Kuličkové dopravní jednotky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kuličkové dopravní jednotky"

Transkript

1 Kuličkové dopravní jednotky Katalog 005

2 THIKÉ IRMA Konstrukce & provedení Kulièkové dopravní jednotky jsou komponenty urèené pro sestavování systémù pro manipulaci s materiálem. Tyto systémy umožòují snadný posun a otáèení bøemen v jedné rovinì v jakémkoli smìru. Vìtšina typù se také s výhodou používá jako pojezdová kola a opìrné a pojezdové kladky. ìhem více než padesátileté historie výroby se kulièkové jednotky staly dùležitým prvkem pøi øešení problémù v oblasti manipulace. Kulièková jednotka se skládá z jedné vìtší nosné koule, která je uložena v sedle z menších kulièek. Toto sedlo je vytvoøeno umístìním kulièek do polokulovité misky z kalené oceli. Tìleso jednotky mùže být osazeno tìsnìním, které èistí kouli pøi otáèení. Tato konstrukce pøevádí smykové tøení na tøení valivé a umožòuje posunovat tìžkým bøemenem všemi smìry minimální silou. ednotky mohou být použity v jakékoliv poloze, ale vychýlení od svislé osy u vìtšiny jednotek snižuje jejich nosnost. Zpùsoby upevnìní a obrázku jsou uvedeny zpùsoby upevnìní, vycházející z vlastní konstrukce jednotek. ro jednotky UR, HAVY DUTY a nìkteré další je možno použít upevòovací prvky, viz strana 15 Mazání Každá jednotka je naplnìna mazivem pøi výrobì a normálnì nevyžaduje další pøimazávání. V urèitých pøípadech se pøimazávání doporuèuje, a to plastickým mazivem nebo olejem, na nìkterých typech jsou k tomuto úèelu vytvoøeny mazací otvory. øi mazání jednotek je tøeba si uvìdomit, že nìkteré neèistoty buï rozptýlené ve vzduchu nebo vznikající vlastním posunem bøemen po jednotkách mohou s mazadlem vytvoøit pastovitou hmotu, která zanáší jednotky a brání volnému otáèení nosné koule. V tomto pøípadì je výhodnìjší jednotky mazat co nejménì a nebo vùbec a použít jednotky bez tìsnìní a s otvorem pro odchod neèistot. Èistìní V prašném prostøedí by mìl být použit vhodný èistící prostøedek,k promývání jednotky napøíklad petrolej, k uvolòování kulièek napø. WD a jiné podobné universální pøípravky. Vìtšina typù jednotek má otvor pro odchod neèistot. ednotky bez otvoru je možno na zvláštní požadavek dodat s otvorem. árazové zatížení øi výpoètu zatížení je nutno v urèitých pøípadech poèítat s nárazy bøemene na jednotku, které jsou zpùsobeny rozdílnou výškovou úrovní nosných koulí. ak je nutno použít odpružené jednotky nebo použít pružnou podložku. Tyto podložky mùžou pùsobit zároveò jako prvek pro vyrovnání úrovní koulí, tím se rozloží zatížení na více jednotek. racovní teplota ednotky normálnì pracují v teplotním rozsahu až +0 o nárazovì až o. ro vyšší teploty je nutno použít speciální tìsnìní. d +1 do +00 o je možno použít typ 15 bez tìsnìní. Rychlost posunu e doporuèena maximální rychlost posunu bøemene po jednotce 1m/s, pro TY 14 0,5 m/s Uspoøádání jednotek a obrázku jsou znázornìny pøíklady uspoøádání jednotek s ohledem na smìry posouvání. Rozteè jednotek a kontrola maximálního zatížení Za pøedpokladu, že rovina pod bøemenem je do takové míry nepøesná, že bøemeno se dotýká pouze ve tøech bodech se urèí max. zatížení vydìlením hmotnosti bøemene èíslem 3. oèet uvažovaných nosných jednotek se zvyšuje s vìtší pøesností rovinnosti a s použitím odpružených jednotek nebo pružné podložky. Rozteè os jednotek se urèí vydìlením nejužšího rozmìru pùdorysu èíslem 3,5 což zajistí, že v každém smìru pùdorysu budou pod bøemenem v každém okamžiku posunu minimálnì 3 jednotky. Kontrola kvality rodukce jednotek je ve výrobním závodì pravidelnì kontrolována na speciálních testovacích strojích. Zvláštní požadavky na jednotky Ve vìtšinì pøípadech je samozøejmì možno dodat jednotky v provedení dle požadavku zákazníka. Zvláštní požadavky se týkají tìsnìní, materiálu nosných koulí, otvorù pro odchod neèistot, provedení tìlesa jednotek, mazání atd. bjednávky jednotek øi objednávání je nutno uvést èíslo jednotky a èíslo materiálového provední, u jednotek se šroubem a do trubek dále délku šroubu a prùmìr pružné rozpìrky. apø. 0013, 5014, 913, øi zvláštních požadavcích na jednotky je možno použít pro oznaèení následující doplòková písmena: bez maziva bez tìsnìní nylonová nosná koule nosná koule z fenolitické pryskyøice D otvor pro odchod neèistot I masivní vnitøní kroužek Materiál tandardnì se jednotky vyrábí ve ètyøech materiálových provedeních: rovedení osná koule Kulièky Tìleso TY 13 TY 14 TY 15 TY 16 r ocel 66 HR ylon 66 erez ocel AII 558 HR erez ocel AII 558 HR r ocel 66 HR r ocel 66 HR erez ocel AII 558 HR erez ocel AII 558 HR cel pozinkovaná cel pozinkovaná erez ocel AII 4 cel pozinkovaná Tìsnìní jednotek Vìtšina jednotek je osazena tìsnìním z plsti nebo plastu, nìkteré typy mají tìsnìní se stíracím kroužkem. Tìsnìní zabraòuje prùniku neèistot do jednotky. edná se pøedevším o prach a o drobné èásteèky materiálu, které se uvolní z dopravovaného bøemene. 1

3 THIKÉ IRMA trana 1, Technické informace I trana 3 øírubové jednotky. Zaøízení letištì pro manipulaci s AIR AR hliníkovými kontejnery Kulièkový stùl pøed lisem pro rychlou výmìnu tváøecích nástrojù trana 4 ednotky s upevòovacím šroubem. trana 5 ednotky se základovou deskou. trana 6 ednotky do trubek. ednotky se spodním upínáním. trana ednotky ID a upevòovací objímky. trana 8 ednotky UR. Kulièkové stoly jako souèást montážní linky ábytkáøská výrobní linka trana 9 ednotky HITH. trana 10 ednotky HVIAD 0,1, a 3. trana 11 ednotky HVIAD 5, 6. ednotky D. trana 1 ednotky TU. Kulièkový stùl pøed lisem pro rychlou výmìnu tváøecích nástrojù ože lisu 0 t osazené jednotkami D pro snadné zavedení a fixaci tváøecího nástroje trana 13 ednotky HAVYDUTY 800. trana 14 dpružené jednotky. trana 15 Upevòovací prvky. trana 16 ednotky AT. trana 1 Miniaturní jednotky Výrobní linka v leteckém prùmyslu Vykládací plošina pro AIR AR trana 18 oužití jednotek

4 ØÍRUVÉ DTKY / / Všeobecné použití, otvor pro odchod neèistot, 16 a 5 bez tìsnìní. a hlavní kulièce stírací tìsnìní, otvor pro odchod neèistot. ružné prvky pro rychlou montáž a demontáž, otvor pro odchod neèistot. ro prašné prostøedí, proplachovací otvor, extra velký otvor pro odchod neèistot. D H R D D D H H K T T...tloušťka materiálu pro č a 10 = 5 mm H..prùmìr díry pro upevòovací šrouby..prùmìr rozteèné kružnice (ev. rozteè) dìr pro upevòovací šrouby tìlesa..prùmìr otvoru v desce pro zabudování DTKA ÈT DÌR KU HMT T (g) RZMÌRY A D H MAXIMÁÍ ZATÍŽÍ (kg) TY 13 TY 14 TY 15 TY /3 31, ouze typ 15 otvorů pro odchod nečistot ouze provedení, oužití pro manipulaci s AIR AR kontejnery ři objednávání nutno uvést počet děr na přírubě ( nebo 3) ednotka koulí nahoru ednotka koulí dolù (pojezd) 1 6 RZMÌRY D H K R Materiálové provedení (TY 13, 14, 15, 16)... viz technické informace. ěžná tolerance

