ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Výchovami k výchově a vzdělání Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská Praha Letňany Ředitel školy: RNDr. Pavel Kučera, Ph.D. Kontakty: IČ: RED IZO: IZO: Zřizovatel MÚ Praha - Letňany Bechyňská Praha - Letňany tel fax Platnost dokumentu od Datum: Podpis ředitele: Razítko školy: Projednáno v pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne Přílohy ŠVP: Vzdělávací standardy Čj, M, Aj. 1

2 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC je příspěvkovou organizací, jež vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: mateřská škola, základní škola a školní družina. Kapacita základní školy je 620 žáků, v ročníku jsou zpravidla 2 paralelní třídy. Kapacita mateřské školy je 165 dětí, které jsou rozděleny do 7 tříd zahrnujících všechny tři ročníky. Školní družina má kapacitu 200 žáků. Škola má k dispozici 3 budovy, které splňují požadavky výuky budovu I. stupně (ulice Rychnovská), kde je umístěna i část mateřské školy a školní družina, budovu II. stupně (ulice Třinecká) se školní kuchyní a školní jídelnou (jiná příspěvková organizace) a budovu mateřské školy (ulice Beranových). Charakteristika pedagogického sboru Průměrný počet učitelů na naší škole je 30. Pokud učitelé neučí na plný úvazek, může se tento počet zvýšit. Věkové složení pedagogického sboru je vyrovnané, jsou zde zastoupeni jak mladí, tak i pedagogové středního a staršího věku. Na škole pracují učitelé, učitelé MŠ, vychovatelky, speciální pedagogové a logopedka. Dlouhodobé projekty Škola je zaměřena na estetickou výchovu hudební a výtvarnou. Na škole působí školní orchestr Hra je to. Školní orchestr čítá asi 100 členů a reprezentuje naši školu na mnoha koncertech v České republice i v zahraničí. Práce orchestru a hudebních tříd navazuje na tradici Orffovské školy. Škola pořádá pravidelné koncerty školního orchestru, vystoupení se konají i při slavnostních příležitostech naší školy. Výtvarná výchova je vedena odborníky, kteří prezentují práce našich žáků na mnoha výstavách. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a dalšími sociálními partnery Spolupráce se zákonnými zástupci žáků probíhá zejména prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ Rychnovská), které bylo při škole založeno. Jako fakultní škola spolupracujeme zejména s Pedagogickou fakultou UK (pedagogická praxe studentů). Další spolupráce probíhá s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9 (diagnostická práce, metodická pomoc). Spolupracujeme se zřizovatelem (MÚ Praha Letňany), s orgány péče o děti, s pracovníky sociální odboru, s policií ČR, Hasiči, ČČK, Svazem letců a dalšími organizacemi (ekocentra, muzea, apod.) Umístění školy Letňany bývaly převážně dělnickou čtvrtí. Škola vznikla jako součást výstavby ve 30. letech 20. století pro děti zaměstnanců moderní letecké továrny a rozrůstajícího se letiště (stará budova v Rychnovské ulici a přístavba z 60. let, kdy vzniklo na okraji staré zástavby sídliště pro pracovníky letňanských podniků). Naši školu navštěvují i děti z okolních obcí i z ostatních pražských čtvrtí. Dopravní spojení je dobré. 2

