Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9"

Transkript

1 Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 9 Učebnice: Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základní školy. SPN Praha, Hájková, E., Pišlová, S.: Pracovní sešit 3. JINAN Úvaly, Janáčková, Z. a kol.: Čítanka pro 3. ročník. Nová škola, Doplňkové učebnice: Jirků, Z., Tabarková, J.: Vyjmenovaná slova hrou. Nová škola, Mikulenková, H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník. PRODOS Olomouc, Stéblová, M., Stuchlíková, M.: Český jazyk 3 - pracovní sešit. Dialog, Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník ZŠ - metodická příručka. SPN Praha, Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník ZŠ - pracovní sešit. SPN Praha, Téma: Cíl: Žák dokáže - Poznámky: Vazba na ŠVP: Září až červen P: Psaní jako forma komunikace, vzkazy, diktáty, slohy, zápisy do sešitů (prvouka) Upevňování správných tvarů písmen a číslic v souladu s normou psaní Odstraňování individuálních nedostatků v kvalitativních i kvantitativních znacích písma Automatizace psacího pohybu, dodržování hygienických návyků správného psaní - chápat psaní jako formu komunikace - zacházet s grafickými a psacími materiály a pomůckami a dodržovat základní hygienické a pracovní návyky - uplatňovat svůj osobitý rukopis při dodržení úhlednosti, čitelnosti a plynulosti písemného projevu a respektování základů kultury - opisovat a přepisovat text, psát diktát a autodiktát, provádět kontrolu napsaného textu - vyjadřovat se v jednoduchých formách společenského a úředního styku 17, 1, 19 Září J: Já a svět kolem mne Přízvuk, výslovnost, předložky J: Nauka o slově: - mluvená a psaná podoba slov - předložky - skupiny bě, vě, pě, mě - rozlišovat a aktivně používat různé formy komunikace - vyslovovat se správným přízvukem - číst předložky spolu se slovem - porovnávat význam slov, všímat si spisovné podoby slov a porovnávat ji s užívanými nespisovnými slovy - v psaném projevu správně používat skupiny bě, vě, pě, mě 13 J: P: Psaní velkých písmen u vlastních jmen - správně psát obvyklá vlastní jména 9 J: Abeceda - aktivně a automaticky používat abecedu - uvědomit si význam abecedního řazení - vyhledávat ve slovníku 1 1

2 S: Můj zvířecí kamarád - vnímat odlišnosti mluvené a psané formy komunikace - zachytit odlišnosti, problémy a výhody a nevýhody 13, 14, 15, 16, 17, 1, 19 Č: Strom čtenářů - průzkum čtenářství Knihovny Literatura pro děti a mládež Říjen J: Nauka o slově: - význam slova, významové okruhy - slova jednoznačná a mnohoznačná - slova spisovná a nespisovná - slova citově zabarvená - povídat o knihách, divadle, rozhlasových a televizních pořadech - vyjádřit vlastními slovy proč čteme a o čem - hledat motivy činů literárních postav - zhodnotit které hrdiny dětských seriálů obdivujeme a proč - doporučit knihu či divadelní představení jiným - vyjádřit rozdíl mezi poezií a prózou - prokázat, že textu porozuměl - porovnávat význam slov, všímat si spisovné podoby slov a porovnávat ji s užívanými nespisovnými slovy - vyhledat nevhodné jazykové prostředky v běžném mluveném projevu a nahradit je vhodnými spisovnými výrazy 22, 23, 24 2, 3 J: Souhlásky na konci a uvnitř slov - rozlišovat zvukovou a psanou podobu slov - pomocí slova příbuzného použít správnou souhlásku na konci a uprostřed slov v písemném projevu J: Synonyma - aktivně používat synonyma v mluveném i psaném projevu 1 2, 3 S: P: Dopis - napsat dopis s vhodným oslovením a správnou adresou - používat písemnou formu společenského styku: psaní adres, pohlednic, blahopřání, korespondenční lístek - správné a účelné rozvržení daného prostoru 19 Č: Kvalita čtení: správné a plynulé čtení uměleckých a populárně - naučných textů (učebnice pro různé předměty) se správným přízvukem slovním i větným, s přirozenou intonací a správným frázováním. Uvědomělé a dostatečně rychlé čtení tiché. Mimočítanková četba. Listopad - správně a plynule číst umělecké a populárně - naučné texty (učebnice pro různé předměty) se správným přízvukem slovním i větným, s přirozenou intonací a správným frázováním - uvědoměle a dostatečně rychle číst tiše - prokázat, že textu porozuměl 10 J: Slova příbuzná - pochopit vztah slova a slova s ním příbuzného J: Obojetné souhlásky Vyjmenovaná slova po b - uvědoměle používat i/y po b - rozlišovat slovo vyjmenované, slovo příbuzné, tvar slova vyjmenovaného 2

