Název vzdělávacího programu: Školitel první pomoci výuka zážitkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název vzdělávacího programu: Školitel první pomoci výuka zážitkem"

Transkript

1 Název vzdělávacího programu: Školitel první pomoci výuka zážitkem Minimální kompetenční profil: Lektor prevence a první pomoci v oblasti práce s dětmi a mládeží Organizace: Prázdninová škola Lipnice o. s. A. Cíl vzdělávacího programu Připravit absolventa na výuku první pomoci zážitkovou metodou: předat znalosti o život ohrožujících stavech, dostatečných pro bezchybný výklad a hodnocení nácvikových situací u absolventů vzdělávacího programu Poskytovatel první pomoci upevnit základní dovednosti získané v předchozím vzdělávacím programu prakticky nacvičit organizaci, provádění a vytěžování zážitkových metod Konkrétní cíle Absolvent bude: mít znalosti alespoň v rozsahu metodického manuálu (život ohrožující stavy) umět odpovídat na laické dotazy (ty co se objevují opakovaně) umět připravit přednášku na základní témata umět se při výkladu vyhnout základním chybám, které by mohly vést k ohrožení života mít praktické dovednosti v základních tématech (život ohrožující stavy - viz níže) umět připravit strukturovaný výklad, umí shrnout téma, umí odpovídat na průběžné dotazy, dodržet strukturu přednášky umět rozlišovat a vhodně použije jednotlivé formy zážitkových technik (demonstrace, simulace, nácvik, mikrosimulace, malá a velká simulace) znát základní výukové pomůcky a práci s materiálem na kurzu, umí pracovat s hlasem, umí zaujmout účastníky, umí vhodně používat obrázky a schémata, umí psát čitelně na flipchart umět reflektovat základní chyby účastníků při simulacích (život ohrožující stravy) umět rozebrat malou simulaci nebo demonstraci (1 zachránce:1 figurant) znát rizika zážitkových metod, bude si vědom individuálního prožívání výkladu i nácviku B. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou pracovníci pracující s dětmi a mládeží. Požadavky na účastníky Věk účastníka je min. 18 let, má ukončené základní vzdělání, vlastní zájem účasti na vzdělávacím programu, předpoklady pro lektorskou činnost (osobnostní). Počet účastníků Doporučený počet je 15, maximální počet je 18, optimum je stanoveno na 16 účastníků. Účastník prokáže znalosti a dovednosti v rozsahu minimálního kompetenčního profilu Pracovník pracující v organizaci poskytující výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež oblast první pomoci a prevence (průřezová kompetence).

2 C. Forma vzdělávacího programu včetně hodinové dotace Vzdělávací program realizován prezenční formou, doporučeno je rozdělení na tři části. Mezi jednotlivými částmi probíhá samostudium zadaných témat (viz Povinná literatura) Formy vzdělávání Je využito skupinové formy a při přípravě vlastních zážitkových technik se s účastníky pracuje individuálně po předchozím týmovém řešení formou workshopu. Hodinová dotace vzdělávacího programu Celková časová dotace vzdělávacího programu je 60 hodin. D. Metody vzdělávání přednáška s integrovaným nácvikem dovedností demonstrace použití dovedností a znalostí účastníkem nácvikové situace (simulace) s následným rozborem řízená diskuse Charakteristika simulační metody: simulace je prostředek k fixaci dovedností a motivací k dalšímu studiu simulace není forma zkoušení, příležitost prožít si možné chyby je podporou pozdějšího správného postupu zpětná vazba lektorem je poskytována v co nejmenších skupinách klíčové dovednosti jsou účastníkem používány v simulacích opakovaně E. Didaktické prostředky Je třeba zajistit základní kancelářské potřeby (flipchart, papíry, fixy) a dataprojektor, audiotechniku, notebook. Jako didaktické pomůcky jsou využity: video a audio nahrávky autorizované pro výuku první pomoci; výukové plakáty (Člověk zevnitř, 3 kroky první pomoci); resuscitační pomůcky; resuscitační manekýn dospělý realistický; resuscitační manekýn cvičný; resuscitační manekýn kojenec; příslušenství k resuscitačním manekýnům desinfekce, plíce; cvičné autolékárny a lékárny; cvičný zdravotnický materiál (obvazy, rukavice, šátky atd.); Karimatky a podložní plachty pro nácvik venku; ukázky zdravotnického materiálu a techniky (epipen, AED, glukagon, středisková lékárna, obvazy); maskovací materiál a muláže pro simulace (umělá krev); kazuistiky Dále viz část J. Materiální a technické zabezpečení. F. Inovativnost Vzdělávací program je inovativní v rozsahu a komplexnosti využití metody simulace pro vzdělávání, který umožňuje účastníkům s podporou lektorů individuálně rozvíjet vlastní dovednosti. V kontextu vzdělávacích aktivit pro lektory (školitele) první pomoci není tento přístup běžně používán. V oblasti cílů je princip inovativnosti naplněn přístupem k určení cílů, které jsou provázány s minimálním kompetenčním profilem.

