MacFab Compact 200 Multi Chamber Paketovací lis. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MacFab Compact 200 Multi Chamber Paketovací lis. Návod k obsluze"

Transkript

1 MacFab Compact 200 Multi Chamber Paketovací lis Návod k obsluze MACFAB Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRELAND Tel.: +353 (0) Fax: +353 (0) Web: Strana 1 z 32

2 Obsah: MacFab Compact 200 Multi Chamber... 1 Paketovací lis... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah:... 2 Doložka o odmítnutí odpovědnosti Podpisová listina pracovníků Informace na typovém štítku Bezpečnost Bezpečnostní upozornění Osobní ochranné prostředky Nebezpečná oblast Všeobecná bezpečnostní varování Povinnosti zákazníka Pokyny pro manipulaci Zvedání Hmotnost Přeprava Pokyny pro instalaci Požadavky na místo Instalace Pokyny pro normální provoz Zavedení vázacího materiálu do lisu ,2 Vložení odpadového materiálu do lisu Paketování Velikost paketu Dokončení a svázání paketu Vyhození paketu Pokyny pro údržbu Denní údržbářské kontroly Měsíční údržbářské kontroly Roční servis nebo servis po 2000 provozních hodinách Odstraňování problémů Emise hluku Informace k životnosti lisu Technické informace Seznam dílů paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber Technické specifikace Detailní výkres Schéma elektrického zapojení Schéma hydraulického okruhu ES Prohlášení o shodě Strana 2 z 32

3 Doložka o odmítnutí odpovědnosti Specifikace a informace, uvedené v tomto návodu, mohou být bez upozornění změněny. Převody z metrické soustavy jsou přibližné, stejně jako převody hmotností. Výrobce / prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost za tento návod nebo za použitelnost návodu pro speciální účely. Výrobce / prodejce nelze činit zodpovědným za chyby v tomto návodu nebo za přímé či nepřímé ztráty vzniklé jako důsledek vydání, prezentace nebo použití tohoto materiálu. Obsah tohoto návodu nesmí být kopírován, rozmnožován nebo překládán, celý nebo v části, bez předchozího povolení. Výrobce / prodejce nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoli nároky na náhrady vyplývající z poranění třetí osoby v důsledku neúmyslného či úmyslného opomenutí bezpečnostních ustanovení, uvedených v tomto návodu. Doba záruky je uvedena na dokladu o prodeji. Na běžná opotřebení nebo rozbití v důsledku nesprávného použití se záruka nevztahuje. Strana 3 z 32

4 1.0 Podpisová listina pracovníků Níže uvedení pracovníci tento návod přečetli a porozuměli mu, přičemž obzvláštní pozornost věnovali oddílu Bezpečnost. Křestní jméno Příjmení Datum Podpis Strana 4 z 32

5 2.0 Informace na typovém štítku Stroj: Vertikální stroj na paketování odpadu Model: Compact 200 Multi Chamber Výrobce: MACFAB Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRELAND Tel.: +353 (0) Fax: +353 (0) Web: Rok výroby: 2009 Výrobní číslo: Kontakt na kompetentní osobu: Strana 5 z 32

6 3.0 Bezpečnost 3.1 Bezpečnostní upozornění Varování! Je nanejvýš důležité, aby veškerý personál ještě před zahájením práce se lisum přečetl tento návod a porozuměl mu. 3.2 Osobní ochranné prostředky Minimální osobní ochranné prostředky (OOP), povinné pro pracovníky, používající tento stroj, jsou tyto: Bezpečnostní obuv Bezpečnostní brýle Ochranné rukavice Zvláštní OOP mohou být nutné podle druhu ve stroji zpracovávaného odpadového materiálu. Případné dotazy k požadavkům na OOP s ohledem na materiál, jenž se má v tomto stroji zpracovávat, konzultujte s bezpečnostním technikem nebo nadřízeným pracovníkem. Při práci na stroji nenoste volné oblečení ani šperky či ozdoby. 3.3 Nebezpečná oblast Nebezpečnou oblast kolem paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber ukazuje obrázek 1. Nebezpečná oblast zasahuje do vzdálenosti 1 m od vnějších hran lisu a hotového paketu. Během provozu lisu Compact 200 Multi Chamber by se měl uvnitř nebezpečné oblasti zdržovat pouze obsluhovatel. Veškerý ostatní personál MUSÍ být mimo nebezpečnou oblast. Při obsluze lisu Compact 200 Multi Chamber a zdržování se v nebezpečné oblasti musí být pracovníci obsluhy ostražití a dávat pozor na veškerá možná nebezpečí jak pro ně, tak pro jiné osoby. Při činnosti funkce vyhazování musí obsluhovatel zůstat stát u ovládacího panelu, za otevřenými dveřmi, aby byl chráněn před vyhazovaným paketem. Všechen ostatní personál musí být během vyhazování paketu mimo nebezpečnou oblast. Strana 6 z 32

