Franchising versus multilevel marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Franchising versus multilevel marketing"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Franchising versus multilevel marketing Referát do předmětu obchodní podnikání Knápková Jitka Rauš Tomáš ME ES, IV ME, IV 2002

2 2

3 OBSAH 3 Obsah 1 Franchising Definice franchisingu Multi-level marketing Základní princip MLM Klasický a načítací systém MLM Výhody a nevýhody těchto dvou forem prodeje Výhody franchisingu Nevýhody franchisingu Výhody MLM Nevýhody MLM Kdy použít multi-level marketing Literatura 20 Přílohy 21 A Firma Yves Rocher 22 B Firma McDonald s 23 C Firma Avon Csometics 24

4 4 OBSAH

5 1 FRANCHISING 5 1 Franchising 1.1 Definice franchisingu Franchising 1 právo dělat nebo používat něco, co poskytuje jeden podnik druhému, např. obchodní název, speciální prodejní techniku pro daný trh atd. Často velký podnik uzavře s druhým samostatným podnikem smlouvu, na jejímž základě mu postoupí právo realizovat zboží nebo služby pod svým obchodním názvem. Jde o rozšířenou formu intagrace velkých a malých podniků, zejména v oblasti odbytu (např. McDonald, OBI). Franchising je marketingový systém distribuce zboží nebo služeb nebo technologie, který je založen na těsné a nepřetržité spolupráci mezi právně a finančně samostatnými a nezávislými stranami, franchisorem (franchisovým poskytovatelem) a jeho jednotlivými franchisanty (franchisovými příjemci), kde franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. Toto právo jednotlivé franchisanty opravňuje a zavazuje užívat za přímou či nepřímou finanční úplatu obchodní jméno franchisora nebo jeho ochrannou známku nebo jeho značku služeb, know-how, obchodní a technické metody, systém postupů a další práva z průmyslového nebo duševního vlastnictví, doplněné o neustálé poskytování prodejní a technické pomoci v rámci a po dobu trvání písemné franchisingové smlouvy k tomuto účelu uzavřené mezi stranami. Definice franchisingu podle Britské franchisové asociace používá formulaci: Franchising je licenční smlouva uzavřená mezi franchisorem na straně jedné a franchisantem na straně druhé. Německý franchisový svaz definuje franchising takto: Franchising je vertikálně organizovaný odbytový systém právně samostatných podnikatelů na bázi smluvních dlouhodobých závazků. Franchising lze drovněž definovat jako soubor práv k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví, vztahujícímu se k ochranným známkám, obchodním jménům, označením obchodů, k užitným vzorům, autorským právům, ke know-how 2 nebo i k patentům, které mají být využity k dalšímu prodeji zboží nebo k poskytování služeb konečnému spotřebiteli. V praxi to znamená, že nabyvatel franšízy je oprávněn při podnikání využívat obchodní značky, obchodní jméno, ale zejména podnikatelskou koncepci včetně příslušného know-how a souboru dalších nástrojů, které nabízí poskytovatel franšízy v rámci podmínek stanovených ve franšízingové smlouvě. Základní pojmy franchising licence, koncese 1 (čti frenčajzing) 2 know-how (česky vědět jak) výrobně technické poznatky, znalosti postupů, receptů aj.; mohou být chráněné patentem. Bývají předmětem obchodu na bázi licence.

6 6 1 FRANCHISING franchisor poskytovatel licence, partner franchisanta + obvykle společnost vlastnící právo udělovat franchisu franchisant příjemce licence, klient a partner franchisora; provozovatel nebo majitel jedné nebo více franchis franchisová smlouva právní základ spolupráce, smlouva (kontrakt), upravující vzájemný vztah mezi franchisorem a franchisantem franchisový soubor (balík) souhrn práv a povinností vyplývajících pro franchisanta z daného franchisového konceptu Franchising je tedy systém podnikání, v němž jedna osoba (poskytovatel franšízy franšizér) poskytuje druhé osobě (nabyvateli franšízy franšízantovi) právo podnikat pod obchodním jménem, obchodní značkou poskytovatele franšízy a využívat jeho podnikatelský koncept a to na základě ústní či písemné smlouvy.

