CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:"

Transkript

1 CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách mohou stanovovat jako suma koncentrací všech organických látek, nebo koncentrace určité charakteristické skupiny látek (fenoly, tenzidy, pesticidy apod.). Účelové stanovení jednotlivých organických látek ve vodách se provádí u látek se zdravotním rizikem nebo látek toxických či nebezpečných pro životní prostředí. Takové stanovení se provádí moderními instrumentálními analytickými technikami s velmi složitou úpravou vzorku. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: Chemická spotřeba kyslíku CHSK Biologická spotřeba kyslíku BSK Polární extrahovatelné látky PEL Nepolární extrahovatelné látky NEL Ztráta žíháním odparku Jedním z nejčastěji stanovovaných ukazatelů je chemická spotřeba kyslíku, který vypovídá o celkovém obsahu organických (oxidovatelných) látek ve vodě. Principem stanovení je jednoduchá redoxní titrace. Oxidaci organických látek lze provést manganistanem draselným nebo dichromanem draselným. Při stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK) vzorku vody se provádí oxidace organických látek obsažených ve vodě za předem definovaných podmínek. Chemická spotřeba kyslíku se pak vyjádří se spotřeby oxidačního činidla v množství ekvivalentně odpovídající oxidaci kyslíkem podle rovnice reakce: O2 + H2O + 2e - 2OH - Stanovení CHSK se provádí buďto manganometricky (odměrným roztokem KMnO4) nebo bichromatometricky (odměrným roztokem K2Cr2O7) podle následujících reakcí vyjadřující oxidaci: MnO H + + 5e - Mn H2O Cr2O H + + 6e - 2Cr H2O Oxidační činidla se přidávájí do vody v nadbytku, provede se oxidace za předem definovaných podmínek (katalyzátory, ph, teplota) a nabytek nezreagovaného oxidačního činidla se retitruje zpět. CHSK se pak vyjadřuje v mg.l -1 kyslíku, ale protože výsledky stanovení oběma metodami nejsou shodné je nutné u výsledku uvádět jakou metodou byla CHSK stanovena (CHSKMn, CHSKCr). Hodnoty CHSKCr jsou většinou vyšší než hodnoty CHSKMn, protože za podmínek stanovení je silnějším oxidovadle K2Cr2O7. Z tohoto důvodu je CHSKCr vhodné pro stanovení CHSK ve všech druzích vod, zatímco CHSKMn je vhodná pro přírodní a pitné vody.

2 Při oxidaci vody uvedenými oxidačními činidly, dochází k oxidaci nejen organických látek, ale i oxidovatelných látek anorganických jakou jsou např. Fe 2+, NO2 -, Cl -, které hodnotu CHSK zvyšují a je potřeba anorganické oxidovatelné látky eliminovat výpočtem nebo jejich stanovením. Organické látky ve vodách jsou uvedenými oxidačním činidly oxidovány do různého stupně, který závisí zejména na struktuře organické látky. Mezi látky, které se poměrně špatně oxidují, patří například alifatické aminy, N-methylderiváty ethylendiaminu, beainy a deriváty pyridinu. Organické látky ve vodách mohou být - Přírodního původu (huminové látky, sacharidy, proteiny, peptidy, uronové kyseliny, polyfenoly atd.) - Antropogenního původu (splaškové a průmyslové odpadní vody, skládky, zemědělství). Hodnoty CHSKCr pro různé typy vod se nejčastěji pohybují okolo uvedených hodnot: - Pitné vody ~ 6 mg.l -1 - Splaškové vody ~ stovky mg.l -1 - Splaškové vody ~ stovky mg.l -1 - Odpadní vody z potravinářského průmyslu ~ tisíce mg.l -1 Úkol: Stanovte CHSK hodnoty pro rybniční vodu z neznečištěného a znečištěného rybníka. Pomůcky: varné baňky, pipeta, byreta s kohoutem, odměrné baňky, hodinové sklo, odměrný válec Chemikálie: odměrný roztok KMnO4 o c = 0,002 mol.l -1, dihydrát kyseliny šťavelové, koncentrovaná H2SO4, odměrný roztok K2Cr2O7, roztok síranu diamonno-železnatého, feroin, deionizovaná voda. Postup práce: a) Stanovené přesné koncentrace odměrného roztoku KMnO ml roztoku kyseliny šťavelové o c = 0,005 mol.l -1 smíchejte se 100 ml dionizované vody a 5 ml H2SO4 (ředěné 1:2). 2. Směs zahřejte k varu a za horka titrujte roztokem KMnO4 c = 0,002 mol.l -1 do stálého růžového zbarvení. b) Stanovení CHSKMn 1. Do varné baňky odpipetujte 100 ml vzorku vody a přidejte 5 ml H2SO4 (ředěné 1:2) a přesně 20,0 ml odměrného roztoku KMnO4 c = 0,002 mol.l -1 a vše promíchejte. 2. Do varné baňky vložte varné kamínky a hrdlo varné baňky zakryjte hodinovým sklem. Směs ve varné baňce zahřívejte tak, aby do 5 minut vřela a var udržujte přesně 10 minut. 3. K horkému roztoku ihned přidejte 20,0 ml roztoku kyseliny šťavelové o c = 0,005 mol.l -1. Odbarvený roztok titrujte za horka odměrným roztokem KMnO4 c = 0,002 mol.l -1 do stálého slabě růžového zbarvení. Teplota vzorku při titraci nesmí klesnout pod 80 C.

