Osnova výroční zprávy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnova výroční zprávy"

Transkript

1 Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy 8. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 8.1. Přehled oborů základního vzdělávání 8.2. Vzdělávací programy 9. Charakteristika pedagogického sboru 10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení 14. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Celkový přehled o chování žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích 15. Údaje o prevenci patologických jevů 16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 17. Průběh vzdělávání a aktivity školy

2 18. Školní akce a projekty 19. Kulturní, vzdělávací a poznávací akce školy 20. Soutěže a olympiády 21. Přehled sportovních soutěží a kurzů 22. Školní výlety a exkurze 23. Škola v přírodě - Moravský Karlov 24. Školní družina, školní klub 25. Závěr Základní údaje o hospodaření Fotografická příloha školy Výroční zpráva schválená školskou radou dne

3 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Marcela Vlasáková, ředitelka školy 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 Mlýnská 1, Mohelnice Tel.: , web: IDDS 4tmp8wz Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Zřizovatel školy: Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice Starosta: Ing. Pavel Kuba Tel.: , web: 3. Vedení školy Ředitelka školy Zástupce ředitelky školy Mgr. Marcela Vlasáková Mgr. Ladislava Mertová 4. Školská rada Při škole je ze zákona zřízena Školská rada se zastoupením rodičů, učitelů a odpovědných pracovníků Města Mohelnice. Školská rada pracovala ve složení: předseda Petr Kuba členové - Jana Krylová, Ing. Pavel Kuba, Petr Kuba, Irena Šinclová, Mgr. Dagmar Čepová, Mgr. Milan Horký.

4 5. Charakteristika školy ZŠ Mlýnská je plně organizovanou městskou školou, v 1., ročníku jsou dvě paralelní třídy, v 2. ročníku jsou tři paralelní třídy, v 6. ročníku dvě paralelní třídy, v ročníku po třech paralelních třídách Základní škola sídlí ve dvou budovách, kde je umístěna: základní škola IZO: se stanovenou kapacitou 950 žáků školní družina IZO: se stanovenou kapacitou 150 žáků školní klub IZO: se stanovenou kapacitou 85 žáků školní jídelna IZO: se stanovenou kapacitou 900 jídel školní jídelna výdejna IZO: se stanovenou kapacitou 200 jídel Počet oddělení školní družiny: 5 Počet oddělení školního klubu: 1 Počet kroužků: 25 druhů Počet povinně volitelných předmětů: 36 skupin Počet nepovinných předmětů: 3 Základní škola Mlýnská 1 je úplná škola s postupným ročníkem. Škola vzdělává 467 žáků (chlapců a dívek). Průměrná naplněnost tříd je 21,23 žáků (z toho na 1. stupni 19,45 žáků a na 2. stupni 23,00 žáků). K bylo integrováno 43 žáků. Škola je spádovou školou pro 36 okolních obcí a neúplných škol. Základní škola má dvě pracoviště, hlavní budova (1.-9. ročník) je na Mlýnské ulici, v budově na ulici Masarykova 4 je 5 tříd (1.-5. ročník), výdejna stravy a školní družina. Hlavní budova je umístěna v klidné části města v blízkosti parku a dosahu autobusového nádraží. Před školou jsou autobusové zastávky pro děti z Křemačova a Třeštiny. Vedlejší pracoviště se nachází ve staré zástavbě blízko středu města. Priority školy: Využití informačních a komunikačních technologií, učebny s interaktivním zařízením (moderní výukový software, interaktivní výukové programy a učebnice), interaktivní vybavení v kmenových třídách Modernizace podmínek pro výuku cizích jazyků (multimediální jazykové učebny) a uplatnění jazykových dovedností v praxi (Vídeň, Brusel) Integrace žáků se specifickými poruchami učení (individuální i skupinová integrace) Dobré podmínky pro sportovní aktivity (4 tělocvičny, 2 hřiště, kluziště) Projektové vyučování v modernizaci výuky Pestrá nabídka volitelných předmětů a kroužků

