Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník"

Transkript

1 Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ OSV-sociální rozvoj-poznávání lidí-vzájemné poznávání ve skupině OSV-sociální rozvojkooperace a kompetice-rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci-respektující komunikace, řešení konfliktů, zvládání situací soutěže a konkurence září - listopad vysvětlí role členů komunity(rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví Vztahy ve dvojici-kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství OSV-morální rozvoj-řešení problémů a rozhodovací dovednosti- a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí OSV-morální rozvojhodnoty,postoje,praktická etikaanalýza postojů a hodnot, vytváření podvědomí o odpovědnosti, spolehlivosti, spravedlnosti a toleranci; dovednosti rozhodování v eticky problémových situacích Projekt - Rodokmen popisuje vlastní životní role a Vztahy a pravidla soužití v role jednotlivých členů rodiny, prostředí komunity - rodina, vyjadřuje svůj názor na současný vrstevnická skupina stav instituce rodiny OSV-sociální rozvoj-komunikaceřeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání

2 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci NAŠE ŠKOLA OSV-sociální rozvoj-mezilidské vztahy-péče o dobré vztahy, empatie, respektování, podpora, pomoc OSV-sociální rozvoj-poznávání lidí-vzájemné poznávání ve třídě prosinec vysvětluje přínos vzdělání pro budoucí život a k přistupuje jako k celoživotnímu procesu Život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam žákovské samosprávy, společná pravidla a normy, vklad vzděláni pro život pracovní OSV-osobnostní rozvojseberegulace a sebeorganizaceplánování a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení OSV-sociální rozvoj-mezilidské vztahy-chování podporující dobré vztahy, respektování a podpora MKV-lidské vztahy:uplatňování principů slušného chování

3 leden - březen zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu NAŠE OBEC, REGION, KRAJ Důležité instituce, zajímavá a památná místa, významní rodáci, místní tradice Vandalismus, ochrana kulturních a přírodních památek NAŠE VLAST Pojem vlasti a vlastenectví, zajímavá a památná místa, významní rodáci, co nás proslavilo, významné osobnosti, státní symboly, státní svátky a významné dny pracovní VDO-formy participace občanů v politickém životě-obec jako základní jednotka samosprávy státu; komunální volby EV-vztah člověka k prostředínaše obec:příroda,kultura zajišťování ochrany životního prostředí v obci EV-lidské aktivity a problémy životního prostředí-vlivy průmyslu na životní problémy Jč - kulturní instituce Projekt - Cestovní a osobnosti našeho kraje kancelář D - mezníky a osobnosti našich dějin, kulturní památky Z - Praha, kulturní a přírodní památky ČR EGS-objevujeme Evropu a svět:naše vlast a Evropa; státní symboly MKV-kulturní diference: respektování zvláštností různých etnik MKV-etnický původ:postavení národnostních menšin v ČR

4 duben - květen vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A vysvětlí vztahy mezi PÉČE O ZDRAVÍ uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí Výživa a zdraví, zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a způsobu zdravování na zdraví, poruchy příjmu potravy RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE Auto-destruktivní závislostirizikové chování-alkoholismus, aktivní a pasivní kouření pracovní EV- vztah člověka k prostředí a zdraví Tv - zásady tělesné hygieny Př- lidské choroby a jejich prevence; poruchy příjmu potravy OSV-osobnostní rozvojseberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly; sebeovládání vlastního jednání a prožívání dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a vrámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky Ochrana před chronicky nepřenosnými chorobami a před úrazy-prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, preventivní léčebná péče, odpovědné chování v situacích úrazů OSV- sociální rozvojkomunikace: odmítání; řešení konfliktu; ochrana proti agresi a manipulaci

5 duben - květen projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc Dodržování, pravidel bezpečnosti a ochrany zdravíbezpečné chování ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti), zásady 1.pomoci EV-lidské aktivity a problémy životního prostředí: doprava a životní prostředí Inf- vyhledávání dopravního spojení na internetu Př-zásady 1.pomoci Dopravní soutěž OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Sebepoznání a sebepojetíutváření vědomí vlastní identity červen samostatně užívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím Seberegulace a sebeorganizace činnosti a chování- cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání, zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro v mezilidských vztazích OSV-sociální rozvoj-kooperace a kompetice-rozvoj sociálních dovedností pro kooperacirespektující komunikace, řešení konfliktů, zvládání situací soutěže a konkurence Psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu OSV-sociální rozvojkomunikace;mezilidské vztahy

