MacFab Compact 200 Multi Chamber Paketovací lis. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MacFab Compact 200 Multi Chamber Paketovací lis. Návod k obsluze"

Transkript

1 MacFab Compact 200 Multi Chamber Paketovací lis Návod k obsluze MACFAB Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRELAND Tel.: +353 (0) Fax: +353 (0) Web: Strana 1 z 32

2 Obsah: MacFab Compact 200 Multi Chamber... 1 Paketovací lis... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah:... 2 Doložka o odmítnutí odpovědnosti Podpisová listina pracovníků Informace na typovém štítku Bezpečnost Bezpečnostní upozornění Osobní ochranné prostředky Nebezpečná oblast Všeobecná bezpečnostní varování Povinnosti zákazníka Pokyny pro manipulaci Zvedání Hmotnost Přeprava Pokyny pro instalaci Požadavky na místo Instalace Pokyny pro normální provoz Zavedení vázacího materiálu do lisu ,2 Vložení odpadového materiálu do lisu Paketování Velikost paketu Dokončení a svázání paketu Vyhození paketu Pokyny pro údržbu Denní údržbářské kontroly Měsíční údržbářské kontroly Roční servis nebo servis po 2000 provozních hodinách Odstraňování problémů Emise hluku Informace k životnosti lisu Technické informace Seznam dílů paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber Technické specifikace Detailní výkres Schéma elektrického zapojení Schéma hydraulického okruhu ES Prohlášení o shodě Strana 2 z 32

3 Doložka o odmítnutí odpovědnosti Specifikace a informace, uvedené v tomto návodu, mohou být bez upozornění změněny. Převody z metrické soustavy jsou přibližné, stejně jako převody hmotností. Výrobce / prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost za tento návod nebo za použitelnost návodu pro speciální účely. Výrobce / prodejce nelze činit zodpovědným za chyby v tomto návodu nebo za přímé či nepřímé ztráty vzniklé jako důsledek vydání, prezentace nebo použití tohoto materiálu. Obsah tohoto návodu nesmí být kopírován, rozmnožován nebo překládán, celý nebo v části, bez předchozího povolení. Výrobce / prodejce nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoli nároky na náhrady vyplývající z poranění třetí osoby v důsledku neúmyslného či úmyslného opomenutí bezpečnostních ustanovení, uvedených v tomto návodu. Doba záruky je uvedena na dokladu o prodeji. Na běžná opotřebení nebo rozbití v důsledku nesprávného použití se záruka nevztahuje. Strana 3 z 32

4 1.0 Podpisová listina pracovníků Níže uvedení pracovníci tento návod přečetli a porozuměli mu, přičemž obzvláštní pozornost věnovali oddílu Bezpečnost. Křestní jméno Příjmení Datum Podpis Strana 4 z 32

5 2.0 Informace na typovém štítku Stroj: Vertikální stroj na paketování odpadu Model: Compact 200 Multi Chamber Výrobce: MACFAB Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRELAND Tel.: +353 (0) Fax: +353 (0) Web: Rok výroby: 2009 Výrobní číslo: Kontakt na kompetentní osobu: Strana 5 z 32

6 3.0 Bezpečnost 3.1 Bezpečnostní upozornění Varování! Je nanejvýš důležité, aby veškerý personál ještě před zahájením práce se lisum přečetl tento návod a porozuměl mu. 3.2 Osobní ochranné prostředky Minimální osobní ochranné prostředky (OOP), povinné pro pracovníky, používající tento stroj, jsou tyto: Bezpečnostní obuv Bezpečnostní brýle Ochranné rukavice Zvláštní OOP mohou být nutné podle druhu ve stroji zpracovávaného odpadového materiálu. Případné dotazy k požadavkům na OOP s ohledem na materiál, jenž se má v tomto stroji zpracovávat, konzultujte s bezpečnostním technikem nebo nadřízeným pracovníkem. Při práci na stroji nenoste volné oblečení ani šperky či ozdoby. 3.3 Nebezpečná oblast Nebezpečnou oblast kolem paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber ukazuje obrázek 1. Nebezpečná oblast zasahuje do vzdálenosti 1 m od vnějších hran lisu a hotového paketu. Během provozu lisu Compact 200 Multi Chamber by se měl uvnitř nebezpečné oblasti zdržovat pouze obsluhovatel. Veškerý ostatní personál MUSÍ být mimo nebezpečnou oblast. Při obsluze lisu Compact 200 Multi Chamber a zdržování se v nebezpečné oblasti musí být pracovníci obsluhy ostražití a dávat pozor na veškerá možná nebezpečí jak pro ně, tak pro jiné osoby. Při činnosti funkce vyhazování musí obsluhovatel zůstat stát u ovládacího panelu, za otevřenými dveřmi, aby byl chráněn před vyhazovaným paketem. Všechen ostatní personál musí být během vyhazování paketu mimo nebezpečnou oblast. Strana 6 z 32

