A. PR VODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. PR VODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Akce : ZATEPLENÍ DOMU S PE OVATELSKOU SLUŽBOU V OBCI ER ANY Místo stavby : Sukova.p.59, er any pozemky parcelní ísla st.122/1, 122/2 v k.ú. er any Stavebník : Projektant: Obec er any Václavská.p.36, er any Ing. Petr Jiroušek, Na Vyhlídce 102, er any A. PR VODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V er anech, ervenec 2014 Vypracoval : Ing. Petr Jiroušek

2 A.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE A.1.1 ÚDAJE O STAVB A. PR VODNÍ ZPRÁVA a) Název stavby : ZATEPLENÍ DOMU S PE OVATELSKOU SLUŽBOU V OBCI ER ANY b) Místo stavby : Sukova.p.59, er any pozemky parcelní ísla st.122/1, 122/2 v k.ú. er any Obecní ú ad : er any Stavební ú ad : er any c) P edm t projektové dokumentace: zateplení domu s pe ovatelskou službou v obci er any ve stupni pro provedení stavby A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI Stavebník: Obec er any Václavská.p.36, er any A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Projektant : Ing. Petr Jiroušek, I Na Vyhlídce 102, er any Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb KAIT A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Výchozím podkladem pro zpracování projektu Zateplení domu s pe ovatelskou službou byl Energetický audit a energetický štítek obálky budovy vypracovaný firmou EkoWATT CZ s.r.o. v listopadu 2013, dále zám r a požadavky stavebníka, p vodní dokumentace stavby, provedené místní šet ení, polohopisné zam ením místa stavby a snímek katastrální mapym 1:1000. A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ a) rozsah ešeného území: zateplení domu s pe ovatelskou službou bude provedeno na pozemcích parcelní ísla st.122/1 a st.122/2 v k.ú. er any b) ochrana území podle jiných právních p edpis : není provád na c) odtokové pom ry: stávající odtokové pom ry z stávají nezm ny d) soulad s územním plánem: zp sob využití území je v souladu s územním plánem e) požadavky dot ených orgán : jsou zapracovány do p edložené projektové dokumentace f) provád ním stavby jsou dot eny pozemky parcelní ísla st.122/1, 122/2 v k.ú. er any

3 A.4 ÚDAJE O STAVB a) projekt eší zateplení stávajícího objektu domu s pe ovatelskou službou a objektu jeho technického zázemí domu s pe ovatelskou službou v obci er any b) stavba je ur ena k trvalému bydlení osob, kterým je poskytována pe ovatelská služba c) jedná se o trvalou stavbu d) objekt DPS není chrán n podle jiných právních p edpis e) stavba je navržena v souladu s vyhláškou. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále pak v souladu s p íslušnými eskými a evropskými technickými normami. Bezbariérové užívání stavby je požadováno, v této projektové dokumentaci však není ešeno, protože je již vy ešeno v p edchozí projektové dokumentaci stavebních úprav objektu DPS, která je v souladu s vyhláškou.398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. f) navrhované kapacity stavby: Objekt DPS: - zastav ná plocha: 257,6 m 2 - užitná plocha I.PP: 54,1 m 2 - užitná plocha I.NP: 182,7 m 2 - užitná plocha II.NP: 189,8 m 2 - užitná plocha III.NP: 100,2 m 2 - užitná plocha celkem: 526,8 m 2 - obestav ný prostor: 2445 m 3 Objekt p ístavby technického zázemí: - zastav ná plocha: 74,7 m 2 - užitná plocha: 49,3 m 2 - obestav ný prostor: 261 m 3 - jediným provozovatelem a uživatelem stavby po jejím dokon ení bude Obec er any, Václavská.p.36, er any g) na základ odborného odhadu je p edpokládaná lh ta výstavby 12 m síc. - p edpokládaný termín zahájení stavby. duben p edpokládaný termín dokon ení stavby. duben 2016 h) celkový náklad navrhovaného zateplení objektu domu s pe ovatelskou službou a jeho technického zázemí je stanoven na ástku 2 780,- tis. K A.5 LEN NÍ STAVBY NA OBJEKTY Stavba je len na na dva objekty. Jeden objekt tvo í vlastní budova domu s pe ovatelskou službou a druhý objekt tvo í budova jeho technického zázemí. Stavební úpravy domu s pe ovatelskou službou a objektu technického zázemí budou provedeny najednou a bez jakýchkoli v cných a asových vazeb na okolní výstavbu a související a podmi ující stavby.

