VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy 5 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty žáků a údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce 9 5. Hodnocení žáků Průběh a výsledky vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků Zájmové vzdělávání Výchovné poradenství Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Akce školy Prevence sociálně patologických jevů Spolupráce školy s rodiči Vyřizování stížností, oznámení podnětů Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků Vyúčtováni prostředků NIV Česká školní inspekce Přílohy 31 Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2012/2013 2

3 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Dobrovice Adresa školy Komenského 46, Dobrovice IČ Bankovní spojení /0800 DIČ CZ Telefon/fa Adresa internetové stránky www. zsdobrovice.cz Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Dobrovice Součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna Mateřská škola IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka: Ing.Jana Čejková Zástupce ředitelky: Mgr.Tomáš Sedláček Ekonom: Eva Šedivá Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou a mateřská škola. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 96 Základní škola 600 Školní družina 75 Školní jídelna ZŠ 460 Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2012/2013 3

4 1.3 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ ,7 2. stupeň ZŠ ,7 9,5 Školní družina Školní jídelna MŠ 96 Školní jídelna ZŠ materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odpočinkový areál, zahrada Sportovní zařízení Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními tety Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 18 učeben, cvičný byt, 2 oddělení ŠD Odpočinková zóna za budovou I.stupně, zahrada je využívána hlavně pro aktivity školní družiny 2 malé tělocvičny, nové školní hřiště Ve všech třídách je výškově nastavitelný nábytek Obnovuje se systematicky v závislosti na finančních prostředcích Pravidelně doplňujeme, včetně i-učebnic Obnovuje se systematicky v závislosti na finančních prostředcích Jedna PC učebna, šest tříd IT Activboard, notebooky pro učitele Komentář: Areál Základní školy a mateřské školy Dobrovice se nachází v severozápadní části města, asi 5 minut chůze od centra obce. Škola poskytuje základní vzdělání dětem z Dobrovice a jejích místních částí Bojetic, Holých Vrchů, Chloumku, Libichova, Sýčiny, Týnce a Úherců a okolních obcí Kosořic, Němčic, Nepřevázky a Vinařic přibližně polovina žáků tedy dojíždí, organizace dne školy je přizpůsobena dopravní obslužnosti. Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a naše kapacita umožňuje vzdělávat až 540 žáků v 18 třídách Součástí školy je i školní družina, jejíž 3 oddělení mohou sloužit až 75 žákům 1. stupně. Prostory základní školy se nachází ve dvou budovách v historické budově z konce 19. století je 8 učeben 2. stupně, sloužící částečně jako kmenové, částečně jako odborné pracovny, 2 učebny pátých tříd, malá tělocvična a cvičný byt (kuchyňka pro výuku vaření); třídy 1. stupně jsou umístěny do nové budovy, kde byla z odpočinkové zóny v přízemí vybudována i druhá tělocvična a z jedné učebny je zřízena počítačová učebna. Ve škole je vybudován systém bezdrátového připojení k internetu, průběžně probíhá doplnění a obměna počítačového vybavení. Vedle budov 1. a 2. stupně ZŠ jsou součástí areálu i čtyři pavilóny mateřské školy, školní jídelna a přes ulici se nachází nové školní hřiště. Díky vstřícnosti zřizovatele má škola možnost využívat pro své akce i prostory městského divadla, sokolovny a univerzálního hřiště. Výhledově se počítá s dostavbou areálu školy letos byla provedena první etapa a to rekonstrukce střechy a příprava půdních prostor na nové učebny. V dalších etapách se počítá s výstavbou nových šaten a učeben v podkroví. 4

5 Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2012/ Personální údaje 2.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 52 Počet učitelů ZŠ 25 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Počet správních zaměstnanců MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ Členění zaměstnanců ZŠ podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,4 61 a více let ,0 celkem ,0 100,0 2.3 Členění zaměstnanců ZŠ podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,1 vyučen ,1 střední odborné ,1 úplné střední ,0 vyšší odborné vysokoškolské ,7 celkem ,0 2.4 Členění pedagogických pracovníků ZŠ podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % kvalifikovaných učitel prvního stupně základní ,0 školy učitel druhého stupně základní ,9 školy vychovatel ,0 celkem ,9 Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2012/2013 5