7 Obr. 1: Nebezpečná oblast u paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber. Varování! Během provozu lisu Compact 200 Multi Chamber by se měli uvnitř nebezpečné oblasti zdržovat pouze vyškolení obsluhovatelé. Veškerý ostatní personál MUSÍ být mimo nebezpečnou oblast. Během práce na stroji musí pracovník obsluhy zůstat stát u ovládacího panelu a dávat pozor na veškerá možná nebezpečí jak pro něho, tak pro jiné osoby. Při vyhazování paketu musí obsluhovatel zůstat stát u ovládacího panelu, za otevřenými dveřmi, aby byl chráněn před vyhazovaným paketem. Všechen ostatní personál musí být během vyhazování paketu mimo nebezpečnou oblast. Strana 7 z 32

8 3.4 Všeobecná bezpečnostní varování Varování! Se lisum NIKDY nepracujte, vyskytují-li se u něho následující závady a nedostatky: Poškození elektrických kabelů nebo elektrických komponent lisu. Poškození hydraulických hadic Úniky oleje Uvolněné, poškozené nebo chybějící díly Stroj je nestabilní kvůli špatnému povrchu podlahy Nejsou k dispozici správné elektrické zástrčky a zásuvky. Vyskytne-li se jakákoli z výše uvedených závad, vyřaďte stroj ihned z provozu. O problému podejte zprávu svému nadřízenému. Je-li nutná další podpora, kontaktujte obchodního zástupce, který dohodne opravu. Varování! Před zahájením práce na stroji VŽDY zkontrolujte, zda se v paketovací komoře nenacházejí žádné osoby personálu, děti nebo zvířata. Varování! Lisum se NESMÍ lisovat do paketů následující materiály: Noviny v balíkách a lepenka Lepenková jádra (např. uvnitř návinu koberce) Sklo Plechovky s aerosoly Kovy Dřevo Pevné předměty jakéhokoli druhu Pokusy o paketování jakýchkoli těchto předmětů mohou vést k poranění osob a/nebo poškození lisu. Varování! Před zahájením cyklu paketování zkontrolujte, zda je paketovací komora rovnoměrně zaplněna. Jinak může dojít k poškození lisu (deformace tyče válce a lisovací desky). Na toto poškození se NEVZTAHUJE záruka! Strana 8 z 32

9 Pozor! Buďte opatrní při otvírání a zavírání dveří lisu. Dveře otvírejte a zavírejte pomalu, abyste se vyvarovali poranění přimáčknutím a rozmačkáním. Pozor! Buďte opatrní při vkládání odpadového materiálu do lisu. Zvedejte pouze takové množství materiálu, které je pro zvednutí pohodlné, a používejte bezpečné manipulační techniky. Pozor! Při přesouvání lisovací hlavy z jedné komory do druhé VŽDY mějte obě ruce na rukojeti lisovací hlavy. Předejdete tak poraněním prstů nebo rukou. Paketovací stroj Compact 200 Multi Chamber lze kdykoli zastavit stisknutím červeného stoptlačítka, umístěného uprostřed přední části lisu. Stop-tlačítko Obr. 2: Umístění stop-tlačítka na stroji Compact 200 Multi Chamber. 3.7 Povinnosti zákazníka Při instalaci, provozu a údržbě paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber je zákazník zodpovědný za následující záležitosti: Strana 9 z 32

10 Aby byla instalace zástrčky a zásuvky pro napájení elektrickou energií provedena v souladu s EN/ISO nebo s národními normami pro elektrické instalace. Zásuvka pro napájení elektrickou energií musí být dimenzovaná na 16 A a odpovídajícím způsobem chráněná. Aby veškerý provozní personál přečetl návod k obsluze a porozuměl všem aspektům bezpečnosti a provozním postupům. Aby byl návod k obsluze (nebo jeho kopie) pro pracovníky obsluhy kdykoli dostupný. Aby byl elektrický kabel od lisu do zástrčky a zásuvky umístěný v bezpečné poloze, nebyl napnutý a nepředstavoval žádné nebezpečí pro personál. Aby byl paketovací stroj zapojený přímo do hlavního napájení ze sítě, bez použití prodlužovacích vedení. (Použití prodlužovacích vedení může vést k nárůstu napájecího proudu a zapříčinit rozpojení jističe (MCB).) Pokud by bylo nutné zřídit u paketovacího lisu novou zásuvku, pak tuto musí instalovat kvalifikovaný elektrikář. Strana 10 z 32

