MacFab Compact 200 Multi Chamber Paketovací lis. Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MacFab Compact 200 Multi Chamber Paketovací lis. Návod k obsluze"

Transkript

1 MacFab Compact 200 Multi Chamber Paketovací lis Návod k obsluze MACFAB Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRELAND Tel.: +353 (0) Fax: +353 (0) Web: Strana 1 z 32

2 Obsah: MacFab Compact 200 Multi Chamber... 1 Paketovací lis... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah:... 2 Doložka o odmítnutí odpovědnosti Podpisová listina pracovníků Informace na typovém štítku Bezpečnost Bezpečnostní upozornění Osobní ochranné prostředky Nebezpečná oblast Všeobecná bezpečnostní varování Povinnosti zákazníka Pokyny pro manipulaci Zvedání Hmotnost Přeprava Pokyny pro instalaci Požadavky na místo Instalace Pokyny pro normální provoz Zavedení vázacího materiálu do lisu ,2 Vložení odpadového materiálu do lisu Paketování Velikost paketu Dokončení a svázání paketu Vyhození paketu Pokyny pro údržbu Denní údržbářské kontroly Měsíční údržbářské kontroly Roční servis nebo servis po 2000 provozních hodinách Odstraňování problémů Emise hluku Informace k životnosti lisu Technické informace Seznam dílů paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber Technické specifikace Detailní výkres Schéma elektrického zapojení Schéma hydraulického okruhu ES Prohlášení o shodě Strana 2 z 32

3 Doložka o odmítnutí odpovědnosti Specifikace a informace, uvedené v tomto návodu, mohou být bez upozornění změněny. Převody z metrické soustavy jsou přibližné, stejně jako převody hmotností. Výrobce / prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost za tento návod nebo za použitelnost návodu pro speciální účely. Výrobce / prodejce nelze činit zodpovědným za chyby v tomto návodu nebo za přímé či nepřímé ztráty vzniklé jako důsledek vydání, prezentace nebo použití tohoto materiálu. Obsah tohoto návodu nesmí být kopírován, rozmnožován nebo překládán, celý nebo v části, bez předchozího povolení. Výrobce / prodejce nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoli nároky na náhrady vyplývající z poranění třetí osoby v důsledku neúmyslného či úmyslného opomenutí bezpečnostních ustanovení, uvedených v tomto návodu. Doba záruky je uvedena na dokladu o prodeji. Na běžná opotřebení nebo rozbití v důsledku nesprávného použití se záruka nevztahuje. Strana 3 z 32

4 1.0 Podpisová listina pracovníků Níže uvedení pracovníci tento návod přečetli a porozuměli mu, přičemž obzvláštní pozornost věnovali oddílu Bezpečnost. Křestní jméno Příjmení Datum Podpis Strana 4 z 32

5 2.0 Informace na typovém štítku Stroj: Vertikální stroj na paketování odpadu Model: Compact 200 Multi Chamber Výrobce: MACFAB Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRELAND Tel.: +353 (0) Fax: +353 (0) Web: Rok výroby: 2009 Výrobní číslo: Kontakt na kompetentní osobu: Strana 5 z 32

6 3.0 Bezpečnost 3.1 Bezpečnostní upozornění Varování! Je nanejvýš důležité, aby veškerý personál ještě před zahájením práce se lisum přečetl tento návod a porozuměl mu. 3.2 Osobní ochranné prostředky Minimální osobní ochranné prostředky (OOP), povinné pro pracovníky, používající tento stroj, jsou tyto: Bezpečnostní obuv Bezpečnostní brýle Ochranné rukavice Zvláštní OOP mohou být nutné podle druhu ve stroji zpracovávaného odpadového materiálu. Případné dotazy k požadavkům na OOP s ohledem na materiál, jenž se má v tomto stroji zpracovávat, konzultujte s bezpečnostním technikem nebo nadřízeným pracovníkem. Při práci na stroji nenoste volné oblečení ani šperky či ozdoby. 3.3 Nebezpečná oblast Nebezpečnou oblast kolem paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber ukazuje obrázek 1. Nebezpečná oblast zasahuje do vzdálenosti 1 m od vnějších hran lisu a hotového paketu. Během provozu lisu Compact 200 Multi Chamber by se měl uvnitř nebezpečné oblasti zdržovat pouze obsluhovatel. Veškerý ostatní personál MUSÍ být mimo nebezpečnou oblast. Při obsluze lisu Compact 200 Multi Chamber a zdržování se v nebezpečné oblasti musí být pracovníci obsluhy ostražití a dávat pozor na veškerá možná nebezpečí jak pro ně, tak pro jiné osoby. Při činnosti funkce vyhazování musí obsluhovatel zůstat stát u ovládacího panelu, za otevřenými dveřmi, aby byl chráněn před vyhazovaným paketem. Všechen ostatní personál musí být během vyhazování paketu mimo nebezpečnou oblast. Strana 6 z 32

