Zpráva o hospodaření 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o hospodaření 2014"

Transkript

1 VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA, A.S. Zpráva o hospodaření 2014 Obsah: 1. Výsledek hospodaření Struktura nákladů a výnosů... 2 Náklady... 2 Výnosy... 4 Vybrané údaje výsledovky Komentář... 5 Inkubátory... 5 Projekty... 7 Ekonomika Investice Přijaté dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Výkazy V Ostravě dne 5. května 2015 Zpracoval: Ing. Roman Michalec Strana 1 / 13

2 1. Výsledek hospodaření Graf č. 1 výnosy celkem náklady celkem Výsledek hospodaření Struktura nákladů a výnosů Graf č. 2 Náklady Vývoj struktury hlavních nákladů Materiál a energie Služby Osobní náklady Strana 2 / 13

3 Náklady společnosti v roce 2014 přehled v tis. Kč Tabulka č. 1 Náklady 2014 Plán 2014 Skutečnost 2014 Osobní náklady celkem z toho: - Mzdové náklady Odměny členům org. společnosti Náklady na soc. a zdrav. poj Sociální náklady ostatní Spotřebované nákupy celkem z toho: - PHM a autokosmetika DHM Energie Ostatní Služby celkem z toho: - Údržba a opravy Nájemné Cestovné Náklady na reprezentaci Marketing, propagace, inzerce Semináře, konference, školení Telekomunikace Ostatní Daně a poplatky Ostatní provozní náklady Odpisy Finanční náklady Mimořádné náklady Daň z příjmu 2 Celkem Strana 3 / 13

4 Graf č. 3 Výnosy Struktura výnosů Tržby z prodeje majetku Tržby za vlastní výkony ostatní celkem Tabulka č. 2 Výnosy Vybrané údaje výsledovky 2014 Výsledovka 2014 Plán 2014 Skutečnost 2014 Tržby za prodej zboží 0 0 Výkony Ostatní provozní výnosy Tržby z prodeje majetku Finanční výnosy Výnosy celkem Náklady HV Náklady vynaložené na prodané zboží 0 Zůstatková cena prodaného majetku 0 Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní provozní náklady Daně a poplatky Daň z příjmu 2 Finanční náklady Náklady celkem Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ Strana 4 / 13

5 Tabulka č. 3 Přehled daní za rok v tis. Kč Název daně Částka Daň silniční 8 Daň darovací 192 Daň z příjmů z běžné činnosti splatná 0 Daň z příjmů z běžné činnosti odložená 2 Daně celkem Komentář Inkubátory V roce 2014 pokračovalo poskytování zvýhodněného nájemného v tzv. inkubátorovém režimu celkem osmi společnostem, z toho v dubnu 2014 vstoupily do Technologického inkubátoru dvě firmy (All4Customer, s.r.o. a Advey services spol. s r.o.). Pronajatá plocha se zvýhodněným nájemným k tak činila 185,49 m 2 mimo ploch určených pro Idea inkubátor. Koncem roku 2013 skončilo období podpory společnostem Railsformers s.r.o. a Zebu webdesign s.r.o.. V dubnu 2014 vstoupily do Technologického inkubátoru firmy Advey services spol. s r.o. a All4Customers, s.r.o, druhá firma však z VTPO do konce roku odešla z důvodu potřeby skladových prostor pro zahájení provozu eshopu.. V květnu 2014 skončila podpora firmě AVE Soft, s.r.o. Rozsah plochy pronajatých za zvýhodněný nájem výrazně ovlivnila skutečnost, že firma HELLA AUTOTECHNIK NOVA svou transformací vyčerpala povolený limit pro možnost čerpání podpory v režimu de minimis. Pronajatá plocha se zvýhodněným nájemným tak činila v průběhu roku až 422,13 m2. Poskytnutá výhoda činila dle příjemce a etapy inkubovaného režimu od 440,- do 2 000,- Kč/m 2 /rok. V lednu 2014 opustil Idea inkubátor i VTPO Ing. Stanislav Palička s podnikatelským záměrem vytvoření prototypového e-shopu pro malé a střední firmy. Důvodem ukončení činnosti bylo podcenění všech vstupních a počátečních nákladů firmy, velká konkurence v oboru a nezískání dostatečného počtu zákazníků. V červnu 2014 opustil Idea inkubátor i VTPO, Filip Ryšavý s nápadem vytvořit informační portál pro zákazníky kamenných obchodů informujících o akcích obchodů v okolí zákazníka. Tento nápad však neměl potenciál se úspěšně komerčně rozvíjet. V červenci vstoupil do Idea inkubátoru student VŠB TU Ostrava Michal Panoš s nápadem vytvoření uceleného webu, který se bude zabývat propagací prodeje starožitností kamenných obchodů, poskytovat ucelené informace z této oblasti a kontakty na služby spojené se starožitnostmi (znalci, restaurátoři, galerie) s možným rozšířením do zahraničí. Projekt je před spuštěním, ale z důvodu studia byl přerušen. V prosinci 2014 vstoupil do Idea inkubátoru Riad Al Said s projektem vývoje softwaru pro systémy věrnostních karet. Finanční výhoda byla firmám poskytnuta ve vazbě na smluvní podmínky schválené dozorčí radou. Všichni příjemci předmětné výhody deklarovali písemně plnění svého podnikatelského záměru ve VTPO. V intencích Nařízení Komise Evropských společenství č. 1998/2006 ze dne , o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen Nařízení) týkající se podmínek veřejné podpory poskytované podle pravidla de minimis, bylo všem příjemcům poskytovaného zvýhodněného nájemného písemně sděleno, v jaké výši byla veřejná podpora VTPO, a.s. poskytnuta, a dále poučení o tom, že z pohledu zákona o poskytování veřejné podpory má charakter podpory poskytované dle pravidla de minimis. Současně byli všichni příjemci upozorněni, že celkový úhrn jimi přijatých dotací za poslední tři roky nesmí překročit ekvivalent Strana 5 / 13

