dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit"

Transkript

1 dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH

2 Ekologické a hospodárné Nasazení našich trub pøináší kvalitu Pøi stavbì silnic a lesních i hospodáøských cest, pro odvod vody na povrchu a zatrubnìní potokù. Spirálovitì zvlnìné a falcované ocelové trouby z Kremsu jsou již po mnoho let úspìšnì používány pro nejrùznìjší aplikace. Zejména pak pøesvìdèují jako cenovì výhodné øešení se stálou hodnotou pro ekologické stavby. Zakládání není nutné, spirálnì stoèené trouby dan(t)ube se ukládají pouze do štìrkového lože provedeného podle našich montážních pøedpisù a øádnì se zasypou zeminou. Pøi ukládáni vìtšiho poètu trub za sebou pro vìtší délky, mohou být jednotlivé kusy trub v libovolném mnozství pospájeny spojovacími pásy pøímo na staveništi. 2

3 Ocel pro všechny cesty. dan(t)ube Spirálové trouby zvlnûné a falcované Oblasti použití Pøi stavbì silnic, lesních a nákladních cest, mostù a vodohospodáøskych staveb pro: pøemostìní potokù zatrubnìní potokù, odvod vody propustky, prùchody pro dobytek podchody pro obojživelníky speciální aplikace, jako napø.: sanace betonového potrubí, sanace mostù, tunel pro odvod štìrku Výhody vysoká nosnost rychlá a jednoduchá pokládka nízká hmotnost flexibilní konstrukce, možnost použití i v nevýhodných a nerovných pùdních podmínkách dlouhá životnost díky vynikající ochranì proti korozi snadná pøeprava, i v nejízdném terénu Vysoce jakostní ocel jako materiál K výrobì spirálnì stoèených trub dan(t)ube se používá ocel kvality S250 GD podle EN Tato kvalitní ocel splòuje pøíslušné vysoké výrobní požadavky. 13 Tvary profilŭ Profily jsou vyrábìny s kruhovým a zploštìlým prùøezem o prùmìru od 320 do 3000 mm ve dvou rùzných zvlnìních. 68 Falcované spoje Tvar falcovaného spoje má velký význam. Musí pøenášet napìtí, která vznikají pøi zemním zásypu, a pozdìji z dopravního zatížèní. Povlak Trenchcoat Film Trenchcoat Protective je zapsanou výrobní znaèkou firmy The Dow Chemical Company. Na pozinkovaný ocelový pás je oboustrannź natavena fólie Trenchcoat (minimální tloušťka je 250 um až 300 um). Tuto dodateènou ochranu proti korozi doporuèujeme v pøípadì agresivních okolních podmínek. 3

4 Kvalita, která jde s požadavky praxe. Vysoká nosnost Vysoká nosnost spirálovì falcovaných trub vyplýva ze spolupùsobení vlnité trouby a okolní pùdy,. dan(t)ube spojuje požadavky tøídy mostu I. dle ÖNORM B4002. Pøedpokladem pro to je øádnì provedené navezení a zhutnìní materiálu zásypu podle našich montážních pøedpisù. Na základì ohybové mìkkosti spirálové trubky proto vzniká rovnovážný stav, pøi kterém je pùda využita pro spolunesení zátìže. Protože zásyp pøejímá pøevážnou èást nosné funkce, pøedstavuje podstatnou komponentu tohoto spøaženého stavebního díla. 4

