Ing. Vladimíra Pokorná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Vladimíra Pokorná"

Transkript

1 Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, parcela č. 535/20, 535/17, 535/15, 535/1 Stavba: Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ T.G. Masaryka č.p. 1260, Frýdlant n.o. Objekt: SO 10-5E Šatny u tělocvičen Obsah: D.4.1 Stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Tř. 28 října 1639, Frýdek- Místek tel.: Číslo zakázky: 088/14 Datum: leden/2015 Měřítko: Stupeň: ÚS, DSP, DPS Formát: 10xA4 Číslo přílohy: D.4.1.1

2 a) Účel objektu Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy objektu SO 10-5E Šatny u tělocvičen. Tento objekt je umístěn v severozápadní části areálu základní školy, která byla postavena na počátku osmdesátých let minulého století. V roce 2014 bylo provedeno kompletní zateplení obvodového pláště objektu a proběhla výměna okenních výplní. Jedná se o jednopodlažní budovu půdorysného rozměru 31,60x12,40 m, zastřešenou plochou střechou. Objekt není podsklepen pouze pod podlahou chodby a přilehlých místností se nachází technická chodba (kolektor). V objektu je umístěn kabinet tělesné výchovy a oddělené šatny, hygienické zázemí a umývárny pro dívky, chlapce a učitele. Stavební úpravy se dotýkají téměř celého objektu. V rámci stavby dojde k výměně ležatého kanalizačního potrubí vedeného pod podlahou 1NP. Výměna ležatého potrubí je řešena v části PD Zdravotně technické instalace. Objekt nevyžaduje nové napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Přístup k objektu je zajištěn po stávající komunikaci. b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Architektonické řešení Architektonické řešení stávajícího objektu nebude dotčeno. Pouze na západní straně objektu bude nově osazena protidešťová žaluzie pro zajištění přívodu vzduchu do prostoru stávající chodby. Výškové a půdorysné rozměry objektu se nemění. Funkční a dispoziční řešení V objektu je umístěn kabinet tělesné výchovy a oddělené šatny, hygienické zázemí a umývárny pro dívky, chlapce a učitele. Ze severní strany je objekt propojen s tělocvičnami v objektu SO 02 4D. Chodbou v jižní části je řešeno propojení mezi objekty SO 08 3C, SO 12 9I a SO 01 6F. V severozápadním rohu objektu je ze západní strany možný vstup přímo z venkovního prostoru. Zádveří, chodby, kabinet tělesné výchovy a oddělené šatny pro chlapce a dívky zůstávají dispozičně beze změny. V každé umývárně dívek a chlapců bylo původně osazeno 8, resp. 7 umyvadel. Projekt řeší optimalizaci počtu hygienických zařízení na daný počet žáků, tzn. nově budou instalována v každé umývárně 4 umyvadla a 2 vaničky na mytí nohou. Počet sprchových míst se nemění, v každé umývárně jsou 3 sprchová místa. Počet záchodů pro dívky a chlapce a počet pisoárů se nemění, také počet umyvadel v předsíňkách zůstává stejný. Úpravou dispozice dojde ke zvětšení záchodových kabinek a prostoru pro pisoáry oproti stávajícímu stavu. Úpravou dispozice stávající umývárny učitelů vznikne nová úklidová komora a 1 nová záchodová kabina pro učitele, která v tomto objektu zcela chyběla. Počet umyvadel v umývárně učitelů bude snížen z původních 2 na 1 umyvadlo a počet sprchových míst bude také snížen ze 2 na 1 sprchové místo. Řešení vegetačních úprav okolí objektu Po dokončení stavebních prací budou provedeny vegetační úpravy terénu poškozeného v průběhu stavby. Plochy dotčené výstavbou budou uvedeny do původního stavu dle ČSN Práce s půdou a ČSN Trávníky a jejich zakládání. Poškozené plochy budou před výsevem zkypřeny. Odpady a kameny o průměru větším než 5 cm budou odstraněny. Vegetační vrstva bude doplněna na tloušťku min. 100 mm, srovnaná do roviny a napojena plynule na okolní terén. Plocha bude oseta trávním osivem Parková směs v množství min. 25 g/m 2. 2

