POMÁHAJÍCÍ PROFESE V REFLEXI AKTUÁLNÍCH SPOLEČENSKÝCH PROMĚN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POMÁHAJÍCÍ PROFESE V REFLEXI AKTUÁLNÍCH SPOLEČENSKÝCH PROMĚN"

Transkript

1 POMÁHAJÍCÍ PROFESE V REFLEXI AKTUÁLNÍCH SPOLEČENSKÝCH PROMĚN Sborník příspěvků z konference se zahraniční účastí konané u příležitosti životního jubilea Prof. PhDr. Zdeňka Koláře, DrSc. ÚSTÍ NAD LABEM, 2009

2 POMÁHAJÍCÍ PROFESE V REFLEXI AKTUÁLNÍCH SPOLEČENSKÝCH PROMĚN Ústí nad Labem, 2009

3 Editoři sborníku Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. Doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD. Recenzenti sborníku Doc. PhDr. Věra Raudenská, CSc. PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost a aplikaci citačních norem odpovídají autoři příspěvků. Editoři si vyhrazují právo na grafickou úpravu a případné krácení zaslaných příspěvků. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2009 ISBN

4 LAUDATUM Váţený pane profesore, nejen já, ale i všichni přítomní jistě oceňujeme Vaši neuvěřitelnou vitalitu a elán, se kterým v současné době stále působíte na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty naší univerzity. Na katedře, která se v posledních letech stala nosným pracovištěm fakulty, a to nejen v oblasti přípravy učitelů základních a středních škol, ale i v dalších oborech připravujících pedagogické pracovníky. I já velmi dobře vím, ţe jste v pravdě duchovním otcem prakticky všech současných pracovníků katedry pedagogiky a ţe Vaše vědecká práce a nezištná pomoc velmi silně ovlivnila profesní dráhu mnoha zde přítomných. O to více si váţím Vašeho přínosu pro rozvoj vědního oboru pedagogiky v Ústí nad Labem (a jistě nejen zde), který Vám vţdy leţel na srdci, a to i přesto, ţe byly i doby, kdy se k Vám ústecká fakulta nezachovala právě nejlépe. Navzdory tomu před sebou vidím Vaše pokračovatele, Vaše následovníky, kteří díky tomu, ţe s Vámi mohli působit na jedné katedře a vědecky spolupracovat, jsou zárukou toho, ţe Vaše práce a Vaše myšlenky nejen nezůstanou zapomenuty, ale budou i nadále rozvíjeny. Váţené dámy, váţení pánové, tato konference je pořádána rovněţ u příleţitosti 55. výročí vysokoškolského vzdělávání v tomto regionu. Příprava budoucích učitelů vţdy byla, je a bude hlavním posláním naší pedagogické fakulty a to i díky práci profesora Koláře. I jemu jistě záleţí na rozvoji vzdělanosti v našem regionu, neboť sám se v tomto regionu narodil. Přeji panu profesorovi i nadále tak vitální přístup nejen k vědecké práci, ale téţ i v osobním ţivotě a Vám ostatním úspěšné jednání a samozřejmě i neformální část konference, která je neméně důleţitá. (Z úvodního slova Spectabilis děkana Pedagogické fakulty UJEP Doc. PhDr. et Mgr. Zdeňka Radvanovského, CSc. při zahájení konference u příležitosti životního jubilea Prof. PhDr. Zdeňka Koláře, DrSc.) Váţený pán profesor, Je mi veľmi ľúto, ţe mi moje pracovné povinnosti vyplývajúce z funkcie rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici neumoţnia zúčastniť sa konferencie Pedagogika v reflexi aktuálních společenských proměn a milej slávnosti pri príleţitosti Vášho ţivotného jubilea, ktorá sa bude konať na Vašej univerzite dňa 23. apríla Dovoľte mi, preto aspoň touto cestou poďakovať sa Vám za všetko, čo ste vykonali pre rozvoj českej i slovenskej pedagogiky, za Váš významný podiel pri zvyšovaní kvalifikačného rastu mnohých našich kolegov ako aj za stálu slovensko-českú spoluprácu v našom krásnom, ale často za-