11 4.0 Pokyny pro manipulaci 4.1 Zvedání Paketovací stroj Compact 200 Multi Chamber je navržen tak, aby jej bylo možné zvedat vidlicovým vysokozdvižným vozíkem. Vidle vozíku se musí zasunout do profilů v přední části lisu viz obr. 3. Nepokoušejte se stroj zvedat, nejsou-li vidle ve správné poloze. Pro zabezpečení vozíku hlavy během zvedání musí být před zahájením zvedání vozík hlavy umístěný nad jednou z paketovacích komor a lisovací hlava musí být úplně snížená do paketovací komory. Vysokozdvižné vozíky smí obsluhovat jen vyškolení řidiči vysokozdvižných vozíků. Hmotnosti strojů viz oddíl 4.2. Obr. 3: Zvedání lisu Compact 200 Multi Chamber Místa pro zvedání vidlemi Varování! Zvedání lisu Compact 200 Multi Chamber se nesmí provádět žádnými jinými prostředky, než uvedenými v tomto návodu. Strana 11 z 32

12 Varování! Pro snížení rizika převrácení musí být lisovací hlava zcela snížená do některé z paketovacích komor a obojí dvířka musí být zavřená pomocí petlic, připevněných před zvedáním. 4.2 Hmotnost Hmotnost lisu Compact 200 Multi Chamber je uvedena v následující tabulce: Model Compact 200 Multi Chamber Hmotnost 1300 kg 4.3 Přeprava Pokyny pro přepravu lisu Compact 200 Multi chamber jsou uvedeny níže: 1. Shora popsaným postupem paketovač zvedněte. 2. Paketovač zvedněte do výšky a umístěte na nákladní auto. Na nákladním autě umístěte paketovač doprostřed. 3. K zajištění paketovače na autě použijte napínací popruh (případně další popruhy). Pro zabránění poškození paketovače popruhem použijte lepenku. Vyložení: Postup zvedání (viz výše) je nutno uplatnit i při vykládání. Strana 12 z 32

13 5.0 Pokyny pro instalaci 5.1 Požadavky na místo Ačkoli může být stroj umístěný venku, doporučujeme jeho umístění uvnitř nebo v zakrytém prostoru. Při výběru místa pro paketovač je nutno vzít v úvahu následující požadavky: 200 Multi Chamber; Stroj vyžaduje pevnou a vodorovnou podlahu. Podlaha musí mít v celé příslušné oblasti dostatečnou nosnost pro hmotnost lisu, jakož i pro vysokozdvižný vozík a pracovníky (viz oddíl 4.2, Tabulka 1 hmotnosti). Kolem lisu musí být dostatečný prostor, aby bylo možné snadné vkládání do lisu, zavádění vázacího materiálu do lisu, jeho prohlídky a údržba, jakož i odběr paketů. Blízkost zdroje elektrické energie pro pohon lisu. Osvětlení v místě postavení lisu musí být v souladu s místními zákonnými předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnost na pracovištích. V místě lisu by mělo být zajištěno přiměřené větrání. Obr. 4: Výkres pro instalaci paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber. Doporučujeme, abyste stroj Compact 200 Multi Chamber umístili někde v rohu, se stěnami u jedné boční strany a podél zadní části lisu. Stroj tak bude nejvíce chráněn před provozem vozidel a vysokozdvižných vozíků. Není-li to možné, pak doporučujeme, aby u zadní části lisu a po jeho stranách byly umístěny ochranné bariéry (např. kovové zábrany), čímž se sníží riziko nárazů od vysokozdvižných vozíků nebo jiných vozidel. Rozměrový výkres vodorovného paketovače je v oddílu Technické informace na konci tohoto návodu. Strana 13 z 32

14 5.2 Instalace Pokud máte místo pro stroj Compact 200 Multi Chamber vybrané, musí se stroj opatrně zvednout do příslušné polohy. Respektujte přitom pokyny, uvedené v oddíle 4. Jakmile bude stroj v dané poloze, vyrovnejte jej v ose zepředu dozadu a v ose od jedné strany ke druhé. Je naprosto nezbytné, aby stroj stál vodorovně a neviklal se v důsledku vad povrchu podlahy. Je možné, že pro úspěšné vyrovnání budete potřebovat vyrovnávací podložky. Pro stroj Compact 200 Multi Chamber je potřebné elektrické napájení 220V/240V, 16 A. Ke zdroji elektrické energie by měl být připojen pomocí zástrčky a zásuvky. Kupující je u dodávky elektrické energie do lisu Compact 200 Multi Chamber zodpovědný za dodržení místních elektrických standardů. Varování! Elektrickou instalaci musí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Strana 14 z 32

