Změny v AdmWin ve verzi 2.20 od 2.15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny v AdmWin ve verzi 2.20 od 2.15"

Transkript

1 Změny v AdmWin ve verzi 2.20 od 2.15 Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!! Před instalací nové verze nutno provést zálohování! 1. Zálohování a obnova 1.1 Změna v zadávacím okně Přepracováno uživatelské rozhraní nabídky akcí, které je možné provést. Z této nabídky je vypuštěna záloha a obnova na FDD (na disketovou mechaniku A:) z důvodu již mizivého používání. V případě potřeby jsou tyto volby nahraditelné volbou zálohování a obnovy na jiný disk - do Umístění zálohy zadat nebo vybrat disketovou mechaniku A:. 1.2 Obnova dat z verze nižší Byla připuštěna možnost obnovení dat ze zálohy verze nižší, než je používaná. Na tuto skutečnost se zobrazí upozornění s dotazem, přejete-li si opravdu provést obnovu z těchto dat. V případě: - kladné odpovědi se jen provede obnova dat a program AdmWin se ukončí. Při jeho následném spuštění se nabídne provedení převodu dat do aktuální verze. - záporné odpovědi se obnova dat neprovede. V platnosti zůstává, že obnova dat se odmítne vždy v případě, že v záloze byla zjištěna data verze vyšší nebo jiného určení (data DE nemohou přijít do složky, kde byla původně instalována data pro PU a naopak). 2. Rekonstrukce indexů 2.1 Změna v zadávacím okně Doplněno zaškrtávací pole: "Odstranit zrušené záznamy" odstraní z datových tabulek zrušené záznamy. Při otevření okna pro indexování je vždy zaškrtnuto. Vysvětlení: I zrušené záznamy v databázových tabulkách (datových souborech) stále fyzicky stále existují a jen mají příznak, že jsou zrušeny. Jejich fyzickým odstraněním se může zpracování některých úloh zefektivnit, ale rekonstrukce indexů trvá o něco déle a při práci po síti je vyšší pravděpodobnost nedokončení v důsledku chvilkových výpadků v síťovém propojení na server. 2.2 Při startu programu Do oblasti voleb Po spuštění programu v okně Při startu programu a jiná celková nastavení doplněno pole: Provést rekonstrukci indexů po spuštěních při dosažení zde zadaného počtu spuštění programu se při jeho spuštění začne automaticky provádět rekonstrukce indexů. Zadání hodnoty nula tuto funkčnost potlačí. Při instalaci nových dat je přednastavenou hodnotou 5. Tato možnost je pro síťovou licenci neaktivní. Poznámka - Pokud je při spuštění programu zjištěno, že předchozí zpracování nebylo korektně ukončeno, spustí se automaticky rekonstrukce indexů (také jen v případě, že se nejedná o síťovou licenci). 3. Účetnictví 3.1 Výpisy pokladních dokladů V nabízeném seznamu možností výpisů nad seznamem pokladních dokladů po volbě menu Tisky poklad.dokladů přejmenována první možnost na "Předformátovaný výpis se součtem" řádkový výpis zobrazeného seznamu pokladních dokladů s pevně daným formátem sloupců a součtem vybraných dokladů na konci výpisu. A doplněna druhá možnost: "Jen opis aktuálně zobrazeného seznamu" řádkový výpis zobrazeného seznamu pokladních dokladů se sloupci v pořadí a šířce dle aktuálně nastaveného seznamu. 3.2 Výpisy účtenek Výpis účtenek nad jejich seznamem doplněn o možnosti formátování výpisu účtenek volbou z nabízeného seznamu. "Předformátovaný výpis se součtem" řádkový výpis zobrazeného seznamu účtenek s pevně daným formátem sloupců a jejich součtem na konci výpisu. "Jen opis aktuálně zobrazeného seznamu" řádkový výpis zobrazeného seznamu účtenek se sloupci v pořadí a šířce dle aktuálně nastaveného seznamu. "Tisk jednotlivých dokladů - jeden na 1 A4" tisk jedné účtenky na jednu stranu formátu A4. Tiskne se na levou polovinu - druhá zůstává pro nalepení obdrženého dokladu. "Tisk jednotlivých dokladů - 2 pod sebe na 1 A4" tisk 2 účtenek na jednu stranu formátu A4 - do horní a spodní poloviny. Tisknou se vlevo - pravá je určena pro nalepení dokladu. Do všech uvedených možností výpisů jsou zahrnuty v seznamu aktuálně vybrané účtenky a v třídění daném aktuálním nastavením pro rychlé hledání.

