DPH v Exact Globe Next 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPH v Exact Globe Next 2013"

Transkript

1 DPH v Exact Globe Next 2013 Tento dokument obsahuje komplexní informace týkající se nastavení číselníků v software Exact Globe Next, potřebných pro správné fungování DPH a souhrnného hlášení, včetně změn, které vstoupily v platnost

2 Obsah: Legislativa: Legislativa: Legislativa: Legislativa: Zvýšení sazeb na 15% a 21% Registr nespolehlivých plátců DPH... 6 Přiznání k DPH Vzor Hlavní číselníky... 7 Kódy DPH... 7 Úprava kódů DPH při použití volby Typ DPH = Včetně podle zakona (588 Sb. 17). 8 Boxy DPH... 9 Přehled připojení boxů DPH k formuláři Přiznání k DPH...11 Daňový dodavatel...13 Změny v Exact Globe po Kódy DPH...14 Varianta A: manuální definice nových kódů DPH...15 Varianta B: konverze kódů DPH...19 Přiznání k DPH...22 Platný formulář Přiznání k DPH...22 Přehled DPH...22 Připojení období výkazu...23 Předběžný tisk...25 Doporučené kontroly před definitivním tiskem...29 Definitivní tisk...30 Oficiální DPH...31 Úvod...31 Finanční zápis:...31 E-Fakturace...33 Souhrnné hlášení...39 Kódy DPH pro souhrnná hlášení...39 Tisk a odeslání souhrnného hlášení...41 Změny v rozvržení dokumentů (faktury, objednávky, apod.)

3 Legislativa: V souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu byl přijat zákon č. 362/2009 Sb., který mění i zákon o dani z přidané hodnoty. Tato novela zákona o DPH mění s účinností od výše sazeb DPH: snížená sazba se mění z 9% na 10% a základní sazba z 19% na 20%. Další změny se týkají podávání souhrnných hlášení: 102 odst. 1 Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil a) dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, b) přemístění obchodního majetku do jiného členského státu, c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle 17, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu, nebo d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle 9 odst. 1, s výjimkou služeb osvobozených od daně, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby. 102 odst. 2 Souhrnné hlášení se podává formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky, vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými správcem daně. Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby se uvádějí v české měně. 102 odst. 4 až 6 Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění podle odstavce 1 písm. d), podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Pokud plátce podle odstavce 5 podává souhrnné hlášení za každé kalendářní čtvrtletí a v průběhu kalendářního čtvrtletí uskuteční plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), vzniká plátci povinnost v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předcházejí kalendářnímu měsíci, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), povinnost podat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc tohoto kalendářního čtvrtletí, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. a) až c). Tento plátce dále podává souhrnné hlášení podle odstavce 4, a to za každý kalendářní měsíc do konce kalendářního roku, ve kterém uskutečnil plnění podle odstavce 1 písm. a) až c). 3

4 Legislativa: Od 1. ledna 2011 bude v platnosti nový tiskopis přiznání k DPH ( MFin 5401 vzor č. 17) a s ním související nové pokyny k vyplnění ( MFin 5412 vzor č. 13). Poprvé se použije za zdaňovací období leden 2011 nebo 1. čtvrtletí Úpravy jsou prováděny v souvislosti s daňovým řádem, který bude účinný dnem (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), a zejména z důvodu novely zákona o DPH 2011, u které se předpokládá účinnost k Vzhledem k různému datu účinnosti obou nových předpisů bude i pro zdaňovací období leden až březen 2011, resp. 1. čtvrtletí 2011 již použit nový vzor č

5 Legislativa: Dne byla ve Sbírce zákonů vyhlášena velice důležitá tzv. sazbová novela zákona o DPH č. 370/2011 Sb. (dále jen novela ), která s účinností od zvyšuje sníženou sazbu DPH z 10% na 14%. 5