15 6.0 Pokyny pro normální provoz VOZÍK LISOVACÍ HLAVY OVLÁDACÍ PRVKY PRO OBSLUHOVATELE DVEŘE V ZAVŘENÉ POLOZE NOSIČ KOTOUČE DVEŘNÍ UZÁVĚR DVEŘE V OTEVŘENÉ POLOZE LISOVACÍ HLAVA VYHAZOVACÍ MECHANISMUS Obr. 5: Hlavní komponenty paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber. 6.1 Zavedení vázacího materiálu do lisu Před vložením odpadového materiálu se musí do lisu zavést bandážovací nebo vázací drát. Tento bandážovací/vázací drát se používá pro svázání kompletního paketu. Postup zavedení je následující: 1. Před zahájením provozu proveďte denní prohlídku lisu. Seznam položek prohlídky je uveden v oddíle Zkontrolujte, zda je lisovací deska ve zcela zvednuté poloze. 3. Vypněte napájecí jednotku. Strana 15 z 32

16 4. Vyjeďte s vozíkem hlavy ven z komory, do níž chcete zavést vázací materiál (viz obr. 6). Obr. 6: Při přesouvání lisovací hlavy z jedné komory do druhé VŽDY mějte obě ruce na rukojeti lisovací hlavy. Předejdete tak poraněním prstů nebo rukou. 5. Otevřete úplně dveře komory, do níž chcete zavést vázací materiál. 6. Prostrčte bandážovací/vázací drát štěrbinami v horní a zadní části lisu do komory. 7. Protáhněte bandážovací/vázací drát komorou, prostrčte jej štěrbinami ve dveřích. Zajistěte bandážovací/vázací drát v upevňovacích bodech ve spodní části dveří (viz obr. 7). 8. Dodanou zaváděcí tyčí zastrčte každý bandážovací/vázací drát dolů do štěrbin a vystrčte je zadní částí komory. 9. Zavřete spodní dveře lisu. Upevňovací body. Obr. 7: Paketovací komora s kompletně zavedeným vázacím materiálem, připravená pro vložení odpadového materiálu. Do lisu je nyní zavedený vázací materiál a stroj je připraven pro vložení odpadového materiálu. Strana 16 z 32

17 6,2 Vložení odpadového materiálu do lisu Po zavedení bandážového/vázacího drátu je stroj připraven k vložení odpadového materiálu. Při zavřených dveřích lisu začněte s vkládáním odpadového materiálu do paketovací komory. Začínáte-li nový paket, umístěte do spodní části komory velký kus lepenky (nebo jiný materiál, který se má paketovat). Tento kus lepenky zachytí všechny bandážovací/vázací dráty, čímž se zajistí pevná základna paketu. Obr. 8: Vkládání odpadového materiálu do paketovače. Zajistěte, aby se odpadový materiál vkládal do lisu rovnoměrně. Jakmile je stroj plný, může se odpadový materiál slisovat a svázat do paketu. Pozor! Buďte opatrní při otvírání a zavírání dveří lisu. Dveře otvírejte a zavírejte pomalu, abyste se vyvarovali poranění přimáčknutím a rozmačkáním. Pozor! Buďte opatrní při vkládání odpadového materiálu do lisu. Zvedejte pouze takové množství materiálu, které je pro zvednutí pohodlné, a používejte bezpečné manipulační techniky. 6.3 Paketování Ke slisování (stlačení) odpadového materiálu se využívá tlaková síla hydraulického beranu. Jakmile je materiál slisovaný, sváže se do kompaktního paketu. Postup paketování je následující: 1. Přesuňte vozík lisovací hlavy do plné paketovací komory. Při přesouvání lisovací hlavy z jedné komory do druhé VŽDY mějte obě ruce na rukojeti vozíku lisovací hlavy. Strana 17 z 32

