Osnova výroční zprávy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnova výroční zprávy"

Transkript

1 Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy 8. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 8.1. Přehled oborů základního vzdělávání 8.2. Vzdělávací programy 9. Charakteristika pedagogického sboru 10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení 14. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Celkový přehled o chování žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích 15. Údaje o prevenci patologických jevů 16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 17. Průběh vzdělávání a aktivity školy

2 18. Školní akce a projekty 19. Kulturní, vzdělávací a poznávací akce školy 20. Soutěže a olympiády 21. Přehled sportovních soutěží a kurzů 22. Školní výlety a exkurze 23. Škola v přírodě - Moravský Karlov 24. Školní družina, školní klub 25. Závěr Základní údaje o hospodaření Fotografická příloha školy Výroční zpráva schválená školskou radou dne

3 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Marcela Vlasáková, ředitelka školy 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 Mlýnská 1, Mohelnice Tel.: , web: IDDS 4tmp8wz Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Zřizovatel školy: Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice Starosta: Ing. Pavel Kuba Tel.: , web: 3. Vedení školy Ředitelka školy Zástupce ředitelky školy Mgr. Marcela Vlasáková Mgr. Ladislava Mertová 4. Školská rada Při škole je ze zákona zřízena Školská rada se zastoupením rodičů, učitelů a odpovědných pracovníků Města Mohelnice. Školská rada pracovala ve složení: předseda Petr Kuba členové - Jana Krylová, Ing. Pavel Kuba, Petr Kuba, Irena Šinclová, Mgr. Dagmar Čepová, Mgr. Milan Horký.

4 5. Charakteristika školy ZŠ Mlýnská je plně organizovanou městskou školou, v 1., ročníku jsou dvě paralelní třídy, v 2. ročníku jsou tři paralelní třídy, v 6. ročníku dvě paralelní třídy, v ročníku po třech paralelních třídách Základní škola sídlí ve dvou budovách, kde je umístěna: základní škola IZO: se stanovenou kapacitou 950 žáků školní družina IZO: se stanovenou kapacitou 150 žáků školní klub IZO: se stanovenou kapacitou 85 žáků školní jídelna IZO: se stanovenou kapacitou 900 jídel školní jídelna výdejna IZO: se stanovenou kapacitou 200 jídel Počet oddělení školní družiny: 5 Počet oddělení školního klubu: 1 Počet kroužků: 25 druhů Počet povinně volitelných předmětů: 36 skupin Počet nepovinných předmětů: 3 Základní škola Mlýnská 1 je úplná škola s postupným ročníkem. Škola vzdělává 467 žáků (chlapců a dívek). Průměrná naplněnost tříd je 21,23 žáků (z toho na 1. stupni 19,45 žáků a na 2. stupni 23,00 žáků). K bylo integrováno 43 žáků. Škola je spádovou školou pro 36 okolních obcí a neúplných škol. Základní škola má dvě pracoviště, hlavní budova (1.-9. ročník) je na Mlýnské ulici, v budově na ulici Masarykova 4 je 5 tříd (1.-5. ročník), výdejna stravy a školní družina. Hlavní budova je umístěna v klidné části města v blízkosti parku a dosahu autobusového nádraží. Před školou jsou autobusové zastávky pro děti z Křemačova a Třeštiny. Vedlejší pracoviště se nachází ve staré zástavbě blízko středu města. Priority školy: Využití informačních a komunikačních technologií, učebny s interaktivním zařízením (moderní výukový software, interaktivní výukové programy a učebnice), interaktivní vybavení v kmenových třídách Modernizace podmínek pro výuku cizích jazyků (multimediální jazykové učebny) a uplatnění jazykových dovedností v praxi (Vídeň, Brusel) Integrace žáků se specifickými poruchami učení (individuální i skupinová integrace) Dobré podmínky pro sportovní aktivity (4 tělocvičny, 2 hřiště, kluziště) Projektové vyučování v modernizaci výuky Pestrá nabídka volitelných předmětů a kroužků

