POMÁHAJÍCÍ PROFESE V REFLEXI AKTUÁLNÍCH SPOLEČENSKÝCH PROMĚN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POMÁHAJÍCÍ PROFESE V REFLEXI AKTUÁLNÍCH SPOLEČENSKÝCH PROMĚN"

Transkript

1 POMÁHAJÍCÍ PROFESE V REFLEXI AKTUÁLNÍCH SPOLEČENSKÝCH PROMĚN Sborník příspěvků z konference se zahraniční účastí konané u příležitosti životního jubilea Prof. PhDr. Zdeňka Koláře, DrSc. ÚSTÍ NAD LABEM, 2009

2 POMÁHAJÍCÍ PROFESE V REFLEXI AKTUÁLNÍCH SPOLEČENSKÝCH PROMĚN Ústí nad Labem, 2009

3 Editoři sborníku Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. Doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD. Recenzenti sborníku Doc. PhDr. Věra Raudenská, CSc. PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost a aplikaci citačních norem odpovídají autoři příspěvků. Editoři si vyhrazují právo na grafickou úpravu a případné krácení zaslaných příspěvků. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2009 ISBN

4 LAUDATUM Váţený pane profesore, nejen já, ale i všichni přítomní jistě oceňujeme Vaši neuvěřitelnou vitalitu a elán, se kterým v současné době stále působíte na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty naší univerzity. Na katedře, která se v posledních letech stala nosným pracovištěm fakulty, a to nejen v oblasti přípravy učitelů základních a středních škol, ale i v dalších oborech připravujících pedagogické pracovníky. I já velmi dobře vím, ţe jste v pravdě duchovním otcem prakticky všech současných pracovníků katedry pedagogiky a ţe Vaše vědecká práce a nezištná pomoc velmi silně ovlivnila profesní dráhu mnoha zde přítomných. O to více si váţím Vašeho přínosu pro rozvoj vědního oboru pedagogiky v Ústí nad Labem (a jistě nejen zde), který Vám vţdy leţel na srdci, a to i přesto, ţe byly i doby, kdy se k Vám ústecká fakulta nezachovala právě nejlépe. Navzdory tomu před sebou vidím Vaše pokračovatele, Vaše následovníky, kteří díky tomu, ţe s Vámi mohli působit na jedné katedře a vědecky spolupracovat, jsou zárukou toho, ţe Vaše práce a Vaše myšlenky nejen nezůstanou zapomenuty, ale budou i nadále rozvíjeny. Váţené dámy, váţení pánové, tato konference je pořádána rovněţ u příleţitosti 55. výročí vysokoškolského vzdělávání v tomto regionu. Příprava budoucích učitelů vţdy byla, je a bude hlavním posláním naší pedagogické fakulty a to i díky práci profesora Koláře. I jemu jistě záleţí na rozvoji vzdělanosti v našem regionu, neboť sám se v tomto regionu narodil. Přeji panu profesorovi i nadále tak vitální přístup nejen k vědecké práci, ale téţ i v osobním ţivotě a Vám ostatním úspěšné jednání a samozřejmě i neformální část konference, která je neméně důleţitá. (Z úvodního slova Spectabilis děkana Pedagogické fakulty UJEP Doc. PhDr. et Mgr. Zdeňka Radvanovského, CSc. při zahájení konference u příležitosti životního jubilea Prof. PhDr. Zdeňka Koláře, DrSc.) Váţený pán profesor, Je mi veľmi ľúto, ţe mi moje pracovné povinnosti vyplývajúce z funkcie rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici neumoţnia zúčastniť sa konferencie Pedagogika v reflexi aktuálních společenských proměn a milej slávnosti pri príleţitosti Vášho ţivotného jubilea, ktorá sa bude konať na Vašej univerzite dňa 23. apríla Dovoľte mi, preto aspoň touto cestou poďakovať sa Vám za všetko, čo ste vykonali pre rozvoj českej i slovenskej pedagogiky, za Váš významný podiel pri zvyšovaní kvalifikačného rastu mnohých našich kolegov ako aj za stálu slovensko-českú spoluprácu v našom krásnom, ale často za-