5 Ocel a kvalitní práce z Rakouska Vývoba spirálově stočených trub dan(t)ube Použitý vstupní materiál žárovì pozinkovaný ocelový pás, resp. žárovì pozinkovaný ocelový pás plus fólie Trenchcoat jsou vyrábèny v Linci na speciálním zarízení a lodí dopravován do Kremže. Ocelový pás je válcován na profilovacím stroji a poté stáèen a zároveò zfalcován do formy trub (podle ASTM A 760M) na základì požadovaného prùméru. Otoèná pila odøízne spirálovì stoèenou troubu v požadované délce bez pøeruœení stáèecího procesu. Ochrana proti korozi Spirálnovì stoèené trouby dan(t)ube jsou sériovì vyrábìny ze žárovì pozinkovaného plechového pásu s oboustrannou zinkovou vrstvou 600 g/m2 (podle EN 10326).. Tím je zaruèena dlouhá životnost. Pøi zvýšeném odìru, vysoké koncentraci soli nebo chemické agresivitì doporuèujeme použít spirálovì stoèené trubky s povlakem Trenchcoat, protože tato oboustrannì natavená fólie odolá i tìmto extrémním podmínkám. Detaily k povlaku Trenchcoat najdete na další stranì. Dodávané délky a disponibilita Celková délka není díky možnosti propojení pomocí spojek omezena. Maximální délka jednoho kusu pro kruhové profily èiní 13,50 m. Zploštìlé profily se dodávají v jednotné délce 6 m. Spirálnovì stoèené trubky dan(t)ube jsou k dispozici jako skladové zboží, i jako kusové zboží podle projektu. Jako skladové zboží se dodávají kruhové profily v délkách 6 m, resp. 8 m. Pøesný seznam tìchto trubek viz naše tabulka skladového zboží na stranì 7 Seznam našich obchodních partnerù naleznete na 5

6 Povlak Trenchcoat Princip Ochranný film Trenchcoat zvyšuje v agresivním prostøedí s vysokou koncentrací kyselin, solí a alkálií významnì antikorozní ochranu. Tento ochranný film byl vyvinut firmou Dow Chemical za úèelem spojení potenciálu pozinkovaného ocelového pásu s vynikající chemickou odolností a houževnatostí polymerù. Spirálnì toèené trouby vyrábìné z tohoto kombinovaného materiálu vykazují i pøi nejagresivnïcších okolních podmínkách odolnost a tím také vysokou životnost. Výrobní postup Polyolefinová fólie je oboustrannì nanesena ihned po procesu pozinkování. Kombinace teploty ocelového pásu a pøítlaèného tlaku kašírovacího válce poskytuje vynikající chemické a mechanické spojení fólie s pozinkovaným ocelovým pásem. Zpracování Povrstvený ocelový plech lze bez problémù opracovávat a zpracovávat jako každou jinou pásovou ocel. Tato vlastnost je také pøedpokladem pro to, aby Trenchcoat mohl být použit pro falcované spirálové trouby dan(t)ube Na ochranu øezných hran svahovacích øezù jsou k dispozici pøíslušné povlakové materiály. 6

7 Skladové zboží dan(t)ube Pozinkované spirálově točené trouby Profil Průměr Tl. Zvlnění Sklad. Obvod. Průřez Hmotnost Výška zásypu Vhodná č. plechu délky na 1 m [m] spojka [mm] [mm] [mm] [m] [m] [m 2 ] [kg] min max č. SPR K ,50 68x13 6 / 8 0,94 0,08 14,0 27,00 SPR KC320 SPR K ,50 68x13 6 / 8 1,26 0,13 19,0 27,00 SPR KC400 SPR K ,50 68x13 6 / 8 1,57 0,20 24,0 25,00 SPR KC500 SPR K ,50 68x13 6 / 8 1,88 0,28 28,0 21,00 SPR KC600 SPR K ,50 68x13 6 / 8 2,51 0,50 37,0 16,00 SPR KC800 SPR K ,50 68x13 6 / 8 3,14 0,79 49,0 12,50 SPR KC1000 SPR K ,50 68x13 6 / 8 3,77 1,13 55,5 10,00 SPR KC1200 SPR K x13 6 / 8 4,40 1,54 82,3 9,50 SPR KC1400 SPR K x13 6 / 8 5,03 2,01 89,6 0,50 8,00 SPR KC1600 SPR K x13 6 / 8 5,65 2,54 100,8 0,70 7,00 SPR KC1800 dan(t)ube Spojování spirálově točených tru Spojky Spojovací pásek (kvalita S235 JR podle EN ) sestávající ze dvou, resp. tøí èástí, se vyrábí z profilovaného ocelového pásku s pøivaøenými L úhelníky, a je poté žárovì pozinkován podle EN ISO Aby byla zabezpeèena rychlá montáž bez napìtí a v tahu pevné spoje jednotlivých trubek, jsou v dodateèné pracovní operaci doválcovány dvì vlny na konce trubky na 90o. Tím je umožnìno snadné tvarové spojení koncù trubek pomocí spojovacího pásku. Snadná přeprava spirálově točených tru dan(t)ube Spirálnì stoèené trubky dan(t)ube jsou nákladními soupravami dodávány pøímo na sjízdné vykládací místo na staveništi. Odtud je lze pøepravit vhodným zdvižným pøístrojem (jeøáb, stohovaè, bagr, atd.). 7