5 DTKY UVÒVAÍM ŠRUM 01, 9 tvor pro odchod neèistot a alternativní velikost závitu na zvláštní požadavek. 0 Vysoká stabilita, otvor pro odchod neèistot a alternativní velikost závitu na zvláštní požadavek. 3 Vysoká stabilita, otvor pro odchod neèistot a alternativní velikost závitu na zvláštní požadavek. D D Vysoká stabilita, na hlavní kulièce stírací tìsnìní, otvor pro odchod neèistot a alternativní velikost závitu na zvláštní požadavek. tvor pro odchod neèistot a alternativní velikost závitu na zvláštní požadavek. Vysoká stabilita, otvor pro odchod neèistot a alternativní velikost závitu na zvláštní požadavek. tvor pro odchod neèistot standardnì, rozebíratelné pro umožnìní èistìní. Mazací otvor a alternativní velikost závitu na zvláštní požadavek. D MAXIMÁÍ ZATÍŽÍ (kg) DTKA KU MAX UTAH VAÍ MMT (m) HMT T (g) RZMÌRY A D TY 13 TY 14 TY 15 TY M M øi objednávání nutno uvést délku šroubu, napø DTKA KU MAX UTAH VAÍ MMT (m) HMT T (g) RZMÌRY A D * MAXIMÁÍ ZATÍŽÍ (kg) TY 13 TY 14 TY 15 TY M /8 Whit M øi objednávání nutno uvést délku šroubu, napø *(èíslo 04 se dodává i s jinou velikostí šroubu a nebo s holým èepem) ednotka koulí nahoru ednotka koulí dolù (pojezd) Materiálové provedení (TY 13, 14, 15, 16)... viz technické informace. ěžná tolerance 4

6 DTKY ZÁKADVU DKU 05, tvor pro odchod neèistot na zvláštní požadavek. tvor pro odchod neèistot na zvláštní požadavek. tvor pro odchod neèistot na zvláštní požadavek. I K I K I K H H H 6, 10 tvor pro odchod neèistot standardnì. 13 tvor pro odchod neèistot standardnì, na hlavní kulièce stírací tìsnìní. 0 tvor pro odchod neèistot standardnì, rozebíratelné pro umožnìní èistìní. Mazací otvor na zvláštní požadavek. K K I K H H H DTKA KU ÈT DÌR HMT T (g) RZMÌRY A H I K TY 13 MAXIMÁÍ ZATÍŽÍ (kg) TY 14 TY 15 TY ednotka koulí nahoru ednotka koulí dolù (pojezd) 5 Materiálové provedení (TY 13, 14, 15, 16)... viz technické informace. ěžná tolerance

7 DTKY D TRUK, DTKY DÍM UÍÁÍM ednotka se zasune do trubky, pootočením se zafixuje. Vhodné jako pojezdové (nábytkové) kolečko. ro trubky se světlostí 5/8 (W=16,9), 3/4 (W=0,) a /8 (W=3,5) W ednotka se zasune do trubky, pootočením se zafixuje. Vhodné jako pojezdové (nábytkové) kolečko. ro trubky se světlostí od 5,4 mm do 3 mm. tvor pro obchod nečistot standardně. Dodává se s pojistným kroužkem upevnění do materiálu o tlouštce do 6,4 mm. T T W W D r=1mm 10 Upevňuje se zalisováním tělesa jednotky s nepatrnou kuželovitostí do otvoru. tvor pro odchod nečistot standardně. r=1mm D tvor pro odchod nečistot standardně, na hlavní kuličce stírací těsnění a 1 max. utahovací moment 15 m. 101 max utahovací moment 0 m. tvor pro odchod nečistot na zvláštní požadavek. A R T D D průměr tělesa průměr otvoru v desce pro zabudování DTKA KU HMT T (g) RZMĚR A W TY 13 MAXIMÁÍ ZATÍŽÍ (kg) TY 14 TY 15 TY M M ři objednávání nutno uvést průměr rozpěrné pružinky W, např ,9 RZMĚR 3 A D R T ednotka koulí nahoru ednotka koulí dolů (pojezd) M M RZMĚR A D T * * *růměry otvorů nutno přizpůsobit podle tloušťky a materiálu desky Materiálové provedení (TY 13, 14, 15, 16)... viz technické informace. ěžná tolerance 6

8 DTKY ID A UVÒVAÍ ÍMKY tvor pro odchod neèistot standardnì. Max. utahovací moment 15 m. Upevnìní objímkou nebo pojistným kroužkem Upevnìní objímkou z kovu nebo plastu. D D D D tvor pro odchod neèistot standardnì. tvor pro odchod neèistot standardnì. H H D r=3 mm K K ID je øada jednoduchých a levných jednotek pro menší zatížení s vìtší plochou kulièky vnì tìlesa a jsou charakteristické lehkým, klouzavým pohybem po podkladu díky své odlišné vnitøní konstrukci. sou opatøeny úèinným stíracím tìsnìním. Ideální jako pojezdová (nábytková) koleèka. DTKA HMT KU T RZMÌRY MAXIMÁÍ ZATÍŽÍ (kg) (g) A D H K TY 13 TY 14 TY 15 TY M UVÒVAÍ ÍMKY ÈÍ R DTKY UŽITÍ Materiál: cel oužití: Døevo, otvor pr. 9,5 mm x mm Materiál: cel oužití: Døevo, otvor pr. 10 mm x mm Materiál: last oužití: Trubka s kruhovým prùøezem, svìtlost cca 13 mm a cca 16 mm Materiál: last oužití: Trubka se ètvercovým prùøezem (ÄK) vel. 0 a 5 Materiálové provedení (TY 13, 14, 15, 16)... viz technické informace. ěžná tolerance

9 DTKY UR UR 0 UR 4 UR 6 Ke zvýšení odolnosti proti nárazovému zatížení jsou vyztuženy vrchní kroužek a ložisková miska. UR UR s objímkou 14 M M M D D D DTKA KU RZMÌRY A D H M MAXIMÁÍ ZATÍŽÍ (kg) TY 13 TY 14 TY 15 TY 16 HMTT T HMTT T HMTT T HMTT T (g) (kg) (g) (kg) (g) (kg) (g) (kg) UR 1 K upevnìní možno použít kolík nebo šroub (èerv) ± M ± D H ±0.3 ± Tři pružné elementy zabudované v tělese pro snadnou fixaci v otvoru ±0.4 6 ± A. T M růměr otvoru při použití 14 a pro jednotku 5 je / D T = min 3 mm D ednotky UR mají standardnì otvor pro odchod neèistot a tìsnìní z plsti nebo plastu. ožisková miska je provedena z tvrdé houževnaté oceli provedení 5156 je bez těsnění. ro upevnìní lze s výhodou používat rùzné pružné objímky a kroužky (viz. str.15). Rozmìry jsou kompatibilní s jednotkami HAVYDUTY Materiálové provedení (TY 13, 14, 15, 16)... viz technické informace. ěžná tolerance 8

10 DTKY HI TH 5 0 Rozmìrovì shodné s HVIAD ro nároèné aplikace se doporuèuje zajistit matici proti uvolnìní. Max. utahovací moment 15 m. 5 Rozmìrovì shodné s HVIAD Rozmìrovì shodné s HVIAD H H DTKA KU HMTT (g) RZMĚRY A H (osazení) 5, MAX. ZATÍŽÍ (kg) TY 13 TY , M , (13.) dolné proti rázovému zatížení. ružiny z nerezové oceli na zvláštní požadavek. 53 5, (13.) , RZMĚRY MAX. ZATÍŽÍ Z TAÈÍ ZATÍŽÍ R MAX. TAÈÍ Šroub M10. A W (Kg) W 55A ednotky HITH mají dvojité stírací tìsnìní.vrchní,které je souèástí krytu jednotky odstraòuje hrubé neèistoty,vnitøní odstraòuje jemné neèistoty a to vèetnì kapalin, nalepených neèistot pastovité konzistence i jemného prachu, které odcházejí boènímy otvory. Další otvor na odchod neèistot mùže být zhotovený na zvláštní požadavek.tìleso jednotek je z nylonu zpevnìného skelnými vlákny. Kulièky nesoucí hlavní kouli jsou vedeny v obìžných drahách z kalené oceli. ednotky pracují v jakékoliv poloze bez omezení nosnosti! sou odolné proti organickým látkám a rozpouštìdlùm, provedení 15 má vynikající chemickou odolnost. racovní teplota od do + o D H Materiálové provedení (TY 13, 14, 15, 16)... viz technické informace. ěžná tolerance