4 B. SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Objekty domu s pe ovatelskou službou a jeho technického zázemí jsou situovány na pozemcích parcelní ísla st.122/1 a st.122/2 v k.ú. er any ve st ední ásti obce, mezi železni ní tratí a volnou zástavbou rodinných dom. Dot ené pozemky jsou svažité k severozápadu a jsou p ístupné z ulic Sukova a Mlyná ská místními živi nými komunikacemi. Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. b) na stavb byl proveden základní pr zkum se zam ením geometrie stavby c) stávající ochranná pásma jsou dána pouze stávajícími inženýrskými sít mi a jsou popsána v jednotlivých vyjád eních jejich správc d) oba objekty se nenacházejí v záplavovém ani poddolovaném území e) stavby nemají vliv na okolní stavby a pozemky a nem ní se odtokové pom ry v území f) žádné požadavky na asanace, demolice a kácení d evin zateplením nevzniknou g) stavba nemá požadavky na zábory zem lského p dního fondu h) napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu se nezm ní i) zateplení domu s pe ovatelskou službou a objektu jeho technického zázemí budou provedeny najednou a bez jakýchkoli v cných a asových vazeb na okolní výstavbu a související a podmi ující stavby. B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY B.2.1 Ú EL UŽÍVÁNÍ STAVBY Celý objekt domu s pe ovatelskou službou bude využíván k trvalému bydlení osob, kterým je poskytována pe ovatelská služba, druhý pomocný objekt bude využíván jako technické zázemí pro d m s pe ovatelskou službou. B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ Vlastní budova DPS se dispozi skládá ze dvou objekt spojených spojovacím kr kem. První p vodní objekt z roku 1909 byl užíván jako obytná vila, avšak v roce 1987 byl zrekonstruován na d m s pe ovatelskou službou a byl k n mu ze severovýchodní strany istav n další objekt a spojovací kr ek, který oba tyto objekty propojil. Vchod do obou objekt je ve spojovacím kr ku. Objekt p vodní vily je áste podsklepený s t emi užitnými nadzemními podlažími a má nepravidelný obdélníkový p dorys s celkovými maximálními rozm ry 15,15x14,35 m. Výška kombinované valbové a sedlové d ev né konstrukce st echy je 11,59 m od úrovn podlahy I.NP. Objekt p ístavby je nepodsklepený s dv ma užitnými nadzemními podlažími a má pravidelný obdélníkový p dorys s celkovými rozm ry 9,97x8,09 m. Objekt spojovacího kr ku je též nepodsklepený s dv ma užitnými nadzemními podlažími a má pravidelný obdélníkový p dorys s celkovými rozm ry 6,95x2,34m. Výška nadezdívky ploché st echy p ístavby i spojovacího kr ku je 6,90 m od úrovn podlahy I.NP. D m je osazen v mírn svažitém terénu sm rem k severozápadu. Výšková úrove podlahy I.NP p ístavby a spojovacího kr ku je +0,460 m. Objekt technického zázemí je nepodsklepený s jedním užitným nadzemním podlažím a má pravidelný obdélníkový p dorys s celkovými rozm ry 11,31x6,60 m. Výška nadezdívky

5 ploché st echy objektu technického zázemí je 3,59 m od úrovn podlahy I.NP. Objekt technického zázemí je osazen v mírn svažitém terénu sm rem k severozápadu. Zateplení objekt domu s pe ovatelskou službou a jeho technického zázemí bylo navrženo na základ doporu ení Energetického auditu a energetického štítku obálky budovy vypracovaného firmou EkoWATT CZ s.r.o. v listopadu 2013 a je s ním v souladu. Je navrženo zateplení všech venkovních st n obou objekt deskami minerální plsti opat enými tenkovrstvou silikátovou probarvenou omítkou. V soklové ásti je navrženo zateplení deskami extrudovaného polystyrenu opat ených v nadzemní ásti tenkovrstvou mozaikovou omítkou. V p vodní budov je navrženo zateplení podlahy p dního prostoru, zateplení podlahy I.NP a zateplení sádrokartonového podhledu v chodb III.NP u výtahové šachty. St echy spojovacího kr ku, p ístavby a objektu technického zázemí budou zatepleny v celé ploše deskami minerální plsti a opat eny povlakovou st ešní krytinou z fólie PVC-P. V objektu DPS bude provedena vým na pouze ásti oken, která z stala stará d ev ná a okenních otvor vypln ných sklen nými tvárnicemi. V tšina oken již byla vym na za nová plastová v p edchozí dob. Bude rovn ž provedena vým na stávajících vstupních kovových dve í za nové hliníkové dve e a stávajících d ev ných zadních venkovních dve í za plastové dve e. V objektu technického zázemí bude provedena vým na všech p vodních ev ných oken za nová plastová okna. Bude zde rovn ž provedena vým na obou stávajících venkovních d ev ných dve í za plastové dve e. B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ EŠENÍ Objekt domu s pe ovatelskou službou bude provozn len n takto (dle p edchozí dokumentace stavebních úprav): I.PP p vodní ást - chodba se schodišt m, plynová kotelna, sklep I.NP p vodní ást - chodba se schodišt m, výtah, chodba k byt m, dva menší byty s pokojem, p edsíní a koupelnou + WC, jeden v tší byt se dv ma pokoji, p edsíní a koupelnou + WC I.NP p ístavba - chodba, prádelna, WC zam stnanc, místnost pe ovatelky a spole enská místnost I.NP spojovací kr ek - hlavní vchod zep edu, vchod dozadu, chodba s rampou II.NP p vodní ást - chodba se schodišt m, výtah, chodba k byt m, dva menší byty s pokojem, p edsíní a koupelnou + WC, jeden v tší byt se dv ma pokoji, p edsíní a koupelnou + WC II.NP p ístavba - chodba k byt m, dva byty s pokojem, p edsíní a koupelnou + WC, II.NP spojovací kr ek - chodba III.NP p vodní ást - chodba se schodišt m, výtah, úklidová komora, jeden byt s dv ma pokoji, kuchyní, spíží, koupelnou a samostatným WC Objekt technického zázemí bude provozn len n takto: I.NP sklad ná adí, chodba, koupelna s WC, masérna B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY V této projektové dokumentaci není ešeno užívání objektu DPS a objektu technického zázemí osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, protože je již vy ešeno v p edchozí projektové dokumentaci stavebních úprav objektu DPS, která je v souladu s vyhláškou.398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Po provedení navržených stavebních úprav p edchozím projektem (osazení výtahu, vnit ní a venkovní rampy) bude umožn n bezbariérový p ístup do všech podlaží a místností budovy.