5 Využívání vlastní školní chaty na Moravském Karlově (lyžařské kurzy, letní tábor, pobyty v přírodě) Práce s talentovanými žáky (účast v soutěžích, činnost kroužků) Volba povolání a přijímací řízení (pomoc vlastního poradenského centra školy) Modernizace prostor školy (rekonstrukce a úpravy budov, školní jídelny, rekonstrukce elektroinstalace v jídelně, šatní skříňky pro žáky ) Získávání nadstandardních finančních zdrojů z evropských fondů pro zlepšení vybavení i modernizaci výuky 6. Vybavení školy V budovách školy je 22 kmenových tříd: Mlýnská 6 tříd 1. stupně a 11 tříd 2. stupně, dále 3 jazykové učebny, 2 učebny informatiky, odborné učebny biologie a chemie Masarykova 5 tříd 1. stupně v kmenových třídách a 4 odborné učebny. K výhodám modernizovaných budov patří dostatečně velké, vzdušné a světlé prostory kmenových tříd i odborných učeben. Součástí školy jsou tělocvičny, gymnastické sály, hřiště, jídelna s kuchyní, výdejna stravy, školní pozemky se skleníkem. U školy se nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedávají své děti ze školy či školní družiny. Škola má světlé, čisté a esteticky upravené prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci a učitelé. Na chodbách máme zřízeny minigalerie pro výstavy prací žáků. K oddychu a vzájemné komunikaci o přestávkách slouží žákům 2.stupně odpočinkové zóny. Prostory pro výuku jsou dostatečné: stávající kmenové třídy a samostatné moderně zrekonstruované pracovny Př, Ch, tři učebny výpočetní techniky, jedenáct učeben s interaktivní tabulí, tři učebny cizích jazyků, keramická dílna (kruh i pec), dílny, infocentrum. Na odborné učebny navazují kabinety se sbírkami pomůcek. V přízemí je školní knihovna pro 1. a 2. stupeň a učitele. Pro volné chvíle žáků slouží pět oddělení družiny pro děti 1. stupně a školní klub pro žáky 2. stupně, cvičná kuchyň pro zájmovou činnost. K pohybovým aktivitám žáci využívají 2 tělocvičny, které slouží i potřebám veřejnosti, dva gymnastické sály, sportovní areál s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou. Vlastníme chatu s lyžařským vlekem na Moravském Karlově. Škola má své vlastní zařízení školního stravování. Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel. Jídelna je prostorná a světlá. Pro žáky na Masarykově ulici slouží výdejna stravy. K dispozici máme šatny se šatními skřínkami pro starší žáky a kompletní sociální zázemí. Jsme dobře vybaveni učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňovány a modernizovány. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny tři učebny výpočetní techniky, celkem 97 stanic.

6 Nový přístup k výuce umožňuje 5 zřízených multimediálních jazykových učeben a 1 počítačová učebna s moderním interaktivním vybavením, interaktivní tabulí, sluchátky, hlasovacím systémem a počítači; vše bylo hrazeno z prostředků evropských fondů. Učitelé mají k dispozici vlastní počítač, dále je k dispozici počítač v každé kmenové třídě, společně s dataprojektorem a E-beamem (hrazeno z prostředků EU školám). Ve škole je tak celkem 161 pracovních stanic PC. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Každý pracovník školy a každý žák má možnost si nechat zřídit své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Péče o integrované žáky na 1. stupni zabezpečovali speciální pedagogové v učebně výpočetní techniky programy určenými pro tyto účely. Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží prodej nealkoholických nápojů a nápojový automat. Jsme zapojeni do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Škola nemá bezbariérový přístup. 7. Hodnocení, klima školy Hodnocení se u nás zaměřuje nejen na známkování znalostí, nýbrž hodnotíme také dovednosti žáků. Za tím účelem používáme vlastní upravené žákovské knížky. Důležité místo věnujeme i sebehodnocení každého žáka, v srpnu jsme připravovali elektronický systém hodnocení na další školní rok. K porovnávání úrovně vzdělávání využíváme vlastní srovnávací testy. Podle zájmu žáků 8. ročníku proběhlo zkušební testování k přijímacímu řízení společností Scio, v 9. třídách provedla PPP Mohelnice testy k volbě povolání. Klima školy je příznivé, mezi žáky a učiteli vládnou partnerské vztahy. Škola byla v lednu 2014 přijata do sítě Škol podporujících zdraví. Opatření pro zabezpečení objektu školy, bezpečnosti žáků a zaměstnanců jsou stanovena a deklarována v provozním řádu školy, ve školním řádu. Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou Mohelnice, Domem dětí a mládeže, ZUŠ Mohelnice, v rámci projektu OPVK ve škole celý rok pracovalo vlastní pedagogické centrum pro žáky. 8. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 8.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola ŠVP MLÝNEK RVP roč.

