1. opakovací test TERCIE SH HALOGENY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. opakovací test TERCIE SH HALOGENY"

Transkript

1 1. opakovací test TERCIE H HALOGENY = prvky 17. (VII. hlavní) skupiny PP = F, Cl, Br, I, At (obecná znaka = X) 7 valenních elektron, vysoká elektronegativita (s rostoucím Z ve skupin klesá) => snadno tvoí anionty X - (ox.. I) vždy tvoí dvouatomové molekuly X 2, velmi reaktivní, nekovy, leptají sliznice, blící a dezinfekní úinky vzhled a skupenství: F - nažloutlý plyn Cl - žlutozelený plyn Br - ervenohndá kapalina s rudými parami I - kovov šedá krystalická látka, snadno sublimuje fialové páry At - radioaktivní pevná látka CHLOR (chlorum) - Cl (ec. chloros = žlutozelený) výskyt: výroba: halit (kuchyská sl) NaCl sylvín KCl rozpustné soli - moská voda elektrolýzou roztok nebo tavenin chlorid el. proud 2 NaCl + 2 H 2 O Cl 2 + H NaOH el. proud 2 NaCl Cl Na užití: chemický prmysl, nap. výroba kyseliny chlorovodíkové Cl 2 + H 2 2 HCl dezinfekce vody a výroba dezinfekních prostedk (nap. chlorového vápna) Chlorovodík - HCl o vznik nap. pímým sluováním prvk Cl 2 + H 2 2 HCl Kyselina chlorovodíková o vodný roztok chlorovodíku (maximální koncentrace %) o silná kyselina, žíravina o souást žaludeních šáv (koncentrace 0,3 0,4 %) o užití ištní kov a smalt, chemický prmysl (výroba PVC, barviv, léiv, ) ouhrn poznatk k opakování I (tercie) - 1 -

2 1. opakovací test TERCIE H ÍRA (sulphur) - = prvek 16. (VI. hlavní) skupiny a 3. periody PP 6 valenních elektron, snadno tvoí anion 2- (ox.. II) sulfidový anion žlutá krystalická látka (tvoí molekuly 8 = cyklooktasíra) za vyšší teploty reaktivní, nekov výskyt: volná (elementární = jako prvek) v sopených oblastech vázaná: v sulfidových minerálech - galenit (Pb), sfalerit (Zn), pyrit (Fe 2 ), rumlka (Hg) modrá skalice jako O 2 v sopených plynech, ve smogu jako H 2 v zemním plynu, bioplynu a sopených plynech v bílkovinách => biogenní prvek získávání: vytavováním z hlubinných ložisek pehátou vodní parou (t = 160 C), v lomech užití: chemický prmysl, nap. výroba kyseliny sírové, léiv, ulfan - H 2 ( sirovodík ) o bezbarvý, odporn páchnoucí plyn (po zkažených vejcích), jedovatý o jeho vodný roztok = slabá kyselina sirovodíková o píprava: Fe + 2 HCl H 2 + FeCl 2 Oxid siiitý - O 2 o bezbarvý, oste páchnoucí plyn, jedovatý o píprava nap. spalováním síry + O 2 O 2 o jeho vodný roztok = slabá nestálá kyselina siiitá O 2 + H 2 O H 2 O 3 o zneišuje životní prostedí, do ovzduší se dostává spalováním fosilních paliv kyselé dešt, korze kov - koncentrace v ovzduší je sledována o užití tzv. síení = dezinfekce sklep, sud na víno, konzervace potravin (nap. sušeného ovoce) ; chemický prmysl (nap. meziprodukt pi výrob kyseliny sírové), Oxid sírový - O 3 o bezbarvý, oste páchnoucí plyn, jedovatý o píprava nap. reakcí oxidu siiitého s kyslíkem 2 O 2 + O 2 2 O 3 o jeho vodný roztok = kyselina sírová o užití chemický prmysl (meziprodukt pi výrob kyseliny sírové) Kyselina sírová - H 2 O 4 o maximální koncentrace % o silná kyselina, žíravina, hygroskopická (odebírá látkám vodu), karbonizuje (zuhelnauje) organické látky o užití chemický prmysl (výroba výbušnin, barviv, léiv, ), olovný akumulátor ( autobaterie ), ouhrn poznatk k opakování I (tercie) - 2 -

