Zpráva k Závěrečnému účtu Města Nová Role za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva k Závěrečnému účtu Města Nová Role za rok 2009"

Transkript

1 Zpráva k Závěrečnému účtu Města Nová Role za rok 2009 IČ Bankovní spojení: KB KV č. účtu /0100 Počet obyvatel k Sídlo: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, Nová Role Městské části: Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov Organizační složka: Základní knihovna v Nové Roli (začleněna v rozpočtu města) V souladu s 43 z. č. 128/2000 Sb. o obcích a 6 a 17 z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládán návrh Závěrečného účtu města Nová Role za rok 2009, který je zařazen k projednání v RMě a na jednání Finančního výboru ZMě dne Návrh tohoto Závěrečného účtu se zveřejňuje minimálně po dobu 15-ti dnů a poté bude projednán v ZMě na jeho červnovém zasedání. Hospodaření obce za rok 2009 skončilo přebytkem ve výši Kč tis., původně rozpočtovaný byl schodek Kč tis. Přebytek byl způsoben neuskutečněním plánované investiční akce Parkovací plochy v Rolavské ulici v částce Kč 4 mil. KZ ZBÚ k činí Kč tis., bude použit pro financování v rozpočtu roku Příjmy celkem po konsolidaci činily Kč tis, výdaje Kč tis., rozdíl činí přebytek Kč tis. Daňové příjmy Kč tis., 79,55% Nedaňové příjmy Kč tis., 127% Kapitálové příjmy Kč tis., 94,25%, prodej pozemků uskutečněn v částce Kč tis., prodej ostatních nemovitostí (byty) Kč tis. Přijaté transfery Kč tis., 125,11% Výdaje byly významněji překročeny v bytovém hospodářství, uvolněním pozastávky za bytový dům U Plynárny a dále v odvětví komunálních služeb a územním rozvoji nákupem pozemků, úhradou změny územního plánu, v pohřebnictví nákupem kolumbárií, ve veřejném osvětlení zvýšenými cenami energie. Oproti původnímu rozpočtu ještě ve sběru a svozu komunálního odpadu a v příhraniční spolupráci. Naproti tomu z úsporných důvodů nebyly čerpány rozpočtované výdaje na opravu a údržbu komunikací a výstavbu parkovacích ploch. Investice byly uskutečněny v objemu Kč tis.: 1) Vozidlo CAS Renault pro JSDH NR Kč tis. 2) Nákup pozemků v Mezirolí Kč 331 tis. 3) Kolumbária na hřbitově Kč 125 tis. 4) Veřejné osvětlení Kč 8 tis. 5) Zdravotní středisko Rolavská 237 (pokračování v r. 2010) Kč tis. 6) Zdravotní středisko Tovární 271 (kotel el. en.) Kč 74 tis. 7) Bytový dům U Plynárny (uvolnění pozastávky) Kč 291 tis. 8) Základní škola vybavení učebny fyziky+chemie Kč 132 tis. 9) PD na školní jídelnu Kč 156 tis. 10) PD na ZŠ spojovací koridor A+B Kč 62 tis.

2 - strana 2 - V průběhu roku bylo přijato celkem 15 rozpočtových opatření v souladu se schválenými rozpočtovými pravidly. Neziskovým zájmovým organizacím, občanským sdružením a jiným organizacím vykonávajícím činnost na území města bylo celkem z rozpočtu poskytnuto Kč tis. Všechny dotčené subjekty doložily vyúčtování poskytnutých prostředků. 1) OS Res Vitae KV Kč 650 tis. 2) TJ NR Kč 115 tis. 3) FK NR Kč 151 tis. 4) TC NR Kč 30 tis. 5) ČRS MO Božičany Kč ,-- 6) Javor skaut NR Kč ,-- 7) Klára Lochová NR Kč 8 tis. 8) OS Mánička Božičany Kč ,-- 9) Farní charita KV-St. Role Kč ,-- (na opravu kostela sv. Michaela v NR) 10) Chorea Nova NR Kč 30 tis. 11) Jiří Švec NR Kč 5 tis. 12) Klub stomiků KV Kč 1tis. Hospodaření městských společností s ručením omezeným k uzavřeno se ziskem: 1) Norobyt, s. r. o. zisk Kč ,45 - rozdělení schváleno radou města jako valnou hromadou. 2) Technické služby Nová Role, spol. s r. o. zisk Kč ,50 - rozdělení schváleno radou města jako valnou hromadou. U obou městských společností byl proveden audit externím auditorem. Příspěvkové organizace města uzavřely rok 2009 ziskem, pouze DDM ztrátou: - Základní škola Nová Role zisk Kč ,20 - zisk z HČ pronájem tělocvičny - Mateřská škola Nová Role zisk Kč 354,09 - Mateřská škola Mezirolí zisk Kč 2.801,93 - DDM NR ztráta Kč ,80 ( z hlavní činnosti ztráta Kč ,12, z vedlejší hospodářské činnosti zisk Kč ,22, ztráta byla způsobena chybným zasláním příspěvku na provoz při přechodu z rozpočtového provizoria na schválený rozpočet, bude uhrazena z příjmů v roce 2010). Tyto peněžní prostředky byly rozděleny radou města do fondu odměn a rezervního fondu daných organizací dle zákona a to 20% do fondu odměn a 80% do rezervního fondu U všech příspěvkových organizací proběhl dodavatelsky audit dle zákona o Finanční kontrole auditorskou firmou. Poskytnuté příspěvky na činnost z rozpočtu města v roce 2009 pro přísp. organizace činily: - Základní škola Nová Role Kč tis. - Mateřská škola Nová Role Kč tis. - Mateřská škola Mezirolí Kč 310 tis. - DDM Nová Role Kč 585 tis.

