Tvoříme základy Mandantenbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Ručení statutárních orgánů za závazky korporace > Nabytí dluhu s majetkem? Právo aktuálně > Více svobody pro obchodní společnosti? Jak se změní vnitřní struktura od ledna 2014? Daně aktuálně > Vykazujete správně DPH? Ekonomika aktuálně > Spřízněné strany a jejich vymezení Podnikové poradenství aktuálně > Podnikání a riziko ekologické újmy Rödl & Partner Intern > Akce/Připravujeme pro Vás Zdroj: stock.xchng > Ručení statutárních orgánů za závazky korporace Ilona Štrosová, Rödl & Partner Praha > V minulém čísle jsme Vás seznámili s hlavními aspekty smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi členem statutárního orgánu a společností. Na to navazujeme opět tématem, které se bezprostředně týká statutárních orgánů obchodní korporace, a to jejich ručením při úpadku obchodní korporace podle 68 zákona o obchodních korporacích. Každý statutární orgán, tedy například jednatel ve společnosti s ručením omezených či člen představenstva v akciové společnosti, je povinen jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře. To v sobě zahrnuje mimo jiné i požadavek na to, aby tyto osoby průběžně sledovaly hospodářskou situaci ve společnosti, aby byly schopné včas odhalit, že se společnost ocitla ve finančních problémech, respektive v hrozícím úpadku ve smyslu insolvenčního zákona. Může se jednat o situaci, kdy společnost například není schopna dlouhodobě plnit své závazky, narůstá počet jejích věřitelů a podobně. V takovém případě jsou statutární orgány povinny ihned jednat a přijmout opatření za účelem zlepšení situace ve společnosti a odvrácení hrozícího úpadku. V praxi se může jednat například o to, že společnost požádá svou mateřskou společnost o poskytnutí finančních prostředků na překlenutí nepříznivého období (například formou příplatku), zvážení způsobu financování společnosti či volba strategie na získání nových zákazníků, zvýšení zisků společnosti apod. Pokud by v takové situaci zůstal statutární orgán nečinný a na společnost byl poté opravdu prohlášen úpadek, může to mít pro členy statutárních orgánů (včetně bývalých členů, kteří byli v rozhodné době ve funkci) velmi závažné důsledky, a to ve formě jejich neomezeného osobního ručení za závazky 1

