Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ"

Transkript

1 Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM 0,25-37 kw Katalog K CZ

2 Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko

3 Obsah Technické informace Struèný popis konstrukce 3 Základní provedení 3 Normy 3 Rozsah provedení vyžadující dohodu s výrobcem 4 Tvary strojù 4 Typové oznaèování 4 Atestace 5 Zatížení a jmenovitý výkon 5 Napìtí a kmitoèet 5 Svorkovnice 6 Svorkovnicový kryt 6 Ochranné svorky 6 Chvìní 7 Hluk 7 Motory patkové 8 Motory pøírubové 8 Høídelové konce 8 Ložiska 8 Usazení a mechanické spojení 9 Pøípustná radiální a axiální zatížení høídelových koncù pro osovou výšku mm 9 Izolaèní systém, dovolené oteplení 12 Výkonnostní štítek 12 Ochrana motoru 12 Zkoušení 12 Momentové charakteristiky 13 Momentová pásma 13 Technická data 15 Rozmìry 16 Obchodní údaje 19 Údaje potøebné pro objednávku 19

4 Všeobecné údaje Struèný popis konstrukce Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory s kotvou nakrátko jsou urèeny k pohonu prùmyslových zaøízení, napø. ventilátorù, èerpadel apod., v místech kde se vyrábìjí, zpracovávají nebo skladují hoølavé kapaliny nebo plyny a kde vznik výbušné atmosféry vytvoøené plyny, parami nebo mlhami je pravdìpodobný. Jsou urèeny pro nevýbušná elektrická zaøízení skupiny II, kategorie 2G, oznaèení II 2G. Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory s kotvou nakrátko øady: AOM, AVM, AKM V osových výškách H = mm V krytí IP 54 nebo IP 55 s chlazením IC 411 V nevýbušném provedení EEx d llc T4 (H=71-160) EEx d IIB+H 2 T4 (H=180,200) Základní provedení Za základní provedení se považuje nevýbušný trojfázový asynchronní motor s kotvou nakrátko n tvaru IM 1001 patkový s jedním válcovým koncem høídele, s rozmìry podle rozmìrových tabulek n se tøemi pøipojovacími svorkami a jednou nevýbušnou kabelovou vývodkou pro jedno napìtí n pro trvalé zatížení S1 n pro jmenovité napìtí 400 V n pro jmenovitý kmitoèet 50 Hz n pro teplotu prostøedí od -20 C do +40 C n pro prostøedí s relativní vlhkostí vzduchu do 95%/25 C, s teplotou okolí a chladiva od -20 C n s izolaèním systémem teplotní tøídy F n pro nadmoøskou výšku do m n s vnìjším nátìrem šedým n s typem ochrany proti výbuchu - pevný závìr d n pro teplotní tøídu T4 Titul ÈSN/EN IEC Toèivé elektrické stroje - èást 1 (1997): Jmenovité ÈSN EN IEC 34-1 údaje a vlastnosti. Toèivé elektrické stroje - èást 1-1 (1997): ÈSN Doplòující požadavky. Toèivé elektrické stroje - èást 8 (1995): Oznaèování ÈSN IEC 34 8 svorek a smyslù toèení toèivých strojù. Toèivé elektrické stroje - èást 14 (1998): Mechanické ÈSN EN IEC vibrace toèivých strojù s výškou osy od 56mm. Toèivé elektrické stroje - èást 5 (1997): Stupnì ÈSN EN IEC 34-5 ochrany krytem toèivých elektrických strojù. Toèivé elektrické stroje - èást 6 (1995): Zpùsoby ÈSN EN IEC 34-6 chlazení (IC kód). Toèivé elektrické stroje - èást 7 (1995): Oznaèování ÈSN EN IEC 34-7 tvarù (IM kód). Toèivé elektrické stroje - èást 9 (1997): Mezní ÈSN EN A1 IEC 34-9 hodnoty hluku. Rozmìry a výkony toèivých elektrických strojù ÈSN IEC 72-1 IEC èást 1 (1994): Velikosti koster 56 až 400 a velikosti pøírub 55 až Elektrotechnické pøedpisy. Normalizovaná napìtí. (1993) ÈSN IEC 38 IEC 38 Nevýbušná elektrická zaøízení. Všeobecné ÈSN EN EN požadavky. (1995) (pro motory H=71-160mm) Nevýbušná elektrická zaøízení. ÈSN EN EN Pevný závìr d. (1996) (pro motory H=71-160mm) Elektrotechnické pøedpisy. Pøedpisy pro elektrická ÈSN zaøízení v místech s nebezpeèím výbuchu hoølavých plynù a par (1996) Siemens K13 3

5 Všeobecné údaje Rozsah provedení vyžadující dohodu s výrobcem Po dohodì s výrobcem lze objednat motory s následujícími odchylkami od základního provedení: n tvaru IM 2001 patkopøírubový s jedním válcovým koncem høídele (platí pro osovou výšku mm) n tvaru IM 3001 pøírubový s jedním válcovým koncem høídele (platí pro osovou výšku mm) Tvary strojù n tvar IM 1011, IM 1031, IM 1051, IM 1061, IM 1071, IM 3011, IM U osové výšky mm tvar IM 2011, IM 2031, IM 2101, IM 2111, IM 2131, IM 3601, IM 3611, IM Motory tvarù IM 1011, IM 3011, IM 3611, IM 2011 jsou opatøeny støíškou, která zamezuje vniknutí drobných pøedmìtù do prostoru ventilátoru n pro napìtí od 220 V do 690 V (napìtí 220 V platí pro osovou výšku mm) n se šesti pøipojovacími svorkami a dvìma nevýbušnými vývodkami pro spouštìní motoru pøepínaèem Y D (platí pro motory s osovou výškou 112 mm a vyšší) n pro kmitoèet 60 Hz n se dvìma válcovými konci høídele n se zabudovanými teplotními èidly (termistory) se tøemi pøipojovacími svorkami (pøímé spouštìní) a dvìma pomocnými svorkami pro pøipojení vestavné tepelné ochrany, motory jsou opatøeny dvìma nevýbušnými kabelovými vývodkami (platí pro motory s osovou výškou mm) n pro teplotní tøídu T5 n jiná modifikovaná a speciální provedení podle požadavku odbìratele IM 1001 IM 1051 IM 1061 IM 3001 IM 3011 IM 3031 IM 2101 IM 1071 IM 1011 IM 1031 IM 3601 IM 3611 IM 3631 IM 2001 Typové oznaèování Typové oznaèení motorù sestává z alfanumerických znakù jejichž význam je patrný z následujícího pøehledu: A O M M K Objednací èíslo 1 Generace øady 1-3 Oznaèení øady AOM nevýbušné asynchronní motory nakrátko tvaru IM10XX AKM nevýbušné asynchronní motory nakrátko tvaru IM20XX AVM nevýbušné asynchronní motory nakrátko tvaru IM30XX 4-6 Velikost motoru výška osy (mm) 7-8 Délková velikost kostry 9-10Oznaèení poètu pólù 02 dvoupólový 04 ètyøpólový 06 šestipólový 08 osmipólový Provedení 14 Doplòkový znak Provedení oznaèuje modifikaèní strukturu a odlišné technické parametry motoru (výkon, napìtí, kmitoèet, mechanické provedení apod.). 4 Siemens K13