3 - strana 3 - V roce 2009 obdrželo město dotace : - neinvestiční dotace od KÚKK na školství a výkon státní správy Kč tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na dovybavení státní správy Kč 473 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na volby do EP Kč 88 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na Michalskou pouť Kč 20 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na Průvodce Nová Role a okolí Kč 20 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na biologické ošetření rybníka Kč 200 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na školení hasičů Kč 3 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na vybavení kontakt. místa Czech Point Kč 50 tis. - neinvestiční finanční příspěvek od KÚKK na obnovu lesních porostů Kč 34 tis. - investiční dotace od KÚKK na nákup vozu CAS pro JSDH Kč tis. - investiční dotace od MVČR na nákup vozu CAS pro JSDH Kč tis. Dotace celkem Kč tis. Všechny dotace byly řádně vyúčtovány. Město je k zatíženo dluhem ze SFRB ve výši Kč tis., načerpané prostředky byly dále půjčeny SVJ a FO, které zpětně městu splácí pravidelně své měsíční splátky, ze kterých město provádí Q splátky SFRB a tak není se splácením tohoto úvěru přímo zatížen rozpočet. Načerpaný úvěr v roce 2007 od KB a. s. v celkové výši Kč 8 mil. je řádně splácen, zůstatek úvěru k činí Kč ,--. Ukazatel dluhové služby města k je 6,19%. Daňová výtěžnost činí za rok 2009 Kč 6.764,74 na 1 obyvatele. Město Nová Role nedisponuje k sdruženými prostředky, je členem: - Sdružení Krušné hory západ (roční poplatek Kč 50 tis.), - Svazku vlastníků obecních lesů (roční poplatek Kč 1 tis.-hrazen z nákladů VHČ-les), - VSOK (bezplatné členství), - mezinárodní partnerství měst a obcí s těžbou kaolinu v Evropě (bezplatně), Sdružení obcí ekoodpady (roční poplatek Kč 5 tis.) Sdružení Euregioegrensis (roční poplatek Kč 24 tis.) Město je spolu se společností STAR nova, s. r. o. 50% vlastníkem kabelových rozvodů pro vysílání kabelové televize a provoz internetu ve městě. VHČ města les vykazuje za rok 2009 čistý zisk ve výši Kč 59 tis., který bude převeden do rozpočtu města. Hospodaření města za rok 2009 bylo přezkoumáno auditorem, jeho zpráva je přílohou při schvalování Závěrečného účtu v zastupitelstvu města.