5 znávanom vednom odbore. Svojím odborným rozhľadom, pracovným nasadením a publikačnou činnosťou do vysokého veku, ale aj kolegiálnou podporou a svojimi ľudskými kvalitami ste nám stálym príkladom profesorského konania. V mene svojom ako i v mene kolegov odboru pedagogika a celého vedenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vám srdečne blahoţelám k Vášmu významnému ţivotnému jubileu. Do ďalších rokov Vám prajem veľa zdravia, šťastia, pracovných i osobných úspechov, mnoho elánu do plnenia Vašich ďalších plánov a okolo seba spoľahlivých spolupracovníkov a dobrých priateľov. S úctou Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. Rektorka UMB (Z osobního dopisu Její Magnificence rektorky Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Prof. PhDr. Beaty Kosové, CSc. panu Prof. PhDr. Zdeňku Kolářovi, DrSc.) Příspěvkem publikovaným v tomto sborníku bych rád popřál k významnému ţivotnímu jubileu panu Prof. PhDr. Zdeňku Kolářovi, DrSc. Dovolím si tvrdit, ţe prof. Zdeněk Kolář patří bezesporu k největším osobnostem současné české didaktiky. Jeho bohatá vědecká a odborná činnost našemu výše uvedenému snaţení výrazně pomáhá a je mi velkou ctí, ţe s ním mohu jiţ sedmým rokem spolupracovat na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. (Dedikace příspěvku Prof. PhDr. Martina Bílka, Ph.D. publikovaného v tomto sborníku.)

6 EDITORIAL Sborník Pomáhající profese v reflexi aktuálních společenských proměn vznikl jako sborník příspěvků z konference se zahraniční účastí pořádané u příleţitosti významného ţivotního jubilea Prof. PhDr. Zdeňka Koláře, DrSc. Téma této konference, i sborníku samého, je záměrně koncipováno značně široce a otevřeně. Pomáhající profese představují v postmoderní společnosti velice významný fenomén sdruţující celé široké spektrum zdánlivě inkoherentních profesí, jejichţ společným jmenovatelem je poskytování určité pomoci druhému člověku v dané situaci. Snahou pomáhajících profesí však není pouze poskytování pomoci, jakkoliv je tento cíl prioritní a vyplývá ze samé podstaty pomáhajících profesí. Jejich snahou je v nemenší míře rovněţ etablování pomáhajících profesí či spíše oborů zabývajících se pomocí druhým lidem jako konzistentních vědeckých disciplín, které jsou schopny jednotícího mezioborového či lépe nadoborového přístupu k různým výzkumným problémům, které soudobá společnost přináší. Tento jednotící přístup však zatím zůstává spíše dlouhodobou vizí neţ aktuálním tématem pomáhajících profesí. V duchu tohoto pojetí pomáhajících profesí jsou koncipovány i příspěvky v tomto sborníku. Lze je tematicky rozdělit do několika stěţejních oblastí. Tu první tvoří příspěvky zaměřené do oblasti didaktických disciplín, ať uţ se jedná o disciplíny obecně didaktické či oborově didaktické. Zmiňujeme tuto oblast jako první zcela úmyslně proto, ţe právě didaktika je v pojetí prof. Koláře královnou pedagogiky. Články, které patří do této oblasti, ukazují velmi plasticky některé z problémů, s nimiţ se didaktické disciplíny v současnosti potýkají. Jsou patrné některé společné body resp. otázky, ale zároveň se ukazují i hluboké rozdíly mezi jednotlivými oborovými didaktikami či mezi didaktikou obecnou a didaktikami oborovými. Patrný je i různý jazyk, kterým jednotlivé didaktiky mluví. Tato nejednotnost znesnadňuje hledání jednotného společného paradigmatu didaktiky nezávisle na tom, zda jde o didaktiku předmětu přírodovědného či umělecko-výchovného. Další oblastí jsou příspěvky, které se zabývají širším pojetím či vymezením pedagogiky v systému ostatních věd a v reflexi aktuálních společenských proměn. Z těchto příspěvků je patrná určitá změna paradigmatu pedagogiky směrem k většímu příklonu k disciplínám hraničním, k příbuzným i vzdálenějším oborům lidského bádání. Pedagogika v tomto pojetí jako by objevovala nové moţnosti či lépe pole své působnosti. Tradiční aktéři výchovného a vzdělávacího procesu, tedy učitel a ţák, a vlastně výchovně vzdělávací proces jako takový, jsou konfrontováni s poţadavky postmoderní společnosti, kdy zejména vzdělávání se stává