5 znávanom vednom odbore. Svojím odborným rozhľadom, pracovným nasadením a publikačnou činnosťou do vysokého veku, ale aj kolegiálnou podporou a svojimi ľudskými kvalitami ste nám stálym príkladom profesorského konania. V mene svojom ako i v mene kolegov odboru pedagogika a celého vedenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vám srdečne blahoţelám k Vášmu významnému ţivotnému jubileu. Do ďalších rokov Vám prajem veľa zdravia, šťastia, pracovných i osobných úspechov, mnoho elánu do plnenia Vašich ďalších plánov a okolo seba spoľahlivých spolupracovníkov a dobrých priateľov. S úctou Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. Rektorka UMB (Z osobního dopisu Její Magnificence rektorky Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Prof. PhDr. Beaty Kosové, CSc. panu Prof. PhDr. Zdeňku Kolářovi, DrSc.) Příspěvkem publikovaným v tomto sborníku bych rád popřál k významnému ţivotnímu jubileu panu Prof. PhDr. Zdeňku Kolářovi, DrSc. Dovolím si tvrdit, ţe prof. Zdeněk Kolář patří bezesporu k největším osobnostem současné české didaktiky. Jeho bohatá vědecká a odborná činnost našemu výše uvedenému snaţení výrazně pomáhá a je mi velkou ctí, ţe s ním mohu jiţ sedmým rokem spolupracovat na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. (Dedikace příspěvku Prof. PhDr. Martina Bílka, Ph.D. publikovaného v tomto sborníku.)

6 EDITORIAL Sborník Pomáhající profese v reflexi aktuálních společenských proměn vznikl jako sborník příspěvků z konference se zahraniční účastí pořádané u příleţitosti významného ţivotního jubilea Prof. PhDr. Zdeňka Koláře, DrSc. Téma této konference, i sborníku samého, je záměrně koncipováno značně široce a otevřeně. Pomáhající profese představují v postmoderní společnosti velice významný fenomén sdruţující celé široké spektrum zdánlivě inkoherentních profesí, jejichţ společným jmenovatelem je poskytování určité pomoci druhému člověku v dané situaci. Snahou pomáhajících profesí však není pouze poskytování pomoci, jakkoliv je tento cíl prioritní a vyplývá ze samé podstaty pomáhajících profesí. Jejich snahou je v nemenší míře rovněţ etablování pomáhajících profesí či spíše oborů zabývajících se pomocí druhým lidem jako konzistentních vědeckých disciplín, které jsou schopny jednotícího mezioborového či lépe nadoborového přístupu k různým výzkumným problémům, které soudobá společnost přináší. Tento jednotící přístup však zatím zůstává spíše dlouhodobou vizí neţ aktuálním tématem pomáhajících profesí. V duchu tohoto pojetí pomáhajících profesí jsou koncipovány i příspěvky v tomto sborníku. Lze je tematicky rozdělit do několika stěţejních oblastí. Tu první tvoří příspěvky zaměřené do oblasti didaktických disciplín, ať uţ se jedná o disciplíny obecně didaktické či oborově didaktické. Zmiňujeme tuto oblast jako první zcela úmyslně proto, ţe právě didaktika je v pojetí prof. Koláře královnou pedagogiky. Články, které patří do této oblasti, ukazují velmi plasticky některé z problémů, s nimiţ se didaktické disciplíny v současnosti potýkají. Jsou patrné některé společné body resp. otázky, ale zároveň se ukazují i hluboké rozdíly mezi jednotlivými oborovými didaktikami či mezi didaktikou obecnou a didaktikami oborovými. Patrný je i různý jazyk, kterým jednotlivé didaktiky mluví. Tato nejednotnost znesnadňuje hledání jednotného společného paradigmatu didaktiky nezávisle na tom, zda jde o didaktiku předmětu přírodovědného či umělecko-výchovného. Další oblastí jsou příspěvky, které se zabývají širším pojetím či vymezením pedagogiky v systému ostatních věd a v reflexi aktuálních společenských proměn. Z těchto příspěvků je patrná určitá změna paradigmatu pedagogiky směrem k většímu příklonu k disciplínám hraničním, k příbuzným i vzdálenějším oborům lidského bádání. Pedagogika v tomto pojetí jako by objevovala nové moţnosti či lépe pole své působnosti. Tradiční aktéři výchovného a vzdělávacího procesu, tedy učitel a ţák, a vlastně výchovně vzdělávací proces jako takový, jsou konfrontováni s poţadavky postmoderní společnosti, kdy zejména vzdělávání se stává