7 Obr. 1: Nebezpečná oblast u paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber. Varování! Během provozu lisu Compact 200 Multi Chamber by se měli uvnitř nebezpečné oblasti zdržovat pouze vyškolení obsluhovatelé. Veškerý ostatní personál MUSÍ být mimo nebezpečnou oblast. Během práce na stroji musí pracovník obsluhy zůstat stát u ovládacího panelu a dávat pozor na veškerá možná nebezpečí jak pro něho, tak pro jiné osoby. Při vyhazování paketu musí obsluhovatel zůstat stát u ovládacího panelu, za otevřenými dveřmi, aby byl chráněn před vyhazovaným paketem. Všechen ostatní personál musí být během vyhazování paketu mimo nebezpečnou oblast. Strana 7 z 32

8 3.4 Všeobecná bezpečnostní varování Varování! Se lisum NIKDY nepracujte, vyskytují-li se u něho následující závady a nedostatky: Poškození elektrických kabelů nebo elektrických komponent lisu. Poškození hydraulických hadic Úniky oleje Uvolněné, poškozené nebo chybějící díly Stroj je nestabilní kvůli špatnému povrchu podlahy Nejsou k dispozici správné elektrické zástrčky a zásuvky. Vyskytne-li se jakákoli z výše uvedených závad, vyřaďte stroj ihned z provozu. O problému podejte zprávu svému nadřízenému. Je-li nutná další podpora, kontaktujte obchodního zástupce, který dohodne opravu. Varování! Před zahájením práce na stroji VŽDY zkontrolujte, zda se v paketovací komoře nenacházejí žádné osoby personálu, děti nebo zvířata. Varování! Lisum se NESMÍ lisovat do paketů následující materiály: Noviny v balíkách a lepenka Lepenková jádra (např. uvnitř návinu koberce) Sklo Plechovky s aerosoly Kovy Dřevo Pevné předměty jakéhokoli druhu Pokusy o paketování jakýchkoli těchto předmětů mohou vést k poranění osob a/nebo poškození lisu. Varování! Před zahájením cyklu paketování zkontrolujte, zda je paketovací komora rovnoměrně zaplněna. Jinak může dojít k poškození lisu (deformace tyče válce a lisovací desky). Na toto poškození se NEVZTAHUJE záruka! Strana 8 z 32

9 Pozor! Buďte opatrní při otvírání a zavírání dveří lisu. Dveře otvírejte a zavírejte pomalu, abyste se vyvarovali poranění přimáčknutím a rozmačkáním. Pozor! Buďte opatrní při vkládání odpadového materiálu do lisu. Zvedejte pouze takové množství materiálu, které je pro zvednutí pohodlné, a používejte bezpečné manipulační techniky. Pozor! Při přesouvání lisovací hlavy z jedné komory do druhé VŽDY mějte obě ruce na rukojeti lisovací hlavy. Předejdete tak poraněním prstů nebo rukou. Paketovací stroj Compact 200 Multi Chamber lze kdykoli zastavit stisknutím červeného stoptlačítka, umístěného uprostřed přední části lisu. Stop-tlačítko Obr. 2: Umístění stop-tlačítka na stroji Compact 200 Multi Chamber. 3.7 Povinnosti zákazníka Při instalaci, provozu a údržbě paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber je zákazník zodpovědný za následující záležitosti: Strana 9 z 32