3 G. Popis vzdělávacího programu Obsah a hodinová dotace vzdělávacích modulů Modul 1 (6 hodin) Anotace: cílem prvního modulu je ujasnění priorit ve výuce první pomoci a dramaturgie výuky včetně použití zážitku Rozpis probíraných témat: sjednocení terminologie a obsahových prvků výuky; teoretický rozbor postupu první pomoci Tři kroky ; dramaturgie kurzu; použití simulací a nácviků ve výuce; příprava zážitkových technik; zpracování zážitku a rozbor Modul 2 (10 hodin) Anotace: modul č. 2 je zaměřen na jednotlivé zážitkové techniky, velká část je věnována simulacím Rozpis probíraných témat: organizační, dramaturgická a psychická náročnost simulací; cíle simulací -; instrukce figurantům i záchranářům; výběr témat simulací, složitost a náročnost jednotlivých modelových situací Modul 3 (14 hodin) Anotace: cílem modulu č. 3 je teoretický podklad jednotlivých témat první pomoci Rozpis probíraných témat: zhodnocení situace (důraz na bezpečnost); okamžité a druhotné vyšetření (důraz na kontrolu dýchání a sledování stavu); zhodnocení bezvědomí (škálování, výstupy); resuscitace (rozpoznání nutnosti, kvalita, modifikace postupu u dětí, ochranné pomůcky, defibrilátor); zhodnocení mechanismu úrazu (vnitřní zranění, páteř); ochrana krční páteře; rozpoznání dalších život ohrožujících stavů vyžadujících zásah záchranné zdravotnické služby (bolest na hrudi, porucha dýchání, křečové stavy, poruchy vědomí, neurologické příhody, krvácení, úraz hlavy, alergie, popálení); zdůraznění klíčových bodů témat Modul 4 (9 hodin) Anotace: modul č. 4 je věnován lektorským dovednostem (prolínají se teoretické bloky, workshopy a praktická cvičení) Rozpis probíraných témat: prezentace lektora; řeč těla a první dojem; struktura sdělení; úskalí prezentačních forem; tvorba osnovy a práce se shrnutím Modul 5 (5 hodin) Anotace: cílem modulu č. 5 je práce se zpracováním rizika zážitku a psychickými riziky vyplývajícími s prací se zážitkem a výukou první pomoci