7 procesem celoţivotním a procesem stále více profesně specifickým, který staví před pedagogiku nové otázky a nové problémy. Třetí významná oblast, kterou reflektují uveřejněné příspěvky, je oblast speciálně pedagogická. Hovoříme zde jiţ o speciální pedagogice více jako o samostatné vědecké disciplíně, neţ jako o součásti pedagogiky. V tomto sborníku se jedná zejména o příspěvky zaměřené na vzdělávání a rozvoj ţáků se sociálním znevýhodněním, ţáků ze sociálně vyloučených lokalit či z lokalit sociální exkluzí ohroţených. Pedagogika se zde dostává jiţ do sféry badatelského zájmu sociální práce a stáváme se tak svědky postupného vytváření nové hraniční disciplíny, v níţ zejména sociální pedagogika, speciální pedagogika a sociální práce definují společnou problematiku svého sdíleného zájmu. Zcela logicky se tak dostáváme k poslední, čtvrté, oblasti tematického zaměření příspěvků v tomto sborníku. Jedná se o články, které se zabývají jiţ čistě problematikou sociální práce a jejich aplikací v různých sférách lidského ţivota. Avšak i v tomto segmentu je jasně patrné prolínání obou disciplín. Postiţený jedinec, geriatrický pacient či nezaměstnaný člověk proţívající krizové období svého ţivota, jsou jednak ve středu zájmu sociální práce jako pomáhající profese, ale stejně tak se stávají subjekty nejrůznějších edukačních, reedukačních či rekvalifikačních aktivit. Stávají se tak aktéry výchovného a zejména vzdělávacího procesu v pravém slova smyslu. Uvedené příspěvky a jejich tematické zaměření ukazují, ţe současná úroveň poznání ve vědách o výchově, vzdělávání a pomáhajících profesí (aniţ chceme jakkoliv vymezovat vztah těchto dvou entit) se snaţí reflektovat aktuální společenské proměny a také potřeby. V době doslova překotného vývoje společnosti, který se stává stále obtíţněji predikovatelným, je nezbytně nutné, aby se zmiňované vědní disciplíny stávaly flexibilními a otevřenými novým názorům a přístupům, a aby se v přeneseném slova smyslu i ony zapojily do procesu celoţivotního učení. Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., Doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD., editoři sborníku

8 OBSAH Vzdělávání pedagogických pracovníků jako součást celoživotního vzdělávání v ČR... 9 Adamec Petr Učitelství jako rizikové povolání, aneb šikanovaný učitel Bendl Stanislav Možnosti grafologie při posouzení rukopisu žáků 1. stupně ZŠ Bertl Ivan Zájem žáků o přírodní vědy společné výzva pro obecnou a oborové didaktiky Bílek Martin Dramatická výchova a její význam na 1. stupni základních škol Círus Lukáš, Lancová Marta Inovační trendy v české škole Dvořáková Markéta Reforma ve škole a inovativní prvky Fasnerová Martina Diskuse nad aktuálními problémy praxe speciální pedagogiky Fischer Slavomil, Slavík Michal Syndrom týrání, zanedbávání a zneužívání starého člověka Hajer Miroslav, Pyšná Jana, Pyšná Dominika Využití pohybových aktivit v systému sociálních služeb pro seniory Hajer Miroslav, Pyšná Jana, Pyšný Ladislav, Müllerová Jana Hodnocení zdraví a funkčního stavu seniorů Hajer Miroslav, Pyšná Jana, Pyšná Dominika, Müllerová Lenka, Škoda Jiří Hodnocení kvality života seniora (geriatrického pacienta) Hajer Miroslav, Pyšný Ladislav, Pyšná Jana, Hajerová-Müllerová Lenka, Kratochvílová Ivana Analýza motivů zaměstnanosti u zdravých a zdravotně postižených jedinců Hajer Miroslav, Škoda Jiří Motivační program organizace Hajer Miroslav, Škoda Jiří, Hajerová-Müllerová Lenka, Pyšná Jana Úloha policie v boji proti sociální exkluzi Hajer Miroslav, Škoda Jiří, Pyšný Ladislav, Pyšná Jana Sociální práce v sociálně vyloučených komunitách Hajer Miroslav, Škoda Jiří, Pyšný Ladislav, Pyšná Jana, Hajerová-Müllerová Lenka Pedagogika čtenáře Homolová Kateřina Pedagogická tvořivost Horák Josef Oborové didaktiky a problém vymezování učiva Chmela Ladislav Hudební výchova a masmédia Ježil Petr

9 Povaha pedagogiky a poslanie výchovy v procese súčasných spoločenských premien Kosová Beata Hodnotová orientace mládeže Kratochvílová Ivana, Hajer Miroslav Koncept tzv. multikulturní výchovy jako abnormalizace společenské diverzity Morvayová Petra Národní dějiny jako součást vlastivědného vyučování na primární škole Petrová Jitka Interkultúrna komunikácia a interkultúrna výchova Račoková Mariana, Pomfyová Mária Peppermint Raudenský Martin Pedagogické, psychologické a sociologické aspekty štúdia predmětu Dějiny výtvarného umenia v rámci Univerzity tretieho veku Récka Adriana Místo inženýrské pedagogiky v systému pedagogických věd Semrád Jiří, Škrabal Milan (Ne)připravený romský žák x (ne)připravená škola Smolík Arnošt, Elichová Markéta Inovativní tendence v oblasti specifických reedukačních programů Smolík Arnošť Možnosti proměny pojetí vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy Šikulová Renata Oborové didaktiky opět na křižovatce Škoda Jiří, Doulík Pavel Proměna současné školy z hlediska žáka Tvrzová Ivana Adresář autorů příspěvků