6 Všeobecné údaje Atestace Motory jsou schváleny Fyzikálnì-technickým zkušebním ústavem Státní zkušebnou è. 210 v Ostravì-Radvanicích a jsou vyrábìny v nevýbušném provedení s druhem ochrany proti výbuchu pevný závìr, pro elektrická zaøízení skupiny nevýbušnosti: u osové výšky mm IIC a teplotní tøídy T4 Oznaèení nevýbušnosti: EEx d IIC T4 (H=71-160) EEx d IIB+H 2 T4 (H=180,200) EEx (Ex) oznaèení nevýbušného elektrického zaøízení d typ ochrany proti výbuchu pevný závìr IIC, IIB+H 2 skupina nevýbušného elektrického zaøízení T4 teplotní tøída Zatížení a jmenovitý výkon Jmenovité výkony motorù pro druh zatížení S1, kmitoèet 50 Hz a teplotní tøídu T4 uvádí tabulky technických dat. Budou-li motory pracovat pøi vyšší teplotì prostøedí než 40 C a ve vyšší nadmoøské výšce než m je nutno snížit jejich výkon podle tabulek korekcí výkonu tak, aby teplota vinutí nepøekroèila hodnotu danou tøídou použité izolace a teplota povrchu závìru nepøekroèila pøípustné hodnoty stanovené normami pro nevýbušné elektrické provozní prostøedky. Hodnoty jmenovitých výkonù pro teplotní tøídu T5 a specifikované pracovní podmínky sdìlí výrobce na požádání. Korekce jmenovitých výkonù pro vyšší nadmoøské výšky a zvýšené teploty prostøedí uvádìjí následující tabulky: Nadmoøská výška (m) Pøípustný výkon v % P N Teplota okolí ( C ) Pøípustný výkon v % P N Jmenovité výkony pøi kmitoètu 50 Hz a zvýšených teplotách prostøedí a chladiva Teplota Výkon prostøedí (kw) 40 C 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2, ,5 7, , C 0,24 0,35 0,52 0,71 1,05 1,4 2,1 2,8 3,8 5,2 7,1 10,5 14,2 17, , C 0,22 0,33 0,50 0,67 1 1,35 2 2,7 3,6 4,9 6, ,5 16, C 0,21 0,31 0,47 0,64 0,94 1,25 1,9 2,5 3,4 4,7 6,4 9,4 12,8 15, C 0,19 0,29 0,43 0,60 0,85 1,15 1,7 2,3 3,1 4 5,5 8, Napìtí a kmitoèet Po vzájemné dohodì mohou být motory vyrobeny a dodány pro jmenovité napìtí od 220 V do 690 V. Motory mohou pracovat beze zmìny jmenovitého výkonu pøi napájení ze sítí, jejichž úchylky napìtí a kmitoètu pøi práci jsou v souladu s èl ÈSN EN a dodržují hodnoty urèené pro oblast A. Záruka na technické parametry platí pøi jmenovitém napìtí a jmenovitém kmitoètu. Pøi požadavku na dodávku motorù pro napájecí napìtí podle ÈSN IEC 38 s úbytkem napìtí ±10% U N je na výkonnostním štítku uvádìn rozsah napìtí a proudu na který platí tolerance urèené pro oblast A podle ÈSN EN Výrobce na objednávku dodává motory pro kmitoèet 60 Hz s výkony podle následující tabulky. Další údaje sdìlí výrobce na požádání. P N pro 50 Hz (kw) 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2, ,5 7, , P N pro 60 Hz (kw) 2p=2 0,43 0,63 0,85 1,3 1,7 2,5 3,4 4,6 6,3 8,6 12,6 17,3 21,3 24,5 34,5 43 2p=4 0,29 0,43 0,63 0,85 1,3 1,7 2,5 3,4 4,6 6,3 8,6 12,6 17,3 21,3 25,3 34,5 2p=6 0,43 0,63 0,85 1,3 1,7 2,5 3,4 4,6 6,3 8,6 12, ,5 2p=8 0,63 0,85 1,3 1,7 2,5 3,4 4,6 6,3 8,6 13,2 18 Siemens K13 5

7 Elektrické údaje Svorkovnice Svorkovnicový prostor je oddìlen od prostoru motoru litinovou svorkovnicovou deskou, ve které jsou umístìny nevýbušné prùchodky z izolaèní hmoty, jimiž procházejí pøipojovací svorníky. Motory v základním provedení mají svorkovnici øešenou pro pøímé spouštìní se tøemi pøipojovacími svorkami oznaèenými U, V, W. Ve svorkovnici motorù provedených pro spouštìní pøepínaèem Y D je umístìno šest nevýbušných prùchodek s oznaèením pøipojovacích svorek U1, V1, W1, U2, V2, W2 a svorkovnicový kryt je opatøen dvìma nevýbušnými kabelovými vývodkami. Požadavek na spouštìní motoru pøepínaèem Y D je nutno vždy uvést v objednávce a je možno jej uplatnit pouze u motorù s osovou výškou 112 mm a vyšší. Dodateèná úprava motoru v základním provedení se tøemi pøipojovacími svorkami pro spouštìní Y D není možná. Motory dodávané se zabudovanými teplotními èidly pro vestavnou tepelnou ochranu jsou opatøeny dvìma nevýbušnými prùchodkami se svorkami oznaèenými T1, T2 pro pøipojení øídícího systému ochrany. Nevýbušné kabelové vývodky jsou pro pøepravu utìsnìny pomocnou pryžovou zátkou. Údaje svorkovnic uvádí následující tabulka Osová Poèet svorek Velikost svorek Maximální výška pro spouštìní pøipojovacích teplotních ochranných prùøez pøípoj. pøímé Y D èidel vodièù (mm 2 ) 71 3 M5 M M5 M M5 M M5 M M5 M5 M M5 M5 M M6 M5 M M8, pøíložková 2 M6 M5 M M8, pøíložková 2 M6 M5 M8 35 Vnitøní prùmìry pryžových tìsnících kroužkù nevýbušných kabelových vývodek jsou uvedeny v èásti ROZMÌRY str.17 pod symbolem W. Svorkovnicový kryt Svorkovnicový kryt u všech velikostí je umístìn na vrchu kostry a skládá se z víka svorkovnice, skøínì svorkovnice a svorkovnicové desky opatøené nevýbušnými prùchodkami. U motorù v základním provedení je svorkovnicová skøíò opatøena jednou nevýbušnou kabelovou vývodkou. Vývodky jsou vyústìny vpravo pøi pohledu na konec høídele (stranu D). Rozmìry kabelových vývodek jsou uvedeny v rozmìrových tabulkách. U motorù osové výšky 112 mm a vyšších se šesti pøipojovacími svorkami pro možnost spouštìní pøepínaèem Y D a u motorù se zabudovanými teplotními èidly je svorkovnicová skøíò opatøena další nevýbušnou kabelovou vývodkou. Rozmìry sdìlí výrobce na požádání. Svorkovnicový kryt je možno otáèet pøímo na místì použití o 180. Není nutné požadovat natoèení svorkovnicového krytu u výrobce. Ochranné svorky Na motoru jsou dvì ochranné svorky pro spojení s ochranným vodièem. Vnìjší ochranná svorka je umístìna na pøístupném místì kostry statoru. Vnitøní ochranná svorka je umístìna uvnitø svorkovnicového krytu. Obì ochranné svorky jsou viditelnì oznaèeny znakem ochranné a zemnící svorky. 6 Siemens K13

8 Mechanické údaje Chvìní Motory v základním provedení vyhoví hodnotám kategorie kmitání N (normální) s mohutností kmitání: v e 1,8 mm/s u motorù s výškou osy mm, 2p=4, 6, 8 v e 1,8 mm/s u motorù s výškou osy mm, 2p=2 v e 2,8 mm/s u motorù s výškou osy mm, 2p=2 Hluk Hodnoty hladiny akustického tlaku L PA v db a akustického výkonu A, L WA v db ve stavu naprázdno nepøesahují hodnoty uvedené v následující tabulce Velikost 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 L PA (db) L WA (db) L PA (db) L WA (db) L PA (db) L WA (db) L PA (db) L WA (db) 80 71MK M MK M LK L LK L M SK S MK M MK M L M L LK L Siemens K13 7