2 Právo aktuálně společnosti. Podle 68 zákona o obchodních korporacích totiž může insolvenční správce nebo věřitel požádat soud o vydání rozhodnutí, že člen nebo bývalý člen statutárního orgánu ručí za splnění závazků obchodní korporace. Soud takové rozhodnutí může vydat (za podmínky úpadku společnosti), dospěje-li k závěru, že (i) člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace věděli nebo měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku a zároveň, že (ii) člen nebo bývalý člen statutárního orgánu a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné. Ručení statutárních orgánů tedy nenastává automaticky, ale bude vždy záležet na rozhodnutí soudu, zda dojde k závěru, že podmínky pro založení takového ručení jsou splněny. Statutárním orgánům tak nezbývá než doporučit, aby po dobu výkonu své funkce nezaspali a pečlivě sledovali situaci ve společnosti. Pokud by nastal hrozící úpadek, je nutné danou situaci aktivně řešit, činit vhodné kroky a zároveň tyto postupy co nejvíce dokumentovat, aby měli v ruce dostatek důkazů, pokud by na soudní řízení opravdu došlo. V žádném případě by neměl statutární orgán nečinně přihlížet. Není pochyb o tom, že s popsanými žalobami proti členům statutárních orgánů se minimálně ze strany insolvenčních správců brzy dočkáme a obáváme se, že jich nebude málo. > Nabytí dluhu s majetkem? > Nový občanský zákoník připravil mnoho novinek, mezi nimiž se bohužel najdou i taková ustanovení, která mohou být nebezpečná. Jedním z nich je bezpochyby 1893 nového občanského zákoníku, upravující takzvané převzetí majetku. To stanoví, že převezme-li někdo od jiného (zcizitele) veškerý majetek nebo jeho poměrně určenou část, stává se společně a nerozdílně se zcizitelem dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí. Podmínkou je, že nabyvatel o těchto dluzích věděl nebo musel vědět. V této souvislosti si tedy lze například představit situaci, kdy si koupíme od developera nový byt, jehož výstavbu developer financoval, jak je to dnes zcela běžné, z bankovního úvěru. Koupi bytu lze podle našeho názoru považovat za převzetí majetku ve smyslu citovaného ustanovení. S ohledem na 1893 nového občanského zákoníku zde může hrozit riziko, že se současně s nabytím vlastnického práva k bytu staneme vedle developera dlužníkem z úvěru čerpaného na výstavbu bytového domu, v němž se daná jednotka nachází. Taková situace by byla zcela jistě nepříjemná a to i přesto, že výše dluhu převzatá tímto způsobem je omezena (s výjimkou převodů mezi osobami blízkými) hodnotou nabývaného majetku, tedy například kupovaného bytu. Nepochybujeme o tom, že zákonodárce byl při koncipování tohoto ustanovení veden těmi nejlepšími úmysly ochránit věřitele například banku poskytující úvěr tak, aby lépe mohl dosáhnout uspokojení své pohledávky. Institut převzetí majetku však může učinit prodeje majetku rizikovými a v současné době vzbuzuje v řadách odborníků obavy. Obdobně jako u mnoha dalších ustanovení rekodifikace však zůstává velkým otazníkem, jak toto ustanovení vyloží soud. To se ukáže až po letech. JUDr. Ilona Štrosová, LL.M. Advokátka Tel.: > Více svobody pro obchodní společnosti? Jak se změní vnitřní struktura od ledna 2014? Kristina Kedroňová, Rödl & Partner Praha > S účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) dojde od 1. ledna 2014 ke změnám i ve vnitřní struktuře (corporate governance) kapitálových společností. Zákonodárce změnu v této oblasti provedl po vzoru některých zahraničních právních úprav za účelem zefektivnění a flexibility správy takových společností. Zákonodárce si tak slibuje, že nový zákon přinese obchodním společnostem více svobody v úpravě vzájemných vztahů a vnitřních záležitostí. Za zmínku stojí změna ve vnitřní struktuře akciových společností. Po vzoru italské a francouzské úpravy se zavádí opce vnitřní struktury akciové společnosti, když vedle stávajícího dualistického systému, v němž se zřizuje představenstvo jako statutární orgán a dozorčí rada coby kontrolní orgán, 2