4 Rozpis probíraných témat: spektrum zážitkových technik z hlediska psychického rizika; hraniční témata a události ve vztahu k výuce první pomoci; sdílení emocí sharing; vedení review; práce se skupinou Modul 6 (10 hodin) Anotace: modul č. 6 je zaměřen na praktickou tvorbu vlastních modelových situací na kurzu Rozpis probíraných témat: příprava vlastních bloků; zpětná vazba k práci; přednášení Modul 7 (6 hodin) Anotace: cílem tohoto modulu je provést přezkoušení účastníků Rozpis probíraných témat: samostatné vedení modelové situace včetně rozboru; lektorské vystoupení na dané téma; zodpovídání dotazů; shrnutí Povinná literatura Skripta první pomoci ZDrSEM, Brno: Computer Press, Doporučená literatura Hasík J. Nebojte se první pomoci. Brno: MAAGS, Franěk O., Sukupová P. První pomoc nejsou žádné čáry, ale dokáže zázraky: minipříručka první pomoci, Ilcor Guidelines [online]. [cit ] Dostupné z Příručka první pomoci. Perfekt, Smith T. Lidské tělo, Praha: Fortuna Libri, Ertlová F., Mucha J., Přednemocniční neodkladná péče. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Šebek M. Nejčastěji se vyskytující akutní stavy (el.), Plintovič M. První pomoc a úvod do cestovní a horské medicíny, Olomouc: UJEP, Mareček V. První pomoc a kniha úrazů. Praha: Verlag Dashöfer, Kubíková Z. A kol. První pomoc a jak ji učit. Brno: Masarykova univerzita, Kapesní vydání doporučených postupů v resuscitaci. Praha: ČRR, Beránková M. a kol. První pomoc pro střední zdravotnické školy. Praha: Informatorium Bydžovský J. První pomoc, Praha: Grada Publishing, Herbs D. První pomoc stručný průvodce pro každého. Brno: Cerm, Keggenhoff F. První pomoc jak poskytnout rychlou a správnou první pomoc. Praha: Ikar, Kelnerová J. První pomoc pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, Madian A. První pomoc na cestách. Praha: Grada, Petržela M. První pomoc pro každého. Praha: Grada Publishing, Pokorný J. Lékařská první pomoc. Praha: Galén, Stelzer J. První pomoc pro každého. Praha: Grada Publishing, Gregora M. První pomoc u dětí. Praha: Mladá fronta, Pro potřeby budoucích školitelů vznikla stránka

5 kde jsou uvedeny komentované odkazy k resuscitaci, mrtvici, tonutí a další metodické manuály. Na stránce budou další metodické materiály postupně přibývat. H. Časový harmonogram Přibližně týden před realizací prezenční částí probíhá první schůzka týmu, kde šéflektor přednese připravený scénář jednotlivých prezenčních setkání a rozdělí jednotlivá témata a moduly mezi lektory. Prezenční část je realizována ve třech třídenních setkáních během tří měsíců. Mezi jednotlivými prezenčními částmi se věnují účastníci samostudiu, které je nepovinné a nad rámec časové dotace. I. Personální zajištění Lektor 1 by měl mít vysokoškolské lékařské vzdělání a praxi, vhodný je obor anesteziologie a resuscitace, další specializaci např. ARO, minimálně 10 let praxe v záchranné zdravotnické službě, minimálně 5 let pedagogická praxe, psychoterapeutický výcvik Lektor 2 by měl mít minimální vzdělání VOŠ, např. diplomovaný zdravotnický záchranář, min. 5 let člen skupiny dobrovolných záchranářů, měl by mít minimálně 1 rok stáž na Záchranné zdravotnické službě Lektor 3 a 4 by měl mít vysokoškolské lékařské vzdělání a praxi, vhodný je obor anesteziologie a resuscitace, praxi v záchranné zdravotnické službě, být lektorem - zdravotnickým instruktorem Českého červeného kříže Další možní lektoři: Studenti lékařských ročníků (6. ročník), s praxí např. záchranář kynologie, záchranář Horské služby, lektor Českého červeného kříže, absolvent psychoterapeutického výcviku J. Materiální a technické zabezpečení K realizaci vzdělávacího programu je třeba mít k dispozici adekvátní školící středisko s odpovídajícím prostředí venku i uvnitř a definovanými materiálními pomůckami. Přednášecí místnost je vybavena kobercem, aby bylo možné provádět nácvik na zemi. Jako zázemí slouží další dvě místnosti nebo prostory, které je možno použít při dělené výuce a nácvicích. Objekt má zázemí pro účastníky (kuchyňka, WC, případně sklad). Pro praktický nácvik v těsné blízkosti střediska (do max. 1 minuty od budovy) je vhodná travnatá a bezpečná plocha. Pro simulované akce je třeba vybrat vhodné okolí v členitém, bezpečném terénu (do max. 5 minut od střediska). K. Vyhodnocení Absolvent je schopen vést kurz první pomoci zážitkovou metodou v rozsahu 1 dne. Má potřebné znalosti pro přípravu delšího kurzu, pokud bude dále pracovat na svých odborných znalostech. Absolvent je po ukončení programu schopen zvládat níže uvedené dovednosti, zná níže uvedené znalosti. Lektorské dovednosti a znalosti