7 8.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) MLÝNEK Zařazené třídy roč. Motivační název školního vzdělávacího programu MLÝNEK byl utvořen z počátečních písmen oblastí, na které se škola zaměřuje: M modernizace, L logika, Ý výsledky, N názornost, E efektivita, K kreativita. ŠVP MLÝNEK byl uplatněn ve výuce v ročnících. Na zavedení tohoto programu do praxe byla zaměřena také hospitační činnost vedení školy. Metodické orgány na 1. i 2. stupni provedly zhodnocení dosažených klíčových kompetencí žáků ve výuce v jednotlivých předmětech a změny podle praktických zkušeností vyučujících a učebního plánu byly zapracovány do ŠVP. Od byl nově doplněn ŠVP. Do ŠVP byly zakomponovány platné Standardy vzdělávání a byla provedena příprava inovace ŠVP k počátku příštího školního roku. Výrazně pozitivním poznatkem bylo zavedení inovačních metod a forem práce, uplatnění projektového vyučování, skupinové práce apod. a rovněž využívá interaktivního způsobu výuky za pomoci multimediálních interaktivních učebnic. 9. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 1 zástupce ředitele, 33 učitelů, 5 vychovatelek školní družiny a 1 vedoucí školního klubu. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro speciální pedagogiku, a to především na 1. stupni. Na škole je 100 % učitelů plně kvalifikovaných. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů (v této souvislosti je ve škole umístěna i schránka důvěry, již mohou žáci, kteří si nevědí rady se svými problémy, využívat), koordinátor enviromentální výchovy, předmětová komise skupin předmětů učitelů 2. stupně a metodické sdružení učitelů 1. stupně. Vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže je další prioritou naší školy, tudíž je kladen velký důraz na další individuální vzdělávání pedagogických pracovníků. Důležitými oblastmi vzdělávání jsou psychologie, pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů, jazykové kurzy a v neposlední řadě i práce s výpočetní a interaktivní výbavou školy. Cílem je širší využití výpočetní a moderní didaktické techniky ve vzdělávacím procesu žáků (např. práce žáků a učitelů s interaktivní tabulí).

8 Základní údaje o pracovnících školy přepočteno na plně zaměstnané Počet pracovníků celkem 56,311 Počet učitelů 1.st.ZŠ 11,863 Počet učitelů 2.st.ZŠ 23,466 Počet vychovatelů ŠD 5,447 Počet správních zaměstnanců ZŠ 8,462 Počet správních zaměstnanců ŠJ 7,073 Údaje o pedagogických pracovnících Zařazení Vystudovaný obor/kombinace Název fakulty DPS Vyučovací předměty Učitelství anglického jazyka pro 2.st. ZŠ Učitelství občanské výchovy pro 2.st. ZŠ Učitelství pro školy 1. cyklu předměty a metodiky pro ročník ZDŠ UP v Olomouc Masarykova univerzita Brno Úvazek AJ 1, ročník (Masarykova) 0,955 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v Ostravě 4. ročník (Masarykova) 1,000 učitel Učitelství pro školy, pro mládež vyžadující zvláštní péči 4. ročník (Mlýnská) 1,000 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Hv, Přv 1,000 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ s prohloubenou tělesnou výchovou 5. ročník (Masarykova) 1,000 učitel učitel učitel Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobační předměty matematika fyzika Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Chemie + přírodopis pro ročník ZDŠ Přírodovědecká fakulta M, F, Inf, In1, In2 1,000 Tv, Pě, Ph1,PH2, Pč 1,000 ano Ch, Př 0,955 učitel Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika základy techniky F, Pč, Fp 1,000 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobační předměty matematika zeměpis Učitelství cizích jazyků pro ZŠ němčina Učitelství pro střední školy učitelství německého jazyka a literatury Vychovatelství osob vyžadující zvláštní péči Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Přírodovědecká fakulta Univerzita Pardubice Masarykova univerzita V Brně v Ostravě M, Z, Tv, Sz2 1,000 Nj, Pč, Nv, Dn, Pvd 1,000 ano 2. ročník (Masarykova) 1, ročník (Mlýnská) 1, ročník (Mlýnská) 1, ročník (Masarykova) 1,000

