávky na truhlářské práce s firmou Truhlářství Miroslav Javůrek, Dobrná 33, Děčín, IČO: , v celkové výši ,00 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost ředitelky MŠ Klostermannova, p. o., Mgr. Jiřiny Machačkové o výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města na základě čl. 5, odst. 1, bodu e) směrnice na malířské práce v objektech MŠ Klostermannova, MŠ Thunská, MŠ Moskevská, MŠ Krásný Studenec a výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města na základě čl. 5, odst. 1, bodu e) směrnice a z p l n o m o c ň u j e ředitelku příspěvkové organizace MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11, Mgr. Jiřinu Machačkovou k podpisu objednávky na malířské práce s firmou Petr Šesták, Vítězství 114, Děčín XXXII, IČO: , v celkové výši ,00 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a r o z h o d l a 1. zatížit část pozemku p. č ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení, za cenu dle Zásad a 2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení části pozemku p. č ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a r o z h o d l a 5

6 1. zatížit část pozemku p. č ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (NTL přípojka) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení, za cenu dle Zásad a 2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení části pozemku p. č ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (NTL přípojka) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín Staré Město a r o z h o d l a zatížit část pozemku p. č. 410 ostatní plocha v k. ú. Děčín Staré Město věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Velká Veleň a r o z h o d l a 1. zatížit části pozemků p. p. č. 1555/1, p. p. č. 1555/2, p. p. č. 1611/4 a p. p. č vše ost. pl. v k. ú. Velká Veleň věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy (vedení NN) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad a 2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemků p. p. č. 1555/1, p. p. č. 1555/2, p. p. č. 1611/4 a p. p. č vše ost. pl. v k. ú. Velká Veleň věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy (vedení NN) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a r o z h o d l a 1. zatížit část pozemku p. p. č ostatní plocha v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy (vedení knn) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad a 6

7 2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení části pozemku p. p. č ostatní plocha v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy (vedení knn) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č o výměře 7 m 2 a části pozemku p. č o výměře 24 m 2 vše v k. ú. Podmokly za účelem realizace akce Prodloužení Ovocné ulice, Děčín V mezi statutárním městem Děčín a Constellium Extrusions s.r.o., Ústecká 751/37, Děčín V, za cenu Kč/rok. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č /2013 ze dne na pronájem pozemků p. č. 2406, 2408/1 a části pozemku p. č. 2408/2 v k. ú. Děčín ve smyslu změny textu čl. VI, poslední odstavec následovně: Nájemce se zavazuje pronajímateli poukázat na účet č /0800, VS 1264 částku ve výši Kč/rok, a to v pravidelných čtvrtletních zálohových platbách ve výši ,00 Kč, splatných k 5 dni druhého měsíce příslušného čtvrtletí. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Krásný Studenec a pronájem pozemku st. p. č. 60/4 o výměře 42 m 2 v k. ú. Krásný Studenec pro p. J. P. za účelem zajištění dočasného přístupu k nemovitosti, za cenu 126 Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a pronájem části pozemku p. č. 456 v k. ú. Loubí u Děčína o výměře cca 700 m 2 za účelem užívání jako zahrada, pro pana A. H. za cenu Kč/rok. Usnesení č. RM Rada města opakovaně projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Bynov a n e 7

8 zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 761/138 o výměře cca 300 m 2 a část pozemku p. č. 761/180 o výměře cca 200 m 2, v k. ú. Bynov. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 732 o výměře 514 m 2 v k. ú. Křešice u Děčína. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 588 v k. ú. Křešice u Děčína o výměře 155 m 2. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 663/9 v k. ú. Bynov o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven cca 105 m 2. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven - cca 39 m 2 v k. ú Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 837/39 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven - cca 254 m 2 v k. ú. Bynov. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a 8