5 Využívání vlastní školní chaty na Moravském Karlově (lyžařské kurzy, letní tábor, pobyty v přírodě) Práce s talentovanými žáky (účast v soutěžích, činnost kroužků) Volba povolání a přijímací řízení (pomoc vlastního poradenského centra školy) Modernizace prostor školy (rekonstrukce a úpravy budov, školní jídelny, rekonstrukce elektroinstalace v jídelně, šatní skříňky pro žáky ) Získávání nadstandardních finančních zdrojů z evropských fondů pro zlepšení vybavení i modernizaci výuky 6. Vybavení školy V budovách školy je 22 kmenových tříd: Mlýnská 6 tříd 1. stupně a 11 tříd 2. stupně, dále 3 jazykové učebny, 2 učebny informatiky, odborné učebny biologie a chemie Masarykova 5 tříd 1. stupně v kmenových třídách a 4 odborné učebny. K výhodám modernizovaných budov patří dostatečně velké, vzdušné a světlé prostory kmenových tříd i odborných učeben. Součástí školy jsou tělocvičny, gymnastické sály, hřiště, jídelna s kuchyní, výdejna stravy, školní pozemky se skleníkem. U školy se nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedávají své děti ze školy či školní družiny. Škola má světlé, čisté a esteticky upravené prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci a učitelé. Na chodbách máme zřízeny minigalerie pro výstavy prací žáků. K oddychu a vzájemné komunikaci o přestávkách slouží žákům 2.stupně odpočinkové zóny. Prostory pro výuku jsou dostatečné: stávající kmenové třídy a samostatné moderně zrekonstruované pracovny Př, Ch, tři učebny výpočetní techniky, jedenáct učeben s interaktivní tabulí, tři učebny cizích jazyků, keramická dílna (kruh i pec), dílny, infocentrum. Na odborné učebny navazují kabinety se sbírkami pomůcek. V přízemí je školní knihovna pro 1. a 2. stupeň a učitele. Pro volné chvíle žáků slouží pět oddělení družiny pro děti 1. stupně a školní klub pro žáky 2. stupně, cvičná kuchyň pro zájmovou činnost. K pohybovým aktivitám žáci využívají 2 tělocvičny, které slouží i potřebám veřejnosti, dva gymnastické sály, sportovní areál s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou. Vlastníme chatu s lyžařským vlekem na Moravském Karlově. Škola má své vlastní zařízení školního stravování. Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel. Jídelna je prostorná a světlá. Pro žáky na Masarykově ulici slouží výdejna stravy. K dispozici máme šatny se šatními skřínkami pro starší žáky a kompletní sociální zázemí. Jsme dobře vybaveni učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňovány a modernizovány. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny tři učebny výpočetní techniky, celkem 97 stanic.

6 Nový přístup k výuce umožňuje 5 zřízených multimediálních jazykových učeben a 1 počítačová učebna s moderním interaktivním vybavením, interaktivní tabulí, sluchátky, hlasovacím systémem a počítači; vše bylo hrazeno z prostředků evropských fondů. Učitelé mají k dispozici vlastní počítač, dále je k dispozici počítač v každé kmenové třídě, společně s dataprojektorem a E-beamem (hrazeno z prostředků EU školám). Ve škole je tak celkem 161 pracovních stanic PC. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Každý pracovník školy a každý žák má možnost si nechat zřídit své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Péče o integrované žáky na 1. stupni zabezpečovali speciální pedagogové v učebně výpočetní techniky programy určenými pro tyto účely. Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží prodej nealkoholických nápojů a nápojový automat. Jsme zapojeni do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Škola nemá bezbariérový přístup. 7. Hodnocení, klima školy Hodnocení se u nás zaměřuje nejen na známkování znalostí, nýbrž hodnotíme také dovednosti žáků. Za tím účelem používáme vlastní upravené žákovské knížky. Důležité místo věnujeme i sebehodnocení každého žáka, v srpnu jsme připravovali elektronický systém hodnocení na další školní rok. K porovnávání úrovně vzdělávání využíváme vlastní srovnávací testy. Podle zájmu žáků 8. ročníku proběhlo zkušební testování k přijímacímu řízení společností Scio, v 9. třídách provedla PPP Mohelnice testy k volbě povolání. Klima školy je příznivé, mezi žáky a učiteli vládnou partnerské vztahy. Škola byla v lednu 2014 přijata do sítě Škol podporujících zdraví. Opatření pro zabezpečení objektu školy, bezpečnosti žáků a zaměstnanců jsou stanovena a deklarována v provozním řádu školy, ve školním řádu. Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou Mohelnice, Domem dětí a mládeže, ZUŠ Mohelnice, v rámci projektu OPVK ve škole celý rok pracovalo vlastní pedagogické centrum pro žáky. 8. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 8.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola ŠVP MLÝNEK RVP roč.