9 Historie muzeologie odborné studium Masarykova univerzita v Brně ano D, Ov, Sv2, VkZ 1,000 Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ a učitelství občanské výchovy pro 2. st. ZŠ Čj, Ov, Sv2 1,000 učitel Učitelství pro 2. st. ZŠ tělesná výchova technická výchova Ostravská univerzita Tv, PH1, PH2, Dig, Pě 1,000 Učitelství pro 1. st. ZŠ Učitelství pro 1. st. ZŠ Učitelství pro školy 1.cyklu - aprobace český jazyk + výtvarná výchova pro roč. ZDŠ v Ústí nad Labem V Ostravě 3. ročník (Mlýnská) 1, ročník (Mlýnská) 1,000 Čj, Vv 0,955 Učitelství pro školy 1.cyklu - - předměty a metodiky pro roč. ZŠ Aj, 5. ročník (Mlýnská) 0,727 zás. ředitele Učitelství pro školy 1. cyklu předměty a metodiky pro roč. ZDŠ Aj 1,000 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematiky - biologie v Ostravě Př, M, VkZ, Vv 1,000 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika - zeměpis Přírodovědecká fakulta M, Z 1,000 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika základy techniky v Ostravě 5. ročník, M, Inf, In1, In2 1,000 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ruský jazyk výtvarná výchova ano Nj, Vv, Rj, Nv, Ke 1,000 Učitelství pro 2 stupeň ZŠ- český jazyk, občanská výchova ČJ, Ov 1,000 ředitelka školy Křesťanská výchova Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobační předměty matematika deskriptivní geometrie Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, učitelství ČJ pro 2. stupeň ZŠ Up Olomouc Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc náboženství 0,091 ano M, Rv 1,000 Aj 0,955 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk hudební výchova ano AJ 0,682 ved. vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis německý jazyk a literatura Analytická chemie Masarykova Univerzita Brno Střední pedagogická škola v Přerově Střední pedagogická škola v Přerově UP Olomouc Up v Olomouci Přírodovědecká fakulta Střední průmyslová škola oděvní Prostějov Střední pedagogická škola Havířov D, Nj 1,000 1,000 0,893 ano 0,429 0,893 ano 1,000 0,893

10 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 100 Vychovatelky ŠD 100 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby nad 55 let v důchod. Do 35 let let let Celkem do důch. věku věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Úvazek Stupeň vzdělání ekonom školy 1,000 SOŠ samostatný odborný referent 1,000 SOŠ školník 1,000 SOU údržbář 0,200 SOU uklízečka 0,700 SOU uklízečka 1,000 SOU uklízečka 1,000 SOU uklízečka 1,000 SOU uklízečka 1,000 SOU uklízečka 0,300 SOU vedoucí školní jídelny 0,900 SOŠ kuchařka 1,000 SOU kuchařka 1,000 SOU kuchařka 1,000 SOU kuchařka 1,000 SOU kuchařka 1,000 SOU kuchařka 0,300 SOU kuchařka 0,400 SOU

