Čeština pro azylanty a cizince. Ana Adamovičová. Jana Bischofová. Marie Hádková. Jiří Hasil. Milan Hrdlička

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čeština pro azylanty a cizince. Ana Adamovičová. Jana Bischofová. Marie Hádková. Jiří Hasil. Milan Hrdlička"

Transkript

1 Čeština pro azylanty a cizince Ana Adamovičová Jana Bischofová Marie Hádková Jiří Hasil Milan Hrdlička

2 2

3 Obsah 1 první kapitola MLUVNICKÁ ČÁST 9 ÚVODEM 9 PODSTATNÉ JMÉNO (SUBSTANTIVUM) 10 Rod (Genus) 10 Rod nesklonných podstatných jmen Číslo (Numerus) 11 Rod plurálií tantum Pád (Casus) 14 Skloňování vlastních jmen Jména zeměpisná Skloňování cizích slov, nejčastěji řeckého a latinského původu Předložka (Prepozice) 21 Předložková spojení s významem místním (výběr) Předložková spojení s významem časovým Předložková spojení s významem účelovým Předložková spojení s významem příčinným Předložková spojení s významem způsobu (primární prepozice, výběr) Předložková spojení s významem způsobu (sekundární prepozice, výběr) Předložková spojení s významem způsobu spoluúčast Předložková spojení s významem způsobu prostředek (výběr) Předložková spojení s významem způsobu prostřednictví, měřítko s něčím (výběr) Předložková spojení s významem zřetele (výběr) Předložková spojení s významem podmínky (primární prepozice) Předložková spojení s významem podmínky (sekundární prepozice) Předložková spojení s významem přípustky Předložková spojení s významem zastoupení, náhrady, připojení

4 2 druhá kapitola TVOŘENÍ SLOV ODVOZOVÁNÍM 33 ÚVODEM 33 TVOŘENÍ SLOV ODVOZOVÁNÍM 34 PODSTATNÁ JMÉNA 34 Názvy činitelské Názvy konatelské Názvy prostředků Názvy nositelů vlastnosti Názvy obyvatelské Názvy míst Názvy zdrobnělé deminutiva Názvy mláďat Podstatná jména slovesná PŘÍDAVNÁ JMÉNA 42 Přídavná jména přivlastňovací Přídavná jména odvozená z podstatných jmen Přídavná jména odvozená ze sloves Přídavná jména odvozená z příslovcí Vyjádření malé a velké míry PŘÍSLOVCE 48 Příslovce odvozená ze zájmen SLOVESA 49 Významy předpon u sloves pohybu Další významy předpon Odvozování sloves příponami změna vidu Změna významu sloves pomocí prefigace (odvozování předponami) a reflexivity (zvratná slovesa) SKLÁDÁNÍ složeniny (kompozita) 66 CIZÍ SLOVA V ČEŠTINĚ 68 ZKRATKY A ZKRATKOVÁ SLOVA 70 4

5 3 třetí kapitola ČETBA 73 ÚVODEM 73 NENÍ DOPIS JAKO DOPIS 74 Text 1 74 Text 2 75 Text 3 75 Text 4 76 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 79 Bydlení 79 Kostel 79 Text 3 80 Velký pomocník v domácnosti 81 Antibiotika nepomáhají 82 RODINA A VÝCHOVA DĚTÍ 84 Starost o domácnost má v Česku stále žena 84 V kolika letech je nejlepší mít dítě 85 Existuje ideální výchova? 85 Čtení pomáhá rozvíjet inteligenci a citové vztahy 87 DEMOGRAFICKÉ PROGNÓZY 89 Demografické prognózy 89 Postavení žen mezi přistěhovalci 90 Pohyb obyvatel v ČR v roce 2005 a Česko má sebevražedně nízkou porodnost 92 5

6 4 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 94 Země krásná neznámá 94 Golfský proud 95 Všichni jsme součástí přírody a je v zájmu každého z nás ji chránit 96 UMĚNÍ ODPOČÍVAT 97 Umění odpočívat 97 Z historie džezu 98 SVĚTEM KŘÍŽEM KRÁŽEM 100 Cestujeme 100 Text ČETBA POZNÁNÍ I ZÁBAVA 104 Jak se do paměti zapisují vzpomínky 104 Růžový kavalír 105 Má veselá jitra 106 Jiří Menzel začíná znovu 106 Kruté i podmanivé pohádky Afriky 107 KLÍČ 110 čtvrtá kapitola ADMINISTRATIVNÍ FUNKČNÍ STYL 113 ÚVODEM 113 ŽIVOTOPIS 116 Strukturovaný životopis Volný životopis DOTAZNÍK, FORMULÁŘ 121 6