7 procesem celoţivotním a procesem stále více profesně specifickým, který staví před pedagogiku nové otázky a nové problémy. Třetí významná oblast, kterou reflektují uveřejněné příspěvky, je oblast speciálně pedagogická. Hovoříme zde jiţ o speciální pedagogice více jako o samostatné vědecké disciplíně, neţ jako o součásti pedagogiky. V tomto sborníku se jedná zejména o příspěvky zaměřené na vzdělávání a rozvoj ţáků se sociálním znevýhodněním, ţáků ze sociálně vyloučených lokalit či z lokalit sociální exkluzí ohroţených. Pedagogika se zde dostává jiţ do sféry badatelského zájmu sociální práce a stáváme se tak svědky postupného vytváření nové hraniční disciplíny, v níţ zejména sociální pedagogika, speciální pedagogika a sociální práce definují společnou problematiku svého sdíleného zájmu. Zcela logicky se tak dostáváme k poslední, čtvrté, oblasti tematického zaměření příspěvků v tomto sborníku. Jedná se o články, které se zabývají jiţ čistě problematikou sociální práce a jejich aplikací v různých sférách lidského ţivota. Avšak i v tomto segmentu je jasně patrné prolínání obou disciplín. Postiţený jedinec, geriatrický pacient či nezaměstnaný člověk proţívající krizové období svého ţivota, jsou jednak ve středu zájmu sociální práce jako pomáhající profese, ale stejně tak se stávají subjekty nejrůznějších edukačních, reedukačních či rekvalifikačních aktivit. Stávají se tak aktéry výchovného a zejména vzdělávacího procesu v pravém slova smyslu. Uvedené příspěvky a jejich tematické zaměření ukazují, ţe současná úroveň poznání ve vědách o výchově, vzdělávání a pomáhajících profesí (aniţ chceme jakkoliv vymezovat vztah těchto dvou entit) se snaţí reflektovat aktuální společenské proměny a také potřeby. V době doslova překotného vývoje společnosti, který se stává stále obtíţněji predikovatelným, je nezbytně nutné, aby se zmiňované vědní disciplíny stávaly flexibilními a otevřenými novým názorům a přístupům, a aby se v přeneseném slova smyslu i ony zapojily do procesu celoţivotního učení. Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., Doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD., editoři sborníku

8 OBSAH Vzdělávání pedagogických pracovníků jako součást celoživotního vzdělávání v ČR... 9 Adamec Petr Učitelství jako rizikové povolání, aneb šikanovaný učitel Bendl Stanislav Možnosti grafologie při posouzení rukopisu žáků 1. stupně ZŠ Bertl Ivan Zájem žáků o přírodní vědy společné výzva pro obecnou a oborové didaktiky Bílek Martin Dramatická výchova a její význam na 1. stupni základních škol Círus Lukáš, Lancová Marta Inovační trendy v české škole Dvořáková Markéta Reforma ve škole a inovativní prvky Fasnerová Martina Diskuse nad aktuálními problémy praxe speciální pedagogiky Fischer Slavomil, Slavík Michal Syndrom týrání, zanedbávání a zneužívání starého člověka Hajer Miroslav, Pyšná Jana, Pyšná Dominika Využití pohybových aktivit v systému sociálních služeb pro seniory Hajer Miroslav, Pyšná Jana, Pyšný Ladislav, Müllerová Jana Hodnocení zdraví a funkčního stavu seniorů Hajer Miroslav, Pyšná Jana, Pyšná Dominika, Müllerová Lenka, Škoda Jiří Hodnocení kvality života seniora (geriatrického pacienta) Hajer Miroslav, Pyšný Ladislav, Pyšná Jana, Hajerová-Müllerová Lenka, Kratochvílová Ivana Analýza motivů zaměstnanosti u zdravých a zdravotně postižených jedinců Hajer Miroslav, Škoda Jiří Motivační program organizace Hajer Miroslav, Škoda Jiří, Hajerová-Müllerová Lenka, Pyšná Jana Úloha policie v boji proti sociální exkluzi Hajer Miroslav, Škoda Jiří, Pyšný Ladislav, Pyšná Jana Sociální práce v sociálně vyloučených komunitách Hajer Miroslav, Škoda Jiří, Pyšný Ladislav, Pyšná Jana, Hajerová-Müllerová Lenka Pedagogika čtenáře Homolová Kateřina Pedagogická tvořivost Horák Josef Oborové didaktiky a problém vymezování učiva Chmela Ladislav Hudební výchova a masmédia Ježil Petr