6 červen projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce Podpora zdraví a její formyprevence a intervence, odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého životního stylu, programy podpory zdraví pracovní OSV-sociální rozvoj-komunikaceřeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci, složky zdraví a jejich interakce, lidské potřeby OSV-osobnostní rozvoj - psychohygiena - dobrá organizace času;předcházení stresu-relaxace

7 Občanská výchova a výchova ke zdraví 7.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají KULTURNÍ ŽIVOT Mezipředmětové vztahy,průř.témata EV-lidské aktivity a problémy životního prostředí: význam ochrany kuturních památek Pomůcky, literatura kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí Rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, tradice, kulturní instituce, masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia, ochrana kulturních a přírodních objektů OSV-sociální rozvoj: komunikaceřeč předmětů a prostředí vytvořeného člověkem MKVkulturní diference:poznání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik září - říjen vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi Bezpečné chování a komunikace prostřednictvím elektronických médií, manipulativní reklama, působení sekt, náboženství MKV-lidské vztahy-vztahy mezi kulturami MV-kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Projekt: Reklama projevuje smysl a cit pro kulturní rozdíly a respektuje kulturní zvláštnosti Pojmy: kultura a umění a jejich podoby a projevy EGS-Evropa a svět nás zajímá: místa,události a artefakty evropského a světového formátu,mv-interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi fakty a fikcí;vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti

8 listopad - prosinec uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofóbní a extrémistické projevy chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti LIDSKÁ SETKÁNÍ A ZÁSADY LIDSKÉHO SOUŽITÍ Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti; morálka, mravnost, svoboda a vzájemná závislost, výhody spolupráce lidí MKV-lidské vztahy:uplatňování principů slušného chování; vztahy mezi kulturami OSV-sociální rozvoj-mezilidské vztahy:pomoc druhým OSV-sociální rozvoj-komunikaceefektivní strategie:asertivní komunikace,dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci,otevřená a pozitivní komunikace, pravda,lež a předstírání v komunikaci; komunikace v různých situacích

9 listopad - prosinec rozlišuje nejčastější typy a formy státu a na příkladech porovnává jejich znaky rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat život občanů ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO Právní základy státu, znaky státu, typy a formy státu, státní občanství ČR Principy demokracie,znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu, politický pluralismus, význam a formy voleb do zastupitelstev Lidská práva, základní lidská práva a práva dítěte, jejich ochrana, úprava lidských práv a práv dítěte v dokumentech, poškozování lidských práv, šikana VDO-občan,občanská společnost a stát-občan jako odpovědný člen společnosti;základní principy a hodnoty demokratikého politického systému VDO-občan, občanská společnost a stát-listina základních práv a svobod;práva a povinnosti občana;úloha občana v demokratické společnosti; principy soužití s minoritami VDO-formy participace občanů v politickém životě-volební systémy a demokratické volby a politika;obec jako základní jednotka samosprávy; společenské organizace a hnutí

10 objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Majetek a vlastnictví, formy vlastnictví, hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana, hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví pracovní VDO-principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování-principy demokracie;základní kategorie fungování demokracie;význam Ústavy jako základního zákona země MKV- princip solidárního smíru a solidarity-otázka lidských práv; základní dokumenty leden - únor rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady Peníze, jejich funkce, podoby peněz, formy placení Hospodaření, rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátky, leasing sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi

11 RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE březen - duben uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí při mimořádných událostech Ochrana člověka za mimořádných událostíklasifikace, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost při mimořádných událostech, prevence vzniku mimořádných událostí OSV-sociální rozvoj-mezilidské vztahy:pomoc druhým Plakát k mimořádným událostem zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu Bezpečné chování a komunikacebezpečný pohyb v rizikovém prostředí, sebeochrana, vzájemná pomoc v rizikových situacích a situacích ohrožení

12 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A reaguje a kultivovaně se chová JEJICH REFLEXE k opačnému pohlaví květen respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc Dětsví, puberta a dospívání Sexuální dospívání a reprodukční zdraví- sexualita jako součást formování osobnosti, zdrženlivost, promiskuita, předčasná sexuální zkušenost, problémy těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchý pohlavní identity ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ Ochrana před přenosnými chorobami, základní cesty přenosu a jejich prevence OSV - morální rozvoj- hodnoty, postoje, praktická etika-analýza postojů, hodnot, vytváření podvědomí o odpovědnosti, spolehlivosti, spravedlinosti a toleranci, dovednosti v eticky problémových situacích Př - vývojové etapy v životě člověka, pohlavní soustava