7 8.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) MLÝNEK Zařazené třídy roč. Motivační název školního vzdělávacího programu MLÝNEK byl utvořen z počátečních písmen oblastí, na které se škola zaměřuje: M modernizace, L logika, Ý výsledky, N názornost, E efektivita, K kreativita. ŠVP MLÝNEK byl uplatněn ve výuce v ročnících. Na zavedení tohoto programu do praxe byla zaměřena také hospitační činnost vedení školy. Metodické orgány na 1. i 2. stupni provedly zhodnocení dosažených klíčových kompetencí žáků ve výuce v jednotlivých předmětech a změny podle praktických zkušeností vyučujících a učebního plánu byly zapracovány do ŠVP. Od byl nově doplněn ŠVP. Do ŠVP byly zakomponovány platné Standardy vzdělávání a byla provedena příprava inovace ŠVP k počátku příštího školního roku. Výrazně pozitivním poznatkem bylo zavedení inovačních metod a forem práce, uplatnění projektového vyučování, skupinové práce apod. a rovněž využívá interaktivního způsobu výuky za pomoci multimediálních interaktivních učebnic. 9. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 1 zástupce ředitele, 33 učitelů, 5 vychovatelek školní družiny a 1 vedoucí školního klubu. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro speciální pedagogiku, a to především na 1. stupni. Na škole je 100 % učitelů plně kvalifikovaných. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů (v této souvislosti je ve škole umístěna i schránka důvěry, již mohou žáci, kteří si nevědí rady se svými problémy, využívat), koordinátor enviromentální výchovy, předmětová komise skupin předmětů učitelů 2. stupně a metodické sdružení učitelů 1. stupně. Vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže je další prioritou naší školy, tudíž je kladen velký důraz na další individuální vzdělávání pedagogických pracovníků. Důležitými oblastmi vzdělávání jsou psychologie, pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů, jazykové kurzy a v neposlední řadě i práce s výpočetní a interaktivní výbavou školy. Cílem je širší využití výpočetní a moderní didaktické techniky ve vzdělávacím procesu žáků (např. práce žáků a učitelů s interaktivní tabulí).

8 Základní údaje o pracovnících školy přepočteno na plně zaměstnané Počet pracovníků celkem 56,311 Počet učitelů 1.st.ZŠ 11,863 Počet učitelů 2.st.ZŠ 23,466 Počet vychovatelů ŠD 5,447 Počet správních zaměstnanců ZŠ 8,462 Počet správních zaměstnanců ŠJ 7,073 Údaje o pedagogických pracovnících Zařazení Vystudovaný obor/kombinace Název fakulty DPS Vyučovací předměty Učitelství anglického jazyka pro 2.st. ZŠ Učitelství občanské výchovy pro 2.st. ZŠ Učitelství pro školy 1. cyklu předměty a metodiky pro ročník ZDŠ UP v Olomouc Masarykova univerzita Brno Úvazek AJ 1, ročník (Masarykova) 0,955 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v Ostravě 4. ročník (Masarykova) 1,000 učitel Učitelství pro školy, pro mládež vyžadující zvláštní péči 4. ročník (Mlýnská) 1,000 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Hv, Přv 1,000 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ s prohloubenou tělesnou výchovou 5. ročník (Masarykova) 1,000 učitel učitel učitel Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobační předměty matematika fyzika Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Chemie + přírodopis pro ročník ZDŠ Přírodovědecká fakulta M, F, Inf, In1, In2 1,000 Tv, Pě, Ph1,PH2, Pč 1,000 ano Ch, Př 0,955 učitel Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika základy techniky F, Pč, Fp 1,000 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobační předměty matematika zeměpis Učitelství cizích jazyků pro ZŠ němčina Učitelství pro střední školy učitelství německého jazyka a literatury Vychovatelství osob vyžadující zvláštní péči Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Přírodovědecká fakulta Univerzita Pardubice Masarykova univerzita V Brně v Ostravě M, Z, Tv, Sz2 1,000 Nj, Pč, Nv, Dn, Pvd 1,000 ano 2. ročník (Masarykova) 1, ročník (Mlýnská) 1, ročník (Mlýnská) 1, ročník (Masarykova) 1,000