7 Obr. 1: Nebezpečná oblast u paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber. Varování! Během provozu lisu Compact 200 Multi Chamber by se měli uvnitř nebezpečné oblasti zdržovat pouze vyškolení obsluhovatelé. Veškerý ostatní personál MUSÍ být mimo nebezpečnou oblast. Během práce na stroji musí pracovník obsluhy zůstat stát u ovládacího panelu a dávat pozor na veškerá možná nebezpečí jak pro něho, tak pro jiné osoby. Při vyhazování paketu musí obsluhovatel zůstat stát u ovládacího panelu, za otevřenými dveřmi, aby byl chráněn před vyhazovaným paketem. Všechen ostatní personál musí být během vyhazování paketu mimo nebezpečnou oblast. Strana 7 z 32

8 3.4 Všeobecná bezpečnostní varování Varování! Se lisum NIKDY nepracujte, vyskytují-li se u něho následující závady a nedostatky: Poškození elektrických kabelů nebo elektrických komponent lisu. Poškození hydraulických hadic Úniky oleje Uvolněné, poškozené nebo chybějící díly Stroj je nestabilní kvůli špatnému povrchu podlahy Nejsou k dispozici správné elektrické zástrčky a zásuvky. Vyskytne-li se jakákoli z výše uvedených závad, vyřaďte stroj ihned z provozu. O problému podejte zprávu svému nadřízenému. Je-li nutná další podpora, kontaktujte obchodního zástupce, který dohodne opravu. Varování! Před zahájením práce na stroji VŽDY zkontrolujte, zda se v paketovací komoře nenacházejí žádné osoby personálu, děti nebo zvířata. Varování! Lisum se NESMÍ lisovat do paketů následující materiály: Noviny v balíkách a lepenka Lepenková jádra (např. uvnitř návinu koberce) Sklo Plechovky s aerosoly Kovy Dřevo Pevné předměty jakéhokoli druhu Pokusy o paketování jakýchkoli těchto předmětů mohou vést k poranění osob a/nebo poškození lisu. Varování! Před zahájením cyklu paketování zkontrolujte, zda je paketovací komora rovnoměrně zaplněna. Jinak může dojít k poškození lisu (deformace tyče válce a lisovací desky). Na toto poškození se NEVZTAHUJE záruka! Strana 8 z 32

9 Pozor! Buďte opatrní při otvírání a zavírání dveří lisu. Dveře otvírejte a zavírejte pomalu, abyste se vyvarovali poranění přimáčknutím a rozmačkáním. Pozor! Buďte opatrní při vkládání odpadového materiálu do lisu. Zvedejte pouze takové množství materiálu, které je pro zvednutí pohodlné, a používejte bezpečné manipulační techniky. Pozor! Při přesouvání lisovací hlavy z jedné komory do druhé VŽDY mějte obě ruce na rukojeti lisovací hlavy. Předejdete tak poraněním prstů nebo rukou. Paketovací stroj Compact 200 Multi Chamber lze kdykoli zastavit stisknutím červeného stoptlačítka, umístěného uprostřed přední části lisu. Stop-tlačítko Obr. 2: Umístění stop-tlačítka na stroji Compact 200 Multi Chamber. 3.7 Povinnosti zákazníka Při instalaci, provozu a údržbě paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber je zákazník zodpovědný za následující záležitosti: Strana 9 z 32

10 Aby byla instalace zástrčky a zásuvky pro napájení elektrickou energií provedena v souladu s EN/ISO nebo s národními normami pro elektrické instalace. Zásuvka pro napájení elektrickou energií musí být dimenzovaná na 16 A a odpovídajícím způsobem chráněná. Aby veškerý provozní personál přečetl návod k obsluze a porozuměl všem aspektům bezpečnosti a provozním postupům. Aby byl návod k obsluze (nebo jeho kopie) pro pracovníky obsluhy kdykoli dostupný. Aby byl elektrický kabel od lisu do zástrčky a zásuvky umístěný v bezpečné poloze, nebyl napnutý a nepředstavoval žádné nebezpečí pro personál. Aby byl paketovací stroj zapojený přímo do hlavního napájení ze sítě, bez použití prodlužovacích vedení. (Použití prodlužovacích vedení může vést k nárůstu napájecího proudu a zapříčinit rozpojení jističe (MCB).) Pokud by bylo nutné zřídit u paketovacího lisu novou zásuvku, pak tuto musí instalovat kvalifikovaný elektrikář. Strana 10 z 32

11 4.0 Pokyny pro manipulaci 4.1 Zvedání Paketovací stroj Compact 200 Multi Chamber je navržen tak, aby jej bylo možné zvedat vidlicovým vysokozdvižným vozíkem. Vidle vozíku se musí zasunout do profilů v přední části lisu viz obr. 3. Nepokoušejte se stroj zvedat, nejsou-li vidle ve správné poloze. Pro zabezpečení vozíku hlavy během zvedání musí být před zahájením zvedání vozík hlavy umístěný nad jednou z paketovacích komor a lisovací hlava musí být úplně snížená do paketovací komory. Vysokozdvižné vozíky smí obsluhovat jen vyškolení řidiči vysokozdvižných vozíků. Hmotnosti strojů viz oddíl 4.2. Obr. 3: Zvedání lisu Compact 200 Multi Chamber Místa pro zvedání vidlemi Varování! Zvedání lisu Compact 200 Multi Chamber se nesmí provádět žádnými jinými prostředky, než uvedenými v tomto návodu. Strana 11 z 32