3 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba není řešena z hlediska požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění - obestavěný prostor 2042,0 m 3 - zastavěná plocha 401,0 m 2 - WC dívky: 25 žákyň - WC chlapci: 25 žáků - WC učitelé: 2 osoby - šatny, umývárny a sprchy pro dívky: 25 žákyň - šatny, umývárny a sprchy pro chlapce: 25 žáků - umývárna a sprcha pro učitele: 2 osoby Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy se stavebními úpravami nemění. d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Zásady návrhu a provedení stavby: Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem. Veškerá fotografická vyobrazení v PD jsou pouze orientační, nemají vazbu na žádný konkrétní prvek určitého výrobce. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek, jehož parametry odpovídají popsaným vlastnostem. Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit. Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům. Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu. Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením 46, odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky. Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy použitých výrobků! Dodavatel má povinnost veškeré výrobky a materiály dodané na stavbu předem vyvzorkovat a nechat odsouhlasit investorem stavby! Popis objektu a stávajících konstrukcí: Objekt je umístěn v severozápadní části areálu a jedná se o jednopodlažní budovu půdorysného rozměru 31,60x12,40 m, orientovanou podélnou osou ve směru východ-západ. Objekt není podsklepen pouze pod podlahou chodby a přilehlých místností se nachází technická chodba (kolektor). 3

4 Nosnou konstrukci tvoří soustava MS-OB, železobetonový skelet se skrytými průvlaky orientovanými podélně. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru 4,80 m nebo 6,00 m a v příčném směru 3,60 a 7,20 m (dvojtrakt). Konstrukční výška podlaží je 3,60 m. Světlá výška místností je 3,30 m. Sloupy jsou průřezu 400x400 mm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové dutinové panely s ozubem tl. 250 mm. Obvodový plášť v podélném směru je proveden z plynosilikátových panelů tl. 250 mm. Štítové stěny jsou provedeny ze struskopemzobetonových panelů tl. 330 mm. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem, tepelný izolant - polystyren EPS. Podlahy jsou provedeny v tl. 100 mm. Nášlapná vrstva je tvořena keramickou dlažbou, na chodbách teracovou dlažbou. Okna jsou nová, plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou nové, hliníkové. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. V umývárnách a toaletách jsou stěny obloženy keramickým obkladem do výše 1800 mm. Stěny šaten a chodeb jsou opatřeny omyvatelným nátěrem do výše 1500 mm. Střecha je plochá, jednoplášťová, s větracími kanálky mezi střešními vrstvami. Odvodnění střechy je do vnitřních střešních vpustí. V nedávné době bylo provedeno zateplení střešního pláště. Krytina je tvořena asfaltovými pásy. Větrání umýváren, šaten a toalet je řešeno centrální větrací vzduchotechnickou jednotkou, která řeší přívod vzduchu do těchto prostor. Větrací jednotka (stáří cca 40 let, nefunkční) je umístěna v zázemí tělocvičny. Od větrací jednotky je vedeno přívodní potrubí pod stropem přístupové chodby, ze kterého jsou provedena odbočení pro jednotlivé místnosti. Přívod je řešen stěnovými vyústkami. Odvod vzduchu je veden potrubím pod stropem větraných místností ukončený nad střechou odtahovým ventilátorem a odtahovou hlavicí. Stávající šatny a hygienické zázemí je provozováno bez úprav od výstavby školy na počátku osmdesátých let minulého století. Zařizovací předměty a zdravotně technické instalace jsou za hranicí své životnosti, vč. vybavení šaten. Bourací práce a demontáže: - provedena bude kompletní demontáž stávajících zařizovacích předmětů, vpustí, odpadního potrubí, vybourány budou vnitřní svody dešťové kanalizace a podkladní beton v místě navrženého ležatého potrubí jednotné kanalizace, řeší samostatná část PD Zdravotně technické instalace - demontáž vzduchotechnického zařízení vedeného pod stropem pro přívod i odvod vzduchu, vč. zařízení ve strojovně VZT řeší samostatná část PD Vzduchotechnika - demontovány budou plechové sanitární příčky na WC a plechové zástěny ve sprchách, ocelové mříže nad dveřmi, ocelové větrací mřížky, kryt radiátoru v m.č. E116 - v šatnách, umývárnách a sprchách (m. č. E104-E117) budou osekány v plném rozsahu keramické sokly a obklady - v šatnách, umývárnách a sprchách (m. č. E104-E117) bude vybourána keramická dlažba, vč. podkladních vrstev až na stávající hydroizolaci - v chodbě (m.č. E102) bude v místě napojení nového ležatého potrubí jednotné kanalizace na stávající ležatou kanalizaci vybourána v potřebném rozsahu teracová dlažba včetně podkladních vrstev (vybourání podkladního betonu je opět řešeno v části ZTI) - vybourán bude ocelový poklop v šatně, včetně rámu a sklobetonové konstrukce ve sprchách - veškerá dveřní křídla (mimo dveře do m.č. E103) budou odstraněna včetně vybourání ocelových zárubní - demontáž dřevěné prosklené stěny na chodbě mezi m. č. E102 a E118 (stávající stav) - demontáž a zpětná montáž litinových otopných těles viz oddíl Úprava vytápění této zprávy - v šatnách a na chodbách bude odstraněn omyvatelný nátěr výšky 1500 mm - vybourány budou cihelné obezdívky svodů dešťové kanalizace - v cihelné příčce tl. 125 mm mezi m. č. E116 a E102 bude vybourán stavební otvor pro dveře - v projektu je počítáno také s částečným vybouráním cihelné příčky mezi m.č. E109 a E111, rozsah bourání bude upřesněn na stavbě dle umístění nové revizní šachty 4