6 Legislativa: Zvýšení sazeb na 15% a 21%. Prezident Václav Klaus podepsal dne novely, které budou platit od : stabilizační balíček (zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů), který zvyšuje sazby DPH na 21 % a 15 %, zavádí solidární daň či zvyšuje paušály pro živnostníky novelu DPH (zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), která má technický ráz. Registr nespolehlivých plátců DPH. Podle stávající úpravy platí, že odběratel (plátce DPH, příjemce zdanitelného plnění) ručí za jistých podmínek za daň ze zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku, která nebyla záměrně odvedena dodavatelem (plátcem DPH, poskytovatelem zdanitelného plnění). Mezi výše zmíněné podmínky patří: 109 odst. 1 zákona o DPH (tzv. znalostní test) odběratel vědět měl a mohl, že daň nebude dodavatelem úmyslně zaplacena, nebo se dodavatel úmyslně dostane do platební neschopnosti, nebo dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. 109 odst. 2 zákona o DPH odběratel vědět měl a mohl, že úplata za zdanitelné plnění je bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny. Přiznání k DPH Vzor 18. Od 1. ledna 2013 bude v platnosti nový tiskopis přiznání k DPH Vzor 18. 6

7 Hlavní číselníky kódy DPH boxy DPH daňový dodavatel Kódy DPH Definice kódů DPH se provádí v menu [Systém / Hlavní / Země / Kódy daní], například: 7

8 Úprava kódů DPH při použití volby Typ DPH = Včetně podle zakona (588 Sb. 17) Při použití kódů DPH včetně dle výše uvedeného zákona je třeba upravit procentní sazbu tak, aby odpovídala koeficientu pro výpočet částek DPH. Následující skripty je nutné spustit nástroji SQL serveru po tvorbě nebo každé změně příslušných kódů DPH: update btwtrs set btwper = where round(btwper,0) = 15 and exclus = 'I' update btwtrs set btwper = where round(btwper,0) = 21 and exclus = 'I' Vzorce použité pro výpočet: 15%: 15/115 = 0,1304 (zaokrouhleno na 4 desetinná místa) Základ DPH (%): 1-0,1304 = 0,8696 Proc. sazba DPH: ((1/0,8696) 1) x 100 = 14, %: 21/121 = 0,1736 (zaokrouhleno na 4 desetinná místa) Základ DPH (%): 1-0,1736 = 0,8264 Proc. sazba DPH: ((1/0,8264) 1) x 100 = 21,

9 Boxy DPH Boxy DPH představují vazbu na formulář přiznání k DPH a jsou standardně vytvářeny při instalaci a není nutné je vytvářet manuálně. Jejich připojení se provádí v údržbě kódů DPH (viz výše) v záložce Boxy DPH. Příklad připojení kódu DPH P20 do řádku 1 v Přiznání k DPH (vzor 17) - v tomto případě je potřeba připojit jak box pro základ, tak i pro částku DPH: 9

10 Příklad připojení kódu pro odečitatelnou DPH (Reverse charge)v Přiznání k DPH (vzor 17) - v tomto případě je potřeba připojit box pro základ i částku DPH, a to pro prodej i nákup. To znamená, že musí být připojeny 4 boxy DPH): 10

11 Přehled připojení boxů DPH k formuláři Přiznání k DPH Vzor (rok ): 11

12 Vzor 17 (od roku 2011) a Vzor 18 (od roku 2013, pouze malé změny v textu): 12

13 Daňový dodavatel Tzv. Daňový dodavatel je systémem vytvořený dodavatel, který slouží pro registraci veškerých transakcí spojených s DPH a jeho definice ovlivňuje zpracování DPH: 13

14 Změny v Exact Globe po Následující část dokumentu popisuje úpravy, které je potřeba v souvislosti s legislativními změnami k provést v Exact Globe. Kódy DPH V souvislosti se změnou procentní sazby DPH z 14 na 15% a z 20 na 21% je potřeba provést následující změny v definici kódů DPH: Varianta A: manuální definice nových kódů DPH Varianta B: konverze kódů DPH o Tato funkčnost je dostupná od verze 395. o Použití této metody vyžaduje před spuštěním konverze provedení zálohy a zároveň by nikdo neměl příslušnou administrativu používat. o Doporučujeme kontaktovat oddělení podpory zákazníků. 14