10 Aby byla instalace zástrčky a zásuvky pro napájení elektrickou energií provedena v souladu s EN/ISO nebo s národními normami pro elektrické instalace. Zásuvka pro napájení elektrickou energií musí být dimenzovaná na 16 A a odpovídajícím způsobem chráněná. Aby veškerý provozní personál přečetl návod k obsluze a porozuměl všem aspektům bezpečnosti a provozním postupům. Aby byl návod k obsluze (nebo jeho kopie) pro pracovníky obsluhy kdykoli dostupný. Aby byl elektrický kabel od lisu do zástrčky a zásuvky umístěný v bezpečné poloze, nebyl napnutý a nepředstavoval žádné nebezpečí pro personál. Aby byl paketovací stroj zapojený přímo do hlavního napájení ze sítě, bez použití prodlužovacích vedení. (Použití prodlužovacích vedení může vést k nárůstu napájecího proudu a zapříčinit rozpojení jističe (MCB).) Pokud by bylo nutné zřídit u paketovacího lisu novou zásuvku, pak tuto musí instalovat kvalifikovaný elektrikář. Strana 10 z 32

11 4.0 Pokyny pro manipulaci 4.1 Zvedání Paketovací stroj Compact 200 Multi Chamber je navržen tak, aby jej bylo možné zvedat vidlicovým vysokozdvižným vozíkem. Vidle vozíku se musí zasunout do profilů v přední části lisu viz obr. 3. Nepokoušejte se stroj zvedat, nejsou-li vidle ve správné poloze. Pro zabezpečení vozíku hlavy během zvedání musí být před zahájením zvedání vozík hlavy umístěný nad jednou z paketovacích komor a lisovací hlava musí být úplně snížená do paketovací komory. Vysokozdvižné vozíky smí obsluhovat jen vyškolení řidiči vysokozdvižných vozíků. Hmotnosti strojů viz oddíl 4.2. Obr. 3: Zvedání lisu Compact 200 Multi Chamber Místa pro zvedání vidlemi Varování! Zvedání lisu Compact 200 Multi Chamber se nesmí provádět žádnými jinými prostředky, než uvedenými v tomto návodu. Strana 11 z 32

12 Varování! Pro snížení rizika převrácení musí být lisovací hlava zcela snížená do některé z paketovacích komor a obojí dvířka musí být zavřená pomocí petlic, připevněných před zvedáním. 4.2 Hmotnost Hmotnost lisu Compact 200 Multi Chamber je uvedena v následující tabulce: Model Compact 200 Multi Chamber Hmotnost 1300 kg 4.3 Přeprava Pokyny pro přepravu lisu Compact 200 Multi chamber jsou uvedeny níže: 1. Shora popsaným postupem paketovač zvedněte. 2. Paketovač zvedněte do výšky a umístěte na nákladní auto. Na nákladním autě umístěte paketovač doprostřed. 3. K zajištění paketovače na autě použijte napínací popruh (případně další popruhy). Pro zabránění poškození paketovače popruhem použijte lepenku. Vyložení: Postup zvedání (viz výše) je nutno uplatnit i při vykládání. Strana 12 z 32

13 5.0 Pokyny pro instalaci 5.1 Požadavky na místo Ačkoli může být stroj umístěný venku, doporučujeme jeho umístění uvnitř nebo v zakrytém prostoru. Při výběru místa pro paketovač je nutno vzít v úvahu následující požadavky: 200 Multi Chamber; Stroj vyžaduje pevnou a vodorovnou podlahu. Podlaha musí mít v celé příslušné oblasti dostatečnou nosnost pro hmotnost lisu, jakož i pro vysokozdvižný vozík a pracovníky (viz oddíl 4.2, Tabulka 1 hmotnosti). Kolem lisu musí být dostatečný prostor, aby bylo možné snadné vkládání do lisu, zavádění vázacího materiálu do lisu, jeho prohlídky a údržba, jakož i odběr paketů. Blízkost zdroje elektrické energie pro pohon lisu. Osvětlení v místě postavení lisu musí být v souladu s místními zákonnými předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnost na pracovištích. V místě lisu by mělo být zajištěno přiměřené větrání. Obr. 4: Výkres pro instalaci paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber. Doporučujeme, abyste stroj Compact 200 Multi Chamber umístili někde v rohu, se stěnami u jedné boční strany a podél zadní části lisu. Stroj tak bude nejvíce chráněn před provozem vozidel a vysokozdvižných vozíků. Není-li to možné, pak doporučujeme, aby u zadní části lisu a po jeho stranách byly umístěny ochranné bariéry (např. kovové zábrany), čímž se sníží riziko nárazů od vysokozdvižných vozíků nebo jiných vozidel. Rozměrový výkres vodorovného paketovače je v oddílu Technické informace na konci tohoto návodu. Strana 13 z 32