6 B.2.5 BEZPE NOST P I UŽÍVÁNÍ STAVBY Stavební práce bude provád t stavebník dodavatelsky odbornou firmou. Pracovníci na staveništi musí být p i práci vybaveni p edepsanými ochrannými pom ckami. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby p i jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnit nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu zp sobeným pohybujícím se vozidlem. Elektroinstalace budou podrobeny výchozí revizi. Pro bezpe nost práce platí na ízení vlády. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. Na ízení vlády je provád cím p edpisem zákona. 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU a) stávající konstrukce objektu: Svislé obvodové konstrukce jsou v celém p vodním objektu DPS zd né z plných cihel, v p ístavb, spojovacím kr ku zd né z p d rovaných cihel. Vnit ní nosné konstrukce jsou v celém p vodním objektu zd né z plných cihel, v p ístavb a spojovacím kr ku zd né z p d rovaných cihel. Nenosné p ky jsou v p vodním objektu vyzd né z plných cihel, v p ístavb a spojovacím kr ku vyzd né z dutých cihel. Stropy jsou v p vodním objektu nad I.PP a ve vstupní chodb klenuté do ocelových nosi I, nad I.NP a II.NP trámové se záklopem a podbitím a štukovou omítkou na rákosu. Stropy v p ístavb a spojovací kr ku jsou z keramických stropních desek Hurdis do ocelových nosník I, v etn nosné konstrukce ploché st echy. Schodišt je pouze v p vodním objektu a je kamenné tvaru U. P vodní objekt je zast ešen kombinovanou valbovou a sedlovou konstrukcí st echy tvo enou d ev ným krovem, v tšina p dního prostoru je využívaná na podkrovní byty. P vodní objekt je zast ešen živi nou krytinou bonský šindel na d ev ném bedn ní. P ístavba a spojovací kr ek mají plochou st echu s krytinou živi nými pásy. Svislé obvodové konstrukce v objektu technického zázemí jsou zd né z p d rovaných cihel, nenosné p ky jsou vyzd né z dutých cihel. Stropy v objektu technického zázemí jsou z keramických stropních desek Hurdis do ocelových nosník I, v etn nosné konstrukce ploché st echy. Objekt technického zázemí má plochou st echu s krytinou živi nými pásy. b) stavební ešení: Je navrženo zateplení všech venkovních st n objektu DPS i objektu jeho technického zázemí kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z dvouvrstvé kamenné vlny (podélná orientace vláken s vyztuženou horní vrstvou) tl.160 mm opat eným tenkovrstvou pastovitou silikátovou probarvenou omítkou. V soklové ásti je navrženo zateplení deskami extrudovaného polystyrenu s m ížkovaným povrchem do hloubky cca 0,5 m pod p ilehlý terén. Desky budou opat eny v nadzemní ásti dekorativní tenkovrstvou mozaikovou omítkou. V p vodní staré budov objektu DPS je navrženo zateplení podlahy nevytáp ného dního prostoru deskami minerální plsti, zateplení podlahy I.NP deskami podlahového polystyrenu a zateplení sádrokartonového podhledu v chodb III.NP u výtahové šachty deskami expandovaného p nového polystyrenu. St echa spojovacího kr ku, p ístavby a objektu technického zázemí bude zateplena v celé ploše univerzálními tuhými dvouvrstvými deskami (horní vrstva vyztužena pro v tší mechanickou odolnost) z kamenné vlny tl.200 mm a opat ena povlakovou st ešní krytinou z fólie PVC-P. St ešní konstrukce ve staré p vodní