7 1.1 Definice franchisingu 7 Obchodní franchising je formou společného podnikání bez kapitálové účasti. Je to komplexní a trvalý vztah, při němž se původní koncepce podnikání dále rozvíjí. Zdroje tohoto rozvoje poskytují jak poskytovatel franšízy, tak i její nabyvatelé. Dochází ke sdružování zdrojů, při němž nabyvatel franšízy poskytuje finanční, materiální (provozovnu) a lidské zdroje, pracovní sílu. Jde svým způsobem o řízení podniku z centra na jedné straně a vkládání vlastní obchodní zkušenosti na straně druhé. Výraz franchising se v současné době velmi široce používá pro veškeré transakce, kdy jedna osoba poskytuje jiné osobě svolení spojené s právem vykonávat nějakou činnost. Za franchising se považuje například provozování benzínových čerpadel, prodej automobilů či použití jména sportovce nebo umělce. Těžiště franchisingu lze spatřovat jednoznačně spíše v distribuci než ve výrobě. Je-li s udělením franšízy spojeno i právo vyrábět, pak jde zpravidla o technologicky méně náročné výrobky (pokrmy, nápoje, obuv, atd). Ve vztahu ke klasické licenční problematice jde spíše o udělování prodejních licencí (nikoli licence ve smyslu našeho OZ, resp. paragrafů vztahujícím se k licenčním smlouvám). Odtud pochází důraz hlavně na obchodní jméno, obchodní známku, obchdoní značky, know-how. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobu, jejíž technologická stránka není spojována s využíváním patentových práv, jde často jen o poskytnutí výrobního know-how. Základem vztahu obou partnerů je franchisingová smlouva. Poskytovatel franšízy vytváří uzavíráním smlouvy systém distribuce zboží či služeb, který by sotva sám vytvořil. Na vybudování své vlastní, například prodejní sítě, by musel vynaložit značné finanční prostředky a použít i značné lidské zdroje. V oblasti marketingu zajišťuje franšizér přímý vstup na trh, uplatňuje určitou cenovou politiku, podmínky prodeje, které sám určuje. V oblasti organizace se vytváří jednoduchá struktura s jasně definovanými kompetencemi. Personální oblast je zajímavá tím, že nabyvatel franšízy je vlastně samostatný, má svou vlastní právní subjektivitu, buduje si svůj vlastní podnik. Poskytovatel předpokládá cenovou koncepci podnikání včetně založení podniku (z finančních zdrojů nabyvatele), vyškolení pracovníků, pomoci v právní či účetní oblasti. Obchodní spojení často zasahuje do oblasti zásobování, technického vybavení provozovny franchisingové jednotky a často i do pomoci při zajištění nezbytného úvěu pro nabyvatele franšízy. Je jistě mnohem snažší, když úvěry rámcově vyjednává ekonomicky silný franšizér, který má již za sebou úspěšné výsledky, než potenciální nabyvatel franšízy. Je statisticky dokázáno, že míra bankrotů u malých firem, které se rozhodly podnikat v rámci franchisingu, podstatně nižší něž u malých soukromých podnikatelů. Rovněž návratnost vložených investic bývá v rámci franchisigu rychlejší díky efektům z optimalizace nákladů a rychlejšího obratu zásob. K nižším nákladům přispívá i vybudovaný systém zásobování. Franšizér buď dodává veškeré výrobky do své sítě sám, nebo doporučuje nabyvatelům franšízy své obchodní dodavatele, u kterých mohou nakupovat určité výrobky. V každém případě se jedná o centralizované nákupy, které umožňují dosahovat výhod ze silné kontraktační pozice franšizéra. Nabyvatel franšízy tedy obvykle získává výrobky za výhodné ceny s minimální ča-

8 8 1 FRANCHISING sovou ztrátou, protože nemusí vést složitá jednání s četnými dodavateli. Výhodou je i nízká administrativní náročnost a fakt, že v některých případech je možné vrátit výrobky mateřské společnosti, která je může redistribuovat do jiných prodejen. Franchising je kombinací tržní síly zavedeného know-how velké firmy a iniciativy soukromého vlastníka s nutnou odpovědností za dosažené výsledky hospodaření. Z tohoto důvodu je kocnept franchisingu doporučován pro rozvoj malého a středního podnikání v zemích, ve kterých probíhají transformační procesy. Velké firmy, franšizéři, nejsou nuceny realizovat kapitálově náročné investice v zemích střední a východní Evropy a vyhýbají se tak celé řadě rizik. Jsou si však vědomy nedostatku domácího kapitálu v těchto zemích, a proto přistupují k franchisingu odlišným způsobem než v zemích vyspělých. Někdy poskytují vytypovaným zájemcům i úvěry na vybavení obchodů nebo restaurací a nepožadují tak vysoký jednorázový vstupní poplatek, jako na vyspělých trzích. Společné cíle franchisových partnerů Výhodnější pozice na trhu, nižší náklady, reálnější finanční hospodaření, promyšlenější organizace řízení. Franchising ve světě V současnosti se franchising používá téměř ve všech zemích světa. Nejvíce je franchising rozšířen v USA, kde tuto formu podnikání využívá přibližně jedna třetina maloobchodů (v USA je přibližně jedna třetina maloobchodů provozována na základě franchisingu). Následuje Kanada, Francie a Japonsko. V Evropě je franchising nejvíce rozšířen ve Francii, potom ve Velké Británii a Německu. Obchodní franchising je zastoupen v Evropě cca franchisovými systémy, ve kterých operuje zhruba obchodních jednotek (franchisantů). Franchising v České republice V České republice v roce 2001 podniká přibližně 50 franchisových firem. Největší nárůst je v maloobchodním prodeji. Většinou se jedná o mezinárodní franchisy. Franchisový způsob podnikání nejčastěji používají obory služeb jako restaurační stravování a rychlé občerstvení, hotelnictví, realitní kanceláře, různé typy maloobchodních prodejen, zejména samoobsluhy, čistírny, čerpací stanice, poradenské společnosti, reklamní agentury,

9 1.1 Definice franchisingu 9 kopírovací a fotografické služby, doručovací služby, cestovní kanceláře. Franchisové systémy McDonalds bauspezi Yves Rocher OBI FotoStar Stavo Artikel Alois Dallmayr JACQUES DESSANGE NOVÁK MASO UZENINY OREA Hotels Pax Food QUICK SCHUH Značkové hospody Staropramen