10 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ JAKO SOUČÁST CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Petr Adamec Úspěšné celoţivotní učení je v dnešní době klíčovým momentem pro zaměstnatelnost jedince a jeho následný spokojený a produktivní ţivot. Typickým příkladem je učitelská profese, na kterou jsou dnes kladeny stále větší nároky jak z hlediska potřebných znalostí a dovedností, tak i z hlediska psychologického. Velké mnoţství pedagogů a pedagogických pracovníků si v současné době zvyšuje kvalifikaci v rámci rozšiřujících, prohlubujících či doplňujících programů celoţivotního vzdělávání. Důvody pro jejich další vzdělávání mohou být různorodé osobní, pracovní, profesní, sociální aj. Cílem tohoto příspěvku je shrnout stav dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) v České republice, ozřejmit základní pojmy, funkce, perspektivy a směřování v této rozvíjející se oblasti. Pojem další vzdělávání pedagogických pracovníků Český pedagogický slovník definuje DVPP jako vzdělávání učitelů v průběhu jejich profesní dráhy, které je realizováno v širokém spektru organizačních forem (uvádění do praxe, příprava na atestace, realizaci inovací a reforem, řešení projektů, funkční studium pedagogických pracovníků atd.) Čeští učitelé spontánně spojují (podle Lazarová 2005) s pojmem další vzdělávání učitelů zejména tyto aktivity: kurzy a semináře poskytované vnějšími subjekty, diskuze a výměny zkušeností s učiteli, studium literatury, veřejnoprávní televize vzdělávací programy, internet, hospitace u kolegů ve třídě, návštěvy výstav, relaxaci Peretti (1998) se zmiňuje o dalších moţnostech DVU: návštěvy v hodinách u kolegů, supervize, vzdělávání spojené se setkáváním s kolegy z jiných škol, interní vzdělávání ve škole pro tým učitelů externími lektory, samostudium, otevřené vzdělávání ve škole pro skupinu učitelů, rodičů, ţáků (např. na téma perspektiv, profesní orientace apod.) V ČR chybí ucelený individualizovaný vzdělávací program, který by učitele po absolvování přípravné fáze (VŠ studia učitelství) ještě dále systematicky a cíleně vzdělával ve smyslu dalšího profesního růstu a zdokonalování, aktualizace poznatků, specializace apod. 9

11 Funkce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání vytváří podmínky pro postupné změny učitelských kompetencí v průběhu jejich cesty a podle kolektivu autorů publikace Profesijný rozvoj učitel a plní následující funkce: - adaptační pomáhá přizpůsobit se aktuálním podmínkám a potřebám, má význam při počátečních fázích vstupu do profese - motivační vytváří potřebu vzdělávání se a sebevzdělávání ve smyslu sebereflexe, sebekorekce, sebepotvrzení, sebeaktualizace v průběhu celého ţivota - rozvíjející rozvíjí učitelské kompetence v průběhu profesionálního rozvoje v duchu pojetí učitelství jako pomáhající profese - inovační aby učitelé neztratili odbornou potencialitu nabytou pregraduální přípravou, je potřebné, aby se permanentně vzdělávali, inovovali svoje poznatky studiem pedagogické vědy i odborných poznatků - reflexivní pomáhá rozvíjet svoje způsobilosti a dovednosti učitele směrem k edukační praxi ve smyslu pojetí reflexivního profesionála. Výsledky empirických výzkumů dokládají, ţe si učitelé obvykle neuvědomují moţnosti dalšího vzdělávání v plné šíři. Jsou však ochotni uvaţovat o vzdělávacím potenciálu takových aktivit, které podporují získávání nových zkušeností (semináře, akční výzkumy, práce na projektech). Setkávání na seminářích mimo školu hraje a zřejmě bude i dále hrát významnou roli. Poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v České republice V podmínkách českého školství není prosazen ani realizován systém dalšího vzdělávání učitelů ve smyslu strukturované a systematické edukace graduovaných učitelů. Při vší úctě k dobré práci dosavadních poskytovatelů a značné šíři jejich vzdělávacích aktivit lze však jejich činnost hodnotit pouze jako doplňkovou (nezávaznou) nabídku aktuálních vzdělávacích témat. Nabídka forem dalšího vzdělávání se rozšiřuje zejména v závislosti na měnících se potřebách učitelů a škol, a tedy i nových cílech dalšího vzdělávání, na rozvoji technologií a také pod vlivem soudobých teorií učení a vzdělávacích metod. Problematický je i nevyjasněný stav institucionálního zabezpečení dalšího vzdělávání. Novodobá historie vývoje institucí, které mají u nás slouţit koncipování, organizování a řízení dalšího vzdělávání učitelů, je v posledních letech provázena překotností a kontroverzností zásahů, nevyjasněností cílů a organizační nekoncepčností 10