3 Daně aktuálně Vydání: Listopad 2013 bude mít akciová společnost možnost zvolit si takzvaný monistický systém vnitřní struktury společnosti, a to zřízením správní rady a statutárního ředitele. Definici obou systémů nalezneme v ustanovení 396 zákona o obchodních korporacích. Blíže jsou této oblasti věnována ustanovení 435 a následující. V pochybnostech a pro případ, nebudou-li stanovy obsahovat volbu toho kterého systému, platí domněnka, že je zvolen systém dualistický. Dle důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích je zavedena opce vnitřní struktury společnosti v souladu s potřebami praktického života. Podotýkáme, že změna systému u stávajících společností nebude po právní stránce nijak komplikovaná, bude postačovat změna stanov za podmínky, že se společnost podřídí novému zákonu jako celku. V rámci monistického systému se de facto zřizují opět dva orgány, z nichž statutární ředitel má postavení statutárního orgánu a správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Dle ustanovení 457 ZOK mohou stanovy určit, že je správní rada jednočlenným orgánem. U akciových společností s jedním akcionářem je nutné mít v současnosti minimálně 1 člena představenstva a 3 členy dozorčí rady, u akciových společností s více než jedním akcionářem je nutné mít nyní minimálně 3 členy představenstva a 3 členy dozorčí rady. Dle nové právní úpravy zůstává u dualistického systému zachován počet 3 členů každého orgánu, stanovy však mohou určit i jiný (nižší) počet. Dualistický systém umožní mít v představenstvu i dozorčí radě pouze 1 osobu. Podle monistického systému bude možné mít v každém orgánu akciové společnosti pouze 1 osobu (u obou systémů akciových společností lze výše uvedené uplatnit s jedním akcionářem i s více akcionáři). Přípustná je však oproti dualistickému systému dokonce kumulace funkce statutárního ředitele a předsedy správní rady v rukou jedné a téže osoby. V praxi to bude znamenat, že od počátku příštího roku si budou akciové společnosti moci zvolit takový systém struktury, v němž vnitřní řízení akciové společnosti může být v rukou jediné osoby. Upozorňujeme na skutečnost, že u jednočlenné správní rady, jejímž jediným členem a zároveň předsedou je statutární ředitel, bude zapotřebí striktně odlišit, v působnosti kterého orgánu daná osoba právní jednání činí. Touto problematikou se zákonodárce výslovně nezabýval. I přes poměrně podrobnou úpravu monistického systému vyvstaly najevo značné nejasnosti, jež bude nutné v krátké době vyřešit. Jedná se například o rozpor, který z orgánů společnosti bude kompetentní statutárního ředitele do jeho funkce ustanovovat. ZOK si v této problematice odporuje, neboť dle ustanovení 463 ZOK jmenuje statutárního ředitele správní rada a naproti tomu dle ustanovení 421 odst. 2 písm. e) ZOK patří volba statutárního ředitele mimo jiné do kompetence valné hromady. K řešení je v této souvislosti nasnadě rovněž otázka, zda je statutární ředitel volen nebo jmenován. Vedle výše uvedeného však existují další nesrovnalosti, které jsou v současné podobě schopny akciovým společnostem způsobit újmu. Možnost volby vnitřní struktury akciové společnosti od 1. ledna 2014 je jistě přínosem pro českou podnikatelskou veřejnost, jelikož tím sníží náklady na správu společnosti. Ačkoliv se dualistický systém může jevit jako časově a finančně náročnější, přináší však po zhodnocení všech přínosů a dopadů nové právní úpravy v životě stávajích a nových akciových společností větší právní jistotu, která bude v počátcích účinnosti ZOK bezpochyby vřele uvítána. Monistický systém zřejmě nejvíce přivítají menší rodinné akciové společnosti. Závěrem uvádím, že nově také u společnosti s ručením omezeným bude možné využít institutu kolektivního statutárního orgánu. Dle ustanovení 44 ZOK společenská smlouva určí, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán, který rozhoduje o záležitostech společnosti ve sboru a rozhoduje většinou hlasů (tedy stejně jako představenstvo u akciové společnosti). Odpovědnost jednotlivých jednatelů však zůstane zachována. JUDr. Petra Budíková, LL.M. Advokátka/Associate Partner Tel.: > Vykazujete správně DPH? Milan Mareš, Rödl & Partner Brno > Pravidla pro určování místa plnění u služeb prošla v minulosti zásadními změnami. Bohužel ne všechny změny jsou v praxi zavedené nebo jejich důsledky promítnuty do běžného života a ve svém důsledku mohou vést ke komplikacím při případném řízení se správcem daně. 3