10 10 2 MULTI-LEVEL MARKETING 2 Multi-level marketing Multi-level marketing (vícestupňový marketing, dále jen MLM) je systém prodeje zboží přímo zákazníkům prostřednictvím sítě samostatných prodejců. Výrobce si najme distributory, kteří si najmou další distributory, kteří si také najmou distributory atd. Každý distributor má k dispozici určitou úroveň slev (v závislosti na množství nakupovaného zboží). Distributr vlastně vydělává na tom, kolik zboží prodá přímo distributorům, které si najal. Další peníze vydělává jako procentní podíl z veškerého zboží všech distributorů, které má ve svém řetězci pod sebou. Multi-level marketing se někdky nazývá síťový prodej či tzv. pyramida. Některým podnikům s tento způsob prodeje nesmírně vyplatil, čímž dokázali, že je to úspěšný a legální způsob marketingu. Pyramidový prodej má ale velmi špatnou pověst, protože aktéři tohoto systému slibují novým distributorům hory doly za obrovské investice do zboží, které se nikdy neprodá. Kromě toho tento prodejní systém tvrdě zneužívá osobní kontakty lidí, což může způsobit, že účastník tohoto systému se na všechny své přátele a celou svou rodinu (a většinou včetně každého, kdo je s nimi v kontaktu) dívá jako na potenciální zákazníky. Tento nelítostný přístup se někdy zaobaluje do jakéhosi firemního náboženství. To této metodě prodeje a distribuce zboží dodává pověst čehosi podezřelého a podvodného a to i přes skutečnost, že v USA se vcelku úspěšně daří některým zcela legálním systémům tohoto druhu. 2.1 Základní princip MLM Základní princip MLM je prodej zboží nebo služby, je to nástroj k prodeji výrobků nebo služeb. Na první pohled se možná zdá, že základním principem MLM je vytváření struktur nezávislých distributorů. Místo sítě velkoobchodů a reklamy v televizi v obchodě použijeme síť nezávislých distributorů. Zde je také počátek mnohých omylů. MLM je nástroj k prodeji výrobků nebo služeb. Jako každý nástroj má své výhody a nevýhody. Distribuce výrobku Klasická distribuce Výrobek se vyrobí za stokorunu, pak se předá velkoobchodům, skladům, dopravcům, dealerům, maloobchodům a nakonec ho dostane spotřebitel. Aby se o výrobku spotřebitel dozvěděl je třeba vytvořit reklamu (reklamní agentura) a zaplatit její zveřejnění (TV, rádio, billboardy apod.). To co stálo stokorunu stojí nakonec třeba trojnásobek. Je to dlouhá a drahá cesta. Multi-level marketing Zruší se tradiční mezičlánky a část ušetřených peněz dostane přímo prodejce, který zastupuje práci klasických zprostředkovatelů. Navíc dostane prodejce další část ušetřených peněz za práci lidí, které získal do svojí struktury. Zbytek ušetřených peněz se použije na vývoj výrobku případně na snížení konečné ceny výrobku.

11 2.2 Klasický a načítací systém MLM 11 Dá se tedy říci, že MLM je systém, který zamezuje plýtvání. Ušetřené peníze se rozdělí mezi zákazníky, prodejce a organizátory. Prostřednictvím MLM může na trh proniknout i firma, která má výjimečný produkt, ale nemá dostatek peněz proniknout na trh klasickou cestou. 2.2 Klasický a načítací systém MLM Marketingový plán je způsob, kterým se vypočítává odměna distributory za práci v MLM systému. Existují dva základní způsoby výpočtu odměn. Klasický a načítací. Při klasickém způsobu se body za období (nejčastěji měsíc) sečtou a vypočítá se odměna. Další období se začíná opět od nuly. Při načítacím systému se vypočítá odměna dle počtu bodů dosažených za období a další měsíc se začíná od nuly, ale distributorovy zůstává dosažená pozice. Vše blíže objasní příklad: Dva distributoři Honza a Franta pracují v různých MLM firmách. Honza pracuje v klasickém systému zatímco Franta v systému načítacím. První měsíc dosáhnou se svými sítěmi stejného obratu a dostanou se tak oba na slevu 15 %. Další měsíc se díky své stabilní síti Honza dostane svým obratem na slevu 18 %. Franta neměl tak stabilní síť udělal obrat odpovídající 6 %, přesto z tohoto menšího obratu dostane slevu 15 %. Na první pohled se z tohoto příkladu může zdát načítací systém výhodnější, ale není tomu tak. Přemýšlivého čtenáře hned správně napadne jak je možné dostávat za horší výkon stejnou odměnu. Kde se vezmou tyto peníze navíc? Je to velmi jednoduché je to částka, která musí být v produktu již pro tento případ započítána a platí jí spotřebitel ze své kapsy. Načítací systém předražuje své přípravky, aby tak kompenzoval nízký výkon svých distributorů. Další nevýhodou načítacího systému je, že distributoři si často nakoupí hned na začátku své činnosti velký počet produktů, aby se rychle dostali na vyšší slevu. Potom, aby výrobky rychle prodali je prodávají za nižší cenu než je cena prodejní a poškozují tak ostatní distributory. Navíc tento systém zvýhodňuje movitější distributory, kteří mají finance na nákup většího počtu produktů. V praxi existují desítky modifikací obou systémů. Shrnutí Pro správný výběr MLM firmy z hlediska marketingového plánu je nejdůležitější pochopit základní princip MLM systému jako takového od základů až do posledního detailu. Bez tohoto pochopení totiž není možné objektivně posoudit serióznost toho konkrétního systému. Pokud si nejste jisti obraťte se s prosbou o radu na nějakého odborníka. Bohužel v ČR je těch, kteří MLM skutečně rozumí velmi malá hrstka. Historie MLM