2 3.3 Vlastní zpracování (jetí) roční uzávěrky Doplněna možnost vymazání archivu příkazů k úhradě pod datem roční uzávěrky pomocí zaškrtávacího pole v zadávacím okně v oblasti "Volby odmazání evidencí - do data... : "Archiv příkazů k úhradě" při zaškrtnutí budou vymazány (odstraněny) příkazy k úhradě z archivu příkazů k úhradě s datem vystavení nižším datu za tímto zaškrtávacím polem. 4. Zakázky - nastavení Doplněno zaškrtávací pole: "Při fakturaci do 'Popis.-pozn.' na faktuře převést 'Název' zakázky" při zaškrtnutí bude do pole 'Popispozn.' v záhlaví faktury přesunut údaj 'Název' ze zakázky, jinak text Ze zakázky č.. s číslem zakázky. Číslo zakázky je na faktuře zobrazeno mimo popis jen v případě, je-li v nastavení fakturace zaškrtnuto "Umožnit změnu čísla zakázky na vydané faktuře (i zálohové)". Číslo zakázky je také v seznamu faktur. 5. Faktury 5.1 Výběr nad seznamem faktur Rozšířen o výběr na datum vystavení faktury v rozlišení k datu uskutečnění plnění. 5.2 Rychlé hledání (třídění-řazení) seznamu faktur Pro všechny druhy faktur (přijaté, vydané, zálohové) rozšířeno o možnost přepnutí třídění (řazení seznamu) dle názvu dodavatele-odběratele. Přitom stále zůstává v platnosti, že rychlé vyhledávání probíhá okamžitě po zadání každého znaku. Vyhledává se název firmy začínající zadanými znaky (nerozlišuje se velikost písma). Vedle toho zůstává i (pomalé) hledání, kde se hledá zadaný řetězec vyskytující se kdekoliv názvu firmy. Důvodem je vyhledání faktur, které jsou sice na jednoho a téhož odběratele, ale s jinak zadaným názvem. Např. Čermák Jaroslav a Jaroslav Čermák budou funkcí výběru i pomalého hledání nalezeny obě po zadání Čerm. Při rychlém hledání jen faktura na Čermák Jaroslav. 5.3 Upomínky - penalizace faktur vydaných Do okna tisku upomínkového - penalizačního dopisu doplněno: "Tisknout razítko a podpis" zaškrtávací pole, při jehož zaškrtnutí bude vytištěn obrázek s razítkem a podpisem vpravo pod vlastní text dopisu. Určení souboru s obrázkem a podpisem a jeho velikost se přebírají z nastavení pro tisk faktur. V pod datem vystavení je místo vystavení upomínkového - penalizačního dopisu. 6. Zásoby 6.1 Výběr nad seznamem zásob Doplněn o zaškrtávací pole: S cenou prodejní pod pořizovací v cen.úrovni" vybere skladové karty, kde je cena prodejní nižší průměrné pořízení (tzv.záporný rabat). Porovnání probíhá k prodejním cenám v cenové úrovni určené rozbalovacím seznamem nad tímto zaškrtávacím polem. 6.2 Dodací listy Do záhlaví dodacích listů byl doplněn údaj: vyfakturováno zaškrtávací pole, které je příznakem, zda dodací list byl již vyfakturován, či nikoliv. Pokud je dodací list spojen s fakturou, je uživatelsky neaktivní - k zaškrtnutí dojde automaticky při spojení dodacího listu s fakturou. Odpojit a tím zrušit příznak vyfakturování lze jen opět z faktury. Používejte přímo jen v případech, kdy dodací list nebude přímo fakturován - např. je-li uhrazen hotově přes pokladnu. 6.3 Prodejky Doplněna možnost změnit si přednastavený název - nadpis dokladu Doklad o nákupu a ceně na jakýkoliv jiný, který se bude tisknout na doklad při tisku na formát A4. V nastavení prodejek, v oblasti Nastavení tisku prodejky doplněno pole: Název - nadpis dokladu zde uvedený text bude tištěn v pozici názvu - nadpisu dokladu při tisku prodejky na papír formátu A4. Je v něm přednastaven text Doklad o nákupu a ceně. 7. Mzdy 7.1 Tiskopis žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené na měsíčních daňových bonusech Upraven dle nového tiskopisu MFin 5241 vzor č. 6. V souvislosti s tím bylo rozšířeno i zadávací okno pro tisk tohoto tiskopisu o údaje: "c) Žádám o převedení měsíčního daňového bonusu vyplaceného z vlastních finančních prostředků ve prospěch jiného daň.subjektu" uvede se název jiného daňového subjektu, v jehož prospěch se celá nebo jen část částky měsíčního daňového bonusu vyplacené z vlastních finančních prostředků (ř.3 tabulky) má převést. DIČ DIČ tohoto jiného daňového subjektu "- na úhradu nedoplatku daně" přesné označení daně, na kterou se má částka použít