11 10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP bylo zaměřeno na vzdělávání v oblastech: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzívní vzdělávání podle zakončení projektu EU školám. Cílem školy bylo úsporně proškolit pedagogické pracovníky v rámci čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Pro zkvalitnění práce s novým vybavením školy byli pedagogové proškoleni pro užívání programu Active Inspire a práci s interaktivními učebnicemi. V rámci vzdělávání učitelů cizích jazyků se zapojili pedagogové do školení Oxford University Press, proškolili se také v přípravě projektů Comenius a e learningu. Vedení školy prohloubilo své poznatky o nových právních předpisech v oblasti školské legislativy. Další akreditované semináře se zaměřením na své obory absolvovali učitelé podle nabídek NIDV a Schola servis, pedagogové se účastnili školení v rámci projektu Škola podporující zdraví, byli proškoleni v rámci ICT jako uživatelé Office V rámci dalšího vzdělávání navštívili všichni pedagogové Muzeum času ve Šternberku a hrad Šternberk. Účastníci Datum školení - kurzů Název školení Místo Zaměstnanci školy BOZP, PO ZŠ Mohelnice Milan Horký Seminář učitelů TV Šumperk Marcela Vlasáková Jana Rozsypalová Kariérové poradenství Olomouc Dagmar Zajíčková Kabinet ŠD a ŠK Šumperk Vladislava Havlíčková Společnou prevencí proti drogám Šumperk Jana Skubýová Ekologická konference Sluňákov Marcela Vlasáková Směrnice a řády školských zařízení Olomouc Renata Formánková Marcela Vlasáková ŠPZ kulatý stůl Praha Lýdie Špániková Comenius Velká Británie Dagmar Zajíčková Kabinet ŠD a ŠK Šumperk Jana Skubýová Seminář Environmentální výchova Dagmar Zajíčková V školní družině a školním klubu zajímavěji a jinak Marcela Vlasáková Národní systém inspekčních hodnocení Olomouc Hana Wiesnerová Primery Conference AJ Olomouc Marcela Vlasáková Seminář Microsoft Olomouc Zdeněk Faltýnek Dagmar Čepová Renata Formánková Zdeňka Arnoštová Jak přecházet s dětmi po pozemních komunikacích Mohelnice Marcela Vlasáková Seminář ředitelů škol Šumperk Zaměstnanci školy Vzdělávací exkurze pedagogických pracovníků Šternberk Zaměstnanci školy 2.5. a Školení Office 2010 ZŠ Mohelnice Karla Theimrová Seminář Integrovaní žáci Olomouc Dagmar Zajíčková Seminář vychovatelek školní družiny Praha

12 11. Údaje o spolupráci s dalšími partnery a organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při tvorbě projektů jsme spolupracovali s různými firmami a vysokými školami, školskými poradenskými zařízeními-poradnami PPP, Státním zdravotním ústavem Praha.V oblasti vzdělávání jsme úzce spolupracovali s NIDV, vzdělávacím střediskem Schola Servis, některá vzdělávání jsme organizovali přímo ve škole. Další spolupráce byla navázána se společností EDUin, škola obnovila na další školní rok certifikát Rodiče vítáni. V rámci úzké spolupráce s mateřskými školami jsme uskutečnili vzájemné návštěvy dětí a projektová vyučování zaměřená na aklimatizaci předškoláků, připravili jsme pro předškoláky a jejich rodiče adaptační kurzy. Žákům z okolních obcí jsme v rámci plynulého přechodu žáků z malotřídních škol umožnili prohlídku školy se zapojením do činnosti společně s našimi žáky. Při zabezpečení výuky zaměřené na ochranu člověka během mimořádných okolností pokračovala úspěšná spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému Hasiči Šumperk. V projektech péče o zdraví napomáhaly pracovnice OHS Olomouc, na výchově k dopravní bezpečnosti dětí se podíleli pracovníci DDM Mohelnice. Na rozvoji kulturně-výchovné činnosti spolupracovala také Městská knihovna a MKS Mohelnice, Muzeum Mohelnice. Při zabezpečování volby povolání žáků jsme spolupracovali s Úřadem práce, se středními školami a firmami v regionu v rámci partnerství v projektu Na správné cestě jsme navázali další vztahy s ostatními školami a firmami v regionu Olomouckého kraje i nad rámec oblasti Mohelnicka. V projektu Výzva 44 jsme navázali úzkou spolupráci se SPŠE a ISŠT Mohelnice. V práci se žáky s poruchami učení a při řešení sociálně patologických jevů pokračuje spolupráce PPP v Mohelnici. Odborová organizace na naší škole nepracuje. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V tomto školním roce probíhal vlastní projekt školy v rámci EU: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole Číslo operačního programu: CZ Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 02 Název výzvy: Olomoucký kraj - Výzva č. 2 pro GP-oblast podpory 1.1 Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název projektu: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole Doba realizace projektu:

13 Rozpočet projektu celkem: ,63 Kč Cílem projektu je zkvalitnění poradenských služeb poskytovaných našim žákům i jejich rodičům v rámci kariérového poradenství. Nabízíme pomoc žákům, kteří se nacházejí v těžkých životních situacích, jsou určitým způsobem znevýhodněni, mají problémy v kolektivu, s učením, nebo musí řešit nejrůznější osobní či vztahové problémy. Jednou z klíčových aktivit tohoto projektu je proto zřízení poradenského centra, využívajícího služeb školního psychologa, přímo ve škole, což otevírá všem našim žákům i jejich rodičům větší možnosti ve využití kvalitní a přístupné pomoci. V rámci tohoto projektu byl nově zaveden povinně volitelný předmět v 8.ročníku Kariérové poradenství volba povolání, došlo k inovaci ŠVP a e-learningových aktivit, žáci školy v rámci projektu navštívili školy a firmy v blízkém okolí, s úspěchem a zájmem byl uspořádán Workshop k volbě povolání a Burza středních škol. Škola se zapojila i do dalších projektů jako partner, např. v projektech: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Doba realizace: Naše základní škola je partnerem projektu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍ- RODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI podpořeného Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Naše škola je zapojena konkrétně do úseku Aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol. V rámci realizace spolupráce je naše škola zapojená do volnočasové aktivity kroužek Mladý programátor NC strojů. Žáci získají základní znalosti z technického kreslení, kreslení v CAD programech na PC a následně přejdou k samotnému programování. Dále jsme zapojeni do programu sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku našich žáků. Žáci se účastní výuky v počítačové učebně, v odborných učebnách pro výuku oboru elektrikář např. při zapojování elektrických zařízení na panelech, sestavování elektronických obvodů, kreslení v CAD programu v učebně NC strojů. Žáci 2.st. ( roč.) naší školy jsou v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji na SPŠE v Mohelnici také aktéry pravidelné výuky a kroužků elektroniky a robotiky. Při těchto aktivitách si žáci postupně rozšíří své znalosti a dovednosti z oblasti fyziky a elektroniky.

14 Na správné cestě URL projektu: Zaměření projektu: zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tříd základních škol, pomoc těmto žákům v jejich rozhodnutí při výběru povolání Region: Olomoucký kraj Hlavní řešitel projektu: AC Education Praha Spoluřešitelé, partneři: základní a střední školy Olomouckého kraje Cílem projektu je pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při výběru povolání, vhodné představení vybraných oborů a jednotlivých profesí, aktivní motivace těchto žáků základních škol vedoucí ke zvýšení zájmu o obory, vytvoření jednotných metodických podkladů a materiálů, postupů, výukových modulů a propagačních nástrojů pro vzdělávání, prezentaci a přiblížení řemeslných a technických oborů žákům základních škol, řešení potřeb firem s různým zaměřením pro získávání kvalitních zaměstnanců, řešení nedostatku technických a řemeslných pracovníků, exkurze do firem pro žáky, besedy na základních školách s profesním odborníkem. Na projektu se podílejí žáci tříd naší školy, výchovný poradce a učitelé. Naši žáci již absolvovali exkurze do různých škol a podniků, výchovná poradkyně následně také různých workshopů s tématikou karierového poradenství. Epidemie obezity společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence. Žáci i pedagogové školy se zapojili do projektu katedry antropologie a zdravovědy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, která pracuje na projektu Epidemie obezity společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence. Tento projekt je řešen ve spolupráci s Oddělením antropologie Akademie věd Polské republiky ve Wroclawi, a to v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Zabývá se měřením obezity a doporučeními pro žáky. Cílem projektu je sledovat tělesný a zdravotní stav dětí a mládeže, jejich životní styl, podporovat jejich zdravý vývoj. Prvotně proběhla antropologická a výkonnostní měření, navazovat budou přednášky o zdravé výživě a pohybu pro cílovou skupinu žáků a rodiče. Zefektivnění výuky žáků se SVP tříd ZŠ v Olomouckém kraji prostřednictvím vytvoření komplexního programu s využitím ICT aplikací ve výuce matematiky a českého jazyka č. projektu CZ.1.07/ Pedagogové i žáci ve specializovaných třídách se v předmětech matematika a český jazyk podílí na implementaci a evaluaci interaktivního vyučovacího systému využívajícího ICT aplikace.

