Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k

2 Obsah:. Základní údaje o škole Základní škola Zřizovatel Součásti školy Školní druţina Školní výdejna Personální údaje - přehled pracovníků školy Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Aprobovanost výuky Přehled pracovníků podle aprobovanosti Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Trvání pracovního poměru Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Počty ţáků Počty ţáků školy Ţáci přijatí do. ročníku základní školy Materiálně-technické podmínky školy Školská rada Vzdělávací program školy Vzdělávací program Základní škola, čj. 6847/ Učební plán pro I. stupeň základní školy (. a 2. ročník) Hodnocení ţáků Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků Údaje o zameškaných hodinách Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu školy Průběh a výsledky vzdělávání Hospitační činnost Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Úroveň klíčových kompetencí ţáků Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami Údaje o integrovaných ţácích Podmínky pro vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků Prevence sociálně patologických jevů Program enviromentálního vzdělávání Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Významné akce školy Mimořádné výsledky a úspěchy ţáků Spolupráce školy s rodiči Zájmové vzdělávání - péče o volný čas ţáků ICT standard a plán Pracovní stanice - počet Pracovní stanice technické parametry Lokální počítačová síť (LAN) školy Připojení k internetu Prezentační a grafická technika Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Vzdělávání pedagogických pracovníků /44

3 5.8 Celkové finanční náklady Další ukazatele Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a pouţití dalších prostředků Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu Vyúčtování prostředků NIV sumář Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis Hlavní činnost Doplňková činnost Pouţití peněţních fondů Hospodářský výsledek Upravený hospodářský výsledek Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Plnění dalších ukazatelů rozpočtu Údaje o hospodaření, ukazatele nákladovosti Ukazatele nákladovosti součásti školy Základní škola Školní druţina Školní jídelna Mateřská škola Počet výkonů (dětí, ţáků, stravovaných) Neinvestiční výdaje na ţáka (dítě) Základní škola Mateřská škola Školní druţina Výsledky inventarizace majetku Inventarizovaný majetek Závěry inventarizace Spolupráce s odborovými organizacemi Přehled podaných grantů za školní rok 2008/ Projekty a granty zřizovatele (granty získané v roce 2008) Projekty a granty zřizovatele (granty získané v roce 2009) Mateřská škola Základní údaje o škole Vzdělávací program mateřské školy Personální zabečpečení činnosti školy Výsledky příjímacího řízení za školní rok 2008/ Údaje o vzdělávání dětí ve školním roce 2008/ Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o zapojení školy do vzdělávání v roce 2008/ Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Materiálně-technické vybavení školy Hodnocení mateřské školy Závěr /44

4 . Základní údaje o škole. Základní škola Název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Adresa školy Malšova Lhota, Lhotecká 39, Hradec Králové IČ Bankovní spojení /000 DIČ není Telefon/fax / , , Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol..200 Název zřizovatele Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové Součásti školy Základní škola Mateřská škola Školní druţina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Ředitelka:Mgr. Jaroslava Bímová Zástupce ředitele: Mgr. Iva Trojnová Organizace je základní škola, mateřská škola, školní druţina a školní jídelna. Její činnost je vymezena zákonem č.56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a vyhláškou Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky č.07/2005 Sb., o školním stravování Základní škola v Malšově Lhotě je školou základní se čtyřmi třídami a pěti postupnými ročníky. Součástí školy je třída školní druţiny a od školního roku i jedna třída mateřské školy nově s celodenním provozem. Škola se orientuje na esteticko-výchovné předměty v rámci zájmových aktivit dětí. Ve školním roce jsme se orientovali na pedagogickou výchovně-vzdělávací oblast a další vzdělávání učitelů se zaměřením na vyuţívání počítačů ve výuce. Ve všech předmětech jsme se snaţili zkvalitnit výchovně vzdělávací proces. Výuka a didaktické pomůcky byly zaměřeny na rozvoj komunikace, samostatnosti a spojení výuky se ţivotem. K dosaţení těchto náročných cílů nám velmi pomáhá klima školy, o kterém se domníváme, ţe je zcela odlišné od velkých škol. Kulturní a estetické prostředí školy působí na utváření dobrých mezilidských vztahů: učitel ţáci, učitel ostatní pracovníci školy, učitelé rodiče. Myslíme si, ţe v těchto oblastech se nám práce daří. 4/44