9 zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 391 (cca 30 m 2 ) o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Boletice nad Labem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 761/177 o výměře 11 m 2 a část pozemku p. č. 761/10 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven cca 7 m 2, vše v k. ú. Bynov. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 774/9 v k. ú. Březiny u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven cca 313 m 2. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků a zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 121/3 o výměře 829 m 2 a p. č. 121/4 o výměře 640 m 2 v k. ú. Krásný Studenec, s podmínkou zatížení pozemku p. č. 121/1 o výměře 449 m 2 v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost cesty) pro vlastníka pozemků p. č. 121/3 a p. č. 121/4 v k. ú. Krásný Studenec, bezúplatně. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2889/1 v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven cca 800 m 2. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1756/3 v k. ú. Děčín o výměře 36 m 2. 9

10 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 94/1 o výměře 651 m 2, p. č. 94/4 o výměře 119 m 2, p. č. 94/3 o výměře 424 m 2, p. č. 83/6 o výměře 211 m 2, p. č. 83/7 o výměře 252 m 2 a část p. č. 1136/2 (dle geometrického plánu č /2015 se jedná o p. č. 1136/3 o výměře 185 m 2 ), vše v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele F. a E. K. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3293/1 o výměře 146 m 2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele L. a J. N. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na majetkoprávní urovnání v k. ú. Děčín Staré Město a zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č o výměře 16 m 2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele L. a M. Š. za cenu 4.800,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výkup spoluvlastnického podílu z celku pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a zastupitelstvu města schválit výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/18 z celku pozemku p. č. 183/2 o výměře 176 m 2 v k. ú. Boletice nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku pana M. H. za cenu 1,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem do majetku statutárního města Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výkup movitých věcí - zařízení - váhy a vážního domku, umístěných na pozemku p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín a n e zastupitelstvu města schválit výkup zařízení - mostní automobilové váhy a vážního domku, umístěných na pozemku p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín z vlastnictví manželů Z. a D. P. za celkovou částku ,00 Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o pronájmu přívozu Dolní Žleb a 10

11 uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o pronájmu přívozu Dolní Žleb s platností na dobu určitou, a to po dobu realizace stavby obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu. Usnesení č. RM Rada města projednala peněžní dar od firmy Vyhnálek a Sekyra, s.r.o., Pohraniční 1288/1, Děčín na obnovu sportovního hřiště v lokalitě Škrabky - ul. Zahradní na pozemku p. č. 92/4 v k. ú. Podmokly a schv a l u j e 1. revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v plném znění, 2. přijetí peněžního daru od firmy Vyhnálek a Sekyra, s.r.o. ve výši ,00 Kč na obnovu sportovního hřiště v lokalitě Škrabky - ul. Zahradní na pozemku p. č. 92/4 v k. ú. Podmokly a uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výkup pozemků p. p. č. 276/46 a 276/47 v k. ú. Březiny u Děčína a zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p. p. č. 276/46 o výměře 168 m 2 a 276/47 o výměře 266 m 2 v k. ú. Březiny u Děčína z majetku ČR - Státní pozemkový úřad za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej a informace k prodeji a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat rekreační areál v k. ú. Maxičky, a to objekt č. p. 1 na pozemku st. p. č. 51/1, objekt bez čp/če jiná stavba, na pozemku st. p. č. 51/2, objekt bez čp/če obč. vybavenost, na pozemku st. p. č. 52, objekt bez čp/če jiná stavba, na pozemku st. p. č. 53, objekt bez čp/če garáž, na pozemku st. p. č. 68, objekt č. p. 47 na pozemku st. p. č. 59, objekt č. p. 48 na pozemku st. p. č. 60, objekt č. p. 49 na pozemku st. p. č. 61, objekt č. p. 50 na pozemku st. p. č. 62, objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 87, objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 88, objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 89, objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 90 a pozemky st. p. č. 51/1 o výměře m 2, st. p. č. 51/2 o výměře 17 m 2, st. p. č. 52 o výměře 584 m 2, st. p. č. 53 o výměře 27 m 2, st. p. č. 67 o výměře 12 m 2, st. p. č. 68 o výměře 330 m 2, st. p. č. 70 o výměře 35 m 2, st. p. č. 71 o výměře 129 m 2, p. p. č. 169 o výměře m 2, p. p. č. 170 o výměře m 2, p. p. č. 171 o výměře m 2, p. p. č. 172 o výměře m 2, p. p. č. 173/4 o výměře 305 m 2, p. p. č. 173/7 o výměře 971 m 2, p. p. č. 173/8 o výměře 313 m 2, p. p. č. 173/10 o výměře 664 m 2, p. p. č. 173/18 o výměře 299 m 2, p. p. č. 174 o výměře 230 m 2, p. p. č. 404/2 o výměře 467 m 2, p. p. č. 427/5 o výměře m 2, st. p. č