15 Další vlastní projekty: Comenius Hostitelská instituce Naše škola v rámci projektu Comenius hostila asistentku z Turecka. Od září 2013 do dubna 2014 působila na naší škole studentka Kevser Ceylan. Zapojila se do výuky anglického jazyka a informatiky ve všech třídách. Připravovala pro žáky výukové prezentace a besedy týkající se vzdělávání, geografie, jazykových odlišností a krajových zvyků ve své rodné zemi Turecku, pomáhala s projekty e-twinning. Projekty e-twinning E-Twinning je aktivita Evropské komise a ministerstev školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Prostřednictvím moderních technologií mohou evropské školy navzájem spolupracovat a realizovat vzdělávací projekty na dálku. Projekty e-twinning umožňují přenos zkušeností škol v evropském měřítku. Žáci využívají v praxi své znalosti cizích jazyků a informačních technologií, setkávají se s kulturními odlišnostmi a učí se týmové spolupráci. V tomto školním roce byli žáci 4. A zapojeni do těchto projektů s mezinárodní účastí: Christmas interactive dictionary vytvoření mezinárodního slovníku týkajícího se Vánoc. Let s celebrate Halloween together - sdílení aktivit probíhajících během Halloweenu. Mascots trip across Europe výměny třídních maskotů, sdílení aktivit s nimi na portále etwinning. Breaks are fun výměny činností vhodných pro školní přestávky. Talking to you komunikace s partnery, psaní příběhu na pokračování, nácvik a filmování pohádky v angličtině. Škola podporující zdraví V lednu 2014 byla škola zařazena Státním zdravotním ústavem Praha, garantem evropského programu Škola podporující zdraví, do sítě těchto škol v republice. Škola podporující zdraví je charakterizována jako zařízení, které má vypracovanou, certifikovanou a realizovanou filozofii podpory zdraví u žáků, pedagogů i všech zaměstnanců školy. Cílem projektu je vytvořit u dětí přesvědčení, že mezi celoživotní priority každého člověka patří úcta ke zdraví svému i ke zdraví druhých. Chceme zajistit, aby děti získaly znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto znalosti dokázaly uplatnit ve svém chování a jednání v každodenním životě. Chceme dosáhnout toho, aby se naše škola stala místem aktivního a radostného poznávání, místem respektování kaž-

16 dého dítěte a partnerského vztahu mezi učiteli, žáky a jejich rodiči. Dalším důležitým cílem je zajištění sociálního a bezpečného klimatu školy na základě rozvíjení důvěry, úcty, snášenlivosti a spolupráce mezi všemi lidmi vstupujícími do školy. Oranžové hřiště Škola podala projekt na rekonstrukci školního hřiště v rámci Nadace ČEZ Oranžové hřiště v celkové hodnotě tis. Kč, v rámci Nadace ČEZ obdržela dotaci 500 tis. Kč. Rekonstrukce hřiště se realizuje za finanční spoluúčasti zřizovatele Města Mohelnice, Nadace ČEZ a školy. Naše organizace koncem školního roku uzavřela také smlouvy o partnerství v projektech: Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce s firmou EDUCO CEN- TRUM s.r.o, tzv. projekt Tablety do škol, v OPVK 1.3 další vzdělávání pedagogických pracovníků. Všechno v mém životě souvisí s firmou AC Education s.r.o, zavedení studentských minipodniků, napojení školy na zaměstnavatele, přiblížení žákům představ o podnikání. Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR s Pedagogickou fakultou UP Olomouc v rámci ověřování katalogů podpůrných opatření pro žáky se zdravotním postižením. 13. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 13.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia 0 0 b) na střední školy:

17 gymnázia obchodní akademie střední školy technické průmyslové školy ostatní střední školy celkem Studijní obory Učební obory c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 14.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Žáci s výborným prospěchem I.A I.B II.A II.B II.C III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem

18 2. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Počet žáků s dostatečnou Žáci s výborným prospěchem VI.A neklasif. 5 4 VI.B VII.A VII.B VII.C VIII.A VIII.B VIII.C IX.A IX.B IX.C Celkem neklas Celkový přehled Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Počet žáků s dostatečnou Žáci s výborným prospěchem 1. stupeň stupeň Celkem

19 14.2 Celkový přehled o chování žáků Počet Pochvala Důtka Důtka žáků TU TU ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , ,05 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Počet žáků Celkem individuálně integrovaní 47 z toho: Zrakové postižení - Vada řeči 1 Tělesně postižení 2 S vývojovými poruchami učení 44 Skupinová integrace 27 z toho: Specifická porucha učení 26 Autismus 1

20 15. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V oblasti řešení a prevence sociálně patologických jevů byly v letošním šk.roce zařazeny besedy a projekty ve spolupráci s Poradnou zdraví Šumperk - Dospívání děvčat a chlapců 6. třídy, Kouření a jeho škodlivý vliv na zdraví člověka 7. a 8. třídy, Dospívání děvčat a chlapců 5.třídy. Další aktivitou v této preventivní oblasti byly besedy Život v závislosti pro žáky 8. tříd s lektorem Romanem Povalou a Světlo naděje v temnotách AIDS pro 9.třídy. V květnu se uskutečnil školní projekt Den prevence - pro žáky 7.tříd. Akce byla zaměřena na prevenci agresivity a šikany. Cílem bylo posílení třídního kolektivu a zlepšení mezilidských vztahů formou her, rozhovorů i skupinových prací. Děti se zamýšlely nad vlastním třídním kolektivem a formou zábavné hry Plavba lodí mapovaly svou třídu a postavení své i svých spolužáků v kolektivu třídy. Ve spolupráci se školní psycholožkou a speciální pedagožkou každá třída absolvovala program s názvem Můj žebříček hodnot. Do projektu byli zapojeni také pracovníci Střediska výchovné péče (SVP) Dobrá Vyhlídka ze Šumperka. Připravili pro žáky aktivitu, která byla zaměřená na komunikaci, spolupráci a vcítění se do prožívání druhých při řešení konfliktů. Zprostředkovali dětem problémovou situaci s otevřeným závěrem a jejich úkolem bylo vymyslet její řešení z pohledu různých zainteresovaných subjektů (rodič, učitel, žák, jemuž se stalo příkoří, třída). V závěru školního roku se zapojila škola do projektu Bezpečný Šumperk, takže žáci 9. ročníku mohli absolvovat exkurzi do věznice Mírov pod názvem Den na Mírově. 16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 proběhla veřejnosprávní kontrola ČŠI na využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Závěr kontroly nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani porušení právních předpisů. Protokol o kontrole je k nahlédnutí v ředitelně školy. 17. Průběh vzdělávání a aktivity školy Ve škole se dařilo plnit koncepční záměr v oblasti výchovně vzdělávacích cílů i materiálního zabezpečení školy, pedagogové v průběhu roku pokračovali v plnění školního vzdělávacího programu MLÝNEK. Ve škole pracovala školní žákovská samospráva, podílela se na akcích školy. Ve škole proběhla spousta projektů a akcí. Škola byla v tomto roce přijata do sítě Škol podporujících zdraví.

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Projekty a granty 2014 2015

Projekty a granty 2014 2015 k 5.2.2015. Projekty a granty 2014 2015 Od září jsme partneři projektu Digitální věk ve školách. (CZ.1.07/1.3.00/51.0043) Díky projektu získá škola pro většinu pedagogů moderní techniku tablety. V průběhu

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více