3 3. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC je vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která plní funkci poskytování předškolního a základního vzdělání v oboru C/01 Základní škola. V rámci školního vzdělávacího programu se škola zaměřuje na estetickou výchovu hudební a výtvarnou. Tomu je přizpůsoben i učební plán. V rámci školního roku jsou zařazeny rozmanité formy výuky včetně výuky projektové a četné tematické akce. Škola má fungující školní družinu pro děti od přípravné třídy do IV. ročníku. Snažíme se žáky oslovit zajímavým programem ve školní družině a nabídkou kroužků. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení: Žáky motivujeme k tomu, aby se učili pro sebe a pokud možno samostatně přistupovali k procesu učení, vyhledávali zdroje informací, dokázali rozeznat podstatné od nepodstatného a vyvozovat logické závěry. K tomu je nutné čtení s porozuměním a rozvíjení schopnosti reprodukovat text. Nepodceňujeme však ani pamětní učení. Žáci zpracovávají samostatné práce na zadaná témata a řeší projektové úkoly. Své práce prezentují. Kompetence k řešení problémů: Vedeme děti k tomu, aby problémy byly řešeny. Tedy problém jako výzva, nikoli jako překážka. Samozřejmě úroveň obtížnosti úkolů musí odpovídat věku i nadání žáků. Preferujeme předkládání problémů z praktického života, tak abychom zajistili názornost a motivaci. Žáci se účastní různých soutěží a olympiád. Prioritou je tvořivé řešení problémů, hledání různých cest k jednomu cíli včetně schopnosti své vlastní řešení obhájit. Kompetence komunikativní: Rozvoj komunikativních dovedností považujeme za základ úspěšnosti v životě, a to jak profesionálním, tak soukromém. Dbáme na to, aby žáci dokázali správně a srozumitelně formulovat své myšlenky a postoje, a to jak ústní, tak písemnou formou. Důležitý je jak obsah a logická struktura, tak forma sdělení, včetně složky neverbální. Učíme děti nejen formulovat a prezentovat své názory, ale i umění naslouchat a respektovat názory druhých. Děti se učí pracovat se všemi nástroji umožňujícími předávání informací (práce s tělem, s hlasem, výtvarnými prostředky, písmem, informační technologie, Internet, masmédia apod.). Při rozvíjení této kompetence se nám osvědčilo využívání dramatické výchovy. Kompetence sociální a personální: Základem rozvíjení této kompetence je přístup k žákům jako individualitám, pěstování zdravého sebevědomí, tak aby si žák uvědomil své silné stránky a uměl je využít a rozvíjet ku prospěchu svému i svého okolí. Druhou stránkou téhož je umění spolupráce a soužití s druhými lidmi, a to jak v pracovním kolektivu, tak v rodině a neformálních skupinách. Důležité je naučit se sladit své osobní cíle s cíli skupiny, umět prosadit odpovídající formou své názory, ale zároveň být tolerantní a otevřený k názorům druhých. Vedeme děti k odpovědnosti za sebe i za druhé. Kompetence občanské: Připravujeme žáky na život v občanské společnosti, vedeme je k principu demokracie, uznávání pravidel a řádů, k zodpovědnosti ve volbě. Žáci se učí svá vlastní pravidla vytvářet a následně respektovat a zároveň si uvědomovat důsledek jejich neplnění. Důležité je, aby si žáci uvědomili nutnost a důležitost pravidel soužití ve společnosti (počínaje školní třídou a rodinou až po stát a svět). Do této oblasti patří i environmentální výchova. Vedeme děti k odpovědnosti k prostředí, ve kterém žijí, a k uvědomování si souvislostí. Kompetence pracovní: Žáci se během školní docházky seznamují s nejrůznějšími pracovními činnostmi. Učí se nepohrdat fyzickou prací, ověřují si své možnosti a nadání. Poznatky o sobě konfrontují s požadavky jednotlivých profesí a profesních skupin, vedeme je k realistickému 3