5 .2 Zřizovatel Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, etickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu ţáků; umoţňuje téţ výchovu náboţenskou... Toto nám ukládá Zřizovací listina, která nabyla platnosti. ledna 200, kdy přešla naše škola do právní subjektivity a změnila se v příspěvkovou organizaci..3 Součásti školy.3. Školní druţina Součásti školy Kapacita Mateřská škola 22 Základní škola 80 Školní druţina 25 Školní výdejna 90 Ve školním roce navštěvovalo školní druţinu 25 ţáků s pravidelnou docházkou a 0 ţáků s nepravidelnou docházkou. Druţina je vedena jednou vychovatelkou. Byly to převáţně děti z., 2. a 3. třídy. Pokud potřebovaly druţinu děti starší, i jim jsme vyhověli. Školní druţina začíná po vyučování a končí v 6:30 hodin. Rodiče mají moţnost své dítě ze školní druţiny odvádět tak, jak jim to rodinné i pracovní podmínky dovolí. Odpoledne je věnováno odpočinkovým a rekreačním činnostem, rozvíjení zájmů dětí a přípravě na vyučování formou didaktických her, soutěţí, kvízů apod. Děti si po dohodě s rodiči mohou zde vypracovat domácí úkoly. Jsou vyuţívány i nahodile vzniklé situace a nápady, zkušenosti či přání dětí. Děti si mohou do ŠD přinést svoji hračku. Kdyţ je počasí příznivé, jsou aktivity dětí přesouvány z interiéru na školní zahradu. Ta je vybavena pískovištěm, houpačkami, prolézačkami, domkem, dřevěnou mašinkou, tabulí a stoly. Na velké travnaté ploše hrají míčové hry, jezdí na koloběţkách, malují na chodník. Ani za špatného počasí nechybí dětem pohyb. Ten nacházejí v tělocvičně. Dále děti v druţině pracují na počítači, hrají společenské hry, malují, vyrábějí různé věci z papíru, povídají si pohádky. Děti se zde učí úctě, porozumění a toleranci mezi sebou. Rozvíjí si komunikativní dovednosti - schopnost vyjádřit se, naslouchat, uplatnit se v kolektivu. Druţina nabízí dětem příjemné prostředí. Je místem pro odpočinek a radost dětí. Prostory školní druţiny Vybavení školní druţiny.3.2 Školní výdejna Herna, tělocvična, šk.zahrada Odpovídající nábytek, 2 počítače, video, televize, hry, sportovní náčiní. Zahrada pískoviště zakryté plachtou, houpačky, prolézačky, domek, dřevěná mašinka, stoly, tabule. Školní výdelna zajišťuje vydávání obědů pro mateřskou školu, ţáky základní školy a učitele MŠ a ZŠ. Obědy a svačiny pro mateřskou školu jsou dováţeny ze školní jídelny MŠ 5/44

6 Čajkovského. Ve škole a mateřské škole je zajištěn dostatečný pitný reţim (pravidelný odběr mléka pro školáky úterý, čtvrtek, kaţdodenní vaření čaje pro děti ZŠ a MŠ). 2. Personální údaje - přehled pracovníků školy 2. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace Splňuje Nesplňuje Celkem % kvalifikaci kvalifikaci Učitel I. stupně základní školy ,6 Vychovatel 0, Pedagog volného času Asistent pedagoga ,3 Celkem ,0 2.2 Aprobovanost výuky Všechny učitelky mají 00 % aprobovanost k výuce. 2.3 Přehled pracovníků podle aprobovanosti Jméno a příjmení Aprobace Učí ve školním roce Mgr. Jaroslava Bímová.st. první třída Mgr. Jitka Škraňková.st druhá třída Mgr. Pavla Jemelková.st. čvrtá třída a Aj Mgr. Iva Trojnová.st. třetí a pátá třída Mgr. Lenka Nádvorníková.st. Prvouka,Pří,Vl,Vv,Pč,Tv Mgr. Iva Vokřálová.st ŠD,Prv,Tv, Bc. Kateřina Píšová asistent ped. Daniela Hubáčková asistent ped. Kateřina Borysova asistent ped. 2.4 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk Muţi Ţeny Celkem % 2-30 let 0 6, let , let , let 2 3,3 6 a více let ,3 Celkem ,0 2.5 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Vzdělání dosaţené Muţi Ţeny Celkem % Vyučen ,7 Střední odborné ,0 Vysokoškolské ,3 Celkem ,0 6/44

7 2.6 Trvání pracovního poměru Doba trvání Počet % do 5 let 4 26,6 do 0 let 2 3,3 do 5 let 6,6 do 20 let 6,6 nad 20 let 7 46,6 Celkem 5 00,0 2.7 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Nástupy a odchody Počet nástupy 2 odchody Komentář ředitele školy Kolektiv je jiţ několik let stabilní,pouze podle potřeby přicházejí a odcházejí asistenti pedagoga. 3. Počty ţáků 3. Počty ţáků školy Třída Počet ţáků Z toho chlapců Z toho dívek Výjimka z počtu ţáků (ano ne) Ne Ne Ne Ne Ne celkem Ţáci přijatí do. ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok 5 4. Materiálně-technické podmínky školy Prostředí, prostory a vybavení školy Budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich estetická úroveň Členění a vyuţívání prostoru ve školách s více součástmi Komentář Všechny učebny. stupně ZŠ jsou umístěny v prvním poschodí budovy. Celá škola je vyzdobena dětskými motivy se zaměřením na roční období, výročí a aktuální situace, aby byla příjemným místem pro trávení času ve škole. Prostory MŠ se nachází v suterénu školy. Jelikoţ byl provoz MŠ rozšířen pro 0 dětí na celodenní, 7/44