15 Varianta A: manuální definice nových kódů DPH Nové kódy DPH je možné vytvářet v menu [Systém / Hlavní / Země / Kódy daní]. Tímto způsobem budou vytvořeny nové kódy DPH, které budou použity pro nové procentní sazby. Příklad nového kódu pro nákup se základní sazbou 21%: 15

16 Boxy DPH je potřeba připojit obdobně jako u existujících kódů DPH: Při použití manuální tvorby nových kódů DPH bude potřeba provést změny v definici odběratelů, dodavatelů a položek a zároveň provést úpravu DPH v otevřených nákupních a prodejních objednávkách, fakturách apod. 16

17 Položky lze upravit jednotlivě v menu [Zásoby / Položky / Údržba] nebo hromadně pomocí dávkové aktualizace použitím tlačítka Dávková aktualizace : Úpravu odběratelů a dodavatelů je možné na uživatelské úrovni provést pouze manuálně v menu [Účetnictví / Odběratelé / Údržba] nebo [Účetnictví / Dodavatelé / Údržba]. V případě nutnosti změny velkého počtu odběratelů nebo dodavatelů lze použít skript pro úpravu v databázi (v tomto případě kontaktujte oddělení podpory zákazníků, prosím). 17

18 Změna DPH v otevřených objednávkách, fakturách atd. se provede ručně v příslušných aplikacích: [Nákup / Zápisy / Nákupní objednávky] [Nákup / Zápisy / Rámcová nákupní objednávka / Vložení] [Objednávka / Zápisy / Prodejní objednávky] [Objednávka / Zápisy / Opakované prod. objednávky / Údržba] [Fakturace / Zápisy / Faktury] [Fakturace / Zápisy / Přímé faktury] [Fakturace / Zápisy / Opakované faktury / Vložení] 18

19 Varianta B: konverze kódů DPH Tuto volbu je výhodné použít, existuje-li v systému větší počet prodejních, nákupních, servisních objednávek nebo nabídek. Poznámka: Jak zmíněno výše, tato funkčnost není k dispozici ve všech verzích. Konverze DPH se provádí v menu [Systém / Hlavní / Země / Kódy daní] tlačítko konverze DPH: Pro existující kód DPH, např. P20 (= Prodej, sazba 20%), se zadají nové údaje, jako je popis, procentní sazba a popis procentní sazby. Zároveň se zadá kód DPH, na který bude překódován starý kód DPH (např. PXX, který již nebude v roce 2013 standardně používán). Tento kód nesmí v systému existovat, systém provádí kontrolu, zda již neexistuje. Po stisknutí tlačítka Ano je ještě nabídnuta rekapitulace pro potvrzení správnosti zadaných voleb: 19

20 Po odsouhlasení tlačítkem Pokračovat je po dokončení zobrazena následující informace: Touto konverzí dojde ke změně kódů DPH u historických transakcí (P20 -> PXX) a ke změně procentní sazby DPH v otevřených objednávkách a nabídkách (v závislosti na zvolených parametrech při spuštění): 20

21 2. možnost je tvorba nového kódu DPH: 21

22 Přiznání k DPH Platný formulář Přiznání k DPH od : vzor 16 od : vzor 17 Přehled DPH Před zpracováním přiznání k DPH je primární zdroj informací přehled DPH [Účetnictví / DPH / Statistika / Přehled DPH]. V tomto přehledu jsou zobrazeny transakce DPH, vytvořené v zadaném období. Datum / Datum výkazu / Datum dodání: vyberte příslušné datum pro výběr transakcí Výkaz DPH: vyberte jednu z možností Vše zobrazení všech transakcí Přiřazeno zobrazení pouze transakcí, které byly připojeny k období DPH Definitivní zobrazení pouze transakcí, pro které bylo DPH definitivně zpracováno Ne zobrazení pouze nepřipojených transakcí Výsledkem výběru podle příkladu výše je přehled všech (připojených i nepřipojených, zpracovaných i nezpracovaných) transakcí DPH pro datum výkazu od do , pro všechna hospodářská střediska: 22