9 Mechanické údaje Motory patkové Pro mechanické usazení stroje je kostra statoru opatøena patkami s rozmìry dle rozmìrové tabulky. Motory pøírubové Pøírubové motory jsou vyrábìny ve všech osových výškách. Konstrukce motorù je v podstatì stejná jako u motorù patkových, s tím rozdílem, že zadní štít je øešen jako pøíruba. Montáž pøírubových motorù ke stroji se provádí pomocí závrtných šroubù. Délku šroubù je nutno volit s ohledem na rozmìr XA uvedený v rozmìrových tabulkách. Technická data pøírubových motorù jsou shodná s patkovými motory. Hmotnost je o 2% až 5% vìtší. UPOZORNÌNÍ : Pøírubový štít motorù tvaru IM 20xx, IM 30xx a IM 3611 nesmí tvoøit souèást skøínì s vodou, olejem pøípadnì jinou tekutinou, protože není konstrukènì pøizpùsoben proti jejich vniknutí do motoru. U motorù tvaru IM 2031, IM 3031 a IM 3611 urèených pro vertikální montáž koncem høídele nahoru musí být zabránìno zatékání kapaliny podél høídele, zaplavení pøíruby a upevòovacích bodù. U tvarù IM 2011 a 3011 musí být provedena opatøení proti zapadání pevných pøedmìtù do výstupní èásti krytu ventilátoru z dùvodu nebezpeèí destrukce ventilátoru a ztráty chlazení. Doporuèujeme uvedené aplikace konzultovat v etapì návrhu zaøízení s výrobcem. Høídelové konce Rozmìry válcových koncù høídelù jsou uvedeny v rozmìrových tabulkách. Souèástí dodávky je pero umístìné v konci høídele. Rotory s høídelí jsou dynamicky vyváženy s polovinou pera a jsou na èelní ploše konce høídele oznaèeny v souladu s ÈSN ISO 8821 písmenem H. Høídele motorù základního provedení jsou opatøeny støedícím dùlkem se závitem. Po vzájemné dohodì mùže výrobce dodat motory se dvìma válcovými konci høídele opatøenými støedícím dùlkem se závitem. Rozmìry závitù støedících dùlkù jsou uvedeny v rozmìrových tabulkách. Ložiska U všech velikostí motorù jsou použita valivá ložiska. Motory velikosti 71 až 100 jsou osazeny zavøenými kulièkovými ložisky øady 62 s trvalou tukovou náplní. Motory osových výšek 112 a132 jsou osazeny ložisky øady otevøenými bez možnosti domazávání. Domazávání ložisek motorù osové výšky mm lze provádìt mazacím lisem pøes mazací kulovou hlavici KM Ložiska jsou navržena tak, aby jejich výpoètová životnost pøi øádné obsluze motoru nebyla menší než provozních hodin u motorù 2p=2 a provozních hodin u motorù 2p=4, 6, 8. K omezení hluku, chvìní a poškození ložisek následkem kmitání jsou ložiska axiálnì odpružena. Ložisko na stranì N je vždy uchyceno pevnì, ložisko na stranì D má možnost axiálního posuvu pøi tepelné dilataci høídele rotoru. K mazání ložisek se používá plastické mazivo lithného typu LV2 3 pro rozsah teplot od -30 C do +110 C a s bodem skápnutí minimálnì 170 C. Pøiøazení ložisek k jednotlivým velikostem motorù je uvedeno v následující tabulce. Osová výška Poèet pólù Druh pøední zadní kulièkové Z C Z C kulièkové Z C Z C kulièkové Z C Z C kulièkové Z C Z C kulièkové 6306 C C kulièkové 6308 C C kulièkové 6309 C C kulièkové 6310 C C kulièkové 6312 C C3 8 Siemens K13

10 Mechanické údaje Usazení a mechanické spojení Motor musí být usazen v takové poloze, pro kterou je podle tvaru uvedeného na výkonnostním štítku vyroben. Pøírubové motory se usazují na lícovanou plochu spøaženého stroje. Upevnìní je uvažováno pomocí závrtných šroubù. Délku šroubù volit s ohledem na rozmìr XA, uvedený v rozmìrových tabulkách. Spojení motorù s hnaným strojem na stranì D je možno provést pružnou spojkou, pøípadnì jinými pøenosovými èleny pøi dodržení maximálního pøípustného radiálního a axiálního zatížení volného konce høídele. Spojení s hnaným strojem na stranì N je možno provést pouze pružnou spojkou. Pøípustná radiální a axiální zatížení høídelových koncù pro osovou výšku mm Pøípustné hodnoty axiálních zatížení F A pro horizontální a vertikální montáž s respektováním smyslu axiální síly uvádí následující tabulka: Horizontální montáž Vertikální montáž Velikost 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 F A +F A - F A +F A - F A +F A - F A +F A - F A (N) (N) 71MK M MK M LK L LK L M SK S MK M MK M L M L LK L F A... síla pùsobí smìrem nahoru -F A... síla pùsobí smìrem dolù Siemens K13 9

11 Mechanické údaje Pøípustná maximální radiální zatížení stanovená v závislosti na vzdálenosti pùsobištì síly od osazení høídelového konce jsou uvedena pro jednotlivé typy motorù v následujících diagramech: U montážních tvarù IM 1011, IM 1031, IM 1051, IM 1061, IM 1071 mùže smìr radiální síly pùsobit rovnobìžnì, nebo kolmo k montážní rovinì patek. 10 Siemens K13

12 Mechanické údaje U montážních tvarù IM 1011, IM 1031, IM 1051, IM 1061, IM 1071 mùže smìr radiální síly pùsobit rovnobìžnì, nebo kolmo k montážní rovinì patek. Siemens K13 11

13 Elektrické údaje Izolaèní systém, dovolené oteplení Izolaèní systém motorù odpovídá teplotní tøídì izolace F. Teplotní tøída izolace je volena výrobcem motorù a je uvedena na Výkonnostní štítek Každý motor je opatøen výkonnostním štítkem obsahujícím technické údaje podle ÈSN EN a norem pro nevýbušná výkonnostním štítku motoru. Dovolené oteplení pro teplotní tøídu izolace F pøi teplotì chladiva do +40 C je max. 105 C. elektrická zaøízení ÈSN EN (ÈSN ). Ochrana motoru Motory musí být jištìny proti pøetížení a zkratu. Proti tepelnému pøetížení nadproudem je nutno motory chránit nadproudovým relé. Pro dokonalou ochranu motoru lze použít kombinace nadproudové ochrany s vestavnou tepelnou ochranou. Po dohodì s výrobcem je možno dodávat motory s teplotními èidly PTC termistory zabudovanými v tepelnì kritické èásti vinutí motoru. Vývody od tìchto teplotních èidel jsou vyvedeny do svorkovnicového krytu na dvì nevýbušné prùchodky. Teplotní èidla tvoøí teplotnì citlivou èást vestavné tepelné ochrany, která se pøipojuje k øídící soustavì. Druh vestavné tepelné ochrany je TP 111 dle ÈSN , èást Tato vestavná tepelná ochrana je úèinná pøi tepelných pøetíženích zpùsobených poruchami chlazení, nadmìrným vzrùstem teploty chladiva, pozvolným mechanickým pøetížením, dlouhodobým poklesem napìtí nebo pøepìtím. Pøi dosažení kritického oteplení vinutí motoru odpojí vestavná tepelná ochrana ve spolupráci s øídící soustavou motor od napájecí sítì. Vestavná tepelná ochrana je úèelným a jednoduchým doplòkem nadproudové ochrany v tìch poruchových stavech, kdy tato není schopna dokonale motor chránit. Zabudování termistorù je možno provést jen u typù a provedení se tøemi pøipojovacími svorkami (t.j. pro pøímé spouštìní) u motorù osové výšky 112 mm a vyšší. Øídící soustava vestavné tepelné ochrany musí být certifikována akreditovanou zkušebnou, není pøedmìtem dodávky. Zkoušení Výrobce provádí typovou zkoušku na každém novém typu, pøi zmìnì konstrukce, materiálu nebo výrobního postupu, který by mohl mít vliv na vlastnosti stroje Na každém vyrobeném kusu provádí výrobce kontrolní kusovou zkoušku. Touto zkouškou se kontroluje, zda má každý stroj vlastnosti shodné se schváleným typem. Zkoušky se provádìjí v rozsahu urèeném ÈSN a uvedenými normami pro nevýbušná elektrická zaøízení. 12 Siemens K13

