Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupeň: Jazyková výchova. 1. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupeň: Jazyková výchova. 1. ročník"

Transkript

1 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupeň: Jazyková výchova 1. ročník ČJL Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. ČJL Porovnává významy slov. Rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky /písmena/, srozumitelně mluví, spisovně se vyjadřuje z hlediska slovní zásoby odpovídající možnostem žáka 1. ročníku. 1. úroveň *věta, slovo, slabika, hláska *písmeno malé, velké, tištěné, psané, *tečka, čárka, dvojtečka, otazník, vykřičník, pomlčka *článek, nadpis, řádek, odstavec 2. úroveň *dělení slov na konci řádku M, PRV, HV OSV 1, OSV 2 2. ročník ČJL Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky. Pracuje s větou jednoduchou jako jednotkou projevu, dodržuje pořádek slov ve větě, rozeznává věty podle postoje mluvčího, používá správná interpunkční znaménka. 1. úroveň *správná výslovnost českých slov *pořádek slov ve větě *druhy vět podle postoje mluvčího PRV, HV, VV, PČ, M OSV 1, OSV 2, OSV 8

2 *rozlišení intonace podle druhu vět ČJL Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená, podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. Seznamuje se se slovy nadřazenými, podřazenými a souřadnými. Vytváří slova protikladná. * slova protikladná, nadřazená, podřazená, souřadná ČJL Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. ČJL Odůvodňuje a píše správně: dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování. Orientuje se v rozdělení hlásek, tvoření slabik. Dodržuje správnou výslovnost a psaní skupin dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě v jednoduchých případech. Poznává jména obecná a vlastní. *slovo,slabika, hláska, písmeno * rozdělení hlásek, dvojhlásky a jejich grafické znázornění, abeceda *správná výslovnost a grafická podoba párových souhlásek *výslovnost a psaní slov se skupinou dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě v jednoduchých případech * psaní ú, ů *velké písmeno na začátku věty *obecná a vlastní jména ČJL Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. Používá správně i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. *tvrdé a měkké souhlásky

3 Seznamuje se s některými slovními druhy. Poznává podstatná jména a slovesa v jednoduchých případech. *podstatná jména, slovesa, předložky 2. úroveň *slabikotvorné r, l *souvětí se spojkami a, i, že, když, protože 3. ročník ČJL Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost. Rozpozná jednotlivé významy slov, tvoří slova významem podobná, příbuzná, protikladná. 1. úroveň *třídění slov podle významu *slova významem podobná, příbuzná, protikladná VV, PRV, HV, PČ, M OSV 1, OSV 2, OSV 8 ČJL Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. ČJL Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy. Rozlišuje slabiky, hlásky, člení slova na slabiky, vyhledá slabikotvorné r, l. Odlišuje větu jednoduchou od souvětí, poznává základní skladební dvojici. *rozlišování slabik, hlásek, slabikotvorné r, l *určování počtu slabik *věta a souvětí-spojování vět v souvětí, určování počtu vět v souvětí-jednoduché příklady *stavba věty jednoduché * kladení slovního přízvuku

4 ČJL Odůvodňuje a píše správně: i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech. ČJL Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. ČJL Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. ČJL Odůvodňuje a píše správně: velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování. 4. ročník Používá vyjmenovaná a příbuzná slova. Seznamuje se se slovními druhy v základním tvaru. Seznamuje se s pády podstatných jmen, určuje rod, číslo, pád, vhodně kombinuje s přídavnými jmény. Seznamuje se s rozlišením osoby, čísla, času u osob. Píše velká písmena ve vlastních jménech, na začátku věty. *pamětné zvládnutí vyjmenovaných slov, jejich použití v textu, pravopis, určování tvaru slova, slov příbuzných *slovní druhy *podstatná jména- určování rodu, čísla a pádu *přídavná jména spojování s podstatným jménem *slovesa osoba, číslo, časseznámení se *vlastní jména-jména osob, měst, vesnic, hor, řek, zvířat *velká písmena na začátku věty jednoduché a souvětí. ČJL Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová. Tvoří synonyma, antonyma, homonyma, užívá je ve větách, rozlišuje jejich významy. 1. úroveň *antonyma, synonyma, homonyma VV, HV, PČ, VL, PŘ, M OSV 1, OSV 10,VDO 1

