dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit"

Transkript

1 dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH

2 Ekologické a hospodárné Nasazení našich trub pøináší kvalitu Pøi stavbì silnic a lesních i hospodáøských cest, pro odvod vody na povrchu a zatrubnìní potokù. Spirálovitì zvlnìné a falcované ocelové trouby z Kremsu jsou již po mnoho let úspìšnì používány pro nejrùznìjší aplikace. Zejména pak pøesvìdèují jako cenovì výhodné øešení se stálou hodnotou pro ekologické stavby. Zakládání není nutné, spirálnì stoèené trouby dan(t)ube se ukládají pouze do štìrkového lože provedeného podle našich montážních pøedpisù a øádnì se zasypou zeminou. Pøi ukládáni vìtšiho poètu trub za sebou pro vìtší délky, mohou být jednotlivé kusy trub v libovolném mnozství pospájeny spojovacími pásy pøímo na staveništi. 2

3 Ocel pro všechny cesty. dan(t)ube Spirálové trouby zvlnûné a falcované Oblasti použití Pøi stavbì silnic, lesních a nákladních cest, mostù a vodohospodáøskych staveb pro: pøemostìní potokù zatrubnìní potokù, odvod vody propustky, prùchody pro dobytek podchody pro obojživelníky speciální aplikace, jako napø.: sanace betonového potrubí, sanace mostù, tunel pro odvod štìrku Výhody vysoká nosnost rychlá a jednoduchá pokládka nízká hmotnost flexibilní konstrukce, možnost použití i v nevýhodných a nerovných pùdních podmínkách dlouhá životnost díky vynikající ochranì proti korozi snadná pøeprava, i v nejízdném terénu Vysoce jakostní ocel jako materiál K výrobì spirálnì stoèených trub dan(t)ube se používá ocel kvality S250 GD podle EN Tato kvalitní ocel splòuje pøíslušné vysoké výrobní požadavky. 13 Tvary profilŭ Profily jsou vyrábìny s kruhovým a zploštìlým prùøezem o prùmìru od 320 do 3000 mm ve dvou rùzných zvlnìních. 68 Falcované spoje Tvar falcovaného spoje má velký význam. Musí pøenášet napìtí, která vznikají pøi zemním zásypu, a pozdìji z dopravního zatížèní. Povlak Trenchcoat Film Trenchcoat Protective je zapsanou výrobní znaèkou firmy The Dow Chemical Company. Na pozinkovaný ocelový pás je oboustrannź natavena fólie Trenchcoat (minimální tloušťka je 250 um až 300 um). Tuto dodateènou ochranu proti korozi doporuèujeme v pøípadì agresivních okolních podmínek. 3

4 Kvalita, která jde s požadavky praxe. Vysoká nosnost Vysoká nosnost spirálovì falcovaných trub vyplýva ze spolupùsobení vlnité trouby a okolní pùdy,. dan(t)ube spojuje požadavky tøídy mostu I. dle ÖNORM B4002. Pøedpokladem pro to je øádnì provedené navezení a zhutnìní materiálu zásypu podle našich montážních pøedpisù. Na základì ohybové mìkkosti spirálové trubky proto vzniká rovnovážný stav, pøi kterém je pùda využita pro spolunesení zátìže. Protože zásyp pøejímá pøevážnou èást nosné funkce, pøedstavuje podstatnou komponentu tohoto spøaženého stavebního díla. 4

5 Ocel a kvalitní práce z Rakouska Vývoba spirálově stočených trub dan(t)ube Použitý vstupní materiál žárovì pozinkovaný ocelový pás, resp. žárovì pozinkovaný ocelový pás plus fólie Trenchcoat jsou vyrábèny v Linci na speciálním zarízení a lodí dopravován do Kremže. Ocelový pás je válcován na profilovacím stroji a poté stáèen a zároveò zfalcován do formy trub (podle ASTM A 760M) na základì požadovaného prùméru. Otoèná pila odøízne spirálovì stoèenou troubu v požadované délce bez pøeruœení stáèecího procesu. Ochrana proti korozi Spirálnovì stoèené trouby dan(t)ube jsou sériovì vyrábìny ze žárovì pozinkovaného plechového pásu s oboustrannou zinkovou vrstvou 600 g/m2 (podle EN 10326).. Tím je zaruèena dlouhá životnost. Pøi zvýšeném odìru, vysoké koncentraci soli nebo chemické agresivitì doporuèujeme použít spirálovì stoèené trubky s povlakem Trenchcoat, protože tato oboustrannì natavená fólie odolá i tìmto extrémním podmínkám. Detaily k povlaku Trenchcoat najdete na další stranì. Dodávané délky a disponibilita Celková délka není díky možnosti propojení pomocí spojek omezena. Maximální délka jednoho kusu pro kruhové profily èiní 13,50 m. Zploštìlé profily se dodávají v jednotné délce 6 m. Spirálnovì stoèené trubky dan(t)ube jsou k dispozici jako skladové zboží, i jako kusové zboží podle projektu. Jako skladové zboží se dodávají kruhové profily v délkách 6 m, resp. 8 m. Pøesný seznam tìchto trubek viz naše tabulka skladového zboží na stranì 7 Seznam našich obchodních partnerù naleznete na 5