4 Daně aktuálně Zásadní zlom nastal v logice určení místa plnění u služeb v roce Koncept zdanění v místě spotřeby byl až na výjimky převálcován konceptem zdanění příjemce služby. Mezi tyto výjimky patří zejména poskytnuté služby vztahující se nebo související s nemovitostí, přepravou osob, oblastí kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy. Jako příklad uveďme opravu automobilu: Přijel-li v roce 2009 německý plátce DPH podnikatel do autoservisu v Chebu na výměnu oleje, český plátce autoservis mu vystavil fakturu s českou daní, neboť poučen z výsledků několika kontrol, spolehlivě nemohl prokázat fakt, že předmětný automobil opustil území České republiky a místo plnění bylo určeno místem spotřeby. Přijel-li ten samý německý plátce DPH podnikatel do téhož autoservisu, ale v roce 2011, český plátce vystavil doklad bez české DPH. Jde o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. Jednoduše řečeno, doklad bude bez daně, plnění uvedeme do souhrnného hlášení. Zvláštní výjimku tvoří služby poskytnuté osobám, které mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi. V těchto případech je rozhodující místo spotřeby. Pokud je služba spotřebována či užita v České republice, je místo plnění v České republice. Celý výše uvedený koncept je poměrně jasný a je striktně dodržován v celé Evropské unii. Z tohoto důvodu také dochází k problémům při registraci k dani z přidané hodnoty u osob neusazených v příslušném státě. Trochu jinak se místo plnění určuje u provozoven, které vznikly podle zákona o DPH. Do konce roku 2012 byla definice provozovny relativně jasná. Od roku 2013 se v zákoně o DPH objevily provozovny dvě, aktivní a pasivní Aktivní provozovnou se rozumí organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje. Toto ustanovení je zakotveno v paragrafu 4 zákona o DPH, kde se stanovuje výklad pro celý zákon o dani z přidané hodnoty. Tato změna nemá praktický dopad. Dřívější definice provozovny jako místa, které má stálé personální a materiální vybavení, jehož prostřednictvím uskutečňuje osoba povinná k dani své ekonomické činnosti, plně vyhovovala. V důvodové zprávě se kromě jiného uvádí, že se do definice pojmu provozovna doplňuje, že jde o organizační složku osoby povinné k dani. Obecně se pro účely zákona o DPH provozovna vymezuje obdobně jako doposud ve vazbě na stálé personální a materiální vybavení s tím, že toto vybavení jí umožňuje uskutečňovat ekonomické činnosti. Podle navrhované právní úpravy je provozovnou ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty organizační složka osoby Zdroj: stock.xchng povinné k dani, která má stálé personální a materiální vybavení umožňující uskutečňovat ekonomické činnosti. Při definici organizační složky lze vycházet z 7 obchodního zákoníku, který definuje organizační složku podniku jako odštěpný závod, jinou organizační složku podniku nebo provozovnu. Provozovna se, na rozdíl od odštěpného závodu a jiné organizační složky podniku ve smyslu 7 odst. 2 obchodního zákoníku, nezapisuje do obchodního rejstříku (srov. usnesení VS Praha 7 Cmo 384/2000 ve vazbě na platné znění 38f odst. 1 obchodního zákoníku). Bližší úprava provozoven pro osoby podnikající na základě živnostenského zákona je obsažena v 17 živnostenského zákona. Údaje o provozovně jsou součástí povinných náležitostí zapisovaných do živnostenského rejstříku. Pro definici provozovny pro účely zákona o dani z přidané hodnoty je použito pojmu organizační složka právě proto, že provozovna pro účely zákona o dani z přidané hodnoty je širším pojmem než provozovna zakotvena v obchodním zákoníku. Provozovnou podle zákona o dani z přidané hodnoty jsou tak veškeré organizační složky, tj. ty, které se do rejstříků zapisují (např. odštěpný závod), ale také ty, které se nezapisují. Pasivní provozovna se zavádí v ustanovení 9 odst. 1, jako organizační složka osoby povinné k dani, která může přijímat a využívat služby, které jsou poskytovány pro potřebu této provozovny, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje. Jde tedy o doplnění základního pravidla pro určení místa plnění. Tak je zavedena speciální úprava pro účely stanovení místa plnění v případě služeb poskytnutých osobě povinné k dani (tzv. B2B služby), na které se vztahuje základní pravidlo, podle kterého je místem plnění při poskytnutí provozovně místo, kde je tato provozovna umístěna. Tato provozovna příjemce služby se v návaznosti na čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení rady (EU) č. 282/2011 vymezuje v širším rozsahu, a to ve vazbě na stálé personální a materiální vybavení, které jí umožňuje přijímat a využívat služby, které jí jsou poskytnuty pro její vlastní potřebu. Pro tyto účely se nevyžaduje splnění podmínky umožnění uskutečňování ekonomické činnosti touto provozovnou. Vymezení provozovny pro tyto případy splňuje i tzv. pasivní provozovna, která pouze přijímá služby. Vznik pasivní provozovny ve svém důsledku může znamenat zejména pro dodavatele služeb osobám neusazeným v tuzemsku hrozbu doměrku neodvedené daně na výstupu. Jak tedy posuzovat pasivní provozovnu? 