9 Povaha pedagogiky a poslanie výchovy v procese súčasných spoločenských premien Kosová Beata Hodnotová orientace mládeže Kratochvílová Ivana, Hajer Miroslav Koncept tzv. multikulturní výchovy jako abnormalizace společenské diverzity Morvayová Petra Národní dějiny jako součást vlastivědného vyučování na primární škole Petrová Jitka Interkultúrna komunikácia a interkultúrna výchova Račoková Mariana, Pomfyová Mária Peppermint Raudenský Martin Pedagogické, psychologické a sociologické aspekty štúdia predmětu Dějiny výtvarného umenia v rámci Univerzity tretieho veku Récka Adriana Místo inženýrské pedagogiky v systému pedagogických věd Semrád Jiří, Škrabal Milan (Ne)připravený romský žák x (ne)připravená škola Smolík Arnošt, Elichová Markéta Inovativní tendence v oblasti specifických reedukačních programů Smolík Arnošť Možnosti proměny pojetí vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy Šikulová Renata Oborové didaktiky opět na křižovatce Škoda Jiří, Doulík Pavel Proměna současné školy z hlediska žáka Tvrzová Ivana Adresář autorů příspěvků

10 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ JAKO SOUČÁST CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Petr Adamec Úspěšné celoţivotní učení je v dnešní době klíčovým momentem pro zaměstnatelnost jedince a jeho následný spokojený a produktivní ţivot. Typickým příkladem je učitelská profese, na kterou jsou dnes kladeny stále větší nároky jak z hlediska potřebných znalostí a dovedností, tak i z hlediska psychologického. Velké mnoţství pedagogů a pedagogických pracovníků si v současné době zvyšuje kvalifikaci v rámci rozšiřujících, prohlubujících či doplňujících programů celoţivotního vzdělávání. Důvody pro jejich další vzdělávání mohou být různorodé osobní, pracovní, profesní, sociální aj. Cílem tohoto příspěvku je shrnout stav dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) v České republice, ozřejmit základní pojmy, funkce, perspektivy a směřování v této rozvíjející se oblasti. Pojem další vzdělávání pedagogických pracovníků Český pedagogický slovník definuje DVPP jako vzdělávání učitelů v průběhu jejich profesní dráhy, které je realizováno v širokém spektru organizačních forem (uvádění do praxe, příprava na atestace, realizaci inovací a reforem, řešení projektů, funkční studium pedagogických pracovníků atd.) Čeští učitelé spontánně spojují (podle Lazarová 2005) s pojmem další vzdělávání učitelů zejména tyto aktivity: kurzy a semináře poskytované vnějšími subjekty, diskuze a výměny zkušeností s učiteli, studium literatury, veřejnoprávní televize vzdělávací programy, internet, hospitace u kolegů ve třídě, návštěvy výstav, relaxaci Peretti (1998) se zmiňuje o dalších moţnostech DVU: návštěvy v hodinách u kolegů, supervize, vzdělávání spojené se setkáváním s kolegy z jiných škol, interní vzdělávání ve škole pro tým učitelů externími lektory, samostudium, otevřené vzdělávání ve škole pro skupinu učitelů, rodičů, ţáků (např. na téma perspektiv, profesní orientace apod.) V ČR chybí ucelený individualizovaný vzdělávací program, který by učitele po absolvování přípravné fáze (VŠ studia učitelství) ještě dále systematicky a cíleně vzdělával ve smyslu dalšího profesního růstu a zdokonalování, aktualizace poznatků, specializace apod. 9

11 Funkce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání vytváří podmínky pro postupné změny učitelských kompetencí v průběhu jejich cesty a podle kolektivu autorů publikace Profesijný rozvoj učitel a plní následující funkce: - adaptační pomáhá přizpůsobit se aktuálním podmínkám a potřebám, má význam při počátečních fázích vstupu do profese - motivační vytváří potřebu vzdělávání se a sebevzdělávání ve smyslu sebereflexe, sebekorekce, sebepotvrzení, sebeaktualizace v průběhu celého ţivota - rozvíjející rozvíjí učitelské kompetence v průběhu profesionálního rozvoje v duchu pojetí učitelství jako pomáhající profese - inovační aby učitelé neztratili odbornou potencialitu nabytou pregraduální přípravou, je potřebné, aby se permanentně vzdělávali, inovovali svoje poznatky studiem pedagogické vědy i odborných poznatků - reflexivní pomáhá rozvíjet svoje způsobilosti a dovednosti učitele směrem k edukační praxi ve smyslu pojetí reflexivního profesionála. Výsledky empirických výzkumů dokládají, ţe si učitelé obvykle neuvědomují moţnosti dalšího vzdělávání v plné šíři. Jsou však ochotni uvaţovat o vzdělávacím potenciálu takových aktivit, které podporují získávání nových zkušeností (semináře, akční výzkumy, práce na projektech). Setkávání na seminářích mimo školu hraje a zřejmě bude i dále hrát významnou roli. Poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v České republice V podmínkách českého školství není prosazen ani realizován systém dalšího vzdělávání učitelů ve smyslu strukturované a systematické edukace graduovaných učitelů. Při vší úctě k dobré práci dosavadních poskytovatelů a značné šíři jejich vzdělávacích aktivit lze však jejich činnost hodnotit pouze jako doplňkovou (nezávaznou) nabídku aktuálních vzdělávacích témat. Nabídka forem dalšího vzdělávání se rozšiřuje zejména v závislosti na měnících se potřebách učitelů a škol, a tedy i nových cílech dalšího vzdělávání, na rozvoji technologií a také pod vlivem soudobých teorií učení a vzdělávacích metod. Problematický je i nevyjasněný stav institucionálního zabezpečení dalšího vzdělávání. Novodobá historie vývoje institucí, které mají u nás slouţit koncipování, organizování a řízení dalšího vzdělávání učitelů, je v posledních letech provázena překotností a kontroverzností zásahů, nevyjasněností cílů a organizační nekoncepčností 10