11 DTKY HVI AD 0, 1, a 3 HVI AD 0 HVI AD 1 HVI AD HVI AD 3 11 rozmìrovì shodné s HITH Maximální utahovací moment od 15 do 5 m dle velikosti závitu. 13 rozmìrovì shodné s HITH rozmìrovì shodné s HITH 53 X H H Tìleso jednotek je masivní obrobek z jednoho polotovaru, takže pøíruby a šrouby tvoøí integrální èást tìlesa. Kulièky nesoucí hlavní kouli jsou vedeny v obìžných drahách z kalené oceli. ednotky pracují v jakékoliv poloze bez omezení nosnosti! (mimo jednotek oznaèených*) VZR 0 DTKA 101* KU HMT T (kg) RZMÌRY A X MAXIMÁÍ ZATÍŽÍ (kg) TY 13 TY racovní teplota od do + o tvor pro odchod neèistot a mazací otvor na zvláštní požadavek. 110* 106* /16 U M8 rovedení 15 na zvl.požadavek, nosnost je v tomto pøípadì nižší o 33,3% než u provedení / U M1 M1 1/ U M0 3/4 U M U */bez obìžných drah a těsnění RZMÌRY A H MAXIMÁÍ ZATÍŽÍ (kg) TY 13 TY * x x5.6 4x x * x x5.6 4x x a zvláštní požadavek je možno dodat jednotky HVIAD 0 s vhodnou tolerancí / A nebo s drážkou pro použití prvku 1 pro zalisování do otvoru. Materiálové provedení (TY 13, 14, 15, 16)... viz technické informace. ěžná tolerance 10

12 DTKY HVI AD 5, 6. DTKY D HVI AD 5 HVI AD 6 D dolné proti rázovému zatížení.ednotky s koulí pr.,8 mm a 38,1 mm mají matici zajištìnou proti uvolnìní. dolné proti rázovému zatížení.tuhé uložení s pøesahem. Max. stlačení mm Tuhé uložení s pøesahem. Y D D W H roztečné kružnice= Z Y ulové stlaèení Y Maximální stlaèení MAXIMÁÍ ZATÍŽÍ (kg) VZR DTKA KU HMTT (kg) RZMĚRY A H W Y Z MAX. ZATÍŽÍ Z TAÈÍ (Kg) TY 13 TY 16 ZATÍŽÍ R MAX. TAÈÍ (Kg) TY 13 TY 16 MAXIMÁÍ TAÈÍ 5 10* * * */bez obìžných drah a těsnění x M5 4x M M M M M Tolerance otvoru / , tolerance minimální hloubky otvoru Y RZMĚRY A D Y D D4 D D D D0 / RZMĚRY A D Y Tolerance D, tolerance otvoru, tolerance minimální hloubky otvoru Y 0. / ednotky D jsou speciálnì urèeny do stolù lisù k manipulaci s lisovacími nástroji. Umožòují usazení pøed operací, fixaci pøi vlastním lisování a uvolnìní po lisovací operaci. (viz str. 18) Tolerance tuhosti miskových pružin = + 10%. HVI AD 6 + jednotky D lze dodat na zvláštní požadavek v provedení 15, je nutno počítat se snížením max. zatížení Materiálové provedení (TY 13, 14, 15, 16)... viz technické informace. ěžná tolerance

13 DTKY TU TU 1 TU TU 3 TU 4 Maximální utahovací moment od 10 do 0 m dle velikosti závitu. A H D H Tìleso jednotek je masivní obrobek z jednoho polotovaru, takže pøíruby a šrouby tvoøí integrální èást tìlesa. ednotky jsou vybaveny úèinným tìsnìním, v tìlese je otvor pro odchod neèistot (mimo 05). ednotky mají dlouhou životnost, jsou vhodné do drsných podmínek, avšak nejsou vhodné pro rázové zatížení. Všechny vzory lze dodat i v provedení 14. DTKA KU HMT T (g) M RZMÌRY A D H MAXIMÁÍ ZATÍŽÍ (kg) TY 13 TY 15 TY M M M M a zvláštní požadavek je možno dodat jednotky TU 1 s vhodnou tolerancí nebo s drážkou pro použití prvku 1 pro zalisování do otvoru. / Materiálové provedení (TY 13, 14, 15, 16)... viz technické informace. ěžná tolerance 1

14 DTKY HAVYDUTY 800 HAVY DUTY 800 HAVY DUTY 805 HAVY DUTY 810 HAVY DUTY 80 D peciální zátka s několika otvory pro odchod nečistot. D Rozebíratelné pro umožnění čištění. D D Těleso jednotek je masivní obrobek z jednoho polotovaru ro upevnění lze s výhodou používat různé pružné objímky a kroužky (viz. str. 15). ři použití 14 se zvětší rozměr o 0,3 mm. DTKA 800 KU HMT T (g) RZMÌRY A D MAXIMÁÍ ZATÍŽÍ (kg) TY 13 TY 15 TY ednotky 805 jsou osazeny speciální zátkou z nerezové oceli na dně misky Tato zátka má více otvorů, takže odstraňování nečistot je mnohonásobně účinnější než u typu 800. Tyto jednotky nemají těsnění, a to z důvodu možnosti snadného otáčení hlavní kuličky i při silném znečištění ednotka koulí nahoru oužívat jednotky otočené koulí dolů, jako pojezdy se příliš nedoporučuje. utno předem konzultovat. 13 Materiálové provedení (TY 13, 14, 15, 16)... viz technické informace. ěžná tolerance

15 DRUŽÉ DTKY dpružené jednotky jsou odolné proti rázovému zatížení, zajišují rovnomìrné rozdìlení zatížení od bøemene s ne zcela rovinnou plochou dotyku. oužití: Tabulové nùžky, lisy, formovací stroje, ohraòovací lisy a další aplikace s výskytem rázových zatížení. ednotky 1,18 a jsou opatøeny stíracím tìsnìním. ednotky s nosnými koulemi pr.3, a mm jsou opatøeny standardnì otvorem pro odchod neèistot. Všechny ostatní typy jsou opatøeny tìsnìním z plsti nebo z plastu. T H D (zobrazena jednotka è. 1018) Mohou být použity otoèené koulí dolù nebo poloze odklonìné od svislé osy. rovedení 15 je dodáváno pouze na zvláštní požadavek a musí se poèítat se snížením nosnosti a snížením síly potøebné ke stlaèení. ednotky s koulí pr. 5, 4 je možno dodat v provedení 14. Tolerance tuhosti pružin je v rozmezí +/ 10% DTKA T D RZMÌRY A D H T (zobrazena jednotka è.18) (zobrazena jednotka è. ) V odpružených jednotkách je předepjatá pružina, hrozí nebezpečí úrazu při rozebírání jednotek!!! KU 3 HMT T (kg) x x 5.1 3x 3x 9 3x x x.4 D MAX. ZATÍŽÍ Z TAÈÍ (Kg) TY 13 TY ZATÍŽÍ R MAX. TAÈÍ (Kg) D H (zobrazena jednotka è.103) T Materiálové provedení (TY 13, 14, 15, 16)... viz technické informace. ěžná tolerance 14