3 4. Ke slepému stanovení odměřte 100 ml deionizované vody a zpracujte jej stejně jako vzorek. Spotřeba roztoku KMnO4 na slepé stanovení nesmí být větší než 0,2 ml. c) Stanovení CHSKCr 1. Do varné baňky odpipetujte 20 ml vzorku. Přidejte 10,0 ml odměrného roztoku dichromanu draselného a asi 0,4 g síranu rtuťnatého. Baňku umístěte do topného hnízda pod zpětný chladič. 2. Chladičem pomalu přilejte po malých dílech (z odměrného válce) 30 ml kyseliny sírové s rozpuštěným Ag2SO4. Reakční směs opatrně promíchejte krouživým pohybem baňky. Teprve po dokonalém zhomogenizování zapojte topné hnízdo a reakční směs uveďte do varu, který udržujte 2 hodiny. 3. Po částečném ochlazení reakční směsi (cca za 15 min po vypnutí tepelného zdroje) přidejte do baňky chladičem asi 100 ml deionizované vody. Obsah baňky promíchejte, odpojte chladič a nechte reakční směs pod tekoucí vodou ochladit na laboratorní teplotu. 4. Přebytek dichromanu v reakční směsi titrujete po přídavku 2-5 kapek feroinu, titrací odměrným roztokem síranu diamonno-železnatého o koncentraci c = 0,25 mol.l -1. Titrace ukončete v okamžiku, kdy se modrozelené zbarvení roztoku změní na červené. Stejným způsobem zpracujte tzv. slepé stanovení s 20 ml deiniozované vody. Výpočet: kde: CHSK(Cr)- chemická spotřeba kyslíku vzorku (mg.l -1 ) Vs - objem použitého odměrného roztoku síranu diamonno-železnatého, spotřebovaného při titraci slepého stanovení (ml) Ve - objem použitého odměrného roztoku síranu diamonno-železnatého, spotřebovaného při titraci při stanovení CHSKCr vzorku (ml) Ve - objem vzorku, použitý pro stanovení CHSKCr (ml) F - titrační přepočítávací faktor pro uvedené titrační stanovení (stanovení kyslíku železnatou solí) = 0,5 c - látková koncentrace odměrného roztoku síranu diamonno-železnatého použitého při titraci (mol.l -1 ) AM - atomární hmotnost kyslíku, A =16 g.mol -1 Prověďte statistické zhodnocení výsledků stanovení.