14 Mechanické údaje Momentové charakteristiky Momentové charakteristiky motorù uvedených v katalogu jsou zaøazeny do momentových pásem, ve kterých zachovávají pøibližnì vzorový tvar urèený hodnotami M Z /M N a M MAX /M N. Tvary momentových pásem jsou pøiøazeny k jednotlivým typùm motorù v tabulkách technických dat. Hodnoty zábìrného, maximálního a minimálního momentu se v závislosti na zmìnì napìtí mìní kvadraticky, hodnoty zábìrného proudu lineárnì. Je-li protimoment pohánìného zaøízení bìhem rozbìhu v blízkosti hranice momentového pásma, je nutná konzultace s výrobcem. V souladu s ÈSN EN snesou motory pøi jmenovitém napìtí a kmitoètu krátkodobé momentové pøetížení po dobu 15 s odpovídající 1,6 násobku jmenovitého momentu bez zastavení nebo prudké zmìny otáèek. Momentová pásma Siemens K13 13

15 Mechanické údaje Momentová pásma 14 Siemens K13

16 Technická data Nevýbušné asynchronní motory s kotvou nakrátko ØADY AOM, AVM, AKM Základní provedení, krytí IP54, IP55, 50 Hz, teplotní tøída T4 Velikost P N n N M N I N η cosϕ I Z /I N M Z /M N M MAX /M N Moment. J Hmotnost 380V 400V pásmo (kw) (min -1 ) (Nm) (A) (A) (%) (kgm 2 ) (kg) 3000 min -1 synch. (2p=2) 71MK 0, ,26 0,95 0,9 72,0 0,83 4,7 2,2 2,1 T1,6F 0, M 0, ,90 1,3 1,3 73,0 0,85 5,0 2,4 2,3 T1,6G 0, MK 0, ,50 1,8 1,7 75,0 0,85 5,3 2,0 2,6 T1,3A 0, M 1, ,72 2,5 2,3 78,0 0,87 5,3 2,1 2,6 T1,6G 0, LK 1, ,00 3,3 3,2 79,0 0,87 6,1 2,2 2,7 T1,6C 0, L 2, ,30 4,7 4,5 81,0 0,88 6,0 2,5 2,7 T1,6G 0, L ,1 6,2 5,9 81,0 0,90 6,7 3,0 3,2 T1,6K 0, M ,3 8,5 8,0 82,5 0,87 6,8 2,0 2,5 T1,6F 0, SK 5, ,2 11,5 11,083,00,87 5,8 1,8 2,4 T1,3A 0, S 7, ,7 15,5 14,5 85,0 0,87 6,0 2,0 2,5 T1,3A 0, MK ,0 22, ,4 0,87 5,0 2,0 2,1 T1,3A 0, M ,1 29, ,2 0,88 5,6 2,1 2,2 T1,3A 0, L 18, , ,4 0,88 6,3 2,5 2,5 T1,6A 0, M ,6 42,5 40,5 89,2 0,88 6,5 2,6 2,6 T1,6A 0, LK , ,7 0,89 6,6 2,4 2,5 T1,6E 0, L ,2 0,90 6,9 2,5 2,5 T1,6E 1, min -1 synch. (2p=4) 71MK 0, ,76 0,81 0,75 64,0 0,73 3,4 1,9 1,9 T1,3C 0, M 0, ,60 1,1 1,05 65,0 0,77 3,1 1,8 1,7 T1,3C 0, MK 0, ,80 1,5 1,45 72,0 0,77 4,2 1,8 1,9 T1,3C 0, M 0, ,20 2,0 1,9 72,0 0,79 3,9 1,6 1,9 T1,3C 0, LK 1, ,40 2,8 2,7 73,0 0,80 4,6 2,0 2,4 T1,6F 0, L 1, ,2 3,6 3,4 77,0 0,82 4,8 2,3 2,3 T1,6F 0, LK 2, ,6 5,1 4,8 80,0 0,82 6,2 2,4 2,6 T1,3A 0, L ,0 6,7 6,5 81,0 0,82 5,9 2,2 2,6 T1,3A 0, M ,7 9,0 8,5 82,0 0,83 6,5 2,5 2,9 T1,6A 0, S 5, , ,5 85,00,82 6,8 2,2 3,0T1,6C 0, M 7, , ,5 85,5 0,83 6,8 2,2 3,0 T1,6A 0, M , ,5 87,7 0,83 5,9 2,5 2,5 T1,6B 0, L , ,5 88,6 0,83 6,5 2,9 2,8 T1,6B 0, M 18, ,2 0,86 5,8 2,3 2,6 T1,6A 0, L , ,7 0,87 5,7 2,3 2,5 T1,6A 0, LK ,2 0,89 6,9 2,7 2,8 T1,6H 0, min -1 synch. (2p=6) 80MK 0, ,90 1,15 1,1 65,5 0,73 3,3 1,8 1,9 T1,3C 0, M 0, ,80 1,7 1,6 66,0 0,75 3,4 2,0 2,0 T1,3C 0, LK 0, ,60 2,2 2,1 72,0 0,73 3,9 1,9 2,0 T1,6F 0, L 1, ,2 3,1 2,9 74,0 0,75 4,1 2,0 2,2 T1,6F 0, L 1, ,2 4,0 3,9 76,0 0,73 4,9 2,2 2,3 T1,3A 0, M 2, ,2 5,7 5,4 77,0 0,76 5,0 2,3 2,3 T1,6F 0, S ,5 7,8 7,3 82,00,72 6,3 2,2 2,9 T1,6C 0, MK ,2 9,5 9,2 85,0 0,74 7,0 2,5 3,0 T1,6C 0, M 5, , ,5 84,5 0,76 6,5 2,5 2,9 T1,6A 0, M 7, , ,8 0,78 5,1 2,3 2,4 T1,6A 0, L ,0 0,79 5,0 2,5 2,4 T1,6A 0, L ,5 88,4 0,80 6,0 2,4 2,6 T1,6A 0, LK 18, , ,7 0,81 5,9 2,5 2,4 T1,3B 0, L ,5 90,0 0,81 6,0 2,6 2,4 T1,3B 0, min -1 synch. (2p=8) 90LK 0, ,50 2,0 1,95 65,0 0,63 3,3 2,0 2,2 T1,6F 0, L 0, ,3 2,7 2,6 67,0 0,62 3,3 2,0 2,2 T1,6F 0, L 1, ,2 3,2 3,1 72,0 0,71 3,6 1,8 2,1 T1,3C 0, M 1, ,5 4,5 4,2 74,0 0,69 4,5 2,1 2,3 T1,6F 0, S 2, ,06,0 5,7 81,00,69 5,5 2,0 2,6 T1,3A 0, M ,5 7,7 7,3 83,0 0,71 5,5 2,1 2,6 T1,3A 0, MK ,7 9,5 9 84,3 0,76 5,1 1,8 2,5 T1,3A 0, M 5, ,4 13,0 12,5 83,8 0,76 5,2 1,9 2,6 T1,3A 0, L 7, ,8 17,5 16,5 85,0 0,76 5,5 2,1 2,7 T1,3A 0, L ,0 24,5 87,3 0,74 5,6 2,7 2,9 T1,6A 0, LK , ,5 0,78 5,2 2,3 2,0 T1,3B 0, Siemens K13 15