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Listopad 2013 Zcela určitě půjde o reprezentační kanceláře zahraničních subjektů, které na území České republiky nevyvíjejí ekonomickou činnost. Advokátní služby nebudou pak vyúčtovány firmě mimo území České republiky s osvobozením od DPH s nárokem na odpočet, ale jako tuzemské plnění, tj. s českou daní. Záleží pak na správci daně, zda a v jakém rozsahu umožní registraci takovýchto subjektů k dani z přidané hodnoty. Dalším příkladem může být pronájem movitých věcí na staveništi (např. míchačka) českou firmou (plátce DPH) německé firmě osobě povinné k dani neusazené v tuzemsku, kde osoba neusazená v tuzemsku registrovaná jako plátce DPH provádí po přechodnou dobu montáž nebo opravu. Podle výše uvedeného jde jednoznačně o provozovnu DPH i když pouze přechodně. Pak tedy tato faktura bude vystavena s českou DPH. DPH podle místa vedení Odhlédněme nyní od podnikajících fyzických osob a zastavme se u sídla právnických osob. Výše zmiňované nařízení rady (EU) předpokládá určení sídla společnosti podle místa, kde dochází k výkonu ústřední správy podniku. Při určování takovéhoto místa se vezme v úvahu místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se obecného řízení podniku, místa statutárního sídla podniku a místo, kde se schází vedení podniku. Nelze-li podle těchto kritérií s jistotou určit sídlo ekonomické činnosti, je určujícím kritériem místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se obecného řízení podniku. Toto nařízení má přímé důsledky na vykazování DPH i mezi českými plátci. Dosavadní praxe ukazuje, že správce daně tato zákonná ustanovení nebere v potaz. Závěr Implementace nařízení rady (EU) č. 282/2011 do českého zákona o DPH s sebou přinesla výkladové nejasnosti. Dosavadní vývoj ukazuje, že existují velmi výrazné rozdíly mezi teorií a praxí. Největší riziko nesou bohužel čeští plátci daně, kteří poskytují služby osobám neusazeným v tuzemsku. Rádi Vám budeme nápomocni tuto problematiku vyřešit. Ing. Milan Mareš Daňový poradce/senior Associate Tel.: > Spřízněné strany a jejich vymezení Radka Hašplová, Rödl & Partner Praha > Snad každý finanční ředitel či hlavní účetní se již setkal s termínem spřízněné strany. Detailní popis transakcí mezi spřízněnými stranami se stává nedílnou součástí pravidelného reportingu, ať již měsíčního, kvartálního či ročního a také je u některých společností součástí povinných náležitostí přílohy k účetní závěrce podle českých předpisů. Propojené osoby, podniky ve skupině, spojené osoby či spřízněné osoby v teorii i v praxi se setkáváme s různými pojmy. Definice propojených osob nalezneme v obchodním zákoníku, novém zákoně o obchodních korporacích, spojené osoby v zákoně o dani z příjmů, spřízněné osoby například v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví. V tomto článku se budeme věnovat pouze vymezení spřízněných osob vzhledem k povinným údajům v přílohách účetních závěrek, ať již podle českého účetního práva, IFRS či německého HGB. V prováděcí vyhlášce 500/2002 Sb. jsou v 39 odst. 10 definovány účetní jednotky, které mají povinnost uvést informace o transakcích se spřízněnými stranami. Dále je zde definováno, že výraz spřízněná strana má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech upravených právem Evropské unie. Je nutno zdůraznit, že v ČR mají povinnost zveřejňovat informace o transakcích se spřízněnými stranami pouze společnosti přesahující kritéria definovaná v 39 odst. 9 a 10 vyhlášky 500/2002 Sb. Povinnost zveřejňování transakcí se spřízněnými stranami za určitých předpokladů byla v rámci modernizace německého obchodního zákoníku (tzv. Bilanzmodernisierungsgesetz) zahrnuta i do německého účetního práva v 285 HGB, s tím, že spřízněné strany jsou nazývány nahe stehende Unternehmen und Personen a v rámci jejich definice je odkázáno také na mezinárodní účetní standardy. Německé i české účetní předpisy se tedy při definici odvolávají na IFRS, které tuto problematiku řeší velmi komplexně a detailně. V IFRS se spřízněným stranám a povinnosti zveřejňování transakcí mezi spřízněnými stranami věnuje standard IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran (Related Party Disclosures). Standard IAS 24 definuje Spřízněné strany následovně (překlad převzat z Úředního věstníku Evropské Unie z L186): Spřízněná strana je osoba nebo účetní jednotka, která je spřízněná s účetní jednotkou sestavující účetní závěrku (v tomto standardu dále jen vykazující účetní jednotka ). 5