12 Varování! Pro snížení rizika převrácení musí být lisovací hlava zcela snížená do některé z paketovacích komor a obojí dvířka musí být zavřená pomocí petlic, připevněných před zvedáním. 4.2 Hmotnost Hmotnost lisu Compact 200 Multi Chamber je uvedena v následující tabulce: Model Compact 200 Multi Chamber Hmotnost 1300 kg 4.3 Přeprava Pokyny pro přepravu lisu Compact 200 Multi chamber jsou uvedeny níže: 1. Shora popsaným postupem paketovač zvedněte. 2. Paketovač zvedněte do výšky a umístěte na nákladní auto. Na nákladním autě umístěte paketovač doprostřed. 3. K zajištění paketovače na autě použijte napínací popruh (případně další popruhy). Pro zabránění poškození paketovače popruhem použijte lepenku. Vyložení: Postup zvedání (viz výše) je nutno uplatnit i při vykládání. Strana 12 z 32

13 5.0 Pokyny pro instalaci 5.1 Požadavky na místo Ačkoli může být stroj umístěný venku, doporučujeme jeho umístění uvnitř nebo v zakrytém prostoru. Při výběru místa pro paketovač je nutno vzít v úvahu následující požadavky: 200 Multi Chamber; Stroj vyžaduje pevnou a vodorovnou podlahu. Podlaha musí mít v celé příslušné oblasti dostatečnou nosnost pro hmotnost lisu, jakož i pro vysokozdvižný vozík a pracovníky (viz oddíl 4.2, Tabulka 1 hmotnosti). Kolem lisu musí být dostatečný prostor, aby bylo možné snadné vkládání do lisu, zavádění vázacího materiálu do lisu, jeho prohlídky a údržba, jakož i odběr paketů. Blízkost zdroje elektrické energie pro pohon lisu. Osvětlení v místě postavení lisu musí být v souladu s místními zákonnými předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnost na pracovištích. V místě lisu by mělo být zajištěno přiměřené větrání. Obr. 4: Výkres pro instalaci paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber. Doporučujeme, abyste stroj Compact 200 Multi Chamber umístili někde v rohu, se stěnami u jedné boční strany a podél zadní části lisu. Stroj tak bude nejvíce chráněn před provozem vozidel a vysokozdvižných vozíků. Není-li to možné, pak doporučujeme, aby u zadní části lisu a po jeho stranách byly umístěny ochranné bariéry (např. kovové zábrany), čímž se sníží riziko nárazů od vysokozdvižných vozíků nebo jiných vozidel. Rozměrový výkres vodorovného paketovače je v oddílu Technické informace na konci tohoto návodu. Strana 13 z 32

14 5.2 Instalace Pokud máte místo pro stroj Compact 200 Multi Chamber vybrané, musí se stroj opatrně zvednout do příslušné polohy. Respektujte přitom pokyny, uvedené v oddíle 4. Jakmile bude stroj v dané poloze, vyrovnejte jej v ose zepředu dozadu a v ose od jedné strany ke druhé. Je naprosto nezbytné, aby stroj stál vodorovně a neviklal se v důsledku vad povrchu podlahy. Je možné, že pro úspěšné vyrovnání budete potřebovat vyrovnávací podložky. Pro stroj Compact 200 Multi Chamber je potřebné elektrické napájení 220V/240V, 16 A. Ke zdroji elektrické energie by měl být připojen pomocí zástrčky a zásuvky. Kupující je u dodávky elektrické energie do lisu Compact 200 Multi Chamber zodpovědný za dodržení místních elektrických standardů. Varování! Elektrickou instalaci musí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Strana 14 z 32

15 6.0 Pokyny pro normální provoz VOZÍK LISOVACÍ HLAVY OVLÁDACÍ PRVKY PRO OBSLUHOVATELE DVEŘE V ZAVŘENÉ POLOZE NOSIČ KOTOUČE DVEŘNÍ UZÁVĚR DVEŘE V OTEVŘENÉ POLOZE LISOVACÍ HLAVA VYHAZOVACÍ MECHANISMUS Obr. 5: Hlavní komponenty paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber. 6.1 Zavedení vázacího materiálu do lisu Před vložením odpadového materiálu se musí do lisu zavést bandážovací nebo vázací drát. Tento bandážovací/vázací drát se používá pro svázání kompletního paketu. Postup zavedení je následující: 1. Před zahájením provozu proveďte denní prohlídku lisu. Seznam položek prohlídky je uveden v oddíle Zkontrolujte, zda je lisovací deska ve zcela zvednuté poloze. 3. Vypněte napájecí jednotku. Strana 15 z 32