17 Rozmìry motorù Nevýbušné asynchronní motory nakrátko AOM OSOVÉ VÝŠKY mm Tvaru IM 1001 Velikost A AA AB AC AG AS B B BB C CA H HA HB HD K L LC 71MK, M MK, M LK, L LK, L M S M M L M L LK, L Velikost LD LL W X XB D DB DC E GA F DA EA GC FA 71MK, M k6 M5 M h9 14k h9 80MK, M k6 M8 M8 4021,5 6h9 19k6 4021,5 6h9 90LK, L k6 M8 M h9 24k h9 100LK, L k6 M10M h9 28k h9 112M k6 M10M h9 28k h9 132S k6 M12 M h9 38k h9 132M k6 M12 M h9 38k h9 160M k6 M16 M h9 42k h9 160L k6 M16 M h9 42k h9 180M k6 M16 M ,5 14h9 48k ,5 14h9 180L k6 M16 M ,5 14h9 48k ,5 14h9 200LK, L m6 M20M h9 55m h9 Rozsahy prùmìrù pøipojovacích kabelù pro standardní a zvláštní provedení tìsnících kroužkù kabelových vývodek Osová Standardní Zvláštní výška provedení provedení 1) Pøípustný rozsah Pøípustný rozsah kabelu (mm) kabelu (mm) ) Požadavek na zvláštní prùmìry pøipojovacích kabelù je nutné specifikovat v objednávce. 16 Siemens K13

18 Rozmìry motorù Nevýbušné asynchronní motory nakrátko AKM OSOVÉ VÝŠKY mm Tvaru IM 2001 Velikost A AA AB AC AG AS B B BB C CA H HA HB HD K L LC LD 71MK, M MK, M LK, L LK, L M S M M L M L LK, L Velikost LL M N P S Z T LA XA W X XB D DB E GA F 71MK, M j , k6 M h9 80MK, M j , k6 M8 4021,5 6h9 90LK, L j , k6 M h9 100LK, L j k6 M h9 112M j k6 M h9 132S j k6 M h9 132M j k6 M h9 160M h k6 M h9 160L h k6 M h9 180M h k6 M ,5 14h9 180L h k6 M ,5 14h9 200LK, L h m6 M h9 DA DC EA GC FA 14k6 M h9 19k6 M8 4021,5 6h9 24k6 M h9 28k6 M h9 28k6 M h9 38k6 M h9 38k6 M h9 42k6 M h9 42k6 M h9 48k6 M ,5 14h9 48k6 M ,5 14h9 55m6 M h9 Siemens K13 17

19 Rozmìry motorù Nevýbušné asynchronní motory nakrátko AVM OSOVÉ VÝŠKY mm Tvaru IM 3001 Velikost AC AD AG AG AS AH L LM LC LD LD LL M N P S Z T 71MK, M j ,5 80MK, M j ,5 90LK, L j ,5 100LK, L j M j S j M j M h L h M, L h LK, L h Velikost XA LA W X XB D DB E GA F DA DC EA GC FA 71MK, M k6 M h9 14k6 M h9 80MK, M k6 M8 4021,5 6h9 19k6 M8 4021,5 6h9 90LK, L k6 M h9 24k6 M h9 100LK, L k6 M h9 28k6 M h9 112M k6 M h9 28k6 M h9 132S k6 M h9 38k6 M h9 132M k6 M h9 38k6 M h9 160M k6 M h9 42k6 M h9 160L k6 M h9 42k6 M h9 180M, L k6 M ,5 14h9 48k6 M ,5 14h9 200LK, L m6 M h9 55m6 M h9 18 Siemens K13

20 Obchodní údaje Údaje potøebné pro objednávku n typ n výkon n otáèky n napìtí n kmitoèet n tvar n krytí n pracovní prostøedí n teplota okolí (maximální, minimální) n prùmìr pøipojovacího kabelu Pøípadné bližší specifikace (povrchová úprava, nestandardní konce høídelù, instalace teplotních èidel, apod.) Další informace Jakákoliv jiná vzájemnì dohodnutá provedení, která se budou lišit proti katalogovému provedení budou potvrzena v kupní smlouvì. VÝROBCE SI VYHRAZUJE PRÁVO TECHNICKÝCH ZMÌN Siemens K13 19

21 Výrobce: Siemens Elektromotory s.r.o. závod Frenštát, Markova 953, Frenštát p. R. Prodej: Siemens s.r.o. Evropská 33a, Praha 6 Tel.: 02/ K CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

MEZ. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 11 110 kw. Siemens Elektromotory s.r.o.

MEZ. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 11 110 kw. Siemens Elektromotory s.r.o. MEZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko 11 110 kw Siemens Elektromotory s.r.o. 04/1998 Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko osové výšky 180355 mm a výkonu 11315 kw Trojfázové asynchronní

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0803 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0803 CZ Katalog K13-0803 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Označování nevýbušných elektrických

Více

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko Motory s kotvou nakrátko Obsah Všeobecné údaje Struktura objednacího

Více

Katalog K12-0701 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw. Katalog K 15-0308 CZ

Katalog K12-0701 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw. Katalog K 15-0308 CZ Katalog K12-0701 CZ nízkonapěťové Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné údaje Normy a předpisy 3 Struktura objednacího

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-0104 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení

Více

Motory nové generace. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02.1-0008 CZ

Motory nové generace. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02.1-0008 CZ Motory nové generace 0,04-18,5 kw Katalog K 02.1-0008 CZ Nová øada asynchronních elektromotorù 1LA7 Od roku 1996 zaèala inovace výrobkù firmy Siemens Elektromotory s.r.o., závodù Mohelnice a Frenštát pod

Více

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Katalog K03-0403 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko Katalog v zajištěném K 15-0308 provedení CZ EEx e II 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Obsah Všeobecné údaje

Více

Katalog K15-0409 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LG4, 1LG6 osová výška 180 až 315 11 až 200 kw

Katalog K15-0409 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LG4, 1LG6 osová výška 180 až 315 11 až 200 kw Katalog K15-0409 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LG4, 1LG6 osová výška 180 až 315 11 až 00 kw Katalog K 15-0308 CZ Nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory s rotorem

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-1202 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-1202 CZ Katalog K13-1202 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Označování nevýbušných elektrických

Více

asynchronní motory 18,5 200 kw Katalog K 11 9809

asynchronní motory 18,5 200 kw Katalog K 11 9809 Trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory 18,5 00 kw Katalog K 11 9809 Trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát p. R. tel. 0656/837 450

Více

Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory

Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory s Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory s kotvou nakrátko (řady ARN,1AN3, 1AN4) Čtvrté aktualizované vydání PA0904-373-376 BB Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory velkých výkonů

Více

N ÍZKON AP Ě ŤOVÉ T R O J FÁZ OV É AS YN CH R ONNÍ MOTORY N AKR ÁT KO

N ÍZKON AP Ě ŤOVÉ T R O J FÁZ OV É AS YN CH R ONNÍ MOTORY N AKR ÁT KO N ÍZKON AP Ě ŤOVÉ T R O FÁZ OV É AS YN CH R ONNÍ MOTORY N AKR ÁT KO Ř a d y A CA, A CM Ve l i k o s t i 5 6 a ž 4 5 0 Vý k o n y 0,09 a ž 9 00 kw AC-Motoren Třífázové asynchronní motory s rotorem nakrátko

Více

Motory šetřící energii s vlastním chlazením a zvýšenou účinností

Motory šetřící energii s vlastním chlazením a zvýšenou účinností s vlastním chlazením a zvýšenou účinností Jmenovitý Velikost Provozní hodnoty při jmenovitém výkonu Objednací číslo Hmotnost výkon motoru Jmenovité Jmenovitý Třída Účinnost Účinnost Účiník Jmenovitý při

Více

SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV

SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV TES VSETÍN s.r.o. Tel.: 571 812 111 info@tes.cz Jiráskova 691 Fax: 571 812 842 www.tes.cz 755 01 VSETÍN OBSAH 1. Základní parametry a aplikace... 3 1.1. Typové označení...