7 ÚŘEDNÍ KORESPONDENCE 134 Úprava adres Úprava obchodních a úředních dopisů Jednání, schůze, porada; zápis pátá kapitola POSLECH 151 ÚVODEM 151 PIVO 152 DĚTI 155 ŽENY, PARTNERSTVÍ 159 MIGRACE, OBYVATELSTVO 164 FOTBAL, AUTA 168 KLÍČ 173 Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č

8 Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č Libreto č

9 Gramatika1první kapitola MLUVNICKÁ ČÁST Milan Hrdlička ÚVODEM Výklad v mluvnické části vychází z předpokladu, že uživatel/ka této učebnice dobře zvládl/a učivo úrovně B1, konkrétně učebnici a cvičebnici Čeština pro cizince a azylanty B1 autorů Jany Bischofové a Milana Hrdličky. Popis mluvnice českého jazyka si klade za cíl rozšíření znalostí o mluvnickém systému, soustředí se proto na doposud neprobrané kapitoly nebo na mluvnické kategorie a jevy, které byly vyloženy jen stručně. 9

10 PODSTATNÉ JMÉNO (SUBSTANTIVUM) Gramatika Rod (Genus) Čeština rozlišuje trojí rod: mužský (maskulinum), ženský (femininum) a střední (neutrum). Rodová diferenciace se utvářela na základě rozlišování přirozeného (biologického) rodu u dospělých jedinců (muž, chlapec, kocour žena, dívka, kočka) a u mláďat, ev. u jedinců nedospělých (děvče, dítě, kotě). Později se rozlišování jmenného rodu rozšířilo na všechna podstatná jména. Rod mají i přídavná jména, některá zájmena a číslovky. Rod podstatných jmen se určuje především podle jejich zakončení v nominativu, ale i v ostatních pádech. Určení rodu není vždy snadné, zejména u pomnožných jmen (viz dále). Je zřejmé, že jmenný rod nelze zaměňovat s rodem přirozeným: např. substantiva nebožtík, sněhulák, drak aj. jsou rodu mužského životného, zatímco např. kolektivní jména lid, národ, dav, zástup, hmyz, dobytek jsou neživotná. Některá podstatná jména mají dva rody (ten řádek ta řádka, ten brambor ta brambora, ten hadr ta hadra, ten/ to rukojmí, ten/ta choť, ten/ta vedoucí, průvodčí aj.; řadí se sem také obourodá pojmenování typu nešika, mizera, louda, šereda, nestyda, neposeda, popleta, nemluva, naivka apod.); jiná mají rody dokonce tři (budižkničemu). Cvičení 1: Určete v případě potřeby s pomocí učitele rod substantiv a doplňte k nim vhodná adjektiva tramvaj... nestyda... drama... kolega... Olomouc... Třebíč... řeč... ocel... téma... datum... invalida... nešika... vedoucí... turista... rukojmí... naivka... louda... dogma... popleta... dilema... schéma... Jak už bylo naznačeno, čeština rozlišuje v rámci podstatných jmen rodu mužského substantiva životná (označují osoby a živočichy) a neživotná (označují věci, pojmy, rostliny). Z gramatického hlediska o životnosti rozhoduje zakončení; životná jsou totiž i substantiva (maskulina), která označují neživé objekty životným tvarem (životné jsou koncovky -i, -é, -ové, neživotné -e, -y). Setkáváme se tedy s dvojicemi výrazů jako Ledoborci pluli Ledoborce pluly; Podél cesty stáli ukazatelé Podél cesty stály ukazatele; Na nebi pluli bílí beránci Na nebi pluly bílé beránky aj. Substantiva bacil, mikrob mohou být životná i neživotná, viz např. Mikrobi byli dříve neznámí Mikroby byly dříve neznámé. Pamatujte si, že mezi podstatná jména rodu mužského životného patří i rodiče (milí rodiče), koně (krásní koně) a lidičky; slovo den (dny, dni) je neživotné: Dny/Dni rychle plynuly. (Archaické dnové je ovšem životné: Dnové plynuli). 10