16 4. Vyjeďte s vozíkem hlavy ven z komory, do níž chcete zavést vázací materiál (viz obr. 6). Obr. 6: Při přesouvání lisovací hlavy z jedné komory do druhé VŽDY mějte obě ruce na rukojeti lisovací hlavy. Předejdete tak poraněním prstů nebo rukou. 5. Otevřete úplně dveře komory, do níž chcete zavést vázací materiál. 6. Prostrčte bandážovací/vázací drát štěrbinami v horní a zadní části lisu do komory. 7. Protáhněte bandážovací/vázací drát komorou, prostrčte jej štěrbinami ve dveřích. Zajistěte bandážovací/vázací drát v upevňovacích bodech ve spodní části dveří (viz obr. 7). 8. Dodanou zaváděcí tyčí zastrčte každý bandážovací/vázací drát dolů do štěrbin a vystrčte je zadní částí komory. 9. Zavřete spodní dveře lisu. Upevňovací body. Obr. 7: Paketovací komora s kompletně zavedeným vázacím materiálem, připravená pro vložení odpadového materiálu. Do lisu je nyní zavedený vázací materiál a stroj je připraven pro vložení odpadového materiálu. Strana 16 z 32

17 6,2 Vložení odpadového materiálu do lisu Po zavedení bandážového/vázacího drátu je stroj připraven k vložení odpadového materiálu. Při zavřených dveřích lisu začněte s vkládáním odpadového materiálu do paketovací komory. Začínáte-li nový paket, umístěte do spodní části komory velký kus lepenky (nebo jiný materiál, který se má paketovat). Tento kus lepenky zachytí všechny bandážovací/vázací dráty, čímž se zajistí pevná základna paketu. Obr. 8: Vkládání odpadového materiálu do paketovače. Zajistěte, aby se odpadový materiál vkládal do lisu rovnoměrně. Jakmile je stroj plný, může se odpadový materiál slisovat a svázat do paketu. Pozor! Buďte opatrní při otvírání a zavírání dveří lisu. Dveře otvírejte a zavírejte pomalu, abyste se vyvarovali poranění přimáčknutím a rozmačkáním. Pozor! Buďte opatrní při vkládání odpadového materiálu do lisu. Zvedejte pouze takové množství materiálu, které je pro zvednutí pohodlné, a používejte bezpečné manipulační techniky. 6.3 Paketování Ke slisování (stlačení) odpadového materiálu se využívá tlaková síla hydraulického beranu. Jakmile je materiál slisovaný, sváže se do kompaktního paketu. Postup paketování je následující: 1. Přesuňte vozík lisovací hlavy do plné paketovací komory. Při přesouvání lisovací hlavy z jedné komory do druhé VŽDY mějte obě ruce na rukojeti vozíku lisovací hlavy. Strana 17 z 32

18 Předejdete tak poraněním prstů nebo rukou. Zajistěte, aby byl ostatní personál mimo nebezpečnou oblast. 2. Lisování zahájíte stisknutím zeleného spouštěcího tlačítka a přesunutím páky pro spuštění lisování do dolní polohy. Stroj zahájí cyklus slisování a až bude cyklus kompletní, automaticky se zastaví. (Lisovací desku lze v této poloze ponechat až do nového plnění lisu.) 3. Pro vrácení lisovací desky do horní polohy stiskněte zelené spouštěcí tlačítko a páku pro spuštění lisování dejte do horní polohy. I když bude stroj v cyklu lisování, automaticky se zastaví, až bude lisovací deska v plně zvednuté poloze. 4. Stroj lze kdykoli zastavit stisknutím červeného stop-tlačítka na ovládacím panelu. 5. Tento proces plnění materiálem a jeho slisování opakujte, dokud slisovaný materiál nedosáhne úrovně štěrbiny Úplný paket (viz obr. 10). Užitečný tip Doporučujeme, aby se materiál, určený k paketování, dával do komory a slisovával průběžně tak, jak vzniká. Urychlí se tím proces paketování a předejde se vytvoření velkého množství materiálu, jenž by se musel paketovat na konci dne. Je-li lisovací zdvih kompletní, doporučujeme, abyste lisovací hlavu ponechali ve spodní poloze, dokud nebudete připraveni komoru znovu plnit. Pomůže se tím k vytvoření kompaktnějšího paketu. 6.4 Velikost paketu Šířka a hloubka paketu je daná rozměry lisu, výška paketu může být různá dle rozhodnutí obsluhovatele. Pokud se lisovací hlava během lisovacího zdvihu zastaví na úrovni štěrbiny Úplný paket, pak bylo dosaženo maximální výšky paketu. Je velmi důležité, aby tato výška nebyla překročena. Zajistí se tím vyhození paketu ze lisu. Štěrbiny Úplný paket Obr. 9: Štěrbiny Úplný paket 6.5 Dokončení a svázání paketu Následující postup uvádí operace dokončení a svázání paketu: Strana 18 z 32