8 Prostředí, prostory a vybavení školy Odborné pracovny, knihovny, studovny, multimediální učebny Odpočinkový areál, zahrady, hřiště Koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia, akustické a případné další fyzikální vlastnosti prostorů pouţívaných pro výuku Vybavení učebními pomůckami, hračkami, stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním nářadím apod. Komentář jezde místnost pro odpočinek menších dětí pod dozorem asistentky. Předškolní dětí pak mohou plně pracovat s paní učitelkou na rozvoji svých schopností samostatně. Všichni věříme v brzké rozšíření prostor pro MŠ. Vnitřní prostory pro druţinu se skládají ze dvou menších místností na odpočinek, herního prostoru a tělocvičny. Všechny tyto prostory můţe druţina během odpoledne vyuţívat. Technické vybavení školy je na dobré úrovni. Je zde malá učebna s 5 počítači a ve třech třídách je k dispozici multimediální tabule. Na všech počítačích jsou nainstalovány různé výukové programy. Dále jsou k dispozici magnetofony, které bude třeba v brzké době modernizovat. V učitelské knihovně jsou také k dispozici pohádky a encyklopedie, které jsou vyuţívány při výuce. U školy je zahrada, kterou vyuţívá MŠ i druţina. Při dobrém počasí je vyuţívána na pohyb dětí o velké přestávce a různé akce např. Den dětí. Také je vyuţívána na práci na zahradě při pracovních činnostech. V Malšově Lhotě je téţ školní hřiště, které škola vyuţívá v hodinách tělesné výchovy. V odpoledních hodinách a o víkendech slouţí veřejnosti. V tělocvičně školy je pódium, které vyuţíváme např. na vystoupení pro rodiče a přátele školy vánoční besídku, na divadelní představení. Škola je vybavena učebnicemi, které jsou dle moţností obnovovány. V poslední době je situace těţší. Během roku dochází k doplňování hraček (hlavně kolem Vánoc). K dispozici máme i některé hudební nástroje. Sportovní nářadí a náčiní průběţně renovujeme. Vybavení ţáků učebnicemi, učebními texty Škola ţákům zapůjčuje učebnice od 2. do 5. ročníku. Ţáci. ročníku učebnice nevrací. Pro lepší práci s textem jsou některé informace kopírovány. Také je vyuţíván internet, encyklopedie a knihy, které nosí děti. Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a studijního materiálu Kabinety jsou vybaveny různými pomůckami, které je však třeba stále aktuálně doplňovat. Všechny pomůcky jsou dostupné všem učitelkám. Vţdy záleţí na domluvě. V této oblasti nejsou ţádné problémy. 8/44

9 4. Školská rada Školská rada byla zřízena k a má 6 členů. Dva zástupci jsou z řad pedagogů, dva z řad rodičů, člena jmenoval zřizovatel a člen je ze zastupitelstva města. V říjnu roku 2005 došlo k volbě zástupců do školské rady. Za městský úřad Hradec Králové byli do rady zvoleni Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. a Mgr. Libuše Moníková, za školu Mgr. Iva Trojnová a Mgr. Pavla Jemelková a za rodiče PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. a Ing. Richard Nádvorník. Ustavující setkání všech členů školské rady se uskutečnilo na pozvání paní ředitelky Mgr. Jaroslavy Bímové 6. února Předsedou byl zvolen pan PhDr. Martin Scháněl, Ph.D., místopředsedou pan Ing. Richard Nádvorník a zapisovatelkou paní Mgr. Pavla Jemelková. Všichni členové školské rady se seznámili s jednacím řádem. Bylo schváleno jeho rozšíření o pravidelnou účast paní ředitelky na jednáních školské rady. Jednací řád byl schválen všemi hlasy. Školská rada se sešla dvakrát během školního roku Projednala rozpočet školy a přípravu nového školního roku. Schválila školní řád a výroční zprávu. Zástupci zřizovatele podpořili ředitelku školy při projednávání rozpočtu v radě a zastupitelstvu města. Z důvodu ukončení funkčního období Školské rady došlo na naší škole k novým volbám. Opět byli zvoleni, a ve své funkci pokračují, všichni členové rady. Ředitelka školy poděkovala celé ŠR za velmi dobrou práci pro školu, pro děti a jejich rodiče, za pomoc při řešení důleţitých organizačních i koncepčních záměrů školy. I ostatní členové ŠR vyjádřili svoji spokojenost s činností v uplynulém období a dobrou spoluprací se školou. Poděkovali paní ředitelce a všem pracovníkům mateřské a základní školy za výborné zajištění všech činností spojených s provozem školy, výchovou a vzděláváním ţáků. 5. Vzdělávací program školy Ve školním roce 2008/2009 škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola ve ročníku. V. a 2. ročníku vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Škola nabízí velké mnoţství zájmových krouţků. Z důvodu počtu ţáků a zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny spojené třídy při výuce jazyků podle ročníků. Vzdělávací program Základní škola - č.j. 6847/96-2 Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 3504/ ) Zařazené třídy 3., 4. a 5. ročník., 2. Ročník 9/44