7 budov budou ponechány stávající. Vchodové venkovní dve e DPS budou nahrazeny hliníkovými dve mi a stávající d ev né zadní venkovní dve e budou vym ny za plastové. tšina okenních otvor v DPS je již osazena novými plastovými okny, která budou ponechána a nová plastová okna budou osazena pouze do otvor se stávajícími sklobetonovými výpln mi a se starými d ev nými okny. V objektu technického zázemí bude provedena vým na všech p vodních d ev ných oken za nová plastová okna. Bude zde rovn ž provedena vým na obou stávajících venkovních d ev ných dve í za plastové dve e. c) konstruk ní a materiálové ešení: Terénní úpravy V rámci zateplení budovy DPS i technického zázemí bude provád no pouze odbourání stávajících okapových chodník a odkopání terénu p iléhajícího k ob ma objekt m do hloubky cca 0,6 mm. U objektu DPS bude po provedení tepelné izolace soklu proveden hutn ný zásyp zeminou a budou osazeny betonové parkové obrubníky do betonového lože tl.100 mm. Dále bude proveden zásyp hutn nou vrstvou drceného kameniva frakce 8 16 mm tl.150 mm a kladecí vrstvou št rkodrt frakce 4 8 mm tl.30 mm. Do kladecí vrstvy budou osazeny betonové dlaždice 500x250x50 mm. K novému okapovému chodníku bude upraven stávající terén. U objektu technického zázemí bude po provedení tepelné izolace soklu proveden hutn ný zásyp zeminou, zásyp hutn nou vrstvou drceného kameniva frakce 8 16 mm tl.150 mm a kladecí vrstvou št rkodrt frakce 4 8 mm tl.30 mm. Do kladecí vrstvy budou osazeny betonové dlaždice 400x400x50 mm. Z jihozápadní a severozápadní strany objektu budou osazeny betonové parkové obrubníky do betonového lože tl.100 mm, z jihovýchodní strany objektu budou nové dlaždice napojeny na stávající betonovou dlažbu. K novému okapovému chodníku bude upraven stávající terén. Na severovýchodní stran objektu bude odstran n stávající betonový žlab a budou sem osazeny nové p íkopové betonové žlábky do betonového lože ze zavlhlé betonové sm si tl.100 mm. Základy Žádné nové základové konstrukce nebudou provád ny. Hydroizolace Nové hydroizolace nejsou navrženy. Svislé konstrukce Je navrženo zateplení všech venkovních st n objektu DPS i objektu jeho technického zázemí kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z dvouvrstvé kamenné vlny (podélná orientace vláken s vyztuženou horní vrstvou) tl.160 mm opat eným tenkovrstvou pastovitou silikátovou probarvenou omítkou. Max. hodnota sou initele tepelné vodivosti tepelného izolantu d=0,036w/mk. Stávající venkovní st ny budou zbaveny nesoudržných ástic, pop. vyspraveny a opat eny penetra ním nát rem. Na takto upravený povrch budou nalepeny flexibilním tmelem desky z kamenné vlny tl.160 mm. Desky tepelného izolantu budou ješt mechanicky kotvené k podkladu pomocí plastových šroubových kotev. Na vrchním líci desek izolantu bude provedena výztužná vrstva ze sklotextilní sí oviny min. plošné hmotnosti 161g/m2 vložená do flexibilního tmelu a po zaschnutí opat ena penetra ním nát rem. Na takto upravený podklad bude nanesena vrchní vrstva tenkovrstvé silikátové probarvené pastovité omítky. Venkovní ost ní oken a dve í bude zatepleno deskami z kamenné vlny s podélnou orientací vláken tl.20 mm se skladbou jednotlivých

8 vrstev jako u st n. Max. hodnota sou initele tepelné vodivosti tepelného izolantu pro uvedenou tl. 20mm d=0,041w/mk. Mezi okenní rám a izolaci ost ní vložit p echodovou dilata ní APU lištu. Zateplení konstrukce soklu bude provedeno tak, že pod úrovní terénu bude mezi tepelnou izolaci a konstrukci st ny vložena nopová fólie a nad úrovní terénu bude st na opat ena penetra ním nát rem. Na takto upravený povrch budou nalepeny flexibilním tmelem desky extrudovaného polystyrenu s m ížkovaným povrchem tl.120 mm. Na vrchním líci desek extrudovaného polystyrenu bude provedena výztužná vrstva ze sklotextilní sí oviny o min. plošné hmotnosti 161g/m2 vložená do flexibilního tmelu a po zaschnutí opat ena penetra ním nát rem. Na takto upravený podklad bude nanesena vrchní vrstva tenkovrstvé mozaikové omítky. Zateplení soklu bude provedeno do hloubky cca 0,5 m pod p ilehlý terén. eklady Nejsou navrženy žádné nové p eklady. Podlahové konstrukce Ve starém p vodním objektu DPS bude v celé podsklepené i nepodsklepené ploše I.NP provedeno zvýšení podlahové konstrukce celkem o 150 mm s jejím zateplením deskami podlahového p nového polystyrenu EPS 150-S tl.80 mm. Stavební návaznosti zvýšení podlahy jsou ešeny v p edešlém projektu stavebních úprav. Stropní konstrukce Ve starém p vodním objektu DPS bude ve III.NP nad podestou u výtahové šachty proveden nový podhled ze sádrokartonových desek s požární odolností tl.12,5 mm na nosné ocelové konstrukci podhledu zav šeném na stávající konstrukci krovu. Nad tento podhled bude položena parot sná zábrana z fólie a vrstva tepelné izolace z desek minerální plsti celkové tlouš ky 240 mm (max. hodnota sou initele prostupu tepla d = 0,030 W/mK), z nichž desky tl.2x80 mm budou umíst ny mezi krokvemi a desky tl.80 mm budou vloženy do nosné ocelové konstrukce podhledu. Rovn ž bude provedeno zateplení podlahy p dního prostoru deskami kamenné vlny tl.220 mm s max. deklarovaným sou initelem tepelné vodivosti d=0,038 W/mK, na jejichž vrchní líc bude uložena pochozí vrstva z dvou k ížem položených OSB desek pero/drážka tl.12 mm navzájem sešroubovaných. Min. tuhost desky tepelného izolantu musí odpovídat hodnot nap tí p i 10% stla ení min. 70 kpa. Ostatní nosné stropní konstrukce budou ponechány stávající d ev né trámové a keramické do ocelových nosník. V objektu technického zázemí budou nosné stropní konstrukce ponechány stávající keramické do ocelových nosník. St ešní konstrukce St ešní konstrukce ve starém p vodním objektu budou ponechány stávající, nebudou se na nich provád t žádné úpravy. St echa p ístavby a spojovacího kr ku DPS a st echa objektu technického zázemí bude zateplena v celé ploše. P ed provád ním zateplení st echy bude ubourána stávající atiková ze mezi spojovacím kr kem a p ístavbou DPS až k výškové úrovni stávajícího st ešního plášt a bude sem dopln na vrstva živi né krytiny z asfaltovaných pás. Stávající hydroizola ní vrstva živi né krytiny na objektu DPS i technického zázemí bude ponechána a bude sloužit jako pojistná hydroizolace, na kterou budou položeny univerzální tuhé dvouvrstvé desky (horní vrstva vyztužena pro v tší mechanickou odolnost) z kamenné vlny tl.200 mm mechanicky kotvené k podkladu pomocí