4 hodnocení sama sebe. Téma volby povolání a seznámení se se světem práce je zařazeno jako samostatný předmět v VIII. ročníku a prolíná i ostatními předměty. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pro tyto žáky je nutno upravit způsob výuky jednotlivých předmětů (především českého a anglického jazyka) tak, aby byla co nejvíce zachována vazba na praxi, na zapojení více smyslů při práci, při výuce. Osvědčuje se zde práce v menších skupinách, neboť tyto děti se velmi špatně soustředí, všechny rušivé vlivy se násobí. Jsou zde také vyšší nároky na individuální přístup a dohled učitele. Snažíme se podle možností využívat audiovizuální techniku, počítačové programy, které dokážou žáky zaujmout a vést. Přes všechny speciální postupy je třeba redukovat látku tak, aby nedocházelo ke zbytečnému přetěžování žáků a sekundárně k vytvoření velmi negativního postoje nejen ke škole, ale ke vzdělávání vůbec. Žáci, jimž je školským poradenským zařízením doporučeno vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, jsou zohledněni v dotčených vyučovacích předmětech, je jim nabídnuta speciálně pedagogická péče, a to formou skupinové nápravy specifických poruch učení, případně v rámci individuální péče speciálního pedagoga. Obvykle jsou tyto formy kombinovány. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci mimořádně nadaní se mohou na základě doporučení školského poradenského zařízení vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu, navštěvovat vybrané předměty ve vyšším ročníku, případně přeskočit některý ročník. Škola spolupracuje s Centrem nadání při Menze ČR, žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky zaměřené na rozvoj rozumových schopností, kreativity. V běžné výuce diferencujeme zadávání úkolů podle toho, jak kteří žáci probíranou látku zvládají, nadaní žáci dostávají zajímavé úkoly k samostatnému zpracování, mohou se podílet na vedení vyučování spolu s učitelem (referáty, projekty, prezentace). Žáci s výrazným zájmem v oblasti hudební mají možnost rozvíjet své vlohy a zájmy v rámci školního orchestru, mohou zde vystupovat i jako sólisté, ať již zpěváci či hráči na hudební nástroj. Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů tak, aby každé z témat bylo obsaženo alespoň v jenom předmětu a alespoň v jenom ročníku na každém stupni. Konkrétní zařazení průřezových témat je uvedeno u jednotlivých vyučovacích předmětů. Přehled průřezových témat: Průřezová témata: Tematické okruhy Předmět Ročník osobnostní a sociální OSV 1 Rozvoj schopností poznávání všechny všechny výchova 2 Sebepoznání a sebepojetí všechny všechny Environmentální výchova 3 Seberegulace a sebeorganizace všechny všechny 4 Psychohygiena Prv, VZ, Ov všechny 5 Kreativita všechny všechny 6 Poznávání lidí Prv, VZ, Ov, Čj, všechny Aj 7 Mezilidské vztahy Prv, Vz, Čj, všechny 8 Kooperace a kompetice všechny všechny 9 Komunikace všechny všechny 10 Řešení problémů a rozhodovací všechny všechny dovednosti 11 Hodnoty, postoje, praktická etika Prv, VZ, Ov, Čj, všechny Pč EV 1 Ekosystémy Prv, Př, P, Z, všechny 2 Lidské aktivity a problém ŽP Prv, Př, P, Z, F, všechny 4

5 3 Základní podmínky života Prv, Př, P, Z, F, všechny Ch, D 4 Vztah člověka k prostředí Prv, Př, P, Z, F, všechny Ch, Čj, Aj, D Multikulturní výchova MKV 1 Kulturní diference Čj, Aj, Nj, Prv, všechny Vl, Ov, Hv, Vv 2 Lidské vztahy Prv, Ov, VZ, Čj všechny Výchova demokratického občana 3 Etnický původ Prv, Ov, VZ, Čj, všechny Aj, D 4 Multikulturalita Čj, Aj, Nj, D, všechny Ov, Prv 5 Princip sociálního smíru a solidarity Ov, D, Čj 7,8,9 VDO 1 Občanská společnost a škola všechny všechny 2 Občan, občanská společnost a stát 3 Formy participace občanů v politickém životě 4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ch všechny Ov 6,9 všechny všechny všechny Výchova k myšlení v EGS Ov, D, Z, Aj, Nj, Čj evropských a globálních souvislostech Multimediální výchova MV všechny všechny 5

6 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Inform. a komun. technologie Minimální časová dotace I. st. II. st Člověk a jeho svět 12 - Člověk a společnost - 11 Člověk a příroda - 21 Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty Týdenní čas. dotace Závazná čas. dot Samostatné předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis Občanská výchova Finanční gramotnost Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Povinně volitelné př. minimální maximální Časová dotace v ročníku I. st II. st