13 RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE červen uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektiva mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalitašikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí, kriminalita mládeže, komunikace se službami odborné pomoci OSV-osobnostní rozvojpsychohygiena:hledání pomoci při obtížích Ch - syntetické drogy Tv - doping a drogy ve sportu Př - účinky drog na lidský organismus Projekt:Využívání volného času Autodestruktivní závislostipsychická onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování-nebezpečné látky a předměty, nebezpečný internet, těžke životní situace a jejich zvládání, doping OSV-sociální rozvojkomunikace:odmítání;řešení konfliktu;ochrana proti agresi a manipulaci OSV-morální rozvoj-řešení problémů a rozhodovací dovednosti

14 zná některé teorie osobnosti Občanská výchova 8.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČLOVĚK JAKO JEDINEC Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života Podobnost a odlišnost lidíprojevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení, jednání, osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter, vrozené předpoklady, osobní potenciál OSV-osobnostní rozvoj-rozvoj schopností a poznávání; sebepoznání a sebepojetí; seberegulace a sebeorganizace; psychohygiena; kreativita září-leden posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek Vnitřní svět člověka-poznávání, vnímání, prožívání, posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení, stereotypy v posuzování druhých Př - stres a psychohygiena; smyslové vnímání člověka Vv, Hv, Tv - vyjádření strachu, afektu a vášní rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání Osobní rozvoj-životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna, význam motivace a aktivity, vůle a osobní kázeň při seberozvoji OSV-sociální rozvoj-poznávání lidí-chyby při poznávání lid OSV-sociální rozvoj-poznávání lidí-chyby při poznávání lidí popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru OSV-osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání;sebepoznání Projekt:Plán života

15 ČLOVĚK V SOCIÁLNÍCH VZTAZÍCH únor-březen uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem vztahy mezi lidmi osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti OSV-sociální rozvoj-komunikaceefektivní strategie:asertivní komunikace,dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci,otevřená a pozitivní komunikace, pravda,lež a předstírání v komunikaci; komunikace v různých situacích dubenčerven přiměřeně uplatňuje svá práva, včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO Právní základy státu-ústava ČR, složky státní moci, jejich orgány a instituce, obrana státu VDO-občan,občanská společnost a stát-listina základních práv a svobod;práva a povinnosti občana;úloha občana v demokratické společnosti;principy soužití s minoritami rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu Právní řád ČR - význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů, právní normy, předpisy, půblikování právních předpisů MKV-princip solidárního smíru a solidarity-otázka lidských práv; základní dokumenty

16 Občanská výchova 9.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura diskutuje o příčinách a ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO důsledcích korupčního jednání září - listopad objasní význam právní úpravy důležitých vztahů-vlastnictví, pracovní poměr, manželství rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů Protiprávní jednání - druhy a postihy protiprávního jenání včetně korupce, trestní postižitelnost, porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv k duševnímu vlastnictví Právo v každodenním životě - význam právních vztahů, důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající, základní práva spotřebitele, styk s úřady VDO - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rofhodování - principy demokracie; základní kategorie fungování demokracie; význam Ústavy jako základního zákona země dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy-osobní přeprava; koup;, oprava či pronájem věci

17 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané uvede a porovnává nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Hospodaření-rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti, daně M - výpočet příjmů a výdajů, procenta, úroky prosinecbřezen na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty Banky a jejich služby-aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro investování a pro získávání protředků vysvětlí jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je použít Výroba, obchod, služby EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí : průmysl a životní prostředí

18 prosinecbřezen rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti na příkladu kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladech ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz Principy tržního hospodářstvínabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace, podstata fungování trhu, formy podnikání dubenčerven popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobu jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru MEZINÁRODNÍ VZTAHY MKV-multikulturalita Evropská integrace-podstata, význam, výhody, EU a ČR EGS-objevujeme Evropu a svět

19 uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích Mezinárodní spolupráceekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody, významné mezinárodní organizace EGS-Evropa a svět nás zajímá GLOBÁLNÍ SVĚT dubenčerven uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni-v obci, regionu uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobu jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru Globalizace-projevy, klady a zápory, významné globální problémy, včetně válek a terorismu, možnosti jejich řešení EGS-jsme Evropané

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina) 397 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Výchova k občanství Člověk a

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více