12 Při podrobnějším pohledu na to, kdo se zabývá poskytováním DVPP je moţné sdělit, ţe je to pestrá škála institucí. Kromě pedagogických a jiných fakult vysokých škol také např.: a) Národní institut pro další vzdělávání (dále jen NIDV) se svými pobočkami v krajských městech 1 b) příspěvkové organizace zřizované krajskými reprezentacemi pod různými názvy např.: a. Krajská zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků s jejich detašovanými pracovišti (příspěvkové organizace zřizované krajem) b. Školská zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v krajských městech s detašovanými pracovišti v okresních městech (příspěvkové organizace zřizované krajem). c. Školicí střediska d. Centra celoţivotního vzdělávání c) zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při a. středních školách, b. základních školách, c. pedagogicko-psychologických poradnách. V průběhu roku 2010 proběhne transformace NIDV a Výzkumného ústavu pedagogického, a vznikne tak nová organizace s názvem Národní pedagogický institut, který bude činnosti obou ústavů integrovat pod jednou střechou. Perspektivy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR Kaţdá země (a to i v EU) má svoje specifické podmínky, v rámci kterých rozvíjí systém dalšího vzdělávání, aby co nejlépe vyhovoval školskému systému. Dalšímu vzdělávání a kvalifikační gradaci učitelů je v zahraničí často přikládán větší význam, neţ je tomu prozatím u nás. Systém dalšího vzdělávání navíc koresponduje zpravidla s hierarchií profesního/kariérního postupu. Ani naše země není výjimkou a v současné době jsou řešeny projekty či výzkumné záměry, které souvisí s konstruktivní tvorbou systému vzdělávání. Jsou jimi např. 1 NIDV vznikl na začátku roku 2004 spojením čtrnácti krajských pedagogických center. Instituce zpočátku působila pod názvem Pedagogické centrum Praha. Později bylo rozhodnuto o jejím přejmenování, pod novým názvem funguje od 1. dubna NIDV je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. 11

13 1. Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut dalšího vzdělávání si vzal na svá bedra nelehký úkol a stal se partnerem projektu, jehoţ cílem projektu je navrhnout efektivní systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a systém podpůrných nástrojů zajišťujících jeho kvalitu a dostupnost. Tento systém by měl být navrţen s ohledem na efektivní řízení finančních toků v oblasti DVPP a zajištění kvality výstupů a jednotlivých procesů v rámci systému. Projekt se bude v rámci daného cíle zabývat následujícími oblastmi DVPP: moţností zavedení pravidelných statistických šetření a analýz v oblasti DVPP moţností zavedení certifikace kvality lektorů a institucí poskytujících DVPP návrhem nového modelu financování DVPP s ohledem na kategorie programů DVPP a návrhem nového modelu akreditací. moţností zavedení a vyuţití evaluace a autoevaluace u programů DVPP moţností vyuţívání DVPP pro kariérní růst pedagogických pracovníků tvorbou podpůrných informačních nástrojů pro oblast DVPP tvorbou metodických příruček týkajících se problematiky DVPP. 2. Výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se poţadavcích na vzdělávání Velká očekávání jsou spojena s řešením výzkumného záměru, jehoţ řešitelkou je prof. Vladimíra Spilková z Univerzity Karlovy a který směřuje k systémovému řešení profesionalizace učitelství v podmínkách české kurikulární reformy a evropského vzdělávacího kontextu. Jeho cíle jsou formulovány ve třech základních oblastech zkoumání. Analyzovat proměny učitelské profese, identifikovat klíčové profesní kompetence ve vazbě na měnící se pojetí cílů, obsahů a strategií školního vzdělávání. Vytvořit teoretické zázemí pro proměnu kurikula učitelského vzdělávání, zejména pedagogicko-psychologické a oborově didaktické přípravy. Koncipovat model profesního rozvoje učitelů a ověřovat nové přístupy k dalšímu vzdělávání učitelů. Odkaz na oba jistě zajímavé projekty je uveden na konci příspěvku. Zakotvení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v legislativě ČR 12