19 1. Zvedněte lisovací hlavu do horní polohy. Je důležité, aby byl vršek paketu zakrytý dostatečně širokým kusem materiálu kvůli zachycení všech bandážovacích/vázacích drátů a udržení celistvosti paketu. 2. Při vypnutém stroji protáhněte zaváděcí tyčí bandážovací/vázací dráty zadními štěrbinami, přes vršek paketu a ven z čela lisu. 3. Zařízněte všechny bandážovací/vázací dráty na takovou délku, která bude dostatečná k tomu, aby dosáhly k drátu, zajištěnému v upevňovacích bodech ve spodní části dveří. Protáhněte bandážovací/vázací dráty dírou v horním okraji dveří a štěrbinami je vytáhněte ven. 4. Nadbytečný bandážovací/vázací drát naviňte nazpět na nahoře nasazené kotouče. V komoře ponechte jen tolik, kolik je třeba pro usnadnění nového zavedení. 5. Zavřete dveře a spusťte cyklus slisování. 6. Až bude hlava ve spodní poloze, zastavte stroj. Stisknutím červeného stop-tlačítka stroj vypněte. Z bezpečnostních důvodů musí být páka pro spuštění lisování ponechána ve spodní poloze. Při vázání paketu musí lisovací hlava ZŮSTAT DOLE. Obr. 10: Svázání paketu. 7. Všechny bandážovací/vázací dráty svažte, čímž paket zkompletujete. Za tím účelem nejdřív odstraňte spodní bandážovací/vázací dráty z upevňovacích bodů na dveřích a táhněte, abyste eliminovali jakýkoli průvěs. Potom každý bandážovací/vázací drát svažte s odpovídajícím drátem, jdoucím přes vršek paketu. 6.6 Vyhození paketu Vyhození paketu zahrnuje následující kroky: Varování! Po celou dobu cyklu vyhození musí obsluhovatel stát vedle úplně otevřených dveří paketovače. Všechen ostatní personál musí být při vyhazování paketu mimo nebezpečnou oblast. Během vyhazování paketu musí obsluhovatel stát vedle Strana úplně 19 z 32 otevřených dveří paketovače.

20 Před vyhozením umístěte před paketovač paletu. Obr. 11: Správná poloha obsluhovatele během vyhození paketu 1. Zvedněte lisovací hlavu až do horní polohy 2. S oběma rukama na rukojeti vozíku lisovací hlavy přejeďte s lisovací hlavou nad protilehlou lisovací komoru. 3. Úplně otevřete dveře komory, z níž se má vyhodit paket, a před komoru umístěte paletu. Řídicí systém lisu nedovolí paket vyhodit bez splnění následujících podmínek: (a) Dveře paketovací komory jsou úplně otevřené a v kontaktu s ventilem dveří, (c) Lisovací deska je v horní poloze a v kontaktu s bezpečnostním spínačem. 4. Při činnosti funkce vyhazování musí obsluhovatel zůstat stát u ovládacího panelu, za otevřenými dveřmi, aby byl chráněn před vyhazovaným paketem. Všechen ostatní personál musí být během vyhazování paketu mimo nebezpečnou oblast. 5. Stiskněte zelené spouštěcí tlačítko a stlačte vyhazovací páku. Pokud vyhazovací páku uvolníte, proces vyhození se okamžitě zastaví. 6. Jakmile bude paket vyhozený, vraťte mechanismus vyhazovače do jeho výchozí polohy. 7. Zavřete dveře paketovací komory a opakujte zavedení vázacího materiálu. Obr. 12: Vyhození paketu. Strana 20 z 32

21 Varování! Pakety váží přibližně 200 kg. Nepokoušejte se zvedat paket rukama. Strana 21 z 32

22 7.0 Pokyny pro údržbu Varování! Před zahájením jakékoli údržby nebo seřizování MUSÍ být stroj odpojený od elektrické sítě (vytažená zástrčka). Varování! Práce na elektrické instalaci MUSÍ provádět jen kvalifikovaný elektrikář nebo elektrotechnik. VOZÍK LISOVACÍ HLAVY DVEŘE V ZAVŘENÉ POLOZE OVLÁDACÍ PRVKY PRO OBSLUHOVATELE NOSIČ KOTOUČŮ DVEŘNÍ UZÁVĚR DVEŘE V OTEVŘENÉ POLOZE DVEŘE V ZAVŘENÉ POLOZE VYHAZOVACÍ MECHANISMUS Obr. 7: Hlavní komponenty paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber. Strana 22 z 32