6 2.5 Přehled pedagogů podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce úvazek Jana Čejková Ch,Aj Aj, KAj 1 Tomáš Sedláček Čj, D Čj - D 1 Zuzana Balšánová M, Tv M Vv Tk 0,91 Zdeňka Voděrková Rj, Pg Aj Rj ČaSp 1 Pavel Voděrek Př Př F Tv Inf ZPI 1 Václava Štolcová M, F M F ČaSp - ZA 1 Iveta Sedláčková Čj, D Čj D VkO Med.V ČaSp - Aj 1 Jana Dědinová Ch, Bi Ch Př VkO LabT EnV 1 Nikola Špotáková SPgŠ, studuje PF Vv Tv ČaSp 0,36 Jolana Nezbedová Z, D Z D Tv ČaSp 1 Eva Zvěřinová Humanitní obory, PF Aj VKO ČaSp 0,77 Marie Štechová Čj,VkO Čj VkO SSV Nj 1 Blanka Boháčková Konzervatoř, SPgŠ Hv 0,27 Dana Kučerová 1.st. 1.st. 1 Dagmar Mondoková 1.st. 1.st. Aj 1 Lenka Suchomelová 1.st. 1.st. Aj 1 Miroslava Kalábová 1.st. 1.st., vychovatelka ŠD 1 Julie Útratová 1.st. 1.st. Aj 1 Marcela Kunová 1.st. 1.st. Aj 1 Marie Suchá 1.st. 1.st. 1 Petra Lapuníková 1.st. Aj 1.st Aj 1 Lenka Svobodová 1.st. 1.st. Aj 0,41 Dagmar Jirků 1.st. 1.st. Aj 1 Dita Rýdlová 1.st. 1.st. 0,73 Margaréta Hovancová 1.st. 1.st., asistentka pedagoga 0,32/0,35 Eva Burianová SEŠ, vychovatelství Vychovatelka ŠD 0,80 Ludmila Chuchválková G, vychovatelství Vychovatelka ŠD 0, Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 3 odchody 4 Komentář ředitelky školy Pracovní kolektiv školy se částečně obměnil. Nastoupila jedna učitelka na první stupeň, jedna na druhý stupeň a jedna vychovatelka do školní družiny. Podařilo se zajistit výuku tak, aby byly všechny hlavní předměty vyučovány učiteli s odpovídající aprobací. Začínajícím pedagogům byla poskytnuta veškerá nutná metodická podpora. Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2012/2013 6

7 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek č.j. 205/2007 ŠVP Učíme se pro zítřek č.j. 346/2012 zařazené třídy ročník ročník 3.2 Učební plán školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek, č.j. 205/2007 Předmět Ročník Minimum st Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Svět kolem nás Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výtvarné činnosti Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2012/2013 7

8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek, č.j. 346/2012 Předměty I.st II.st. Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Svět kolem nás Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarné činnosti Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce celkem Volitelné předměty a zájmové kroužky Název volitelného předmětu počet zařazených žáků Další cizí jazyk - Rj 33 Další cizí jazyk Nj 51 Konverzace v Aj 16 Cvičení v Aj 29 Seminář společenských věd 18 Seminář z přírodopisu 23 Seminář z matematiky 13 Technické kreslení 14 Zpracování a prezentace informací 11 Základy administrativy 17 Mediální výchova 10 Environmentální výchova 14 název kroužku počet zařazených žáků Aerobik 1.stupeň 35 Dramatický kroužek 8 Dětský pěvecký sbor Skřivánek 26 Sportovní hry I.stupeň 3.-5.ročník 18 Sportovní hry I.stupeň 1.-2.ročník 19 Taneční kroužek 24 Basketbal 12 Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2012/2013 8