14 Nejdůleţitějšími právními normami, které tvoří východisko při realizaci a organizaci DVPP jsou: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, dále jen Zákon č. 561/2004 Sb.) Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících (dále jen Zákon č. 563/2004 Sb.) Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen Vyhl. č. 317/2005 Sb.). Programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Programy v DVPP jsou placené a jsou realizovány v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., respektují tomu odpovídající vyhlášku MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., která specifikuje časové a obsahové nároky na jednotlivé druhy vzdělávání popsané v jejích paragrafech. Časová náročnost těchto programů je dle zmíněné vyhlášky od 4 do 350 hodin. Na základě zákona č. 563/2004 Sb., a vyhlášky č. 317/2005 Sb. vydává Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Standardy pro udělování akreditací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Standardy jsou vydány k následujícím druhům dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ( dle vyhl. 317/2005 Sb.): 1. studium ke splnění kvalifikačních předpokladů studium v oblasti pedagogických věd ( 2) studium pedagogiky ( 3) studium pro asistenty pedagoga ( 4) studium pro ředitele škol a školských zařízení ( 5) studium k rozšíření odborné kvalifikace ( 6) 2. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů studium pro vedoucí pedagogické pracovníky ( 7) studium pro výchovné poradce ( 8) studium k výkonu specializovaných činností ( 9) 3. studium k prohlubování odborné kvalifikace průběţné vzdělávání ( 10). Fakulty VŠ nabízí studium v rámci celoţivotního vzdělávání realizovaného podle 60 zákona č. 111/1998 Sb. v různých oborech. Jde o programy shodné s akreditovanými studijními programy nebo jejich částmi. 13

15 V rámci celoţivotního vzdělávání můţe účastník absolvovat ucelenou část akreditovaného studijního programu. Pokud se pak stane studentem podle zákona o VŠ ( 48 aţ 50), mohou mu být uznány kredity, které získal v programu celoţivotního vzdělávání, a to aţ do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Velmi častým způsobem jakým se vzdělávají učitelé a další pedagogičtí pracovníci, je rozšiřování či získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy či získání způsobilosti vyučovat další předměty. Vzdělávací programy respektují zákon č. 563/2004 Sb. a respektující Vyhlášku č. 317/2005 Sb. Příklady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (vybráno z nabídek PedF v ČR) Studium v oblasti pedagogických věd ( 2) - např.: Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů SŠ Pedagogické studium vychovatelů Pedagog volného času. Studium k rozšíření odborné kvalifikace ( 6) - např.: Biologie - učitelství pro střední školy (rozšíření kvalifikace z Př pro 2. st. ZŠ) Speciální pedagogika - surdopedie se zaměřením na znakový jazyk Informatika - učitelství pro základní školy Občanská výchova a základy společenských věd. Studium k výkonu specializovaných činností ( 9 ) - např.: Tvorba a následná koordinace ŠVP a vzdělávacích programů VOŠ Metodik prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe Koordinátor ICT Studium k prohlubování odborné kvalifikace ( 10) - např.: Základy znakového jazyka Vyuţití programu MAPLE ve výuce matematiky Správní právo při řízení školských organizací Uvedl jsem zde jen namátkové příklady z nabídky Pedagogických fakult v ČR, abych ozřejmil, v jakém rámci se jednotlivé paragrafy vyhlášky orientují. Skutečná nabídka je velice rozsáhlá a většina poskytovatelů DVPP ji má aktuálně zveřejněnou na svých internetových stránkách. 14