3 "u správce daně" označení FÚ (název správce daně), u kterého je nedoplatek daně uvedeného daňového subjektu evidován "v částce" výše částky, která se má převést. Součet všech částek k převedení, vrácení či ponechání, nesmí být vyšší než částka měsíčního daňového bonusu vyplacená z vlastních finančních prostředků uvedená na ř. 3 v tabulce. 7.2 Změny v oblasti sociálního pojištění Nejzásadnější změnou je změna okruhu nemocensky pojištěných osob. Nově jsou od účastni nemocenského pojištění: - dohody o provedení práce v měsících, kdy započitatelný příjem přesáhl ,- - členové družstev, u kterých je zrušena podmínka pracovního vztahu k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní právní vztah vykonávají práci pro družstvo - společníci a jednatelé s.r.o. a komanditisté k.s., kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni - likvidátoři a prokuristé, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, a vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob podle 167c zákona o nemocenském pojištění, které jsou v České republice zapsány v obchodním rejstříku. Podmínky účasti na nemocenském i důchodovém pojištění jsou pro výše uvedené osoby stejné jako pro ostatní zaměstnance, tj. nepřetržitá účast na pojištění trvá, je-li sjednán měsíční příjem aspoň Kč. Pokud mají sjednán nižší příjem nebo nemají příjem sjednán vůbec, jde o tzv. zaměstnance malého rozsahu, kteří jsou pojištěni jen v těch měsících, ve kterých dosáhnou příjmu aspoň ve výši Kč. Poznámka: Jsou-li tyto osoby v uvedené funkci činné již v roce 2011 a v činnosti pokračují dále i v roce 2012, vzniká jim účast na pojištění při splnění stanovených podmínek od Zaměstnavatel je pak povinen podat oznámení o jejich nástupu do zaměstnání do Toto oznámení však zaměstnavatel nepodává, pokud jej již podal z důvodu účasti na důchodovém pojištění před Pokud jsou tyto osoby zaměstnanci malého rozsahu, zaměstnavatel podává oznámení o nástupu do zaměstnání až tehdy, jakmile poprvé vznikne účast na nemocenském pojištění (dosáhnou příjmu aspoň ve výši Kč), a to do konce následujícího kalendářního měsíce. Další změnou je zastropování soc.pojištění rozdílně od zdravotního - 48 násobek průměrné mzdy, zdravotní zůstává na 72 násobku. V souvislosti s tím se v AdmWin upravuje: Číselník druhů činností V upgrade je doplněn nový číselník druhů činností, který se nabízí na při volbě druhu činnosti na kartě zaměstnance a v hodnotách pro mzdy po stisku tlačítka Druhy činností. Původní číselník zůstává zachován, ale je přístupný jen pro výpisy za roky , např. tisk mzdového listu apod. Pozor! Na kartě máte při aktualizaci na tuto verzi programu kód druhu činnosti ještě dle původního číselníku. Neměňte jej do doby ukončení mezd za r.2011!! Před předzpracováním mezd prověřte u všech pracovníků, kterým bude počítána mzda za 1/2012, zda jim není nutno změnit tento kód činnosti dle nového číselníku. Jedná se především o společníky, jednatele, družstevníky a dohody o provedení práce!!! Nastavení hodnot pro mzdy V oblasti pro výpočty pojištění: - odstraněn údaj: Rozhodný příjem pro důchodové pojištění (Rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění u společníků - jednatelů (bez účasti na nem.pojištění) - přejmenován údaj Max.vyměř.základ na rok na Max.vyměř.základ na rok pro zdravotní poj. maximální vyměřovací základ za rok pro zdravotní pojištění, po jehož dosažení se pojistné již nevypočítává a neodvádí - doplněn údaj - Max.vyměř.základ na rok pro sociální poj. maximální vyměřovací základ za rok pro sociální pojištění, po jehož dosažení se pojistné již nevypočítává a neodvádí. Doplněny nové hodnoty pro mzdy známé k Karta zaměstnance Údaj: - bez účasti na nem.pojištění zůstává v programu na kartě do doby pro zpracování mezd za období před r Pro zpracování mezd od ledna 2012 počínaje, pokud jej máte pro společníky, jednatele, komandity nebo členy zaškrtnuto, pak toto zaškrtnutí u uvedených pracovníků zrušte! Současně zvažte, zda jejich příjem nespadá pod kategorii zaměstnání malého rozsahu a zaškrtávací pole uvedeného označení zaškrtněte. Pokud jste měli pro tyto pracovníky založeny 2 karty, pak kartu druhou ukončete k datu Dále také zkontrolujte u těchto pracovníků, jaký mají přiřazen Druh činnosti a popřípadě upravte! - "samoživitel s dítětem v péči do uk.škol. doch." zůstává v programu na kartě. Používá se při výpočtu vyloučených dob při OČR z hlediska důchodového pojištění v předzpracování mezd. Pokud není zaškrtnuto, může být maximálně 9 dní, je-li zaškrtnuto, může být maximálně 16 dní.