10 5. Vzdělávací program Základní škola, čj. 6847/96-2 Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka 3 Přírodověda 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova 2 Výtvarná výchova Praktické činnosti 2 Tělesná výchova Týdenní časová dotace povinných předmětů Celková týdenní povinná časová dotace Učební plán pro I. stupeň základní školy (. a 2. ročník) Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací Ročník předmět. ročník 2. ročník Jazyk a jazyková Český jazyk a Český jazyk 8 82 Komunikace Literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její Matematika a její Matematika 4 5 Aplikace Aplikace Informační a Informační a Informatika komunikační technologie komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celková povinná týdenní časová dotace a disponibilní hodiny Celková týdenní povinná časová dotace.-2. Ročník 8 U ţáků s vývojovými poruchami byla pod vedením dyslektické asistentky prováděna náprava. Velmi dobře škola spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hradci Králové a dalšími speciálně-pedagogickými centry. 0/44

11 6. Hodnocení ţáků 6. Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků Přehled o prospěchu. stupeň Třída Prospěli s Prospěli Neprospěli vyznamenáním Celkem Všichni ţáci byli ve školním roce hodnoceni klasifikačním stupněm. Na. stupni bylo uděleno 7 pochval třídního učitele a napomenutí třídního učitele. 6.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na ţáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na ţáka. třída třída třída třída třída Celkem , Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu školy Ve výuce pouţíváme metody a formy práce, které napomáhají dětem při zvládaní nových poznatků a snaţíme se děti co nejvíce zapojovat do všech druhů činností. Našim hlavním krédem je objevovat v dětech vše dobré a volbou vhodných metod a forem práce posilovat jejich sebevědomí. Motivovat děti pro plnění všech úkolů je pro nás to nejdůleţitější. Ale v našem pojetí nejde pouze o napsanou větu na tabuli, ale je to kaţdodenní mravenčí práce, která nás těší. Kdybych měla zhodnotit naši pedagogickou práci, domnívám se, ţe je na velmi dobré úrovni. Pedagogický sbor je velmi kvalitní a pracujeme ve stejném sloţení jiţ přes deset let. Velký vliv na naši práci má hlavně klima a vybavení školy a moţnosti, které nám toto vybavení poskytuje. V mateřské i základní škole máme funkční variabilní nábytek a bezplatně dětem poskytujeme všechny učební potřeby a pomůcky, ale zároveň je důsledně vedeme k tomu, aby o tyto věci dobře pečovaly a váţily si jich. V poslední době se snaţíme lépe vyuţívat prostor třídy jeho členěním na různá pracovní místa. Týmová práce dětí rozvíjí jejich všestrannost a nadání. /44

12 7. Průběh a výsledky vzdělávání 7. Hospitační činnost Pracovník Počet hospitací Ředitel školy 2 Zástupce ředitele školy 0 Ostatní pracovníci 0 Celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti (objevuje se ve všech hodinách) Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváţenost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 2/44

13 respektování individuálního tempa, moţnost relaxace ţáků vhodná forma kladení otázek Motivace ţáků dostatečná aktivita a zájem ţáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků) vyuţívání zkušeností ţáků vliv hodnocení na motivaci ţáků vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem moţnost vyjadřování vlastního názoru ţáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváţenost verbálního projevu učitelů a dětí, příleţitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností ţáků Hodnocení ţáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností ţáků vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků učitelem vyuţití klasifikačního řádu 7.3 Úroveň klíčových kompetencí ţáků Úroveň klíčových kompetencí ţáků (na konci základního vzdělávání) I. stupeň. Kompetence k učení vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích Vysoká Střední Nízká 3/44

14 oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překáţky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 2. Kompetence k řešení problémů vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a vyuţívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; uţívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 3. Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běţně uţívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je vyuţívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem vyuţívá získané komunikativní dovednosti k 4/44