16 UVÒVAÍ RVKY 11 1 (vyrábí se na objednávku) VZR oužití pro jednotky 11 50, 4 & 6 50, 4 & 6 54, 4 & 6 (trana 8) 54 (ouze na objednávku) (trana 9) 800, , , 810 (trana 13) Upevòovací prvky 1115 jsou urèeny pro upevòování kulièkových jednotek v otvorech a bezpeènì zajišují jejich polohu bez použití speciálního náøadí. sou zde uvedeny standardní prvky, speciální tvary a provedení jsou dodávány pouze na základì zvláštního požadavku. a úèinné a bezpeèné zajištìní jednotek s použitím prvkù má vliv správná velikost otvoru, tlouštka desky a tolerance rozmìrù tìlesa jednotky (trana 6) (trana 1) 51, 4 & 6 50, 4 & 6 50, 4 & 6 54, 4 & 6 (trana 8) 51, 4 & 6 50, 4 & 6 50, 4 & 6 54, 4 & 6 ((trana 8) , , , (trana 13) 51, 4 & 6 (trana8) (trana 10) 5 54 (trana 9) 10, 10 11, , , 010, 0 1, 08 (trana 14) (trana 13) , , , 810 (trana 13) (trana 10) (trana 14) Upozornìní: øi použití prvkù 1 a 14 nevtlaèujte jednotku do otvoru údery nebo tlakem na hlavní kulièku. e nutno použít vhodný pøípravek, napø. trubku tak, aby síla pùsobila na tìleso jednotky (trana 6) , , , (trana 13) 11, 10 10, , , 010 1, 0, 08 (trana 14) 11 ro jednotky s prùmìrem tìlesa 36 mm, mm a 6 mm 1 (vyrábí se na objednávku) sazují se pod pøírubu jednotky. okud není pøíslušný rozmìr na skladì,je nutné objednat minimální výrobní dávku. 13 ouze pro jednotky s prùmìrem tìlesa 4 mm 14 ro jednotky s prùmìrem tìlesa 4mm, 36 mm, mm a 6 mm. K upevnìní jednotek se nejdøíve vloží, vìtšinou s vrchu, do otvoru v desce, pak se vtlaèí vlastní jednotka. Vkládají se i zespodu desky, pokud není k dispozici ednotky s drážkou pro 15 (totožné s pojistnými kroužky DI 41) se dodávají na zvláštní požadavek. 15

17 DTKY AT ednotky AT jsou urèené pro manipulaci s tabulemi skla a dále s materiály, u kterých by mohlo dojít k poškození povrchu. Vzhledem ke své speciální konstrukci mohou pracovat ve velmi prašném prostøedí, lze je dodat i v korozivzdorném provedení. ednotka è. ryž olyuretan AR A AR A A mm mm Min. Max mm D mm mm Zatížení kg 13, Materiál koulí ryž všeobecné použití olyuretan vhodné pro velká zatížení a hrubé pracovní podmínky áhradní koule se bìžnì dodávají 16

18 MIIATURÍ DTKY TY 13 & 15 D1 h H DTKA 11MI051 KU HMT T (kg) RZMÌRY l H h / D1 H M Kg T 6.0 M 6 H 11MI MI M6 1 11MI M3 11 l 11MI MI M6 1 M 11MI081 11MI MI M M8 TY 1 D1 11MI MI M8 4 h 11MI MI M8 48 H 11MI MI M6 l M TY Těleso a kuličky uhlíková ocel TY Těleso a kuličky nerezová ocel TY 1... Těleso hliníková slitina, kuličky nerezová ocel 1

19 UŽITÍ KUIÈKVÝH DTK Kulièkové jednotky se používají ve dvou základních aplikacích 1. Uspoøádané nosnou koulí nahoøe do kulièkových manipulaèních rovinných ploch, stolù, drah a dopravních cest. nosnou koulí dole jako pojezdová kola. oužití dle provedení Typ 13 všeobecné použití Typ 14 doprava sklenìných a keramických výrobkù, povrchovì upravených výrobkù a polotovarù Typ 15 chemicky agresivní prostøedí, vyšší provozní teploty, potravináøský prùmysl Typ 16 vlhké a venkovní prostøedí, Typická použití: Manipulace s leteckými kontejneryzaøízeníletiš a podlahy nákladních prostor letadel. Montážní a výrobní linky Dopravníkové a skladovací systémy toly pro výmìnu tváøecích nástrojù ože tváøecích a obrábìcích strojù Kulièkové podpìry. Montážní a demontážní polohovadla Závìsy posuvných prùmyslových vrat Konkrétní pøíklady použití kulièkových jednotek jsou uvedeny též na str.! ednotky D osazené do blokù, které se vkládají do T drážek lože tváøecích strojù. Toto øešení umožòuje snadné ustavení tváøecího nástroje a následnou fixaci pøi zatížení.. peciální kulièkové stojany a podpìry Závìsy prùmyslových vrat tùl s ovládáním zasouvání jednotek pro posun a následnou fixaci bøemene. Kulièkový stùl se sklopnou sekcí peciální stùl pro lisovací nástroje s drážkami pro vidlice stohovacího vozíku aklápìcí kulièkový stùl pro gravitaèní rozdružování Zaøízení skladu s hutními výrobky 18

20 AWAY IRI IMITD WARR TRT IRMIHAM 1 AD

Kuličkové dopravní jednotky

Kuličkové dopravní jednotky Kuličkové dopravní jednotky THIKÉ IRMA Konstrukce a provedení Kuličkové přepravní jednotky jsou komponenty určené pro zestavení systémů na manipulaci s materiálem. Tyto systémy umožňují jednoduchý posun

Více

440 SKLÍèiDLA. 450 KOLEèKA. poøadaèe plastové. HrAnOLy OCELOvé. Strany...280-282. Strany...278,279. Strany...283-296. Strana...299.

440 SKLÍèiDLA. 450 KOLEèKA. poøadaèe plastové. HrAnOLy OCELOvé. Strany...280-282. Strany...278,279. Strany...283-296. Strana...299. SKupinA poøadaèe plastové 404 SKupinA 405 StOLy pracovní SKupinA 421 HrAnOLy OCELOvé SKupinA 425 prvky upínací Strany..........278,279 Strany.........280-282 Strana.....................283 Strany.........283-296

Více

CZ 2/2016 PLATNOST OD 15.04.2016 30.06.2016 KDYŽ MUSÍ BÝT VŠECHNO VČAS DOKONČENO.

CZ 2/2016 PLATNOST OD 15.04.2016 30.06.2016 KDYŽ MUSÍ BÝT VŠECHNO VČAS DOKONČENO. CZ 2/2016 PLATNOST OD 15.04.2016 30.06.2016 KDYŽ MUSÍ BÝT VŠECHNO VČAS DOKONČENO. KOLIK ČASU MÁTE? Společnost Siegmund vám nabízí ty správné produkty k rychlému a efektivnímu upínání. Od rychloupínacích

Více

Základní popis stroje

Základní popis stroje Základní popis stroje Kompaktní obráběcí centrum je určeno pro plošné a tvarové obrábění frézováním a vrtáním. Uplatní se zejména na obrábění modelů, forem, kompozitů, nábytkových dílců, schodů, a všude

Více

Horizontální obráběcí centra

Horizontální obráběcí centra Horizontální obráběcí centra MDH 65 MDH 80 MDH 65 MDH 80 MDH 100 Jde o přesná horizontální obráběcí centra ze společné dílny našeho čínského partnera společnosti DMTG a předního světového výrobce obráběcích

Více

Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky

Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky ß 4002 Univerzální měřící stojánek Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky Ze všech stran jemně broušený podstavec, prizmatická patka pro nasazení na hřídele nebo válcovitá tělesa. Sloupek s velkou ruční

Více

www.chambrelan.cz KATALOG Teleskopické kuličkové lišty Lineární kolejnicová vedení Lineární vedení pro průmyslové použití

www.chambrelan.cz KATALOG Teleskopické kuličkové lišty Lineární kolejnicová vedení Lineární vedení pro průmyslové použití www.chambrelan.cz 106 Teleskopické kuličkové lišty KATAOG ineární kolejnicová vedení ineární vedení pro průmyslové použití www.chambrelan.cz ineární vedení pro průmyslové použití. Chambrelan již 50 let

Více

TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné a silové obrábění - Tuhá konstrukce, kluzné vodící plochy - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém upínání BT50 nebo HSK- A100

Více

PŘESNÉ ARMATURY - ventily

PŘESNÉ ARMATURY - ventily Vysoce jakostní, přesné ventily (kulové, jehlové, zpětné a další) pro kontrolní a regulační instalace zvláště v chemickém, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu, energetice, jaderném průmyslu, procesním

Více

BR A XL. 2015 BLUE RAY a.s. All rights reserved

BR A XL. 2015 BLUE RAY a.s. All rights reserved BR A XL BR A XL PŘESNOST DYNAMIKA RYCHLOST 5osé CNC obráběcí centrum s dvojitým gantry obrábění velkých dílů z kompozitních materiálů plastů hliníku polystyrenu dřeva automobilový průmysl letecký průmysl

Více

hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko

hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko zapis_casti_stroju_loziska08/2012 STR Bb 1 z 7 12. Ložiska jsou součásti určené k otočnému #1 hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko Rozdělení podle

Více

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání.