7 5. Učební osnovy Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve vzdělávání a výchově. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka a následně absolventa základní školy nástrojem dorozumívání, sdělování a přijímání informací, pomocí jazyka se rozvíjí myšlení, předávají se pomocí něho i citové obsahy, hodnoty. Žák by měl zvládnout správně a výstižně se vyjadřovat v mateřském jazyce, správně porozumět vnímanému textu. Nedílnou součástí této vzdělávací oblasti je kultivace řeči i písma, volba nejen odpovídajícího obsahu, ale i formy sdělení. Zvládnutí základů cizího jazyka má žákům poskytnout možnosti čerpání zážitků a zkušeností mimo rámec naší republiky, a to jak v životě pracovním, tak osobním. Pomáhá bořit hranice v rámci Evropy i celého světa, možnost komunikace s lidmi hovořícími jinými jazyky je velmi důležité pro vzájemné poznání a pochopení, v neposlední řadě odstraňuje předsudky. Český jazyk Charakteristika předmětu: Časové vymezení předmětu: Časová dotace je uvedena v učebním plánu. Oproti závazné časové dotaci jsme český jazyk posílili, a to na obou stupních. Uvedené vyučovací hodiny jsou rozděleny na jednotlivé oblasti jazykové výchovy. V prvních třech ročnících je součástí jazykové výchovy i výuka psaní. Na druhém stupni jsou hodiny z poloviny zaměřeny na jazykové vyučování, další dvě hodiny jsou věnovány literární výchově a slohu. V ročnících, kde je český jazyk dotován 5 hodinami, je navýšená hodina věnována především mluvnici. Jednotlivé složky jazykového vyučování se prolínají, takže rozdělení hodin není striktní. Dramatická výchova a rozvoj komunikace je začleněn podle vhodnosti témat průběžně. Obsahové a organizační vymezení předmětu: Při tvorbě osnov vyuč. předmětu český jazyk vycházíme z toho, že národní jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vyučovacím procesu. Je základem všeobecné kulturnosti a vyspělosti člověka. Žák základní školy získává všechny ostatní znalosti, vědomosti a většinu dovedností právě prostřednictvím českého jazyka a pomocí tohoto jazyka své znalosti prezentuje, dále rozvíjí, zpracovává, případně předává dál. Správné pochopení a zvládnutí jazyka vede k rozvoji přesného logického myšlení a následně k pregnantnímu, srozumitelnému vyjadřování. Ve svém důsledku tedy jazyk v mluvené i psané formě otevírá bránu k poznání a pochopení přírodních a společenských zákonitostí. Výuka probíhá ve třech základních oblastech, což je jazyková výchova, literární výchova a komunikační a slohová výchova. V hodinách jazykové výchovy si žáci osvojí psanou i mluvenou formu spisovného jazyka, jeho logickou strukturu, tak aby se český jazyk mohl stát pro daného žáka nástrojem správného vyjadřování. Žák dále pochopí logiku vzniku jazyka v historických souvislostech, jeho proměnlivost a různé podoby. 7

8 V hodinách literární výchovy se žáci postupně seznamují prostřednictvím vhodné četby s různými literárními žánry, s rozvojem literatury v různých historických obdobích, s propojeností literatury se společenským a politickým děním v té které době, tedy se společenskou podmíněností literatury. Žáci se učí pochopit umělecký záměr autora, kriticky zhodnotit přečtené literární dílo a reprodukovat základní obsah přečteného. Klademe důraz na to, aby se žáci naučili hodnotit přečtené nejen z hlediska formy a obsahu, ale aby k dílu zaujímali i citový postoj, který je následně může kladně ovlivnit při rozvoji celé osobnosti, učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. V rámci komunikační a slohové výchovy žáci zhodnotí poznatky získané v hodinách jazykové výchovy. Učí se správně formulovat myšlenky, pocity a prožitky, analyzovat texty a kriticky hodnotit jejich obsah. Žáci se naučí volit vhodné výrazové prostředky ve vztahu k obsahu sděleného a cíli sdělení. Rozšiřují si slovní zásobu tak, aby co nejvíce dokázali využít bohatosti českého jazyka. Dramatická výchova je určitou nadstavbou, která žáky učí jazykové obsahy vhodně prezentovat. Důraz není kladen pouze na rozvoj verbální složky komunikace, ale i na komunikaci neverbální a sladění těchto forem komunikace v sociálním kontaktu. Při práci využíváme audiovizuální techniky. Děti se učí prezentovat svá díla také prostřednictvím médií. Výchovné a vzdělávací strategie vymezení předmětu vzhledem rozvíjení klíčových kompetencí žáků: - K. k učení : Základem této kompetence je čtení s porozuměním. Důležitá je též formulace otázek a schopnost reprodukovat text i vlastní myšlenky a názory s využitím naučených mluvnických, pravopisných, stylistických pravidel. Žáci píší slohové práce, v nichž využívají osobní zkušenosti, vědomosti získané v jiných předmětech či četbou. Učí se volit vhodné výrazové prostředky, rozšiřovat si slovní zásobu. - K. k řešení problémů: Žáci se učí kriticky hodnotit přečtené literární dílo, zaujmout k němu citový postoj, učí se řešit problémy týkající se větné skladby, vhodnosti použitých výrazových prostředků. Účastní se různých literárních soutěží a olympiády. Učí se respektovat jiný názor, odlišnou kulturu - K. komunikativní: Komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vyučovacím procesu, a tedy i v českém jazyce. Dbáme na to, aby žáci dokázali správně a srozumitelně formulovat své myšlenky a postoje, a to jak ústní, tak písemnou formou. Důležitý je jak obsah a logická struktura, tak forma sdělení, včetně složky neverbální. - K. sociální a personální: Žáci se učí vzájemné komunikaci, schopnosti aktivně naslouchat a respektovat názory druhých. Učí se pečlivosti, soustředěnosti a píli. - K. občanská: Učíme žáky formulovat své myšlenky a postoje, a to odpovídající formou. Žákům jsou zadávány úkoly, které je připravují na život v občanské společnosti (žádost, vyplňování tiskopisů, úvahy na aktuální a společenská témata). - K. pracovní: Žáci si ověřují své nadání, pokoušejí se o vlastní tvorbu, učí se tomu, jak se učit, jak si zpracovat výtah a výpisky, referát, životopis, učí se základním prvkům úvahy, učí se formulovat a prezentovat své myšlenky a názory. - Dále se žáci v rámci těchto kompetencí učí pochopit jazyk jako prostředek historického a kulturního vývoje národa, jako nástroj celoživotního vzdělávání. 8