3 1. opakovací test TERCIE H DUÍK (nitrogenium) - N = prvek 15. (V. hlavní) skupiny a 2. periody PP 5 valenních elektron, vysoká elektronegativita => snadno tvoí anion N 3- (ox.. III) nitridový anion bezbarvý plyn, tvoí dvouatomové molekuly N 2 s trojnou vazbou mezi atomy NN (velmi pevná => velmi málo reaktivní!) za vyšší teploty reaktivní, nekov výskyt: volný (elementární = jako prvek) ve vzduchu (78%) vázaný: v minerálech chillský ledek, draselný ledek ( salnitr ), v živých soustavách (bílkoviny, ) => biogenní prvek výroba: frakní destilací zkapalnného vzduchu (t v = C) peprava: stlaený v ocelových lahvích se zeleným pruhem kapalný Dewarovy nádoby užití: ochranná atmosféra pi nkterých výrobách, chemický prmysl (nap. výroba amoniaku z prvk, kyseliny dusiné, léiv, ), lékaství (kapalný vypalování bradavic), chladící látka, Amoniak - NH 3 ( pavek ) o bezbarvý, štiplav páchnoucí plyn, jedovatý o jeho vodný roztok = slabý hydroxid amonný ( pavková voda ), maximální koncentrace 25% o píprava: N H 2 2 NH 3 o peprava: ocelové lahve s fialovým pruhem o výborn rozpustný ve vod: NH 3 + H 2 O NH 4 OH o užití: chemický prmysl (nap. výroba kyseliny dusiné, léiv, hnojiva, ), chladící zaízení Oxidy dusíku - NO x o N 2 O - rajský plyn totální anestetikum, hnací plyn do šlehaky, o NO, NO 2 - meziprodukty pi výrob kyseliny dusiné negativní vliv na životní prostedí (koncentrace ve vzduchu je sledována) Kyselina dusiná - HNO 3 o maximální koncentrace % o silná kyselina, žíravina, bezbarvá kapalina, pi styku s kží dochází k jejímu zežloutnutí o princip výroby: N 2 NH 3 NO NO 2 HNO 3 o užití chemický prmysl (výroba hnojiv, výbušnin, léiv, ) ouhrn poznatk k opakování I (tercie) - 3 -

4 1. opakovací test TERCIE H FOFOR (phosphorum) - P (ec. phos = svtlo, phoros = nosit) = prvek 15. (V. hlavní) skupiny a 3. periody PP 5 valenních elektron, snadno tvoí anion P 3- (ox.. III) fosfidový anion výskyt: pouze vázaný: v minerálech fosforit, apatit, v živých soustavách (nap. kosti, ) => biogenní prvek 3 modifikace (formy): - bílý fosfor - P 4 - mkký (jako vosk), na vzduchu samozápalný (=> uchovává se pod vodou ), velmi reaktivní, jedovatý (smrtelná dávka ~ 0,1 mg), fosforeskuje (= svtélkuje => po dodání energie (ozáení nebo zahátí) vydává svtlo) užití: chemický prmysl (výroba hnojiv, istících prostedk - dnes se omezuje, pesticid), dekoraní pedmty (využití fosforescence), - ervený fosfor - (P 4 ) n - tvrdý, málo reaktivní, není samozápalný, nejedovatý, nefosforeskuje, vzniká zahíváním bílého fosforu za nepístupu vzduchu: n P 4 (P 4 ) n užití: škrtátka zápalek, - erný fosfor - P n - nejtvrdší, krystalický, nereaktivní, kovový lesk, vede elektrický proud a teplo užití: polovodie, Oxid fosforený - P 4 O 10 o bílá, pevná, hygroskopická látka o vznik spalováním bílého fosforu: P O 2 P 4 O 10 o užití: chemický prmysl (nap. výroba kyseliny fosforené P 4 O H 2 O 4 H 3 PO 4 Kyselina fosforená - H 3 PO 4 o maximální koncentrace 85 % o stedn silná kyselina, žíravina, bezbarvá kapalina o princip výroby (viz. výše) o užití chemický prmysl (výroba hnojiv (fosfáty), istících a pracích prostedk (dnes se výrazn omezuje z dvodu podpory množení sinic ve vodách), ) ouhrn poznatk k opakování I (tercie) - 4 -