8 dan(t)ube profily Spirálové trouby pozinkované kruhové Profil Zvlnění Průměr Tl. Průřez Obvod Hmotnost Výška zásypu Sklad. č. plechu na 1 m [m] zboží [mm] [mm] [mm] [m 2 ] [m] [kg] min max SPR-K320 SPR-K400 SPR-K500 SPR-K600 SPR-K ,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,08 0,13 0,20 0,28 0,50 0,94 1,26 1,57 1,88 2,51 SPR-K ,79 3,14 2,50 1,50 SPR-K x13 2,50 1,13 3,77 SPR-K ,50 1,54 4,40 SPR-K ,50 1,77 4,71 SPR-K ,50 2,01 5,03 SPR-K ,50 2,54 5,65 SPR-K ,50 4,00 3,14 6,28 SPR-K ,50 4,00 3,80 6,91 SPR-K x ,50 4,52 7,54 4,00 SPR-K ,50 5,73 8,48 4,00 SPR-K ,50 7,70 9,42 4,00 Zvláštní velikosti možné na vyžádání. * vnitřní úhel tření r=35,0 * modul deformace Ev1=20,0 MN/m2 Poloměr 14,00 19,00 24,00 29,00 28,00 36,00 37,00 47,00 49,00 58,00 70,00 55,50 70,50 92, ,30 107,90 130,70 88,10 115,60 140,00 89, ,30 100,80 126,00 168,00 176,00 205,00 238, ,00 262,30 210,90 246,00 286,80 237,20 276,80 322,60 263,60 307,50 358,50 0,50 0,70 0,60 0,60 0,80 0,70 0,60 27,00 27,00 25,00 27,00 21, ,00 17,50 12,50 14,00 15,00 10,00 11,00 12,50 13,50 9,50 10,00 11,00 8,80 9,50 10,00 8,00 9,00 9,50 7,00 7,50 8, ,00 14,50 11,50 12, ,50 11,50 1 9,00 9,50 10,50 8,00 8,50 9,00 8 Průměr

9 dan(t)ube Spirálové točené trubky pozinkované zploštělé profily Profil Zvlnění Rozpětí Výška Tl. Průřez Obvod Hmotnost Výška zásypu č. plechu na 1 m [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [m 2 ] [m] [kg] min max 70,50 6,50 SPR-M1420x1070 SPR-M1620x ,50 2,50 1,13 1,37 3,77 4,40 92,50 112,0 82,30 107,90 7,00 7,00 4,50 5,00 68x13 130,70 5,00 89,60 0,60 4,00 SPR-M1880x1355 SPR-M2120x1500 SPR-M2260x1730 SPR-M2515x1855 SPR-M2820x x ,50 2,50 3,50 4,00 3,50 4,00 3,50 4,00 1,95 2,43 3,05 3,68 4,42 5,03 5,65 6,28 6,91 7, ,30 100,80 126,00 168,00 176,00 205,00 238, ,00 262,30 210,90 246,00 286,80 0,50 0,70 0,60 0,50 4,50 4,50 4,50 5,00 6,10 7,40 7,50 7,50 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 7,00 Zvláštní velikosti možné na vyžádání. * vnitřní úhel tření r=35,0 * Modul deformace Ev1 =20,0 MN/m2. W 2 R3 W 3 W 1 R 1 R 2 Wysokość Rozpetí 9