16 Pár čísel na závěr Následující tabulka ukazuje počty účastníků zapsaných na některých pedagogických fakultách v akademickém roce 2008/2009 v programech CŢV v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle vyhlášky 317/2005 Sb. Počty těchto studujících jsou vzhledem k široké nabídce vzdělávacích produktů, jejichţ délka je velmi variabilní, orientační a byly zjištěny v rámci krátkého průzkumu v březnu 2009 na pedagogických fakultách v České republice. Na dotaz odpovědělo různými formami 8 z 9 pedagogických fakult v ČR. V tomto akademickém roce lze tedy konstatovat, ţe jen na pedagogických fakultách se vzdělává programech DVPP přes 7 tis. pedagogických pracovníků. Počty účastníků programů CŢV v rámci DVPP (podle vyhlášky 317/2005 Sb.) na Pedagogických fakultách v ČR Cílovou skupinu, a tím i potenciální klientelu programů DVPP, tvoří primárně pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Podle informací poskytnutých Ústavem pro informace ve vzdělávání bylo v roce 2007 evidováno přes 134 tisíc pedagogických pracovníků v mateřském, základním a středním školství. 2 Poděkování: Rád bych na tomto místě poděkoval PaedDr. Pavlu Matouškovi (Univerzita Palackého v Olomouci), doc. PhDr. Josefu Mrhačovi, CSc. (Ostravské univerzita), doc. PaedDr. Jaroslavu Pernému, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci), PhDr. Janě Kohnové, Ph.D. (Univerzita Karlova 1) Velkou část programů DVPP realizuje na TUL Centrum dalšího vzdělávání. Počty z CDV nebyly získány. 2) Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem v době průzkumu evidovala 542 posluchačů. 15

17 v Praze), PhDr. Janu Mattioli, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), paní Janě Rašínové (Západočeská univerzita v Plzni), Mgr. Lence Česákové (Univerzita Hradec Králové) a Jarmile Basovníkové (Masarykova univerzita v Brně) za jejich ochotu a vstřícnou pomoc při sběru údajů o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků na jejich pracovištích. Pouţité zdroje: 1. LAZAROVÁ B., a kol. Cesty dalšího vzdělávání učitelů. Brno: Paido ISBN URBÁNEK, P. Vybrané problémy učitelské profese/aktuální analýza. Technická univerzita v Liberci. Vysokoškolský podnik Liberec, s.r.o ISBN Kol. autorů. Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Národní institut pro další vzdělávání. LIKA KLUB s.r.o ISSN: X. 4. Kol. autorů. Profesijný rozvoj učitel a. Metodicko-pedagogické centrum v Prešove. Rokus s.r.o ISBN PRŮCHA, J., WALTEROVÁ. E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4.vyd., Praha ISBN Standardy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dostupné na: < >. 7. Popis výzkumného záměru: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. UK Praha. Pedagogická fakulta Řešitel. prof. PhDr.Vladimíra Spilková, CSc. Dostupné na: 8. Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt. NIDV Dostupné na: System_DVPP.doc 9. ČR: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dostupné na 10. ČR: Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Dostupné na 11. ČR: Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Dostupné na 12. ČR: Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Dostupné na 13. Internetové stránky Pedagogických fakult v České republice. 16

18 14. Český statistický úřad. Statistická ročenka České republiky Praha: Nakladatelství SCIENTIA, spol. s r.o ISBN Ústav pro informace ve vzdělávání. na základě individuální poptávky. 16. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení s komentářem / Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky Praha: Fortuna ISBN

19 UČITELSTVÍ JAKO RIZIKOVÉ POVOLÁNÍ ANEB ŠIKANOVANÝ UČITEL Stanislav Bendl Úvod Vzdělávání a výchova plní (resp. by měly plnit) v současné době funkci nástroje obrany proti sociálně negativním jevům typu násilí, týrání, drog, šikany, vandalismu, netolerance, extremismu, manipulace, občanské lhostejnosti, konzumního a pasivního způsobu ţivota. Vzhledem k tomu, ţe se kaţdodenně setkáváme ve školách s velmi závaţnými projevy nekázně, je zřejmé, ţe se škole nedaří svoji úlohu v této oblasti naplňovat. V poslední době dokonce dochází k paradoxu, kdy ti, co mají na starost ochranu ţáků a jejich mravní rozvoj, tedy učitelé, se sami stávají terčem útoků a násilí, popř. dokonce obětí šikanování ze strany ţáků, tj. osob, kterým by měli pomáhat a které by měli vést, vychovávat. Začíná se hovořit o učitelství jako o rizikovém povolání, objevuje se nespočet novinových a časopiseckých článků o násilí vůči učitelům, vznikají první studie, které se zabývají učitelem jako obětí násilí (Tomášek, 2008). Internet je plný textů a autentických filmových nahrávek (nejznámější je internetový server YouTube), které popisují a zobrazují učitele v roli fackovacího panáka. Na světě je (staro)nový fenomén ŠIKANOVANÝ UČITEL. O tom, ţe šikanování učitelů ze strany ţáků skutečně existuje a přitom se nejedná o nějakou ojedinělou záleţitost, nepřímo svědčí fakt, ţe Národní parlament dětí a mládeţe České republiky ve svém usnesení z října 2003 odsoudil šikanu učitelů ţáky. Parlament současně navrhl, aby ředitelství kaţdé školy prozkoumalo, zda se tento problém vyskytuje i u nich ve škole a pokusilo se jej následně vyřešit smírem obou stran. Asociace pedagogů základního školství zveřejnila na svých webových stránkách (http://www.apzs.cz) výsledky vlastní ankety k tématu chování ţáků. V rámci průzkumu, který byl dokončen na podzim roku 2008, bylo vyhodnoceno celkem 1015 dotazníků ze základních škol. Následně se 30. března 2009 konala v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze konference k problematice chování ţáků. Podle zveřejněných výsledků ankety se 89,5% respondentů domnívá, ţe se chování ţáků změnilo k horšímu. Anketa se mj. zaměřila na chování ţáků k učitelům (neúcta k autoritě osobnosti učitele, vulgárnost, šikana, nerespektování pravidel chování k dospělým). Pokud se týká nevhodného chování ţáků k učitelům na 1. stupni ZŠ, 66,60 % respondentů konstatuje nerespektování pravidel chování 18