9 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk: Očekávané výstupy: 1. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy 1. období žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Očekávané výstupy 2. období žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Učivo čtení praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova) naslouchání praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) mluvený projev základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) 9

10 písemný projev základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy 1. období žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Očekávané výstupy 2. období žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Učivo zvuková stránka jazyka sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) slovní zásoba a tvoření slov slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část předponová a příponová, koncovka) tvarosloví slovní druhy, tvary slov skladba věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice 10

11 pravopis lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem) LITERÁRNÍ VÝCHOVA Očekávané výstupy 1. období žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Očekávané výstupy 2. období žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy Učivo poslech literárních textů zážitkové čtení a naslouchání tvořivé činnosti s literárním textem přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod základní literární pojmy literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání 11

12 2.stupeň: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů Učivo čtení praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu), věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící), prožitkové naslouchání praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové), zážitkové mluvený projev zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální); komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech; vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační žánry: výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha) 12

13 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy žák spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití Učivo zvuková stránka jazyka zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči (přízvuk slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování) slovní zásoba a tvoření slov slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov tvarosloví slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov skladba výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu pravopis lexikální, morfologický, syntaktický obecné poučení o jazyce čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků (slovanské především slovenština a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky) LITERÁRNÍ VÝCHOVA Očekávané výstupy žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 13

14 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích Učivo tvořivé činnosti s literárním textem přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům způsoby interpretace literárních a jiných děl základy literární teorie a historie struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura umělecká a věcná (populárně-naučná, literatura faktu, publicistické žánry) literární druhy a žánry poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé 14

15 OSV: Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace, Hodnoty, postoje, praktická etika, Psychohygiena MKV:Lidské vztahy 1. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA : výstupy obsah učiva metody, poznámky průřezová temata porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti, respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost,volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev, zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky, kontroluje vlastní písemný projev, seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh vyvození samohlásek, uvolňovací cviky vyvození hlásek a písmen m, M, t, T, j, J, s, S, y, Y, v, V, tvoření slabik, čtení slabik, uvolňovací cviky, naslouchání čtenému textu, reagování na otázky základní hygienické návyky při psaní(správné dezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem), technika psaní, nácvik psaní písmen e, i, u, a, A, au, Au, o, O, ou, Ou, m, M, t, psaní jednoduchých slov a vět, čtení jednoduchých slov a vět, četba na pokračování vyvození hlásek a písmen ů, Ů, n, N,k, K, z, Z, d, D, slabiky ni, ní, di, dí, dvojhlásky au, ou, nácvik psaní písmen j, l, s, y, ů, V, v, slabiky ti, psaní slov vět, poslech pohádek či četby na pokračování vyvození hlásek a písmen c, C, r, R, b, B, nácvik psaní n, N, p, P, k,slova, věty, dramatizace pohádky, koledy vyvození hlásek a písmen h, H, č, Č, š, Š, čtení obtížnějšího textu po přípravě, nácvik čtení předložek se jmény, nácvik psaní z, Z, S, d, D, T, I, U, c, C, r, stále píšeme obtížnější texty, slova, věty básničky, rýmovačky, rozpočítadla, hláskování slov, práce v textu(kroužkování již známých písmen, vytleskávání ZÁŘÍ ŘÍJEN dodržování správných hygienických návyků, při psaní používáme přepisy, opisy, diktáty, ŘÍJEN neustále dohlížet na hygienické návyky při psaní, dobří písaři mohou psát perem, LISTOPAD PROSINEC LEDEN 15