12 12 2 MULTI-LEVEL MARKETING Většina pramenů uvádí první zmínky o MLM v souvislosti s americkou firmou California Vitamins na začátek roku Ovšem první používání principu MLM se objevilo ve 20 letech minulého století. Za vše může charakteristická lidská vlastnost touha po penězích. Začátkem 20 let byl v USA zakázán prodej a výroba alkoholu. Ziskuchtivý gangsteři přemýšleli jak přes hranice do USA propašovat co nejvíce alkoholu. Pak jednoho z nich napadla geniální myšlenka. Začal odměňovat pašeráky nejen podle množství propašovaného alkoholu ale i za zatažení svých kompliců do tohoto obchodu. Za několik let se ukázalo, že se prodává více alkoholu než před zákazem. A tak byl vynalezen chytrý a spolehlivý systém prodeje. Systém, který slaví celosvětový úspěch a neustále roste. V roce 1940 začala prodávat potravní doplňky firma California Vitamis, která jako první uvedla do praxe princip MLM. V té době byla na americkém trhu řada společností, které používali přímý prodej. California Vitamins ale umožnila svým distributorům, aby mohli do obchodu přivést další zájemce tzv. sponzorství a odměňovala bonusem distributory za práci těchto lidí. Tím se vytvořila nezávislá organizace distributorů, která v podstatě sama organizovala a trénovala svoje prodejní schopnosti. Každá osoba měla příležitost vybudovat si svojí vlastní prodejní organizaci s využitím přípravků a bonusů California Vitamins. Po dvou letech se společnost přejmenoval na Nutrilite. Dva nejlepší distributoři Rich DeVos a jeho velký kamarád Jay Van Andel pochopili možnosti systému MLM a v roce 1959 odešli od Nutrilite a založili vlastní firmu Amway Corporation Od roku 1959 do 1975 fungovalo okolo třiceti skutečných MLM firem. Vše bylo teprve v začátcích, ale to se zásluhou jednoho činorodého člověka mělo brzy změnit. Částečně k lepšímu a částečně k horšímu. Onen člověk se jmenoval Glen Turner. Měl velmi energickou povahu. Jeho vize úspěchu a osobního dosažení byla jako magnet pro tisíce mužů a žen v té době. Nabídl lidem nový život, ve kterém bylo vše možné. V roce 1960 založil Glen W. Turner Enterprises což byla společnost zastřešující řadu menších MLM firem, které měly rozsáhlý sortiment zboží a přehnaly se zemí jako bouře. Dvě nejúspěšnější byly Koscot Interplanetary Incorporated a Dare To Be Great. Tisíce a tisíce lidí se shromáždilo okolo Mr.Turnera a jeho příležitosti. To co říkal o lidském potenciálu a dosažení úspěchu bylo správné. Do dneška mnoho lidí používá jeho způsoby tréninku a motivace. Byl mistrem v tom jak dostat z lidí to nejlepší a dnes je mnoho lidí, kteří za svůj úspěch vděčí jeho učení a inspiraci. Bohužel Turner Enterprises byla známa ještě jednou věcí: dokonalou ilegální pyramidovou strukturou. Některé produkty, které nabízela byly diskutabilní nebo neexistovali vůbec. Skutečné peníze na odměny distributorů pocházely z náboru ostatních. Protože v té době bylo MLM v začátcích chyběly příslušné zákony, které by vymezovaly pravidla MLM. Takže Glen W. Turner Enterprises pokračoval ve svém podnikání dále. V současné době si však pan Turner odpykává sedmiletý trest ve vězení.

13 2.2 Klasický a načítací systém MLM 13 První tvrdý zákrok proti MLM systému jako takovému přišel v roce Potom co se vyřešilo může být rok 1975 považován za začátek obrovského rozmachu MLM, který trvá až do současnosti Na základě fámy o ilegální distribuci napadl Federal Trade Commission (FTC) odvětví Multi-level Marketingu tzv. Pyramidovým zákonem. Okolo třiceti MLM firem v čele s Amway bylo obžalováno. Po čtyřech letech soudních sporů a čtyřech milionech dolarů za soudní výlohy válka FTC proti Amway skončila. Tím co je dnes známo jako Rozsudek Amway (FTC vs. Amway 93 FTC 618), soud rozhodl, že Amway není ilegální pyramida a že její způsob distribuce (Multi-level Marketing) je schůdný a zákonný způsob prodeje a distribuce výrobků Čtyři roky soudního procesu všichni čekali na výsledek. Když byla cesta volná nastal velký rozmach MLM. Vznikla celá řada poctivých firem a i celá řada podvodných firem, které používaly nezákonnou pyramidovou strukturu. Díky tomu, ale i díky zneužívání motivačních strategií některými firmami (je třeba povědět, že i v ČR například Amway nadělala více škody než užitku) došlo k poškození dobrého jména MLM systému. Svůj podíl na tom mají i lidské předsudky a tendence posuzovat a dělat závěry o věcech o kterých nic nevím a i vytrhávání událostí a zkušeností z kontextu. Nařízení z roku 1989 o pyramidálním prodeji (the Pyramid Selling Schemes Regulations) dovolují, aby nejvyšší možný vstupní poplatek byl pro jednotlivé distributory během prvních semi dní maximálně 75 liber. Nově nastoupivší distributoři mají pak možnost nakupovat zboží za nižší velkoobchodní ceny, což jim umožňuje při prodeji tohoto zboží konečnému uživateli připočíst si vlastní ziskovou marži. Zboží je možno vrátit (a vrací se v tom případě i 90 % nákladů). Veškeré poplatky za školení nesmí být povinné.