12 Při podrobnějším pohledu na to, kdo se zabývá poskytováním DVPP je moţné sdělit, ţe je to pestrá škála institucí. Kromě pedagogických a jiných fakult vysokých škol také např.: a) Národní institut pro další vzdělávání (dále jen NIDV) se svými pobočkami v krajských městech 1 b) příspěvkové organizace zřizované krajskými reprezentacemi pod různými názvy např.: a. Krajská zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků s jejich detašovanými pracovišti (příspěvkové organizace zřizované krajem) b. Školská zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v krajských městech s detašovanými pracovišti v okresních městech (příspěvkové organizace zřizované krajem). c. Školicí střediska d. Centra celoţivotního vzdělávání c) zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při a. středních školách, b. základních školách, c. pedagogicko-psychologických poradnách. V průběhu roku 2010 proběhne transformace NIDV a Výzkumného ústavu pedagogického, a vznikne tak nová organizace s názvem Národní pedagogický institut, který bude činnosti obou ústavů integrovat pod jednou střechou. Perspektivy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR Kaţdá země (a to i v EU) má svoje specifické podmínky, v rámci kterých rozvíjí systém dalšího vzdělávání, aby co nejlépe vyhovoval školskému systému. Dalšímu vzdělávání a kvalifikační gradaci učitelů je v zahraničí často přikládán větší význam, neţ je tomu prozatím u nás. Systém dalšího vzdělávání navíc koresponduje zpravidla s hierarchií profesního/kariérního postupu. Ani naše země není výjimkou a v současné době jsou řešeny projekty či výzkumné záměry, které souvisí s konstruktivní tvorbou systému vzdělávání. Jsou jimi např. 1 NIDV vznikl na začátku roku 2004 spojením čtrnácti krajských pedagogických center. Instituce zpočátku působila pod názvem Pedagogické centrum Praha. Později bylo rozhodnuto o jejím přejmenování, pod novým názvem funguje od 1. dubna NIDV je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. 11

13 1. Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut dalšího vzdělávání si vzal na svá bedra nelehký úkol a stal se partnerem projektu, jehoţ cílem projektu je navrhnout efektivní systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a systém podpůrných nástrojů zajišťujících jeho kvalitu a dostupnost. Tento systém by měl být navrţen s ohledem na efektivní řízení finančních toků v oblasti DVPP a zajištění kvality výstupů a jednotlivých procesů v rámci systému. Projekt se bude v rámci daného cíle zabývat následujícími oblastmi DVPP: moţností zavedení pravidelných statistických šetření a analýz v oblasti DVPP moţností zavedení certifikace kvality lektorů a institucí poskytujících DVPP návrhem nového modelu financování DVPP s ohledem na kategorie programů DVPP a návrhem nového modelu akreditací. moţností zavedení a vyuţití evaluace a autoevaluace u programů DVPP moţností vyuţívání DVPP pro kariérní růst pedagogických pracovníků tvorbou podpůrných informačních nástrojů pro oblast DVPP tvorbou metodických příruček týkajících se problematiky DVPP. 2. Výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se poţadavcích na vzdělávání Velká očekávání jsou spojena s řešením výzkumného záměru, jehoţ řešitelkou je prof. Vladimíra Spilková z Univerzity Karlovy a který směřuje k systémovému řešení profesionalizace učitelství v podmínkách české kurikulární reformy a evropského vzdělávacího kontextu. Jeho cíle jsou formulovány ve třech základních oblastech zkoumání. Analyzovat proměny učitelské profese, identifikovat klíčové profesní kompetence ve vazbě na měnící se pojetí cílů, obsahů a strategií školního vzdělávání. Vytvořit teoretické zázemí pro proměnu kurikula učitelského vzdělávání, zejména pedagogicko-psychologické a oborově didaktické přípravy. Koncipovat model profesního rozvoje učitelů a ověřovat nové přístupy k dalšímu vzdělávání učitelů. Odkaz na oba jistě zajímavé projekty je uveden na konci příspěvku. Zakotvení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v legislativě ČR 12