6 Podnikové poradenství aktuálně a) Osoba nebo blízký člen této osoby jsou spřízněni s vykazující účetní jednotkou, pokud tato osoba: i. Ovládá nebo spoluovládá vykazující účetní jednotku; ii. Má podstatný vliv na vykazující účetní jednotku; iii. Je členem klíčového vedení vykazující účetní jednotky nebo mateřského podniku. b) Účetní jednotka je spřízněná s vykazující účetní jednotkou, pokud platí některá z těchto podmínek: i. Účetní jednotka a vykazující jednotka jsou členy téže skupiny (což znamená, že všechny mateřské, dceřiné a sesterské podniky jsou vzájemně spřízněné); ii. Jedna účetní jednotka je přidruženým nebo společným podnikem jiné účetní jednotky (nebo přidruženým či společným podnikem člena skupiny, jejímž členem je i druhá účetní jednotka); iii. Obě účetní jednotky jsou společnými podniky téže třetí strany; iv. Jedna účetní jednotka je společným podnikem třetí účetní jednotky a druhá účetní jednotka je přidruženým podnikem třetí účetní jednotky; v. Účetní jednotka je plánem požitků po skončení pracovního poměru ve prospěch zaměstnanců vykazující účetní jednotky, nebo účetní jednotky, která je spřízněna s vykazující účetní jednotkou. Je-li samotná vykazující účetní jednotka takovýmto plánem, finančně přispívající zaměstnavatelé jsou rovněž spřízněni s vykazující účetní jednotkou; vi. Účetní jednotka je ovládána nebo spoluovládána osobou uvedenou v písmenu a); vii. Osoba uvedená v písmenu a) bodu i) má podstatný vliv na účetní jednotku nebo je členem klíčového vedení účetní jednotky (nebo jejího mateřského podniku). Definice v IAS 24 je rozdělena na fyzické osoby a společnosti, je velmi detailní a postihuje velké množství různých vztahů mezi společnostmi ve skupině, jejich manažery a statutárními orgány. Při vymezení okruhu spřízněných stran ve společnosti se většinou začíná tím nejjednodušším, a sice společnostmi ve skupině na základě organigramu skupiny (dceřiné a sesterské společnosti, mateřská společnost a případně její sesterské společnosti apod.), které jsou v definici popsány pod písmenem b) bod i). Spřízněnou stranou účetní jednotky ale dále mohou být mimo jiné ředitelé, jednatelé a členové představenstva nejen dané účetní jednotky, ale i jejich mateřské společnosti a jejich rodinní příslušníci (osoby blízké). A mezi spřízněné strany bude patřit například i společnost, ve které má podstatný nebo rozhodující vliv člen klíčového vedení mateřské společnosti, či jeho osoba blízká. Tyto informace nemusí být společnosti v České republice známy, proto je většinou součástí požadavků na informace o transakcích se spřízněnými stranami v rámci reportingu i seznam takovýchto osob a společností, vyhotovený v mateřské společnosti. Tento seznam by se následně měl doplnit o případné společnosti nebo fyzické osoby v ČR, spřízněné přes členy klíčového vedení společnosti, nebo například společníky s podstatným vlivem. Transakce a případně i zůstatky pohledávek a závazků vůči spřízněným stranám jsou následně v konsolidované účetní závěrce předmětem konsolidace (zápočtu). V případě spřízněných stran nezahrnutých do konsolidace jsou tyto informace součástí přílohy konsolidované účetní závěrky. V individuální závěrce by měly být součástí přílohy. Výše uvedené definice spřízněných stran platí pro závěrky sestavené v souladu s IFRS, německými i českými účetními předpisy. Definice spřízněných stran je tedy mnohem širší než například definice propojených osob podle 66a obchodního zákoníku, používaná pro vymezení okruhu osob zahrnutých do zprávy o vztazích, kdy pojem propojené osoby zahrnuje ovládající osobu, ovládanou osobu a ostatní osoby ovládané stejnou osobou. Ing. Radka Hašplová Auditorka/Senior Associate Tel.: > Podnikání a riziko ekologické újmy Alena Spilková, David Priatka, Rödl & Partner Praha > Ekologické škody. To jsou důvody, kdy Česká inspekce životního prostředí udělila pokuty několika tisícům podniků v řádu několika desítek milionů korun. Desítkám společností byla pozastavena či omezena činnost a ve stovkách případů bylo rozhodnuto o opatření k nápravě. Může Vaše firma, obec či jiná instituce, za kterou zodpovídáte, způsobit při výkonu své činnosti ekologickou újmu na životním prostředí? Potom zejména Vám jsou určeny následující řádky, kde bychom Vás rádi seznámili s povinnostmi v rámci přijatého zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a také o možném řešení Vaší odpovědnosti za vzniklou škodu v rámci pojištění environmentálních rizik. 6