9 plastových šroubových kotev. Na tyto desky bude položena povlaková st ešní krytina z fólie PVC-P vyztužené polyesterovou m ížkou tl.1,5 mm. Stávající atikové zdi t chto objekt budou rovn ž zatepleny, na horní líc bude osazena deska z tvrdé kamenné vlny tl.140 mm a OSB deska tl.25 mm s plechovou okapnicí a koutovou lištou. Deska z tvrdé kamenné vlny tl.140 mm a dv vrstvy OSB desek tl.25 a tl.10 mm budou rovn ž osazeny u ukon ení st echy u okapu a budou opat eny plechovými okapnicemi a krycím plechem. Min. tuhost desky tepelného izolantu musí odpovídat hodnot nap tí p i 10% stla ení min. 70 kpa. Max. deklarovaný sou initelem tepelné vodivosti d=0,038 W/mK. Okna a dve e V objektu DPS budou venkovní hlavní vchodové dve e nahrazeny hliníkovými dve mi s úpravou pro bezbariérový p ístup. Rovn ž stávající d ev né zadní venkovní dve e budou vym ny za plastové dve e. Sou initel prostupu tepla nových venkovních dve í je navržen Uw 1,2 W/m 2 K. V tšina okenních otvor v objektu DPS je vypln na stávajícími plastovými okny, která budou ponechána, nová plastová okna budou osazena pouze do otvor se stávajícími sklobetonovými výpln mi a starými d ev nými okny. Nová okna budou ve stejném len ní jako stávající okna, pouze u schodišt bude spodní ást okna pevná zasklená. Okna budou zasklena izola ním trojsklem. Sou initel prostupu tepla celých nových oken je navržen Uw 1,1 W/m 2 K. V objektu technického zázemí bude provedena vým na všech p vodních d ev ných oken za nová plastová okna, která budou zasklena izola ním trojsklem s navrženým sou initelem prostupu tepla celého okna Uw 1,1 W/m 2 K. V tomto objektu bude rovn ž provedena vým na obou stávajících venkovních d ev ných dve í za nové plastové dve e s navrženým sou initelem prostupu tepla Uw 1,2 W/m 2 K. Úpravy povrch Nové zateplené konstrukce obvodových st n budou opat eny v exteriéru tenkovrstvou silikátovou probarvenou pastovitou omítkou. Zateplená konstrukce soklu nad terénem bude opat ena vrchní vrstvou tenkovrstvé mozaikové omítky. Podlahy Nové podlahové konstrukce nejsou navrženy. Klempí ské práce Klempí ské práce budou v rámci zateplení provád ny. U všech oken budou osazeny nové parapetní plechy z lakovaného pozinkovaného plechu. Na st eše spojovacího kr ku, ístavby DPS a objektu technického zázemí budou osazeny nové okapnice, koutové lišty a krycí plech z lakovaného pozinkovaného plechu. c) mechanická odolnost a stabilita Veškeré nosné konstrukce odpovídají platným technickým normám a vyhovují v I. (mezní stav únosnosti) a II. (mezní stav použitelnosti) mezním stavu na dané zat žovací stavy. B.2.7 ZÁKLADNÍ CHRAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ÍZENÍ