5 ČJL Rozlišuje slova spisovaná a jejich nespisovné tvary. Porovnává význam slov, všímá si spisovné podoby slov a porovnává ji s užívanými nespisovnými slovy. *hlásková podoba slova *rozlišování slov dle významu *rozlišování slov spisovných a nespisovných *poznávání různě citově zabarvených slov ČJL Rozlišuje ve slově kořen, část předponovou a příponovou a koncovku. Seznamuje se se stavbou slov, rozlišuje předponovou a příponovou část, kořen slova. *stavba slova (jednoduché případy) ČJL Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných gramatických tvarech ve svém mluveném projevu. ČJL Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. ČJL Vyhledává základní skladební dvojici. ČJL Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí. ČJL Užívá vhodných Rozlišuje slovní druhy, skloňuje podstatná jména dle vzorů, časuje slovesa. Používá i, y ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných, v podstatných jménech Určuje podmět a přísudek. Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí. Seznamuje se s řečí přímou a nepřímou. *určování slovních druhů *skloňování podstatných jmen, vzory podstatných jmen *určování osoby, čísla a času u sloves v jednoduchých případech *infinitiv, slovesný tvar * vyjmenovaná slova a slova příbuzná, podstatná jména *podmět a přísudek *věta jednoduchá a souvětí *přímá řeč a nepřímá *přízvuk

6 spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje. Spojuje věty v souvětí. *spojování vět v souvětí vhodnými spojovacími výrazy 5. ročník 2. úroveň *rozlišování předpon a předložek *shoda přísudku s podmětem *podstatná jména určování pádu, rodu, čísla *slovesa - způsob ČJL Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová. ČJL Rozlišuje ve slově kořen, část předponovou a příponovou a koncovku. ČJL Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a Rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná, vhodně používá v mluveném i písemném projevu synonyma, homonyma, antonyma. Určuje ve slově část předponovou, příponovou, koncovku, příponu, kořen. Pravopis související se stavbou slova. Rozlišuje slovní druhy. *slova jednoznačná a mnohoznačná *antonyma, synonyma, homonyma * slovo a jeho stavba, tvoření slov, odvozování slov, změny při odvozování slov * předpony s-, z-, vz-, předložky s/se, z/ze,psaní předpon, předložek *zdvojené souhlásky *souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene *pří. jména odvozená příponou -ský *osvojování slovních druhů VV,PČ,HV,M,PŘV,VL OSV1,OSV5,OSV7,OSV10

7 využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu. ČJL Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. ČJL Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty. ČJL Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. ČJL Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí. Určuje mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Rozlišuje přídavná jména tvrdá a měkká, seznamuje se druhy zájmen a číslovek. Používá správný pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov. Osvojuje si pravopis koncovek podstatných a přídavných jmen. Určuje základní skladební dvojici, druhy podmětu a přísudku. Užívá vhodnou koncovku ve shodě podmětu s přísudkem. Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí. *podstatná jména - určování pádu, rodu, čísla, vzoru, skloňování podle vzoru, koncovky podstatných jmen *přídavná jména - měkká, tvrdá, koncovky přídavných jmen *zájmena- druhy zájmen, skloňování osobních zájmen *číslovky-druhy číslovek, skloňování základních číslovek *slovesa-určování osoby, čísla, způsobu, času * pravopis i,y po obojetných souhláskách *základní skladební dvojice, druhy podmětu a přísudku *shoda přísudku s podmětem *věta jednoduchá a souvětí * řeč přímá, nepřímá * interpunkce v jednoduchém

8 souvětí Seznámení se základními jazykovými příručkami. Využívá jazyka jako nástroj k ústnímu i písemnému dorozumívání. *práce s Pravidly českého pravopisu *národní jazyk 2. úroveň *interpunkce u řeči přímé v základních případech *seznámení s přivlastňovacími přídavnými jmény *shoda přísudku s několikanásobným podmětem

9 Komunikační a slohová výchova 1. ročník ČJL Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. ČJL Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost. Čte jednoduchý text s porozuměním. Řídí se pokyny přiměřené složitosti. Recituje krátký básnický text. Ve svém mluveném projevu se snaží o pečlivou výslovnost a opravu nesprávné, nedbalé výslovnosti. 1. úroveň *porozumění mluveným i písemným pokynům přiměřené složitosti *prosba, poděkování, omluva, blahopřání *krátký mluvený projev, vyjadřování svých myšlenek PRV, VV, HV OSV1, OSV2, OSV5, OSV6, OSV7,OSV8, OSV11, MKV2 ČJL Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev. Píše správné tvary jednotlivých písmen, číslic, slabik, slov a jednoduchých vět. Dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu. *základní hygienické návyky při psaní *psaní jednotlivých prvků písmen a číslic *orientace v liniatuře *kvalitní znaky písma *psaní a osvojování písmen, slabik, slov *psaní krátkých slov a jednoduchých vět *opis podle předlohy, přepis, diktát, autodiktát *psaní velkých počátečních písmen a prvního slova věty *vytváření základů rukopisu a