20 k dospělým, 50,86% respondentů hovoří o neúctě ţáků k autoritě, 27% respondentů o projevech vulgárnosti vůči učitelům a 2,76% respondentů dokonce o šikanování učitelů ze strany ţáků. Pokud se týká nevhodného chování ţáků k učitelům na 2. stupni ZŠ, 67,49 % respondentů konstatuje nerespektování pravidel chování k dospělým, 64,43% respondentů hovoří o neúctě ţáků k autoritě, 51,92% respondentů o projevech vulgárnosti vůči učitelům a 10,84% respondentů o šikanování učitelů ze strany ţáků. Se šikanou učitelů ze strany ţáků a studentů se můţeme setkat jak na základní škole (včetně 1. stupně ZŠ), tak na všech typech středních škol, vyšších odborných škol, a dokonce i na školách vysokých. Přední český odborník na problematiku prevence a řešení šikanování ţáků (tj. mezi ţáky navzájem) M. Kolář (2005, s. 50) hovoří v souvislosti s případy, kdy dochází k situaci, ţe osoby oficiálně podřízené jiným osobám nebo na nich závislé se chopí moci a začnou systematicky napadat své vedoucí, popř. osoby, které jsou za ně odpovědné, o tzv. nepravém šikanování. Pod toto označení spadají případy, kdy ţáci týrají své učitele (syndrom týraného učitele), kdy děti pouţívají násilí vůči rodičům (syndrom týraného rodiče) nebo kdyţ podřízení se chovají agresivně ke svým vedoucím. Pohledy veřejnosti na fenomén šikanovaného učitele očima internetové diskuse Pestrou paletu názorů na případy, kdy jsou učitelé šikanováni od svých ţáků, nabízejí některá internetová diskusní fóra. Kdyţ říkáme některá, máme tím na mysli diskuse, které jsou vedeny slušným způsobem a kde jde diskutujícím o věc, nikoli o slovní exhibice, sprosté a uráţlivé výlevy. Při pročítání několika takových diskusních fór, která se buď přímo vztahovala, nebo alespoň částečně dotýkala problematiky učitelů, kteří jsou různými způsoby uráţeni, napadáni, týráni či šikanováni ze strany svých ţáků a studentů, vykrystalizovaly dva základní, a to zcela protichůdné názory na tento fenomén, resp. na jeho příčiny. Zatímco první skupina diskutujících lituje šikanované učitele a vinu dává státu, stavu dnešní společnosti, nedostatečným učitelským pravomocím a rodičům, druhá skupina naopak tvrdí, ţe si za takové chování mohou učitelé sami, neboť pouze neschopný a nevyzrálý učitel můţe být šikanován od svých ţáků. Názory diskutujících, kteří příčiny šikanování učitelů spatřovali v samotných učitelích a v jejich neprofesionalitě, nás vedly k zamyšlení se 19

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média 0 Sondy a analýzy Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, J. Průcha a kol. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Praha 2008 1 Sondy a analýzy

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Zaměstnání 2007-dosud Technická univerzita v Liberci docent na katedře pedagogiky a psychologie 2004-2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor prevence,

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více