23 V přehledu DPH jsou údaje standardně seskupeny podle Boxu DPH a kódu DPH. V případě potřeby je možné toto seskupení změnit - možno nastavit v pravém horním rohu obrazovky: Připojení období výkazu V přehledu DPH je možné provést i připojení k tzv. Období výkazu DPH, pomocí kterého se označí ty transakce, které mají být do příslušného přiznání zahrnuty. Připojení k období výkazu DPH je možné provést hromadně v seskupeném zobrazení: 23

24 Nebo pro jednotlivé faktury (po stisknutí tlačítka Detaily): Okno pro připojení období výkazu DPH se objeví po označení požadovaných řádek a po stisknutí tlačítka Připojení. Pro označování období výkazu DPH doporučujeme použít následující konvenci: 24

25 RRRR-MM, např , apod. V případě dodatečného přiznání může být období DPH označeno takto: RRRR-MM-DD, např D1, D1, apod. Po vyplnění období a stisknutí tlačítka Ano se objevní dotaz, na který odpovězte Ano: Předběžný tisk Pro kontrolu správnosti je doporučováno provést nejprve předběžný tisk Přiznání k DPH. Tato tisk je možné provést v menu [Účetnictví / DPH / Statistika / Přehled DPH] nebo [Účetnictví / DPH / Statistika / Daň z přidané hodnoty], tlačítkem Nové. Po vyplnění příslušných údajů stiskněte tlačítko Začátek: 25

26 V následující obrazovce je potřeba zadat další údaje, na základě kterých bude vytištěn požadovaný formulář: 26

27 První strana tisku obsahuje kontrolní informace: 27

28 Další strana obsahuje formulář Přiznání k DPH: 28

29 Doporučené kontroly před definitivním tiskem 1. Zobrazení zvoleného období výkazu bez omezení data: Touto kontrolou je možné zjistit, zda nebyly k vybranému období výkazu (omylem nebo záměrně) připojeny transakce i z jiného data (v našem příkladu před nebo po prosinci 2010). 2. Kontrola procentní sazby v přehledu DPH: Jedná-li se o odchylku v řádu setin procenta, může to být způsobeno zaokrouhlením DPH na faktuře. Pokud je odchylka vyšší, je potřeba zkontrolovat, zda nedošlo k chybě při vkládání faktury. 29

30 Definitivní tisk Pokud je předběžný tisk v pořádku, je možné provést definitivní tisk, který provede následující činnosti: Vytiskne formulář Přiznání k DPH. Přeúčtuje transakce z účtů DPH na účet DPH, definovaný v údržbě daňového dodavatele, viz výše. Vytvoří závazek (pohledávku) vůči Daňovému dodavateli, která je souhrnem všech transakcí DPH zpracovaných v daném období. Vytvoří dokument s kopií přiznání v menu [Účetnictví / DPH / Statistika / Daň z přidané hodnoty]. Zde je možné zobrazit kopii zpracovaného přiznání. Zablokuje faktury, které byly do zpracování zahrnuty, takže je není možné měnit (kromě změn dostupných pomocí funkce Změna). Tisk se provádí stejným způsobem jako tisk předběžný, pouze vybereme Typ = Definitivní, důležité je i datum a deník, kam se vytvoří transakce přeúčtování DPH: 30

31 Oficiální DPH Úvod V České republice je možné zasílat tuzemské faktury v cizí měně. Pro tyto tuzemské faktury platí, že DPH musí být deklarováno ve standardní měně kurzem podle České národní banky (ČNB). Tento oficiální měnový kurz DPH se může lišit od kurzu, použitého v příslušné faktuře. Počínaje verzí Exact Globe 390 je uživateli umožněno určit oficiální měnový kurz DPH během vkládání nákupních nebo prodejních faktur, viz dokument Release 390: Enhance Official VAT Exchange Rate for Domestic invoices (Czech and Hungarian Legislations). Poznámka: Za tuzemskou fakturu je považována faktura, kde je kód země v adrese odběratele nebo dodavatele stejný, jako v nastavení podniku. Finanční zápis: Základní funkce zápisu do nákupního nebo prodejního deníku zůstává beze změny. Byla ale přidána funkce, zjišťující, zda se nejedná o tuzemskou fakturu v cizí měně. Pokud systém zjistí, že zápis představuje tuzemskou fakturu v cizí měně, bude při uzavírání zápisu zobrazena obrazovka Oficiální: DPH zde je možné potvrdit, popř. změnit informace o DPH (obrazovka Oficiální: DPH se pro prodejní a nákupní deník trochu liší). 31