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. ß 6005-6006 Dílenská pravítka DIN 874/2 Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky Přesnost podle DIN 874/2, vysoké hrany jemně broušené. S protokolem o zkoušce ze závodu. Na obecné práce. Další rozměry lze

Více

PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA. Příměrná pravítka dle DIN 874-1

PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA. Příměrná pravítka dle DIN 874-1 PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA Příměrná pravítka dle DIN 874-1 Úchylky rovinnosti jsou stanoveny podle vzorců: třída přesnosti 00: 1+ L µm 10 třída přesnosti 0: 2+ L µm třída přesnosti 1: 4+ L µm 60 třída přesnosti

Více

Nerezový nábytek VYOBRAZENÍ STANDARDU

Nerezový nábytek VYOBRAZENÍ STANDARDU Nerezový nábytek VYOBRAZENÍ STANDARDU PRACOVNÍ STOLY popis standardu PRACOVNÍ DESKA tloušťka 40 mm vyztuženo podlepením laminovanou dřevotřískou možnost provedení obvodového prolisu proti stékání vody

Více

MECHANICKÉ UPÍNACÍ PRVKY RYCHLOUPÍNAČE RUČNÍ A PNEUMATICKÉ

MECHANICKÉ UPÍNACÍ PRVKY RYCHLOUPÍNAČE RUČNÍ A PNEUMATICKÉ MECHANICKÉ UPÍNACÍ PRVKY RYCHLOUPÍNAČE RUČNÍ A PNEUMATICKÉ Novinky 2007-2009 Přehled novinek Mechanické upínací prvky Silový upínač pro vstřikolisy a příslušenství Str. 4-8 Upínací jednotka a upínací mezikus

Více

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE POWER CHUCKS http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+40 583 41 057, fax +40 583 450 364 95 SILOVÁ SKLÍČIDLA

Více

Hlavní cíle firmy JC-Metal s.r.o. 1. Zaručený standard kvality. Pečlivou a svědomitou prací na všech úrovních dodržujeme trvale vysokou kvalitu.

Hlavní cíle firmy JC-Metal s.r.o. 1. Zaručený standard kvality. Pečlivou a svědomitou prací na všech úrovních dodržujeme trvale vysokou kvalitu. RYCHLOUPÍNKY RY-UP Editoriál Vážené dámy a pánové, Vážení zákazníci, Jsem hrdý, že Vám můžeme opět představit náš nový katalog. Inovace, které tentokrát obsahuje, však neuvidíte na první pohled. Skrývají

Více

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 pro upínání dutých obrobků s vrcholovým úhlem 60, 90 Hroty jsou určeny pro soustružnické operace k rychlému a jednoduchému upínání obrobků s dutinami velkých průměrů, které

Více

Návod pro montáž a použití

Návod pro montáž a použití Návod pro montáž a použití Podesta s žebříkem, pojízdná, přístupná z jedné strany CZ V případě zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto návodu pro montáž a použití

Více

Elektricky poháněné kolečko. Motúčko SOFT MOTÚČKO. Motúčko KLASIK. Motúčko POWER. Přepravní vozík PŘÍSLUŠENSTVÍ. Katalog. www.motucko.

Elektricky poháněné kolečko. Motúčko SOFT MOTÚČKO. Motúčko KLASIK. Motúčko POWER. Přepravní vozík PŘÍSLUŠENSTVÍ. Katalog. www.motucko. Elektricky poháněné kolečko MOTÚČKO Motúčko SOFT Motúčko KLASIK Motúčko POWER Přepravní vozík Katalog www.motucko.cz 2015 PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS Možnost volby velikosti koreb: 100 l pozinkovaná korba; 80,

Více

651 VYTAHOVAČE 571 KULIČKY ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU A ŠESTIHRANEM. Strana...568 ŠROUBY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU A ŠROUBY S SADY

651 VYTAHOVAČE 571 KULIČKY ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU A ŠESTIHRANEM. Strana...568 ŠROUBY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU A ŠROUBY S SADY 600 ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM Strana.....................568 602 SADY ŠROUBŮ 604 ŠROUBY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM 604 ŠROUBY SE ZAOBLENOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM

Více

Příslušenství pro IVC.

Příslušenství pro IVC. Příslušenství pro IVC. Pro stroje Kärcher IVC je k dispozici bohaté, vysoce kvalitní průmyslové příslušenství, které umožňuje plné využití jejich potenciálního výkonu ve všech podmínkách. Množství štěrbinových,

Více

Platnost od 15.11.2015 31.01.2016 SVAŘOVACÍ A UPÍNACÍ SYSTÉMY. Dárky ke konci roku

Platnost od 15.11.2015 31.01.2016 SVAŘOVACÍ A UPÍNACÍ SYSTÉMY. Dárky ke konci roku Platnost od 15.11.2015 31.01.2016 CZ 5/2015 SVAŘOVACÍ A UPÍNACÍ SYSTÉMY Dárky ke konci roku PROFESSIONAL S4 2000 x 1000 x 100 mm, plasmanitridovaný Do 24.12.2015 obdržíte zdarma: DÁREK 1 4 svěrky 160610

Více

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Název veřejné zakázky: Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c)zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

TMV 720A. CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 720A. CNC vertikální obráběcí centrum TMV-720 A CNC vertikální obráběcí centrum Typ Pracovní stůl (D x Š) TMV 720A 800 x 480 mm - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4

Více

Prodej strojů pro elektroerozivní vrtání startovacích otvorů. Vrtačky startovacích otvorů pro vaše individuální potřeby

Prodej strojů pro elektroerozivní vrtání startovacích otvorů. Vrtačky startovacích otvorů pro vaše individuální potřeby Prodej strojů pro elektroerozivní vrtání startovacích otvorů Vrtačky startovacích otvorů pro vaše individuální potřeby Spolehlivé, špičkové erozivní stroje pro mnohostranné použití Vysoká výkonnost i u

Více

ABX OBRÁBĚCÍ STROJE ABX 51SY/64SY ABX 51SYY/64SYY ABX 51TH3/64TH3 ABX 51THY/64THY

ABX OBRÁBĚCÍ STROJE ABX 51SY/64SY ABX 51SYY/64SYY ABX 51TH3/64TH3 ABX 51THY/64THY ABX OBRÁBĚCÍ STROJE ABX 51SY/64SY CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 2 nástrojovými hlavami s poháněnými nástroji a Y osou ABX 51SYY/64SYY CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 2 nástrojovými hlavami

Více

Vzduchové čističe MANN+HUMMEL

Vzduchové čističe MANN+HUMMEL Vzduchové čističe MANN+HUMMEL Průmyslové filtry MANN+HUMMEL Skupina MANN+HUMMEL je mezinárodní koncern s centrálou v německém Ludwigsburgu. Firma má přibližně. zaměstnancůve více než pobočkách na celém

Více

Strojní zařízení, které je poprvé uvedeno do oběhu na evropský trh před. od 29.12.2009, musí odpovídat směrnici pro strojní zařízení 2006/42/ES.