5 - vybourány budou prostupy pro potrubí VZT a ZTI, jedná se o prostupy přes žel. bet. základové konstrukce, cihelné a monolitické příčky a stropní konstrukci nad technickou chodbou, přesnou pozici prostupů nutno na stavbě koordinovat s jednotlivými profesemi - odstraněno bude vybavení šaten a umýváren (dávkovače pěnového mýdla, zásobníky na papírové ručníky a toaletní papír, věšáky, aj.) - odstranění laviček v šatnách nebo jejich přesun v rámci školy projednat s provozovatelem školy - demontáž svítidel a ostatní silnoproudé instalace, viz samostatná část PD Silnoproudá elektrotechnika Upozornění: Prostupy stropem nad technickou chodbou, rozm. 500x200 mm jsou navrženy přes stávající PZD panely, které jsou široké 300 mm (prostup je umístěn přes dva panely). Vzhledem k tomu, že tyto panely jsou prostupem přerušeny, musí být jejich stabilita zajištěná ocelovými výměnami. Výměny jsou uvedeny včetně profilů ve výkresové dokumentaci. Provedení prostupu je možné až po osazení a ukotvení výměn. Mezi výměnou a PZD musí být spára vyklínována a vyplněna celoplošně cementovou maltou. Při bourání je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Vybourané konstrukce budou dopraveny a uloženy na příslušnou skládku. Podrobnosti viz výkres Půdorys 1NP stávající stav, bourací práce. Zemní práce Výkopy uvnitř objektu pro uložení nového ležatého potrubí jednotné kanalizace pod podlahou 1NP řeší samostatná část PD Zdravotně technické instalace. V uvedené části PD bude řešen i zpětný zásyp kanalizačního potrubí. Základy Nové základy se nevyskytují. Navržené pórobetonové příčky budou založeny na stávající podkladní betonové mazanině. Přes stávající základové konstrukce budou provedeny prostupy pro potrubí ležaté jednotné kanalizace, viz oddíl Bourací práce a demontáže této zprávy. Prostupy budou provedeny pouze se souhlasem statika. Izolace proti zemní vlhkosti a izolace proti vodě - Hydroizolaci spodní stavby nutno provádět v souladu s ČSN (730600) - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. - Pro bezesparé hydroizolace platí ČSN EN 14891:2008 ( ) Lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady. Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování. V projektu je počítáno s novou izolací podlahy na terénu proti zemní vlhkosti. Jedná se o prostory, kde dojde k vybourání stávající podlahy. Navrženy jsou pásy z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm položené v jedné vrstvě. Pásy budou nataveny k podkladu zbavenému nečistot a nesoudržných částic. V případě, že stávající hydroizolace nebude během stavby poškozena, není nutno novou izolaci provádět. Nová hydroizolace by byla provedena jen v místě nově položené ležaté kanalizace a napojena na stávající hydroizolaci. Zhotovitelem stavby budou fakturovány jen skutečně provedené práce. Do provedení podlah bude nová izolace chráněna před poškozením geotextilií. Pod keramickou dlažbu a částečně i pod obklad je navržena izolace proti vodě, která bude provedena z jednosložkové silikátově disperzní hydroizolační hmoty v tl. 2 mm. Hydroizolační stěrkový nátěr bude vytažen na stěny do výše min. 200 mm, v místě umyvadel a pisoárů do výše 1200 mm a ve sprchách do výše 2000 mm. Spoj podlaha stěna bude vyztužen systémovou těsnící páskou. 5