23 7.1 Denní údržbářské kontroly Musí je provádět pracovník obsluhy lisu. Před zahájením provozu lisu proveďte následující údržbářské kontroly: 1. Všeobecná prohlídka: Prohlédněte stroj z hlediska nadměrného opotřebení. Toto proveďte formou obchůzky kolem lisu, stroj prohlédněte ze všech stran, rovněž otevřete dvířka a prohlédněte vnitřek paketovací komory. Shledáte-li, že jsou některé části lisu uvolněné, poškozené nebo že chybí, nezahajujte provoz. Odpojte stroj od sítě a závady nahlaste svému nadřízenému a vedoucímu údržby. Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte obchodního zástupce, od něhož jste stroj koupili. 2. Kontrola úniku oleje: Pokud při všeobecné prohlídce zjistíte průkazný únik oleje, nezahajujte provoz lisu. Odpojte stroj od sítě a únik nahlaste svému nadřízenému a vedoucímu údržby. Zjistěte původ úniku oleje. Pokud olej uniká z uvolněného hydraulického fitinku, fitink příslušným klíčem utáhněte. Jestliže olej uniká z poškozené hydraulické komponenty, požádejte o další pomoc obchodního zástupce, od něhož jste stroj koupili. 3. Udržujte stroj v čistotě: Před zahájením provozu odstraňte všechny zbytky z vnitřku a z okolí lisu. 7.2 Měsíční údržbářské kontroly Musí provádět technik údržby. Následující kontroly a údržbářské práce by měl každý měsíc provádět technik údržby: 1. Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje v nádrži v zadní části lisu. Není-li hladina oleje na měrce mezi středem a horní hodnotou, doplňte olej do nádrže, aby bylo této úrovně dosaženo. 2. Prohlédněte dveřní závěsy. V případě potřeby závěsy namažte mazacím tukem. 3. Příslušnými klíči a jinými nástroji zkontrolujte, zda jsou matice a šrouby mezi lisovací deskou a hydraulickým beranem utažené. 4. Zkontrolujte, zda obojí dveře dobře spínají své vlastní pojistné ventily a bezpečnostní spínače. V případě potřeby šrouby seřiďte. 5. Prohlédněte elektrické kabely a hydraulické hadice, nejsou-li na nich známky poškození nebo opotřebení. V případě zjištění poškození kabel/hadici vyměňte. Ohledně náhradních dílů kontaktujte obchodního zástupce nebo přímo firmu MacFab. 7.3 Roční servis nebo servis po 2000 provozních hodinách Doporučujeme, aby obchodní zástupce jednou ročně provedl úplný servis. Tento servis zahrnuje zevrubnou prohlídku všech dílů lisu a výměnu hydraulického oleje. (Podrobnosti o požadované jakosti a množství oleje najdete v technických specifikacích.) 7.4 Odstraňování problémů Porucha Stroj nepracuje (při zapnutí se nezapne). Možná příčina 1. Stroj není připojený k síti. 2. Přepálená tavná pojistka v zástrčce (kde je to relevantní). 3. Rozpojený jistič v zásuvce nebo Strana 23 z 32

24 v distribučním rozvaděči budovy. Stroj pracuje s pomalým pohybem hlavy a s nižší lisovací silou. Hotový paket má jednu stranu vyšší než druhou. 1. Nízká hladina hydraulického oleje 2. Ucpaný filtr hydraulického oleje 3. Úniky v hydraulickém systému 1. Před svázáním všech vázacích drátů/pásků nebyly eliminovány všechny průvěsy. 2. Rozvázaný uzel na jednom či několika vázacích drátech/páscích. 3. Odpadový materiál nebyl do paketovací komory podáván rovnoměrně. Strana 24 z 32

25 8.0 Emise hluku V následující tabulce jsou uvedené hodnoty emisí hluku v některých místech v okolí lisu Compact 200 Multi Chamber. Místo Ovládací panel Zadní část lisu Boční strany lisu Hladina zvuku [decibely] 74 db 78 db 72 db Hladiny hluku byly určeny zkouškami na identických strojích. Měření byla provedena ve vzdálenosti 1 m od povrchu lisu, na všech stranách. Maximální zaznamenaný hluk je uveden v tabulce nahoře. Strana 25 z 32

26 9.0 Informace k životnosti lisu Paketovací lis Compact 200 Multi Chamber je zhotoven převážně z oceli. Ostatní standardní technické materiály, použité v konstrukci paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber, obsahují měděné dráty, elektrické spínače, pryž, nylon a hydraulický olej. Jestliže paketovací lis Compact 200 Multi Chamber dosáhne konce své životnosti, měly by být pro jeho bezpečnou a ekologicky šetrnou likvidaci dodrženy následující pokyny: 1. Vypusťte ze lisu hydraulický olej. Tento olej shromážděte do kontejneru a předejte k likvidaci místnímu recyklačnímu středisku. 2. Rozeberte stroj a komponenty roztřiďte podle materiálů. 3. Ocelové komponenty mají hodnotu šrotu a lze je prodat obchodníkům se starým železem. 4. Všechny měděné dráty, elektrické komponenty, pryž a nylon by měly být předány k likvidaci do místního recyklačního střediska. Strana 26 z 32

27 10.0 Technické informace 10.1 Seznam dílů paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber Díl č. Počet pro Popis jeden stroj BAL Berany paketovače Dveřní uzávěry RHS BAL Ruční uvolňovací kolečko Desky vyhazovače Tele ZCKM9H29 1 Koncový spínač BAL Panel Start/Stop BAL Pojistný ventil BAL Pákový ventil BAL Jednotka čerpadla 2.2 kw Strana 27 z 32

28 GEN Berany vyhazovače 10.2 Technické specifikace Rozměry paketovače: Výška Šířka Hloubka Hmotnost Elektrické napájení Motor Lisovací síla 2,471 m 3,056 m 1,105 m kg 16 A, V, jedna fáze 2.2 kw Až 15 tun Rozměry otvoru pro vkládání materiálu: Hloubka Šířka 0,8 m 1,1 m Rozměry paketu: Hloubka Šířka Výška Hmotnost paketu Doba cyklu 0,8 m 1,1 m 0,8 m 200 kg (závisí na druhu materiálu) 34 sekundy Strana 28 z 32