12 o výměře 90 m 2, st. p. č. 60 o výměře 87 m 2, st. p. č. 61 o výměře 80 m 2, st. p. č. 62 o výměře 80 m 2, p. č. 181/42 o výměře 203 m 2, p. p. č. 181/43 o výměře 443 m 2, zbývající plocha p. p. č. 556/1 o výměře m 2, st. p. č. 87 o výměře 22 m 2, st. p. č. 88 o výměře 20 m 2, st. p. č. 89 o výměře 21 m 2, st. p. č. 90 o výměře 20 m 2, formou dohadovacího řízení s výchozí cenou ve výši ,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem s tím, že areál bude zatížen věcným břemenem práva užívání vodní plochy a přilehlých pozemků ve prospěch veřejnosti jako přírodní koupaliště. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného z nebytových prostor v objektu Příbramská 1932/26 Děčín IV a prominutí úroků z prodlení ve výši ,00 Kč za pozdní úhradu nájemného z nebytových prostor dle Směrnice č. 4-4 pro sdružení CINKA, se sídlem Děčín XXXII, V Sídlišti 390, PSČ Usnesení č. RM Rada města projednala návrhy dodatků ke smlouvám o výpůjčce uzavírané mezi statutárním městem Děčín a příspěvkovými organizacemi statutárního města Děčín a sch v a l u j e návrhy dodatků ke smlouvám o výpůjčce uzavírané mezi statutárním městem Děčín a příspěvkovými organizacemi statutárního města Děčín v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh smluvní dokumentace ve věci prodeje vodního díla Děčín- Červený Vrch kanalizace (1. a 2. etapa) mezi statutárním městem Děčín a společností Severočeská vodárenská společnost a.s. a zastupitelstvu města schválit prodej vodního díla Děčín-Červený Vrch kanalizace (1. a 2. etapa) společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice ve znění předložené smluvní dokumentace dle důvodové zprávy: 1/ kupní smlouva, 2/ smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, 3/ dohoda o započtení pohledávek. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh smluvní dokumentace ve věci prodeje vodního díla Děčín- Červený Vrch prodloužení kanalizace mezi statutárním městem Děčín a společností Severočeská vodárenská společnost a.s. a zastupitelstvu města schválit prodej vodního díla Děčín-Červený Vrch prodloužení kanalizace společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice ve znění předložené smluvní dokumentace dle důvodové zprávy: 1/ kupní smlouva, 12

13 2/ smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, 3/ dohoda o započtení pohledávek. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh oprav většího rozsahu v bytových domech v majetku statutárního města a plán oprav většího rozsahu v bytových domech v majetku statutárního města Děčín pro rok 2016 dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění autorizovaného technika pro dopraví stavby pana Jaroslava Šimonka, ČKAIT , IČ k jednáním a právním úkonům jménem statutárního města Děčín souvisejících se zastupováním investora v rámci technologického dozoru při pokládce obrusné živičné vrstvy na akci města Rekonstrukce 1/2 místní komunikace ul. Dělnická za hodinovou sazbu 666,00 Kč vč. DPH a s tímto zmocněním s o u h l a s í a p o v ě ř u j e primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou uzavřít k předmětu zmocnění plnou moc mezi statutárním městem Děčín a panem Jaroslavem Šimonkem, ČKAIT , IČ Usnesení č. RM Rada města projednala podání občanů Děčína XXVII - Březiny ze dne označené jako petice a doručené dne primátorce města ve věci požadavku na zachování placeného parkoviště na pozemku p. č. 276/81 v k. ú. Březiny u Děčína a toto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na nabytí pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 1271/3 v k. ú. Podmokly o výměře 317 m 2 z majetku společnosti Centrum Pivovar a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, Praha do majetku statutárního města Děčín formou daru. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou a 13