9 3.4 Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Komentář ředitelky školy Škola vyučovala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek ve všech ročnících. Škola nabízí velký výběr volitelných předmětů a zájmových kroužků. V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny v těchto předmětech: Anglický jazyk, Německý jazyk, Člověk a svět práce,tělesná výchova a ve volitelných předmětech. 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Třídní učitel třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců Mgr. Julie Útratová 1.A Mgr. Miroslava Kalábová 1.B Mgr. Marie Suchá 2.A Mgr. Dagmar Mondoková 2.B Mgr. Marcela Kunová 3.A Mgr. Dagmar Jirků 3.B Mgr. Dita Rýdlová 4.A Mgr. Dana Kučerová 4.B Mgr. Petra Lapuníková 5.A Mgr. Lenka Suchomelová 5.B Mgr. Jana Dědinová 6.A Mgr. Iveta Sedláčková 7.A Mgr. Eva Zvěřinová 7.B Mgr. Václava Štolcová 8.A Mgr. Zuzana Balšánová 8.B Ing. Pavel Voděrek 9.A celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních počet dětí přijatých do prvních počet odkladů pro školní rok tříd tříd Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2012/2013 9

10 4.3 Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků SOU strojírenské a OU Škoda Auto a. s. 4 SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 1 Obchodní akademie a VOŠE MB 2 SPŠ Mladá Boleslav 5 ISŠ Na Karmeli 1 SZŠ a VOŠ zdravotnická 1 SOŠ a SOU Jičínská 5 SOU Hubálov 2 Osmileté gymnázium MB 1 SŠ oděvního a grafického designu, Lysá n. L. 1 SŠ umělecká a řemeslná, Praha 1 VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1 Komentář ředitelky školy I v tomto školním roce mohli žáci podávat dvě přihlášky na střední školu. Přijímací zkoušky proběhly jenom na gymnáziu, na ostatních středních školách v okrese Mladá Boleslav se přijímací pohovory nekonaly a žáci byli přijati podle průměrného prospěchu v osmém a devátém ročníku základní školy. Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2012/

11 5. Hodnocení žáků Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2012/

12 5.2 Souhrnná statistika tříd Souhrnná statistika tříd 2.pololetí školního roku 2012/2013 Zpracováno dne : Třída Žáků Z toho hodnocení V P 5 N Snížená Známka Ch Průměrný prospěch Absence na žáka omluv. neomluv. Třídní učitel 1.B ,060 37,52 - Mgr Kalábová Miroslava 1.A ,00 - Mgr. Útratová Lulie 2.A ,222 49,16 - Mgr. Marie Suchá 2.B ,224 23,85 - Mgr. Mondoková Dagmar 3.A ,234 28,79 - Mgr. Kunová Marcela 4.A ,328 31,76 - Mgr. Rýdlová Dita 3.B ,396 22,70 - Mgr. Jirků Dagmar 4.B ,462 26,78 - Mgr. Kučerová Dana 5.B ,571 26,12 - Mgr. Suchomelová Lenka 5.A ,683 43,44 - Mgr. Lapuníková Petra 7.B ,835 45,94 - Mgr. Zvěřinová Eva 8.A ,964 54,92 - Mgr. Štolcová Václava 7.A ,983 48,47 - Mgr. Sedláčková Iveta 8.B ,083 51,16 0,07 Mgr. Balšánková Zuzana 6.A (1+0) 2,124 50,42 - Mgr. Dědinová Jana 9.A ,282 75,20 - Ing. Voděrek Pavel Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Komentář ředitelky školy: Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, 180 žáků získalo vyznamenání, 143 prospělo a 1 žák neprospěl. Většina žáků školy je hodnocena klasifikačními stupni, kombinací slovního hodnocení a klasifikací byli hodnoceni někteří integrovaní žáci. Abychom prověřili dovednosti našich žáků a porovnali jejich vědomosti se žáky jiných škol, pravidelně se účastníme srovnávacích testů. V letošním roce absolvovali žáci 5. a 9. ročníku testy Kalibro z češtiny, matematiky, angličtiny, přírodovědného a humanitního základu. Testování pátých tříd se celkem zúčastnilo 199 škol, testování devátých ročníků 102 školy. Žáci pátého ročníku měli průměrné a žáci devátého ročníku spíše podprůměrné výsledky. Výsledky testů u obou ročníků odpovídají i jejich studijním výsledkům v průběhu celé školní docházky. Novinkou v letošním roce bylo ověřování vědomostí žáků třetích tříd. Cílem bylo zjistit, jak žáci zvládli první tříleté období a zda jsou v obou třídách srovnatelné výsledky. Testy ukázaly, že v jedné třídě jsou slabší výsledky v matematice. Z toho důvodu se musíme na tuto oblast v příštím roce více zaměřit. Na jaře roku 2012 proběhlo nejen v České republice, ale také v dalších 69 zemích světa šetření OECD PISA (Programme for International Student Assessment). Více než 6500 českých patnáctiletých žáků z téměř 300 náhodně vybraných škol vyplnilo připravené testy z oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Tyto tři oblasti jsou testovány v pravidelných tříletých cyklech od roku 1998, kdy bylo šetření PISA provedeno poprvé. Každý cyklus potom věnuje zvýšenou pozornost jedné z těchto oblastí. Zbylé dvě oblasti jsou zastoupeny v menší míře a získaná data slouží zejména ke sledování výsledku žáků v průběhu času. Cyklus PISA 2012 byl zaměřen na matematiku a na dovednosti žáků řešit tzv. problémové úlohy. 12