29 10.3 Detailní výkres Colm's dwgs End Elevation H:\users\Design\DRAWINGS_2002\Balers\150 Baler\Twin 200\Colm's dwgs.iam Elevation 3056 Plan View Strana 29 z 32

30 10.4 Schéma elektrického zapojení Strana 30 z 32

31 10.5 Schéma hydraulického okruhu Strana 31 z 32

32 11.0 ES Prohlášení o shodě (v souladu s Přílohou IIA Směrnice pro strojní zařízení 98/37/ES) My, společnost. se sídlem Carrickmacross, Co. Monaghan, Irsko Prohlašujeme, že strojní zařízení Výrobce: MacFab Model: Compact 200 Multi Chamber Rok výroby: Výrobní číslo: bylo vyrobeno s využitím následujících transponovaných harmonizovaných evropských norem a technických specifikací: EN 1050 EN EN EN EN 953 EN 954 Bezpečnost strojních zařízení. Zásady pro posouzení rizik Bezpečnost strojních zařízení. Základní názvosloví a metodika Bezpečnost strojních zařízení. Technické principy Bezpečnost strojních zařízení. Elektrické příslušenství strojů. Všeobecné požadavky Všeobecné požadavky na návrh a konstrukci pevných a odnímatelných ochranných zařízení Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečnostní komponenty ovládacích systémů. Všeobecné zásady pro navrhování. a je ve shodě se směrnicemi: Směrnice 98/37/ES Strojní zařízení. Směrnice 73/23/EEC Nízká napětí. Směrnice 89/336/EEC Elektromagnetická kompatibilita. Podepsáno v: Mac-Fab Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, Irsko. Jméno: Funkce:...Eugene Mc Mahon generální ředitel... Strana 32 z 32

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka Lisovací koš 240 Lt COMBi Uživatelská příručka Vyrábí: Mac-Fab Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRSKO Tel.: +353 (0)42 966 7193 Fax: +353 (0)42 966 7846 E-mail: sales@macfab.com Web: www.macfab.com

Více

Paketovací lisy Compact 450/550 HD. Návod k obsluze

Paketovací lisy Compact 450/550 HD. Návod k obsluze Paketovací lisy Compact 450/550 HD Návod k obsluze Výrobce:, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRELAND Tel.: +353 (0)42 966 7193 Fax: +353 (0)42 966 7846 E-mail: sales@macfab.com Web: www.macfab.com Strana

Více

VÍCEKOMOROVÝ PAKETOVACÍ LIS COMPACT 75

VÍCEKOMOROVÝ PAKETOVACÍ LIS COMPACT 75 VÍCEKOMOROVÝ PAKETOVACÍ LIS COMPACT 75 NÁVOD K OBSLUZE A SEZNAM DÍLŮ VÝROBCE: MACFAB SYSTEMS LTD. CARRICKMACROSS, CO. MONAGHAN, IRELAND TEL.: 00353 (0) 42966 7193 FAX: 00353 (0) 42966 7846 E-MAIL: sales@macfab.com

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

MACFAB 60 HD Balicí lis. Uživatelská příručka

MACFAB 60 HD Balicí lis. Uživatelská příručka CS MACFAB 60 HD Balicí lis Uživatelská příručka Dodavatel: Kontaktní číslo: E-mailová adresa: 1 P a g e Page of 33 Obsah 1.0 Podpisový arch obsluhy stroje... 4 2.0 Informace na štítku... 5 3.0 Bezpečnost...

Více

Paketovací lisy MACFAB 40, 60 & 75. Návod k obsluze

Paketovací lisy MACFAB 40, 60 & 75. Návod k obsluze Paketovací lisy MACFAB 40, 60 & 75 Návod k obsluze Výrobce:, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRSKO Tel.: +353 (0)42 966 7193 Fax: +353 (0)42 966 7846 E-mail: sales@macfab.com Web: www.macfab.com Strana 1

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD VAROVÁNÍ Tento zvedák je určen pouze pro účely zvedání. Zvedák by měl být umístěn na pevné rovné zemi. Vždy je nutné zablokovat nebo zaklínovat kola a použít

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě vyklápěče nádob Obsah: 1) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně 10) Likvidace

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

Myčky na nádobí Návod k instalaci CDI 45 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 81-165cm (32" - 65") Max. VESA: 600

Více

DSB - Návod k obsluze Model WR - 200

DSB - Návod k obsluze Model WR - 200 DSB - Návod k obsluze Model WR - 200 Popis součásti: 1. Odpadová nádobka: shromážďuje odpadové papírové štěpiny (VAROVÁNÍ!! Zajistěte časté vyčištění nádobky na odpadky. Přeplněná odpadová nádobka by mohla

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG www.elit.cz Copyright vyhrazen! Bez písemného souhlasu Launch Shanghai Machinery Co, Ltd (dále jen Launch ) není společnosti nebo jednotlivci povoleno kopírovat

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k použití Hydraulický zvedač sudů 112 349