Strojní zařízení, které je poprvé uvedeno do oběhu na evropský trh před. od 29.12.2009, musí odpovídat směrnici pro strojní zařízení 2006/42/ES. 1. Obecný výklad pojmů Kdy? Strojní zařízení, které je poprvé uvedeno do oběhu na evropský trh před 29.12.2009, musí odpovídat směrnici pro strojní zařízení 98/37/ES. (Není poskytnuta žádná výjimka, pokud

Více

Guideline hliníková válečková vedení Technické informace

Guideline hliníková válečková vedení Technické informace Všeobecné informace 1. Charakteristika vodícího systému se skládají z dvojité kolejnice a kazety, resp. jednotlivé kolejnice a válečkové opěry. Vyznačují se nízkou hmotností, malými rozměry a vysokou pojezdovou

Více

Použití stlačeného vzduchu Pneumatické nářadí

Použití stlačeného vzduchu Pneumatické nářadí Použití stlačeného vzduchu Pneumatické nářadí 4 Abyste se stlačeným vzduchem mohli co nejlépe pracovat. Nabízíme Vám pro každé použití vhodné nářadí přímo do ruky. Pneumatické nářadí od je obzvláště lehké,

Více

Uzavírací ventily Stavebnicová konstrukce Zpětné ventily konstrukční řady RV

Uzavírací ventily Stavebnicová konstrukce Zpětné ventily konstrukční řady RV Uzavírací ventily Stavebnicová konstrukce Zpětné ventily konstrukční řady RV Zpětné ventily G/8, G/4 pružinou zatěžovaný zpětný ventil Velikost připojení G/8 G/4 Hmotnost kg,, - při použití pod bodem mrazu

Více

... Zero-Point System 3-8. Vestavné upínací moduly K5/10/20/40 9-12. Nástavné upínací moduly K5/10/20/40 13-17. Horizontální rychloupínací válec 18-21

... Zero-Point System 3-8. Vestavné upínací moduly K5/10/20/40 9-12. Nástavné upínací moduly K5/10/20/40 13-17. Horizontální rychloupínací válec 18-21 Obsah Přehled artiklových a objednacích čísel, strana 36... Zero-Point System 3-8 Vestavné upínací moduly K5/10/20/40 9-12 Nástavné upínací moduly K5/10/20/40 13-17 Horizontální rychloupínací válec 18-21

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. na komorové navrtávací zařízení MANIBS typ J-110

P R A C O V N Í P O S T U P. na komorové navrtávací zařízení MANIBS typ J-110 A) Pracovní postup 1. Montáž nebo navaření bezpečnostní armatury MANIBS před navařením odbočkového T-kusu se musí odstranit krycí víčko a zátka. 2. Nové - připojované - potrubí se napojí, příp.dokončí.

Více

Kola z litiny s nákolkem

Kola z litiny s nákolkem Série: SPK Kola z litiny s 400-3500 kg 180-220 HB -100 C - +600 C Kola série SPK: z robustní šedé litiny od Ø 125 mm (bez ) s mazničkou, nákolek a pojezdová plocha jsou přesoustruženy, pojezdová plocha

Více

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM 0,25-37 kw Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Obsah Technické informace Struèný

Více

Varianty / Příslušenství

Varianty / Příslušenství Brzdy kola a otočného věnce Brzda kola a otočného věnce Blickle Brzdovým systémem lze zablokovat jak valivý pohyb kola, tak i otočný pohyb vidlice v klidovém stavu (brzda kola a otočného věnce). Používají

Více

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení:

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: -Odevzdání a obhájení všech 9 konstrukčních programů -Nejméně 50% úspěšnost při vypracování závěrečné písemné práce -Alespoň

Více

drylin Lineární posuvné stoly SLW

drylin Lineární posuvné stoly SLW drylin drylin posuvné stoly Postaveno na lineárním kluzném vedení drylin W Vysoká torzní tuhost díky profilu drylin W Různé délky vozíků Trapézový, metrický nebo high-helix pohybový šroub Vhodné pro ruční

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení:

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: -Odevzdání a obhájení všech 9 konstrukčních programů -Nejméně 50% úspěšnost při vypracování závěrečné písemné práce -Alespoň

Více

968 Sestavy ventilů. Provozní podmínky viz ventil typ 967 - provedení s kódy W5 a S1

968 Sestavy ventilů. Provozní podmínky viz ventil typ 967 - provedení s kódy W5 a S1 968 968 Sestavy ventilů Použití v náročných i běžných měřících a regulačních okruzích systémů průmyslové automatizace při měření tlaku podobně jako dvoucestné ventilové soupravy (typ 964) možnost současného

Více

Kuličkové šrouby Příslušenství

Kuličkové šrouby Příslušenství 3.6 Ložiska 3.6.1 Ložiska ZKLN Radioaxiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, série ZKLN... 2RS, jsou dvouřadá kuličková ložiska s dotykovým úhlem 60 v uspořádání O. Vnější kroužek je silnostěnný a

Více

TRUBKOVÉ SVĚRÁKY A OPĚRY. Velikost trubky Rozsah přestavení palce mm palce mm. Poč. modelů. Strana. Svěráky. Podpěry

TRUBKOVÉ SVĚRÁKY A OPĚRY. Velikost trubky Rozsah přestavení palce mm palce mm. Poč. modelů. Strana. Svěráky. Podpěry TRUBKOVÉ SVĚRÁKY A OPĚRY Trubkové svěráky a opěry Široký výběr příslušenství pro fixaci trubek, dokonale navržené pro vzájemné použití. Robustní konstrukce výrobku Vám zajistí vysokou spolehlivost při

Více

dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit

dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit Ekologické a hospodárné Nasazení našich trub pøináší kvalitu Pøi stavbì silnic

Více

KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2

KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2 KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2 Použití : Kolové vedení odpružené KVO 40 SE slouží k valivému vedení dopravních nádob - skipů - po ocelových průvodnicích. Je inovací používaných kolových vedení

Více

TĚŽKÉ NOSNÉ VÁLEČKY NOSNÉ VÁLEČKY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ. Typová řada válečků

TĚŽKÉ NOSNÉ VÁLEČKY NOSNÉ VÁLEČKY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ. Typová řada válečků II. TĚŽKÉ NOSNÉ VÁLEČKY NOSNÉ VÁLEČKY PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ Typová řada válečků Strana 50 Těleso ložiska z umělé hmoty 1 60 Těleso ložiska z umělé hmoty 2 100 Těleso ložiska z umělé hmoty 3 150 Těleso ložiska

Více

Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114

Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114 Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114 vydání 14.8.2002 1 Úvod Elektroměry řady C114 představují základní rodinu indukčních elektroměrů Actaris/AEG, které se vyrábí v nejrůznějších

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

1 schránka ve dně s krycí deskou, výška 88 mm, možnost libovolného členění.

1 schránka ve dně s krycí deskou, výška 88 mm, možnost libovolného členění. ß 6301 0 Příslušenství, jako např. desky na nářadí, schránka na dno atd. lze dodat na vyžádání. 6301 101 Kufřík na nářadí Plast ABS, černý, extrémně odolný vůči nárazům, vhodný do letadla. S masivním hliníkovým

Více

METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU

METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU 1 Obsah: 1. NORMATIVNÍ ODKAZY:... 3 2. ROZBOR... 3 2.1. ANALÝZA SYSTÉMU CYLINDRICKÉ VLOŽKY... 3 2.2. POVINNÁ DOKUMENTACE... 3 2.3.

Více

Kování, skládací a zavěšená vrata

Kování, skládací a zavěšená vrata Přehled různých typů skládacích vrat s příslušenstvím Zavěšená skládací vrata: typ 2+2 s otočením o 180 308.3 308.2 3003.1 3003.1 308.2 308.3 3922 3922 30/2.2 3051+3052/.. 3053 3952.1 3922 3053 12/1 3906/3908

Více

Zadní hrana pro pracovní stoly kat. č. 82030

Zadní hrana pro pracovní stoly kat. č. 82030 82030 Pracovní stoly Pracovní stoly s pracovní deskou buk masiv, tloušťka 40 mm, oboustranně naolejovaná, klížená Podstavec/skříň pevně svařená konstrukce za čtyřhran ocel trubek (45x45x2 mm), s vyrovnáním

Více

Topné patrony, které někteří zákazníci označují také jako topné tyče, jsou vyráběny v mnoha průměrech a délkách.