14 výjimku z pravidel pro přidělení obytné místnosti na ubytovně pro seniory, Krásnostudenecká 1362/104A, Děčín 6, panu M. B. a bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou, Jindřichova 337, Děčín 9, panu V. K. a to z důvodu trvalého pobytu mimo město Děčín dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného statutárním městem Děčín v celkové hodnotě ,00 Kč a 1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu s pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy. 2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace na vyřazení movitého majetku vyvalovačky těsta rok pořízení 1999 a tuto dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvková organizace o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě základní školy a pro školní rok 2016/2017 s účinností od výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě základní školy na počet 19 dětí. Usnesení č. RM Rada města projednala výsledky hodnocení ředitelů příspěvkových organizací a s účinností od a a) výši odměn a b) úpravu osobních příplatků dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín, Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ o udělení výjimky ze Směrnice č. 5-6 K pořizování služeb, materiálu a majetku města na provedení restaurátorských prací v Čajovém pavilonu a 14

15 výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-6 K pořizování služeb, materiálu a majetku města - dle článku 5, odst. 1., písm. e) na provedení restaurátorských prací v Čajovém pavilonu v roce 2016 dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě základní školy a pro školní rok 2016/2017 s účinností od výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě základní školy na počet 19 dětí. Usnesení č. RM Rada města projednala možnost financování bezbariérových úprav škol a školských zařízení z Národního rozvojového programu mobility pro všechny a záměr přípravy projektu na realizaci bezbariérové úpravy ŠJ Jungmannova z programu Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost Městské knihovny Děčín, příspěvková organizace, K. Čapka 3, Děčín I, IČ o udělení souhlasu zřizovatele s nákupem služebního automobilu a po úpravě čerpání fondu investic na nákup služebního automobilu ve výši 450 tis. Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Děčínské sportovní, p. o. o konání a organizaci Hudebního festivalu Labe 2017 v rámci pořádání Městských slavností Děčín 2017 a zastupitelstvu města souhlasit: 1. s konáním Hudebního festivalu Labe 2017 v rámci Městských slavností Děčín 2017 v navrhovaném rozsahu dle důvodové zprávy, 2. s financováním Hudebního festivalu Labe 2017 ve výši 600 tis. Kč v rámci schváleného rozpočtu statutárního města Děčín na rok Usnesení č. RM Rada města projednala návrh dotací v oblasti sportu pro rok 2016 ve výši do 50 tis. Kč a r o z h o d l a 1. poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu finanční dotace na sportovní činnost v roce 2016 ve výši do 50 tis. Kč dle důvodové zprávy, 15

16 2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2016 subjektům pracujícím v oblasti sportu v předloženém znění. Mgr. Marie Blažková v. r. Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r. primátorka 2. náměstek primátorky 16

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze rady města konané dne 15. prosince 2009

U S N E S E N Í z 26. schůze rady města konané dne 15. prosince 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 26. schůze rady města konané dne 15.

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011 Usnesení z 29. zasedání Rady města, dne 21.11.2011 Kontrola usnesení 29/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 29/2. Rada města a ) b e r e n

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 10.02.2014

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Schválená usnesení 23. Rady HMP ze dne 16.6.2015

Schválená usnesení 23. Rady HMP ze dne 16.6.2015 R-18068 1429 16.6. k návrhu na využití prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v kap. 01 R-18179 1430 16.6. k projednání požadavků na obsah

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 704 1 Kontrola plnění usnesení 705 2 Výroční zpráva SAK Studénka, příspěvkové organizace, za rok 2015 706

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:00 hodin

Více

U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 9. 2. 2015 čís. 65/7 73/7

U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 9. 2. 2015 čís. 65/7 73/7 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010 Usnení č. 888 /10 934 /10 888/10 Schválení programu 889/10 Kontrola usnení 890/10 Bytové otázky 891/10 Nájem pozemku ul. Herbenova