14 Nejdůleţitějšími právními normami, které tvoří východisko při realizaci a organizaci DVPP jsou: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, dále jen Zákon č. 561/2004 Sb.) Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících (dále jen Zákon č. 563/2004 Sb.) Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen Vyhl. č. 317/2005 Sb.). Programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Programy v DVPP jsou placené a jsou realizovány v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., respektují tomu odpovídající vyhlášku MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., která specifikuje časové a obsahové nároky na jednotlivé druhy vzdělávání popsané v jejích paragrafech. Časová náročnost těchto programů je dle zmíněné vyhlášky od 4 do 350 hodin. Na základě zákona č. 563/2004 Sb., a vyhlášky č. 317/2005 Sb. vydává Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Standardy pro udělování akreditací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Standardy jsou vydány k následujícím druhům dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ( dle vyhl. 317/2005 Sb.): 1. studium ke splnění kvalifikačních předpokladů studium v oblasti pedagogických věd ( 2) studium pedagogiky ( 3) studium pro asistenty pedagoga ( 4) studium pro ředitele škol a školských zařízení ( 5) studium k rozšíření odborné kvalifikace ( 6) 2. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů studium pro vedoucí pedagogické pracovníky ( 7) studium pro výchovné poradce ( 8) studium k výkonu specializovaných činností ( 9) 3. studium k prohlubování odborné kvalifikace průběţné vzdělávání ( 10). Fakulty VŠ nabízí studium v rámci celoţivotního vzdělávání realizovaného podle 60 zákona č. 111/1998 Sb. v různých oborech. Jde o programy shodné s akreditovanými studijními programy nebo jejich částmi. 13

15 V rámci celoţivotního vzdělávání můţe účastník absolvovat ucelenou část akreditovaného studijního programu. Pokud se pak stane studentem podle zákona o VŠ ( 48 aţ 50), mohou mu být uznány kredity, které získal v programu celoţivotního vzdělávání, a to aţ do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Velmi častým způsobem jakým se vzdělávají učitelé a další pedagogičtí pracovníci, je rozšiřování či získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy či získání způsobilosti vyučovat další předměty. Vzdělávací programy respektují zákon č. 563/2004 Sb. a respektující Vyhlášku č. 317/2005 Sb. Příklady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (vybráno z nabídek PedF v ČR) Studium v oblasti pedagogických věd ( 2) - např.: Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů SŠ Pedagogické studium vychovatelů Pedagog volného času. Studium k rozšíření odborné kvalifikace ( 6) - např.: Biologie - učitelství pro střední školy (rozšíření kvalifikace z Př pro 2. st. ZŠ) Speciální pedagogika - surdopedie se zaměřením na znakový jazyk Informatika - učitelství pro základní školy Občanská výchova a základy společenských věd. Studium k výkonu specializovaných činností ( 9 ) - např.: Tvorba a následná koordinace ŠVP a vzdělávacích programů VOŠ Metodik prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe Koordinátor ICT Studium k prohlubování odborné kvalifikace ( 10) - např.: Základy znakového jazyka Vyuţití programu MAPLE ve výuce matematiky Správní právo při řízení školských organizací Uvedl jsem zde jen namátkové příklady z nabídky Pedagogických fakult v ČR, abych ozřejmil, v jakém rámci se jednotlivé paragrafy vyhlášky orientují. Skutečná nabídka je velice rozsáhlá a většina poskytovatelů DVPP ji má aktuálně zveřejněnou na svých internetových stránkách. 14

16 Pár čísel na závěr Následující tabulka ukazuje počty účastníků zapsaných na některých pedagogických fakultách v akademickém roce 2008/2009 v programech CŢV v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle vyhlášky 317/2005 Sb. Počty těchto studujících jsou vzhledem k široké nabídce vzdělávacích produktů, jejichţ délka je velmi variabilní, orientační a byly zjištěny v rámci krátkého průzkumu v březnu 2009 na pedagogických fakultách v České republice. Na dotaz odpovědělo různými formami 8 z 9 pedagogických fakult v ČR. V tomto akademickém roce lze tedy konstatovat, ţe jen na pedagogických fakultách se vzdělává programech DVPP přes 7 tis. pedagogických pracovníků. Počty účastníků programů CŢV v rámci DVPP (podle vyhlášky 317/2005 Sb.) na Pedagogických fakultách v ČR Cílovou skupinu, a tím i potenciální klientelu programů DVPP, tvoří primárně pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Podle informací poskytnutých Ústavem pro informace ve vzdělávání bylo v roce 2007 evidováno přes 134 tisíc pedagogických pracovníků v mateřském, základním a středním školství. 2 Poděkování: Rád bych na tomto místě poděkoval PaedDr. Pavlu Matouškovi (Univerzita Palackého v Olomouci), doc. PhDr. Josefu Mrhačovi, CSc. (Ostravské univerzita), doc. PaedDr. Jaroslavu Pernému, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci), PhDr. Janě Kohnové, Ph.D. (Univerzita Karlova 1) Velkou část programů DVPP realizuje na TUL Centrum dalšího vzdělávání. Počty z CDV nebyly získány. 2) Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem v době průzkumu evidovala 542 posluchačů. 15