6 Svislé konstrukce - Svislé konstrukce nutno provádět v souladu s ČSN EN , Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. Nové příčky, instalační předstěny, zazdívky a obezdívky rozvodů ZTI jsou navrženy z pórobetonových tvárnic a příčkovek v tloušťce dle výkresové dokumentace. Objemová hmotnost zdících prvků je 500 kg/m 3. Zdivo bude zděno na tenkovrstvou zdící maltu, maltové lože tl. 1-3 mm. Při provádění instalačních předstěn nutno dodržovat celoplošné lepení příčkovek na stávající zdivo očištěné od stávající omítky. Překlady nad otvory jsou navrženy v systému zdiva, tj. z pórobetonových nenosných překladů, pouze překlad nad nově provedeným stavebním otvorem ve stávající příčce je tvořen ocelovým válcovaným nosníkem. Revizní šachta bude vyzděna z cihel plných rozm. 290x140x65 mm na maltu cementovou. Přesnou pozici prostupů novými příčkami pro rozvody ZTI a VZT nutno na stavbě koordinovat s jednotlivými profesemi. Podlahy - Podlahy nutno provádět v souladu s ČSN Podlahy společná ustanovení. - Pro nášlapné vrstvy z keramických obkladových prvků platí ČSN Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů. - Pro podlahový potěr platí ČSN EN 13813:2003 ( ) Potěrové materiály a podlahové potěry. Potěrové materiály. Vlastnosti a požadavky. Skladba podlahy P1 (šatny, umývárny, úklidová komora, toalety): - keramická dlažba tl. 10 mm - jednosložkový lepící tmel na bázi cementu (třída C2T) tl. 6 mm - jednosložková silikátově disperzní hydroizolační hmota tl. 2 mm (v šatnách m. č. E104, E107, E108 a E 111 není nutno hydroizolaci provádět) - disperzní penetrační nátěr - roznášecí vrstva samonivelační cementový potěr (třída CT-C25-F5) tl. 42 mm s přídavkem skleněných mikrovláken např. Anticrack HD 12, vyztužený ocelovou svařovanou KARI sítí 4,0/100x4,0/100 mm umístěnou při spodní části potěru - separační vrstva PE fólie slepovaná ve spojích tl. 0,2 mm - tepelná izolace desky z objemově stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 40 mm - ochranná geotextilií 500 g/m 2 Celková tloušťka podlahy je 100 mm. Skladba podlahy P2 (sprchy): - keramická dlažba tl. 10 mm - jednosložkový lepící tmel na bázi cementu (třída C2T) tl. 6 mm - jednosložková silikátově disperzní hydroizolační hmota tl. 2 mm (v šatnách m. č. E104, E107, E108 a E 111 není nutno hydroizolace provádět) - disperzní penetrační nátěr - roznášecí vrstva betonová mazanin ve spádu tl mm (beton C 20/25) vyztužená ocelovou svařovanou KARI sítí 4,0/100x4,0/100 mm - separační vrstva PE fólie slepovaná ve spojích tl. 0,2 mm - tepelná izolace desky z objemově stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 80 mm - ochranná geotextilie 500 g/m 2 Celková tloušťka podlahy je mm. 6