10 celková úprava pís. projevu ČJL Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním. ČJL Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. ČJL Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Seznámení se, procvičování a automatizování základních hygienických návyků spojených s psaním. Pracuje s jednoduchou obrázkovou osnovou. Čte jednoduchý text s porozuměním. *hygienické návyky spojené s psaním *práce s ilustracemi, vyprávění jednoduchého příběhu, pohádky *hlasité i tiché čtení s porozuměním, čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací 2. úroveň * dramatizace pohádek 2. ročník ČJL Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čte jednoduchý text s porozuměním. 1. úroveň *hlasité i tiché čtení s porozuměním *procvičování v mluveném i čteném projevu, věcné čtení VV, HV, PRV, PČ, M OSV6, OSV7, OSV8, OSV11, MKV2 ČJL Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Seznámení se základními pravidly společenského chování. *základní formy společenského styku *krátké souvislé projevy

11 ČJL Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. Pracuje s jednoduchou obrázkovou osnovou. Cvičí se ve schopnosti vypravovat. *oslovení, pozdrav, poděkování *sled vět v řeči mluvené *tvoření vět ze slov *děj-základ vypravování *posloupnost dějů na základě pozorování, reprodukce ČJL Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev. Seznamuje se se správným psaním adresy. Píše písmena a číslice podle normy v přiměřené velikosti a liniatuře, dodržuje sklon písma, správně spojuje písmena, slabiky, píše slova a jednoduché věty, zachovává rozestup písmen, kontroluje vlastní písemný projev. *adresa, náležitosti adresy * psaní písmen a číslic, slov, jednoduchých vět, textu, opis, přepis, diktát *sklon písma * spojování písmen, slabik, rozestup písmen * čitelnost, úhlednost, kontrola písemného projevu 2. úroveň *dělení slov v textu *líčení humorných i smutných situací vytváření vlastního psaného projevu

12 3. ročník ČJL V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. Snaží se o správné dýchání a volbu tempa řeči. 1. úroveň * základní techniky mluveného projevu VV, PRV, PČ, HV, M OSV1, OSV5, OSV6, OSV7, OSV8, OSV11, MKV2 ČJL Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích. ČJL Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. ČJL Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. Využívá při komunikaci vhodné prostředky. Souvisle vyjadřuje a klade otázky. Popisuje jednoduché předměty a činnosti, jednoduché vypravování. *výběr vhodných výrazů *vyjadřování závislé na komunikativní situaci *vybírání vhodných prostředků *procvičování slovosledu *základní formy společenského styku *požádání o informaci, podání stručné informace *uvítání návštěvy, rozloučení, sdělování přání,pozdravů *ústní popis jednoduchých předmětů a činností ČJL Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. Vypravuje dle názorných pomůcek. *vypravování podle obrázků ČJL Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. ČJL Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní Písemně sděluje jednoduché pozdravy, píše jednoduchá sdělení. *pohlednice, dopis

13 písemný projev. ČJL Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Píše podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře. Dodržuje sklon písma a rozestup písmen. Píše čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě, provádí kontrolu vlastního písemného projevu. Vyjadřuje se v jednoduchých formách písemného projevu. Využívá získaných čtenářských dovedností a návyků při četbě jednoduchých textů Recituje básnický text, orientuje se v textu knih určených dětem. *základní hygienické návyky *technika psaní *upevňování správných tvarů písmen a číslic *odstraňování individuálních nedostatků v kvalitativních i kvantitativních znacích písma *plynulý a úhledný projev *kontrola vlastního projevu *celková úprava písemného projevu v sešitě *plynulé čtení souvětí a vět *rychlé čtení tiché *hlasité čtení, předčítání *četba uměleckých textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků *praktické naslouchání *jednoduchá charakteristika literárních postav *vyjadřování svých postojů ke knize 2.úroveň *písemný popis jednoduchých činností a předmětů *využívání jednoduché osnovy *vyplňování poštovních formulářů *atmosféra příběhu,vyjadřování myšlenek, které se dětem líbí