14 5.2 Instalace Pokud máte místo pro stroj Compact 200 Multi Chamber vybrané, musí se stroj opatrně zvednout do příslušné polohy. Respektujte přitom pokyny, uvedené v oddíle 4. Jakmile bude stroj v dané poloze, vyrovnejte jej v ose zepředu dozadu a v ose od jedné strany ke druhé. Je naprosto nezbytné, aby stroj stál vodorovně a neviklal se v důsledku vad povrchu podlahy. Je možné, že pro úspěšné vyrovnání budete potřebovat vyrovnávací podložky. Pro stroj Compact 200 Multi Chamber je potřebné elektrické napájení 220V/240V, 16 A. Ke zdroji elektrické energie by měl být připojen pomocí zástrčky a zásuvky. Kupující je u dodávky elektrické energie do lisu Compact 200 Multi Chamber zodpovědný za dodržení místních elektrických standardů. Varování! Elektrickou instalaci musí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Strana 14 z 32

15 6.0 Pokyny pro normální provoz VOZÍK LISOVACÍ HLAVY OVLÁDACÍ PRVKY PRO OBSLUHOVATELE DVEŘE V ZAVŘENÉ POLOZE NOSIČ KOTOUČE DVEŘNÍ UZÁVĚR DVEŘE V OTEVŘENÉ POLOZE LISOVACÍ HLAVA VYHAZOVACÍ MECHANISMUS Obr. 5: Hlavní komponenty paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber. 6.1 Zavedení vázacího materiálu do lisu Před vložením odpadového materiálu se musí do lisu zavést bandážovací nebo vázací drát. Tento bandážovací/vázací drát se používá pro svázání kompletního paketu. Postup zavedení je následující: 1. Před zahájením provozu proveďte denní prohlídku lisu. Seznam položek prohlídky je uveden v oddíle Zkontrolujte, zda je lisovací deska ve zcela zvednuté poloze. 3. Vypněte napájecí jednotku. Strana 15 z 32

16 4. Vyjeďte s vozíkem hlavy ven z komory, do níž chcete zavést vázací materiál (viz obr. 6). Obr. 6: Při přesouvání lisovací hlavy z jedné komory do druhé VŽDY mějte obě ruce na rukojeti lisovací hlavy. Předejdete tak poraněním prstů nebo rukou. 5. Otevřete úplně dveře komory, do níž chcete zavést vázací materiál. 6. Prostrčte bandážovací/vázací drát štěrbinami v horní a zadní části lisu do komory. 7. Protáhněte bandážovací/vázací drát komorou, prostrčte jej štěrbinami ve dveřích. Zajistěte bandážovací/vázací drát v upevňovacích bodech ve spodní části dveří (viz obr. 7). 8. Dodanou zaváděcí tyčí zastrčte každý bandážovací/vázací drát dolů do štěrbin a vystrčte je zadní částí komory. 9. Zavřete spodní dveře lisu. Upevňovací body. Obr. 7: Paketovací komora s kompletně zavedeným vázacím materiálem, připravená pro vložení odpadového materiálu. Do lisu je nyní zavedený vázací materiál a stroj je připraven pro vložení odpadového materiálu. Strana 16 z 32