9 Historie muzeologie odborné studium Masarykova univerzita v Brně ano D, Ov, Sv2, VkZ 1,000 Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ a učitelství občanské výchovy pro 2. st. ZŠ Čj, Ov, Sv2 1,000 učitel Učitelství pro 2. st. ZŠ tělesná výchova technická výchova Ostravská univerzita Tv, PH1, PH2, Dig, Pě 1,000 Učitelství pro 1. st. ZŠ Učitelství pro 1. st. ZŠ Učitelství pro školy 1.cyklu - aprobace český jazyk + výtvarná výchova pro roč. ZDŠ v Ústí nad Labem V Ostravě 3. ročník (Mlýnská) 1, ročník (Mlýnská) 1,000 Čj, Vv 0,955 Učitelství pro školy 1.cyklu - - předměty a metodiky pro roč. ZŠ Aj, 5. ročník (Mlýnská) 0,727 zás. ředitele Učitelství pro školy 1. cyklu předměty a metodiky pro roč. ZDŠ Aj 1,000 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematiky - biologie v Ostravě Př, M, VkZ, Vv 1,000 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika - zeměpis Přírodovědecká fakulta M, Z 1,000 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika základy techniky v Ostravě 5. ročník, M, Inf, In1, In2 1,000 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ruský jazyk výtvarná výchova ano Nj, Vv, Rj, Nv, Ke 1,000 Učitelství pro 2 stupeň ZŠ- český jazyk, občanská výchova ČJ, Ov 1,000 ředitelka školy Křesťanská výchova Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobační předměty matematika deskriptivní geometrie Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, učitelství ČJ pro 2. stupeň ZŠ Up Olomouc Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc náboženství 0,091 ano M, Rv 1,000 Aj 0,955 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk hudební výchova ano AJ 0,682 ved. vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis německý jazyk a literatura Analytická chemie Masarykova Univerzita Brno Střední pedagogická škola v Přerově Střední pedagogická škola v Přerově UP Olomouc Up v Olomouci Přírodovědecká fakulta Střední průmyslová škola oděvní Prostějov Střední pedagogická škola Havířov D, Nj 1,000 1,000 0,893 ano 0,429 0,893 ano 1,000 0,893

10 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 100 Vychovatelky ŠD 100 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby nad 55 let v důchod. Do 35 let let let Celkem do důch. věku věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Úvazek Stupeň vzdělání ekonom školy 1,000 SOŠ samostatný odborný referent 1,000 SOŠ školník 1,000 SOU údržbář 0,200 SOU uklízečka 0,700 SOU uklízečka 1,000 SOU uklízečka 1,000 SOU uklízečka 1,000 SOU uklízečka 1,000 SOU uklízečka 0,300 SOU vedoucí školní jídelny 0,900 SOŠ kuchařka 1,000 SOU kuchařka 1,000 SOU kuchařka 1,000 SOU kuchařka 1,000 SOU kuchařka 1,000 SOU kuchařka 0,300 SOU kuchařka 0,400 SOU