15 vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 4. Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 5. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých moţností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udrţitelného rozvoje společnosti 6. Kompetence pracovní pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 5/44

16 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany ţivotního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podloţená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. 8. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami 8. Údaje o integrovaných ţácích speciální vzdělávací potřeby počet ţáků individuální vzdělávací plán zdravotní postiţení 9 5 zdravotní znevýhodnění 6 Komentář ředitele školy: Podle INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU pracovalo ve školním roce ţáků. S PPP v Hradci Králové i s SPC probíhala úzká spolupráce. Na doporučení PPP pracovalo pravidelně 9 ţáků z ročníku. 4 ţáci s poruchou autistického spektra a ţák s lehkou mentální retardací, který pracoval podle programu ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA. 4 ţáci měli přiděleného asistenta pedagoga. 8.2 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umoţňování ţákovi pouţívat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postiţení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby ţáka ano částečně ne x x x x x 6/44

17 podporování nadání a talentu ţáků se speciálními vzdělávacími x potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci x se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve x třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči x spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se x vzděláváním ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínky pro vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním ano částečně ne individuální nebo skupinovou péči x přípravné třídy x pomoc asistenta třídního učitele x menší počet ţáků ve třídě x odpovídající metody a formy práce x specifické učebnice a materiály x pravidelná komunikace a zpětnou vazbu x spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky x 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Předmět Počet kurzů Zaměření Budoucí školní úspěšnost předškoláka a Pedagogika a psychologie 2 vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3-7 let, NIDV Hudební výchova Podzim pod notamik, CVKHK Učíme děti zpívat, CVKHK Rytmy zimy, Tandem vzděl. instituce Pěvecký hlas a základy pěvecké techniky, CVKHK Slyšte slyšte, poslouchejte, CVKHK GIMP Grafický editor, CVKHK Počítáme v Excellu, CVKHK Počítače 2 2 Anglický jazyk Písničky a říkanky ve výuce anglického jazyka, CVKHK Enviromentální výchova O čtyřech královstvích, Ekologicke středisko SEVER HK Výtvarná výchova Kresba jako nástroj poznání dítěte, CVKHK CKHK Centrum vzdělávání královéhradeckého kraje NIDV Národní institut dalšího vzdělávání 7/44

18 0. Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na ţáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Vyuţití volného času ţáků Komentář Komentář Prolíná všemi průřezovými tématy. (Převáţně v průřezových tématech: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a k myšlení v evropských a globálních souvislostech. ) Prolíná většinou průřezových témat. (Převáţně v průřezových tématech: Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova) Preventivní výchova prolíná všechny předměty. Pro diskuze o těchto tématech vyuţíváme všechny situace, které při vyučování nastanou. Reagujeme na rozhovory s dětmi o různých tématech. Rozhovory, dotazy, besedy, práce ve skupinách- řešení problémů formou diskuse Minimální preventivnní program je zařazován do všech předmětů a učitelé ho indxividuálně aplikují. Škola nabízí svým ţákům moţnost účasti v zájmových krouţcích. Nabídka pokrývá všech 5 vyučovacích dnů v týdnu. Ţáci si jiţ tradičně mohou vybrat krouţek výtvarný, počítačový, sportovní, hudební, krouţek anglického a německého jazyka. Nově v tomto školním roce mohli navštívit krouţek šikovných rukou. Další aktivitou jsou výtvarné dílny kde si ţáci mohou se svými rodiči zkusit své rukodělné schopnosti. ZŠ ve spolupráci s MŠ pořádá i sportovní odpoledne určené pro ţáky a jejich rodiče. V letošním školním roce to bylo Putování za podzimním skřítkem. Škola poskytuje prostory školní tělocvičny pro mimoškolní činnost organizacím zabývajících se organizací práce s dětmi a 8/44