6 Absolvent umí připravit a vytvořit program pro krátký kurz první pomoci umí pracovat zážitkovou formou výuky zná rizika zážitkové pedagogiky a umí s nimi pracovat ovládá základní lektorské a prezentační dovednosti umí shrnout odborná témata a vybrat z nich klíčové informace dokáže vytvořit a aplikovat metody ve výchově a vzdělávání v oblasti vzdělávání dětí a mládeže používá různé metody a techniky neformálního vzdělávání v závislosti na cílech a potřebách programu a skupiny v souladu s časovými a prostorovými podmínkami využívá různé zdroje k získávání pestrých a současně účinných metod a aktivit je schopen stanovit si kritéria výběru metod pro specifickou aktivitu dokáže rozlišit formální a neformální vzdělávání a informativní učení a umí využít informativního učení pro podporu vzdělávacího procesu. pracuje s hodnotovým zázemím organizace zvládá diagnostikovat studijní předpoklady účastníků je schopen zjistit výchozí zkušenosti a znalosti účastníků je schopen stanovit základní požadavky pro konkrétní aktivitu tak, aby byla aktivita s účastníky realizovaná a naplnila vytčené cíle. dokáže kombinovat aktivity, metody a techniky tak, aby naplňovaly potřeby odlišných stylů učení (podle Kolbova cyklu) umí vytvořit koncept vzdělávací aktivity. na základě analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny umí kombinovat aktivity, metody a techniky umí vytvořit scénář vzdělávací akce umí propojit cíle aktivity s kontextem ovládá základní lektorské dovednosti dokáže připravit a realizovat naplánovanou vzdělávací akci a reagovat na změny ve skupině, které v průběhu vzdělávání nastanou. používá různé metody a styly při vedení reflexe účastníků k probíraným tématům. používá různé lektorské přístupy při vyhodnocení přínosu vzdělávací aktivity pro účastníky zvládá konfliktní situace zajišťuje organizačně akci využívá principy uvádění her a aktivit a připravuje k nim legendu. dokáže zadat pravidla hry tak, aby byla pro všechny účastníky srozumitelná umí do zadané aktivity zasáhnout a případně upravit podle potřeb skupiny reaguje na skupinovou dynamiku dle potřeb jednotlivců a skupiny (utlumí/podpoří, klade důraz na jednotlivce nebo na skupinu). do programu umí zapojit aktivity podporující vývoj skupiny a interakcí v ní. dokáže udržet v procesu vzdělávání rovnováhu mezi jednotlivci a skupinou podle potřeby a cílů vzdělávacího procesu. je si vědom rizik spojených se skupinovou dynamikou a bere je v potaz při výběru specifických metod a technik využívá různých způsobů hodnocení a reflexe vzdělávání tak, aby byl schopen vyhodnotit naplnění didaktických cílů. umí rozlišit, co je důležité hodnotit kterými aktéry ve vzdělávání dokáže posoudit bezpečnostní rizika respektuje pravidla bezpečnosti dané organizace provádí hodnocení rizik během přípravy i v průběhu akce