14 14 3 VÝHODY A NEVÝHODY TĚCHTO DVOU FOREM PRODEJE 3 Výhody a nevýhody těchto dvou forem prodeje 3.1 Výhody franchisingu Obecné výhody franchisingu Franchising jako forma obchodní spolupráce mezi samostatnými podnikateli přináší oběma smluvním stranám řadu výhod a nevýhod, pozitiv i negativ. Každá strana má snahu minimalizovat nevýhody a maximalizovat výhody. Vyšší míra jistoty a konkurenceschopnosti je vyvážena menší mírou podnikatelské samostatnosti. Franchising přináší možnost dosáhnout levnější obchodní expanze, výhodnější pozice na trhu, snazší průnik tržní bariéry a důmyslnější organizace řízení. Franchising usnadňuje start v podnikání, systém nabízející osvědčenou cestu, jakési podnikání na klíč. Umožňuje tak i nezkušeným a začínajícím podnikatelům se účastnit podnikání na velkých trzích s minimalizací rizika souvisejícího se začátkem podnikáním. Existujícím podnikatelům může franchising napomoci obstát či se rozšířit v sílící konkurenci proti silným a dobře zavedeným firmám. Franchising umožňuje v současném silném konkurenčním tlaku mezinárodních řetězců provozovat dále svůj podnik i malým podnikatelům pod jménem a image silné franchisové společnosti. Výhody franchisingu pro franchisora vytvoření vlastní struktury široké odbytové sítě a její další zhušťování, rychlejší rozšíření přímého podílu na trhu s nižšími náklady a možnost intenzivního oslovení zákazníka rozložení rizika na franchisanty, výhodnější financování, snížení nákladů na otevírání nových prodejen získání příjmů pro vývoj know-how a jednotlivých franchisových prvků výhodný nákup a snížení nákladů, odbytová jistota kvalitnější kontrola prodeje výrobků a služeb jednotná prezentace a propagace navenek a posílení image firmy není nutné řešit personální otázky zaměstnanců franchisant má místní znalost trhu a může poskytnout zákazníkům důležité informace Výhody franchisingu pro franchisanta rychlý přístup na trh, pro nezkušené a začínající podnikatele lze obstát v konkurenci proti silným a dobře zavedeným firmám snížení rizika samostatnosti a větší jistota v podnikání, zmenšení konkurenčních tlaků motivace vlastní podnik, relativní nezávislost

15 3.2 Nevýhody franchisingu 15 předem vyzkoušená, osvědčená a aktualizovaná marketingová koncepce, vytvořený, vyzkoušený a chráněný sortiment, pomoc při sestavení sortimentní skladby předání rozsáhlého know-how franchisorovi i personálu prostřednictvím vzdělávání a tréninku kontakt s franchisorem a jeho průběžné rady a doporučení, ulehčení ve vedení podniku prostřednictvím daňové, poradenské, účetní a úvěrové služby od franchisora podpora výsledcích průzkumu trhu a pomoc při tvorbě cen image velkopodniku, běžný zákazník jen ztěží rozezná, zda se jedná o podnik franchisora nebo franchisanta. již hotové a chráněné obchodní jméno a ochranná známka, společná reklama a PR, vyloučení problémů se zásobováním + větší obratové, nákupní a výdajové výhody zvýšená možnost opatření finančních zdrojů kreditní schopnost. snížení konkurenčních tlaků ve vymezené oblasti. Makroekonomické výhody pro společnost, ekonomiku a spotřebitele Kultivace řízení (plánování, organizace, systém) malého a středního podniku. Pomáhá vyřešit bankroty malých a středních podniků vlastněných jednotlivci. Franchising hraje roli určitého stabilizátoru tržního konkurenčního prostředí, aniž by docházelo k jeho omezování. Prvky franchisového systému si vynucují adekvátní inovace a systém je tak více flexibilní a efektivní. Jsou srovnatelné s know-how velkých podnikatelských koncernů. Umožňuje rozvoj a udržení malého a středního podnikání a středního podnikatelského stavu. Možnost uspět vůči velkým řetězcům a zachovat si identitu. Splnění touhy po samostatnosti. Vznik nových samostatných a udržení stávajících podniků, urychlení restrukturalizace hospodářství, zkvalitnění privatizovaných komunálních podniků. Vytváření nových pracovních míst a udržení stávajících pracovních míst. Nabídka jde více vstříc zákazníkovi, blízkost služeb. Nové výrobky a služby se stávají rychleji dosažitelnými pro zákazníka. Image systému přináší lepší orientaci spotřebiteli, garance a stabilita kvality. 3.2 Nevýhody franchisingu Nevýhody, které pociťují oba účastníci obchodní koncept je fixní a hotový, dílčí změny jsou možné jen zřídka, musí být brán zřetel i na zájmy jiných členů franchisového systému, franchisant se musí přizpůsobit,