3 S: Popis - popsat situaci či věc na základě zrakového vnímání - popsat situaci či věc na základě sluchového vnímání - rozlišit různé druhy popisů Č: Listopad v pranostikách - pochopit pojem pranostika - prokázat, že textu porozuměl Prosinec J: Vyjmenovaná slova po l - uvědoměle používat i/y po l - rozlišovat slovo vyjmenované, slovo příbuzné, tvar slova vyjmenovaného P: Vánoční blahopřání - graficky přehledně uspořádat text - výstižně a originálně formulovat S: Vyprávění - vyprávět podle obrázku, vyprávět krátký příběh - vypravovat s použitím plnovýznamových sloves a využitím vhodných spojek - vyjadřovat se též pomocí souvětí - používat vhodná synonyma - zvolit vhodný nadpis vyprávění, používat osnovu pro psanou i ústní formu vyprávění 1, Č: Vyprávíme pohádku Pohádka lidová a autorská Leden - vyjádřit svými slovy podstatné rysy pohádek - převyprávět pohádku, vymyslet pohádku - uvést nejznámější autory pohádek 14, 24 J: Vyjmenovaná slova po m, p - uvědoměle používat i/y po m a p - rozlišovat slovo vyjmenované, slovo příbuzné, tvar slova vyjmenovaného P: Poštovní poukázka, telegram, SMS - vyplnit správně tiskopis - objasnit použití jednotlivých tiskopisů - vysvětlit důvody psaní částky slovy, zkratek v telegramu a SMS 19 Č: Poznáváme základy literatury Poezie: lyrika (píseň), epika, jednoduché pojmenování, rytmus básní Divadlo: jednání, konflikt a jeho řešení Film: různé druhy filmů - televizní inscenace Únor - určit odlišnosti vyjadřovacích prostředků filmu, divadla, literárního textu - porovnat různá zpracování jednoho tématu - shody, rozdíly, působivost - dramatizovat literární text - vyjádřit své pocity z četby, z poslechu pořadu, z divadelního či televizního představení 21, 22, 23, 24 J: Vyjmenovaná slova po s, v, z - uvědoměle používat i/y po s, v, z - rozlišovat slovo vyjmenované, slovo příbuzné, tvar slova vyjmenovaného 3

4 S: P: Chystáme pohoštění - sestavit seznam a aktivně jej používat při popisu pracovního postupu - pracovní postup přehledně zaznamenat 20 P: Pozvánka na oslavu narozenin - graficky přehledně uspořádat text - výstižně a celistvě informovat 19 Ochrana člověka za mimořádných událostí: Nebezpečí hrozící na horách Zamezení vzniku rizikových situací Č: Recitace Reprodukce obsahu textu Četba na prázdniny Březen - rozpoznat hrozící nebezpečí a varovat před ním - poskytnout první pomoc při zraněních v případě mimořádné události - použít telefonní linku tísňového volání a další komunikační prostředky - zarecitovat dětskou poezii - reprodukovat text - zhodnotit postavy literárního díla a určit jejich vzájemný vztah - doporučit knihu na prázdniny 11, 12 21, 22 J: Slovní druhy - přehled - uvědomit si, že slova se dají rozdělit podle charakteristických rysů do deseti skupin - rozlišovat slova ohebná od slov neohebných S: Osnova vyprávění - sestavit přehlednou osnovu a aktivně ji používat 4 20 Č: Mimočítanková četba Čtení a volný čas Charakteristika literatury pro děti a mládež Duben - uvést své zkušenosti s četbou - vybrat svoji nejoblíbenější knížku a vyprávět stručně její obsah - uvést důvody pro a proti vedení čtenářského deníku 21, 22, 24 J: Podstatná jména - číslo, rod a pád - určit podstatné jméno - určit číslo podstatného jména - rozhodnout, zda je podstatné jméno rodu mužského, ženského nebo středního - uvědomit si, že podstatná jména nabývají různých tvarů podle jejich pádu - aktivně pracovat s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen S: Cesta do školy - spojit popis s vyprávěním - rozlišit charakteristiku popisu a vyprávění 4, 5 20 Č: Zvířecí hrdinové v pohádkách, bajkách, povídkách a románech - určit hlavní a vedlejší postavu - vymyslet příběh se zvířecím hrdinou - tvořivě zasáhnout do textu 22, 23, 24 4