6 Povlak Trenchcoat Princip Ochranný film Trenchcoat zvyšuje v agresivním prostøedí s vysokou koncentrací kyselin, solí a alkálií významnì antikorozní ochranu. Tento ochranný film byl vyvinut firmou Dow Chemical za úèelem spojení potenciálu pozinkovaného ocelového pásu s vynikající chemickou odolností a houževnatostí polymerù. Spirálnì toèené trouby vyrábìné z tohoto kombinovaného materiálu vykazují i pøi nejagresivnïcších okolních podmínkách odolnost a tím také vysokou životnost. Výrobní postup Polyolefinová fólie je oboustrannì nanesena ihned po procesu pozinkování. Kombinace teploty ocelového pásu a pøítlaèného tlaku kašírovacího válce poskytuje vynikající chemické a mechanické spojení fólie s pozinkovaným ocelovým pásem. Zpracování Povrstvený ocelový plech lze bez problémù opracovávat a zpracovávat jako každou jinou pásovou ocel. Tato vlastnost je také pøedpokladem pro to, aby Trenchcoat mohl být použit pro falcované spirálové trouby dan(t)ube Na ochranu øezných hran svahovacích øezù jsou k dispozici pøíslušné povlakové materiály. 6

7 Skladové zboží dan(t)ube Pozinkované spirálově točené trouby Profil Průměr Tl. Zvlnění Sklad. Obvod. Průřez Hmotnost Výška zásypu Vhodná č. plechu délky na 1 m [m] spojka [mm] [mm] [mm] [m] [m] [m 2 ] [kg] min max č. SPR K ,50 68x13 6 / 8 0,94 0,08 14,0 27,00 SPR KC320 SPR K ,50 68x13 6 / 8 1,26 0,13 19,0 27,00 SPR KC400 SPR K ,50 68x13 6 / 8 1,57 0,20 24,0 25,00 SPR KC500 SPR K ,50 68x13 6 / 8 1,88 0,28 28,0 21,00 SPR KC600 SPR K ,50 68x13 6 / 8 2,51 0,50 37,0 16,00 SPR KC800 SPR K ,50 68x13 6 / 8 3,14 0,79 49,0 12,50 SPR KC1000 SPR K ,50 68x13 6 / 8 3,77 1,13 55,5 10,00 SPR KC1200 SPR K x13 6 / 8 4,40 1,54 82,3 9,50 SPR KC1400 SPR K x13 6 / 8 5,03 2,01 89,6 0,50 8,00 SPR KC1600 SPR K x13 6 / 8 5,65 2,54 100,8 0,70 7,00 SPR KC1800 dan(t)ube Spojování spirálově točených tru Spojky Spojovací pásek (kvalita S235 JR podle EN ) sestávající ze dvou, resp. tøí èástí, se vyrábí z profilovaného ocelového pásku s pøivaøenými L úhelníky, a je poté žárovì pozinkován podle EN ISO Aby byla zabezpeèena rychlá montáž bez napìtí a v tahu pevné spoje jednotlivých trubek, jsou v dodateèné pracovní operaci doválcovány dvì vlny na konce trubky na 90o. Tím je umožnìno snadné tvarové spojení koncù trubek pomocí spojovacího pásku. Snadná přeprava spirálově točených tru dan(t)ube Spirálnì stoèené trubky dan(t)ube jsou nákladními soupravami dodávány pøímo na sjízdné vykládací místo na staveništi. Odtud je lze pøepravit vhodným zdvižným pøístrojem (jeøáb, stohovaè, bagr, atd.). 7