16 16 3 VÝHODY A NEVÝHODY TĚCHTO DVOU FOREM PRODEJE franchisor zná všechna důležitá data, vládne tedy velká transparentnost mezi franchisorem a franchisantem, tendence k byrokracii, nebezpečí, že vznikne vztah nadřízenosti a podřízenosti, tj. že franchisor nebude franchisanta zajišťovat, ochraňovat a vést, ale spravovat a dokonce i přímo řídit. Nevýhody pro franchisora Franchisant může během platnosti franchisové smlouvy získat pocit větší samostatnosti a snažit se osamostatnit. Franchisor si může z franchisanta vychovat svého budoucího konkurenta, který odešel s jeho know-how. Nutnost neustálé kontroly, její náročnost a nižší možnosti v cizí organizaci. Neustálý boj proti tlakům franchisanta, který se snaží prosadit i prodej jiných výrobků, než jaké mu poskytuje franchisor Nedodržování požadovaného standardu jedním franchisantem může ohrozit pověst a stabilitu celé franchisové sítě. Nevýhody pro franchisanta Částečné omezení podnikatelské samostatnosti, závislost na franchisorovi, ztráta aktivity, složitý odchod kontrola vlastní činnosti franchisorem, franchisor zná všechna důležitá data, povinnost odebírat výrobky, služby nebo technologie, které jsou stanoveny ve franchisové smlouvě, nutnost pravidelné platby franchisových poplatků dělení zisku, pomalá kapitálová návratnost, rozdílné priority obrat, sortiment, franchisant je povinen vykonávat pouze tu činnost, která je stanovena ve franchisové smlouvě, omezení prodeje podniku, předkupní právo franchisora nelze ovlivnit případný pokles image franchisora Makroekonomická rizika pro společnost, ekonomiku a spotřebitele Nebezpečí monopolizace trhu určitých výrobků nebo služeb expandující franchisorovou firmou nebo přinejmenším dominance několika konkurenčních firem. 3.3 Výhody MLM Z MLM systému plynou výhody jak pro firmu, která MLM organizuje tak pro distributory, kteří se MLM účastní. Ovšem pouze za předpokladu, že jak pořadatel tak distributoři dodržují základní pravidla hry.

17 3.4 Nevýhody MLM 17 Výhody pro distributory Možnost nakupovat výrobky pro sebe a svojí rodinu za nižší velkoobchodní ceny. To může využít každý komu se výrobky osvědčí a chce je používat častěji. Možnost výrobky dále prodávat a vytvořit si síť zákazníků, tedy zdroj vedlejšího příjmu. A to bez jakýchkoliv investic potřebných na nákup zboží. Jednoduše shromáždí závazné objednávky od svých zákazníků a přípravky nakoupí. Možnost vytvářet síť MLM, tj.vyškolit další distributory a získat určité procento zisku z tržeb realizovaných jimi a jejich dalšími distributory. To je příležitost pro samostatné jedince s notnou dávkou entuziasmu. Pokud jsou zachována základní pravidla fungování MLM tak je možno tímto způsobem vytvořit firmu ve firmě samostaně fungující skupinu distributorů. Velice stabilní a trvalý zdroj příjmů s poměrně neomezenou možností růstu. Výhody pro pořádající firmu Pokud je firma po všech stránkách perfektní (viz. Jakou firmu se pro MLM vybrat hledisko firmy), tak platí to samé jako Výhody pro distributory. Vysoká stabilita s trvalým růstem do budoucna a možností zavádět nové výrobky na trh do již fungující sítě. Z výše uvedeného také vyplývá jedna důležitá věc. Distributoři, obzvláště ti kteří vytvářejí MLM sítě, a mateřská firma musí být pro úspěch partněři. Jakékoliv jednání, které by se odchylovalo od tohoto pravidla vede k velkým problémům. 3.4 Nevýhody MLM Nevýhody MLM systému plynou ze dvou základních příčin. Vždy se jedná o lidský faktor, protože na MLM jako principu snad žádnou nevýhodu nalézt nelze. V první řadě je to neetické chování provozovatelů MLM (a tím i nezbytně i distributorů těchto firem). V druhé řadě je to nedostatečná vzdělanost veřejnosti v problematice MLM, kvůli které dochází k záměně následku za příčinu. Dojde k osočování MLM systému místo provozovatelů neetických MLM. MLM je velmi účinná obchodní metoda, takže k zneužívání velmi svádí. Vidina rychlého zbohatnutí ošálí mnoho lidí. Ale zapomíná se na to, že pokud něco přijde rychle, většinou to i rychle skončí. Jedním z největších prohřešků je předražení produktu a použití části těchto peněz na větší motivaci distributorů (druhá část peněz končí v kapse vykutálené MLM firmy).