17 6,2 Vložení odpadového materiálu do lisu Po zavedení bandážového/vázacího drátu je stroj připraven k vložení odpadového materiálu. Při zavřených dveřích lisu začněte s vkládáním odpadového materiálu do paketovací komory. Začínáte-li nový paket, umístěte do spodní části komory velký kus lepenky (nebo jiný materiál, který se má paketovat). Tento kus lepenky zachytí všechny bandážovací/vázací dráty, čímž se zajistí pevná základna paketu. Obr. 8: Vkládání odpadového materiálu do paketovače. Zajistěte, aby se odpadový materiál vkládal do lisu rovnoměrně. Jakmile je stroj plný, může se odpadový materiál slisovat a svázat do paketu. Pozor! Buďte opatrní při otvírání a zavírání dveří lisu. Dveře otvírejte a zavírejte pomalu, abyste se vyvarovali poranění přimáčknutím a rozmačkáním. Pozor! Buďte opatrní při vkládání odpadového materiálu do lisu. Zvedejte pouze takové množství materiálu, které je pro zvednutí pohodlné, a používejte bezpečné manipulační techniky. 6.3 Paketování Ke slisování (stlačení) odpadového materiálu se využívá tlaková síla hydraulického beranu. Jakmile je materiál slisovaný, sváže se do kompaktního paketu. Postup paketování je následující: 1. Přesuňte vozík lisovací hlavy do plné paketovací komory. Při přesouvání lisovací hlavy z jedné komory do druhé VŽDY mějte obě ruce na rukojeti vozíku lisovací hlavy. Strana 17 z 32

18 Předejdete tak poraněním prstů nebo rukou. Zajistěte, aby byl ostatní personál mimo nebezpečnou oblast. 2. Lisování zahájíte stisknutím zeleného spouštěcího tlačítka a přesunutím páky pro spuštění lisování do dolní polohy. Stroj zahájí cyklus slisování a až bude cyklus kompletní, automaticky se zastaví. (Lisovací desku lze v této poloze ponechat až do nového plnění lisu.) 3. Pro vrácení lisovací desky do horní polohy stiskněte zelené spouštěcí tlačítko a páku pro spuštění lisování dejte do horní polohy. I když bude stroj v cyklu lisování, automaticky se zastaví, až bude lisovací deska v plně zvednuté poloze. 4. Stroj lze kdykoli zastavit stisknutím červeného stop-tlačítka na ovládacím panelu. 5. Tento proces plnění materiálem a jeho slisování opakujte, dokud slisovaný materiál nedosáhne úrovně štěrbiny Úplný paket (viz obr. 10). Užitečný tip Doporučujeme, aby se materiál, určený k paketování, dával do komory a slisovával průběžně tak, jak vzniká. Urychlí se tím proces paketování a předejde se vytvoření velkého množství materiálu, jenž by se musel paketovat na konci dne. Je-li lisovací zdvih kompletní, doporučujeme, abyste lisovací hlavu ponechali ve spodní poloze, dokud nebudete připraveni komoru znovu plnit. Pomůže se tím k vytvoření kompaktnějšího paketu. 6.4 Velikost paketu Šířka a hloubka paketu je daná rozměry lisu, výška paketu může být různá dle rozhodnutí obsluhovatele. Pokud se lisovací hlava během lisovacího zdvihu zastaví na úrovni štěrbiny Úplný paket, pak bylo dosaženo maximální výšky paketu. Je velmi důležité, aby tato výška nebyla překročena. Zajistí se tím vyhození paketu ze lisu. Štěrbiny Úplný paket Obr. 9: Štěrbiny Úplný paket 6.5 Dokončení a svázání paketu Následující postup uvádí operace dokončení a svázání paketu: Strana 18 z 32