18 Předejdete tak poraněním prstů nebo rukou. Zajistěte, aby byl ostatní personál mimo nebezpečnou oblast. 2. Lisování zahájíte stisknutím zeleného spouštěcího tlačítka a přesunutím páky pro spuštění lisování do dolní polohy. Stroj zahájí cyklus slisování a až bude cyklus kompletní, automaticky se zastaví. (Lisovací desku lze v této poloze ponechat až do nového plnění lisu.) 3. Pro vrácení lisovací desky do horní polohy stiskněte zelené spouštěcí tlačítko a páku pro spuštění lisování dejte do horní polohy. I když bude stroj v cyklu lisování, automaticky se zastaví, až bude lisovací deska v plně zvednuté poloze. 4. Stroj lze kdykoli zastavit stisknutím červeného stop-tlačítka na ovládacím panelu. 5. Tento proces plnění materiálem a jeho slisování opakujte, dokud slisovaný materiál nedosáhne úrovně štěrbiny Úplný paket (viz obr. 10). Užitečný tip Doporučujeme, aby se materiál, určený k paketování, dával do komory a slisovával průběžně tak, jak vzniká. Urychlí se tím proces paketování a předejde se vytvoření velkého množství materiálu, jenž by se musel paketovat na konci dne. Je-li lisovací zdvih kompletní, doporučujeme, abyste lisovací hlavu ponechali ve spodní poloze, dokud nebudete připraveni komoru znovu plnit. Pomůže se tím k vytvoření kompaktnějšího paketu. 6.4 Velikost paketu Šířka a hloubka paketu je daná rozměry lisu, výška paketu může být různá dle rozhodnutí obsluhovatele. Pokud se lisovací hlava během lisovacího zdvihu zastaví na úrovni štěrbiny Úplný paket, pak bylo dosaženo maximální výšky paketu. Je velmi důležité, aby tato výška nebyla překročena. Zajistí se tím vyhození paketu ze lisu. Štěrbiny Úplný paket Obr. 9: Štěrbiny Úplný paket 6.5 Dokončení a svázání paketu Následující postup uvádí operace dokončení a svázání paketu: Strana 18 z 32

19 1. Zvedněte lisovací hlavu do horní polohy. Je důležité, aby byl vršek paketu zakrytý dostatečně širokým kusem materiálu kvůli zachycení všech bandážovacích/vázacích drátů a udržení celistvosti paketu. 2. Při vypnutém stroji protáhněte zaváděcí tyčí bandážovací/vázací dráty zadními štěrbinami, přes vršek paketu a ven z čela lisu. 3. Zařízněte všechny bandážovací/vázací dráty na takovou délku, která bude dostatečná k tomu, aby dosáhly k drátu, zajištěnému v upevňovacích bodech ve spodní části dveří. Protáhněte bandážovací/vázací dráty dírou v horním okraji dveří a štěrbinami je vytáhněte ven. 4. Nadbytečný bandážovací/vázací drát naviňte nazpět na nahoře nasazené kotouče. V komoře ponechte jen tolik, kolik je třeba pro usnadnění nového zavedení. 5. Zavřete dveře a spusťte cyklus slisování. 6. Až bude hlava ve spodní poloze, zastavte stroj. Stisknutím červeného stop-tlačítka stroj vypněte. Z bezpečnostních důvodů musí být páka pro spuštění lisování ponechána ve spodní poloze. Při vázání paketu musí lisovací hlava ZŮSTAT DOLE. Obr. 10: Svázání paketu. 7. Všechny bandážovací/vázací dráty svažte, čímž paket zkompletujete. Za tím účelem nejdřív odstraňte spodní bandážovací/vázací dráty z upevňovacích bodů na dveřích a táhněte, abyste eliminovali jakýkoli průvěs. Potom každý bandážovací/vázací drát svažte s odpovídajícím drátem, jdoucím přes vršek paketu. 6.6 Vyhození paketu Vyhození paketu zahrnuje následující kroky: Varování! Po celou dobu cyklu vyhození musí obsluhovatel stát vedle úplně otevřených dveří paketovače. Všechen ostatní personál musí být při vyhazování paketu mimo nebezpečnou oblast. Během vyhazování paketu musí obsluhovatel stát vedle Strana úplně 19 z 32 otevřených dveří paketovače.