18 18 3 VÝHODY A NEVÝHODY TĚCHTO DVOU FOREM PRODEJE 3.5 Kdy použít multi-level marketing Požadavky na správný produkt Pokud si ověříte, že MLM je skutečně funkční, etický a efektivní způsob obchodu, tak budete pravděpodobně stát před problémem jak si vybrat MLM společnost pro svoje podnikání. Existují tři základní oblasti jejichž kvalitu je třeba posuzovat: 1. Produkt 2. Marketingový plán (neboli způsob odměňování) 3. Majitel MLM firmy Produkt je zde na prvním místě, protože to je věc, která osloví většinu lidí jako první. Ve skutečnosti rozhoduje hlavně třetí bod, tedy majitel firmy. Když je ten ve všech směrech na 100 % v pořádku, tak jsou na 100 % v pořádku i body 1 a 2. Bohužel tento případ nastává velmi zřídka. Jak posuzovat produkt Nejdůležitější věcí je správně určit poměr cena/výkon. Cenu produktu zjistíme snadno z ceníku té které firmy. Ovšem skutečný výkon produktu může určit pouze člověk, který je odborníkem v oboru tohoto určitého produktu. Mnohdy distributoři MLM firem nabízejí, vitamínový nápoj výrobní ceny cca 10 Kč za 500 Kč, bylinkový extrakt výrobní ceny 150 Kč za Kč atd. Výkonem se tedy myslí objektivní funkci produktu, která je do značné míry závislá na ceně technologického postupu použitém při výrobě produktu. Distributoři MLM firem, které prodávají předražené produkty často operují tím, že není důležitá výrobní cena, ale hodnota produktu. Je zřejmě lepší pokud se jedná o produkt spotřebního charakteru. Jeho prodej se bude totiž opakovat bez nutnosti získávání dalších zákazníků. (Např. vodní filtry byť kvalitní nejsou pro prodej systémem MLM nejlepší volbou). Požadavky na majitele MLM firmy Podle čeho a proč hodnotit majitele MLM firmy? Kvalita majitele rozhoduje o kvalitě produktu, marketingového plánů, ale také o filosofii a poslání firmy, o její budoucnosti, délce trvání, o charakteru distributorů, které si přitáhne atd.. Majitel firmy je kořenem, který vyživuje celý strom firmy. Velká spousta zklamaných distributorů byla podvedena majiteli MLM firem. Proto je významné věnovat pozornost i mjiteli firmy Podle zkušeností 3 je lepší pokud je majitel pouze jedna osoba. Hlavním důvodem je fakt, že naprostá většina MLM firem skončila, protože se její majitelé pohádali kvůli penězům. Velkou výhodou je také podstatně pružnější řízení celé firmy a rychlejší rozhodování ve všech otázkách, které je nutné řešit. Je také věrohodnější pokud je majitelem fyzická osoba. Ručí totiž celým svým majetkem a to je přeci jen 3

19 3.5 Kdy použít multi-level marketing 19 větší záruka než různá s. r. o. a a. s.. Majitel by měl být naprostým profesionálem v MLM systému, klasickém obchodu, a špičkovým odborníkem v oblasti produktů jež formou MLM systému obchoduje. A to je také největším kamenem úrazu většiny MLM firem. Málokterá osoba v sobě snoubí všechny tyto kvality dohromady. Jestli budete investovat do budování MLM sítě svůj čas a energii věnujte prověření kvalit majitele MLM firmy maximální úsilí. Shrnutí Pokud jsou všechny tři body (produkt, marketingový plán, majitel vedení firmy) v pořádku tak by se to také mělo projevit ve stabilitě MLM sítě. To znamená roční odpad distributorů by dosahoval poměrně malého procenta (do 25 %), firemní obrat rozpočtený na jednoho distributora by dosahoval takových hodnot, z nichž by bylo zřejmé, že si distributoři pouhým prodejem jsou schopni vydělat zajímavé peníze.

20 20 4 LITERATURA 4 Literatura Kotler, P. Marketing podle Kotlera. Praha: Management Press, s. ISBN Machková, H., Santo, A., Zamykalová, H. a kol. Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Smith, P. Moderní marketing. Brno: Computer Press, s. ISBN Synek, M. a kol. Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck, s. ISBN Tato práce byla vysázena typografickým systém L A TEX 2ε za pomoci stylu dipp.sty pro sazbu diplomových prací na PEF MZLU.