19 ţáky informuje o jejich činnosti Průběţné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umoţňující včasné zachycení ohroţených dětí Poradenská sluţba školního metodika prevence Poradenská sluţba výchovného poradce Zajištění poradenských sluţeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, drţení, distribuci a zneuţívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro ţáky k prevenci sociálně patologických jevů Ve škole je zřízena nástěnka, kde škola zveřejňuje aktuální nabídku volnočasových aktivit v Hradci Králové Škola svým charakterem umoţňuje kaţdodenní sledování stavu výskytu sociálně patologických jevů. Malý počet ţáků a rodinné klima jsou vhodné pro včasné zachycení a řešení moţných problémů. Formou socializačních her a testů Kaţdodenní osobní kontakt všech pedagogů s ţáky celé školy Ţáci mají moţnost kdykoliv kontaktovat pedagogy a svěřit se se svými problémy. Byla zřízena i schránka důvěry. Školní metodik prevence je v kaţdodenním kontaktu s ostatnímu pedagogy. Malý kolektiv umoţňuje padegogům průběţné a okamţité konzultace Výchovný poradce je v kaţdodenním kontaktu s ostatnímu pedagogy. Malý kolektiv umoţňuje padegogům průběţné a okamţité konzultace Škola navazuje kontakt s těmito zařízeními v případě potřeby a zároveň v případě potřeby zprostředkovává tyto sluţby rodičům ţáků Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami je dostatečné a umoţňuje efektivní plnění plánů a cílu prevence. Ano, obsahuje Škola pravidelně spolupracuje s policiíí ČR a vyuţívá nabídky programů preventivního charakteru.. V letošním roce to byla beseda na téma šikana. Ţáci ročníku jsou zapojeni do preventivního projektu policie ČR Ajax. Škola je zapojena do celostátního projektu Člověk v tísni a vyuţívá nabídky materiálů a programů této organizace Pro rodiče a ţáky byly va spolupráci se sdruţením Bazalka uspořádány dvě besedy na téma Zdravý ţivotní styl a makrobiotická výţiva 9/44

20 . Program enviromentálního vzdělávání Vzdělávání Školní metodik envirometálního vzdělávání Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Problematika envirometálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP Samostatný předmět envirometálního vzdělávání Pojmy vztah člověka k prostředí, udrţitelný rozvoj jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí Organizace envirometálního vzdělávání Škola má zpracovaný program envirometálního vzdělávání Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty Organizování celoškolních aktivit zaměřených na envirometální vzdělávání Komentář Průběţné samostudium a vzdělávání Celodenní seminář - O ČTYŘECH KRÁLOVSTVÍCH EKOLOGICKÉ STŘEDISKO SEVER HK Průběţné samostudium a vzdělávání Problematika je začleněna do ŠVP v předmětech prvouka a přírodověda a formou průřezových témat i do ostatních předmětů Samostatný předmět na škole není vytvořen Klíčové kompetence jsou v této oblasti úspěšně naplňovány. Spojení školy s přírodou hradeckých lesů a s Přírodním parkem Orlice umoţňuje úspěšně vést ţáky ke kladnému aktivnímu a odpovědnému vztahu k přírodě. Vytvořený program prolíná všemi vyučovacími předměty a formou průřezových témat je zařazovám do všech předmětů Škola spolupracuje pravidelně s rodiči a pořádá pro ně odpolední volnočasové aktivity se zaměřením na enviromentální tematiku. V letošním školním roce to bylo Putování za skřítkem Podzimníčkem Škola pravidelně odjíţdí na Školu v přírodě, kde je moţno plně aplikovat program environmentálního vzdělávání přimo ve spojení s přírodou. Kaţdoročně se ţáci celé školy zúčastňují projektu Hledání Jara, organizovaného Mladými ochránci přírody. Vyuţívání středisek a center ekologické výchovy Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu V letošním roce proběhlo jiţ 4. kolo přírodovědné soutěţe, které se zúčastnilo 26 Ţáků ZŠ a MŠ. Soutěţ byla finančně podpořena Magistrátem Města HK Škola aktivně spolupracuje s Ekologickým střediskem Sever v Hradci Králové Škola se zúčastňuje výtvarných soutěţí se zaměřením na ekologickou výchovu. 20/44

21 Vybavení školy učebními pomůckami pro enviromentální vzdělávání Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) Veolia Namaluj svou planetu Veolia Namaluj sluníčko ZOO Dvůr králové obojţivelník roku Škola navázala kontakt s Podorlickým skanzenem Krňovice. Ţáci se zůčastnili ekologického programu pořádaného touto organizací. Vybavení školy je v rámci finančních moţností školy, Formou grantů a dotací se škola snaţí tyto podmínky zlepšovat Škola jiţ pátým rokem třídí odpad. Škola je zapojena do programu ekologického zpracování bioodpadu.ţáci jsou vedeni k ekologickému provozu školy a k hospodárnému uţívání vody i elektrické energie. 2. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 2. Významné akce školy Typ akce Výuka plavání Škola v přírodě Ţákovská vystoupení Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných ţáků Ročník Poznámka (název akce, výsledek) 5 MŠ 73 Chata Mileta Velká Úpa 5 MŠ 85 Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost Koncerty MŠ 5 L.Helligerová Zápisy Praxe studentů 4 2 ) Zápis do. ročníku zapsáno 23 dětí 2) Zápis do MŠ (podáno 28 ţádostí - uspokojeno 9) ) Průběţná praxe studentů PF UHK 2 studentů 2) Souvislá praxe studentů PF UHK 9 studentů Soutěţe Výtvarná soutěţ Namaluj sluníčko Česká pojišťovna.-3. ročník 2. Výtvarná soutěţ Já a počítač 3. Výtvarná soutěţ List z kalendáře NÚSS Olomouc 2/44