6 Euro. Všichni příjemci byli požádáni o písemné prohlášení v tomto smyslu, které jsme také obdrželi. Tab. - přehled pronajatých ploch se zvýhodněným nájemným v roce 2014 Firma plocha (m 2 ) Advey services, spol. s r. o. 31,4 All4Customer, s.r.o. 96 (do ) AVE Soft s. r. o. 115,74 (do )* IT Lab czech s.r.o. 31,4 Top function s.r.o. 24,8 NITTA Systems s.r.o. (do ) 48,89 (od ) 73,49 meto4energy s.r.o. 24,8 Malleen Solutions s.r.o. (do ) 24,9 Technologický inkubátor 185,89 celkem k Ing. Stanislav Palička 64,63 ( ) Filip Ryšavý 64,63 ( ) Michal Panoš 31,4 ( ) Riad Al Said 24,9 ( ) Celková podpora (nájemné) Technologický Inkubátor: ,-- Celková podpora (nájemné) za Idea Inkubátor: ,-- PODPORA INKUBOVANÝM FIRMÁM CELKEM: ,-- Tab.- přehled plnění smluvních podmínek vznik pracovních míst k Smluvní podmínky Závazek počtu plnění PP Firma prac.míst skutečnost Advey services, spol. s r. o. ANO 2 1* All4Customer, s.r.o. ANO 2 3 AVE Soft s. r. o. ANO 5 14 IT Lab czech s.r.o. ANO 2 2 Top function s.r.o. ANO 4 4 NITTA Systems s.r.o. ANO 6 5** meteo4energy s.r.o. ANO 4 5 Malleen Solutions s.r.o. ANO 2 2 Celkem *termín splnění je ** termín splnění je Strana 6 / 13