10 a)technické ešení Zdravotn technické instalace Zdravotn technické instalace nejsou v projektu ešeny. Elektroinstalace: Elektroinstalace nejsou v projektu ešeny. Úst ední vytáp ní: Úst ední vytáp ní není v projektu ešeno. Vzduchotechnika Vzduchotechnika není v projektu ešena b) technologická za ízení V obou objektech nebudou zabudována žádná technologická za ízení. B.2.8 POŽÁRN BEZPE NOSTÍ EŠENÍ Detaily požárn bezpe nostního ešení stavby jsou obsaženy v samostatné ásti projektové dokumentace. B.2.9 ZÁSADY HOSPODA ENÍ S ENERGIEMI Prostor DPS je vytáp n plynovými kotli. Zateplení obvodového zdiva a st ešní konstrukce jsou v projektové dokumentaci navrženy dle energetického auditu (smlouva.13188) zpracovaného spole ností Ekowatt CZ s.r.o. v listopadu V tomto energetickém auditu je rovn ž provedeno vyhodnocení p edpokládaných úspor energií po provedení zateplení objektu DPS. B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU Navržené ešení dodržuje požadavky vyhlášky. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Rovn ž tak jsou dodrženy normové požadavky p íslušných eských technických norem. Likvidace tuhého komunálního odpadu bude zajiš ována sb rem do sb rné nádoby na odpad, která bude pravideln vyvážena na skládku komunálního odpadu. Odvoz komunálního odpadu v míst zajiš uje firma Marius Pedersen any. Likvidace stavebního odpadu (cihelné st epy, zbytky malty, betonu apod.) bude zajiš ována sb rem do kontejner a odvozem na pov enou skládku. Ve stavb budou použity pouze žné a nezávadné stavební materiály. Navržené ešení, ú el a užívání objektu nep edpokládá zhoršení vlivu na životní prost edí. B.2.11 OCHRANA STAVBY P ED NEGATIVNÍMI Ú INKY VN JŠÍHO PROST EDÍ Ochrana stavby p ed pronikáním radonu z podloží není v projektu ešena. Ochrana p ed bludnými proudy, není v projektu ešena Ochrana p ed technickou seizmicitou není v projektu ešena Provedení zateplení DPS nebude vytvá et hlukovou zát ž na okolní zástavbu.

11 Hlukové zatížení bude zvýšeno pouze po dobu stavby v d sledku provozu stavebních mechanizm a používání el. ru ního ná adí. Celá stavba je považována v posouzení proti hluku za vyhovující. Protipovod ová opat ení nejsou v projektu ešena B.3 P IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ipojení vnit ní elektroinstalace z stane stávající do elektrom rné sk ín v kiosku na hranicích pozemku. Vnit ní rozvody kanalizace budou napojeny do venkovní šachty kanalizace, která je napojena do ve ejné kanalizace. Vnit ní rozvody vody budou rovn ž napojeny na stávající p ívod vody v I.PP. B.4 DOPRAVNÍ EŠENÍ Dopravní p ístup k objektu je zabezpe en z místních ve ejných komunikací a p es pozemek stavebníka. Napojení objektu na stávající dopravní infrastrukturu není stavebními úpravami m no Doprava v klidu není projektem zateplení dot ena. ší a cyklistické stezky nejsou v projektu ešeny. B.5 EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV Terénní úpravy nejsou v projektu ešeny Vegeta ní prvky nejsou v projektu ešeny Biotechnická opat ení nejsou v projektu ešena B.6 POPIS VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A JEHO OCHRANA a) Vliv stavby na životní prost edí - užívání a provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Likvidace stavebního odpadu (cihelné st epy, zbytky malty, betonu,...) bude zajiš ována sb rem do kontejner a odvozem na pov enou skládku. Ve stavb budou použity pouze b žné a nezávadné stavební materiály. Vzhledem k ú elu objektu a zp sobu jeho provozování není uvažováno s produkováním nebezpe ných odpad. Likvidace tuhého komunálního odpadu bude zajiš ována sb rem do sb rné nádoby na odpad, která bude pravideln vyvážena na skládku komunálního odpadu. Odvoz v míst zajiš uje obec firma Marius Pedersen any. Odvod deš ových vod ze st echy objektu DPS a technického zázemí je navrženo ponechat stávající, kdy ást vody je svád na do jednotné kanalizace a ást voln na terén. Navržené ešení, ú el a užívání objektu nep edpokládá zhoršení vlivu na životní prost edí. b) Vliv stavby na p írodu a krajinu není žádný c) Vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000 není v projektu ešen Projektované úpravy stávajícího objektu nepodléhají ani zjiš ovacímu ízení ani stanovisku EIA Žádná ochranná ani bezpe nostní pásma nejsou v projektu ešena. B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