Topné patrony, které někteří zákazníci označují také jako topné tyče, jsou vyráběny v mnoha průměrech a délkách. TOPNÉ PATRONY Topné patrony, které někteří zákazníci označují také jako topné tyče, jsou vyráběny v mnoha průměrech a délkách. Tepelná výměna topných patron je závislá na prostředí ve kterém jsou tato

Více

www.d.cz www.d.sk VÁŠ PRODEJCE DEWALT: DEWALT SR Stará Vajnorská cesta 8 832 00 Bratislava Telefon - 244 638 121 Fax - 244 638 122

www.d.cz www.d.sk VÁŠ PRODEJCE DEWALT: DEWALT SR Stará Vajnorská cesta 8 832 00 Bratislava Telefon - 244 638 121 Fax - 244 638 122 PŘÍSLUŠENSTVÍ DEWALT nabízí kompletní řadu pilových kotoučů pro kotoučové pily, pilových listů pro mečové a přímočaré pily, nožů pro hoblíky a hřebíků pro nastřelovací pistole, které jsou k dispozici pro

Více

Heavy Duty řezání kovů a demolice. Řezání kovu tenkým plátkem. éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a

Heavy Duty řezání kovů a demolice. Řezání kovu tenkým plátkem. éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a 141 OPRACOVÁNÍ D DŘEVA PILOVÉ PLÁTKY PRO ŠAVLOVÉ PILY ŘEŽOU UŽ DELŠÍ NEŽ 60 LET! TENKÝ PLÁTEK Řezání kovu tenkým plátkem éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a D dvojnásobnou životnost, bimetalový

Více

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. C Transportní a upínací elementy. D Vodící prvky. E Přesné díly. F Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. C Transportní a upínací elementy. D Vodící prvky. E Přesné díly. F Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE A Sloupkové stojánky Litinové, ocelové a hliníkové Sloupkové stojánky - malé lisy, konstrukce sestav, rychlovýměnné stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací elementy D Vodící prvky E Přesné

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC 8/2007 PRESTO 60 PRESTO 60 B PRESTO 60 TC Tlačítkové ventily PRESTO typ 60 jsou určeny pro splachování pisoárových zařízení. Tyto ventily mají pevný

Více

VÝSUVNÉ BOXY... 140 KOVÁNÍ NA DVÍŘKA A DVEŘE... 148 ZÁVĚSY PRO DVÍŘKA...148 SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS PRO DVÍŘKA...148 PÍSTY...149

VÝSUVNÉ BOXY... 140 KOVÁNÍ NA DVÍŘKA A DVEŘE... 148 ZÁVĚSY PRO DVÍŘKA...148 SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS PRO DVÍŘKA...148 PÍSTY...149 VÝSUVNÉ BOXY... 140 LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY... 144 SKRYTÉ PLNOVÝSUVY S TLUMENÝM DOTAHEM...144 LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY S TLUMENÝM DOVŘENÍM...146 LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY...147 KOVÁNÍ NA DVÍŘKA A DVEŘE... 148 ZÁVĚSY

Více

Zpětné filtry - lightline. FR 043 FR 072 pro vestavbu do nádrže / do potrubí připojení pro hadici do LW 19 jmenovitý průtok do 70 l/min. 20.

Zpětné filtry - lightline. FR 043 FR 072 pro vestavbu do nádrže / do potrubí připojení pro hadici do LW 19 jmenovitý průtok do 70 l/min. 20. Zpětné filtry - lightline FR 4 FR 7 pro vestavbu do nádrže / do potrubí připojení pro hadici do LW 9 jmenovitý průtok do 7 l/min.5-4c Popis Použití Ve zpětném systému hydraulických zařízení. Funkce ochrana

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : PŘEVODOVÉ MOTORY OBSAH. Všeobecné údaje. Převodový synchronní motor reverzační B 406 3. Převodový synchronní motor reverzační B 408 4A.

Více

SCHMIDT HydroPneumaticPress

SCHMIDT HydroPneumaticPress Maximální rozsah síly od 1 kn do 220 kn Produktová rodina SCHMIDT HydroPneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1 220 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

Teleskopické lišty 603

Teleskopické lišty 603 Teleskopické lišty 603 Technické informace pro teleskopické lišty Konstrukce: Teleskopické lišty se skládají ze dvou nebo několika do sebe namontovaných a v kuličkových ložiscích uložených vodicích kolejnic,

Více

973 Kohout kulový PN 63 pro vysoké teploty

973 Kohout kulový PN 63 pro vysoké teploty 973 973 Kohout kulový PN 63 pro vysoké teploty Použití uzavírací celoprůtoková armatura je určena pro použití v měřicích okruzích systémů průmyslové automatizace s vyšší teplotou provozní tekutiny používají

Více

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

Široký sortiment: 19" datové rozvaděče stojanové. 19" serverové rozvaděče. 19" datové rozvaděče skládané. 19" datové rozvaděče nástěnné

Široký sortiment: 19 datové rozvaděče stojanové. 19 serverové rozvaděče. 19 datové rozvaděče skládané. 19 datové rozvaděče nástěnné ATRACK jsou vyráběny nejmodernější technologií pro pro zpracování plechů, zaručující vysokou kvalitu výroby, kterou deklaruje certifi kát ISO 9001:2000 a TUV. Certifi kát kvality zahrnuje i certifi kát

Více

OBECNÉ INFORMACE KA 04 - PLECHOVÉ DÍLY. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

OBECNÉ INFORMACE KA 04 - PLECHOVÉ DÍLY. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní KA 04 - PLECHOVÉ DÍLY OBECNÉ INFORMACE doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Městský mobiliář & Zabezpečení

Městský mobiliář & Zabezpečení Městský mobiliář & Zabezpečení Výrobní prostředky Výrobní závod o celkové rozloze 31 000 m2, dvě továrny - pro ocel a hliník, vybavené výkonnými technologiemi : roboty pro svařování, stroji s číselným

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

CENÍK KLUZNÉ MONTÁŽNÍ, VYSTŘEĎOVACÍ A IZOLAČNÍ OBJÍMKY, UZAVŘENÍ A UTĚSNĚNÍ KONCŮ CHRÁNIČEK (platný od 01.01.2014 doplněný k 01.03.

CENÍK KLUZNÉ MONTÁŽNÍ, VYSTŘEĎOVACÍ A IZOLAČNÍ OBJÍMKY, UZAVŘENÍ A UTĚSNĚNÍ KONCŮ CHRÁNIČEK (platný od 01.01.2014 doplněný k 01.03. Stránka 1 autorizovaný dovozce PSI Lanžhotská 3448/2 Tel./fax: ++420 519 325187, 323168 690 02 Břeclav Tel. ++420 519 322440, 325741 ČR E-mail: info@rexcom.cz CENÍK KLUZNÉ MONTÁŽNÍ, VYSTŘEĎOVACÍ A IZOLAČNÍ

Více

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B Dutinový mikrometr Stoupání mikrošroubu 0,5 mm Bubínek s noniem i trubka se stupnicí jsou matně chromovány, pro lepší odečítání Aretační páčka Jednoduchá možnost nastavení měřící síly Rychlý posuv nebo

Více

MEP POSTØELMOV, a.s. Odporníky Odporové spouštìèe

MEP POSTØELMOV, a.s. Odporníky Odporové spouštìèe MEP POSTØELMOV, a.s. Odporníky Odporové spouštìèe www.mep.cz ODPORNÍKY ŘADY R1P Odporníky R1P jsou stavebnicové, přirozeně chlazené odporníky pro vyšší výkony. Podle počtu použitých odporových bloků je

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA NBP VB TV. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA NBP VB TV. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA NBP VB TV www.feeler-cnc.cz CNC vertikální obráběcí centra řady NBP NBP-1300A Robustní základ stroje (u modelů NBP-1000/1300 se 4 lineárními vedeními)

Více

Hlavní katalog. Produktová řada. Nano&Solution. Elektroerozivní drátové řezačky. Elektroerozivní hloubičky. Elektroerozivní děrovačky

Hlavní katalog. Produktová řada. Nano&Solution. Elektroerozivní drátové řezačky. Elektroerozivní hloubičky. Elektroerozivní děrovačky Hlavní katalog Produktová řada Elektroerozivní drátové řezačky AD325L AQ327L AQ537L AQ750L AQ900L AP200L AP450L AP500L EXC100L Elektroerozivní hloubičky AP1L Premium AG35L AG55L AG75L AD3L AQ15L Elektroerozivní

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric. jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric. jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A Vakuové vypínače OSM/TEL Venkovní vypínač (recloser) typu

Více

Cenová nabídka č. 013-TK6511

Cenová nabídka č. 013-TK6511 Adresát: Vaše zn. Naše zn. Vypracoval Dne Cenová nabídka č. 013-TK6511 Datum vypracování nabídky: 23.3. 2013 Platnost nabídky: 90 dnů Určení nabídky CNC profihala s.r.o. E-mail: sos.machala@stonline.sk

Více

Japonská stolová a paletová horizontální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40

Japonská stolová a paletová horizontální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová a paletová horizontální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 KN-40Hb KN-40Hb-500 KN-40Hb-700 KN-40Hb-700x700 KN-40Hb-500S-2API KN-40Hb-500S-2APC»» Rychloposuvy