7 Projekty Projekt SPINNET (SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a univerzit) V srpnu 2014 byl ukončen projekt SPINNET (SPolupráce, INovace a NETworking Vědeckotechnických parků a univerzit). Nositelem projektu byla Společnost vědeckotechnických parků ČR a projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo díky zapojení 12 partnerů z řad VTP, PI a univerzit v rámci celé ČR, vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV sektoru s aplikační sférou. Projekt zahrnoval inkubaci podnikatelských záměrů, stáže popularizátorů VaV a transfer znalostí a zkušeností mezi partnery, stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách, stáže studentů ve VTP a PI a vytvoření portálu spoluprace.org. V rámci projektu se uskutečnily odborné semináře, soutěže o nejlepší podnikatelský záměr a stáže pracovníků u jednotlivých partnerů projektu. RIS MSK V průběhu r pokračovalo čerpání dotačního titulu Moravskoslezského kraje pro podporu vzniku start upů, který vznikal v rámci RIS. První část dotačního titulu, která vznikala na základě kooperace VTPO, BIC Ostrava, VŠB TU Ostrava, VŠP, ARR a MSK (členů Pracovní skupiny pro podporu start upů), umožňuje start upům čerpat příspěvek na úhradu nákladů souvisejících s prostory (nájem, energie, internet apod.). Dle historie start upu, může tento získat až 50 % zaplacených nákladů zpět (max. 2000,--Kč/m2/rok). Zároveň byla schválena žádost firmy z VTPO o poskytnutí zvýhodněného úvěru z Fondu mikropůjček (aktivita MSK a SMO). Pod hlavičkou RIS se uskutečnila soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje 2014, jít se zúčastnily i firmy z VTPO. Nutnou podmínkou umožňující čerpání prostředků EU v programovacím období pro výzkum, vývoj a inovace je tzv. S3 strategie (Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci). RIS se stala výchozím dokumentem pro zpracování S3 strategie (koordinaci, zpracování a následnou realizaci má na starosti S3 manažer). Nositelé projektů v rámci S3 strategie budou moci následně žádat o dotaci z nových operačních programů pro podporu výzkumu, vývoje a inovací. Pracovní skupina pro strart upy, jíž je VTPO členem, kooperuje na přípravě a implementaci. Workshopy: K těmto aktivitám lze přiřadit pořádání a prezentace firmy VTP Ostrava, a.s. studentům středních škol včetně VŠB-TU Ostrava a konzultace a vedení diplomových prací. S Agenturou pro regionální rozvoj, a.s. proběhly prezentace pro zahraniční partnery, s workshopy: V uplynulém roce bylo společností VTPO spolu s komunitou Rails Girls, což je celosvětová komunita žen a dívek, který si klade za cíl přitáhnout ženy do IT, realizováno pokračování workshopů Rails Girls. Workshop je zaměřený na programovací jazyk Ruby on Rails. Cílem je ukázat ženské půlce obyvatelstva, že programování není nadávka, záhada nebo chlapská záležitost. Akce slibovala, že se můžou naučit navrhovat, prototypovat a kódovat weby s pomocí koučů v programovacím jazyce Ruby (prý jeden z nejzajímavějších a nejzábavnějších programovacích jazyků vůbec) a frameworku Rails. V tomto roce chceme tuto akci znova podpořit a zopakovat podobnou akci bez ohledu na pohlaví účastníků. Společně se Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky Ostrava se uskutečnily v rámci vzdělávacího programu Stáže pedagogů u zaměstnavatelů semináře s vyučujícími a zástupci firem z VTPO, v rámci kterých byla prezentována činnost a možnosti VTPO ve vztahu ke školám i studentům. Získané nové poznatky mohou vyučující přenést do vzdělávacího systému a přenést je tak na studenty. Zároveň se zvýšilo povědomí o zapojených firmách i o VTPO samotném. Průběžně probíhají workshopy se studenty středních škol z Moravskoslezského kraje. Strana 7 / 13

8 Rozvoj VTPO Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava OPPI Prosperita 5.1 PP04/019 Cena: ,-- Kč (vč. DPH) ,-- Kč (bez DPH) Dotace: ,-- Kč Termín dokončení: 06/2015 Celková vybudovaná plocha: m 2 Celková pronajímatelná plocha: m 2 (do celkové pronajímatelné plochy jsou započítány plochy kanceláří, testovacích místností, zasedacích místností, přednáškového sálu a jednacích salónků) Výstavba dvou nových objektů MFB III a IV (Trident a Viva), která započala v r. 2013, probíhala v průběhu celého roku Harmonogram stavby nezaznamenal větší zpoždění a tak ke konci r byly objekty ve stavu před dokončením. Zaměstnanci VTPO a. s. se v roli konzultantů účastní celého procesu výstavby, tj. po technické stránce i po stránce administrace dotace. Dle projektového záměru má být provozovatelem objektů VTPO, a. s., akt a termín svěření je však záležitostí příjemce dotace, tj. statutárního města Ostravy. Strana 8 / 13