10 Spirálové točené trouby dan(t)ube - kruhové profily Profil Zvlnění Průměr Tl. Průřez Obvod Hmotnost Výška zásypu č. plechu na 1 m [m] [mm] [mm] [mm] [m 2 ] [m] [kg] min max SPR-TK500 SPR-TK600 SPR-TK ,20 0,28 0,50 1,57 1,88 2,51 30,80 36,90 49,20 25, ,50 SPR-TK1000 SPR-TK ,50 14,00 0,79 3, ,50 73,80 11,00 1,13 3,77 99,60 12,50 SPR-TK x13 86,10 9, ,54 4,40 116,20 10,50 SPR-TK1500 SPR-TK1600 SPR-TK ,30 8,50 1,77 4,71 124,50 9,50 98,40 0,50 8,00 2,01 5,03 132,80 9,00 110,70 0,70 7,00 2,54 5,65 149,40 0,50 8,00 SPR-TK2000 SPR-TK2200 SPR-TK2400 SPR-TK2700 SPR-TK x ,14 3,80 4,52 5,73 7,07 6,28 6,91 7,54 8,48 9,42 208,00 228,00 248,70 279,80 310,90 0,60 0,80 12,50 11,00 10,00 9,00 8,00 Zvláštní velikosti možné na vyžádání. *vnitřní úhel tření r=35,0 *modul deformace Ev1 =20,0 MN/m2. Poloměr Průměr 10

11 Spirálové trouby dan(t)ube - zploštělé profily Trenchcoat Profil Zvlnění Rozpětí Výška Tl. Průřez Obvod Hmotnost Výška zásypu č. plechu na 1 m [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [m 2 ] [m] [m] min max SPR-TM1420x ,80 6,50 1,13 3,77 99,60 7,00 86,10 4,50 SPR-TM1620x ,37 4,40 116,20 5,00 68x13 98,40 0,60 4,00 SPR-TM1880x ,95 5,03 132,80 4,50 SPR-TM2120x ,70 0,70 4,50 2,43 5,65 149,40 0,60 5,50 SPR-TM2260x1730 SPR-TM2515x1855 SPR-TM2820x x ,05 3,68 4,42 6,28 6,91 7,54 208,00 228,00 248,70 7,00 6,50 6,50 Zvláštní velikosti možné na vyžádání. * vnitřní úhel tření r=35,0 * modul deformace Ev1 =20,0 MN/m2 W 2 W 3 W 1 R 1 R 2 Wysokość R3 Rozpetí 11