32 V nákupním deníku bude zobrazena následující obrazovka. Uživatelé musí manuálně vložit základ DPH (CZK) a částku DPH (CZK) tak, jak je uvedeno na nákupní faktuře: Následující obrazovka Oficiální: DPH bude zobrazena v prodejním deníku, měnový kód DPH je povinný. Po zadání měnového kurzu DPH je možné použít tlačítko Přepočítat: DPH pro výpočet částek DPH a základu DPH. Oficiální základ DPH a částka DPH budou uloženy odděleně od existujících hodnot DPH a budou použity během tvorby přiznání k DPH a přehodnocení DPH. 32

33 E-Fakturace Vkládání faktur Prodejní faktury v modulu E-Fakturace: V obrazovce Údaje faktury (aktivované pomocí tlačítka Podmínky v prodejní faktuře) je přidáno pole, kam je možné vložit měnový kurz pro DPH. Na základě tohoto kurzu bude vypočten oficiální základ DPH a oficiální částka DPH a budou uloženy odděleně od existujících hodnot DPH. 33

34 Seskupování faktur Faktury je možné seskupovat tehdy, je-li stejný odběratel, měnový kurz a měnový kurz DPH. Do obrazovky Seskup. faktury byl přidán nový sloupec zobrazující oficiální kurz DPH. 34

35 Rozvržení faktur Oficiální částky DPH je možné tisknout na prodejních fakturách, do rozvržení faktur byla přidána nová pole, viz následující obrázek. Změna také podporuje faktury generované z modulu prodejních objednávek. 35

36 Zpracování přiznání Při zpracování přiznání k DPH systém automaticky použije novou logiku pro přehodnocení tuzemských s DPH. V přiznání k DPH budou použity oficiální částky DPH a při definitivním tisku bude vytvořen opravný zápis (přehodnocení). Samozřejmě mohou existovat i záznamy v cizí měně, které nevznikly z tuzemských faktur. Tyto záznamy by měly být přehodnoceny s použitím existující logiky přehodnocení DPH. Znamená to, že funkce přehodnocení podporuje dva způsoby. a) Tuzemské faktury v cizí měně Při zpracování přiznání k DPH jsou ve výkazu použity oficiální částky základu a DPH (pokud jsou různé od nuly, jinak jsou použity hodnoty ze sloupce Základ DPH a DPH). Během definitivního zpracování přiznání k DPH je vytvořen zápis přehodnocení pro každý použitý kód DPH. Systém zaúčtuje částku přehodnocení DPH, vypočtenou jako rozdíl mezi částkou DPH vypočtenou kurzem použitým ve faktuře a částkou DPH vypočtenou pomocí měnového kurzu DPH. Tvorba tohoto zápisu dodržuje současnou logiku, tj. je použit účet DPH a účet přehodnocení z definice příslušné měny. Jednotlivé vytvořené zápisy přehodnocení mají odlišná čísla zápisu, ale mají stejnou Naší referenci. Po definitivním tisku přiznání k DPH jsou údaje v přehledu DPH aktualizovány, jak je zobrazeno na následujícím obrázku: 36

37 b) Ostatní faktury v cizí měně Je-li zpracováváno přiznání k DPH pro: faktury v cizí měně pro zahraniční odběratele / dodavatele, faktury v cizí měně pro tuzemské odběratele / dodavatele, kde nejsou uvedeny oficiální částky/základ DPH, tj. staré záznamy před implementací této funkčnosti, systém zobrazí následující zprávu: 37

38 Datum dodání v hlavičce prodejní faktury Je-li v Nastavení faktury Měnový kurz zvolena možnost Datum dodání, je datum dodání v hlavičce faktury vždy určeno na základě posledního data dodání z řádek faktury. 38

