KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ"

Transkript

1 KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností vodstva jako životního prostředí. V praxi je indikátorem kvality a čistoty povrchových vod a v neposlední řadě má koncentrace kyslíku rozhodující vliv i na odvětví hospodářství - chov ryb. Například optimální koncentrace O 2 pro lososovité ryby je 8-10 mg.l -1. Při nízkých koncentracích přibližně pod 3 mg.l -1 hynou ryby a další vodní organismy. Rozpustnost O 2 ve vodě se jako u ostatních plynů řídí Henryho zákonem, který říká, že rozpustnost plynu za dané teploty je přímo úměrná jeho parciálnímu tlaku nad hladinou. Aktuální koncentraci kyslíku ve vodě ovlivňují především teplota, tlak, salinita, hloubka a hladina (styčná plocha a její povrch). Kyslík rozpuštěný ve vodě se udržuje v rovnovážném stavu, z kterého je vychylován především dvěma přirozenými procesy: tzv. deoxygenací (úbytek kyslíku při biochemickém rozkladu organických látek, např. rozklad těl mrtvých organismů na rybničním dně) a fotosyntézou (přísun kyslíku jako vedlejšího produktu fotosyntézy). Kyslíkovou rovnováhu potom dorovnává tzv. reaerace, tedy výměna kyslíku mezi vzduchem a vodou (pokud je O 2 ve vodě málo, samovolně se rozpouští). Jednou z metod běžně používanou pro stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě je titrační jodometrická metoda (založená na oxidačních schopnostech kyslíku, přesnost ± 0.05 mg.l -1 ). Úkol: Jaká je koncentrace kyslíku rozpuštěného v chladné vodě a ve vodě pokojové teploty? *Sestavte titrační aparaturu

2 *Určete koncentraci (standartizace) thiosíranu disodného - do titrační baňky nalijte 50ml H 2 O - přidejte 0,25ml H 2 SO 4 (provede vyučující!) - přidejte 0,25ml roztoku I a II - přidejte 8ml KIO 3 - do byrety nalijte thiosíran a odkapávejte z byrety tak dlouho až bude roztok světle žlutý - přidejte 1-2 kapky škrobu (vznikne modré zabarvení) - titrujte až do odbarvení - na byretě odečtěte spotřebu thiosíranu a vypočítejte jeho molaritu (moly na litr) - spotřebu dosaďte do vzorce (vzorec pro samostudium, viz. Literatura) - c = 0,0816/ x ml *Připravte si vzorky - změřte a zapište si teplotu vody - do vypláchnuté lahvičky se zábrusovým hrdlem (50ml, 100ml) napusťte vodu a uzavřete, bez bubliny! (nejlépe je pouštět vodu po skle nebo zavírat láhev pod hladinou) - přidejte 0,25ml roztoku I a 0,25ml roztoku II (na 50ml vzorku) - uzavřete a převrácením promíchejte (je-li ve vzorku O 2, vznikne rezavá sraženina) - přidejte 0,25ml H 2 SO 4 (na 50ml vzorku, provede vyučující!), převrácením míchejte dokud se sraženina nerozpustí (popisují následující chemické reakce, viz. Literatura) - vzorek přelijte do titrační baňky a titrujte thiosíranem do světle žlutého zabarvení - přidejte 1-2 kapky škrobu (vznikne modré zabarvení) - titrujte až do odbarvení - na byretě odečtěte spotřebu thiosíranu a vypočítejte koncentraci O 2 - se všemi vzorky dodržujte stejný postup *Výpočet - O 2 a thiosíran reagují v poměru 1:4 (1 mol O 2 : 4 mol S 2 O 3-2 ) - po vynásobení mol. hmotností O 2 (32g/mol -1 ) získáte koncentraci O 2 v mg/l -1

3 do rovnice dosaďte vypočtenou koncentraci thiosulfátu sodného (A) a jeho spotřebu (B) koncentrace O 2 = mg/l -1 Titrovali jste správně? Správnost svých výpočtů, pro jednotlivé teploty, porovnejte s tabulkou. Čím mohou být způsobeny odchylky mezi vaším měřením a tabulkou? Která voda obsahovala více rozpuštěného kyslíku? Z tabulky vyčtěte, jaká je závislost mezi teplotou vody a koncentrací O 2 ve vodě? Co by se stalo se pstruhem v létě v mělkém rybníku plném kaprů? Co to napovídá o kaprech? Tab: Rozpustnost O 2 ve vodě při tlaku Pa (Pitter a kol. 1987). T O 2 T O 2 T O 2 ( C) (mg l -1 ) ( C) (mg l -1 ) ( C) (mg l -1 )