17 v Praze), PhDr. Janu Mattioli, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), paní Janě Rašínové (Západočeská univerzita v Plzni), Mgr. Lence Česákové (Univerzita Hradec Králové) a Jarmile Basovníkové (Masarykova univerzita v Brně) za jejich ochotu a vstřícnou pomoc při sběru údajů o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků na jejich pracovištích. Pouţité zdroje: 1. LAZAROVÁ B., a kol. Cesty dalšího vzdělávání učitelů. Brno: Paido ISBN URBÁNEK, P. Vybrané problémy učitelské profese/aktuální analýza. Technická univerzita v Liberci. Vysokoškolský podnik Liberec, s.r.o ISBN Kol. autorů. Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Národní institut pro další vzdělávání. LIKA KLUB s.r.o ISSN: X. 4. Kol. autorů. Profesijný rozvoj učitel a. Metodicko-pedagogické centrum v Prešove. Rokus s.r.o ISBN PRŮCHA, J., WALTEROVÁ. E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4.vyd., Praha ISBN Standardy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dostupné na: < >. 7. Popis výzkumného záměru: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. UK Praha. Pedagogická fakulta Řešitel. prof. PhDr.Vladimíra Spilková, CSc. Dostupné na: 8. Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt. NIDV Dostupné na: System_DVPP.doc 9. ČR: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dostupné na 10. ČR: Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Dostupné na 11. ČR: Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Dostupné na 12. ČR: Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Dostupné na 13. Internetové stránky Pedagogických fakult v České republice. 16

18 14. Český statistický úřad. Statistická ročenka České republiky Praha: Nakladatelství SCIENTIA, spol. s r.o ISBN Ústav pro informace ve vzdělávání. na základě individuální poptávky. 16. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení s komentářem / Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky Praha: Fortuna ISBN

19 UČITELSTVÍ JAKO RIZIKOVÉ POVOLÁNÍ ANEB ŠIKANOVANÝ UČITEL Stanislav Bendl Úvod Vzdělávání a výchova plní (resp. by měly plnit) v současné době funkci nástroje obrany proti sociálně negativním jevům typu násilí, týrání, drog, šikany, vandalismu, netolerance, extremismu, manipulace, občanské lhostejnosti, konzumního a pasivního způsobu ţivota. Vzhledem k tomu, ţe se kaţdodenně setkáváme ve školách s velmi závaţnými projevy nekázně, je zřejmé, ţe se škole nedaří svoji úlohu v této oblasti naplňovat. V poslední době dokonce dochází k paradoxu, kdy ti, co mají na starost ochranu ţáků a jejich mravní rozvoj, tedy učitelé, se sami stávají terčem útoků a násilí, popř. dokonce obětí šikanování ze strany ţáků, tj. osob, kterým by měli pomáhat a které by měli vést, vychovávat. Začíná se hovořit o učitelství jako o rizikovém povolání, objevuje se nespočet novinových a časopiseckých článků o násilí vůči učitelům, vznikají první studie, které se zabývají učitelem jako obětí násilí (Tomášek, 2008). Internet je plný textů a autentických filmových nahrávek (nejznámější je internetový server YouTube), které popisují a zobrazují učitele v roli fackovacího panáka. Na světě je (staro)nový fenomén ŠIKANOVANÝ UČITEL. O tom, ţe šikanování učitelů ze strany ţáků skutečně existuje a přitom se nejedná o nějakou ojedinělou záleţitost, nepřímo svědčí fakt, ţe Národní parlament dětí a mládeţe České republiky ve svém usnesení z října 2003 odsoudil šikanu učitelů ţáky. Parlament současně navrhl, aby ředitelství kaţdé školy prozkoumalo, zda se tento problém vyskytuje i u nich ve škole a pokusilo se jej následně vyřešit smírem obou stran. Asociace pedagogů základního školství zveřejnila na svých webových stránkách (http://www.apzs.cz) výsledky vlastní ankety k tématu chování ţáků. V rámci průzkumu, který byl dokončen na podzim roku 2008, bylo vyhodnoceno celkem 1015 dotazníků ze základních škol. Následně se 30. března 2009 konala v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze konference k problematice chování ţáků. Podle zveřejněných výsledků ankety se 89,5% respondentů domnívá, ţe se chování ţáků změnilo k horšímu. Anketa se mj. zaměřila na chování ţáků k učitelům (neúcta k autoritě osobnosti učitele, vulgárnost, šikana, nerespektování pravidel chování k dospělým). Pokud se týká nevhodného chování ţáků k učitelům na 1. stupni ZŠ, 66,60 % respondentů konstatuje nerespektování pravidel chování 18