8 dan(t)ube profily Spirálové trouby pozinkované kruhové Profil Zvlnění Průměr Tl. Průřez Obvod Hmotnost Výška zásypu Sklad. č. plechu na 1 m [m] zboží [mm] [mm] [mm] [m 2 ] [m] [kg] min max SPR-K320 SPR-K400 SPR-K500 SPR-K600 SPR-K ,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,08 0,13 0,20 0,28 0,50 0,94 1,26 1,57 1,88 2,51 SPR-K ,79 3,14 2,50 1,50 SPR-K x13 2,50 1,13 3,77 SPR-K ,50 1,54 4,40 SPR-K ,50 1,77 4,71 SPR-K ,50 2,01 5,03 SPR-K ,50 2,54 5,65 SPR-K ,50 4,00 3,14 6,28 SPR-K ,50 4,00 3,80 6,91 SPR-K x ,50 4,52 7,54 4,00 SPR-K ,50 5,73 8,48 4,00 SPR-K ,50 7,70 9,42 4,00 Zvláštní velikosti možné na vyžádání. * vnitřní úhel tření r=35,0 * modul deformace Ev1=20,0 MN/m2 Poloměr 14,00 19,00 24,00 29,00 28,00 36,00 37,00 47,00 49,00 58,00 70,00 55,50 70,50 92, ,30 107,90 130,70 88,10 115,60 140,00 89, ,30 100,80 126,00 168,00 176,00 205,00 238, ,00 262,30 210,90 246,00 286,80 237,20 276,80 322,60 263,60 307,50 358,50 0,50 0,70 0,60 0,60 0,80 0,70 0,60 27,00 27,00 25,00 27,00 21, ,00 17,50 12,50 14,00 15,00 10,00 11,00 12,50 13,50 9,50 10,00 11,00 8,80 9,50 10,00 8,00 9,00 9,50 7,00 7,50 8, ,00 14,50 11,50 12, ,50 11,50 1 9,00 9,50 10,50 8,00 8,50 9,00 8 Průměr

9 dan(t)ube Spirálové točené trubky pozinkované zploštělé profily Profil Zvlnění Rozpětí Výška Tl. Průřez Obvod Hmotnost Výška zásypu č. plechu na 1 m [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [m 2 ] [m] [kg] min max 70,50 6,50 SPR-M1420x1070 SPR-M1620x ,50 2,50 1,13 1,37 3,77 4,40 92,50 112,0 82,30 107,90 7,00 7,00 4,50 5,00 68x13 130,70 5,00 89,60 0,60 4,00 SPR-M1880x1355 SPR-M2120x1500 SPR-M2260x1730 SPR-M2515x1855 SPR-M2820x x ,50 2,50 3,50 4,00 3,50 4,00 3,50 4,00 1,95 2,43 3,05 3,68 4,42 5,03 5,65 6,28 6,91 7, ,30 100,80 126,00 168,00 176,00 205,00 238, ,00 262,30 210,90 246,00 286,80 0,50 0,70 0,60 0,50 4,50 4,50 4,50 5,00 6,10 7,40 7,50 7,50 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 Zvláštní velikosti možné na vyžádání. * vnitřní úhel tření r=35,0 * Modul deformace Ev1 =20,0 MN/m2. W 2 R3 W 3 W 1 R 1 R 2 Wysokość Rozpetí 9

10 Spirálové točené trouby dan(t)ube - kruhové profily Profil Zvlnění Průměr Tl. Průřez Obvod Hmotnost Výška zásypu č. plechu na 1 m [m] [mm] [mm] [mm] [m 2 ] [m] [kg] min max SPR-TK500 SPR-TK600 SPR-TK ,20 0,28 0,50 1,57 1,88 2,51 30,80 36,90 49,20 25, ,50 SPR-TK1000 SPR-TK ,50 14,00 0,79 3, ,50 73,80 11,00 1,13 3,77 99,60 12,50 SPR-TK x13 86,10 9, ,54 4,40 116,20 10,50 SPR-TK1500 SPR-TK1600 SPR-TK ,30 8,50 1,77 4,71 124,50 9,50 98,40 0,50 8,00 2,01 5,03 132,80 9,00 110,70 0,70 7,00 2,54 5,65 149,40 0,50 8,00 SPR-TK2000 SPR-TK2200 SPR-TK2400 SPR-TK2700 SPR-TK x ,14 3,80 4,52 5,73 7,07 6,28 6,91 7,54 8,48 9,42 208,00 228,00 248,70 279,80 310,90 0,60 0,80 12,50 11,00 10,00 9,00 8,00 Zvláštní velikosti možné na vyžádání. *vnitřní úhel tření r=35,0 *modul deformace Ev1 =20,0 MN/m2. Poloměr Průměr 10

11 Spirálové trouby dan(t)ube - zploštělé profily Trenchcoat Profil Zvlnění Rozpětí Výška Tl. Průřez Obvod Hmotnost Výška zásypu č. plechu na 1 m [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [m 2 ] [m] [m] min max SPR-TM1420x ,80 6,50 1,13 3,77 99,60 7,00 86,10 4,50 SPR-TM1620x ,37 4,40 116,20 5,00 68x13 98,40 0,60 4,00 SPR-TM1880x ,95 5,03 132,80 4,50 SPR-TM2120x ,70 0,70 4,50 2,43 5,65 149,40 0,60 5,50 SPR-TM2260x1730 SPR-TM2515x1855 SPR-TM2820x x ,05 3,68 4,42 6,28 6,91 7,54 208,00 228,00 248,70 7,00 6,50 6,50 Zvláštní velikosti možné na vyžádání. * vnitřní úhel tření r=35,0 * modul deformace Ev1 =20,0 MN/m2 W 2 W 3 W 1 R 1 R 2 Wysokość R3 Rozpetí 11