Návod k použití Hydraulický zvedač sudů 112 349 Návod k použití Hydraulický zvedač sudů 112 349 EMPORO, s.r.o. Brandýská 84/10, CZ - 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze, oddíl C, vložka 136881 IČO: 28372158 / DIČ: CZ28372158 web: www.emporo.cz

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._35 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

Návod k použití pro Ovinovací stroj

Návod k použití pro Ovinovací stroj Návod k použití pro Ovinovací stroj Katalogové číslo: 180003 Popis Způsob balení palet ovinováním zajišťuje: perfektní zafixování zboží na paletě ochranu proti vlhkosti a zašpinění ekonomické balení -

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO LANO S HÁKEM

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO LANO S HÁKEM BRANO a.s, 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 318, 553 632 345 fax:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.cz info@brano.cz NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

DSB - Návod k obsluze Model CB 3000 Popis součásti

DSB - Návod k obsluze Model CB 3000 Popis součásti DSB - Návod k obsluze Model CB 3000 Popis součásti 1. Kolébkový spínač Zapnuto/Vypnuto (I/O ): proud je zapnutý nebo vypnutý 2. Zabezpečení: zvláštní pojistka pro výměnu v případě krátkého řezu 3. Děrovací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

CENERIX ref. CEN003 NÁVOD K OBSLUZE 2 CENERIX 230 V 50 Hz 600W ref.cen003 1 Elektromotor CEP01 2 Vypínač CEP02 3 Krytka ventilátoru motoru CEP03 4 Filtr CEP04 5 Napájecí kabel CEP05 6 Páčka pro čištění

Více

Specifikace výrobku Návod k použití Údržba

Specifikace výrobku Návod k použití Údržba Paketovací lis EKOPACK 50.2 Specifikace výrobku Návod k použití Údržba 1. Prodej: Ekobal s.r.o. Dolný Lieskov 260 018 21 Dolný Lieskov +421/42/4313309 fax. +421/42/4353243 2. Záruční a pozáruční servis:

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Návod na použití. Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000. Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín

Návod na použití. Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000. Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín Návod na použití Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000 Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín Před prvním používáním stroje si pozorně přečtěte návod! MTD EB 1000 Elektrický křovinořez

Více

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 TUNY

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 TUNY POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 TUNY 42.02-40036 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. Původní návod k obsluze na pojízdný hydraulický zvedák 42.02-40036 (typ QK2T) TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Textilní popruh Dokamatic 13,00m Číslo výrobku: 586231000, 586231500 od roku výroby 2004

Textilní popruh Dokamatic 13,00m Číslo výrobku: 586231000, 586231500 od roku výroby 2004 999265015-08/2015 cs Odborníci na bednění. Textilní popruh okamatic 13,00m Číslo výrobku: 586231000, 586231500 od roku výroby 2004 Originální provozní příručka Uchovejte pro pozdější použití by oka GmbH,

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC BRANO a.s, 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 318, 553 632 345 fax:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.eu info@brano.eu NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ VODNÍ LÁZEŇ Model: BME9-05 BME9-10 BME7-05 BME7-10 H 366501 (1) BME9-05 Obr. 1 E : P ř i p o j e n í e l e k t ř i n y A : E: Připojení elektřiny

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SH A202

Stavební připravenost pro masážní vanu SH A202 Stavební připravenost pro masážní vanu SH A202 V masážní vaně SH-A202 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Montážní návod LWH 030

Montážní návod LWH 030 Montážní návod LWH 030 2 OBSAH Výstražné pokyny... 4 Bezpečnostní pokyny... 4 Instalační sada.... 5 Montáž na stěnu s dřevěnými fošnami... 6 Montáž na plné cihly a betonové tvárnice.................. 7

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY Návod k obsluze HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY CYO_510B a CYO_400C TENTO NÁVOD USCHOVEJTE Řiďte se tímto návodem, pokud se jedná o bezpečnostní výstrahy a varování, a postupy pro montáž, obsluhu, kontrolu,

Více

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití Eliptický trenažér AIR I Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro kotoučové řezačky RC-280

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro kotoučové řezačky RC-280 Návod k používání a katalog náhradních dílů pro kotoučové řezačky RC-280 ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516454774, 516453496 fax: +420 516452751 e-mail: info@anita.cz

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7 Návod k použití Univerzální řezačka Mastercut X7 Výrobce: Čáslavská 976 Heřmanův Městec 538 03 Kancelář: Tel: +420 778 088 722 Servisní technik: Tel: +420 608 127 055 Obsah 1. Popis 2. Údaje o výrobci

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M26. POZNÁMKA: Před montáží a připevněním držáku si přečtěte celý instalační návod.

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M26. POZNÁMKA: Před montáží a připevněním držáku si přečtěte celý instalační návod. CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M26 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 58-140cm (23-55 ) Max. VESA: 400 x

Více

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com STOJAN PRO STOLNÍ PILU POWXQ53600T POWXQ5360 CS 1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ Odstraňte veškeré balicí materiály. Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). Zkontrolujte úplnost obsahu

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN. K NAPÁJECÍMU

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2

Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2 Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2 UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Proffé SWH-2 je určen k transferovým přenosům na

Více