13 Žáci Základní školy a mateřské školy Dobrovice se těchto testů zúčastnili už podruhé. Písemný test, který zjišťoval úroveň matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti, vyplňovali žáci s přestávkou dvě hodiny. Aby byly v testu dobře pokryty všechny oblasti, bylo vyvinuto velké množství testových úloh zaměřených na různé typy znalostí a dovedností. Úlohy byly rozděleny do 17 různých testových sešitů, takže žáci neřešili stejné testy. Zveřejněny byly zatím předběžné výsledky v rámci České republiky, mezinárodní výsledky budou zveřejněny v prosinci V následující tabulce uvádím průměrný výsledek všech českých škol a naší školy: PŘEDMĚT ZŠ CELKEM ZŠ A MŠ DOBROVICE Matematika 9,2 9,8 Čtení 9,2 9,9 Přírodní vědy 9,4 9,6 Řešení problémů 9,6 10,3 Výsledky naší školy byly nadprůměrné ve všech testovaných oblastech. Lze tedy říci, že naše škola svým vzdělávacím programem dobře navázala na nejlepší tradice dřívějších let a může se pyšnit úspěchy svých absolventů. 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitelka školy 20 Zástupce ředitele školy 11 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 13

14 Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků vhodná forma kladení otázek Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2012/

15 Komentář ředitelky školy: Výuka probíhala v souladu s cíli školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek. Výuka probíhá ve třídách, které jsou současně kmenové i odborné. Žáci na II. stupni se stěhují do tříd podle vyučovaného předmětu. Výuka byla ve většině sledovaných hodin vedena správně. Byla snaha aktivně zapojovat žáka do hodiny. Metody aktivního, prožitkového učení a eperimentování se objevovaly jak na I., tak i na II. stupni. Vyučování bylo vhodně doplňováno skupinovou a individuální prací. Učitelé mají snahu motivovat žáky, používali v hodině názornost a zařazovali vhodné pomůcky. Individuální schopnosti žáků jsou respektovány, učitelé jsou dostatečně informováni o poruchách chování a učení. Vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení žáků se objevilo ve většině hodin. Učitelé hodnotí žáky podle pravidel dohodnutých na začátku školního roku. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Institucionální vzdělávání Blanka Boháčková Univerzita J.A.Komenského Scénická a mediální studia Bakalářské studium Nikola Špotáková UJEP, Pedagogická fakulta Studium k prohlubování odborné kvalifikace Mgr. Iveta Sedláčková Kurz Aj pro mírně pokročilé II rozsah 180 hodin Hlavní úkoly DVPP: Výuka podle ŠVP Projekty Prohlubování odborných znalostí Studium cizích jazyků Nové metody interaktivní výuky 7.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace přehled DVPP ve školním roce 2012/13 pedagog Název/obsah h Org. lektor 15