12 Montážní předpis 0,5 m L L 4 H 1. Všeobecné U falcovaných spirálových rour se ze statického hlediska jedná o takzvané ohybovì mìkké roury.. Tyto roury získávají svoji nosnost ze spøaženého úèinku roury a úložného materiálu. Správný zásyp tìchto trubek má tedy velký význam pro stabilitu. silnou volnou vrstvu písku. Pøi vystupujících skalních ŹoŹkách musí být tato vyrovnávací vrstva provedena nejménì v tloušťce 30 cm a zhutnìna, aby bylo zabezpeèené rovnomìrné ruložení. 2. Lože V oblasti uložení roury (viz skica 1) musí být 3. Pokládka spirálně stočené trubky zjevná vhodnost úložného materiálu podle zkušenosti Po odpovídající pøípravì a zhutnìní základního stavební praxe (napø. po zhutnìní jednoduchou lože se položí první spirální roura pomocí vhodného energií podle Proctora v laboratorním pokusu zvedacího pøístroje. Doporuèujeme pøichytit spirálnï Spodní část spojovacího pásku je musí modul tuhosti mít minimálnï 30 MN/m2). rouru v bodech 1/3 pomocí popruhù, aby bylo náležitě umístěna na konci trubky. Vnitøní úhel tøení r úložného materiálu nesmí zabránìno poškození roury a povrchu. Podkroèit 35. Spirálné toèené trouby lze spojovat pomocí spojek Pokud pùdní pomìry na místì zabudování ohybovï pro dosažení libovolné celkové délky. mìkké roury vyhovují požadavkùm na nosnost, mùže výkop pro trubku zùstat omezen na pracovní Spojovací pásek sestává zpravidla ze 2 (Ø 320 prostor (skica 2). Ve všech ostatních pøípadech 2000 mm) nebo 3 ( Ø 2100 mm) èástí. U jenutná výmìna až do oblasti uložení (skica 1). zploštìlých profilù mají tyto èásti rùzné polomìry. Z tohoto dùvodu jsou èásti spojek zploštìlých Je tøeba dbát na to, aby byl pro uložení roury profilù, které patøí k sobì, oèíslovány a musí použit mrazuvzdorný materiál odpovídající místní být umístìny tvarovì v souladu s horním, rohovým zámrzné hloubce.. a spodním polomìrem. Pokud je tøeba oèekávat sedání podkladu, doporuèuje 4. Zásyp se provést pøevýšení dna v rozsahu sedání, zejména Zásyp trouby se provádí na obou stranách trouby ve støední èásti náspu. Tím lze zabránit tvorbì støídání nebo souźasnï v délce cmv. Další spirálně stočená trubka je prohlubní. oblasti uložení je pøitom tøeba použít pùdní uložena a vyrovnána. Zvlnění musí materiál s výše uvedenými vlastnostmi. Maximální být náležitě překryta. Pro lepší pøizpùsobení se zvlnìní a pro usnadnìní velikost zrna materiálu zásypu èiní 64 mm. Upozoròujeme zejména na nutnost peèlivého zásypu a zhutnìní pìdní výplnï ve zvlnìní roury. Tloušťka hutnìných vrstev musí být pøizpùsobena Skica 1 Horní hrana vozovky hutnicímu výkonu použitého hutnícího zaøízení. Pøitom smí být do 1 m ze strany a 0,5 m nad Oblast uloženi vrcholným bodem roury použita pouze lehká hutnící zaøízení. Vrstvy je tøeba hutnit po celé jejich délce a šíøce. Hutnicí zaøízení je tøeba vést paralelnì s osou trubky. L L L Zbylé části spojovacího pásku jsou nasazeny s překrytím a Skica 2 sešroubovány. Cásti spojovacího stavební výkop pásku m je třeba přišroubovat vždy Horní hrana vozovky 1m 2 ks. (Ø mm), resp. 3 ks. ( Ø 2100 mm) šestihrannych pouze lehká šroubů M12x120 FK 8.8 zhut novaci zarízení ponorově pozinkovanych s utahovacím momentem 50NM AR = pracovní prostor bedněnootevřený 0,6 0,9 m ±20%. Vrstva sterku nebo písku AR 12 t F 4 výplnì ve zvlnìní pùdou doporuèujeme cm