7 Podnikové poradenství aktuálně Vydání: Listopad 2013 V roce 2008 byl přijat zákon č. 167/2008 SB., o předcházení ekologické újmě a její nápravě, který se vztahuje na provozovatele vykonávající v rámci své hospodářské činnosti provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 tohoto zákona. Výše uvedený zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (konkrétně směrnici č. 2004/35/CE) a upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě, a dále výkon státní správy v této oblasti. Pouze provozovatel vykonávající činnost uvedenou v příloze č. 1 zákona má od povinnost: > zpracovat hodnocení rizik dle 14 ke stanovení (vyčíslení) možných nákladů (preventivních i nápravných) a pravděpodobnosti a intenzity rizika ekologické újmy (pokud v základním hodnocení dosáhne společnost více než 50 bodů, je poté nutné provést hodnocení rizika podrobné ), > zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů preventivních a nápravných opatření (rozsah finančního zajištění musí po celou dobu odpovídat rozsahu možných nákladů a intenzitě rizika ekologické újmy, bez finančního zajištění nelze vykonávat provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 zákona), > způsob hodnocení rizik, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění pro provozovatele a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních opatření a nápravných opatření stanoví vláda nařízením č. 295/2011 Sb. Zákon však stanovuje také některé výjimky, kdy daná instituce není povinna zabezpečit finanční zajištění. Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který prokáže na základě hodnocení rizik, že provozní činností může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než Kč, nebo ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady vyšší než Kč a provozovatel je současně registrován v Programu EMAS nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování do tohoto programu, nebo má certifikovaný systém environmentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN EN ISO nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace. Dále finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který vypouští odpadní vody, které neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky. Pojem ekologická újma je definován v 2 zákona následovně: Ekologickou újmou je nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo, jedná se o změnu na: 1. chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť, s výjimkou nepříznivých účinků vyplývajících z jednání provozovatele, k němuž byl oprávněn podle 5b, 45i a 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, kritéria pro posouzení významu účinků na dosahování nebo udržení příznivého stavu ochrany chráněných druhů a přírodních stanovišť jsou stanovena v příloze č. 3 zákona 168/2008 Sb., 2. podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, která má závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál, s výjimkou nepříznivých účinků v případech stanovených podle 23a odst. 4 a 7 vodního zákona, nebo 3. půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj. Pokud tedy Vaše společnost vykonává jednu či více z těchto činností, je poté nutné provést hodnocení rizik, které je blížeji upraveno v nařízení vlády č. 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Podrobnější výklad o tom, jak v dané záležitosti dále postupovat, je obsažen v Metodickém pokynu odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy, v Metodickém pokynu odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy a v příloze č. 1 a 2 k tomuto dokumentu. Až poté, co společnost provede hodnocení rizik dle výše uvedených požadavků, je tedy možné říci, zda si musí zajistit požadované finanční zajištění (ve formě pojištění) nebo nikoliv. Klasické pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí se na škody týkající se ekologické újmy nevztahuje. Přestože by povinnost zajistit odpovídající finanční zajištění nevznikla, nezbavuje to Vaši společnost odpovědnosti za takto vzniklou škodu, pokud by nastala. V rámci pojistného krytí je možné sjednat pojištění ekologických škod, které může zahrnovat zejména nápravu a sanaci vzniklé ekologické újmy dle uvedeného zákona, náklady na realizaci preventivních opatření, náklady právního zastoupení, náklady na realizaci nápravných opatření (šetření, odstranění, vyčištění, monitoring) v rámci majetku pojištěného i mimo něj včetně nákladů na opravu majetku pojištěného, poškozeného při realizaci nápravných opatření, škoda vyplývající jak z náhlého a neočekávaného, tak i z postupného znečištění, škoda na zdraví a věcná škoda, způsobená třetím osobám v důsledku znečištění. V rámci dalšího rozšíření lze sjednat například pojištění pro případ přerušení provozu pojištěného, odpovědnost za ekologické škody v souvislosti s přepravou a odpovědnost za ekologické škody v souvislosti se stavební montáží (včetně subdodavatelů). Pojištění je určeno zejména pro výrobní a průmyslové podniky, podniky v rámci odpadového hospodářství, nákupní centra, hotely, nemocnice či obce. Z výše uvedených důvodů předejděte možným problémům v rámci této problematiky včas a neváhejte se na nás v případě zájmu 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern o tento druh pojištění obrátit. Rádi pro Vás vypracujeme variantu řešení. Jako nezávislý pojišťovací makléř dokonce bez nároku na honorář! Katastr nemovitostí nově 13. listopadu 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Václav Vlk Náhrada za zrušenou akci Rekodifikace českého soukromého práva vybraná témata 20. listopadu 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Hans-Ulrich Theobald, Robert Divisek (pozn. v němčině) Jak změní nové soukromé právo podnikání od roku 2014? 21. listopadu 2013, Ostrava Přednáší: Petr Tomeš, Monika Novotná Alena Spilková Podniková poradkyně/associate Partner Tel.: > Akce/Připravujeme pro Vás Listopad Smlouvy podle nového občanského zákoníku. Na co je třeba pamatovat? 5. listopadu 2013, andel's Hotel Praha Přednáší: Monika Novotná, Petra Budíková, Václav Vlk Účetní novinky a interpretace Národní účetní rady 6. listopadu 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jan Čadílek Jak změní nové soukromé právo podnikání od roku 2014? 7. listopadu 2013, Kongresové centrum Praha Přednáší: Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Monika Novotná Aktuálně k daňové legislativě 2013 a výhled na rok listopadu 2013, hotel Angelo Prague Přednáší: Monika Novotná, Jan Berr, Miroslav Kocman, Milan Mareš, Petr Tomeš Rekodifikace českého soukromého práva vybraná témata 27. listopadu 2013, Rödl & Partner Norimberk Přednáší: Hans-Ulrich Theobald, Robert Divisek (pozn. v němčině) Prosinec Roční účetní závěrka 4. prosince 2013, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Martin Růžička Daně a nový občanský zákoník 5. prosince 2013, vydavatelství Economia Praha Přednáší: Monika Novotná, Miroslav Kocman, Petr Tomeš Smlouvy podle nového občanského zákoníku. Na co je třeba pamatovat? 5. prosince 2013, KHK Hradec Králové Přednáší: Ilona Štrosová Nový občanský zákoník vybraná témata 12. listopadu 2013, IHK Pasov Přednáší: Robert Divisek (pozn. v němčině) Osteuropa Wirtschaftstag 10. prosince 2013, OMV Berlin Přednáší: Hans-Ulrich Theobald -jsd- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Listopad 2013, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Únor 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Řidiči pozor: častá finta s osobou blízkou končí Daně aktuálně