16 OSV: Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace, Hodnoty, postoje, praktická etika, Psychohygiena MKV:Lidské vztahy vyvození hlásek a písmen ž, Ž, ch, Ch, ř, Ř, g, G, f, F, nácvik psaní jmen se slabičnými předložkami, nácvik psaní J, L, b, R, B, h, H, slova, věty, obrázková osnova- vypravování vyvození hlásek a písmen ď, ť, ň, slabik dě, tě, ně, mě, nácvik čtení obtížnějších slov, nácvik psaní č,č, E, š, Š, Ž, ž, ch, Ch, ř, Ř, G, g, slova, věty čtení skupin bě, pě, vě, čtení obtížnějšího textu, nácvik psaní K, F, f, dě, tě, ně, mě, ď, ť, ň, bě, pě, vě,slova věty procvičování techniky čtení, otázky k přečtenému textu, doplňování textu, opisy a přepisy textů, přepis básně procvičování techniky čtení, plynulé čtení, pozorné čtení, opis a přepis jednoduchého textu, tvoření vlastních jednoduchých vět - jejich zápis, zdokonalování techniky psaní nástěnné obrazy pohádek, ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN JAZYKOVÁ VÝCHOVA : výstupy obsah učiva metody, poznámky průřezová temata rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky, užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves,odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku vět a v typických případech vlastních jmen sluchová analýza hlásek, písmeno x hláska, počet slabik ve slově, správná výslovnost slabičná stavba slova, grafická podoba věty, i, í/y, ý - seznámení dlouhé samohlásky, vlastní jména - seznámení dvojhlásky seznámení s ú a ů, vlastní jména znaménka na konci vět, vlastní jména tvoření slov, vět, pořádek slov ve větě, funkce znamének ve slově (drahá x dráha) vytleskávání, hra na " Mimozemšťany" - hláskování slov, nástěnné obrazy ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR 16

17 OSV: Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace, Hodnoty, postoje, praktická etika, Psychohygiena MKV:Lidské vztahy LITERÁRNÍ VÝCHOVA : změkčování d, t, n, skupiny dě, tě, ně, mě skupina bě, pě, vě, změkčování souhlásek věta, slovo, hláska, písmeno, správné psaní vět tvoření vět, psaní vlastních jmen BŘEZEN DUBEN KVĚTEN probrané učivo opakovat neustále ve všech měsících, ČERVEN výstupy obsah učiva metody, poznámky průřezová temata čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku, vyjadřuje pocity z přečteného textu, rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele pohádky - reprodukce známých pohádek, četba na pokračování pohádka - dramatizace jednoduchých pohádek, poslech - četba na pokračování pohádka klasická a autorská, poslech - četba na pokračování vánoční koledy, veršované pohádky - dramatizace poslech - četba s vánoční tematikou příběhy o zvířatech, dětské časopisy, hádanky, říkadla, rozpočítadla básně - rýmy, obrázková osnova - vypravování podle obrázkové osnovy, domov, škola velikonoční koledy, vypravování - velikonoční zvyky, autor, ilustrátor recitace krátkých básní, přednes dětské časopisy,vyhledávání básniček na dané téma, dramatizace pohádek Červená Karkulka, Hrnečku, vař, Budulínek, Smolíček pacholíček aj. Četba na pokračování dle volby učitele, ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC říkadla, rozpočítadla, hádanky se používají během celého šk.roku LEDEN ÚNOR seznámení s nejznámějšími autory a ilustrátory dětských knížek - výstava knih ve třídě, výlety - rodiště spisovatelů a ilustrátorů, BŘEZEN DUBEN KVĚTEN 17