19 1. Zvedněte lisovací hlavu do horní polohy. Je důležité, aby byl vršek paketu zakrytý dostatečně širokým kusem materiálu kvůli zachycení všech bandážovacích/vázacích drátů a udržení celistvosti paketu. 2. Při vypnutém stroji protáhněte zaváděcí tyčí bandážovací/vázací dráty zadními štěrbinami, přes vršek paketu a ven z čela lisu. 3. Zařízněte všechny bandážovací/vázací dráty na takovou délku, která bude dostatečná k tomu, aby dosáhly k drátu, zajištěnému v upevňovacích bodech ve spodní části dveří. Protáhněte bandážovací/vázací dráty dírou v horním okraji dveří a štěrbinami je vytáhněte ven. 4. Nadbytečný bandážovací/vázací drát naviňte nazpět na nahoře nasazené kotouče. V komoře ponechte jen tolik, kolik je třeba pro usnadnění nového zavedení. 5. Zavřete dveře a spusťte cyklus slisování. 6. Až bude hlava ve spodní poloze, zastavte stroj. Stisknutím červeného stop-tlačítka stroj vypněte. Z bezpečnostních důvodů musí být páka pro spuštění lisování ponechána ve spodní poloze. Při vázání paketu musí lisovací hlava ZŮSTAT DOLE. Obr. 10: Svázání paketu. 7. Všechny bandážovací/vázací dráty svažte, čímž paket zkompletujete. Za tím účelem nejdřív odstraňte spodní bandážovací/vázací dráty z upevňovacích bodů na dveřích a táhněte, abyste eliminovali jakýkoli průvěs. Potom každý bandážovací/vázací drát svažte s odpovídajícím drátem, jdoucím přes vršek paketu. 6.6 Vyhození paketu Vyhození paketu zahrnuje následující kroky: Varování! Po celou dobu cyklu vyhození musí obsluhovatel stát vedle úplně otevřených dveří paketovače. Všechen ostatní personál musí být při vyhazování paketu mimo nebezpečnou oblast. Během vyhazování paketu musí obsluhovatel stát vedle Strana úplně 19 z 32 otevřených dveří paketovače.

20 Před vyhozením umístěte před paketovač paletu. Obr. 11: Správná poloha obsluhovatele během vyhození paketu 1. Zvedněte lisovací hlavu až do horní polohy 2. S oběma rukama na rukojeti vozíku lisovací hlavy přejeďte s lisovací hlavou nad protilehlou lisovací komoru. 3. Úplně otevřete dveře komory, z níž se má vyhodit paket, a před komoru umístěte paletu. Řídicí systém lisu nedovolí paket vyhodit bez splnění následujících podmínek: (a) Dveře paketovací komory jsou úplně otevřené a v kontaktu s ventilem dveří, (c) Lisovací deska je v horní poloze a v kontaktu s bezpečnostním spínačem. 4. Při činnosti funkce vyhazování musí obsluhovatel zůstat stát u ovládacího panelu, za otevřenými dveřmi, aby byl chráněn před vyhazovaným paketem. Všechen ostatní personál musí být během vyhazování paketu mimo nebezpečnou oblast. 5. Stiskněte zelené spouštěcí tlačítko a stlačte vyhazovací páku. Pokud vyhazovací páku uvolníte, proces vyhození se okamžitě zastaví. 6. Jakmile bude paket vyhozený, vraťte mechanismus vyhazovače do jeho výchozí polohy. 7. Zavřete dveře paketovací komory a opakujte zavedení vázacího materiálu. Obr. 12: Vyhození paketu. Strana 20 z 32

21 Varování! Pakety váží přibližně 200 kg. Nepokoušejte se zvedat paket rukama. Strana 21 z 32

22 7.0 Pokyny pro údržbu Varování! Před zahájením jakékoli údržby nebo seřizování MUSÍ být stroj odpojený od elektrické sítě (vytažená zástrčka). Varování! Práce na elektrické instalaci MUSÍ provádět jen kvalifikovaný elektrikář nebo elektrotechnik. VOZÍK LISOVACÍ HLAVY DVEŘE V ZAVŘENÉ POLOZE OVLÁDACÍ PRVKY PRO OBSLUHOVATELE NOSIČ KOTOUČŮ DVEŘNÍ UZÁVĚR DVEŘE V OTEVŘENÉ POLOZE DVEŘE V ZAVŘENÉ POLOZE VYHAZOVACÍ MECHANISMUS Obr. 7: Hlavní komponenty paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber. Strana 22 z 32