39 Souhrnné hlášení Kódy DPH pro souhrnná hlášení V souvislosti s rozšířením povinnosti podávat souhrnná hlášení i na některá poskytování služeb (zatímco do konce roku 2009 se do hlášení uváděly pouze dodávky zboží) je potřeba rozlišit pomocí kódů DPH, které transakce budou do souhrnného hlášení zahrnuty a které nikoliv. Příklad kódu DPH, který bude zahrnut do souhrnného hlášení (jako služby): 39

40 Příklad kódu DPH, který NEbude zahrnut do souhrnného hlášení: 40

41 Tisk a odeslání souhrnného hlášení Souhrnné hlášení se vytváří standardním způsobem v menu [Účetnictví / DPH / Statistika / Souhrnné hlášení]. Ve výběrové obrazovce je možné zvolit, zda bude hlášení podáváno měsíčně nebo čtvrtletně s možností vybrat více období DPH: 41

42 Výstupem je následující formulář: Pomocí tlačítka je možné vyexportovat údaje do Excelu, odkud je možné vytvořit XML soubor pro elektronické podání přes Daňový portál 42

43 43

44 Změny v rozvržení dokumentů (faktury, objednávky, apod.) V souvislosti se změnou procentních sazeb bude nutné upravit i rozvržení příslušných dokumentů (nákupní objednávky, prodejní objednávky, faktury, atd.). Změnu je možné provést v menu [Systém / Hlavní / Nastavení]: 44

45 45

verze 3.0.2 11.1.2016

verze 3.0.2 11.1.2016 Kontrolní hlá š ení Instalace a nastavení Instalační balíček obsahuje tyto soubory: VytvorTabulku.exe aplikace, která vytvoří uživatelskou tabulku CZVAT_VETY KontrolniVykaz881vXXADM.GEP definiční soubor

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.20 od 2.15

Změny v AdmWin ve verzi 2.20 od 2.15 Změny v AdmWin ve verzi 2.20 od 2.15 Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!! Před instalací nové verze nutno provést zálohování! 1. Zálohování

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a autorizace Verze: 22122014 Strana 1 (celkem 19) Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a Autorizace příkazů a žádostí pro Banku Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015-1 - I. Popis funkcí Modul Import dat do Pohody je určený uživatelům ES Pohoda a podporuje všechny její verze, tedy MDB, SQL i E1. Zpracovává

Více

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi Dne 1. dubna 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která mimo jiné zavedla režim přenesení daňové povinnosti (PDP). Ten je nutné uplatňovat

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

Popis změn verze 2010.5

Popis změn verze 2010.5 2010 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2010.5 FUKSA s.r.o. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré zde

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 02. 07. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

Pozn.: Daňové číslo lze kdykoliv později přepsat.

Pozn.: Daňové číslo lze kdykoliv později přepsat. Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH) dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH platné od 1.1.2016. Úpravy aplikace byly navrženy tak, aby kladly na

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Oprava povrchu parkoviště Za kostelem v Bystřici pod Hostýnem

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Oprava povrchu parkoviště Za kostelem v Bystřici pod Hostýnem Pozvánka Výzva k účasti, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, vypisuje podle 12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., - o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2016

Nové funkcé programu TRIFID 2016 Nové funkcé programu TRIFID 2016 Nové funkce související s Kontrolním hlášením Od 1.1.2016 mají plátci DPH povinnost evidovat prodeje nad částku 10 000 Kč včetně DPH, uskutečněné dalším plátcům DPH a nahlásit

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI Úvod WinFVS je hlavním modulem FVS a umožňuje v celém rozsahu současnou práci z více pracovních stanic (v síťové instalaci) Umožňuje: Údržbu kmenových souborů - odběrných míst - odběratelů - saldokonta

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Změnové řízení... 3 1.1. Odstěhování uživatele... 3 1.2. Nastěhování uživatele... 3 1.2.1. Nastavení parametrů pro nastěhování uživatele... 3 1.3. Založení předpisu... 3 1.4.