4 7.2.4 Změny ve výpočtu mezd Zpracování mezd za období do ledna 2012 zůstává v systému beze změny. Počínaje lednem 2012 se mění: - V předzpracování i vlastním výpočtu je ignorován údaj bez účasti na nem.pojištění na kartě pracovníka, tj. je proveden výpočet sociálního pojištění (důchodového i nemocenského) v plné výši. - Pokud při výpočtu mzdy není na kartě pracovníka zaškrtnut údaj počítat pojištění a částka příjmů překročí ,- a druh činnost je T,U,V,W,X,Z nebo Z, bude proveden výpočet pojištění (sociálního i zdravotního) stejně, jako by měl údaj počítat pojištění zaškrtnut. - Součet dosažených vyměřovacích základů sociálního a zdravotního pojištění se porovnává každý zvlášť ke své vlastní maximální hranici nastavené v hodnotách pro mzdy Výpisy z mezd Ve výpisech, kde lze volit Druh činnosti se nabízí číselník druhů činností dle zadaného roku pro výpis mezd Výběr pracovníků a mezd Pod rozevíracím seznamem Druh činnosti doplněn další rozevírací seznam.. - do 2012, kde se nabízí číselník druhů činností platný do r.2012 (platný do konce r.2011). Upozornění! K tomu je zapotřebí si uvědomit, nad jakým obdobím mezd se výběr provádí z hlediska platnosti různých číselníků a u evidence pracovníků podle toho, dle jakého číselníku je druh činnosti na jejich kartách. 8. DPH 8.1 K změně sazeb DPH Upozornění: Po záznamu dokladů za r.2011 a před prvním záznamem dokladů za r.2012, si v základních údajích změňte sníženou sazbu DPH na 14% a do přechodné snížené uveďte 10%. V souvislosti s tím byla doplněna i kontrola v záznamech DPH na použité sazby - podle data je kontrolována sazba. Do funkce změny sazeb na skladových kartách a v cenících, která se nabídne po změně sazby v základních údajích, byla doplněna změna sazby DPH i do nesplněných požadavků zákazníků. Z důvodu častých změn sazeb DPH, kdy si uživatelé v nastavení sazeb prohodili sníženou se základní a respektování sazby předchozích období (splátky leasingů apod.), byla v systému zavedena hranice, pod kterou se jednalo o sníženou sazbu pro výkazy a výpisy DPH. Tato hranice byla 14 a více než deset let postačovala. Pro rok 2012 již nikoliv a pro správnou funkčnost rozborů a výpisů se použití nižších verzí AdmWin nedoporučuje. 8.2 Evidence pro daňové účely V souvislosti s 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH - poskytnutí stavebních nebo montážních prací, který nabývá účinnosti 1. ledna 2012, došlo ke změně XML struktury formuláře "Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a zákona o DPH". Změna se týká zejména položky "Kód předmětu plnění"; zde přibyl kód číslo 4, jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92e zákona o DPH - poskytnutí stavebních nebo montážních prací. V této položce došlo k úpravě také v případě zdanitelného plnění podle 92c zákona o dani z přidané hodnoty - odpadový materiál - zboží uvedené v příloze č.5 zákona. Pro r se uvede číslo 5. Pro r.2011 se použije konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o dani z přidané hodnoty. Další změnou je, že pro plnění dle 92e zákona o DPH (stavební a montážní práce, se neuvádí rozsah a jednotka plnění. V těchto bodech se mění i popis záznamů do evidence pro daňové účely v záznamech DPH: Kód plnění - kód předmětu plnění - jednomístné číslo 1, 2, 4 nebo 5, a to: 1: jedná-li se o plnění dle 92b dodání zlata 2: jedná-li se o plnění dle 92d obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 4: jedná-li se o plnění dle 92e poskytnutí stavebních nebo montážních prací 5: jedná-li se o plnění dle 92c zboží uvedené v příloze č.5 zákona (odpad-šrot) - od r.2012 Jen pro r se u plnění dle 92c zákona použije konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží uvedeného v příloze č.5 zákona. Množství rozsah plnění - uvede se údaj o množství (rozsah plnění) v měrných jednotkách (resp. kusech u povolenek na emise skleníkových plynů), nastavených podle vyplněného kódu předmětu plnění. Jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92e - neuvádí se, jinak je povinné (zaokrouhlené na celé jednotky). Jednot. rozsah plnění - měrná jednotka pro plnění dle 92e se nevyplňuje, jinak je uvedení hodnoty povinné a jsou možné jen: - gram pro plnění podle 92b - kus pro plnění dle 92d - kilogram pro plnění podle 92c V souvislosti se změnou kódu předmětu plnění se mění i popis údaje SKP: - Na skladových kartách pro odpadový materiál (šrot) uvádějte pro plnění od r.2012 hodnotu 5, pro r.2011 se uvádí hodnoty dle číselníku v příloze č.5 zákona o DPH