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

U S N E S E N Í z 23. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.01.2016 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 23. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.01.2016 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 23. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.01.2016 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 prodloužení pronájmu bytu č. 2 v bytovém domě č. p. 14, náměstí Hrdinů

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 7/9/RM/2015. 2/11/RM/2015 Zápis

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.03.2014 Účinnost

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 23. schůzi 02.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 009/15/Šm U S N E S E N Í 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 339/9 375/9 Rozdělovník - členové

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 R 605/13 R 606/13 R 607/13 R 608/13 R 609/13 R 610/13 R 611/13 Žádost o dorovnání prostředků na platy ZUŠ Doksy a) schvaluje zapojení vlastních

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 76/2015 Rada města Lanškroun projednala návrh obecně závazné vyhlášky města, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Lanškroun č.

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 613/2016/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. května 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: nedoporučuje

Více

Usnesení. z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015

Usnesení. z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015 MĚSTO FULNEK Usnesení z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015 čís. 657/35/15-684/35/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku.

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. Usnesení ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. b e r e n a v ě d o m í Usn.číslo 698/2015 - informaci předsedy Mysliveckého sdružení Úštěk o havarijním

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015 Elektronický podpis - 13.5.2016 KUMSX01MW9QT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor"

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1112 / 20 / 11 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 045/12/Za U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1727/45 1771/45 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

102. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 30.06.2014

102. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 30.06.2014 Usnesení ze 102. zasedání Rady města Rychvald, dne 30. 06. 2014 Kontrola usnesení 102/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 102/2. Rada města

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010 Usnení č. 1 /10 29 /10 1/10 Schválení programu 2/10 Kontrola usnení 3/10 Prodej bytové jednotky č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci 4/10

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Město Horažďovice Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2007 bez výhrad a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 Usnesení č. 47 /14-71 /14 47/14 Schválení programu 48/14 Kontrola usnesení 49/14 Informace o investičních akcích 50/14 Záměr prodat

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 Usnení č. 632 /09 704 /09 632/09 Schválení programu 633/09 Kontrola usnení 634/09 Bytové otázky 635/09 Souhlas s podnájmem bytů

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/58382/2012/KŘ-K/7326 Č.j.: KUOK 1587/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 10 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

U S N E S E N Í. 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

4. Ukládá: řediteli Městského muzea zakoupení 10 ks hasících přístrojů ze stávajícího rozpočtu MěM.

4. Ukládá: řediteli Městského muzea zakoupení 10 ks hasících přístrojů ze stávajícího rozpočtu MěM. USNESENÍ č. 11/2008 ze schůze Rady města Čelákovic 6. listopadu 2008 ------------------------------------------------------------------------ Rada města Čelákovic: 1. Kontroluje minulá usnesení byla provedena

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 ZÁPIS z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 Přítomni: Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 2015-RM-24-1 Rada města bere na vědomí Informace o možnosti vybudování autobusových zastávek v lokalitě Písečná. 2015-RM-24-2 Rada města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 15. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 24. 6. 2010 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 25/1.1 Program 25. zasedání

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 59/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo závěrečný účet města Lanškroun za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.01.2015 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 23. schůze Rady města Slavičín, konané dne 20.9.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 23. schůze Rady města Slavičín, konané dne 20.9.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 23. schůze Rady města Slavičín, konané dne 20.9.2011 Usnesení č. 23/0435/11 Rozpočtová opatření r e v o k u j e usnesení č. 22/0409/10 v bodě h) a i) a) schválit rozpočtová

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á ZŘIZOVACÍ LISTINA Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a 27 odst.

Více

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o skončení mandátní smlouvy na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova 1. schvaluje program 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 2. schvaluje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 6. schůzi 23.02.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 120. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 29.09.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM USNESENÍ č. 519-18/2016/RM ze dne 23.06.2016 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 44, č. p. 2005,

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 5/2016 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21. 3. 2016 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 č. 1/2016 u p r a v e n á v e r z e 1. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 (RM č. 25)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 (RM č. 25) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 (RM č. 25) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 104217/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 25. schůze

Více