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Manuál administrátora FMS...2

Manuál administrátora FMS...2 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proe.biz dne 17. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2- modul Hospodářská mobilizace pro Správu státních hmotných rezerv verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

10. Editor databází dotazy a relace

10. Editor databází dotazy a relace 10. Editor databází dotazy a relace Dotazy Dotazy tvoří velkou samostatnou kapitolu Accessu, která je svým významem téměř stejně důležitá jako oblast návrhu a úpravy tabulek. Svým rozsahem je to ale oblast

Více

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 18. 05. 2015 v 14:05

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 18. 05. 2015 v 14:05 Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proebiz.com dne 26. 05. 2015 v 14:00. V případě vašeho

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 29. 10. 2014 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 29. 10. 2014 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 29. 10. 2014 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Pronájem dopravního značení na akci Ortenovo náměstí

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Pronájem dopravního značení na akci Ortenovo náměstí Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 28. 05. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Při přechodu na verzi 2.60 se provádí rozsáhlý update, který může na větším objemu dat trvat dosti dlouho. Před instalací nové verze nutno provést zálohování!!! Zálohy

Více

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty.

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. OSTATNÍ INFORMACE K NOVELE ZÁKONA O DPH Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. Pod číslem 502/2012 Sb. byla publikována

Více

Kontrolní hlášení v programu STEP FOX.

Kontrolní hlášení v programu STEP FOX. Kontrolní hlášení v programu STEP FO. V programu STEP FO vzniknul nový výstup Kontrolní hlášení, který se spustí v okně Kontrolní hlášení DPH. Step vygeneruje ML soubor v požadovaném formátu, který obsahuje

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 05. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 05. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 05. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky. V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, zadávací podmínky, další ustanovení,

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení

1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení 1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení 1.1 Popis funkcionality V systémech třídy BYZNYS je od kompilace 3.23 zapracováno nové vyhodnocování partnerů z hlediska projektu CreditCheck jako

Více

Allegro 1.93 + 1.94 Release (1.4.2016 od 1.3.2016)

Allegro 1.93 + 1.94 Release (1.4.2016 od 1.3.2016) Allegro 1.93 + 1.94 Release (1.4.2016 od 1.3.2016) Symbol označuje nové aplikace, symbol opravu chyby. Účetnictví List (seznam) faktur přijatých / vydaných / záloh Do listu faktur byl doplněn skrytý sloupec

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E. Metodický pokyn

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E. Metodický pokyn E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Metodický pokyn verze 2012/39 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail: info@sb-komplet.cz, Hostivařská

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Kontrolní hlášení DPH 25.5.2016

Kontrolní hlášení DPH 25.5.2016 Kontrolní hlášení DPH 25.5.2016 Kontrolní hlá š ení DPH Obsah Zařazení dokladu do kontrolního hlášení... 3 Kódy DPH... 3 Klient... 3 Doklad protistrany... 4 Řádky plnění... 4 Část A... 5 A.1. Přenesená

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby a tuzemské samozdanenie stavebných prác

Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby a tuzemské samozdanenie stavebných prác Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby a tuzemské samozdanenie stavebných prác S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty možnost vstoupit do režimu osobité úpravy

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 22. 04. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI obsahuje úlohy, které vyžadují exclusivní přístup k datovým souborům FVS, to znamená, že ve stejný okamžik nemohou datové soubory používat ostatní uživatelé. Po zadání uživatelského hesla je provedena

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H O B S A H I. OBECNÁ ČÁST...5 Úvodní informace...5 Základní princip...5 Použití v síti...6 Technické požadavky...6 Tisk na tiskárnu v textovém režimu...6 Ochrana systému...7 Speciální verze...7 Rady na

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro United Energy a.s. Výměna separátorů a jízkových plechů kotle K7

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro United Energy a.s. Výměna separátorů a jízkových plechů kotle K7 Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce ("ERMMA") dne 11. 03. 2016 v 08:30. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže

Více

Novinky v programu MSklad 1.36

Novinky v programu MSklad 1.36 Novinky v programu MSklad 1.36 Směrnice pro sledování finanční bilance a tisk grafické FB (K13601/15S) V modulu Finanční bilance je umístěn tisk grafického znázornění finanční bilance, a současně je zde

Více

Popis změn kontrolní hlášení

Popis změn kontrolní hlášení 2G 2015 komplexní ekonomický systém Popis změn kontrolní hlášení Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis 1.0 15.3.2012 Založení dokumentu 2.0 15.5.2014 Nové funkčnosti

Více

Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.)

Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.) Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.) Doporučené kroky pro založení nového účetního roku 2010 v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Legislativní

Více

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Základní uživatelský manuál OBSAH 1. Úvod 2. Základní nastavení 3. Administrátorské nastavení 4. Rezervace 4.1 Registrace do rezervačního systému 4.2 Přihlášení

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ MODULU DRŮBEŽ NA PORTÁLU FARMÁŘE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ MODULU DRŮBEŽ NA PORTÁLU FARMÁŘE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ MODULU DRŮBEŽ NA PORTÁLU FARMÁŘE Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 20.12.2011 Jméno souboru: IZR-drůbež-201211.doc

Více

WinShop Std - Prodej

WinShop Std - Prodej Obsah 1. Prodej... - 3-1.1. Pokladna... - 3-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 3-1.1.2. Sleva... - 4-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 4-1.1.4. Platba účtenky... - 4-1.1.5. Další funkce

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Provozní řád

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Provozní řád Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 23.6.2009 Verze: 1.0 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 04. 12. 2014 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 04. 12. 2014 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 04. 12. 2014 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 1 Základní informace: Program FAKTURACE slouží k vystavování a

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Oprava fasády věže kostela Sv. Jana Křtitele v Počátkác

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Oprava fasády věže kostela Sv. Jana Křtitele v Počátkác Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 14. 06. 2016 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Změna sazby DPH od

Změna sazby DPH od Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. 1. POSTUP

Více

software MAJETEK verze 4.xx verze 4.03 3.1.2013

software MAJETEK verze 4.xx verze 4.03 3.1.2013 software MAJETEK verze 4.xx verze 4.03 3.1.2013 doba daňového odpisu Ve volbě Tabulky - Tabulky - Daňové - Lineární sazby lze přes opravit údaje o daňových opisech (doba odepisování a % ročního odpisu).

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

DPH a její vykazování. Organizační opatření

DPH a její vykazování. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Revize č. 3 směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 18. 12. 2014 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 18. 12. 2014 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 18. 12. 2014 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat

Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat Ing. Martin Klinger 1.6.2016 Co jsou replikace? Sdílení dat, tzv. replikace najdou své uplatnění všude tam, kde je potřeba výměna dat v online

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce "ERMMA" dne 25. 11. 2014 v 10:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III II. prodloužení Praha říjen 2013 Dokument je výhradním

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

BankKlient. FAQs. verze 9.50

BankKlient. FAQs. verze 9.50 BankKlient FAQs verze 9.50 2 BankKlient Obsah: Úvod... 3 Instalace BankKlient možné problémy... 3 1. Nejsou instalovány požadované aktualizace systému Windows... 3 2. Instalační program hlásí, že nemáte

Více

Manuál aplikace Inkaso pohledávek

Manuál aplikace Inkaso pohledávek Manuál aplikace Inkaso pohledávek Obsah Manuál aplikace Inkaso pohledávek... 1 Obsah... 1 Úvod... 4 Podpora... 4 Moduly aplikace... 5 Nastavení Internet Exploreru IE 8 a IE 9... 5 Volby na přihlašovací

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá

STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá 1) Lineární i nelineární regrese prostá, korelace Naeditujeme data viz obr. 1. Obr. 1 V menu Statistika zvolíme submenu Pokročilé lineární/nelineární

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Sociální stipendia. 1. Spuštění modulu Sociální stipendia

Sociální stipendia. 1. Spuštění modulu Sociální stipendia Sociální stipendia Modul slouží k evidenci a kontrole sociálních stipendií studentů. Je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním modulům naleznete

Více

Návod na instalaci a popis změn

Návod na instalaci a popis změn Návod na instalaci a popis změn (popis změn je uveden v závěru dokumentu) 1. Instalace upgrade 2014.526 Upgrade je možné instalovat až po instalaci a zadání licenčního čísla (nahrání licenční diskety)

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR Vedení evidence léčení a evidence léků Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu ZUŠ, Masarykovo náměstí č.p.

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu ZUŠ, Masarykovo náměstí č.p. Pozvánka, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, vypisuje podle 12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., - o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce ("ERMMA") dne 02. 10. 2014 v 12:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více