4 - strana strana 4 - Stav bankovních účtů Města Nová Role k : 1) Základní běžný účet Kč ,37 (KB KV /0100) 2) Sociální fond Kč 1.923,83 (KB KV /0100) 3) Státní fond rozvoje bydlení Kč ,70 ( KB KV /0100) 4) Fond oprav a rozvoje bydlení města Kč ,36 (KB KV /0100) 5) Vedlejší hospodářská činnost Les Kč ,66 (KB KV /0100) 6) Fond přivaděče tepla Vřesová Kč ,91 ( ČS a.s /0800) 7) Správa bytů města Kč ,51 (KB KV /0100) 8) Fond oprav č. p. 288 Kč ,56 (KB KV /0100) 9) Fond oprav č. p. 280 Kč ,19 (KB KV /0100) 10) Fond oprav č. p. 291 Kč ,61 (KB KV /0100) 11) Správa hřbitova Kč 0,-- (KB KV /0100) 12) Úvěrový účet KB Kč ,-- (KB KV ) Majetkové účty: 013 Software Kč , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Kč , Dlouhodobý nehmotný majetek (ÚP) Kč , Budovy a stavby Kč , Samostatné movité věci a soubory Kč , Drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Kč , Pozemky Kč , Umělecká díla a předměty Kč , Nedokončené investice Kč , Majetkové účasti v s. r. o. Kč ,-- Celkem Kč , Materiál na skladě č. p. Kč 1.657, Pokladna správa bytů Kč 3.304, Peníze na cestě Kč , Ceniny pokutové bloky, stravenky Kč , Přijaté návratné finanční výpomoci(úvěr SFRB) Kč , Poskytnuté přechodné finanční výpomoci FK Kč , Poskytnuté přechodné výpomoci SVJ Kč , Poskytnuté přechodné výpomoci FO Kč ,60 Pohledávky: 311 Odběratelé nájemné bytů + NP v byt.domech Kč , Odběratelé město Kč , ,2,6 Poskytnuté provozní zálohy správa bytů Kč , Poskytnuté provozní zálohy město Kč , Poskytnuté provozní zálohy ČEZ Kino Kč 9.200,-- Knihovna Kč Hasiči Kč 3.090,-- Úřad Kč ,-- VO Kč , Poskytnuté provozní zálohy na vodné VAK Knihovna Kč 3.100,-- Hasiči Kč 2.500,--

5 Úřad Kč ,-- Zahrádky Kč 2.300, Poskytnuté provozní zálohy Norobyt (teplo) Knihovna Kč ,-- Úřad Kč , Poskytnuté provozní zálohy RWE Knihovna Mezirolí Kč ,-- Hasiči NR Kč , Pohledávky psi Kč , Pohledávky hřbitov Kč , Pohledávky nájemné z pozemků Kč , Pohledávky náklady řízení Kč , Pohledávky pokuty Kč , Pohledávky - soudní náklady Kč , Pohledávky správa bytů Kč ,-- nepřevedeno z za 5-12/2009, nenaplněný rozpočet v příjmech Pohledávky odpad komunální Kč , odpad zahrádky Kč 4.175, odpad organizace tříděný Kč 500, Pohledávky - nájem NP (STAR nova) Kč , Pohledávky správa bytů (inkaso) Kč , Pohledávky FK NR půjčka na sekačku Kč , Pohledávky mylné platby Kč , Pohledávky - zaměstnanci stravenky Kč 9.100, Pohledávky zaměstnanci půjčky SF Kč , Pohledávky zaměstnanci stravné ŠJ (přev.sf) Kč 8.840,-- Celkem pohledávky Kč ,38 Závazky: 321 Dodavatelé Kč , Přijaté zálohy správa bytů Kč , Přijaté zálohy teplo nájemci NP Kč , Mylné platby k příjmům Kč 600, Zaměstnanci Kč , Zúčtování se ZP a OSSZ Kč , Daň z příjmů VHČ les Kč , Ostatní přímé daně zaměstnanci Kč , Zúčtování k FÚ DPH Kč 9.336, Ostatní závazky správa bytů Kč , Ostatní závazky Jednota Toužim s. d. Kč ,-- Celkem Kč ,09 Závěr: V důsledku ekonomické krize a tím nenaplnění příjmové části rozpočtu v daňových příjmech cca o 20%, bylo ustoupeno od realizace některých rozpočtovaných akcí a tím nedošlo k ohrožení rozpočtu, naopak skončil přebytkem, proto doporučuji na základě předložených dokumentů včetně zprávy auditora a projednání hospodaření v orgánech města schválit Závěrečný účet města za rok Dále navrhuji přijmout usnesení o navrácení vypůjčených finančních prostředků z fondu přivaděče tepla na zateplení školy v celkové částce Kč tis. V Nové Roli dne 10. května 2010 Předkládá: Černá Kateřina-vedoucí EO, v. r. Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: Sejmuto:

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva Stálá aktiva se v porovnání se stavem k 01.01.2013 zvýšila o 163.325 tis. Kč. Jednalo se hlavně o zvýšení

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718

Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718 Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) 1 Údaje o obci Chyšky Adresa: Obec Chyšky, Chyšky

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více