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

Vítejte u REAL MORAVIA

Vítejte u REAL MORAVIA Vítejte u REAL MORAVIA Obsah: Chcete se podílet na dynamickém růstu realitní sítě REAL MORAVIA? Realitní franchising REAL MORAVIA v kostce Co je franchising? Vsaďte na jistotu Podmínky pro partnerství

Více

Jak si vybrat správnou franšízu a nespálit se

Jak si vybrat správnou franšízu a nespálit se Jak si vybrat správnou franšízu a nespálit se Dr. Jaroslav Tamchyna centrum pro vzdělávací, popularizační, poradenskou, publikační a vědeckou činnost ve franšízingu Co se dnes dozvíte 2 základní pojmy

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: maloobchod,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Stručně o franchisingu

Stručně o franchisingu Stručně o franchisingu RNDr. Jaroslav Tamchyna, 2005 Úvodem Franchisingu dnes mnoho velkých firem vděčí za své silné celosvětové konkurenční postavení a věhlas. V posledním čtvrtstoletí zaznamenáváme velmi

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu Vysoká škola finanční a správní Praha 2010 Presentuje: Jan Stránský Amway manager pro vnější vztahy Česká asociace

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie EXPORTNÍ PLÁN I. Titulní stránka II. III. IV. Obsah Stručné shrnutí Popis společnosti 1. Historie Významné mezníky ve vývoji firmy Exportuje již vaše společnost? Pokud ano, jaká je strategie rozvoje exportního

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Bakalářská práce. CRM systémy v multi-level marketing

Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Bakalářská práce. CRM systémy v multi-level marketing Masarykova univerzita, Fakulta informatiky Bakalářská práce CRM systémy v multi-level marketing [Number of numbers in MIME From exceeds maximum threshold] Aleš Kocián 2006 Prohlášení Prohlašuji, že tato

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

10 DŮVODŮ PROČ SE STÁT RE/MAX MAKLÉŘEM. Připojte se k úspěchu společnosti RE/MAX a staňte se makléřem RE/MAX již nyní!

10 DŮVODŮ PROČ SE STÁT RE/MAX MAKLÉŘEM. Připojte se k úspěchu společnosti RE/MAX a staňte se makléřem RE/MAX již nyní! 10 DŮVODŮ PROČ SE STÁT RE/MAX MAKLÉŘEM Připojte se k úspěchu společnosti RE/MAX a staňte se makléřem RE/MAX již nyní! Systém RE/MAX Vám poskytne podnikatelskou nezávislost a zároveň podporu a výhody silné

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi Průvodce kariérou VIZE Kravata dobrého poradce nedělá. Osobní přístup USUS PERSONALIS Klientům i našim partnerům nabízíme totéž. Odbornost, čas a soustředění. Protože čas je víc než peníze a soustředění

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: 1. Jsem plnoletá a právně způsobilá osoba v souladu se zákony země mého bydliště.

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 OBSAH Imo24h Stavby a opravy.kdo jsme.co děláme.jak to děláme.platební modely.proč zvolit Imo24h? Imo24h - Franšíza.Síť franšíz.profil franšízanta.jak se stát franšízantem.podmínky

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

SÍŤOVÝ - OBCHODNÍ MARKETINK FOHOW jak začít vydělávat?

SÍŤOVÝ - OBCHODNÍ MARKETINK FOHOW jak začít vydělávat? SÍŤOVÝ - OBCHODNÍ MARKETINK FOHOW jak začít vydělávat? Chcete-li být partnerem/partnerkou společnosti FOHOW, jednoduše podepíšete registrační smlouvu a koupíte si kontrakt (své byznys místo BM) na 300

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012 Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká Hotel Kaskády, 6.11.2012 Dr.Max = 178 lekární na Slovensku Pre test reklamnej kampane september 2012

Více

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny Ing.Martin Frano 16. OTC Konference 24.10.2013 Význam CM v prostředí ústavní lékárny Tlak na finanční výkonnost lékárny (pokles na Rx) Záchyt nemocničních pacientů

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší (Verze 3.0 byla uvedena do prodeje od června 2007) 1. Moduly technické funkcionality 1.1. Modul Formuláře Modul formuláře umožňuje tvorbu

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Základy podnikání (ZP) Připravil: Ing. Tomáš Badal. Základy podnikání

Základy podnikání (ZP) Připravil: Ing. Tomáš Badal. Základy podnikání Základy podnikání (ZP) Připravil: Ing. Tomáš Badal Základy podnikání STUDIJNÍ INFORMACE Sylabus Základy podnikání 1. Základní pojmy podnikání, podnikatel, podnik 2. Majetková a kapitálová struktura podniku

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Značka ESSENS v sobě skrývá několik významů a slov. Lze v ní objevit například stejně vyslovované anglické slovo essence, které znamená podstatu,

Značka ESSENS v sobě skrývá několik významů a slov. Lze v ní objevit například stejně vyslovované anglické slovo essence, které znamená podstatu, Značka ESSENS v sobě skrývá několik významů a slov. Lze v ní objevit například stejně vyslovované anglické slovo essence, které znamená podstatu, základ, ale i aromatickou esenci, která se používá při

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

STAŇTE SE FRANCHISANTEM NEBO PRIVATEBROKEREM

STAŇTE SE FRANCHISANTEM NEBO PRIVATEBROKEREM STAŇTE SE FRANCHISANTEM NEBO PRIVATEBROKEREM VERZE 2015 NAŠE MISE JE, SPOLU S VÁMI UMOŽNIT MNOHA LIDEM PROFITOVAT Z NAŠEHO KNOW HOW A POMOCI JIM K VYŠŠÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNI. ČEKALI JSME NA VÁS 1 MILION KLIENTŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26%

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26% TCO - objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku 1 Rozšířené mýty Výběr nejlevnějšího dodavatele je nejvýhodnější Je jedno univerzálně nejvýhodnější auto Je jedna univerzálně výhodná forma financování

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více