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA EKOLOGICKÁ ÚJMA PODLE ZÁKONA Č. 167/2008 SB. O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ A O JEJÍ NÁPRAVĚ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA EKOLOGICKÁ ÚJMA PODLE ZÁKONA Č. 167/2008 SB. O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ A O JEJÍ NÁPRAVĚ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA EKOLOGICKÁ ÚJMA PODLE ZÁKONA Č. 167/2008 SB. O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ A O JEJÍ NÁPRAVĚ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy ( 2 zákona č. 167/2008 Sb.) 3.0 Základní povinnosti

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský 0 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 1 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 2 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ REORGANIZACE 3 PRŮMĚRNÉ %

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve světle

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec / Srpen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Právo krátce > Účinná lítost aneb jak zabránit

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Červen 2014

www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Červen 2014 www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Hrozby pro statutární orgán/manažery Nesprávné nastavení převodních cen Úroky, penále, pokuty, náklady řízení Náhrada škody

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Základní principy konsolidace dle IFRS

Základní principy konsolidace dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Základní principy konsolidace dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady.

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. UPRAVENÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsané v obchodního rejstříku vedeným

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prevence rizik na pracovišti. Plníte své povinnosti zodpovědně?

Více

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem Ministerstvo financí Tiskové oddělení Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem První hodnocení fungování dozorčích rad

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více