23 7.1 Denní údržbářské kontroly Musí je provádět pracovník obsluhy lisu. Před zahájením provozu lisu proveďte následující údržbářské kontroly: 1. Všeobecná prohlídka: Prohlédněte stroj z hlediska nadměrného opotřebení. Toto proveďte formou obchůzky kolem lisu, stroj prohlédněte ze všech stran, rovněž otevřete dvířka a prohlédněte vnitřek paketovací komory. Shledáte-li, že jsou některé části lisu uvolněné, poškozené nebo že chybí, nezahajujte provoz. Odpojte stroj od sítě a závady nahlaste svému nadřízenému a vedoucímu údržby. Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte obchodního zástupce, od něhož jste stroj koupili. 2. Kontrola úniku oleje: Pokud při všeobecné prohlídce zjistíte průkazný únik oleje, nezahajujte provoz lisu. Odpojte stroj od sítě a únik nahlaste svému nadřízenému a vedoucímu údržby. Zjistěte původ úniku oleje. Pokud olej uniká z uvolněného hydraulického fitinku, fitink příslušným klíčem utáhněte. Jestliže olej uniká z poškozené hydraulické komponenty, požádejte o další pomoc obchodního zástupce, od něhož jste stroj koupili. 3. Udržujte stroj v čistotě: Před zahájením provozu odstraňte všechny zbytky z vnitřku a z okolí lisu. 7.2 Měsíční údržbářské kontroly Musí provádět technik údržby. Následující kontroly a údržbářské práce by měl každý měsíc provádět technik údržby: 1. Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje v nádrži v zadní části lisu. Není-li hladina oleje na měrce mezi středem a horní hodnotou, doplňte olej do nádrže, aby bylo této úrovně dosaženo. 2. Prohlédněte dveřní závěsy. V případě potřeby závěsy namažte mazacím tukem. 3. Příslušnými klíči a jinými nástroji zkontrolujte, zda jsou matice a šrouby mezi lisovací deskou a hydraulickým beranem utažené. 4. Zkontrolujte, zda obojí dveře dobře spínají své vlastní pojistné ventily a bezpečnostní spínače. V případě potřeby šrouby seřiďte. 5. Prohlédněte elektrické kabely a hydraulické hadice, nejsou-li na nich známky poškození nebo opotřebení. V případě zjištění poškození kabel/hadici vyměňte. Ohledně náhradních dílů kontaktujte obchodního zástupce nebo přímo firmu MacFab. 7.3 Roční servis nebo servis po 2000 provozních hodinách Doporučujeme, aby obchodní zástupce jednou ročně provedl úplný servis. Tento servis zahrnuje zevrubnou prohlídku všech dílů lisu a výměnu hydraulického oleje. (Podrobnosti o požadované jakosti a množství oleje najdete v technických specifikacích.) 7.4 Odstraňování problémů Porucha Stroj nepracuje (při zapnutí se nezapne). Možná příčina 1. Stroj není připojený k síti. 2. Přepálená tavná pojistka v zástrčce (kde je to relevantní). 3. Rozpojený jistič v zásuvce nebo Strana 23 z 32

24 v distribučním rozvaděči budovy. Stroj pracuje s pomalým pohybem hlavy a s nižší lisovací silou. Hotový paket má jednu stranu vyšší než druhou. 1. Nízká hladina hydraulického oleje 2. Ucpaný filtr hydraulického oleje 3. Úniky v hydraulickém systému 1. Před svázáním všech vázacích drátů/pásků nebyly eliminovány všechny průvěsy. 2. Rozvázaný uzel na jednom či několika vázacích drátech/páscích. 3. Odpadový materiál nebyl do paketovací komory podáván rovnoměrně. Strana 24 z 32

25 8.0 Emise hluku V následující tabulce jsou uvedené hodnoty emisí hluku v některých místech v okolí lisu Compact 200 Multi Chamber. Místo Ovládací panel Zadní část lisu Boční strany lisu Hladina zvuku [decibely] 74 db 78 db 72 db Hladiny hluku byly určeny zkouškami na identických strojích. Měření byla provedena ve vzdálenosti 1 m od povrchu lisu, na všech stranách. Maximální zaznamenaný hluk je uveden v tabulce nahoře. Strana 25 z 32