12 Montážní předpis 0,5 m L L 4 H 1. Všeobecné U falcovaných spirálových rour se ze statického hlediska jedná o takzvané ohybovì mìkké roury.. Tyto roury získávají svoji nosnost ze spøaženého úèinku roury a úložného materiálu. Správný zásyp tìchto trubek má tedy velký význam pro stabilitu. silnou volnou vrstvu písku. Pøi vystupujících skalních ŹoŹkách musí být tato vyrovnávací vrstva provedena nejménì v tloušťce 30 cm a zhutnìna, aby bylo zabezpeèené rovnomìrné ruložení. 2. Lože V oblasti uložení roury (viz skica 1) musí být 3. Pokládka spirálně stočené trubky zjevná vhodnost úložného materiálu podle zkušenosti Po odpovídající pøípravì a zhutnìní základního stavební praxe (napø. po zhutnìní jednoduchou lože se položí první spirální roura pomocí vhodného energií podle Proctora v laboratorním pokusu zvedacího pøístroje. Doporuèujeme pøichytit spirálnï Spodní část spojovacího pásku je musí modul tuhosti mít minimálnï 30 MN/m2). rouru v bodech 1/3 pomocí popruhù, aby bylo náležitě umístěna na konci trubky. Vnitøní úhel tøení r úložného materiálu nesmí zabránìno poškození roury a povrchu. Podkroèit 35. Spirálné toèené trouby lze spojovat pomocí spojek Pokud pùdní pomìry na místì zabudování ohybovï pro dosažení libovolné celkové délky. mìkké roury vyhovují požadavkùm na nosnost, mùže výkop pro trubku zùstat omezen na pracovní Spojovací pásek sestává zpravidla ze 2 (Ø 320 prostor (skica 2). Ve všech ostatních pøípadech 2000 mm) nebo 3 ( Ø 2100 mm) èástí. U jenutná výmìna až do oblasti uložení (skica 1). zploštìlých profilù mají tyto èásti rùzné polomìry. Z tohoto dùvodu jsou èásti spojek zploštìlých Je tøeba dbát na to, aby byl pro uložení roury profilù, které patøí k sobì, oèíslovány a musí použit mrazuvzdorný materiál odpovídající místní být umístìny tvarovì v souladu s horním, rohovým zámrzné hloubce.. a spodním polomìrem. Pokud je tøeba oèekávat sedání podkladu, doporuèuje 4. Zásyp se provést pøevýšení dna v rozsahu sedání, zejména Zásyp trouby se provádí na obou stranách trouby ve støední èásti náspu. Tím lze zabránit tvorbì støídání nebo souźasnï v délce cmv. Další spirálně stočená trubka je prohlubní. oblasti uložení je pøitom tøeba použít pùdní uložena a vyrovnána. Zvlnění musí materiál s výše uvedenými vlastnostmi. Maximální být náležitě překryta. Pro lepší pøizpùsobení se zvlnìní a pro usnadnìní velikost zrna materiálu zásypu èiní 64 mm. Upozoròujeme zejména na nutnost peèlivého zásypu a zhutnìní pìdní výplnï ve zvlnìní roury. Tloušťka hutnìných vrstev musí být pøizpùsobena Skica 1 Horní hrana vozovky hutnicímu výkonu použitého hutnícího zaøízení. Pøitom smí být do 1 m ze strany a 0,5 m nad Oblast uloženi vrcholným bodem roury použita pouze lehká hutnící zaøízení. Vrstvy je tøeba hutnit po celé jejich délce a šíøce. Hutnicí zaøízení je tøeba vést paralelnì s osou trubky. L L L Zbylé části spojovacího pásku jsou nasazeny s překrytím a Skica 2 sešroubovány. Cásti spojovacího stavební výkop pásku m je třeba přišroubovat vždy Horní hrana vozovky 1m 2 ks. (Ø mm), resp. 3 ks. ( Ø 2100 mm) šestihrannych pouze lehká šroubů M12x120 FK 8.8 zhut novaci zarízení ponorově pozinkovanych s utahovacím momentem 50NM AR = pracovní prostor bedněnootevřený 0,6 0,9 m ±20%. Vrstva sterku nebo písku AR 12 t F 4 výplnì ve zvlnìní pùdou doporuèujeme cm