12 Celý objekt domu s pe ovatelskou službou je považován z hlediska ochrany obyvatelstva za vyhovující. B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Pro provedení stavby bude zajišt no ze stávajícího objektu pot ebné množství elektrické energie a vody. Stavební materiály pro provedení stavebních prací budou zajišt ny od obchodník z okolí stavby Odvodn ní staveništ je ve stávající stavu nem nné. Napojení staveništ na dopravní infrastrukturu bude prost ednictvím stávající místní komunikace a napojení na technickou infrastrukturu bude prost ednictvím stávající p ípojky na distribu ní rozvod elektrické energie, dále prost ednictvím stávající vodovodní p ípojky na vodovodní ad a prost ednictvím stávající kanaliza ní p ípojky na stávající obecní kanaliza ní stoku Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky bude minimální s ohledem na charakter a rozsah stavby. V prostoru stavby je zakázáno mytí stroj a vozidel. Požadavky na kácení d evin stavby nevyžaduje. Stavba nevyžaduje žádné zábory ve ejného prostranství Bude minimalizována prašnost prací na staveništi. Odpady budou likvidovány odborn stavební firmou a to odvozem na pov enou skládku. V rámci staveništ je vylou ena likvidace odpad pálením. Stavba nevyžaduje žádnou deponii, odvoz ásti vyt žené zeminy bude pr žn provád n na skládku ur enou obecním ú adem. V prostoru stavby je zakázána manipulace a skladování látek nebezpe ných podzemním vodám. Stavební práce bude provád t odborná stavební firma s oprávn ním k provád ní p íslušných stavebních inností, která bude práce provád t kvalifikovanými pracovníky. Pracovníci budou p i práci vybaveni pot ebnými ochrannými pom ckami. K zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci platí právní p edpisy, jimiž jsou zákon. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích, a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci), a jeho provád cí p edpisy, respektive na ízení vlády. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. i provád ní stavebních prací budou dodržovány stanovené technologické postupy a návody k používání v etn ur eného zp sobu ochrany osob p ed p ípadnými škodlivinami. Podle na ízení vlády. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích nebudou na staveništi provád ny práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví v rozsahu podle p ílohy. 5. Žádné úpravy pro bezbariérové užívání b hem stavby nebudou Žádné dopravn inženýrské opat ení není stavbou vyžadováno Žádné speciální podmínky pro provád ní stavby úpravy nevyžadují Stavební objekty budou provedeny najednou b hem jedné stavební sezony.

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica EP ROŽNOV, a.s. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Investor : HIP: Rekonstrukce varny MŠ Zašová Obec Zašová Ing.

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU

REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU SPOJPROJEKT PRAHA a.s., BYSTŘICKÁ 9, 140 00 Praha 4 REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU D O K U M E N T A C E P R O O H L Á Š E N Í S T A V B Y S O

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA VÝMĚNU OTVOROVÝCH VÝPLNÍ NA ZŠ HOLZOVA TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA VÝMĚNU OTVOROVÝCH VÝPLNÍ NA ZŠ HOLZOVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Stavebník: Název akce: Projektant ING. JIŘÍ ŠLANHOF LÍŠEŇ Stavební úřad: Vypracoval ING. MICHAL VALENTA LÍŠEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - LÍŠEŇ DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, 601 67

Více

B Souhrnná technická zpráva

B Souhrnná technická zpráva B Souhrnná technická zpráva kontroloval: Ing. Lumír Gazda datum: vypracoval: Ing. Hana Jarošová datum: 8. 9. 2008 str. 1/13 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany Místo: MŠ

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště Staveništěm bude pouze předmětný areál s trojicí objektů stávající základní školy v obci

Více

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B.

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B. Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Telefon : 519 311 111 zpracovatel

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Popis území stavby SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou přiléhající k místní komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

O B S A H. Textová část. Výkresová část. Rekonstrukce sociálních zařízení. Obsah: Obsah:

O B S A H. Textová část. Výkresová část. Rekonstrukce sociálních zařízení. Obsah: Obsah: O B S A H Textová část Obsah: 1. Základní údaje o stavbě... 2 2. Zabezpečení objektu hlavními energiemi a vodním hospodářstvím... 4 3. Technické řešení stavební část... 4 4. Zdravotechnika... 7 5. Elektroinstalace...

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

Technická zpráva. Hořovice zateplení a oprava střechy objektu č.p. 640. Strana1/z6. Kontroloval:

Technická zpráva. Hořovice zateplení a oprava střechy objektu č.p. 640. Strana1/z6. Kontroloval: Jednatel společnosti: Hlavní inženýr projektu : Vypracoval: Ing. Martin Dejdar p. Josef Pánek p. Josef Pánek Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14 001 Kontroloval: Odběratel / Investor: Město Hořovice,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Průvodní a souhrnná

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA 5. ETAPA MŠ 2.NP AKTUALIZACE DPS - 2015 Obec Košařiska D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 2. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 3. DISPOZIČNÍ

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Investor: Město Újezd u Brna Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Brno,březen

Více

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F.1.1 Architektonické, stavebně technické a konstrukční řešení Akce : F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA RODINNÝ DŮM parcela č. 1445/33 v k. ú. Dobříš Vypracoval : Datum : červen 2008

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Marian Frídl Příluky 28 756 41 Lešná Petra Frídlová Příluky 28 756 41 Lešná Naše značka

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/522/2013-6 Radnice, dne: 8.8.2013 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebníci:

Více

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY OBSAH...2 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení...2 2) Mechanická odolnost a stabilita...7 3) Požární bezpečnost...7 4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí...8 5) Bezpečnost

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník.

Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník. Akce: Objekt: Investor: Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník. Budova na st. p. č. 704, kat. území Rudník

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31 PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE TEXTOVÁ ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Část: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

stavba Název : Zateplení budovy restaurace Beseda, Štefánikova 3, : Hodonín : Štefánikova 3, 695 03 Hodonín : Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

stavba Název : Zateplení budovy restaurace Beseda, Štefánikova 3, : Hodonín : Štefánikova 3, 695 03 Hodonín : Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Část : A.Průvodní zpráva A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje stavba Název : Zateplení budovy restaurace Beseda, Štefánikova 3, Hodonín Účel : občanská vybavenost Obec : Hodonín Adresa : Štefánikova

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice

k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ 250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE B. Souhrnná technická zpráva strana : 01 INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracoval : Ing. Tomáš Grapl. PRINTES ATELIER s.r.o. B. Souhrnná technická zpráva strana :

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE Zpracovatel : Zdeněk Jiříček, Luční 2001, Vsetín, 755 01 Škola : SPŠ stavební, Máchova 628, Valašské

Více

TECHNISERV spol. s r.o.

TECHNISERV spol. s r.o. Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš ŠSCHL Kamenice zateplení D.1 Dokumentace

Více

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o.

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Bulharská 24, 669 02 Znojmo, tel./fax 515 223 152, e mail : cadacorp @ volny. cz IČO : 46980881 DIČ : CZ46980881 OR : KOS Brno oddíl C, vložka 8133 ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1063/1 15000 Praha 5 Hlubočepy DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ F.1.1-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek č. zak: 02/15 č. výkr.: S1 S1- Technická zpráva Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek Identifikační údaje Údaje o stavbě a) název stavby: Střešní okna na objektu Lázeňská 1268/12, Děčín I. b) místo

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby část PD D.1.1 Stavební část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Kloužovická tepelná sro Teplofikace místní části Kloužovice z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků Pozemky pro výstavbu

Více

F1.1 S T A V E B N Í Č Á S T

F1.1 S T A V E B N Í Č Á S T Název Stavby : Stavební úpravy objektu ČP 758, rekonstrukce sociálního zázemí Stupeň projektu : Dokumentace pro realizaci stavby Část projektu Zodpovědný projektant : F1.1 - Stavební část : Ing.Jan Havlíček,

Více

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny PROJEKTCENTRUM sdružení projektantů Špidrova 87 VIMPERK Akce : Investor : Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny Lesy ČR s.p., LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 15 Vimperk Zodpovědný

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA JAN ZÁSTĚRA ING. HANA RUMLOVÁ

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY k.ú. Sádek u Poličky st.p.č. 257, p.č. 8/5, 8/2, 8/6 INVESTOR : Obec Sádek Sádek 116

Více

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building.

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : Prosinec 2013 780/13

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A A.1.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Regenerace hřiště ul.nová v Mohelnici Místo stavby: Mohelnice Kraj : Olomoucký Stupeň : pro výběrové řízení Druh stavby:

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva. C. Situace - C.1 katastrální - C.2 situace širších vztahů

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva. C. Situace - C.1 katastrální - C.2 situace širších vztahů Dokumentace pro ohlášení odstranění Strana 1 ÚVODNÍ ÚDAJE Stavba: Objekt pro bydlení č.p. 16 Místo: Obec Míchov č.p. 16, st.p.č. 14 k.ú Míchov Vlastník: Obec Míchov, Míchov 50, 679 61 Letovice Okres: Blansko

Více

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby: čp. 7, st.p.č. 54/1 k.ú. Očihov 708917 Investor: Obec Očihov Očihov 7

Více

Projektant části : Ing Jaromír Dostál, Neředínská 9, 779 00 Olomouc IČO 15394115

Projektant části : Ing Jaromír Dostál, Neředínská 9, 779 00 Olomouc IČO 15394115 Zak.číslo : 1647/10 Druh a účel stavby: stavba pro bydlení Akce : " Revitalizace Mateřské školy Blatec č. 68" Místo stavby: Blatec č. 68 Stupeň PD: dokumentace pro ohlášení stavby Projektant části : Ing

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU Strana: 1 Akce: STATICKÉ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU Česká 166/11, Brno Objednatel: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ----------------------------------------------------------- 1.Identifikační údaje Investor : Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 Akce : OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Miroslav Javora autorizovaný inženýr pro pozemní stavby IČO : 42621968 tel. a fax 577 218 329 Hradská 854, 760 01 Zlín STAVBA : DEMOLICE RODINNÉHO DOMU č. 216 - TUPESY LOKALITA : k.ú. Tupesy na Moravě

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Kreslil: Zpracoval: Ing. Jan Doubrava OPTIMA spol. s r.o. Zodp.projektant: Ing. Jan Shejbal PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Technická

Více