20 k dospělým, 50,86% respondentů hovoří o neúctě ţáků k autoritě, 27% respondentů o projevech vulgárnosti vůči učitelům a 2,76% respondentů dokonce o šikanování učitelů ze strany ţáků. Pokud se týká nevhodného chování ţáků k učitelům na 2. stupni ZŠ, 67,49 % respondentů konstatuje nerespektování pravidel chování k dospělým, 64,43% respondentů hovoří o neúctě ţáků k autoritě, 51,92% respondentů o projevech vulgárnosti vůči učitelům a 10,84% respondentů o šikanování učitelů ze strany ţáků. Se šikanou učitelů ze strany ţáků a studentů se můţeme setkat jak na základní škole (včetně 1. stupně ZŠ), tak na všech typech středních škol, vyšších odborných škol, a dokonce i na školách vysokých. Přední český odborník na problematiku prevence a řešení šikanování ţáků (tj. mezi ţáky navzájem) M. Kolář (2005, s. 50) hovoří v souvislosti s případy, kdy dochází k situaci, ţe osoby oficiálně podřízené jiným osobám nebo na nich závislé se chopí moci a začnou systematicky napadat své vedoucí, popř. osoby, které jsou za ně odpovědné, o tzv. nepravém šikanování. Pod toto označení spadají případy, kdy ţáci týrají své učitele (syndrom týraného učitele), kdy děti pouţívají násilí vůči rodičům (syndrom týraného rodiče) nebo kdyţ podřízení se chovají agresivně ke svým vedoucím. Pohledy veřejnosti na fenomén šikanovaného učitele očima internetové diskuse Pestrou paletu názorů na případy, kdy jsou učitelé šikanováni od svých ţáků, nabízejí některá internetová diskusní fóra. Kdyţ říkáme některá, máme tím na mysli diskuse, které jsou vedeny slušným způsobem a kde jde diskutujícím o věc, nikoli o slovní exhibice, sprosté a uráţlivé výlevy. Při pročítání několika takových diskusních fór, která se buď přímo vztahovala, nebo alespoň částečně dotýkala problematiky učitelů, kteří jsou různými způsoby uráţeni, napadáni, týráni či šikanováni ze strany svých ţáků a studentů, vykrystalizovaly dva základní, a to zcela protichůdné názory na tento fenomén, resp. na jeho příčiny. Zatímco první skupina diskutujících lituje šikanované učitele a vinu dává státu, stavu dnešní společnosti, nedostatečným učitelským pravomocím a rodičům, druhá skupina naopak tvrdí, ţe si za takové chování mohou učitelé sami, neboť pouze neschopný a nevyzrálý učitel můţe být šikanován od svých ţáků. Názory diskutujících, kteří příčiny šikanování učitelů spatřovali v samotných učitelích a v jejich neprofesionalitě, nás vedly k zamyšlení se 19

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Seidlová Málková LS 2012 ŘLZ- KONCEPCE KURZU Řízení lidských zdrojů zpravidla označuje soubor specifických činností, které se zabývají

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Legislativa a ICT STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ neboli právní východiska pro ICTK (c) Radek Maca rama@inforama.cz Oblasti předpisů Zákonné normy pro vzdělávání Zákon č. 561/2004 - školský zákon (resp.

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

Systém DVPP. Národní institut pro další vzdělávání. Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil

Systém DVPP. Národní institut pro další vzdělávání. Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil Systém DVPP Národní institut pro další vzdělávání Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil Základní údaje o projektu Typ projektu: Individuální národní Období: 2008 2012 Garant projektu: MŠMT Realizátor: NIDV a

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1 Pedagogická fakulta Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Cambridgeské

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM

ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM XIII. Konference k problematice sociálně patologických jevů s názvem ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM 25. října 2012 Vsetín Uplatnění výstupů projektu Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více