20 Před vyhozením umístěte před paketovač paletu. Obr. 11: Správná poloha obsluhovatele během vyhození paketu 1. Zvedněte lisovací hlavu až do horní polohy 2. S oběma rukama na rukojeti vozíku lisovací hlavy přejeďte s lisovací hlavou nad protilehlou lisovací komoru. 3. Úplně otevřete dveře komory, z níž se má vyhodit paket, a před komoru umístěte paletu. Řídicí systém lisu nedovolí paket vyhodit bez splnění následujících podmínek: (a) Dveře paketovací komory jsou úplně otevřené a v kontaktu s ventilem dveří, (c) Lisovací deska je v horní poloze a v kontaktu s bezpečnostním spínačem. 4. Při činnosti funkce vyhazování musí obsluhovatel zůstat stát u ovládacího panelu, za otevřenými dveřmi, aby byl chráněn před vyhazovaným paketem. Všechen ostatní personál musí být během vyhazování paketu mimo nebezpečnou oblast. 5. Stiskněte zelené spouštěcí tlačítko a stlačte vyhazovací páku. Pokud vyhazovací páku uvolníte, proces vyhození se okamžitě zastaví. 6. Jakmile bude paket vyhozený, vraťte mechanismus vyhazovače do jeho výchozí polohy. 7. Zavřete dveře paketovací komory a opakujte zavedení vázacího materiálu. Obr. 12: Vyhození paketu. Strana 20 z 32

21 Varování! Pakety váží přibližně 200 kg. Nepokoušejte se zvedat paket rukama. Strana 21 z 32

22 7.0 Pokyny pro údržbu Varování! Před zahájením jakékoli údržby nebo seřizování MUSÍ být stroj odpojený od elektrické sítě (vytažená zástrčka). Varování! Práce na elektrické instalaci MUSÍ provádět jen kvalifikovaný elektrikář nebo elektrotechnik. VOZÍK LISOVACÍ HLAVY DVEŘE V ZAVŘENÉ POLOZE OVLÁDACÍ PRVKY PRO OBSLUHOVATELE NOSIČ KOTOUČŮ DVEŘNÍ UZÁVĚR DVEŘE V OTEVŘENÉ POLOZE DVEŘE V ZAVŘENÉ POLOZE VYHAZOVACÍ MECHANISMUS Obr. 7: Hlavní komponenty paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber. Strana 22 z 32

23 7.1 Denní údržbářské kontroly Musí je provádět pracovník obsluhy lisu. Před zahájením provozu lisu proveďte následující údržbářské kontroly: 1. Všeobecná prohlídka: Prohlédněte stroj z hlediska nadměrného opotřebení. Toto proveďte formou obchůzky kolem lisu, stroj prohlédněte ze všech stran, rovněž otevřete dvířka a prohlédněte vnitřek paketovací komory. Shledáte-li, že jsou některé části lisu uvolněné, poškozené nebo že chybí, nezahajujte provoz. Odpojte stroj od sítě a závady nahlaste svému nadřízenému a vedoucímu údržby. Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte obchodního zástupce, od něhož jste stroj koupili. 2. Kontrola úniku oleje: Pokud při všeobecné prohlídce zjistíte průkazný únik oleje, nezahajujte provoz lisu. Odpojte stroj od sítě a únik nahlaste svému nadřízenému a vedoucímu údržby. Zjistěte původ úniku oleje. Pokud olej uniká z uvolněného hydraulického fitinku, fitink příslušným klíčem utáhněte. Jestliže olej uniká z poškozené hydraulické komponenty, požádejte o další pomoc obchodního zástupce, od něhož jste stroj koupili. 3. Udržujte stroj v čistotě: Před zahájením provozu odstraňte všechny zbytky z vnitřku a z okolí lisu. 7.2 Měsíční údržbářské kontroly Musí provádět technik údržby. Následující kontroly a údržbářské práce by měl každý měsíc provádět technik údržby: 1. Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje v nádrži v zadní části lisu. Není-li hladina oleje na měrce mezi středem a horní hodnotou, doplňte olej do nádrže, aby bylo této úrovně dosaženo. 2. Prohlédněte dveřní závěsy. V případě potřeby závěsy namažte mazacím tukem. 3. Příslušnými klíči a jinými nástroji zkontrolujte, zda jsou matice a šrouby mezi lisovací deskou a hydraulickým beranem utažené. 4. Zkontrolujte, zda obojí dveře dobře spínají své vlastní pojistné ventily a bezpečnostní spínače. V případě potřeby šrouby seřiďte. 5. Prohlédněte elektrické kabely a hydraulické hadice, nejsou-li na nich známky poškození nebo opotřebení. V případě zjištění poškození kabel/hadici vyměňte. Ohledně náhradních dílů kontaktujte obchodního zástupce nebo přímo firmu MacFab. 7.3 Roční servis nebo servis po 2000 provozních hodinách Doporučujeme, aby obchodní zástupce jednou ročně provedl úplný servis. Tento servis zahrnuje zevrubnou prohlídku všech dílů lisu a výměnu hydraulického oleje. (Podrobnosti o požadované jakosti a množství oleje najdete v technických specifikacích.) 7.4 Odstraňování problémů Porucha Stroj nepracuje (při zapnutí se nezapne). Možná příčina 1. Stroj není připojený k síti. 2. Přepálená tavná pojistka v zástrčce (kde je to relevantní). 3. Rozpojený jistič v zásuvce nebo Strana 23 z 32