7 Podlaha bude po obvodu oddilatována od svislých konstrukcí dilatačním páskem tl. 10 mm. Dilatace v ploše bude provedena v souladu s normou. Dilatační a přechodové podlahové lišty jsou zahrnuty v ceně podlah. Lišty budou osazeny v místě výškových rozdílů a změny nášlapné vrstvy, popř. v místě změny formátu dlažeb. Betonová vrstva nad potrubím ZTI vedeným v podlaze musí být provedena v min. tl. 35 mm. Podrobnosti k navržené keramické dlažbě a soklu (formát, protiskluznost, otěruvzdornost, způsob pokládky) jsou uvedeny v příloze Výpis prvků PSV, skladba podlah. Barevné řešení dlažby a kladečské schéma není součástí projektové dokumentace. Kladečské výkresy budou součástí dodávky stavby, podle skutečně vyvzorkovaných a investorem odsouhlasených dlažeb. Tzn. na základě definitivního určení dlažeb budou dodavatelem stavby zpracovány kladečské výkresy (součástí rozpočtu je zpracování kladečských výkresů). Zvuková (kročejová) izolace Kročejová izolace bude položena v chodbě (m.č. E102) v místě, kde bude doplněna konstrukce podlahy po provedení napojení nového ležatého potrubí jednotné kanalizace na stávající ležatou kanalizaci. Navrženy jsou desky z minerální vlny tl. 15 mm, hydrofobizované. Tepelné izolace Nová podlaha na terénu je navržena včetně tepelné izolace, která vzhledem k celkové konstrukční výšce podlahy budou tvořena deskami z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 40 (80) mm. Truhlářské výrobky Osazena budou nová dřevěná dveřní křídla, jejichž vnitřní výplň bude tvořena odlehčenou dřevotřískovou deskou děrovanou. Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL, resp. ze střednětlaký laminát CPL. Některá dveřní křídla budou ve spodní části opatřena kovovou větrací mřížkou. U dveří, kde hrozí narážení do stěny, budou osazeny dveřní zarážky nebo plastové terče na stěnu. Ve sprchách budou osazena pevná plastová okna, zasklená bezpečnostním a neprůhledným izolačním dvojsklem. Podrobně viz příloha Výpis prvků PSV, skladba podlah. Zámečnické výrobky Osazeny budou ocelové lisované zárubně pro polodrážkové dveře a hliníková prosklená stěna zasklená bezpečnostním sklem. Stropní konstrukce v technické chodbě bude v místě nových prostupů pro potrubí ZTI podchycena ocelovými výměnami. Podrobně viz příloha Výpis prvků PSV, skladba podlah a výkres Půdorys 1NP nový stav. Prefabrikáty Jedná se o překlady nad stavebními otvory, zrcadla, poklop, větrací mřížku, madla, kryty radiátorů, revizní dvířka, zástěny, aj. Zrcadla budou plošně přilepena na omítnutou stěnu a po obvodu zasilikonována. Podrobně viz příloha Výpis prvků PSV, skladba podlah. Interiéry Součástí stavby bude vybavení hyg. zázemí automatickými dávkovači papírových ručníků, dávkovači pěnového mýdla, zásobníky na toaletní papír, zásobníky hygienických sáčků, odpadkovými koši, háčky na oděv a ručníky, aj. Zásobníky jsou navrženy v plastovém provedení. V šatnách budou instalovány nové věšákové stěny a lavičky. 7