5 - V ceníku prací nastavte hodnotu 4 pro stavební nebo montážní práce Jen DE Upřesněny hodnoty pro výpočet pojištění za r.2011 a doplněny hodnoty pro výpočet záloh na rok Poznámka. Pokud se nabízí hodnoty z předchozích verzí programu, pak hraniční údaje pro výpočet pojištění (maximální nebo minimální vyměřovací základ, min.záloha pro zdravotní pojištění), pak tyto údaje vynulujte a okno ukončete stiskem OK. Při opětovném otevření se nabídnou nové. Tento mechanizmus je v programu pro případy, kdy ještě v době aktualizace tohoto programu nejsou známy přesné údaje - uživatel si je může zadat sám a program mu je nesmí přepsat. Z pokynu GFŘ D - 6 K 7b Příjmy a výdaje v cizí měně evidované v daňové evidenci se přepočítají podle 38 zákona. V daňové evidenci se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatku devizového účtu nebo valutové pokladny, ani se nepřeceňují pohledávky nebo závazky v cizí měně.

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Při přechodu na verzi 2.60 se provádí rozsáhlý update, který může na větším objemu dat trvat dosti dlouho. Před instalací nové verze nutno provést zálohování!!! Zálohy

Více

Rozdíly v AdmWin verze 1.9 od verze 1.88

Rozdíly v AdmWin verze 1.9 od verze 1.88 1.1.2009 Rozdíly v AdmWin verze 1.9 od verze 1.88 1. Obecné - téměř u všech vystavovaných dokladů (faktury, dodací list, zakázkový list apod.) doplněno nastavení, kdo doklad vyřizuje a telefon na něj s

Více

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H O B S A H I. OBECNÁ ČÁST...5 Úvodní informace...5 Základní princip...5 Použití v síti...6 Technické požadavky...6 Tisk na tiskárnu v textovém režimu...6 Ochrana systému...7 Speciální verze...7 Rady na

Více

Popis změn verze 2010.5

Popis změn verze 2010.5 2010 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2010.5 FUKSA s.r.o. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré zde

Více

Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.)

Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.) Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.) Doporučené kroky pro založení nového účetního roku 2010 v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Legislativní

Více

DPH v Exact Globe Next 2013

DPH v Exact Globe Next 2013 DPH v Exact Globe Next 2013 Tento dokument obsahuje komplexní informace týkající se nastavení číselníků v software Exact Globe Next, potřebných pro správné fungování DPH a souhrnného hlášení, včetně změn,

Více

Kontrolní hlášení. Pokladna

Kontrolní hlášení. Pokladna Kontrolní hlášení V číselníku kódů DPH je nejprve potřeba nastavit druh sazby DPH, pozice č. 1 platná od 1.1.2011 se potom použije pro vlastní výběr kódů DPH do jednotlivých částí kontrolního hlášení.

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace V Přerově, 18. června 2012 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.51 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

2.2. Zákonná úprava... 18

2.2. Zákonná úprava... 18 Grand 19.103 - rozdílová pøíruèka Obsah 1 Sleva na sociálním pojištìní.................. 1 1.1. Sleva v programu GRAND................. 1 1.1.1 Kontrolní sestava poèátkù a koncù pracovního pomìru...................

Více

Návod na používání systému pro Fakturaci

Návod na používání systému pro Fakturaci Návod na používání systému pro Fakturaci - Zadejte adresu http://77.104.235.231/ do prohlížeče, objeví se hlavní stránka monitoringu FVE, kde je zobrazen seznam elektráren. Přihlášení do systému - Kliknutím

Více

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi Dne 1. dubna 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která mimo jiné zavedla režim přenesení daňové povinnosti (PDP). Ten je nutné uplatňovat

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Pozn.: Daňové číslo lze kdykoliv později přepsat.