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0803 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0803 CZ Katalog K13-0803 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Označování nevýbušných elektrických

Více

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Katalog K05-0304 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Asynchronní motory nakrátko Popis Trojfázové asynchronní motory jsou určeny k pohonu

Více

Katalog K04-0203 CZ. nízkonapěťové. Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 0,06 až 3 kw

Katalog K04-0203 CZ. nízkonapěťové. Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 0,06 až 3 kw Katalog K04-0203 CZ nízkonapěťové Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 0,06 až 3 kw Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení 3 Odvozená provedení 4 Typové označování motorů 5 Zkrácená

Více

Třífázové VN a NN asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko a kotvou kroužkovou VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Třífázové VN a NN asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko a kotvou kroužkovou VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ Držitel certifikátu č. 2631 TÜV CZ podle systému managementu jakosti, odpovídající ČSN EN ISO 1. Držitel certifikátu č. EMS 0932 TÜV CZ podle

Více

SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.91

SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.91 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA DE SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 11.91 Použití Èerpadla

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Technický přehled Motory značky Motive jsou konstruovány podle předpisů mezinárodních norem. Každá velikost je po celou dobu konstrukce počítána podle tabulek normy IEC 72-1. Asynchronní třífázové motory

Více

Automation and Drives. Standard Drives. lektromotory. 3-fázové asynchronní motory nakrátko. A&D SD CRE - Martiňák 1. Praha-Brno-Ostrava 17.-19.10.

Automation and Drives. Standard Drives. lektromotory. 3-fázové asynchronní motory nakrátko. A&D SD CRE - Martiňák 1. Praha-Brno-Ostrava 17.-19.10. Automation and lektromotory 3-fázové asynchronní motory nakrátko A&D SD CRE - Martiňák 1 Automation and Asynchronní motory a generátory Technický poradce Roman Martiňák Varenská 51 702 00 Ostrava Telefon:

Více

SIMOTICS XP. nevýbušné nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1MD5 Velikosti 71 až 355 Výkony 0,25 až 460 kw.

SIMOTICS XP. nevýbušné nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1MD5 Velikosti 71 až 355 Výkony 0,25 až 460 kw. SIMOTICS XP nevýbušné nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1MD5 Velikosti 71 až 355 Výkony 0,25 až 460 kw Ex - motory Katalog D 83.1 CZ Edice 2014 Nevýbušné motory SIMOTICS

Více

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami:

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami: ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY Motory řady 1L jsou konstruovány a vyráběny v souladu s požadavky průmyslových aplikací, včetně venkovního provozu, tropického prostředí a prostředí s nízkými teplotamy (pod 0 C) 1L

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

200-HQV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.92

200-HQV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.92 SIGMA PUMPY HRANICE SPIRÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 200-HQV 426 2.98 11.92 Použití Èerpadla 200-HQV

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw P 15-0109CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit nový elektromotor,

Více

odstředivá typizovaná čerpadla model N

odstředivá typizovaná čerpadla model N Všeobecně Typizovaná čerpadla typové řady N jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání a jsou vyrobená z umělých

Více

Motory pro nízká napětí SIMOTICS GP, SD, DP, XP. Nízkonapěťové motory Motory pro nízká napětí. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Popis. Příprava k použití

Motory pro nízká napětí SIMOTICS GP, SD, DP, XP. Nízkonapěťové motory Motory pro nízká napětí. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Popis. Příprava k použití Úvod 1 Bezpečnostní pokyny 2 SIMOTICS GP, SD, DP, XP Nízkonapěťové motory Provozní návod Popis 3 Příprava k použití 4 Montáž 5 Elektrické připojení 6 Uvedení do provozu 7 Provoz 8 Údržba 9 Náhradní díly

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST V-D ODSTŘEDIVÁ, ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax:

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 osové výšky kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 osové výšky kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 osové výšky 180-315 11-250 kw P15-0202 CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit

Více

Přenosná odvodňovací čerpadla DW

Přenosná odvodňovací čerpadla DW GRUNDFOS odpadní voda Přenosná odvodňovací čerpadla DW Moderní účinná odvodňovací čerpadla Grundfos nabízí kompletní typovou řadu vysoce účinných odvodňovacích čerpadel, která se vyrábějí na bázi nejmodernějších

Více

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14 Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG Typová čísla 52 221-52 223 5/14 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MPR Variant s proměnnou ovládací rychlostí (pákové) jsou

Více

3 fázové asynchronní motory 1MJ7 220-313. N16-0404 CZ SEF 2790 CZ Strana A1. Obsah. Provozní návod obj. č. 35037000000097 N16 0404 CZ Vydání 0404

3 fázové asynchronní motory 1MJ7 220-313. N16-0404 CZ SEF 2790 CZ Strana A1. Obsah. Provozní návod obj. č. 35037000000097 N16 0404 CZ Vydání 0404 3 fázové asynchronní motory 1MJ7 220-313 Provozní návod obj. č. 35037000000097 N16 0404 CZ Vydání 0404 3 fázový asynchronní motor s kotvou nakrátko, základní provedení 1MJ7 (příklad) Obsah Všeobecně A

Více

Katalog D81-0710 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LE1 osová výška 100 až 160 výkon 0,75 až 22 kw

Katalog D81-0710 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LE1 osová výška 100 až 160 výkon 0,75 až 22 kw Katalog D81-0710 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LE1 osová výška 100 až 160 výkon 0,75 až 22 kw Nová generace motorů SIMOTICS GP - řada 1LE1 Technické informace Nákres

Více

Drehstrommotoren ÊíàòñÙãêùà ÞÛåÝÙïàèå Trojfázové motory Betriebsanleitung Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè Provozní návod 1LA6, 1LA7/9, 1LP7/9, 1PP7/9 1MA7, 1MF7 BG 56... 90 L - IM B3 BG 100... 160 L - IM B3

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 B PM. Výrobní č.: 97916771

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 B PM. Výrobní č.: 97916771 Pozice Počet Popis 1 UP 15-1 B PM Výrobní č.: 9791771 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému teplé

Více

32-CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.03

32-CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 0642/26, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98

Více

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Úvod Elektronický měnič slouží k výrobě sinusového napětí 3x380 V (resp. 400 V), 50 Hz. Měnič je napájen ze stejnosměrného zdroje se jmenovitým napětím 24 VDC. Trvalý

Více

kyčerpadlo pro vysoký tlak LKH-110 a LKH-120/P Vícestupňové odstředivé čerpadlo

kyčerpadlo pro vysoký tlak LKH-110 a LKH-120/P Vícestupňové odstředivé čerpadlo . kyčerpadlo pro vysoký tlak LKH-110 a LKH-120/P Vícestupňové odstředivé čerpadlo Použití Čerpadla LKH-110 a -120/P jsou vysoce účinná a úsporná vícestupňová čerpadla, která splňují všechny požadavky hygienického

Více

EM Brno s.r.o. PŘÍLOHA č.1 NÁVOD

EM Brno s.r.o. PŘÍLOHA č.1 NÁVOD EM Brno s.r.o. PŘÍLOHA č.1 NÁVOD k montáži Ex kabelových vývodek dodavatelů R.STAHL DE nebo CMP Products Ltd UK, ke svorkovnici elektromotorů typové řady A.M výrobce EM Brno s.r.o. v pevném závěru Ex d

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

Katalog K03-0509 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw

Katalog K03-0509 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Katalog K03-0509 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko Katalog v zajištěném K 15-0308 provedení CZ EEx e II 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Obsah Všeobecné údaje

Více

Axiální ventilátory IP 55, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT EExe II T3

Axiální ventilátory IP 55, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT EExe II T3 / EExe II T3 Ø Ø a b Ø c Ø d Ø e n 315 386 170 355 315 10 8 355 426 170 395 355 10 8 400 487 170 450 400 12 8 450 537 180 500 450 12 8 500 595 180 560 500 12 12 560 655 240 620 560 12 12 630 725 240 690

Více

32-CVI SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.19

32-CVI SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.19 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 3-CVI SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98

Více

Zdeněk Kejzlar a Libor Holý HOK KOVOVÝROBA Horní Kostelec 549 41 Červený Kostelec. Tel : +420 491 461 196 Fax : +420 491 463 573 www.hok.nc@tiscali.