5 1. opakovací test TERCIE H UHLÍK (carboneum) - C = prvek 14. (IV. hlavní) skupiny a 2. periody PP 4 valenní elektrony, tvoí anion C 4- (ox.. IV) karbidový anion výskyt: volný (elementární = jako prvek) grafit (tuha), diamant, saze vázaný: v minerálech soda, v uhlí ve všech organických sloueninách => biogenní prvek 3 modifikace (formy): - grafit (tuha) - šedoerný, mkký, stíratelný (vrstevnatá struktura), vede elektrický proud užití: chemické žáruvzdorné nádobí, elektrody, psací poteby, - diamant - nejtvrdší nerost, velmi málo reaktivní, iré (prhledné) formy mají vynikající optické vlastnosti užití: klenotnictví, brusné materiály, ezné nástroje, vrtací hlavice, - saze - beztvaré (= nemají krystalickou strukturu) užití: gumárenský prmysl (pneumatiky), druhy uhlí dle obsahu uhlíku: - antracit - obsah C > 90% (=> nejkvalitnjší) - erné uhlí - obsah C > 80% - hndé uhlí - obsah C > 70% - lignit - obsah C > 60% (=> nejmén kvalitní) - rašelina - obsah C > 50% Oxid uhelnatý - CO o bezbarvý plyn, bez zápachu, prudce jedovatý (váže se mnohem lépe na hemoglobin (ervené krevní barvivo) než kyslík => udušení), lehí než vzduch o vznik nedokonalým spalováním uhlíku (za nedostateného pístupu kyslíku nebo za velmi vysokých teplot): 2 C + O 2 2 CO o souást svítiplynu a výfukových plyn aut o užití: palivo (svítiplyn), chemický prmysl (syntéza organických slouenin, ), Oxid uhliitý - CO 2 o bezbarvý plyn, bez zápachu, nedýchatelný, tžší než vzduch o vznik dokonalým spalováním uhlíku (za dostateného pístupu kyslíku nebo za nižších teplot): C + O 2 CO 2 ; produkt dýchání organism o pirozená souást vzduchu ~ 0,03 %, minerální vody o zvýšená koncentrace v atmosfée skleníkový efekt o základní látka pro fotosyntézu (nap. pro rostliny) o užití: výroba suchého ledu (pevný CO 2, t t = - 76 C), rafinace (ištní) cukru, sycení nápoj, Kyselina uhliitá - H 2 CO 3 o velmi slabá kyselina, nestálá (rozkládá se na CO 2 a H 2 O) o vznik: rozpouštním CO 2 ve vod: CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 (sycené nápoje CO 2 ) ouhrn poznatk k opakování I (tercie) - 5 -

6 1. opakovací test TERCIE H DALŠÍ VÝZNAMNÉ LÁTKY Oxid kemiitý - io 2 (kemen) o tvrdý, krystalický o jeden z nejrozšíenjších minerál na Zemi o formy (polodrahokamy): kišál - irý, bezbarvý ametyst - fialový záhnda - hndý citrín - žlutý rženín - ržový achát = stídav vrstvy barevných irých forem a chalcedonu (neprhledná forma) opál - neprhledná forma o užití: stavebnictví (písek), výroba skla, brusné materiály, klenotnictví, Oxid hlinitý - Al 2 O 3 (korund) o velmi tvrdý, krystalický o barevné formy (drahokamy): rubín - ervený smaragd - zelený safír - modrý o užití: brusné materiály (smirek, zubní pasty, ), klenotnictví, ouhrn poznatk k opakování I (tercie) - 6 -

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP Charakteristika: TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP přísadové kovy přísady do slitin a ocelí; již v malém množství zlepšují vlastnosti těchto materiálů (tvrdost, odolnost vůči korozi aj.)

Více

TOXIKOLOGIE I KCh/P101

TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Markéta Komlóová Ústí nad Labem 2013 Obor: Toxikologie a analýza škodlivin Chemie (dvouoborové) Chemie se zaměřením

Více

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky...

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky... Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu hemie rganická a biochemická část Autor: Mgr.

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. září 2013 Název zpracovaného celku: UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Uhlovodíky organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují pouze atomy uhlíku

Více

13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl

13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl 13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl ACH 05 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

CHEMIE Pracovní listy pro žáky

CHEMIE Pracovní listy pro žáky CHEMIE Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198 8. a

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Kovy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H n s n p He Li Be B C N O F Ne Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více