22 Typ akce Počet zúčastněných tříd MŠ Počet zúčastněných ţáků Poznámka (název akce, výsledek) 4. Výtvarná soutěţ Nakresli mi svou planetu Violia 5. Literární soutěţ Nakresli mi svou planetu Violia 6. Hudební soutěţ Praskačský zpěváček 7. Sportovní soutěţe Vánoční turnaj ve vybíjené pořádání účast 8 škol 8. Sportovní soutěţe Velikonoční turnaj ve vybíjené pořádání účast 0 škol 9. Sportovní soutěţe Okrskové lehkoatletické přebory ročník 0. Sportovní soutěţe Okresní lehkoatletické přebory 3.-5.ročník. Sportovní soutěţe Přátelské utkání ve vybíjené na ZŠ Štefcova 2. Sportovní soutěţe Závod triatlonových nadějí pod záštitou MMHK ročník 3. Matematická soutěţ Korespondenční matematický seminář ZŠ M. Horákové 0. místo Michal Kodytek 4. Přírodovědná soutěţ celoškolní včetně MŠ - dlouhodobá Projekty 5 MŠ 5 MŠ 5 MŠ 2 5MŠ Celoroční ) Ruce 2) Lidové zvyky Dlouhodobé ) Zuby 2) Uvolnění 2. a 4. ročník Měsíční ) Veličiny 4. ročník Týdenní ) Perníková chaloupka 2. ročník 2) Masopust 3) Prezentace naší školy Vícedenní ) Velikonoce Jednodenní ) Podzimní den 2. ročník 2) Posvícení 3) Martinské posvícení 4) Mikuláš 5) Oříšek 6) Novoroční 7) Tříkrálový den 2. ročník 22/44

23 Typ akce Jiné akce školy Počet zúčastněných tříd MŠ 5MŠ 5MŠ 5MŠ 5MŠ 5MŠ 3 3 2MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ 5MŠ 5MŠ 5MŠ Počet zúčastněných ţáků Poznámka (název akce, výsledek) 8) Zimní sporty 2. ročník 9) Sněhurka a 7 trpaslíků 0) Setkání po Vánocích 3. a 5. ročník ) Čarodějnický den 2) Cestujeme ruku v ruce po té naší republice 5. ročník 3) Naše maminka 3. a 5. ročník 4) Semínko 2. ročník 5) Dětem Dětský den 6) M - Cestujeme s cestovní kanceláří do zahraničí 4. ročník Vícehodinové ) Aj - A monster 4. ročník 2) Vl, Vv - Románský sloh 4. ročník 3) Vl, Vv - Přemyslovci 4. ročník 4) Vl, Pč - Půda 4. ročník 5) Aj Počasí 5. ročník 6) Aj Zvířata 5. ročník 7) AJ Dinosauři 5. ročník Jednohodinové ) M - HK a Malšova Lhota v číslech 4. ročník 2) AJ Lidé 3. ročník 3) Aj Školní taška 3. ročník 4) M - Měříme třídu 4. ročník ) Divadla ve škole Kašpárkovo království.0. O drakovi 5.0. Kubula a Kuba Kubikula 4.. O přátelství 3.. O Popelce ) Divadlo Drak Komediantské báchorky ročník Zlatovláska roč. Perníková chaloupka MŠ 3) Adalbertinum Do školičky pro jedničky 2.. MŠ Králíci z klobouku 5.3. MŠ Medvídek Ťupínek 4) Filharmonie HK MŠ 5) Dny otevřených dveří Posvícení výtvarné dílny 2.0. Martinské posvícení Svatý Martin výtvarné dílny.. Čert a Mikuláš /44