14 4. ročník ČJL Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Čte správně a plynule přiměřeně náročné texty. Recituje básně přiměřené věku.reprodukuje obsah textu.odlišuje verše od prózy. 1.úroveň *výcvik ve čtení správné a plynulé čtení uměleckých a populárně naučných textů *čtení jako zdroj informací *čtení vyhledávací *čtení pozorné, soustředěné, aktivní, odlišení prózy od verše ČJL Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává. Procvičuje se v dovednosti rozlišování podstatných a nepodstatných informací, zaznamenávání slyšeného. *naslouchání-zaznamenávat slyšené, reagovat otázkami, reprodukovat obsah textu ČJL Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zaznamenává vzkaz na záznamníku. ČJL Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. ČJL Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. Seznamuje se s náležitostmi správně vedeného telefonického rozhovoru a jeho zaznamenávání. Stručně telefonuje. Rozpoznává úplnost sdělení. Snaží se o zapamatování nejdůležitějších fakt sdělení, sděluje obsah. *formy společenského styku: telefonování *vyjadřování závislé na komunikační situaci * jednoduchá sdělení *komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva,prosba, vzkaz zpráva,oznámení,vypravování, dialog na základě obrazového

15 ČJL Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru. ČJL Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry. V komunikaci využívá intonaci, volí vhodné tempo řeči, využívá přízvuk, pauzu. Píše podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře se správným sklonem písma a rozestupem. Uplatňuje svůj osobitý rukopis při dodržení úhlednosti, čitelnosti a plynulosti písemného projevu. Píše dopis s vhodným oslovením, adresou a jiné žánry písemného projevu. materiálu *využívání vhodných jazykových prostředků *mimojazykové prostředkymimika, gesta *vyjadřování závislé na komunikační situaci *dramatizace textu *formy společenského styku: psaní dopisu,adresa, *jednoduchý popis *žánry písemného projevupsaní adresy,blahopřání,pozdrav z prázdnin, dopis, pozvánka, jednoduché tiskopisy *psaní dopisu s jednoduchým obsahem *formální úprava dopisu *kultura písemného vyjadřování *stručné zápisy z učebného textu *zápisy do sešitů 2. úroveň *členění projevu *popis rostlin, zvířat, věcí

16 *hodnocení postav literárního díla 5. ročník ČJL Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace. ČJL Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry. ČJL Čte s porozuměním Používá spisovnou výslovnost při vyjadřování, všímá si rozdílu mezi spisovnou a nespisovnou výslovností a její využívání. Píše podle normy psaní v přiměřené velikosti a liniatuře se správným sklonem písma a rozestupem. Uplatňuje svůj osobitý rukopis při dodržení úhlednosti, čitelnosti a plynulosti písemného projevu. Volí správnou obsahovou a formální stránku písemného projevu. 1.úroveň *technika mluveného projevu *vyjadřování závislé na komunikační situaci *komunikační žánry: základní komunikační pravidla-oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování *technika psaní *žánry písemného projevu:omluvenka, zpráva, vzkaz, inzerát, pozvánka, dopis, plakát,internet, , popis, jednoduché tiskopisy, přihláška, dotazník, vypravování *kultura písemného vyjadřování *stručné zápisy z učebného textu *zápisy do sešitů

17 přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. ČJL Rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě. Čte správně a plynule přiměřeně náročné texty s důrazem na porozumění. Hovoří souvisle o přečteném textu a vyjadřuje své názory.vyhledává informace ve slovnících a dalších textech. Seznamuje se s reklamou a jejím účelem. *čtení pozorné, plynulé *znalost orientačních prvků v textu *čtení jako zdroj informací *praktické naslouchání-pozorné, soustředěné, aktivní, reagovat otázkami, dramatizace, mimika, gesta, jednoduchá charakteristika postav *reklama ČJL Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti. Využívá jednoduchou osnovu vyprávění, na jejím základě se slovně nebo písemně vyjadřuje.uvědomuje si důležitost dodržení časové posloupnosti. *vyprávění 2.úroveň *diskuse *jednoduchý výklad

18 Literární výchova 1. ročník ČJL Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. ČJL Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Objevuje nové skutečnosti z přečteného textu, rozšiřuje si slovní zásobu, orientuje se v textu Slabikáře. Recituje krátké básně, procvičuje vhodné frázování a tempo, plynule čte jednoduchý literární text s porozuměním. Snaží se o vyjádření pocitů, které má ze čteného textu. 1. úroveň *přednes dětských básní, říkanek *poslech literárních textů *tvořivé činnosti s literárním textem, frázování, tempo *rozšiřování slovní zásoby, cvičení paměti *zážitkové čtení a naslouchání VV, PRV, HV, PČ, TV OSV1, OSV2, OSV8 Seznamuje se se základními literárními pojmy. 2.úroveň *základní literární pojmy- pouze orientační seznámení se: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní představení, herec