24 v distribučním rozvaděči budovy. Stroj pracuje s pomalým pohybem hlavy a s nižší lisovací silou. Hotový paket má jednu stranu vyšší než druhou. 1. Nízká hladina hydraulického oleje 2. Ucpaný filtr hydraulického oleje 3. Úniky v hydraulickém systému 1. Před svázáním všech vázacích drátů/pásků nebyly eliminovány všechny průvěsy. 2. Rozvázaný uzel na jednom či několika vázacích drátech/páscích. 3. Odpadový materiál nebyl do paketovací komory podáván rovnoměrně. Strana 24 z 32

25 8.0 Emise hluku V následující tabulce jsou uvedené hodnoty emisí hluku v některých místech v okolí lisu Compact 200 Multi Chamber. Místo Ovládací panel Zadní část lisu Boční strany lisu Hladina zvuku [decibely] 74 db 78 db 72 db Hladiny hluku byly určeny zkouškami na identických strojích. Měření byla provedena ve vzdálenosti 1 m od povrchu lisu, na všech stranách. Maximální zaznamenaný hluk je uveden v tabulce nahoře. Strana 25 z 32

26 9.0 Informace k životnosti lisu Paketovací lis Compact 200 Multi Chamber je zhotoven převážně z oceli. Ostatní standardní technické materiály, použité v konstrukci paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber, obsahují měděné dráty, elektrické spínače, pryž, nylon a hydraulický olej. Jestliže paketovací lis Compact 200 Multi Chamber dosáhne konce své životnosti, měly by být pro jeho bezpečnou a ekologicky šetrnou likvidaci dodrženy následující pokyny: 1. Vypusťte ze lisu hydraulický olej. Tento olej shromážděte do kontejneru a předejte k likvidaci místnímu recyklačnímu středisku. 2. Rozeberte stroj a komponenty roztřiďte podle materiálů. 3. Ocelové komponenty mají hodnotu šrotu a lze je prodat obchodníkům se starým železem. 4. Všechny měděné dráty, elektrické komponenty, pryž a nylon by měly být předány k likvidaci do místního recyklačního střediska. Strana 26 z 32

27 10.0 Technické informace 10.1 Seznam dílů paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber Díl č. Počet pro Popis jeden stroj BAL Berany paketovače Dveřní uzávěry RHS BAL Ruční uvolňovací kolečko Desky vyhazovače Tele ZCKM9H29 1 Koncový spínač BAL Panel Start/Stop BAL Pojistný ventil BAL Pákový ventil BAL Jednotka čerpadla 2.2 kw Strana 27 z 32

28 GEN Berany vyhazovače 10.2 Technické specifikace Rozměry paketovače: Výška Šířka Hloubka Hmotnost Elektrické napájení Motor Lisovací síla 2,471 m 3,056 m 1,105 m kg 16 A, V, jedna fáze 2.2 kw Až 15 tun Rozměry otvoru pro vkládání materiálu: Hloubka Šířka 0,8 m 1,1 m Rozměry paketu: Hloubka Šířka Výška Hmotnost paketu Doba cyklu 0,8 m 1,1 m 0,8 m 200 kg (závisí na druhu materiálu) 34 sekundy Strana 28 z 32

29 10.3 Detailní výkres Colm's dwgs End Elevation H:\users\Design\DRAWINGS_2002\Balers\150 Baler\Twin 200\Colm's dwgs.iam Elevation 3056 Plan View Strana 29 z 32

30 10.4 Schéma elektrického zapojení Strana 30 z 32

31 10.5 Schéma hydraulického okruhu Strana 31 z 32

32 11.0 ES Prohlášení o shodě (v souladu s Přílohou IIA Směrnice pro strojní zařízení 98/37/ES) My, společnost. se sídlem Carrickmacross, Co. Monaghan, Irsko Prohlašujeme, že strojní zařízení Výrobce: MacFab Model: Compact 200 Multi Chamber Rok výroby: Výrobní číslo: bylo vyrobeno s využitím následujících transponovaných harmonizovaných evropských norem a technických specifikací: EN 1050 EN EN EN EN 953 EN 954 Bezpečnost strojních zařízení. Zásady pro posouzení rizik Bezpečnost strojních zařízení. Základní názvosloví a metodika Bezpečnost strojních zařízení. Technické principy Bezpečnost strojních zařízení. Elektrické příslušenství strojů. Všeobecné požadavky Všeobecné požadavky na návrh a konstrukci pevných a odnímatelných ochranných zařízení Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečnostní komponenty ovládacích systémů. Všeobecné zásady pro navrhování. a je ve shodě se směrnicemi: Směrnice 98/37/ES Strojní zařízení. Směrnice 73/23/EEC Nízká napětí. Směrnice 89/336/EEC Elektromagnetická kompatibilita. Podepsáno v: Mac-Fab Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, Irsko. Jméno: Funkce:...Eugene Mc Mahon generální ředitel... Strana 32 z 32