9 Ekonomika Společnost v roce 2014 nepokryla náklady vlastními výnosy a po sedmi letech skončila hospodaření ztrátou ve výši 857 tis. Kč. Hospodaření společnosti významným způsobem zasáhl odchod větší části strategického nájemce firmy Tieto Czech s.r.o., což způsobilo významný pokles výnosů při zachování stejných provozních nákladů na objekt Tandem, který má společnost v nájmu od vlastníka a majoritního akcionáře, statutárního města Ostravy. Navíc, bezpečností požadavky této firmy neumožnily uvolněné prostory pronajímat třetím subjektům. Obsazenost objektu Piano se pohybovala v průběhu roku v rozmezí %, přičemž řada firem zde funguje v inkubovaném (zvýhodněném) režimu. Jedná se především o začínající firmy, na jejichž cenově zvýhodněné služby v podobě zvýhodněného nájmu byla vynaložena v uplynulém roce částka ve výši přesahující 600 tis. Kč z vlastních zdrojů společnosti. Výsledek hospodaření stejně jako výnosy i náklady vykazují klesající hodnoty, což je způsobeno zejména výše uvedeným. I přesto považuji nákladové řízení za úspěšné, neboť se daří společnosti zabezpečit nutné provozní záležitosti, s tím, že je i nadále hrazeno nájemné městu Ostrava za budovu Tandem ve stejné výši jako při jeho plném užívání. Výnosy Rozpočet roční tis.kč Skutečnost tis.kč Plnění roční.. 109,35% Náklady Rozpočet roční tis.kč Skutečnost tis.kč Plnění roční.. 90,78% Výsledek hospodaření Rozpočet roční tis.kč Skutečnost -857 tis.kč Likvidita Stav finančních prostředků tis.kč Dosažený hospodářský výsledek je důsledkem zejména restriktivních nákladových opatření zejména v oblastech oprav a údržby a dodavatelských služeb. Tento restriktivní trend je však z dlouhodobého hlediska nepříliš udržitelný, proto nejen z tohoto důvodu byl požádán vlastník majetku statutární město Ostrava o provozní dotaci mimo jiné na účely udržování majetku. Na druhou stranu byly překročeny předpokládané výnosy společnosti, a to jednak z důvodu zvýšené obsazenosti budovy Piano, ale také uzavřenými smlouvami se statutárním městem Ostrava, jejíž plnění je dáno činnosti VTPO na projektu MFB III a IV. I přes očekávaný záporný hospodářský výsledek, můžeme ve srovnání s očekáváním na začátku roku, hodnotit výsledky hospodaření za uspokojivé. Cizí zdroje společnosti se skládají téměř výhradně z krátkodobých závazků, které jsou však plněny v termínech splatnosti a tedy lze konstatovat, že závislost společnosti na cizích zdrojích je minimální. Společnost VTP Ostrava, a.s. nečerpá v současné době žádné bankovní ani dodavatelské úvěry. Poskytované služby společností VTP Ostrava a.s. vykazují dlouhodobě stabilitu, což dokládá jednak množství inkubovaných firem a jednak dlouhodobou vysokou obsazenost. Likvidita společnosti, tj. schopnost hradit krátkodobé závazky z vlastního krátkodobého majetku, je nadále bezproblémová, avšak jen z krátkodobého hlediska. Vzhledem ke kladným výsledkům hospodaření v předchozích letech disponuje společnost dostatečnou likviditou pro průběžné financování chodu společnosti v roce 2015, nicméně tento stav financování společnosti při plnění cílů a smyslu společnosti je dlouhodobě neudržitelný. Společnost v tomto smyslu již informovala vlastníky společnosti a od roku 2016 předpokládá finanční výpomoc formou provozní dotace Dočasně volné peněžní prostředky jsou zhodnocovány prostřednictvím spořícího účtu, kde jsou volné finanční prostředky uloženy na delší dobu nicméně nejsou termínované. Společnost tak Strana 9 / 13