7 reaguje na zjištěná rizika adekvátním opatřením a snaží se možná rizika snižovat sestavuje krizový plán pro náročné aktivity prokáže absolvování společného základu prevence a první pomoci je schopen aplikovat zásady platné právní úpravy bezprostředně související s činností organizace a svěřených osob (nezletilých, mladistvých, odpovědnost za průběh aktivit) Rozšířené dovednosti a znalosti nad rozsah průřezové kompetence první pomoc a prevence Absolvent: zná zásady poskytování první pomoci, ošetřování poranění, závažná a běžná onemocnění, prevence onemocnění a úrazů pozná poruchu vědomí dokáže určit charakter poruchy a její hloubku pozná poruchu dýchání odliší normální dýchání od lapavých (agonálních) dechů odliší neúplný a úplný uzávěr dýchacích cest pozná obnovení normálního dýchání během resuscitace pozná zástavu krevního oběhu a nutnost zahájení resuscitace dodržuje postup při volání tísňové linky dokáže určit mechanismus úrazu vedoucí k možnému poranění pozná poranění páteře a míchy pozná vnitřní krvácení ohrožujícímu život pozná poranění mozku rozezná příznaky poranění páteře a míchy rozezná příznaky poranění mozku rozpozná vdechnutí cizího tělesa dokáže určit priority v poskytování první pomoci postup jako celek s důrazem na dostupnost první pomoci a rozhodnutí o volání další pomoci zhodnotí situaci s důrazem na bezpečnost pozná příznaky život ohrožující alergické reakce pozná příznaky srdečních příčin bolestí na hrudi dokáže určit život ohrožující poruchy dýchání dokáže určit život ohrožující bolestí břicha pozná cévní mozkovou příhodu (mrtvice) pozná dehydrataci rozezná možné příčiny křečí, mdloby, poruch vědomí, změny chování dokáže určit příčiny nutnosti manipulace s pacientem s podezřením na poranění páteře zná základní onemocnění a nezávažné úrazové stavy zná činnosti zdravotníka na táboře pro děti a mládež zná základní charakteristiku náhlých stavů u dětí a mládeže Vyhodnocení úspěšnosti účastníka probíhá na dvou rovinách: 1. Hodnocení aktivity účastníka na simulacích: osobní hodnocení lektorem 2. Zkoušení praktických dovedností: absolvent ovládá přednášení zadaného tématu a shrnování klíčových bodů z tématu, absolvent má znalosti kompetence první pomoc a prevence, absolvent umí připravit krátký kurz, absolvent úspěšně vyplní test (příklady otázek: Jaké jsou příznaky nastupujícího

8 šoku? Jak odlišíte šok od akutní stresové reakce? Jaké jsou počáteční příznaky zvýšení nitrolebečního tlaku? Jste v táboře mimo dosah GSM signálu a záchranná služba přijede do 2 hodin, jak budete řešit onemocnění pacienta s bolestmi při dýchání, kašlem spojeným s vykašláváním hustšího žlutého hlenu a zvýšenou teplotou? U jakého člověka budete předpokládat možnost srdečního onemocnění?) Ověření přínosu probíhá formou evaluačního dotazníku, který vyplní účastníci po skončení vzdělávacího programu, evaluační dotazník se zaměřuje zejména na optimální míru a naučení lékařských postupů a metodiky. Další hodnocení probíhá ústní formou pomocí zpětné vazby, kde se hodnotí přínosnost vzdělávacího programu jako celku. K evaluaci rozvoje kompetencí účastníků i samotné realizace programu byl pilotně využit sebehodnotící nástroj vyvíjený v projektu Klíče pro život v rámci Vzdělávacího modulu (http://vm.nidm.cz/). Princip nástroje je založen na porovnání vstupního a výstupního dotazníku účastníka vzdělávání, ve kterém sám hodnotí stupeň dosažených znalostí a dovedností, případně prochází toto hodnocení následnou korekturou lektora.

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Minimální kompetenční profil (MKP): Samostatný vedoucí dětí a mládeže - kulturní zaměření hudba nebo tanec nebo divadlo

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika byla zpracována v rámci projektu (reg. číslo CZ.1.07/1.3.46/01.0016), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář od 1.9.2012 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář Datum 10.4.2012 Platnost od 1.9.2012 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma vzdělávání Miloslav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Obsah Vymezení problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí charakteristika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Jméno ředitele: Střední

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více