5 Květen J: Slovesa - čas, osoba a číslo Infinitiv Přítomný tvar sloves - určit ve větách a souvětích slovesa - zařadit slovesa podle toho, zda vyjadřují minulost, přítomnost nebo budoucnost - určit osobu a číslo sloves - převést slovesa do infinitivu - psát správně i/í v koncovkách přítomného času 4, 5, 6 S: Telefon - výstižně a stručně telefonovat 11, 12,15 Ochrana člověka za mimořádných událostí: Výstižné a stručné telefonické oznámení vzniklého požáru, úniku nebezpečných látek do životního prostředí, nálezu či obdržení podezřelého předmětu - použít s rozvahou telefonní linky tísňového volání a dalších komunikační prostředky 11, 12,15 Č: Dramatizace - zdramatizovat jednoduchou pohádku, vyprávění, bajku 24 Červen J: Nauka o větě - valenční pojetí skladby Psaní čárky mezi větami P: Členění textu Doplnění textu nejvhodnějšími výrazy - rozlišovat větu jednoduchou a souvětí, dále pracovat se základem věty - spojovat věty v souvětí vhodnými spojovacími výrazy - uvědomit si důvody členění textu - doplnit souvětí nejvhodnějšími výrazy - pozměnit souvětí, aniž by se změnila forma výpovědi - upravit text do přehledného členění 5, 6, 7 5, 6, 7 Č: Čtení na prázdniny - být motivován ke čtení ve svém volném čase 23, 24 Poznámky: Č: Čtení a literární výchova (3 vyučovací hodiny týdně) J: Jazykové vyučování (5 vyučovacích hodin týdně) S: Sloh (v rámci jazykového vyučování) P: Psaní (v menších časových celcích ve vyučovacích hodinách českého jazyka i dalších předmětů) Průřezová témata: Průřezové téma osobnostní a sociální výchova je na 1. stupni běžnou součástí výuky ve všech vyučovacích předmětech. Metody a formy práce v českém jazyce jsou voleny s ohledem na osobnostní, sociální i morální rozvoj dítěte. Předmětem prolíná multikulturní výchova, výchova demokratického občana, enviromentální výchova i výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Formou psaných i verbálních sdělení je zastoupena i mediální výchova. 5