18 OSV: Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace, Hodnoty, postoje, praktická etika, Psychohygiena MKV:Lidské vztahy volná reprodukce přečteného textu, vlastní výtvarný doprovod, texty s tematikou prázdnin ČERVEN KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA : 2.ročník výstupy obsah učiva metody, poznámky průřezová temata plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, porozumí písemným nebo mluveným pokynům dle přiměřené složitosti, respektuje základní komunikační pravidla při rozhovoru, pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči, volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev, zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev, píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh technika čtení, čtení pozorné, plynulé, základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) Základní hygienické návyky při psaní, úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu čtení s porozuměním, otázky k přečtenému textu, komunikační žánry,vyprávění podle osnovy (sklizeň ovoce), pozdrav, oslovení, omluva, opakování správného psaní písmen žánr písemného projevu, adresa, telegram, popis jednoduchého předmětu žánr písemného projevu, adresa, vánoční přání, vypravování o Vánocích, věcné čtení, čtení vyhledávací vypravování na základě obrazového materiálu popis jednoduchého děje, dodržování posloupnosti, žánr písemného projevu - dopis písemný projev, nadpis, jednoduchý popis vyjadřování závislé na komunikační situaci, pozdrav, oslovení, žánr písemného projevu - adresa tiskací písmena, dokončení jednoduchého příběhu žánr písemného projevu - blahopřání, pozdrav z prázdnin, pozvánka, základní komunikační pravidla, oslovení tematika podzimu ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN plynulé čtení s porozuměním textu se procvičuje během celého školního roku, stejně jako správná technika psaní v diktátech, přepisech a opisech ČERVEN 18

19 OSV: Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace, Hodnoty, postoje, praktická etika, Psychohygiena MKV:Lidské vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA : výstupy obsah učiva metody, poznámky průřezová temata rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, rozlišuje slovní druhy v základním tvaru, užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky, odůvodňuje a správně píše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě,tě,ně, bě,pě,vě,mě mimo morfologický šev, ú,ů, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování vlastní jména, slovo, slabika uspořádání vět, pořádek slov ve větě, druhy vět podle postoje mluvčího slovní význam, slova nadřazená, podřazená, souřadná, věta, slovo, slabika rozlišování hlásek, výslovnost dlouhých a krátkých hlásek, pravopis ú/ů, dvojhlásky, slabikotvorné r,l, písmeno "ě" (dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě) dělení hlásek, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách souhlásky znělé a neznělé (vyslovování a psaní souhlásek na konci a uvnitř slova) abeceda, řazení podle abecedy seznámení s názvy slovních druhů, poznávání a vyhledávání podstatných jmen v různých tvarech, vlastní jména, rozlišování obecných a vlastních jmen ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN poznávání a vyhledávání sloves, předložek, spojek a jejich funkce předložky, spojky opakování probraného učiva za 2. ročník KVĚTEN ČERVEN 19

20 OSV: Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace, Hodnoty, postoje, praktická etika, Psychohygiena MKV:Lidské vztahy LITERÁRNÍ VÝCHOVA : výstupy obsah učiva metody, poznámky průřezová temata čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku, vyjadřuje své pocity z přečteného textu, rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností říkadla a básně o podzimu přednes básně, rýmy dramatizace pohádky, orientace v přečteném textu, četba na pokračování domýšlení příběhů, pohádky, příběhy s vánoční tématikou, koledy autoři a ilustrátoři dětských knížek, příběhy o dětech, návštěva knihovny četba na pokračování, dětské časopisy, vyhledávání materiálu v časopisech na dané téma výtvarný doprovod, ilustrace, ilustrátor, četba na pokračování, bajka, velikonoční koledy ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN povídáme si nad knihou, básně, básník, verš, rým, četba na pokračování přednes jarních básní a říkadel práce s literárním textem, volná reprodukce přečteného textu, hádanky, slovní hříčky DUBEN KVĚTEN čtenářský deník během celého školního roku, návštěvy divadelních představení, připomínání lidových tradic ČERVEN 20

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace : Český jazyk a literatura : ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život - 2018 ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 4.1.1. Český jazyk a literatura Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků

Více

CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ

CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ 5.1.1.2 CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti RVP Jazyk a jazyková komunikace. Žák 2. stupně základní školy je vzděláván ve třech oblastech

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Mezipředmětové vztahy --> český jazyk a literatura - 1. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Období: 1. Očekávané výstupy Učivo GRAMATIKA ročník Průřezová témata Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ohebné a neohebné slovní druhy 2-3

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje:

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: - k ovládnutí základních jazykových jevů a k dorozumívání v ústní i písemné

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk pro 7. ročník

Český jazyk pro 7. ročník 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, 1V8 1V5, 1V10, 1V1, 1V2, 1V5, 1V9, 1V10, Komunikační a slohová výchova 1V1, 1V5, 1V7, 1V10, 1V5, 1V6, 1V7, 1V10, 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, Český jazyk pro 7. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více