8 Veškeré vybavení musí být vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Podrobně viz výkres Podhledy, vybavení a příloha Výpis prvků PSV, skladba podlah. Podhledy - Pro zavěšené podhledy platí ČSN EN 13964:2006 ( ) Zavěšené podhledy. Požadavky a metody zkoušení. V hygienickém zázemí dívek, chlapců a učitelů bude proveden zavěšený kazetový podhled bez požadavku na požární odolnost. Navržena je viditelná systémová nosná konstrukce (systém C) s vloženými stropními deskami z minerální vlny, např. desky THERMATEX, povrchový dezén STAR. Desky o rozměru 600x600x15 mm jsou opatřeny finální povrchovou úpravou nástřikem, barva bílá. Povrch desek hladký, odolnost proti vlhkosti do 95% r.v.v.. Světlá výška po zavěšený podhled je 2800 mm. Podrobně viz výkres Podhledy, vybavení. Úpravy povrchů vnitřní- omítky - Pro omítky platí ČSN EN :2006 ( ) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky. Stěny nové revizní šachty budou opatřeny omítkou cementovou. Povrch stávajících příček bude v místě osekaných keramických obkladů vyrovnán vápennou omítkou hladkou. Nová omítka bude pokud možno plynule napojena na stávající vápennou omítku. Stávající vápenná omítka stěn nad obklady a omítka stěn v šatnách bude zbavena staré malby, resp. omyvatelného nátěru, drážky pro el. rozvody budou začištěny, povrch omítky ošetřen penetračním nátěrem a celoplošně přestěrkován stěrkovou hmotou v tl. 1-2 mm. Dozdívky a povrch nových pórobetonových příček bude nad obklady omítnut dvouvrstvou štukovou omítkou. Plochy, které budou obloženy keramickým obkladem, není nutno omítat obklad bude nalepen přímo na pórobeton, resp. na hydroizolační stěrkový nátěr. Veškeré drážky ve stěnách a prostupy stěnami (stropy) pro el. rozvody, potrubí VZT a ZTI budou zednicky zapraveny. Úpravy povrchů vnější Spočívají v zapravení prostupu pro potrubí VZT, které je vyvedeno přes obvodovou stěnu a kontaktní zateplovací plášť na fasádu. Keramické obklady - Keramické obklady budou prováděny v souladu s ČSN Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů. Podrobnosti k navrženým keramickým obkladům jsou uvedeny v příloze Výpis prvků PSV, skladba podlah. Součástí obkladů budou plastové rohové a ukončující lišty. Ve sprchách nutno obklady spárovat spárovací hmotou se sníženou nasákavostí. Keramickým obkladem bude obložena také horní plocha předstěn výšky 1200 mm a příček výšky 2020 mm. Barevné řešení obkladů a kladečské schéma není součástí projektové dokumentace (znázorněn je pouze alternativní princip kladení obkladů). Kladečské výkresy budou součástí dodávky stavby, podle skutečně vyvzorkovaných a investorem odsouhlasených obkladů. Tzn. na základě definitivního určení obkladů budou dodavatelem stavby zpracovány kladečské výkresy (součástí rozpočtu je zpracování kladečských výkresů). Nátěry V šatnách a na chodbách bude proveden omyvatelný nátěr (barevný) do předepsané výše. 8

9 Ocelová konstrukce, která podchycuje stropní konstrukci nad technickou chodbou bude opatřena 1x základním a 2x krycím nátěrem. Ocelové lisované zárubně budou opatřeny 2x krycím nátěrem. Barevný odstín bude upřesněn během stavby po dohodě s investorem. Nátěr otopných těles viz oddíl Úprava vytápění. Malby V celém objektu a v bývalé strojovně VZT bude provedena nová výmalba stěn a stropů, včetně stropů v místnostech, kde je navržen kazetový podhled. Je počítáno s penetrací povrchu a vrchní malbou ve dvou vrstvách. Barva bílá, otěruvzdorná Úprava vytápění Veškerá otopná tělesa v dotčených prostorech budou demontována a po provedení úprav zpětně osazena. Před zahájením prací dojde k vypuštění otopné soustavy. V rámci stavebních úprav bude provedeno přemístění otopného tělesa z místnosti E115 (stávající stav) do místnosti E117 (nový stav). Otopné těleso bude přemístěno včetně stávajícího termostatického ventilu s hlavicí a připojovacího šroubení. Těleso bude napojeno ocelovým závitovým bezešvým potrubím DN15. Nové připojovací potrubí bude vedeno povrchově bez potrubní tepelné izolace. Veškerá otopná tělesa budou opatřena nátěrem (1x základ, 2x ). Po provedení prací bude provedena tlaková a topná zkouška. V umývárnách (místnosti č.e105, E109) bude instalován elektrický infrazářič 1500W na ruční spínání s doběhem, viz část PD Silnoproudá elektrotechnika. Ve strojovně VZT (objekt SO 02-4D) bude připojovací potrubí ke stávající centrální větrací vzduchotechnické jednotce odpojeno a zaslepeno. Zdravotně technické instalace Podrobně viz část PD Zdravotně technické instalace. Stavební část řeší vybourání prostupů pro rozvody ZTI a jejich zednické zapravení. Provedena bude nová revizní šachta, jejíž pozice bude upřesněna po odkopání stávajícího ležatého potrubí. Stávající prostupy přes stropní konstrukci po vybouraném stoupacím potrubí budou zabetonovány a zednicky zapraveny, bude doplněna tepelná izolace střešního pláště (polystyren EPS 150) a povlaková krytina - pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0 mm s posypem. Odvětrání stoupacího odpadního potrubí vyvedené nad úroveň střešního pláště bude utěsněno a potrubí bude opatřeno manžetou z asfaltového pásu. Vaničky na mytí nohou osazené v umývárnách budou podezděny. Silnoproudá elektrotechnika Podrobně viz část PD Silnoproudá elektrotechnika. Při osazení el. infrazářičů v umývárnách nutno respektovat bezpečné vzdálenosti dané ČSN (061008) Požární bezpečnost tepelných zařízení. Vzduchotechnika Podrobně viz část PD Vzduchotechnika. Stavební část řeší zazdívku stávajících prostupů po demontovaném vzduchotechnickém potrubí a vybourání prostupů pro nové potrubí, včetně jejich zednického zapravení. e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. f) Způsob založení objektu Není řešeno. Jedná se o stávající objekt. 9