4 Navrhněte, jak by mohlo dojít k eliminaci Cl -, které se oxidují manganistanemi draselným nebo dichromanem draselným a zvyšují tak falešně jejich spotřebu? Stanovení aromatických látek a látek s násobnými vazbami S pomocí UV-Vis spektrofotometrie lze poměrně snadno stanovit celkový obsah aromatických látek a organických látek obsahujících násobné vazby. V praxi se tato suma organických látek označuje jako nepolární extrahovatelné látky NELUV. Jde o stanovení látek, které jsou extrahovatelné do nepolárního rozpouštědla a absorbují UV záření. Je pak možné stanovit i ostatní extrahovatelné látky, které ovšem UV záření neabsorbují, tato suma organických látek se pak označuje např. NELIR. Podstatou stanovení NEL je jejich extrakce ze vzorku (vody, půdy, sedimentů, kalů) organickým nepolárním rozpouštědlem s následujícím odstraněním koextrahovaných slabě polárních organických látek sorpcí na silikagelu nebo Florisilu. Úkol: Stanovte obsah NELUV ve vzorcích vody Pomůcky: Erlenmayerova baňka, skleněná láhev, elektromagnetická míchačka s teflonovýcm míchadlem, automatické pipety a špičky, dělící nálevka, zkumavka se zábrusem, kyvety pro měření v UV oblasti. Chemikálie: chlorid sodný bezvodý, kyselina sírová ředěná deionizovanou vodou v poměru 1:4, deionizovaná voda, tetrachlorethylen, bezvodý síran sodný, silikagel, skelná vata. Postup práce: 1) Vzorek extrahujte ve skleněné láhvi, ryskou označte objem daného vzorku (měří se po ukončení extrakce). 2) Ke vzorku přidejte 5 g chloridu sodného a směs míchejte na elektromagnetické míchačce 5 minut. 3) Poté se přidejte 5 ml kyseliny sírové zředěné v poměru 1:4 a míchejte znovu dalších 5minut. 4) K upravenému vzorku přidejte 30 ml extrakčního činidla (Tetrachlorethylen) a extrahujte 1 h. 5) Obsah extrakční nádoby přelijte do dělící nálevky se zábrusem namazaným pouze destilovanou vodou a v dělící nálevce třepejte 5 minut. 6) Po ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi vypusťte spodní vrstvu do Erlenmayerovy baňky se zábrusem a uzavřete. 7) K oddělenému extraktu přidejte 5 g síranu sodného, promíchejte a nechte 30 minut stát. 8) Poté roztok slijte a přidejte 1 g silikagelu po odstranění polárních látek a po 15 minutách směs přefiltrujte přes skelnou vatu do zkumavky se zábrusem. Vlastní měření na UV spektrofotometru 1) Podle návodu u přístroje proveďte zapnutí a incializaci UV-Vis spektrofotometru. Nastavte měření při 254 nm, při konstantní vlnové délce.

5 2) Do 1 kyvety o délce absorpční vrstvy 1cm nalijte blank (čisté extrakční rozpouštědlo). Do druhé kyvety nalijte vámi extrahovaný vzorek vody a změřte absorbanci při 254 nm. 3) Obsah ropných látek odečtěte z přiloženého nomogramu, jehož kopii Vám dá vedoucí cvičení. Do protokolu diskutujte rozdíly v obsahu NELUV v rybniční vodě před znečištěním a po znečištění. Korelujte naměřené hodnoty se stanovenými hodnotami CHSK.

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ACH/CHZP Chemie životního prostředí

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Kvalitativní vyjádření výsledků rozboru vody chemickým vzorcem (např. KOH, Ca) značkou (např. Σc, Σ kationty ) zkratkou názvu stanovených látek

Více

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Literatura Analýza vod Analytická chemie životního prostředí Popl, Fahnrich VŠCHT, 1999 Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Introduction to Environmental Analysis Roger Reeve Wiley; 2002 Znečištění povrchových

Více

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

Vymezení jednotlivých druhů vín. révová vína: alkoholické nápoje vzniklé zkvašením hroznového moštu, hroznových bobulí nebo přeměněných bobulí

Vymezení jednotlivých druhů vín. révová vína: alkoholické nápoje vzniklé zkvašením hroznového moštu, hroznových bobulí nebo přeměněných bobulí VÍO Obsah kapitoly vymezení a klasifikace vín chemické složení moštu chemické složení vína analytické metody Vymezení jednotlivých druhů vín révová vína: alkoholické nápoje vzniklé zkvašením hroznového

Více

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most Jakost vody Zpracovalo Ekologické centrum Most ˇ na základeˇ dat pro Krušnohorí ˇ státní podnik od Povodí Ohre, 2-212 Obsah 1 Úvod... 4 2 Voda a její ochrana... 5 2.1 Ochrana vod v ČR... 7 2.2 Správa vodních

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Základy laboratorní techniky

Základy laboratorní techniky Předmět: Biologie ŠVP: prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16 18 let Doba trvání: 2 x 45 min. Specifické cíle: naučit studenty pracovat s laboratorními pomůckami a přístroji Seznam pomůcek:

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

Pracovní návod 1/6 www.expoz.cz. Studium enzymové aktivity v souvislosti se změnou teploty a přítomností fluoridů.

Pracovní návod 1/6 www.expoz.cz. Studium enzymové aktivity v souvislosti se změnou teploty a přítomností fluoridů. Pracovní návod 1/6 www.expoz.cz Chemie úloha č. 16 Kdy je enzymu zima a kdy teplo Cíle Studium enzymové aktivity v souvislosti se změnou teploty a přítomností fluoridů. Autor: Tomáš Feltl Zadání úlohy

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

C) Oblast kvality vod

C) Oblast kvality vod C) Oblast kvality vod 1 Obsah části C) str. 1. Úvod 3 1.1. Základní pojmy 3 1.2 Legislativní vymezení na úseku kvality vod 4 2. Popis současného stavu jakosti vod v MS kraji 7 2.1 Monitoring jakosti vod

Více