19 2. ročník ČJL Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. ČJL Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Plynule čte s porozuměním jednoduché literární texty, recituje báseň ve vhodném tempu a frázování, prostřednictvím četby si obohacuje slovní zásobu. Domýšlí jednoduché příběhy, převypráví příběh, orientuje se v textu čítanky a jiném jednoduchém textu pro děti a tvořivě s ním pracuje. Všímá si spojitosti textu s ilustrací. Seznamuje se se základními literárními pojmy. *přednes básní *čtení literárních textů *poslech literárních textů *zážitkové čtení a naslouchání *tvořivé činnosti s literárním textem *poslech četby poezie a prózy *základní literární pojmy-báseň, vyprávění, divadlo,divák, maňásky, loutky,hádanka, říkanka, pohádka, spisovatel, básník, čtenář, divadelní představení, herec VV, HV, PČ, PRV, TV, M OSV5, OSV6, OSV8, OSV11, MKV2 3. ročník ČJL Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. Rozeznává různé typy vyjadřování autorů píšících pro děti.čte texty v poezii a póze a rozliší je. Pracuje s pohádkou a všímá si její odlišnosti od vyprávění. * čtení a poslech poezie a prózy *zážitkové čtení a naslouchání *poslech literárních textů *přednes vhodných literárních textů *volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu VV, HV, PRV, PČ, M, TV OSV5, OSV6, OSV8, OSV11, MKV2

20 ČJL Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Vyjadřuje svůj postoj k přečtenému textu, chápe četbu jako zdroj informací o světě i o sobě. Domýšlí příběhy, osvojuje si tvořivé činnosti s literárním textem. Procvičuje si a osvojuje základní literární pojmy. *pohádka *dramatizace *základní literární pojmy- bajka, povídka, pohádka, *zážitkové čtení a naslouchání *poslech literárních textů *tvořivé činnosti s literárním textem *volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu *vlastní výtvarný doprovod 4. ročník ČJL Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. ČJL Volně reprodukuje text podle svých schopností. Využívání poznatků z četby,vyjadřuje své pocity z četby, poslechu, divadelního představení, televizního pořadu, snaží se o jejich záznam. Snaží se o volnou reprodukci textu, a to slyšeného i přečteného. *poslech literárních textů *zážitkové čtení a naslouchání *vlastní výtvarný doprovod *volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu VV, PČ, HV, PŘV, VL MDV1, MDV4, OSV11 ČJL Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. Pracuje s různými literárními žánry. Seznamuje se s uměleckými a neuměleckými texty. *umělecký a neumělecký text *tvořivé činnosti s literárním textem, přednes vhodných

21 ČJL Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy. 5. ročník Provádí jednoduchý rozbor textů. literárních textů *základní literární pojmyliterární druhy a žánry: báseň pohádka, bajka, povídka, spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní představení, herec, režisér, verš, rým, přirovnání 2.úroveň *kulturní život regionu ČJL Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma. Zvládá reprodukovat text dle svých schopností. Dle zadání vytváří vlastní literární text. Hovoří souvisle o přečteném textu a vyjadřuje své názory. *volná reprodukce přečteného, slyšeného textu, dramatizace *tvorba vlastního literárního textu VV, PČ, HV, PŘV, VL, TV OSV1, OSV2, OSV3, OSV6, OSV7, OSV8, MDV1, MDV4, MKV2 ČJL Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. ČJL Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy. Učí se rozlišovat různé typy uměleckých a neuměleckých textů. Provádí jednoduchý rozbor literárních textů. * čtení a poslech literárních textů *tvořivé činnosti s literárním textem *umělecký a neumělecký text *základní literární pojmy-bajka, povídka, režisér, přirovnání

22

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Mezipředmětové vztahy --> - 2. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace : Český jazyk a literatura : ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Období: 1. Očekávané výstupy Učivo GRAMATIKA ročník Průřezová témata Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ohebné a neohebné slovní druhy 2-3

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje:

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: - k ovládnutí základních jazykových jevů a k dorozumívání v ústní i písemné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků JAZYK A JAZYKOVÁ

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Mezipředmětové vztahy --> český jazyk a literatura - 1. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Mezipředmětové vztahy --> anglický jazyk - Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence občanské Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Český jazyk a literatura 1. stupeň

Český jazyk a literatura 1. stupeň Český jazyk a literatura 1. stupeň Charakteristika předmětu Český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. V prvním ročníku 9 hodin týdně, ve druhém ročníku 10 hodin týdně, ve třetím ročníku 9 hodin

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Předmět: Český jazyk JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Předmět: Český jazyk JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJ1 1. 10 hodin JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova; rozlišuje slovo, slabiku,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně i písemně

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více