13 Sanace propustkŭ z betonových trub pomocí spirálně stočených trub dan(t)ube Obrázek 1 - výchozí situace Výchozí situace Výchozí situací je stávající propustek z betonových trubek (obrázek 1), u kterého již není z dùvodu sedání zabezpeèena tìsnost spojù trubek (obrázek 2), a tak mùže vymíláním v tìchto oblastech docházet po léta k dodateènému sedání, které mùže v extrémních pøípadech vézt k trhlinám ve vozovce. Účinek Zasunutím spirálové trouby do sanované roury. a následným zásypem meziprostor stabilizovanou pískovou smïsí je instalována nová nosná vnitņní skoņepin. Pomocí této vnitøní skoøepiny se opìt obnoví úèinek klenby, resp. nosnost konstrukce. Obrázek 2 - zdeformovaná betonová trubka Sanace Spirálové trouby dan(t)ube se buï ruènì nebo mechanickými pomìckami zasunou do dezolátní roury. U propustkì o délce vïtší než 8 m jsou trouby pøed zasunutím spojeny spojovacími pásky. Po stabilizaci polohy spirálové trouby je meziprostor betonová trubka spirálnï stoźená trubka zasypán stabilizovanou pískovou smïsí (obrázek 3). Tento materiál je podle konzistence možno porovnat s litým betonem, ale po procesu zatuhnutí si uchovává plastické vlastnosti. obrázek 3 - zásyp stabilizovanou pískovou směsí Výhody Sanaci je možno provádìt bez omezení plynulého silnièního provozu. Sanace propustkù o délce 6 až 10 m je ukonèena do 8 hodin. Úprava oblasti vtoku a výtoku je možná dodateènì podle místních podmínek popø. sklonu svahu s malými náklady. Obr. 4 - hotová sanace 13

14 Vysvětlení geometrických údajů Definice Abychom mohli Vaši objednávku bezvadnì vyøídit, potøebujeme následující údaje ke geometrii spirálnì stoèené trubky: Profil Oznaèení profilu trubky, napø. SPR- K1600 Délka L Osová délka trubky, mìøeno na dnì. Zásyp Výška zásypu Hü slouží ke zjištìní tloušťky plechu popø. pro pøípadnì potøebné statické osvìdèení. Rez A-A Profil :... Hü= m H= m vtok Gefälle= % vytok X-vy ška: kolmo normálnû ke dnu X-vy ška: kolmo normálnû ke dnu poloha pravoúhlá k ose silnice 90 = 100 g H... vyska profilu Hü... vyska zásypu X... vyska startovacího bodu rezu L... délka osy dna A L = m A 14

15 Durchflussmengendiagramm Diagram pro tokového množství Kreisprofile kruhových profilů spirálně stočených trubek dan(t)ube SticklerÛv koef., kruhov profil, zvlnûní 125x25 40 SPR(T)K2000 SPR (T)K3000 Stricklerovy hodnoty kruhového profilu, zvlnení 68x13 70 SPR K 300 SPR-(T)K SPR (T)K SPR (T)K SPR (T)K1000 SPR(T)K SPR (T)K1400 SPR(T)K SPR (T)K1800 Spád I [ ] (T) = provedení Trenchcoat 5 SPR K320 SPR K400 SPR(T)K500 SPR (T)K600 SPR (T)K800 SPR (T)K1000 SPR (T)K1200 SPR (T)K1400 SPR (T)K1500 SPR (T)K SPR (T)K3000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,50 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 PrÛtokové mnoïství Q [m 3 /s] SPR (T)K1600 SPR (T)K2000 SPR (T)K2200 SPR (T)K2400 SPR (T)K2700 Durchflussmengendiagramm Diagram průtokového množství Maulprofile zploštělých profilů spirálně stočených trubek dan(t)ube Spád I [ ] SPR (T)M1420x1070 SPR (T)M1620x1110 Stricklerovy hodnoty zplostely profil 45 SPR-(T)M1420x1070 SPR (T)M2120x1500 SPR-(T)M2260x1730 SPR (T)M2820x ,00 0,50 1,00 1,50 2,50 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 PrÛtokové mnoïství Q [m 3 /s] SPR (T)M1880x1355 SPR (T)M2120x1500 SPR (T)M2260x1730 SPR (T)M2515x1855 SPR (T)M2820x1990 SPR (T)M3085x2360 (T) = provedení Trenchcoat 15