24 Typ akce Počet zúčastněných tříd 5MŠ 4 MŠ 5MŠ rodiny MŠ 5MŠ 5MŠ 5MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ ŠDMŠ 5MŠ 5MŠ 2 MŠ rodiny MŠ MŠ 5 5MŠ 3 5 5MŠ 5MŠ 5MŠ 5MŠ rodiny 5MŠ Počet zúčastněných ţáků Poznámka (název akce, výsledek) Novoroční dílny 2.. 6) Divadlo Jesličky Perníková Chaloupka 2.-5.ročník 28.. ) Solná jeskyně MŠ ( 25.9., 2.0., 6.0., 23.0.) 2) Za pokladem skřítka Podzimníčka 6.0. MŠ, ZŠrodiče odpoledne 3) Návštěva Knihovny v Malšovicích 4) Adventní zpívání prosinec ) Mikulášská nadílka ) Vánoční besídky ve třídách ) Nadělujeme zvířátkům ) Přiletěl k nám Jeţíšek ) Návštěva Třebechovického muzea betlémů ) Předškoláci návštěva ZŠ ve vyučování 7.. ) Karneval MŠškolní druţina 2) Sběr papíru ( , ) 3) Instruktáţní přednáška studentek lékařské fakulty osvětový program Dental Alarm 4) Návštěva knihovny - 3. a 5. ročník 5) Jaro, vítáme tě ) Návštěva Podorlického skanzenu ) Svátek zvířat návštěva hospodářství ) Skanzen Krňovice. ročník ) Loučení se zimou 20) Hledání jara 2) Dětství bez úrazu akce v městském parku pořádá MMHK ) Miss Panenka Aldis místo - Tereza Pelantová (vyrobeno 42 panenek za velké pomoci rodičů) 23) Den dětí sportovní dopoledne.6. 24) Funny English dílna- ZŠ Úprkova 25) Ukázka výcviku policejních psů ) Slavnostní oběd 5. ročníku hotel Amber ) Poslední zvonění na Stříbrném rybníku s rodinami 28) Slavnostní rozloučení s páťáky šerpování 29) Dopoledne s Hasiči z Malšovy Lhoty 24/44

25 2.2 Mimořádné výsledky a úspěchy ţáků Název akce Počet Výsledek, umístění ţáků Miss Panenka Aldis 42 2.místo - Tereza Pelantová (vyrobeno 42 panenek za velké pomoci rodičů) Korespondenční matemat místo Michal Kodytek seminář ZŠ M. Horákové Okrskové lehkoatletické přebory 4. místo Lucka Jindrová skok daleký 3. místo Lucka Jindrová Běh na 50m 3. místo David Kosek běh na 50m 3. místo Justýna Trojovská hod kriketovým míčkem 3. Spolupráce školy s rodiči - Za pokladem skřítka podzimníčka - Vánoční besídka pro děti a rodiče - Jaro, vítáme tě (MŠ a. Ročník) - Dny otevřených dveří - Mikulášská nadílka - Výtvarné dílny pro děti a rodiče - Dětský den - Slavnostní rozloučení s páťáky - šerpování - Poslední zvonění - Pravidelne třídní schůzky Třídní schůzky jsou součástí informačního systému školy. Konají se pětkrát ročně. Bývá o ně velký zájem. Rodiče mají dále moţnost smluvit si konzultace osobně nebo po telefonu. Jakékoliv problémy řešíme, pokud moţno okamţitě, telefonicky či pozváním rodičů do školy. 25/44

26 Kaţdoročně čtyřikrát pořádáme dny otevřených dveří. Rodiče i ostatní zájemci se mohou přijít podívat do vyučování. Tuto moţnost nabízíme po domluvě rodičům v průběhu celého školního roku. Snahou školy je zvyšovat zájem rodičů o školní práci. Některé informace získávají rodiče na našich webových stránkách. Přestoţe je spolupráce školy a rodiny na velmi dobré úrovni, je to oblast, které je třeba se věnovat, je ji třeba stále rozvíjet a zlepšovat. 4. Zájmové vzdělávání - péče o volný čas ţáků Jednou z mnoha předností naší školy je bohatý výběr zájmových činností a mimoškolních aktivit. Snaţíme se vyplnit volný čas, který děti mají po skončení vyučování a vytváříme tak drobné preventivní programy proti případným negativním jevům, které by mohly děti v dnešní době ovlivňovat. Ţáci základní a mateřské školy společně navštěvují zájmové krouţky, kterých naše škola nabízí celkem sedm (výtvarný, počítačový, sportovní, anglický, hudební, německý a dyslektická náprava). Krouţky navazují na vyučování a na vedení krouţků se podílejí všechny učitelky. Některé krouţky vedou i rodiče dětí. Přehled krouţků na ZŠ Malšova Lhota Název krouţku Počet dětí Výtvarný 2 Počítačový 2 Sportovní ml. 27 Sportovní st. 20 Anglický 6 Hudební 39 Německý 7 Dyslektická náprava 9 26/44

27 Účast chlapců a dívek v krouţcích Název krouţku Počet dětí chlapců Dívek Výtvarný 5 7 Počítačový 7 4 Sportovní ml. 4 3 Sportovní st. 5 5 Anglický 8 8 Hudební 3 26 Německý 4 3 Dyslektická náprava /44

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1. Stručná charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2014 Obsah Obsah... 2

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 31. 10. 2007 Obsah: 1. Základní

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka A Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení 1 Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, umí si Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-xxxx/10-T Název školy Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

r Na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení; zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment. Využíváme sebekontrolu

Více

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 /environmentální vzdělání, výchova a osvěta/ Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2012 Obsah Obsah... 2

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více