Zdeněk Kejzlar a Libor Holý HOK KOVOVÝROBA Horní Kostelec 549 41 Červený Kostelec. Tel : +420 491 461 196 Fax : +420 491 463 573 www.hok.nc@tiscali. Zdeněk Kejzlar a Libor Holý HOK KOVOVÝROBA Horní Kostelec 549 41 Červený Kostelec Tel : +420 491 461 196 Fax : +420 491 463 573 www.hok.nc@tiscali.cz Zdeněk Kejzlar Libor Holý +420 776 586 647 +420 603

Více

SIMOTICS. Nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko dle IEC Výrobní závody: Mohelnice a Frenštát pod Radhoštěm

SIMOTICS. Nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko dle IEC Výrobní závody: Mohelnice a Frenštát pod Radhoštěm SIMOTICS Nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko dle IEC Výrobní závody: Mohelnice a Frenštát pod Radhoštěm Nur für internen Gebrauch / Siemens AG 2008 TIA na dosah - program Frenštát, 21.1.2014

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Katalogový list KP 12 3330 Strana: 1/7 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Volné ložisko 2. Oběžné kolo 8. Rám 3. Sací hrdlo 9. Podpěra 4. Regulační

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

65 150 - CVE SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.07

65 150 - CVE SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.07 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 65 150 - CVE 46.98 1.07

Více

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS PRŮVODNÍ DOKUMENTACE 019/06/2014 VNITŘNÍ ODPOJOVAČE SE SUVNÝM POHYBEM NOŽŮ pro napětí 25 kv ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 TYP QAS VŠEOBECNĚ Odpojovače typu QAS jsou speciální spínací přístroje. Jsou standardně

Více

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410 Manipulace Série 00 KYVNÉ POHONY Otoèný stùl s dvoupístovým pohonem Série 00 Strana Náhradní díly Objednací kódy, technická data Základní rozmìry Pracovní podmínky...3. Kyvný pohon s ozubeným høídelem

Více

Lineární pohon příslušenství (upevnění a snímače polohy) konstrukční řada OSP-E

Lineární pohon příslušenství (upevnění a snímače polohy) konstrukční řada OSP-E Lineární pohon příslušenství (upevnění a snímače polohy) konstrukční řada OSP- Obsah Název Pohyblivý unašeč Upevnění vík Upevnění vík (pro lineární pohon s vedením) Středová podpěra Středová podpěra (pro

Více

SIMOTICS FD. Asynchronní motor Typ 1MH1. Provozní návod / Návod k montáži. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Asynchronní motor Typ 1MH1. Provozní návod / Návod k montáži. Answers for industry. Pro použití v zóně 22 (IEC/EN 60079-10-2) II 3D Ex tc IIIB T125 C Dc SIMOTICS FD Asynchronní motor Typ 1MH1 Provozní návod / Návod k montáži Vydání 03/2015 Answers for industry. 20.03.2015 09:58 V7.02

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ APM 60 E KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ APM 60 E KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ APM 60 E KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Výrobce: MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 Fulnek, Česká republika Datum vydání: duben 2009 O B S A H: Kapotáž pracího stroje Vnější buben Prací

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝCH ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ ŘAD AOM, AVM, AKM OSOVÝCH VÝŠEK H = 180 a 200 mm

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝCH ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ ŘAD AOM, AVM, AKM OSOVÝCH VÝŠEK H = 180 a 200 mm NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝCH ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ ŘAD AOM, AVM, AKM OSOVÝCH VÝŠEK H = 180 a 200 mm Návod N01-0210 Obj.č.:35037000000083 Všeobecně Návod k obsluze stanoví hlavní zásady pro usazení, připojení,

Více

Trojfázový asynchronní motor N-compact

Trojfázový asynchronní motor N-compact Trojfázový asynchronní motor N-compact Typ 1LA8 Provozní návod / Návod k montáži 01/2011 20.01.2011 09:30 Úvod 1 Bezpečnostní pokyny 2 Trojfázový asynchronní motor N-compact 1LA8 Provozní návod Návod k

Více

kompresorů Copeland scroll ZR

kompresorů Copeland scroll ZR Návod k montáži kompresorů Copeland scroll ZR Schiessl s.r.o Obsah 1. Úvod 2. Důležité informace 3. Základní bezpečnostní pravidla 4. Manipulace s kompresorem 5. Provozní zásady 6. Ochrany kompresoru 7.

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. B technické údaje Napěťová soustava: 50Hz, 400V, TN-CS Ochrana před úrazem el. proudem

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Katalogový list Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 6. Spojka 2. Oběžné kolo 7. Chladící kotouč 3. Sací komora 8. Elektromotor 4. Hřídel

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5 AXIÁLNÍ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 240 HXM...244 EDAV...246 HXBR/HXTR, TXBR/TXTR...248 HCFB/HCFT...268 TCBB/TCBT...292 TBT...314 TCBx2...316 TGT (nastavitelné lopatky)...320 Příslušenství...

Více

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ ÚVODNÍ POZNÁMKY Před instalací stroje naléhavě doporučujeme, abyste si přečetli tento návod. Výbušné prostředí představuje

Více

GRUNDFOS ODPADNÍ VODA. Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S

GRUNDFOS ODPADNÍ VODA. Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S GRUNDFOS ODPADNÍ VODA Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S 25 Grundfos Výkonná čerpadla pro čerpání nepředčištěných surových komunálních odpadních vod Grundfos nabízí kompletní

Více

Siemens Česká republika

Siemens Česká republika Siemens Česká republika Customer services DF&PD servis pohonů 8. ledna 2016 Restricted Siemens, s.r.o. 2014 All rights reserved. Page 1 Customer Services servis automatizace a pohonů Customer Services

Více

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001 Proporcionální rozváděče se snímačem polohy D n 0 p max 3 MPa Q max 0 dm 3 min -1 PRM-0 HC 511 1/00 Nahrazuje HC 511 6/001 Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Hřídelové spojky a klouby

Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Obsah Hřídelové klouby typ G - s kluzným uložením 153 Hřídelové klouby typ H - s jehličkovým uložením 154 Hřídelové klouby nerezové typ X 155 Ochranné

Více

a zároveň zajišťuje jeho linearizaci.

a zároveň zajišťuje jeho linearizaci. Dělitelná precizní nerezová ponorná sonda Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO Rozsahy od 0... 4 mh2o do 0... 250 mh2o Přednosti komunikační rozhraní pro nastavení offsetu, rozpětí a tlumení

Více

SOFTSTARTER ESB ESB-LC. Elektronický omezovaè zapínacího proudu

SOFTSTARTER ESB ESB-LC. Elektronický omezovaè zapínacího proudu SOFTSTARTER ESB ESB-LC Elektronický omezovaè zapínacího proudu Mìkké zapnutí hydraulických výtahù, èerpadel, ventilátorù atd. OBSAH A Dùležité pokyny B Normy C Technické údaje 1. Elektrické údaje 1.1 Dimenzování

Více

Hřídelové spojky a klouby

Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Obsah Hřídelové klouby typ G - s kluzným uložením 187 Hřídelové klouby typ H - s jehličkovým uložením 188 Hřídelové klouby nerezové typ X 189 Ochranné

Více

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz Technický katalog Grundfos Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 0 Hz Obecné informace Série 100 Výkonový rozsah p [kpa] 60 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA2 0 40 4 30 3 20 2 ALPHA2 XX-60 10 1 ALPHA2 XX-40 0 0

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos COMFORT. Cirkulační čerpadla 50 Hz 5.1

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos COMFORT. Cirkulační čerpadla 50 Hz 5.1 TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos COMFORT 5.1 Cirkulační čerpadla 50 Hz Obsah Obecné informace strana Použití 3 Typové označování 3 Další typy cirkulačních čerpadel 3 Čerpané kapaliny 4 Okolní teplota

Více

Stykače Tepelná nadproudová relé Příslušenství

Stykače Tepelná nadproudová relé Příslušenství Výběr z katalogu, III. rozšířené vydání Stykače Tepelná nadproudová relé Příslušenství ABB/NN 02/0CZ_06/200 Přístroje nízkého napětí Obsah Přehled... 2 Blokové stykače ABB... 7 Ministykače ABB... 7 Stykačové

Více

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4.