26 9.0 Informace k životnosti lisu Paketovací lis Compact 200 Multi Chamber je zhotoven převážně z oceli. Ostatní standardní technické materiály, použité v konstrukci paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber, obsahují měděné dráty, elektrické spínače, pryž, nylon a hydraulický olej. Jestliže paketovací lis Compact 200 Multi Chamber dosáhne konce své životnosti, měly by být pro jeho bezpečnou a ekologicky šetrnou likvidaci dodrženy následující pokyny: 1. Vypusťte ze lisu hydraulický olej. Tento olej shromážděte do kontejneru a předejte k likvidaci místnímu recyklačnímu středisku. 2. Rozeberte stroj a komponenty roztřiďte podle materiálů. 3. Ocelové komponenty mají hodnotu šrotu a lze je prodat obchodníkům se starým železem. 4. Všechny měděné dráty, elektrické komponenty, pryž a nylon by měly být předány k likvidaci do místního recyklačního střediska. Strana 26 z 32

27 10.0 Technické informace 10.1 Seznam dílů paketovacího lisu Compact 200 Multi Chamber Díl č. Počet pro Popis jeden stroj BAL Berany paketovače Dveřní uzávěry RHS BAL Ruční uvolňovací kolečko Desky vyhazovače Tele ZCKM9H29 1 Koncový spínač BAL Panel Start/Stop BAL Pojistný ventil BAL Pákový ventil BAL Jednotka čerpadla 2.2 kw Strana 27 z 32

28 GEN Berany vyhazovače 10.2 Technické specifikace Rozměry paketovače: Výška Šířka Hloubka Hmotnost Elektrické napájení Motor Lisovací síla 2,471 m 3,056 m 1,105 m kg 16 A, V, jedna fáze 2.2 kw Až 15 tun Rozměry otvoru pro vkládání materiálu: Hloubka Šířka 0,8 m 1,1 m Rozměry paketu: Hloubka Šířka Výška Hmotnost paketu Doba cyklu 0,8 m 1,1 m 0,8 m 200 kg (závisí na druhu materiálu) 34 sekundy Strana 28 z 32

29 10.3 Detailní výkres Colm's dwgs End Elevation H:\users\Design\DRAWINGS_2002\Balers\150 Baler\Twin 200\Colm's dwgs.iam Elevation 3056 Plan View Strana 29 z 32

30 10.4 Schéma elektrického zapojení Strana 30 z 32

31 10.5 Schéma hydraulického okruhu Strana 31 z 32

32 11.0 ES Prohlášení o shodě (v souladu s Přílohou IIA Směrnice pro strojní zařízení 98/37/ES) My, společnost. se sídlem Carrickmacross, Co. Monaghan, Irsko Prohlašujeme, že strojní zařízení Výrobce: MacFab Model: Compact 200 Multi Chamber Rok výroby: Výrobní číslo: bylo vyrobeno s využitím následujících transponovaných harmonizovaných evropských norem a technických specifikací: EN 1050 EN EN EN EN 953 EN 954 Bezpečnost strojních zařízení. Zásady pro posouzení rizik Bezpečnost strojních zařízení. Základní názvosloví a metodika Bezpečnost strojních zařízení. Technické principy Bezpečnost strojních zařízení. Elektrické příslušenství strojů. Všeobecné požadavky Všeobecné požadavky na návrh a konstrukci pevných a odnímatelných ochranných zařízení Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečnostní komponenty ovládacích systémů. Všeobecné zásady pro navrhování. a je ve shodě se směrnicemi: Směrnice 98/37/ES Strojní zařízení. Směrnice 73/23/EEC Nízká napětí. Směrnice 89/336/EEC Elektromagnetická kompatibilita. Podepsáno v: Mac-Fab Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, Irsko. Jméno: Funkce:...Eugene Mc Mahon generální ředitel... Strana 32 z 32

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Návod k obsluze. Plukotrak Senior

Návod k obsluze. Plukotrak Senior Návod k obsluze Plukotrak Senior Předmluva Tento návod k obsluze se vztahuje k MUNCKHOF Pluck-O-Truck Senior samojízdný sběrač ovoce: Typ : Sériové číslo : Rok výroby : Výše zmíněný stroj byl vyroben společností:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více