16 BALŠÁNKOVÁ Zuzana ČEJKOVÁ Jana Finanční gramotnost 4 VISK Mgr. H. Hegarová Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační 4 VISK Mgr. E Kašparová gramotnosti Výjezdní seminář pro ředitele 24 VISK kolektiv DĚDINOVÁ Jana Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační 4 VISK Eva Kašparová gramotnosti HOVANCOVÁ Margaréta JIRKŮ Dagmar Hry v počáteční výuce angličtiny 4 VISK Mgr. J. Netušillová KALÁBOVÁ Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační 4 VISK Eva Kašparová Miroslava gramotnosti KUČEROVÁ Dana Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační 4 VISK Eva Kašparová gramotnosti KUNOVÁ Marcela Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační 4 VISK Eva Kašparová gramotnosti LAPUNÍKOVÁ Petra První krůčky s angličtinou NIDV MONDOKOVÁ Dagmar NEZBEDOVÁ Jolana Dramatizace příběhů a pohádek v hodinách angličtiny 4 VISK Mgr. D. Mašínová RÝDLOVÁ Dita Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační 4 VISK Eva Kašparová gramotnosti SEDLÁČKOVÁ Iveta Učitelská angličtina - jazykově metodický kurz AJ II/A1 180 VISK Mgr.L.Svobodová SEDLÁČEK Tomáš SUCHÁ Marie SUCHOMELOVÁ Lenka ŠPOTÁKOVÁ Nikola ŠTECHOVÁ Marie ŠTOLCOVÁ Václava ÚTRATOVÁ Julie VODĚRKOVÁ Zdeňka VODĚREK Pavel ZVĚŘINOVÁ Eva Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti První krůčky s angličtinou Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti 4 VISK Eva Kašparová 4 VISK Eva Kašparová NIDV 4 VISK Eva Kašparová Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti 4 VISK Eva Kašparová Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační 4 VISK Eva Kašparová gramotnosti Hry v počáteční výuce angličtiny 4 VISK Jitka Netušillová Setkání VP 4 PPP Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti 4 VISK Eva Kašparová 4 VISK Eva Kašparová 4 VISK Eva Kašparová Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2012/

17 7.3 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 Materiály k projektu EU peníze do škol Vánoční prázdniny 5 Materiály k projektu EU peníze do škol Jednodenní pololetní 1 Kontrola plnění ŠVP a tematických plánů prázdniny Jarní prázdniny 4 ŠVP Celkem 12 Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). Komentář ředitelky školy: Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle stávajícího plánu, který se během roku aktualizuje dle potřeby školy a nabídky Národního institutu dalšího vzdělávání. Zaměřuje se hlavně na prohlubování znalostí v oblasti tvorby školního vzdělávacího programu a jeho zdokonalování, jazykovou přípravu a na nové metody interaktivní výuky. Vzhledem k omezení finančních prostředků na ostatní neinvestiční výdaje v průběhu roku jsme navštěvovali vzdělávací akce v omezené míře. 8. Zájmové vzdělávání 8.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny Pro tuto činnost jsou vyčleněny tři třídy na 1.stupni. Vybavení nábytkem je dostačující, hry a hračky se průběžně doplňují. Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2012/

18 Komentář ředitelky školy: Školní družina plní funkci, pro kterou byla zřízená. Pracovní doba byla prodloužena do 16 hodin. Nepravidelné odchody žáků jsme vyřešili tzv. polední družinou, do které chodí žáci odcházející ve hodin na autobusy. O školní družinu je velký zájem. Narůstající počet zájemců vyvolává problém se zajištěním prostor pro ŠD. Za příznivého počasí využívá školní družina zahradu vedle hlavní budovy školy, kde je pískoviště, posezení se slunečníkem a také menší hřiště na míčové hry a jiné sportovní aktivity. 9. Výchovné poradenství a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Komentář výchovné poradkyně: Výchovná poradkyně plnila také v letošním školním roce úkoly dané programem výchovného poradenství a osobním plánem, který zahrnuje spolupráci se školní metodičkou prevence, třídními i ostatními učiteli, žáky a jejich rodiči a některými institucemi, jako jsou např. Pedagogickopsychologická poradna, Speciální pedagogické centrum, Úřad práce, sociální odbor, střední školy a učiliště. Práce se žáky spočívá v každodenním působení, ale také v pomoci s přípravou na budoucí studium a povolání vycházejícím žákům, či ve sledování dětí s diagnostikovanou specifickou poruchou, jejichž výuka v některých předmětech se řídí vypracovaným individuálním plánem, žáků se zhoršeným prospěchem nebo žáků nadaných. Rodiče i žáci mají možnost navštěvovat výchovnou poradkyni během konzultačních hodin, případně se telefonicky domluvit a využít ke schůzce jiný termín. Jsou písemně informováni o akcích pořádaných školou pro žáky a také zváni k účasti na akcích, které pomáhají jak žákům, tak právě rodičům, orientovat se v nabídce škol a učilišť rodičovské schůzky, Dny otevřených dveří, výstava studijních a učebních oborů. Spolupráce s institucemi probíhá písemnou formou, telefonicky i osobními kontakty. Účastním se schůzek určených výchovným poradcům pořádaných ÚP či PPP a předávám informace žákům, jejich rodičům i kolegům ve škole. Organizuji besedy pro žáky na informačním středisku ÚP i ve škole, pořádám ekurze. V rámci školy koordinuji spolupráci všech kolegů a operativně řešíme vše, co je potřeba, případně danou záležitost projednáme na pedagogické radě nebo v metodických sdruženích. V letošním školním roce nebylo třeba řešit žádné závažné porušení školního řádu. Ze školy odchází 24 žáků z devátého ročníku a 1 žák z 5. ročníku na osmileté gymnázium. Všichni vycházející žáci byli přijati na zvolené střední školy a učiliště - přehled umístění je v jiné části výroční zprávy. Mgr. Zdeňka Voděrková Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2012/ Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 18