10 g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. h) Dopravní řešení Objekt je napojen na dopravní infrastrukturu. V rámci stavby nebude toto napojení měněno. i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Například radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma. Stavbu není nutno řešit z výše uvedených hledisek. j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu Dokumentace je zpracována ve smyslu vyhlášky č. 268/2009, Sb. o technických požadavcích na stavby, se změnou 20/2012 Sb. Závěr, poznámky Veškeré případné změny projektu musí být předem projednány a odsouhlaseny projektantem a technickým dozorem investora. Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, popř. v kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i vlastního provozování dodržovat základní požadavky dle zákona č. 361/2007 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a vyhlášky č. 591/2006. Tyto zákony a vyhlášky obsahují požadavky i související předpisy a normy vztahující se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 10

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem Ing. Karel HEGENBART Ledvická 1462 / 18, 153 00 Praha 5 IČO: 16 46 3471 DIČ: CZ6403270830 Tel: 603415568 Účet: 0600/187538504 V Praze, 10.12.2007 POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5 Pracujeme kvalitně Pracujeme ekologicky Pracujeme bezpečně Pracujeme důvěrně Se sídlem: Spinozova 1825/7, 143 00 Praha 4, Modřany Investor: Bytové družstvo TRIDOMUS Bellušova 1820/39 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, 268 01, Hořovice

REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, 268 01, Hořovice ±0,000 = MÍSTNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ 1.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.06 SITUACE 1.10 PŮDORYS - současný stav 1.11 PŮDORYS - bourací práce 1.12 PŮDORYS - navrhovaný stav 2.10 PŮDORYS - návrh architektonický OBSAH: 1:50

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

OBSAH: PLEXISKLO - DESKY PLEXISKLO - TY E A TRUBKY 4-8 POLYKARBONÁT (PC) - DESKY, MONTÁ NÍ PRVKY SKLOLAMINÁT - DESKY, ROLE

OBSAH: PLEXISKLO - DESKY PLEXISKLO - TY E A TRUBKY 4-8 POLYKARBONÁT (PC) - DESKY, MONTÁ NÍ PRVKY SKLOLAMINÁT - DESKY, ROLE OBSAH: strana PLEXISKLO - DESKY 3 PLEXISKLO - TY E A TRUBKY 3 POLYKARBONÁT (PC) - DESKY, MONTÁ NÍ PRVKY SKLOLAMINÁT - DESKY, ROLE PVC TVRDÉ - DESKY, FOLIE, TY E, DRÁTY POLYETYLEN (PE) - DESKY 4-8 8 9-11

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 DRA EBNÍ SPOLE NOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona. 26/2000 Sb., o ve ejných dra bách Dra ebník: Dra ební spole nost MORAVA s.r.o.

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Ú innost laseru The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Inovace & zku enost Ekonomika a ekologie PLATINO Fiber 2D laserov ezací stroj - perfektní soulad inovace a zku eností. Tento

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka) P ed montáží a používáním je nutno p e íst tento návod! Obsah Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)... Všeobecné pokyny...

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Prohlášení o vlastnostech. PD-70.A5 1.2/01-2013

Prohlášení o vlastnostech. PD-70.A5 1.2/01-2013 . PD-70.A5 1.2/01-2013 Plastové vn jší (vchodové) dve e, systém TROCAL INNONOVA 70.A5 PD-vn jší (vchodové) dve e dovnit a ven otevíravé Zamýšlené použití: Vn jší (vchodové) dve e jsou ur eny pro použití

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více