Pozn.: Daňové číslo lze kdykoliv později přepsat. Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH) dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH platné od 1.1.2016. Úpravy aplikace byly navrženy tak, aby kladly na

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI Úvod WinFVS je hlavním modulem FVS a umožňuje v celém rozsahu současnou práci z více pracovních stanic (v síťové instalaci) Umožňuje: Údržbu kmenových souborů - odběrných míst - odběratelů - saldokonta

Více

Návod na instalaci a popis změn

Návod na instalaci a popis změn Návod na instalaci a popis změn (popis změn je uveden v závěru dokumentu) 1. Instalace upgrade 2014.526 Upgrade je možné instalovat až po instalaci a zadání licenčního čísla (nahrání licenční diskety)

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

DENT 12.1 popis novinek

DENT 12.1 popis novinek DENT 12.1 popis novinek Nastavením v předvolbách Parametrech si lze určit, kde má být umístěn kurzor po otevření formuláře nové zakázky Tedy, zda v pořadovém čísle jako dosud, či v položce Odběratel, Příjmení

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.823 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 27.12.2009 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI obsahuje úlohy, které vyžadují exclusivní přístup k datovým souborům FVS, to znamená, že ve stejný okamžik nemohou datové soubory používat ostatní uživatelé. Po zadání uživatelského hesla je provedena

Více

Kontrolní hlášení v programu STEP FOX.

Kontrolní hlášení v programu STEP FOX. Kontrolní hlášení v programu STEP FO. V programu STEP FO vzniknul nový výstup Kontrolní hlášení, který se spustí v okně Kontrolní hlášení DPH. Step vygeneruje ML soubor v požadovaném formátu, který obsahuje

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015-1 - I. Popis funkcí Modul Import dat do Pohody je určený uživatelům ES Pohoda a podporuje všechny její verze, tedy MDB, SQL i E1. Zpracovává

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2016

Nové funkcé programu TRIFID 2016 Nové funkcé programu TRIFID 2016 Nové funkce související s Kontrolním hlášením Od 1.1.2016 mají plátci DPH povinnost evidovat prodeje nad částku 10 000 Kč včetně DPH, uskutečněné dalším plátcům DPH a nahlásit

Více

Instalace aktualizace

Instalace aktualizace Aktualizace programu MARK - MZDY srpen 2013 Vážení uživatelé, posíláme Vám aktualizaci programu MARK - Mzdy. Instalace aktualizace 1) Před instalací aktualizace doporučujeme provést zálohování dat (tj.

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Popis změn verze 2008.51

Popis změn verze 2008.51 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.51 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

JAZYKOVÉ MUTACE TISKOPISŮ

JAZYKOVÉ MUTACE TISKOPISŮ JAZYKOVÉ MUTACE TISKOPISŮ Modul pro ÚČTO 2010 MODUL 35 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Jazykové mutace tiskopisů pro Účto 2010. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Popis změn kontrolní hlášení

Popis změn kontrolní hlášení 2G 2015 komplexní ekonomický systém Popis změn kontrolní hlášení Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 Úvod Program Evidence a opravy dlouhodobého drobného hmotného majetku Pracuje dle následujícího grafu : Nákup Pořízený nový majetek Převod První výdej Vyřazení

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2016.1.01 PERZONALISTIKA Komplet Pracovníci Evidence pracovníků Suma Evidence pracovníků Počet aktivních pracovníků,

Změny v DUNA/MZDY, verze 2016.1.01 PERZONALISTIKA Komplet Pracovníci Evidence pracovníků Suma Evidence pracovníků Počet aktivních pracovníků, Změny v DUNA/MZDY, verze 2016.1.01 PERZONALISTIKA Pracovníci Evidence pracovníků v ovládacím panelu při volbě tlačítka Suma je v okně Evidence pracovníků doplněna položka Počet aktivních pracovníků, což

Více

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 1 Základní informace: Program FAKTURACE slouží k vystavování a

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace

1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace Obsah 1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace...2 1.1. Algoritmy výkazů...2 1.2. Distribuce algoritmů výkazů...4 1.3. Formy prezentace výkazů (formulář)...5 1.4. Katalog výkazů...5 1.5. Příprava

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 10. 4 Ovládání programu... 11. 5 Začínáme... 16

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 10. 4 Ovládání programu... 11. 5 Začínáme... 16 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Změnové řízení... 3 1.1. Odstěhování uživatele... 3 1.2. Nastěhování uživatele... 3 1.2.1. Nastavení parametrů pro nastěhování uživatele... 3 1.3. Založení předpisu... 3 1.4.