13 Sanace propustkŭ z betonových trub pomocí spirálně stočených trub dan(t)ube Obrázek 1 - výchozí situace Výchozí situace Výchozí situací je stávající propustek z betonových trubek (obrázek 1), u kterého již není z dùvodu sedání zabezpeèena tìsnost spojù trubek (obrázek 2), a tak mùže vymíláním v tìchto oblastech docházet po léta k dodateènému sedání, které mùže v extrémních pøípadech vézt k trhlinám ve vozovce. Účinek Zasunutím spirálové trouby do sanované roury. a následným zásypem meziprostor stabilizovanou pískovou smïsí je instalována nová nosná vnitņní skoņepin. Pomocí této vnitøní skoøepiny se opìt obnoví úèinek klenby, resp. nosnost konstrukce. Obrázek 2 - zdeformovaná betonová trubka Sanace Spirálové trouby dan(t)ube se buï ruènì nebo mechanickými pomìckami zasunou do dezolátní roury. U propustkì o délce vïtší než 8 m jsou trouby pøed zasunutím spojeny spojovacími pásky. Po stabilizaci polohy spirálové trouby je meziprostor betonová trubka spirálnï stoźená trubka zasypán stabilizovanou pískovou smïsí (obrázek 3). Tento materiál je podle konzistence možno porovnat s litým betonem, ale po procesu zatuhnutí si uchovává plastické vlastnosti. obrázek 3 - zásyp stabilizovanou pískovou směsí Výhody Sanaci je možno provádìt bez omezení plynulého silnièního provozu. Sanace propustkù o délce 6 až 10 m je ukonèena do 8 hodin. Úprava oblasti vtoku a výtoku je možná dodateènì podle místních podmínek popø. sklonu svahu s malými náklady. Obr. 4 - hotová sanace 13

14 Vysvětlení geometrických údajů Definice Abychom mohli Vaši objednávku bezvadnì vyøídit, potøebujeme následující údaje ke geometrii spirálnì stoèené trubky: Profil Oznaèení profilu trubky, napø. SPR- K1600 Délka L Osová délka trubky, mìøeno na dnì. Zásyp Výška zásypu Hü slouží ke zjištìní tloušťky plechu popø. pro pøípadnì potøebné statické osvìdèení. Rez A-A Profil :... Hü= m H= m vtok Gefälle= % vytok X-vy ška: kolmo normálnû ke dnu X-vy ška: kolmo normálnû ke dnu poloha pravoúhlá k ose silnice 90 = 100 g H... vyska profilu Hü... vyska zásypu X... vyska startovacího bodu rezu L... délka osy dna A L = m A 14

15 Durchflussmengendiagramm Diagram pro tokového množství Kreisprofile kruhových profilů spirálně stočených trubek dan(t)ube SticklerÛv koef., kruhov profil, zvlnûní 125x25 40 SPR(T)K2000 SPR (T)K3000 Stricklerovy hodnoty kruhového profilu, zvlnení 68x13 70 SPR K 300 SPR-(T)K SPR (T)K SPR (T)K SPR (T)K1000 SPR(T)K SPR (T)K1400 SPR(T)K SPR (T)K1800 Spád I [ ] (T) = provedení Trenchcoat 5 SPR K320 SPR K400 SPR(T)K500 SPR (T)K600 SPR (T)K800 SPR (T)K1000 SPR (T)K1200 SPR (T)K1400 SPR (T)K1500 SPR (T)K SPR (T)K3000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,50 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 PrÛtokové mnoïství Q [m 3 /s] SPR (T)K1600 SPR (T)K2000 SPR (T)K2200 SPR (T)K2400 SPR (T)K2700 Durchflussmengendiagramm Diagram průtokového množství Maulprofile zploštělých profilů spirálně stočených trubek dan(t)ube Spád I [ ] SPR (T)M1420x1070 SPR (T)M1620x1110 Stricklerovy hodnoty zplostely profil 45 SPR-(T)M1420x1070 SPR (T)M2120x1500 SPR-(T)M2260x1730 SPR (T)M2820x ,00 0,50 1,00 1,50 2,50 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 PrÛtokové mnoïství Q [m 3 /s] SPR (T)M1880x1355 SPR (T)M2120x1500 SPR (T)M2260x1730 SPR (T)M2515x1855 SPR (T)M2820x1990 SPR (T)M3085x2360 (T) = provedení Trenchcoat 15

16

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Na následujících stránkách najdete výrobní program svodidel od firmy voestalpine. Svodidla voestalpine jsou v České republice povolena

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 B W4 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Silniční stavby 2 Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Schopnost přenášet síly vyvolané účinkem dopravy Zajistit bezpečný provoz Odolávat účinkům povětrnostních

Více

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ VRTANÝCH PILOT

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ VRTANÝCH PILOT TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ VRTANÝCH PILOT Technologický postup: a) vyvrtání či vyhloubení vrtu b) přípravné práce c) armování a betonáž d) odpažení a úprava hlavy AD c) zapuštění a osazení armokoše betonáž

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H4b B W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ TP 06/08 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky

Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky Osazení odvodňovačů Osazení odvodňovačů do mostovky Technologický postup osazení mostních odvodňovačů je stanoven pro čtyři etapy osazení: - osazení odvodňovače do mostovky; - osazení odvodňovače do vozovkového

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

Technologický postup realizace staveb z gabionových stavebních konstrukcí systému Algon

Technologický postup realizace staveb z gabionových stavebních konstrukcí systému Algon Technologický postup realizace staveb z gabionových stavebních konstrukcí systému Algon 1. Charakteristiky materiálu 1.1. Technická data - sítě a spojovací prvky gabionového systému Algon DN 4 mm Povrchová

Více

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12 Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS Acaro PP SN 12 Obsah Přednosti a výhody systému......................... 3 Vzorová statika................................... 7 Vzorová hydraulika................................

Více

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 26. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 Systém trub WEHOLITE SPIRO pro gravitační kanalizace WEHOLITE SPIRO to je moderní systém lehkých trub (WEHOLITE) se spirálovou konstrukcí (SPIRO), určených

Více

Dům a zahrada. www.ronn.cz. Žlaby pro lehkou a střední zátěž. Rohožky. Anglické dvorky. Mřížové rošty. Ocelové poklopy. Sklepní okna.

Dům a zahrada. www.ronn.cz. Žlaby pro lehkou a střední zátěž. Rohožky. Anglické dvorky. Mřížové rošty. Ocelové poklopy. Sklepní okna. Žlaby pro lehkou a střední zátěž Rohožky Anglické dvorky Mřížové rošty Bodové vpustě Sklepní okna Ocelové poklopy Drenážní trubky Zatravňovací tvárnice Podzemní nádrže www.ronn.cz Dům a zahrada Ceník platný

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

Komínový systém KeraStar

Komínový systém KeraStar svìtlý prùøez v cm Obsah: strana Vlastnosti 1 Popis 2 Sortiment 3 Schéma 4 Konstrukèní øešení 5 Statické zajištìní 6 Vlastnosti Charakteristika Certifikát Oblast použití Místa použití a paliva Spotøebièe

Více

Návod pro instalaci, montáž a údržbu podzemních nádrží na dešťovou vodu Carat 2 700 26 000 litrů

Návod pro instalaci, montáž a údržbu podzemních nádrží na dešťovou vodu Carat 2 700 26 000 litrů Návod pro instalaci, montáž a údržbu podzemních nádrží na dešťovou vodu Carat 2 700 26 000 litrů Body uvedené v tomto návodu je nezbytně nutno respektovat. Při jejich nedodržení zaniká jakýkoliv garanční

Více

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ MOSTNÍ ODVODŇOVAČE ENVIRODECK, DRIDECK SILNIČNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE KERBFIX INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT BEZPEČNÉ

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Kabelový nosný systém Obsah 1. Úvod...3 2. Životnost...4 3. Porovnání kapacity...7 4. Způsoby uchycení...8 Uchycení na rovnou stěnu...8 Uchycení na stojinu strop -

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU 1. Co budeme k provedení dlážděného krytu potřebovat: hrubý štěrk frakce 16-32 mm pro zhotovení ochranné vrstvy hrubý štěrk frakce 8-16 mm pro provedení podkladní vrstvy písek nebo drcené kamenivo frakce

Více

2.1 Tyto odkazy jsou platné pouze po dobu platnosti odkazovaných norem, nebo pokud nejsou v rozporu s platnými národními předpisy a normami.

2.1 Tyto odkazy jsou platné pouze po dobu platnosti odkazovaných norem, nebo pokud nejsou v rozporu s platnými národními předpisy a normami. POUŽITÍ Ecopal, Mapikan, Terakan 1 Obsah Tyto informace popisují montáž, pokládku a zkoušení gravitačních kanalizačních stok a gravitačních kanalizačních přípojek, uložených v zemi, zbudovaných z kanalizačních

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil pr~ (4 Ý~ ~.: 7 Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil PROJEKCE DOPRAVNĺCH STAVEB PRojEkčNí k~nce[~ Roji VodNí 27, 544 0] DOM/\ŽI1CE rel. ~79 724 94~ E-MAil: ROjT@TE[ECOM.CZ Kraj Plzeňský ~~ýst5/ Klenčí pod

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023 Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Zpracováno pro: ING. JAN NOVÁK Seznam příloh: - technická specifikace

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TP 239/2012 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OP č. j. 49/2012 ze dne 10. 5. 2012 s účinností od 1. 6. 2012 OBSAH 1 ÚVOD,

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA OBJEKT Č. 1

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA OBJEKT Č. 1 Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA PYTLÁCKÝ POTOK OBJEKT Č.