11 10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP bylo zaměřeno na vzdělávání v oblastech: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzívní vzdělávání podle zakončení projektu EU školám. Cílem školy bylo úsporně proškolit pedagogické pracovníky v rámci čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Pro zkvalitnění práce s novým vybavením školy byli pedagogové proškoleni pro užívání programu Active Inspire a práci s interaktivními učebnicemi. V rámci vzdělávání učitelů cizích jazyků se zapojili pedagogové do školení Oxford University Press, proškolili se také v přípravě projektů Comenius a e learningu. Vedení školy prohloubilo své poznatky o nových právních předpisech v oblasti školské legislativy. Další akreditované semináře se zaměřením na své obory absolvovali učitelé podle nabídek NIDV a Schola servis, pedagogové se účastnili školení v rámci projektu Škola podporující zdraví, byli proškoleni v rámci ICT jako uživatelé Office V rámci dalšího vzdělávání navštívili všichni pedagogové Muzeum času ve Šternberku a hrad Šternberk. Účastníci Datum školení - kurzů Název školení Místo Zaměstnanci školy BOZP, PO ZŠ Mohelnice Milan Horký Seminář učitelů TV Šumperk Marcela Vlasáková Jana Rozsypalová Kariérové poradenství Olomouc Dagmar Zajíčková Kabinet ŠD a ŠK Šumperk Vladislava Havlíčková Společnou prevencí proti drogám Šumperk Jana Skubýová Ekologická konference Sluňákov Marcela Vlasáková Směrnice a řády školských zařízení Olomouc Renata Formánková Marcela Vlasáková ŠPZ kulatý stůl Praha Lýdie Špániková Comenius Velká Británie Dagmar Zajíčková Kabinet ŠD a ŠK Šumperk Jana Skubýová Seminář Environmentální výchova Dagmar Zajíčková V školní družině a školním klubu zajímavěji a jinak Marcela Vlasáková Národní systém inspekčních hodnocení Olomouc Hana Wiesnerová Primery Conference AJ Olomouc Marcela Vlasáková Seminář Microsoft Olomouc Zdeněk Faltýnek Dagmar Čepová Renata Formánková Zdeňka Arnoštová Jak přecházet s dětmi po pozemních komunikacích Mohelnice Marcela Vlasáková Seminář ředitelů škol Šumperk Zaměstnanci školy Vzdělávací exkurze pedagogických pracovníků Šternberk Zaměstnanci školy 2.5. a Školení Office 2010 ZŠ Mohelnice Karla Theimrová Seminář Integrovaní žáci Olomouc Dagmar Zajíčková Seminář vychovatelek školní družiny Praha

12 11. Údaje o spolupráci s dalšími partnery a organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při tvorbě projektů jsme spolupracovali s různými firmami a vysokými školami, školskými poradenskými zařízeními-poradnami PPP, Státním zdravotním ústavem Praha.V oblasti vzdělávání jsme úzce spolupracovali s NIDV, vzdělávacím střediskem Schola Servis, některá vzdělávání jsme organizovali přímo ve škole. Další spolupráce byla navázána se společností EDUin, škola obnovila na další školní rok certifikát Rodiče vítáni. V rámci úzké spolupráce s mateřskými školami jsme uskutečnili vzájemné návštěvy dětí a projektová vyučování zaměřená na aklimatizaci předškoláků, připravili jsme pro předškoláky a jejich rodiče adaptační kurzy. Žákům z okolních obcí jsme v rámci plynulého přechodu žáků z malotřídních škol umožnili prohlídku školy se zapojením do činnosti společně s našimi žáky. Při zabezpečení výuky zaměřené na ochranu člověka během mimořádných okolností pokračovala úspěšná spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému Hasiči Šumperk. V projektech péče o zdraví napomáhaly pracovnice OHS Olomouc, na výchově k dopravní bezpečnosti dětí se podíleli pracovníci DDM Mohelnice. Na rozvoji kulturně-výchovné činnosti spolupracovala také Městská knihovna a MKS Mohelnice, Muzeum Mohelnice. Při zabezpečování volby povolání žáků jsme spolupracovali s Úřadem práce, se středními školami a firmami v regionu v rámci partnerství v projektu Na správné cestě jsme navázali další vztahy s ostatními školami a firmami v regionu Olomouckého kraje i nad rámec oblasti Mohelnicka. V projektu Výzva 44 jsme navázali úzkou spolupráci se SPŠE a ISŠT Mohelnice. V práci se žáky s poruchami učení a při řešení sociálně patologických jevů pokračuje spolupráce PPP v Mohelnici. Odborová organizace na naší škole nepracuje. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V tomto školním roce probíhal vlastní projekt školy v rámci EU: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole Číslo operačního programu: CZ Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 02 Název výzvy: Olomoucký kraj - Výzva č. 2 pro GP-oblast podpory 1.1 Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název projektu: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole Doba realizace projektu:

13 Rozpočet projektu celkem: ,63 Kč Cílem projektu je zkvalitnění poradenských služeb poskytovaných našim žákům i jejich rodičům v rámci kariérového poradenství. Nabízíme pomoc žákům, kteří se nacházejí v těžkých životních situacích, jsou určitým způsobem znevýhodněni, mají problémy v kolektivu, s učením, nebo musí řešit nejrůznější osobní či vztahové problémy. Jednou z klíčových aktivit tohoto projektu je proto zřízení poradenského centra, využívajícího služeb školního psychologa, přímo ve škole, což otevírá všem našim žákům i jejich rodičům větší možnosti ve využití kvalitní a přístupné pomoci. V rámci tohoto projektu byl nově zaveden povinně volitelný předmět v 8.ročníku Kariérové poradenství volba povolání, došlo k inovaci ŠVP a e-learningových aktivit, žáci školy v rámci projektu navštívili školy a firmy v blízkém okolí, s úspěchem a zájmem byl uspořádán Workshop k volbě povolání a Burza středních škol. Škola se zapojila i do dalších projektů jako partner, např. v projektech: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Doba realizace: Naše základní škola je partnerem projektu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍ- RODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI podpořeného Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Naše škola je zapojena konkrétně do úseku Aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol. V rámci realizace spolupráce je naše škola zapojená do volnočasové aktivity kroužek Mladý programátor NC strojů. Žáci získají základní znalosti z technického kreslení, kreslení v CAD programech na PC a následně přejdou k samotnému programování. Dále jsme zapojeni do programu sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku našich žáků. Žáci se účastní výuky v počítačové učebně, v odborných učebnách pro výuku oboru elektrikář např. při zapojování elektrických zařízení na panelech, sestavování elektronických obvodů, kreslení v CAD programu v učebně NC strojů. Žáci 2.st. ( roč.) naší školy jsou v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji na SPŠE v Mohelnici také aktéry pravidelné výuky a kroužků elektroniky a robotiky. Při těchto aktivitách si žáci postupně rozšíří své znalosti a dovednosti z oblasti fyziky a elektroniky.

14 Na správné cestě URL projektu: Zaměření projektu: zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tříd základních škol, pomoc těmto žákům v jejich rozhodnutí při výběru povolání Region: Olomoucký kraj Hlavní řešitel projektu: AC Education Praha Spoluřešitelé, partneři: základní a střední školy Olomouckého kraje Cílem projektu je pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při výběru povolání, vhodné představení vybraných oborů a jednotlivých profesí, aktivní motivace těchto žáků základních škol vedoucí ke zvýšení zájmu o obory, vytvoření jednotných metodických podkladů a materiálů, postupů, výukových modulů a propagačních nástrojů pro vzdělávání, prezentaci a přiblížení řemeslných a technických oborů žákům základních škol, řešení potřeb firem s různým zaměřením pro získávání kvalitních zaměstnanců, řešení nedostatku technických a řemeslných pracovníků, exkurze do firem pro žáky, besedy na základních školách s profesním odborníkem. Na projektu se podílejí žáci tříd naší školy, výchovný poradce a učitelé. Naši žáci již absolvovali exkurze do různých škol a podniků, výchovná poradkyně následně také různých workshopů s tématikou karierového poradenství. Epidemie obezity společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence. Žáci i pedagogové školy se zapojili do projektu katedry antropologie a zdravovědy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, která pracuje na projektu Epidemie obezity společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence. Tento projekt je řešen ve spolupráci s Oddělením antropologie Akademie věd Polské republiky ve Wroclawi, a to v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Zabývá se měřením obezity a doporučeními pro žáky. Cílem projektu je sledovat tělesný a zdravotní stav dětí a mládeže, jejich životní styl, podporovat jejich zdravý vývoj. Prvotně proběhla antropologická a výkonnostní měření, navazovat budou přednášky o zdravé výživě a pohybu pro cílovou skupinu žáků a rodiče. Zefektivnění výuky žáků se SVP tříd ZŠ v Olomouckém kraji prostřednictvím vytvoření komplexního programu s využitím ICT aplikací ve výuce matematiky a českého jazyka č. projektu CZ.1.07/ Pedagogové i žáci ve specializovaných třídách se v předmětech matematika a český jazyk podílí na implementaci a evaluaci interaktivního vyučovacího systému využívajícího ICT aplikace.