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

export přiznání k DPH do EPO

export přiznání k DPH do EPO software MAUS 16.xx podvojné finanční účetnictví hospodářských a neziskových organizací pro rok 2016 verze 16.09 19.5.2016 1. Oprava tvorby Kontrolního hlášení. 2. Oprava hlášených chyb při spuštění SW

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): 2/01/1.2/27/01

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Více

Kontrolní hlášení DPH 25.5.2016

Kontrolní hlášení DPH 25.5.2016 Kontrolní hlášení DPH 25.5.2016 Kontrolní hlá š ení DPH Obsah Zařazení dokladu do kontrolního hlášení... 3 Kódy DPH... 3 Klient... 3 Doklad protistrany... 4 Řádky plnění... 4 Část A... 5 A.1. Přenesená

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

Metodický pokyn č. 3/2007. k zápočtu úhrady prokazatelné nezbytné spotřeby energií pro účely příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení

Metodický pokyn č. 3/2007. k zápočtu úhrady prokazatelné nezbytné spotřeby energií pro účely příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky Č.j.: 2007/ 21736-21 V Praze dne 27.3.2007 Vyřizuje: PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 3/2007 k zápočtu úhrady prokazatelné nezbytné

Více

Uživatelská příručka pro MPU internetbanking

Uživatelská příručka pro MPU internetbanking Uživatelská příručka pro MPU internetbanking OBSAH 1. Úvod... 3 2. Zkratky a pojmy používané v dokumentu... 3 3. První přístup... 3 Přihlášení pomocí SMS... 4 První přihlášení... 5 Příkaz k úhradě v CZK...

Více

- doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic

- doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic V01.35-24 14.02.2015 - první uvolněná verze programu V01.35-25 15.02.2015 - doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic - po stisku pravého tlačítka myši s ukazatelem nad dlaždicí

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 11Reg5102_16.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 Registrace / oznámení změny*) otisk podacího razítka fi nančního

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Výběrové řízení se neřídí zákonem 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu:

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Uživatelský manuál. pro program DPH_ZMENA. Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu

Uživatelský manuál. pro program DPH_ZMENA. Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu Uživatelský manuál pro program DPH_ZMENA Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu UNICODE SYSTEMS s.r.o. Prosinec 2012 verze dokumentu: Manual DPH 2012 Verze

Více

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Statut Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje Příloha 4 Metodika finančního zabezpečení kurzu dalšího vzdělávání Metodika je vypracována Národním ústavem odborného vzdělávání Praha: METODICKÝ

Více

Novinky v programu MSklad 1.36

Novinky v programu MSklad 1.36 Novinky v programu MSklad 1.36 Směrnice pro sledování finanční bilance a tisk grafické FB (K13601/15S) V modulu Finanční bilance je umístěn tisk grafického znázornění finanční bilance, a současně je zde

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí

S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí Obec: Podmolí 1 Legislativní rámec Poskytování náhrad při pracovních cestách upravují tyto zákony: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, Část

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE 2010 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny ke dni 5. 3. 2010 Týká se i informací k programu Mzdy2010

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE 2010 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny ke dni 5. 3. 2010 Týká se i informací k programu Mzdy2010 Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV 750 00, Bartošova 9 tel.: 581 201 423, fax: 581 705 415 www.em-zet.cz www.leogang.cz ISO 9001:2000 INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE 2010 Účetnictví, Daňová evidence

Více

Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15

Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15 Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15 Na dodaném instalačním CD (popřípadě instalace stažená z internetu) je úplná instalace programového systému AdmWin v.2.15 s update modulem, jenž umí konvertovat

Více

Instalace a popis programu

Instalace a popis programu 1 Instalace a popis programu Milan Hradecký 2 Úvod : Program DANEVID složí k evidenci příjmových a výdejových dokladů, jejich automatickému setřídění podle data a k vytištění potřebných sestav pro zjištění

Více

Výkaz cenové lokality (část a + b)

Výkaz cenové lokality (část a + b) Výkaz cenové lokality (část a + b) 31, 32-CL a): Výkaz cenové lokality (část a) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie uvede požadované údaje samostatně pro každou cenovou lokalitu za licencovanou

Více

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Přihlášení do BLMFisu Každý registrovaný uživatel (zástupce družstva) již získal (nebo bude zasláno) uživatelské jméno a heslo. Tímto jménem a heslem provede