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0496b VESTAVBA TLUMIČŮ HLUKU Vydání: 1/97 do čtyřhranného potrubí skupiny I I I Strana: 1 Stran: 6 Vestavba tlumičů hluku (dále jen vestavba) se používá ve vzduchotechnických zařízeních

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST PCD PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 75 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 13 ÚDRŽBU

Více

Kaskádní zapojení. Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou v těchto materiálových jakostech:

Kaskádní zapojení. Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou v těchto materiálových jakostech: Použití Ponorná kalová čerpadla GFBU jsou určena pro čerpání odpad ních vod, fekálií a surových kalů, obsahujících neabrazivní pev né části, drobné kusovité a vláknité látky, jako je papír, hadry, obvazy,

Více

Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx

Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx EM Brno s.r.o. Jílkova 124, 615 32 Brno, Česká republika www.embrno.cz OBSAH 1. Všeobecně 2 1.1 Stručný popis konstrukce 2 1.2 Technický popis 3 1.3 Typové označování

Více

Nízkonapěťové motory pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Příručka

Nízkonapěťové motory pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Příručka Nízkonapěťové motory pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Příručka Příručka - instalace, provoz, údržba a bezpečnost Další jazyky - viz webovou stránku www.abb.com/motors&generators > Motory >

Více

SORTIMENT. Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace

SORTIMENT. Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace Chladící výkon: 280 až 1140 kw Topný výkon: 360 až 1420 kw NOVINKA Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace POUŽITÍ

Více

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly.

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly. Motorový jistící spouštěč (MPCB) J7MN ) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Rotační a palcové typy Jmenovitý provozní proud = 12 A, 25 A, 50 A a 100 A Spínací výkon do 12,5 A = 100 ka/400 V Pevné vypínání

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 NK 32-200.1/175 A2-F-A-E-BAQE. Výrobní č.: 96594488

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 NK 32-200.1/175 A2-F-A-E-BAQE. Výrobní č.: 96594488 Pozice Počet Popis 1 NK 32-2.1/175 A2-F-A-E-BAQE Výrobní č.: 96594488 Nesamonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo dle EN 192-2. Čerpadlo je navrženo pro čerpání řídkých, čistých nebo mírně znečištěných

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky 1 ALPHA+ 25-40 180 4,190.00CZK Výrobní č.: 59544203 Čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky, pouze se dvěma těsnicími

Více

Převodovky kuželové a šnekové

Převodovky kuželové a šnekové Převodovky kuželové a šnekové Obsah Kuželové převodovky typ R3 389 Kuželové převodovky typ LMA 394 Kuželové převodovky typ BG 396 Šnekové převodovky 435 388 Převodovky kuželové a šnekové Vydání 2015 Tiskové

Více

PAR SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.08

PAR SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.08 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA PAR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.08

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

drylin E Posuvné stoly a aktuátory s motorem

drylin E Posuvné stoly a aktuátory s motorem drylin E Elektrické Lineární lineární Posuvné stoly a aktuátory s motorem Samomazné lineární Provoz v čistém i znečištěném prostředí Ozubené řemeny, metrické, trapézové a high-helix šrouby Široký výběr

Více

Katalog K02-0305 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,06 až 18,5 kw

Katalog K02-0305 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,06 až 18,5 kw Katalog K02-0305 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,06 až 18,5 kw Technické informace Všeobecné údaje Trojfázové asynchronní motory jsou určeny k

Více

Údaje o tlaku přetlak. M10x1,25 M10x1,25 M12x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5. ) závit na pístnici u stavební řady NZ.../...-AG

Údaje o tlaku přetlak. M10x1,25 M10x1,25 M12x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5. ) závit na pístnici u stavební řady NZ.../...-AG Technické změny vyhrazeny Veličiny podle VDI 3292 Veličina Všeobecně Název Značka Jednotka Poznámka Údaje o tlaku přetlak válec s pístnicí Řada NZ 6, NZ 7, NZ 8 Konstrukční provedení dvojčinné bez tlumení

Více

IEC motory. 1LA5/6/7/9, 1LP7/9, 1PP6/7/9, 1MA6/7, 1MF6/7, 1MJ6, 1LE1 Provozní návod 10/2008 cs. Nízkonapĕťové motory

IEC motory. 1LA5/6/7/9, 1LP7/9, 1PP6/7/9, 1MA6/7, 1MF6/7, 1MJ6, 1LE1 Provozní návod 10/2008 cs. Nízkonapĕťové motory IEC motory 1LA5/6/7/9, 1LP7/9, 1PP6/7/9, 1MA6/7, 1MF6/7, 1MJ6, 1LE1 Provozní návod 10/2008 cs Nízkonapĕťové motory HÚvod 1 HBezpečnostní pokyny 2 HPopis 3 Nízkonapěťové motory 1LA5/6/7/9, 1LP7/9, 1PP6/7/9,

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝCH ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ ŘAD AOM, AVM, AKM OSOVÝCH VÝŠEK H = 71-160 mm

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝCH ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ ŘAD AOM, AVM, AKM OSOVÝCH VÝŠEK H = 71-160 mm NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝCH ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ ŘAD AOM, AVM, AKM OSOVÝCH VÝŠEK H = 71-160 mm Návod N01 0302 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝCH ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ ŘAD AOM, AVM, AKM OSOVÝCH VÝŠEK H = 71-160

Více

SIMOTICS XP. nevýbušné nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1MB1 Velikosti 80 až 315 Výkony 0,37 až 200 kw

SIMOTICS XP. nevýbušné nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1MB1 Velikosti 80 až 315 Výkony 0,37 až 200 kw SIMOTICS XP nevýbušné nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1MB1 Velikosti 80 až 315 Výkony 0,37 až 200 kw Ex - motory Katalog D 81.1_CZ kapitola Edice 201 Nevýbušné motory

Více

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772 Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM Výrobní č.: 97916772 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému

Více

NOVINKA TYP MKT. Velikost: 63 75 90 Převodový poměr: 7,5:1 100:1 Výkon: 0,18 4 kw Kroutící moment: 50 550 Nm

NOVINKA TYP MKT. Velikost: 63 75 90 Převodový poměr: 7,5:1 100:1 Výkon: 0,18 4 kw Kroutící moment: 50 550 Nm NOVINKA DOVKY MKT TYP MKT Velkost: 63 75 90 ŠNEKOVÉ Převodový poměr: 7,5:1 100:1 Výkon: 0,18 4 kw Kroutící moment: 50 550 Nm ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY MKT NOVÁ ŘADA ŠNEKOVÝCH PŘEVODOVEK MKT TOS Znojmo, akcová

Více

Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 65-150 F. Výrobní č.: 97924299. MAGNA3 více než čerpadlo.

Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 65-150 F. Výrobní č.: 97924299. MAGNA3 více než čerpadlo. Pozice Počet Popis 1 GN3 65-15 F Výrobní č.: 97924299 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku GN3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

EATON TOUR 2015. Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů. 2015 Eaton. All Rights Reserved..

EATON TOUR 2015. Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů. 2015 Eaton. All Rights Reserved.. EATON TOUR 2015 Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů Výběr jisticího a spínacího prvku Základní parametry pro návrh Jmenovité parametry motoru napětí, proud, Rozběhový proud

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 NK 32-160.1/155 A2-F-A-E-BAQE. Výrobní č.: 96626910

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 NK 32-160.1/155 A2-F-A-E-BAQE. Výrobní č.: 96626910 Pozice Počet Popis 1 NK 3-16.1/155 A-F-A-E-BAQE Výrobní č.: 966691 Nesamonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo dle EN 19-. Čerpadlo je navrženo pro čerpání řídkých, čistých nebo mírně znečištěných

Více