15 Další vlastní projekty: Comenius Hostitelská instituce Naše škola v rámci projektu Comenius hostila asistentku z Turecka. Od září 2013 do dubna 2014 působila na naší škole studentka Kevser Ceylan. Zapojila se do výuky anglického jazyka a informatiky ve všech třídách. Připravovala pro žáky výukové prezentace a besedy týkající se vzdělávání, geografie, jazykových odlišností a krajových zvyků ve své rodné zemi Turecku, pomáhala s projekty e-twinning. Projekty e-twinning E-Twinning je aktivita Evropské komise a ministerstev školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Prostřednictvím moderních technologií mohou evropské školy navzájem spolupracovat a realizovat vzdělávací projekty na dálku. Projekty e-twinning umožňují přenos zkušeností škol v evropském měřítku. Žáci využívají v praxi své znalosti cizích jazyků a informačních technologií, setkávají se s kulturními odlišnostmi a učí se týmové spolupráci. V tomto školním roce byli žáci 4. A zapojeni do těchto projektů s mezinárodní účastí: Christmas interactive dictionary vytvoření mezinárodního slovníku týkajícího se Vánoc. Let s celebrate Halloween together - sdílení aktivit probíhajících během Halloweenu. Mascots trip across Europe výměny třídních maskotů, sdílení aktivit s nimi na portále etwinning. Breaks are fun výměny činností vhodných pro školní přestávky. Talking to you komunikace s partnery, psaní příběhu na pokračování, nácvik a filmování pohádky v angličtině. Škola podporující zdraví V lednu 2014 byla škola zařazena Státním zdravotním ústavem Praha, garantem evropského programu Škola podporující zdraví, do sítě těchto škol v republice. Škola podporující zdraví je charakterizována jako zařízení, které má vypracovanou, certifikovanou a realizovanou filozofii podpory zdraví u žáků, pedagogů i všech zaměstnanců školy. Cílem projektu je vytvořit u dětí přesvědčení, že mezi celoživotní priority každého člověka patří úcta ke zdraví svému i ke zdraví druhých. Chceme zajistit, aby děti získaly znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto znalosti dokázaly uplatnit ve svém chování a jednání v každodenním životě. Chceme dosáhnout toho, aby se naše škola stala místem aktivního a radostného poznávání, místem respektování kaž-

16 dého dítěte a partnerského vztahu mezi učiteli, žáky a jejich rodiči. Dalším důležitým cílem je zajištění sociálního a bezpečného klimatu školy na základě rozvíjení důvěry, úcty, snášenlivosti a spolupráce mezi všemi lidmi vstupujícími do školy. Oranžové hřiště Škola podala projekt na rekonstrukci školního hřiště v rámci Nadace ČEZ Oranžové hřiště v celkové hodnotě tis. Kč, v rámci Nadace ČEZ obdržela dotaci 500 tis. Kč. Rekonstrukce hřiště se realizuje za finanční spoluúčasti zřizovatele Města Mohelnice, Nadace ČEZ a školy. Naše organizace koncem školního roku uzavřela také smlouvy o partnerství v projektech: Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce s firmou EDUCO CEN- TRUM s.r.o, tzv. projekt Tablety do škol, v OPVK 1.3 další vzdělávání pedagogických pracovníků. Všechno v mém životě souvisí s firmou AC Education s.r.o, zavedení studentských minipodniků, napojení školy na zaměstnavatele, přiblížení žákům představ o podnikání. Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR s Pedagogickou fakultou UP Olomouc v rámci ověřování katalogů podpůrných opatření pro žáky se zdravotním postižením. 13. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 13.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia 0 0 b) na střední školy:

17 gymnázia obchodní akademie střední školy technické průmyslové školy ostatní střední školy celkem Studijní obory Učební obory c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 14.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Žáci s výborným prospěchem I.A I.B II.A II.B II.C III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem

18 2. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Počet žáků s dostatečnou Žáci s výborným prospěchem VI.A neklasif. 5 4 VI.B VII.A VII.B VII.C VIII.A VIII.B VIII.C IX.A IX.B IX.C Celkem neklas Celkový přehled Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Počet žáků s dostatečnou Žáci s výborným prospěchem 1. stupeň stupeň Celkem

19 14.2 Celkový přehled o chování žáků Počet Pochvala Důtka Důtka žáků TU TU ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , ,05 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Počet žáků Celkem individuálně integrovaní 47 z toho: Zrakové postižení - Vada řeči 1 Tělesně postižení 2 S vývojovými poruchami učení 44 Skupinová integrace 27 z toho: Specifická porucha učení 26 Autismus 1

20 15. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V oblasti řešení a prevence sociálně patologických jevů byly v letošním šk.roce zařazeny besedy a projekty ve spolupráci s Poradnou zdraví Šumperk - Dospívání děvčat a chlapců 6. třídy, Kouření a jeho škodlivý vliv na zdraví člověka 7. a 8. třídy, Dospívání děvčat a chlapců 5.třídy. Další aktivitou v této preventivní oblasti byly besedy Život v závislosti pro žáky 8. tříd s lektorem Romanem Povalou a Světlo naděje v temnotách AIDS pro 9.třídy. V květnu se uskutečnil školní projekt Den prevence - pro žáky 7.tříd. Akce byla zaměřena na prevenci agresivity a šikany. Cílem bylo posílení třídního kolektivu a zlepšení mezilidských vztahů formou her, rozhovorů i skupinových prací. Děti se zamýšlely nad vlastním třídním kolektivem a formou zábavné hry Plavba lodí mapovaly svou třídu a postavení své i svých spolužáků v kolektivu třídy. Ve spolupráci se školní psycholožkou a speciální pedagožkou každá třída absolvovala program s názvem Můj žebříček hodnot. Do projektu byli zapojeni také pracovníci Střediska výchovné péče (SVP) Dobrá Vyhlídka ze Šumperka. Připravili pro žáky aktivitu, která byla zaměřená na komunikaci, spolupráci a vcítění se do prožívání druhých při řešení konfliktů. Zprostředkovali dětem problémovou situaci s otevřeným závěrem a jejich úkolem bylo vymyslet její řešení z pohledu různých zainteresovaných subjektů (rodič, učitel, žák, jemuž se stalo příkoří, třída). V závěru školního roku se zapojila škola do projektu Bezpečný Šumperk, takže žáci 9. ročníku mohli absolvovat exkurzi do věznice Mírov pod názvem Den na Mírově. 16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 proběhla veřejnosprávní kontrola ČŠI na využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Závěr kontroly nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani porušení právních předpisů. Protokol o kontrole je k nahlédnutí v ředitelně školy. 17. Průběh vzdělávání a aktivity školy Ve škole se dařilo plnit koncepční záměr v oblasti výchovně vzdělávacích cílů i materiálního zabezpečení školy, pedagogové v průběhu roku pokračovali v plnění školního vzdělávacího programu MLÝNEK. Ve škole pracovala školní žákovská samospráva, podílela se na akcích školy. Ve škole proběhla spousta projektů a akcí. Škola byla v tomto roce přijata do sítě Škol podporujících zdraví.

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více