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

KURZY - PRÁCE S CIZÍMI MĚNAMI Modul pro ÚČTO 2016

KURZY - PRÁCE S CIZÍMI MĚNAMI Modul pro ÚČTO 2016 KURZY - PRÁCE S CIZÍMI MĚNAMI Modul pro ÚČTO 2016 MODUL 32 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Kurzy práce s cizími měnami pro Účto 2016. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 216 k provedení některých ustanovení celního zákona Ministerstvo financí stanoví podle 7 zákona č. /216 Sb., celní zákona: 1 Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní,

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vytváření a evidence smluv. 2012 Petr Čulík

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vytváření a evidence smluv. 2012 Petr Čulík PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vytváření a evidence smluv 2012 Petr Čulík Anotace Aplikace slouží uživateli jako nástroj pro vytváření a evidenci jednorázových,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3117

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Platby - pokladny Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Změny právních předpisů upravujících oblast účetnictví územních samosprávných celků a DSO platné od roku 2014

Změny právních předpisů upravujících oblast účetnictví územních samosprávných celků a DSO platné od roku 2014 Změny právních předpisů platné od roku 2014 Obsah: 1. Zákon o účetnictví 1 2. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2009 (verze 7.61 a 7.61a)

Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2009 (verze 7.61 a 7.61a) Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2009 (verze 7.61 a 7.61a) Mzdy za leden 2009 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.61. Na starších verzích, nelze od roku 2009 zpracovávat mzdy! Pokud se po spuštění

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 29. 10. 2014 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 29. 10. 2014 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 29. 10. 2014 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Pokladní systém PD 2002 v1.00 Manuál

Pokladní systém PD 2002 v1.00 Manuál Pokladní systém PD 2002 v1.00 Manuál -1 - -2 - I.1. Hardware Pokladní systém se skládá z počítače, monitoru, klávesnice a tiskárny. Počítač je propojen do lokální počítačové sítě, po které se jsou přenášena

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

UPGRADE 2016. » Návod na instalaci a upgrade nové verze DUEL 12» Nezbytné kroky po převodu dat OBSAH ZPRAVODAJE 2 / 2016 INDIVIDUALITY

UPGRADE 2016. » Návod na instalaci a upgrade nové verze DUEL 12» Nezbytné kroky po převodu dat OBSAH ZPRAVODAJE 2 / 2016 INDIVIDUALITY LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE 2 VYDÁNÍ LEDEN 2016 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE OBSAH ZPRAVODAJE 2 / 2016 INDIVIDUALITY

Více

S telefonem šetřím svůj čas a peníze VODAFONE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300

S telefonem šetřím svůj čas a peníze VODAFONE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300 S telefonem šetřím svůj čas a peníze VODAFONE www.csob.cz Infolinka 800 300 300 Vážený kliente, do rukou se vám dostává brožura, v níž najdete vše, co potřebujete vědět o jednotlivých službách, které můžete

Více

ON-LINE ON-LINE 16 17/2015 VERLAG DASHÖFER. Základ daně. Obsah. Praha 14. srpna 2015. Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury.

ON-LINE ON-LINE 16 17/2015 VERLAG DASHÖFER. Základ daně. Obsah. Praha 14. srpna 2015. Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury. DPH ON-LINE ON-LINE Novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH OLGA HOLUBOVÁ A KOLEKTIV AUTORŮ VERLAG DASHÖFER Praha 14. srpna 2015 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 16 17/2015 Ing. Martina

Více

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Datum: 21.12.2015 Vypracoval: Radim Kopal, Tomáš Vrba Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů, tento dokument Vás seznámí s činnostmi a postupy,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Obsah kapitoly 4.1. Rozvaha a její struktura 4.1.1. Struktura rozvahy 4.1.2. Forma rozvahy Studijní cíle Cílem v této druhé

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních

Více

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž:

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: KAPITOLA 2 Začínáme V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: Jak ZoomText instalujete a aktivujete. Jak ZoomText spustíte a ukončíte. Jak ZoomText zapnete a vypnete. Jak

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

10. Editor databází dotazy a relace

10. Editor databází dotazy a relace 10. Editor databází dotazy a relace Dotazy Dotazy tvoří velkou samostatnou kapitolu Accessu, která je svým významem téměř stejně důležitá jako oblast návrhu a úpravy tabulek. Svým rozsahem je to ale oblast

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

KONTROLA SKLADU KORUNOU ZETZE45

KONTROLA SKLADU KORUNOU ZETZE45 KONTROLA SKLADU KORUNOU ZETZE45 - modul pro STEREO 24 MODUL ZetZe 45 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Kontrola skladu korunou pro Stereo 24. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY:

Více

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 1 VÝBĚR DODAVATELE VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SOFTWARU V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne 26.2.2009 a 12.3.2009 a to vždy od 15 do 17 hodin v

Více