Více

NOŽOVÁ ŠOUPÁTKA ORBINOX

NOŽOVÁ ŠOUPÁTKA ORBINOX NOŽOVÁ ŠOUPÁTKA ORBINOX TECHNICKÉ ÚDAJE Mezipřírubová nožová šoupátka k montáži mezi příruby podle DIN/ISO (PN 6/10/16), ANSI 125/150, JIS. Standardní typy šoupátek: EX, EB, ET, TL, XC, DT, CR, BC, VG

Více

Perfektní seřízení dřevěných zásuvek: Výkonný výsuv Quadro 4D

Perfektní seřízení dřevěných zásuvek: Výkonný výsuv Quadro 4D Perfektní seřízení dřevěných zásuvek: Výkonný výsuv Quadro 4D Nová dimenze pro perfektní design: Quadro 4D Nejnovější trend designu nábytku charakterizují přímé linie s ostrými siluetami. Akcent je kladen

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí A 1 INFORMACE O VÝROBKU Vzorce pro ozubené tyèe: d d = h - m s = U p z D a = d + 2 p = m π s = dráha p = rozteè zubù U = otáèky za minutu z = poèet zubù a

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST V-D ODSTŘEDIVÁ, ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax:

Více

Příslušenství ke strojům GF a RA

Příslušenství ke strojům GF a RA Orbitalní stroje k dělení a úkosování trubek pro vysoce čistá zpracovatelská zařízení www.orbitalum.com Příslušenství ke strojům GF a RA ORBITALUM TOOLS GMBH Josef-Schüttler-Str. 17 78224 Singen Deutschland

Více

HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA. www.ibb.cz

HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA. www.ibb.cz HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA www.ibb.cz PRŮMYSLOVÁ A AUTOMOBILOVÁ LOŽISKA, LOŽISKOVÉ JEDNOTKY HLAVNÍ KATALOG IB KIB- VK5 / 2005 Platnost katalogu od 8.3.2005 A. ÚVOD: Představení výrobce a výrobků....

Více

KATALOG DÍLŮ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HALOVÉ SENÍKY ND 3-011

KATALOG DÍLŮ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HALOVÉ SENÍKY ND 3-011 0 KATALOG DÍLŮ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HALOVÉ SENÍKY ND 3-011 Dodavatelem náhradních dílů je firma AGRA-BOHEMIA, a.s. se sídlem v Přelouči. Jako náhradní díly jsou dodávány díly označené +. 1 2 Manipulační

Více

Digitální univerzální posuvné měřítko 25 RS Varimeter. Parametry. Technická data. Příslušenství. Použití. 10-2 Multimar. Univerzální měřicí přístroje

Digitální univerzální posuvné měřítko 25 RS Varimeter. Parametry. Technická data. Příslušenství. Použití. 10-2 Multimar. Univerzální měřicí přístroje 10-2 Multimar. Univerzální měřicí přístroje Digitální univerzální posuvné měřítko 25 RS Varimeter Obrázek s příslušenstvím Použití Na měření vnějších a vnitřních průměrů středicích okrajů úzkých osazení

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti

Více

Rozměry. čelní pohled. čelní pohled. 1 upevňovací šroub. 2 upevňovací šrouby 133/1.1 133/1.2. Rozměry. čelní pohled. 2 upevňovací šrouby.

Rozměry. čelní pohled. čelní pohled. 1 upevňovací šroub. 2 upevňovací šrouby 133/1.1 133/1.2. Rozměry. čelní pohled. 2 upevňovací šrouby. 133/1 Vnitřní pant se sklopením 90 HRÁNĚNO PTNTM 33 90 Materiál [g/m] 133/1.1 nerezová 25,5 300 133/1.2 ocel 35,5 400 8 133/2 Vnitřní pant se sklopením 180 33 čelní pohled M4 M4 čelní pohled čelní pohled

Více

Seznam pojezdových kol

Seznam pojezdových kol RE.FF Seznam pojezdových kol RE.F5 RE.F8 1. OBECNÉ INFORMACE strana 2 1.1 Gumová kola 2 1.2 Polyuretanová kola 3 1.3 Monolitická kola (s tvrdým běhounem) 3 2. KONZOLY 4 2.1 Otočná konzola 4 2.2 Pevná konzola

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.1 (CZ) 2014 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004, ČSN 738101, ČSN 73 8102 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně...

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Slévárenství

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Slévárenství Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Slévárenství Odlitky tvoří převážnou část kovových strojů. Slévárenství je způsob výroby kovových součástí,

Více

Kat_8a_CZ.qxp:Kat 8a_CZ 27.9.2010 16:07 Stránka 1. KABELOVÉ VOZÍKY (VLEČKY) A PŘÍSLUŠENSTVÍ s pojezdem v c-profilu PŘÍVODY PROUDU A DAT

Kat_8a_CZ.qxp:Kat 8a_CZ 27.9.2010 16:07 Stránka 1. KABELOVÉ VOZÍKY (VLEČKY) A PŘÍSLUŠENSTVÍ s pojezdem v c-profilu PŘÍVODY PROUDU A DAT Kat_8a_CZ.qxp:Kat 8a_CZ 27.9.2010 16:07 Stránka 1 KABELOVÉ VOZÍKY (VLEČKY) A PŘÍSLUŠENSTVÍ s pojezdem v c-profilu PŘÍVODY PROUDU A DAT Kat_8a_CZ.qxp:Kat 8a_CZ 27.9.2010 16:07 Stránka 2 OBSAH 2 KABELOVÉ

Více

nářadí AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor

nářadí AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor AIR CENTER Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody RÁZOVÉ UTAHOVÁKY Rázový utahovák 3/8 pro použití v montážních linkách či opravných dílnách

Více

b=1.8m, c=2.1m. rychlostí dopadne?

b=1.8m, c=2.1m. rychlostí dopadne? MECHANIKA - PŘÍKLADY 1 Příklad 1 Vypočítejte síly v prutech prutové soustavy, je-li zatěžující síla F. Rozměry prutů jsou h = 1.2m, b=1.8m, c=2.1m. Příklad 2 Vypočítejte zrychlení tělesa o hmotnosti m

Více

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top Příslušenství vrtaček a příklepových vrtaček Sklíčidla na vrtáky KVALITA BEZ OMEZENÍ Sklíčidla Metabo jsou k dispozici pro všechny běžné vrtačky, i stacionární, a příklepové vrtačky a pro každé pracovní

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

DEMONT 750 DEMONT 500 TO CO NÁS ODLIŠUJE JE NAŠE VÝKONNOST!

DEMONT 750 DEMONT 500 TO CO NÁS ODLIŠUJE JE NAŠE VÝKONNOST! NOVÁ TVRDOST! DEMONT 750 TO CO NÁS ODLIŠUJE JE NAŠE VÝKONNOST! EMO Hannover 16/09/2013 21/09/2013 Hall 015, booth D24 Welding & cutting Essen 16/09/2013 21/09/2013 Hall 3.0, booth B105 Motek Stuttgart

Více

CENÍK PRUŽNÝCH SPOJEK A PŘECHODŮ FLEX-SEAL PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU (platný od 01.01.2014, doplněný 01.04.

CENÍK PRUŽNÝCH SPOJEK A PŘECHODŮ FLEX-SEAL PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU (platný od 01.01.2014, doplněný 01.04. Stránka 1 autorizovaný dovozce nízkotlakých spojek FLEX-SEAL/FERNCO Lanžhotská 3448/2 Tel./fax: ++420 519 325187, 323168 690 02 Břeclav Tel. ++420 519 322440, 325741 ČR E-mail: info@rexcom.cz CENÍK PRUŽNÝCH

Více

SA.9103.101 poli ka s perforací, nosnost 100 kg klasická montáž do lišt 19 rozvad e, hloubka rozvad e 1000 480 x 44 x 710 0901-045

SA.9103.101 poli ka s perforací, nosnost 100 kg klasická montáž do lišt 19 rozvad e, hloubka rozvad e 1000 480 x 44 x 710 0901-045 SKS 19 poli ka s perforací - hloubka 350/550/710 mm, p ední a zadní úchyt, nosnost 100 kg SA.6003.101 poli ka s perforací, nosnost 100 kg klasická montáž do lišt 19 rozvad e, hloubka rozvad e 600 480 x

Více