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny Hlubinné základy Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny Důležité pro návrh: zatížení idealizovaný geol. profil mat. model základů (otázka únosnosti; interakce)

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 2/2013 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 55/2013-120-TN/2

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 3. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz ASIO, spol. s r.o. Kšírova

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Technická zpráva SO 05 Dešťová kanalizace ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Dle

Více

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva Obsah 1 Všeobecné údaje... 3 1.1 Identifikační údaje mostu... 3 1.2 Údaje o křížení... 3 1.3 Základní údaje o mostě:... 4 2 Zaměření a vytyčení mostu:... 5 3 Geotechnické podmínky:... 5 4 Technické řešení:...

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

Perfektní seřízení dřevěných zásuvek: Výkonný výsuv Quadro 4D

Perfektní seřízení dřevěných zásuvek: Výkonný výsuv Quadro 4D Perfektní seřízení dřevěných zásuvek: Výkonný výsuv Quadro 4D Nová dimenze pro perfektní design: Quadro 4D Nejnovější trend designu nábytku charakterizují přímé linie s ostrými siluetami. Akcent je kladen

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 3/2014 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.j. 35/2014-120-TN/2

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Arch. č. : 03/2015 Název stavby: Pomník profesora Jiřího Jandy Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace ( DPS) Místo stavby: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7, 171 00 D.1.1. Stavebně

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge Ultra cor sn12 kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600 Environment is our challenge Životní prostředí je pro NAŠÍM CÍLEM JE NEPORUŠENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jedním z významných problémů

Více

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem FASERFIX SUPER FASERFIX -Super Požadavky Řešení Oblasti použití Povrchové vody musí být z povrchů komunikací rychle a spolehlivě odvedeny. Odvodňovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení.

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S KELOVÉ ŽLY MRS KELOVÉ ŽLY MRS PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU ZVNI NK NKZI NVO 90 NVKR NO 90 NVT NRD ZT MZ OSHK V NKR VU NO 45 NT NZ NKO NVKO NT NKO NPS SK NPKV PKC1 NVSO NSUK NSO KELOVÉ ŽLY MRS 3 PŘEHLED PRVKŮ

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1 Obsah Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí... 2 Přírubové lišty a rohovníčky PLUS... 3 Přírubové lišty a rohovníčky S... 4 Přírubové lišty a rohovníčky DK... 5 Doplňkové přírubové spoje...

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

Technologický postup Realizace staveb z gabionových svařovaných stavebních konstrukcí

Technologický postup Realizace staveb z gabionových svařovaných stavebních konstrukcí R&K Gabion s.r.o. Jezdecká 1913/3 Bruntál 792 01 Ič:278 45 991 Dič:CZ27845991 www.rkgabion.cz email: info@rkgabion.cz Technologický postup Realizace staveb z gabionových svařovaných stavebních konstrukcí

Více

Objednací číslo Název 5-0296-10000000 Krytka hran vyztužená

Objednací číslo Název 5-0296-10000000 Krytka hran vyztužená Kabelový nosný systém SOLACE - aktualizační list - verze 1.2 str. 5 + 60 - Ochranné krytky 5-0296-10000000 Krytka hran vyztužená str. 37 - Profil příčkový 30x15 50 7x25 Profil příčkový 30x15 slouží k montáži

Více

SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 7. 3. 2014 Tel.: 548 428

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

Nástavná hydraulická fréza. Sortiment výrobků

Nástavná hydraulická fréza. Sortiment výrobků Nástavná hydraulická fréza Sortiment výrobků Nástavná hydraulická fréza Terex Osvědčené při té nejtvrdší denní práci Když denně prorážíte nejtvrdší horninu a beton. A nejste k zastavení ani pod vodou.

Více

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade fasdrain PROFILINE POPIS VÝROBKU: Odvodňovací žlab fasdrain PROFILINE je vyroben z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Představuje praktickou a hospodárnou alternativu k tradičním způsobům liniového

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

Příslušenství ke strojům GF a RA

Příslušenství ke strojům GF a RA Orbitalní stroje k dělení a úkosování trubek pro vysoce čistá zpracovatelská zařízení www.orbitalum.com Příslušenství ke strojům GF a RA ORBITALUM TOOLS GMBH Josef-Schüttler-Str. 17 78224 Singen Deutschland

Více

Kleště Hlava Rukojeti 1,6 135 50 00 160 013129 160 1,8 215 50 00 180 013136 180 2,0 303

Kleště Hlava Rukojeti 1,6 135 50 00 160 013129 160 1,8 215 50 00 180 013136 180 2,0 303 50 štípací kleště DIN ISO 9243 pro nejvyšší namáhání u řemeslníků obzvláště oblíbené díky preciznímu zpracování vysoká odolnost proti opotřebení a vyvážené rozložení hmotnosti střihání dodatečně tvrzené,