6 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk Očekávané výstupy z RVP ZV Konkrétní výstupy Učivo Žák: Žák: 1. Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - určí samohlásky a souhlásky - zná jejich rozdělení a umí je používat Jazyková výchova Hláskosloví Stavba slova Mezipředmětové vztahy, průřezová témata 3. ročník Klíčové komp. 1,2,3 2. Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná - třídí slova podle významu - vyhledává slova souznačná, protikladná, příbuzná Nauka o slově - slovo a skutečnost, synonyma, opozita Slova příbuzná M - slovní úlohy 1,2,3 3. Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost - skloňuje podstatná jména, rozlišuje číslo jednotné a množné, rod m., ž. a střední - určí osobu, číslo a čas, časuje slovesa v čase přítomném, minulém a budoucím Podstatná jména Slovesa 1,2,3 4. Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - vyjmenuje a pozná slovní druhy - určí podstatná jména, slovesa, přídavná jména, zájmena, číslovky, předložky a spojky Slovní druhy - ohebné, neohebné 1,2 5. Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - při mluveném projevu umí využít znalosti, které získal při skloňování podstatných jmen a časování sloves - správné gramatické tvary Jazykový projev Stavba slova 3 6. Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - pozná větu jednoduchou a souvětí - spojuje věty, doplňuje souvětí - určí počet vět v souvětí Věta jednoduchá a souvětí 7. Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky - pozná druhy vět - umí určit základní skladební dvojice ve větě Věta jednoduchá a její stavba 1,2. Oddůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev 9. Velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování - vyjmenuje vyjmenovaná slova, používá jejich znalost v praktických cvičeních - píše správně dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev - zná užití velkých písmen (jména osob, zvířat, věcí a názvů) Vyjmenovaná slova po b,l,m,p,s,v,z Dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě Vlastní jména 1,2 1,2,3 6

7 Komunikační a slohová výchova 10. Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - čte plynule věty a souvětí - čte rychle s porozuměním, předčítá Plynulé čtení textu Tiché a hlasité čtení textu 11. Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - dokáže samostatně pracovat podle daných pokynů a plnit jednoduché úkoly Práce s textem 12. Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - zvládne dialog, umí naslouchat - vystupuje zdvořile Dramatizace, scénky Věcné naslouchání Prv - lidé kolem nás 13. Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - užívá správnou výslovnost, intonaci, slovní přízvuk - používá spisovné výrazy Hlasité čtení, vypravování Recitace 14. V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - vypráví pohádky, povídky - dramatizuje, domýšlí příběhy - recituje Dechová a artikulační cvičení Práce s literárním textem Básnické sbírky Hv - správný nádech, artikul. Tv - relaxační cvičení 15. Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích - užívá slušné a vhodné oslovení, prosbu, poděkování, rozloučí se - sdělí svá přání, pokyny Formy společenského styku 1,2,3,4 16. Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - orientuje se v textu dětských knih - charakterizuje literární postavy - vyjadřuje své postoje ke knize - besedy o knihách - práce s textem - próza, poezie - divadelní představení 1,2,3,4 17. Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - zvládá čitelný a úhledný písemný projev - dbá na úpravu písemného projevu Úprava zápisu Tvary písmen Tv - hygiena při Tv 1,2,6 1. Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - píše čitelně, přiměřeně rychle - provádí průběžnou i závěrečnou kontrolu vlastního písemného projevu Úprava a kontrola psaného textu 1,2 19. Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - pracuje s chybou, v chybně napsaném textu opraví chyby (tvary písmen, pravopis, interpunkční znaménka) - napíše krátký dopis včetně adresy - vyplní složenku Psaní krátkého textu Dopis, adresa Vyplňování formulářů 1,2,6 20. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - dodržuje slovosled ve větách - s pomocí sestaví osnovu a dokáže podle ní vypravovat - tvoří otázky - popisuje ústně i písemně jednoduché předměty a činnosti - vypravuje podle obrázků Členění jazykového projevu Stylizace a kompozice Otázky Vypravování Popis Osnova Pč - konstrukční činnosti 1,2,3 7

8 Literární výchova 21. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - plynule čte delší text - čte výrazně, s porozuměním - dodržuje interpunkci 22. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu - vypráví pohádky, povídky - domýšlí příběhy - hodnotí postavy - vyjadřuje své pocity Plynulé čtení - tiché i hlasité Členění textu Práce s literárním textem Prv - báje a pověsti 23. Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - rozezná prózu a báseň - pracuje s textem, veršem, rýmem - rozliší skutečný příběh od pohádky Poezie, próza, divadlo, ilustrace dětských knih Vlastní četba dětí 24. Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - orientuje se v textu knih - charakterizuje literární postavy - domýšlí příběhy - dokončí jednoduché verše Dětská literatura,4,6

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2014/2015 Ročník V. A hod./týd. 7 Učebnice: Hošnová,E., Šmejkalová, M, Vaňková, I., Buriánková, M.: Český jazyk 5 pro základní

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast: Obor vzdělávacích oblastí: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více