19 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání individuální vzdělávací plán Tělesné postižení více vad 1 Integrace Ano Mentální postižení lehké 1 Integrace Ano Vady řeči středně těžké 2 Integrace Ano Vývojové poruchy učení 7 Integrace Ano Vývojové poruchy chování 3 Integrace Ano 10.2 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ano částečně ne asistent Komentář ředitelky školy: Škola vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci jsou integrování do běžné třídy a jsou vzdělávání podle individuálního plánu. Na škole pracuje asistentka pedagoga, která pomáhá učitelům při vzdělávání tělesně a sluchově postiženého dítěte. Upravili jsme také vstup do budovy prvního stupně, aby byl do školy bezbariérový přístup. V rámci projektu EU peníze školám jsme zřídili funkci asistentky pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti. Zpracovatel: Jana Čejková Školní rok: 2012/ Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 19

20 11.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání třídy 98 Lyžařský výcvik ročník 38 Vzdělávací akce Dopravní hřiště v MB 4.A, 4.B 36 2 Renesanční vojenství ročník 324 Vystoupení historické skupiny Pernštejni Přednáška gynekoložky třídy 24 - dívky Beseda o dospívání Šikana 6.A 28 Občanské sdružení Slánka MB Parta, alkohol, kouření 6. A, 7.A, 7.B 68 Občanské sdružení Slánka MB Pohlavní nemoci a vztahy 8.A, 8.B 32 Občanské sdružení Slánka MB Vztahy a pornografie 9.A 24 Občanské sdružení Slánka MB Zásady první pomoci 8.AB 32 Přednáška ČČK Ukázka dravých ptáků ročník 324 Muzeum cukrovarnictví Dobrovice ročník 200 Výukové programy, Výstava strašidel Nicolas Winton Síla ročník 158 Film a beseda lidskosti Židé v boji a odboji ročník 96 Dobrovická muzea Vojenská technika ročník 191 Prohlídka v areálu školy Soudnictví a trestní odpovědnost mládeže ročník 56 Beseda s pracovnicí probační a mediační služby Ekurze Knihovna Dobrovice Pravidelné návštěvy Cukrovar Dobrovice 9.A 24 Prohlídka provozu SOU Škoda Auto 9. A 24 Volba povolání Burza škol MB 9.A 24 Volba povolání Botanická zahrada 7.A, 7.B 40 Praha Drážní hasiči 8.A, 8.B 32 Praha Úřad práce ročník 56 Volba povolání Planetárium 8.A, 8.B 32 Praha Slovanská epopej 8.A, 8.B 32 Praha Školní výlety a zájezdy Krásy Paříže a Londýna ročník 32 Školní poznávací zájezd Adventní Drážďany ročník 45 Školní poznávací zájezd Zvířetnice 1.A 18 Liberec 1.B, 3.A 43 ZOO Ostrá 2. a 4. ročník 81 Botanicus Český ráj 5.A, 5.B, 6.A 62 Kutná Hora, Sedlec 7.A, 7.B 40 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Dubá Dlouhá 113 471 41 Dubá Liberecký kraj Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více