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací systémy Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty

www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací systémy Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty 6003_cz 08.10.12 18:28 Stránka 1 Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty Zatravňovací tvárnice Sklepní okna Podzemní nádrže www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

Kuličkové dopravní jednotky

Kuličkové dopravní jednotky Kuličkové dopravní jednotky Katalog 005 THIKÉ IRMA Konstrukce & provedení Kulièkové dopravní jednotky jsou komponenty urèené pro sestavování systémù pro manipulaci s materiálem. Tyto systémy umožòují snadný

Více

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980 TNŽ 73 6395 Generální ředitelství Českých drah Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění TNŽ 73 6395 JK 824 Tato

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST - případné reklamace mohou být uznány pouze při dodržení uvedených skladovacích a manipulačních podmínek - vady vzniklé nesprávným užitím výrobku nelze uznat - každý

Více

SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL

SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL 1 Obsah GRAVITAL...pro životní prostředí 3 hospodárně 4 100% tvárná litina pro gravitační proudění 5 100% stálá investice 6 100% ochrana životního

Více

DELTA -TERRAXX Montážní návod

DELTA -TERRAXX Montážní návod DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -TERRAXX Montážní návod P R E M I U M Výkonný ochranný a drenážní systém pro spodní stavbu a ploché střechy. Montážní návod DELTA -TERRAXX Všeobecná

Více

Štěrbinové a krabicové žlaby ACO MODULAR

Štěrbinové a krabicové žlaby ACO MODULAR Štěrbinové a krabicové žlaby CO MODUR Odvodňovací systémy CO z nerez oceli Katalog výrobků CO Štěrbinové a krabicové žlaby CO MODUR Štěrbinový žlab CO MODUR 20 Krabicový žlab CO MODUR Krabicový žlab CO

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL Ministerstvo dopravy TP 242 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU 2014 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

Wavin Solidwall PVC SN 12

Wavin Solidwall PVC SN 12 6. kapitola Wavin Solidwall PVC SN 12 Výhody systému robustní plnostěnná konstrukce vysoká podélná tuhost vysoká kruhová tuhost SN 12 do míst s vysokým zatížením dopravou snadné napojení do všech šachet

Více

katalog systému Podstránská 1, 627 00 Brno, Česká republika e-mail: arkys@arkys.cz www.arkys.cz použijte naši speciální infolinku MERKUR 848 300 308

katalog systému Podstránská 1, 627 00 Brno, Česká republika e-mail: arkys@arkys.cz www.arkys.cz použijte naši speciální infolinku MERKUR 848 300 308 katalog systému 1. kabelové žlaby OBAH: Obecné informace a výhody str. 2 3 Katalog žlabů MERKUR 2 str. 4 8 Dimenzování vhodné velikosti str. 9 Kontrola zatížení kabelové trasy str. 10 11 Povrchové úpravy

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem

Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem Panty s vestavěným bezpečnostním vícenásobným spínačem Nové panty CFSW. s vestavěným vícenásobným spínačem (ELESA patent) jsou bezpečnostním zařízením. V případě

Více

SKUPINA PŘÍLOH VI. Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců

SKUPINA PŘÍLOH VI. Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců SKUPINA PŘÍLOH VI Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců Příloha VI k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Společná ustanovení 1. Všechny v této skupině uvedené stroje jsou SHV - pracovními

Více

1 Stavební jámy. 1.1 Účel stavebních jam. 1.2 Druhy stavebních jam. Stavební jámy

1 Stavební jámy. 1.1 Účel stavebních jam. 1.2 Druhy stavebních jam. Stavební jámy 1 Stavební jámy 1.1 Účel stavebních jam Stavební jámy jsou výkopy sloužící pro spolehlivé založení stavby a výstavbu podzemních prostor objektu. Různě hluboké stavební jámy se provádějí prakticky ve všech

Více

VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum. Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ

VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum. Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum Číslo Povinné požadavky Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ 1. Uchazeč zajistí dodávku 1 ks Předzvěstného vozíku

Více

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr PRUŽINY Která pružina může být zatížena silou kolmou k ose vinutí zkrutná Výpočet tuhosti trojúhelníkové lisové pružiny k=f/y K čemu se používá šroubová zkrutná pružina kolíček na prádlo Lisová pružina

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY PRO ÚDRŽBU. T ATE 78510 Datum vypracování: 2004-03-14 T ATE 78510. 2. vydání (verze) Návěst zvláštního určení

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY PRO ÚDRŽBU. T ATE 78510 Datum vypracování: 2004-03-14 T ATE 78510. 2. vydání (verze) Návěst zvláštního určení automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. PRO ÚDRŽBU Strana 1 Celkem stránek:

Více

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47 TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47 Základní údaje Region Moravskoslezký kraj Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant AMBERG Engineering Brno a.s. Zhotovitel Sdružení 4707 SKANSKA a.s., METROSTAV

Více