Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013"

Transkript

1 Linhartová Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok. Podkladem pro vypracování číselné části zprávy jsou údaje z ročních účetních a finančních výkazů obce, doplněné o stručný komentář. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího. Ukazatel rozpočtu v tis. Kč - - Nekonsolidované příjmy Příjmy po konsolidaci Nekonsolidované výdaje Výdaje po konsolidaci Financování třída Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet rozpočtových opatření 12 a provedených rozpočtových změn 480. Objem RO v příjmech v tis Kč Objem RO ve výdajích v tis Kč Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech je v tis. Kč 5305 Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem ve výdajích je v tis. Kč 1749 Změny rozpočtu v příjmech se prováděly z důvodů navýšení daňových příjmů, dotací, příjmů za vodné, stočné a především prodejem plynárenského zařízení. Ve výdajích se změny týkají hlavně výdajů v lesnictví, na opravu silnic v Jižné, opravy kanalizací a vodovodu v Pluhově Žďáru, střechy obecní budovy v Mostečné, čekárny v Jižné, rekonstrukce budovy v Plasné. 1

2 Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci, stav peněžních prostředků. Dosažený přebytek v Kč ,81 Vzniklý schodek v Kč 0,00 Zůstatek na všech účtech celkem Kč : ,69 z toho ZBÚ Kč: ,29 z toho účet k soc. fondu: 7 369,40 Způsob čerpání a tvorby sociálního fondu, příděl a čerpání z fondu během roku. Obec má založen Sociální fond, který je tvořen 3% z objemu hrubých mezd. Čerpáno z fondu bylo na stravné zaměstnanců, na příspěvky na rekreaci, penzijní připojištění Způsob tvorby a čerpání z fondu je uveden ve Směrnici k sociálnímu fondu a je k nahlédnutí na OÚ. Částka v Kč PZ 7 632,77 Příděl do fondu 3 % z HM za r Úroky 222,63 Celkem ,63 Čerpání z fondu Přísp. na stravenky, obědy Přísp. na rekreace,kulturu, zdravot Poplatky bance 519 Penzijní připojištění Celkem KZ 7 369,40 Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů) porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. Obec Pluhův Žďár splatila v r. úvěr od WSPK na rekonstrukci vodovodu Klenov ve výši tis.kč. Dále splácí úvěry od WSPK a KB.(traktor, byty, mat.škola). V uvedeném roce bylo splaceno 1119 tis.kč, zbývá 3476 tis Kč. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč - - Daňové Vlastní nedaňové Vlastní kapitálové 16 16, , Celkem vlastní příjmy , ,

3 Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč - - Vlastní příjmy celkem , , Neinv. dotace celkem Investiční dotace celkem Ostatní, jiné příjmy celkem Příjmy po konsolidaci celk , , Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů, státních fondů, region.rad a jejich využití Přehled dotací přidělených do JČ kraje podle účelů v roce UZ 710 Kč Neinvest. dotace - Oprava střechy Mostečný ,-- Dotace vyčerpána, celkové výdaje činily Kč ,60 Neinvest.dotace - Dofinancování vodovodu Klenov ,-- - Dofinancování výstavby mat. školy a knihovny ,-- - Dofinancování výstavby bytů v Pl. Žďáru ,-- - Dofinancování lesní techniky 9 146,-- Dotace využita na úhrady úroků z úvěrů. Celkově ,31 Kč. UZ 754 Neinv.dotace - Příspěvek na hospodaření v lesích ,-- Dotace vyčerpána, výdaje na sazenice Kč ,-- UZ 385 Nein.dotace Úcta k předkům ,-- Dotace vyčerpána, výdaje ,--(vrata na hřbitově v Pl. Žďáru) UZ 360 Invest.dotace Podpora výstavby a obnovy VHI Klenov ,-- Doplatek dotace dle vyúčtování, výdaje proběhly v r. UZ Neinvest.dotace podpora činnosti SDH ,-- Dotace vyčerpána, celk.výdaje ,-- 3

4 Přehled dotací v roce z VPS SR UZ Kč Nein.dotace Volba prezidenta ČR ,56 Dotace ve výši ,-, vyúčtování a vratka proběhly během roku. UZ Neinv.dotace Volby do Parlamentu ČR ,-- Výdaje ,90, vratka v r Přehled poskytnutých příspěvků, transferů, darů Český svaz včelařů, K. Řečice 1 000,-- SDH Pluhův Žďár 7 000,-- SDH Jižná ,-- Příspěvková organizace MŠ ,-- Neinvestiční transfery obcím 1 400,-- o.s. Kapři 5 000,-- Neinvest.příspěvky cizím příspěvkovým organizacím 1 400,-- Každý z příjemců předložil vyúčtování a účel čerpání příspěvku Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč - - Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem Analýza kapitálových výdajů r. : Kč Nákup skladového kontejneru ,-- Rekonstrukce budovy čp 9 v Plasné ,69 Automobil Renault Master ,-- Modernizace místního rozhlasu ,- Lesní cesty ,-- Územní plán ,90 Nákup pozemku ,-- Přehled majetkových účtů a stav pohledávek a závazků obce je uveden v Rozvaze (přiložena) 4

5 Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Obci Pluhův Žďár nebyly v roce poskytnuty prostředky na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti. Odvětví: Výnosy celkem Náklady celkem HV v tis. v tis. v tis. Školství - MŠ Hospodářský výsledek příspěvkové organizace byl předložen a projednán zastupitelstvem dne Rozpočet obce na r. byl schválen jako přebytkový a s přebytkem obec i ukončila rok. Byla provedena následná řídící kontrola. Přílohy závěrečného účtu: Výkaz Fin 2-12 k , tj.příjmy a výdaje podle rozpoč.skladby Účetní výkazy obce Účetní výkazy příspěvkové organizace Zpráva o přezkumu hospodaření Radim Beneš,starosta Vyvěšeno: Svěšeno: Současně zveřejněno i na elektronické úřední desce. 5

6 6

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín

Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín Vyvěšeno: 12.4.2010 Vyvěšeno na el. Úř. Desce: 13.4.2010 Sejmuto: 3.5.2010 Sejmuto z el. Úř. Desky: 3.5.2010 Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené

Více

Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1

Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1 Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1 Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za dobrovolný svazek obcí

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice

Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice Podkladem pro vypracování číselné části zprávy jsou roční účetní a finanční výkazy obce, doplněné

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Hodnotící zpráva za rok 2013 jako podklad k návrhu schválení závěrečného účtu Města Suchdol nad Lužnicí

Hodnotící zpráva za rok 2013 jako podklad k návrhu schválení závěrečného účtu Města Suchdol nad Lužnicí Hodnotící zpráva za rok 2013 jako podklad k návrhu schválení závěrečného účtu Města Suchdol nad Lužnicí 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více