Paketovací lisy Compact 450/550 HD. Návod k obsluze

Paketovací lisy Compact 450/550 HD. Návod k obsluze Paketovací lisy Compact 450/550 HD Návod k obsluze Výrobce:, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRELAND Tel.: +353 (0)42 966 7193 Fax: +353 (0)42 966 7846 E-mail: sales@macfab.com Web: www.macfab.com Strana

Více

Paketovací lisy MACFAB 40, 60 & 75. Návod k obsluze

Paketovací lisy MACFAB 40, 60 & 75. Návod k obsluze Paketovací lisy MACFAB 40, 60 & 75 Návod k obsluze Výrobce:, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRSKO Tel.: +353 (0)42 966 7193 Fax: +353 (0)42 966 7846 E-mail: sales@macfab.com Web: www.macfab.com Strana 1

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali nůžkový paletový vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosím, přečtěte

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2OG. www.elit.cz

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2OG. www.elit.cz NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2OG www.elit.cz Copyright vyhrazen! Bez písemného souhlasu Launch Shanghai Machinery Co, Ltd (dále jen Launch ) není společnosti nebo jednotlivci povoleno kopírovat

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k obsluze pro vysokozdvižné vozíky SDJ 1000 zdvih / 1,2m / 1,6m / 2,5m/3m

Návod k obsluze pro vysokozdvižné vozíky SDJ 1000 zdvih / 1,2m / 1,6m / 2,5m/3m Návod k obsluze pro vysokozdvižné vozíky SDJ 1000 zdvih / 1,2m / 1,6m / 2,5m/3m CZ Pro vlastní bezpečnost si před zprovozněním vysokozdvižného vozíku pečlivě přečtěte tento návod k obsluze! Je velmi důležité,

Více

ZÁVĚSNÉ RAMENO UNIVERZÁLNÍ NA VIDLICI

ZÁVĚSNÉ RAMENO UNIVERZÁLNÍ NA VIDLICI NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ PROVOZNÍ POKYNY ZÁVĚSNÉ RAMENO UNIVERZÁLNÍ NA VIDLICI Typ ZRUV Q/L 445M26 NP 1 Vydání 3 (08.04.2010) VŠEOBECNĚ ÚVODNÍ INFORMACE V tomto Návodu k používání jsou uvedena základní bezpečnostní

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali vysokozdvižný vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosíme, přečtěte

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE

OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍ POKYNY OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE Typ: OPVN 250/LxB, 380F02 NP 1 Rev.05 (25.01.2010) VŠEOBECNĚ ÚVODNÍ INFORMACE V tomto Návodu k používání jsou uvedena základní bezpečnostní

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Ruční paletový vozík WF Návod k obsluze. Původní pokyny

Ruční paletový vozík WF Návod k obsluze. Původní pokyny Ruční paletový vozík WF Návod k obsluze Původní pokyny EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Ruční paletový vozík Označení typu /Obchodní značka

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Skartovací stroj C103-D

Skartovací stroj C103-D Skartovací stroj ATTAC C103-D Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC C130-D. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů jsou vhodné do malých

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele 1 3 a b c d e f g h click! Příručka pro uživatele 4 i j k l m > 25 cm 2 5 Výška postavy 40-75 cm Max. váha 13 kg. Věk 0-12 m UN regulation no. R129 i-size 8 9 Děkujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Invalidní vozík J.O.B.

Invalidní vozík J.O.B. Invalidní vozík J.O.B. CENTROPROJEKT a.s. NÁVOD K POUŽITÍ... C PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FAKSIMILIE NEATECH S.R.L. s oficiálním sídlem ve Via Ponte di Tappia č. 47, Neapol- Itálie a ředitelstvím ve Via A.Festa

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

MTS Criterion řada 40 Manual Title

MTS Criterion řada 40 Manual Title MTS Criterion řada 40 Manual Title Pokyny pro zvedání Additional a přesunování Information be certain. 100-238-316 A Informace o autorských právech Informace o ochranné značce Vlastnické informace Validace

Více