4 Primární produkce fotosyntetických organismů Téměř všechny organismy na Zemi jsou ať už přímo nebo nepřímo závislé na činnosti primárních producentů, autotrofů (především). Autotrofové nebo jinak primární producenti přeměňují anorganický uhlík na organický (procesem zvaným fotosyntéza). Tím uhlík zpřístupňují dalším organismům a tvoří tak základ potravní pyramidy. Na pevnině fotosyntetizují hlavně rostliny, ve vodě bakterie, sinice a řasy. Primární produkce (PP) vyjadřuje přírůstek nové biomasy vytvořené těmito organismy. PP fytoplanktonu lze poměrně jednoduše stanovit z koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě, tzv. metodou tmavých a světlých lahví. Ve tmavé láhvi se koncentrace O 2 díky respiraci snižuje, naopak ve světlé se v důsledku fotosyntézy (i po snížení o dýchání) zvyšuje. Odečtením obou hodnot od sebe dostaneme primární produkci systému. PP je závislá na faktorech prostředí (živiny, teplota, světlo), na koncentraci fotosyntetických pigmentů, na vlastním složení společenstva atd. Úkol: Vypočítejte primární produkci fytoplanktonu ve vodném vzorku. *Podle předchozího návodu sestavte titrační aparaturu a vypočítejte koncentraci thiosíranu disodného *Příprava vzorků (A nebo B) A) - do vypláchnutých lahviček se zábrusovým hrdlem (50ml, 100ml) napusťte vodu a uzavřete, bez bubliny! (nejlépe je pouštět vodu po skle nebo zavírat láhev pod hladinou) - polovinu lahví obalte hliníkovou folií tak, aby dovnitř nepronikalo světlo (temnotní varianta) - všechny lahve nechte ve stejných podmínkách inkubovat aspoň 8 hodin na světle (tmavé lahve by se mohly zahřívat, proto umístěte všechny lahve do společné vodní lázně, aby byl teplotní rozdíl co nejmenší) - inkubaci ukončete ve stejnou dobu, změřte a zapište si teplotu vody a do všech lahviček přidejte reagencie a titrujte podle předchozího návodu (viz. Úkol 1) - vypočítejte koncentraci O 2 rozpuštěného ve vodě B) - do vypláchnutých lahviček se zábrusovým hrdlem (50ml, 100ml) napusťte na světle a ve tmě inkubované vzorky vody (dodá vyučující) a bez bubliny! uzavřete - pode předchozího návodu přidejte reagencie a titrujte (viz. Úkol 1) - vypočítejte koncentraci O 2 rozpuštěného ve vodě *Výpočet PP - od koncentrace kyslíku ve světelné variantě odečtěte koncentraci O 2 tmavé varianty - výsledek vydělte hodinami inkubace a dostanete PP O 2 v mg.l -1.hodina -1

5 Kolik mg kyslíku vyprodukoval váš vzorek? Pro představu reálné biomasy přepočítejte PP kyslíku na organickou hmotu. 1 g vyprodukovaného O 2 odpovídá v průměru 0,73g suché organické hmoty (~14,7 kj). Porovnejte vaší PP s údaji v tabulce. Pokuste se odhadnout do jaké kategorie kvality vody patří váš vodní zdroj? - Eutrofní, mezotrofní nebo oligotrofní? Biotop Lokalita Období O 2 průzračnost mg.l -1.den -1 Kvalita vody vody Rybník Nesyt červenec 7,19 eutrofní < 2 m Rybník Huntov červenec ,84 mezotrofní ~ 1-2 m Pískovna Vlkov červenec ,79 mezotrofní ~ 1-2 m Jezero Plešné červenec ,45 oligotrofní > 3 m

ph vody - koncentrace vodíkových iontů

ph vody - koncentrace vodíkových iontů ph vody - koncentrace vodíkových iontů Pro posouzení reakce vodných roztoků je významné, jaké koncentrace v nich dosahují vodíkové ionty. Tato koncentrace závisí jednak na povaze rozpuštěných látek, jednak

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích

Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -1- Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích 1. Teoretická část Hodnota ph a oxidačně-redukčního potenciálu

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ACH/CHZP Chemie životního prostředí

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová,

Více

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 BSAH Předmluva 5 Seznam experimentů 7 Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 Zajímavé chemické experimenty s látkami každodenního života 9 Chemik detektivem forenzní chemie 31 Použité zdroje

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Renata Šulcová, Hana Böhmová, Eva Stratilová Urválková Praha 2009 UNIVERZITA KARLVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Autoři:

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY STANOVENÍ VYBRANÝCH

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Základy chemické termodynamiky v příkladech

Základy chemické termodynamiky v příkladech Základy chemické termodynamiky v příkladech Karel Řehák, Ivan Cibulka a Josef Novák (8. října 2007) Tato učební pomůcka je primárně určena pro předmět Základy chemické termodynamiky, který je vyučován

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Stanovení obsahu alkoholu ve vzorku piva

Stanovení obsahu alkoholu ve vzorku piva chemie Stanovení obsahu alkoholu ve vzorku piva Pivo je nápoj, který v nadměrném množství může působit škodlivě. Některé nekvalitní nealkoholické nápoje plné barviv a umělých chemických přísad jsou pro

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl Přírodopis pro ZŠ Martin Rangl Obsah: Obsah:... 1 Úvod:... 2 Teoretické minimum... 3 Mikrobiologie... 3 Znečištění odpadních vod... 3 Alkoholové kvašení... 4 Botanika... 5 Fyziologie klíčení semen... 5

Více

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny TERRA InfoPaper Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny Ne každá pěstební směs je vhodná pro pěstování rostlin

Více

A root wastewater plant and domestic wastewater plant efficiency comparisson

A root wastewater plant and domestic wastewater plant efficiency comparisson STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 03. chemie Porovnávání účinnosti KČOV a DČOV A root wastewater plant and domestic wastewater plant efficiency comparisson Autoři: Škola: Vlach Jiří Střední odborná

Více

10 (1) - ORGANISMY A PROSTŘEDÍ abiotické podmínky

10 (1) - ORGANISMY A PROSTŘEDÍ abiotické podmínky 10 (2+3) EKOLOGIE Ekologie původně představovala biologickou vědu, která se zabývala vzájemnými vztahy mezi živými organismy a vztahem těchto organismů k jejich prostředí. Postupně se však do slova ekologie

Více