10 disponuje poměrně operativními nástroji řízení cash flow, čímž si zachovává dostatečnou míru likvidity potřebnou pro dostání svých veškerých finančních závazků. Kladný hospodářský výsledek bez provozní dotace majoritního akcionáře se daří dosahovat od r a to i přes globální hospodářskou krizi, která tlačila firmy k úsporám a konkurenci v rámci obdobných institucí, ale i v podobě zvyšující se nabídky nebytových prostor v Ostravě. Pozitivně z hlediska rozvoje regionu, ale s negativním dopadem na hospodaření, lze vnímat odchod firem z důvodu jejich růstu a tak nedostačující kapacity ze strany VTPO. Z titulu formy společnosti se dbá na efektivitu vynaložených nákladů ve vztahu k rozsahu použití marketingových nástrojů i personálního obsazení. Rozsah realizovaných akcí a nákladů na ně je uvažován v minimálním rozsahu s maximálním důrazem využití vlastních zdrojů společnosti (finančních a personálních) a hledání dotačních titulů vhodných k financování. VTPO je společnost zřízena ze zákona za účelem dosažení zisku, zároveň plní poslání, které nepřináší žádné či omezené výnosy, ale o jehož smyslu nelze diskutovat. Poskytování cenově zvýhodněných služeb firmám a úhrada nákladů spojených s nájmem objektů vlastníku, značně snižuje možnost investovat prostředky do těchto akcí, jejichž přínos je evidentně nefinanční a celospolečenský. Cílem těchto aktivit je jednak propojit již zavedené firmy s těmi začínajícími a případně s lidmi a studenty mající inovační potenciál. 4. Investice Vlastní zdroje v souladu s investičním plánem na rok 2014: V souladu s usnesením DR dne , kdy byl navýšen investiční rozpočet o 350 tis. Kč, bylo pořízeno gastro zařízení včetně souvisejících prací. Pořízení gastra zařízení proběhlo na základě výběrového (poptávkového) řízení. (Restaurace zahájila svou činnost dne ). Pol. Název investiční akce pro rok 2014 Rozčlenění Plán v Kč bez DPH firma Skutečnost 1. Pořízení gastronomického vybavení do kuchyně Gastro zařízení Daniel Majer ,-Kč DM Gastro elektroinstalace p. Moldřík ,-Kč plyn p. Lassak 4 967,-Kč vzduchotechnika ,-Kč Daniel Majer ,-Kč DM Gastro ostatní vybavení zatemnění Ikea ,-Kč Celkem ,-Kč ,-Kč Ve spolupráci s novým podnájemcem restaurace a na základě technického stavu stávajícího zařízení, bylo vybráno gastro zařízení, které je nezbytně nutné pro plnohodnotný provoz kuchyně. Bylo realizováno výběrové řízení na dodávku konkrétních zařízení. Současně s dodávkou nových zařízení bylo nutné provést úpravu elektroinstalace, plynoinstalace a vzduchotechniky. Po zhodnocení vyčerpaných prostředků investice bylo za zbývající část pořízeno zastínění restaurace v souladu s návrhem podnájemce. Žádné. 5. Přijaté dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Strana 10 / 13

11 Graf č. 4 Výkony na 1 Kč osobních nákladů 4,50 4,00 3,50 3,80 4,11 3,61 3,37 3,00 2,74 2,50 2,00 1,50 1,00 0, Graf č. 5 Meziroční vývoj výkonů, přidané hodnoty, osobních nákladů a hospodářského výsledku Tis. Kč Výkony Přidaná hodnota Osobní náklady HV za účetní období Strana 11 / 13

12 6. Výkazy Rozvaha (za období 2012 až 2014) Údaje v celých tisících Kč Označe ní AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3 Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.III. Finanční dlouhodobý majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.5. Zboží C.II Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. D.I. D.I.1. D.I.3. Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Označení PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1: Základní kapitál A.I.3. Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělit. fondy a ostatní fondy ze zisku A.III.1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.III.2 Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetní období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodního styku B.III.5. Závazky k zaměstnancům Strana 12 / 13

13 B.III.6. B.III.7. B.III.8 B.III.10. B.III.11. B.IV. C.I. C.I.1. C.I.2. Závazky ze sociálního zabezpečení Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Výsledovka (za období 2012 až 2014) Údaje v celých tisících Kč Označení I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. II.1. II.3. B. B.1. B.2. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. C.1. C.2. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady C.3. C.4. D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhod. nehmot. a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a oprav. pol. v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. Splatná Q.2. Odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Strana 13 / 13

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0,

V ý r o č n í z p r á v a 2 0, Výroční zpráva 20, Obsah I. Úvodní slovo předsedy představenstva 1 II. Společnost Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. v roce 2003 2 2. 1. Základní údaje o společnosti (ke dni 31. 12. 2003) 2 2. 2.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ZJEDNODUŠENÍ INOVACE UŽITEK ON-LINE GLOBÁLNÍ SLUŽBY V KLÍČOVÝCH OBLASTECH Vážení kolegové, obchodní partneři, přátelé, dovolte,

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více