16

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM:

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: Webová stránka Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: www.styrofoameurope.com CD-ROM Všechny brožury, informace k zadání a detaily CAD můžete získat i v digitální podobě Literatura Rádi Vám pošleme

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Název: FASTOVIS 6 TECHNICKÝ LIST Upevnění na ocelovém nosníku 285XXX Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou (10 mm), s okroužkem Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Materiál:

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Ideální řešení pro Vaše projekty Unikátní systémy Velkoformátové dlažby gi13_sem_004-005_group_cz.qxd:sem

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalitě na trhu prodej jednotlivých

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info Úsměv v dešti Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK www.galeco.info Okapový systém Galeco STAL Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info Úsměv v dešti Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK www.galeco.info Okapový systém Galeco STAL Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

Manipulační technika Vozík sudu 30-371-00 - Žárově pozinkovaná ocel, vhodná pro venkovní použití, podvozek se čtyřmi kolečky, s madlem a jistícím popruhem - Podvozek pro převoz sudů zachycuje unikající

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

Kovové regály Metal Point

Kovové regály Metal Point Kovové regály Metal Point Regály Metal Point Procesy spojené se skladováním se staly klíčovým prvkem v řízení dodavatelského řetězce, a proto mají v činnosti firmy strategický význam. Provedení hloubkové

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

1 Co je to apercepce 1 účelově zaměřené vnímání podmíněné zkušenostmi 2 činnost vedoucí k vyvolání instinktivního chování 3 naučené chování

1 Co je to apercepce 1 účelově zaměřené vnímání podmíněné zkušenostmi 2 činnost vedoucí k vyvolání instinktivního chování 3 naučené chování 1 Co je to apercepce 1 účelově zaměřené vnímání podmíněné zkušenostmi 2 činnost vedoucí k vyvolání instinktivního chování 3 naučené chování 2 Mezi významné osobnosti psychologického směru behaviorismus

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav Ceník fermacell 2015 / CZK / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 20. 6. 2015 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

Tyčový materiál. Strana 3.1. Plochá ocel. Strana 3.7. Plochá ocel - široká. Strana 3.9. Čtvercová ocel. Strana 3.10. Kruhová ocel. Strana 3.

Tyčový materiál. Strana 3.1. Plochá ocel. Strana 3.7. Plochá ocel - široká. Strana 3.9. Čtvercová ocel. Strana 3.10. Kruhová ocel. Strana 3. Kapitola 03 Tyčový materiál Strana 3.1 Strana 3.7 Strana 3.9 Strana 3.10 Strana 3.11 Strana 3.15 Strana 3.16 Strana 3.17 Plochá ocel Plochá ocel - široká Čtvercová ocel Kruhová ocel Úhelníky Úhelníky -

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY A TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY Ing. Miroslav Pfleger, Lukáš Koula SAINT GOBAIN trubní systémy, s.r.o. Ještě nedávno k trubkám a tvarovkám z tvárné litiny respektive

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm)

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) V současné době se soustředíme na výrobu potrubních systémů s ochranným pláštěm v dimenzích 32 450mm při SDR 11 a 17, resp. 17,6 u plynu (viz

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení EFORTE ŘEŠENÍ OKEN PODLE VAŠICH PŘEDSTAV Okenní profil Eforte pro moderní a energeticky úsporné bydlení. Rozmanitost

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Ocelové pilové pásy na dřevo Úvod Ocelové pilové pásy na dřevo 02 / 03 Evoluce se nikdy nezastaví. Ocelové pásy Bohlerstrip pro pásové pily na dřevo. Nová

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad Září 2014 Agenda 12/10/2014 2 12/10/2014 3 Rozsah studie Cílem této studie je porovnat dopad kancelářské budovy postavené

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_399 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více