11 V běžně mluvené češtině se mnohdy objevuje životná koncovka v akuzativu singuláru neživotných maskulin (najít hřiba, kozáka; pouštět draka; dát si šluka; dát góla; koupit si favorita; jít na panáka; mít vzteka; plavat kraula; nosit kulicha; mít trumfa; pít turka; mít maskota; stavět sněhuláka); někdy dochází i k expresivním posunům v rodě: lenoch líná; chlap mizerná; kluk ušatá aj. Cvičení 2: Uveďte, a) zda jste se setkali s některými dalšími podobnými vyjádřeními s užitím životné koncovky v akuzativu (viz výše), ev. s expresivními posuny v rodě; b) několik příkladů substantiv, která mají pro označení povolání pouze jeden rod Gramatika Vzor b): letuška, hosteska, zdravotní sestra, pokojská řezník, horník, automechanik, zedník Rod nesklonných podstatných jmen Pokud jde o jmenný rod nesklonných substantiv, přejatá podstatná jména s neobvyklým zakončením se nejčastěji řadí k neutrům: angažmá, apartmá, aranžmá, abonmá, menu, taxi, kari, alibi, blues, dementi, safari, tabu, komuniké, penále, expozé, dražé, turné, renomé, klišé, kupé, filé, resumé, interview, nivó, iglú, ragú, buly, astma (i F), plazma (i F), panorama ( panoráma i F). Některá cizí slova mají dva rody (např. brandy F, N, show F, N), lexém image má rody tři. Mezi maskulina patří např. atašé, chargé d affaires; mezi feminina např. jury, zoo (pod vlivem sousloví zoologická zahrada) aj. Cvičení 3: Určete (i s pomocí slovníku) rod podstatných jmen a užijte potom výrazy ve větách abbé ( ), madame ( ), jury ( ), blues ( ), penále ( ), image ( ), copyright ( ), filé ( ), finále ( ), revue ( ), revma ( ), tabu ( ), rekviem ( ), alibi ( ), taxi ( ), nonsens ( ), show ( ), resumé ( ), zoo ( ), kupé ( ) Číslo (Numerus) Číslo podstatných jmen vyjadřuje rozdíl mezi počtem jeden a více než jeden. Tento základní rozdíl vyjadřujeme u tzv. počitatelných substantiv číslem jednotným (singulárem) a množným (plurálem): student studenti, dům domy. Některá podstatná jména jsou ale pouze v čísle jednotném (singularia tantum), jiná pouze v čísle množném (pluralia tantum). Mezi singularia tantum patří: a) jména látková označují hmotu, látku, které nejsou kompaktní, nedají se rozčlenit na jednotlivé části, např.: mléko, omáčka, voda, máslo, salám, obilí, zelí, zlato, mlha, sklo, dřevo, plyn; b) jména hromadná (kolektivní) označují soubor počitatelných objektů stejného druhu, např.: obyvatelstvo, lidstvo, mládež, učivo, dříví, peří, dobytek, skot, nádobí, listí, kamení, cukroví; c) jména abstraktní, např.: radost, spánek, četba, trpělivost, láska, závist, čest, přátelství, dobro, zlo, mír; d) jména vlastní, např.: Karel, Alena, Praha, Vltava aj. Pluralia tantum se dělí do následujících skupin (výběr): a) názvy částí těla: ústa, plíce, játra, mluvidla, prsa, vnitřnosti aj. 11

12 Gramatika b) názvy oděvů: plavky, trenýrky, kalhoty, tepláky, šaty aj. c) názvy nástrojů a zařízení: housle, varhany, dudy; kleště, nůžky, váhy; vrata, kamna, štafle aj. d) názvy svátků, slavností, významných událostí: Vánoce, Velikonoce, narozeniny, prázdniny, hody, šedesátiny, vdavky, křtiny, jmeniny aj. e) zeměpisné názvy, názvy míst: Krkonoše, Hradčany, Vinohrady, Čechy, Uhry, Litoměřice aj. Rod plurálií tantum Určení rodů u pomnožných podstatných jmen není snadné. V následujícím přehledu jsou uvedena vybraná frekventovaná pojmenování: M: nervy, schody, základy, hranolky, šaty, tepláky, (sub) tropy, hody, dostihy, manévry, rozpaky, poměry, pořádky, počty, odbory, šachy, memoáry, peníze; F: hlasivky, spalničky, katakomby, váhy, sáňky, nůžky, hodiny, hodinky, varhany, plavky, kalhoty, trenýrky, montérky, hory, narozeniny, padesátiny, prázdniny, Dušičky, zásnuby, líbánky, dějiny, podmínky, karty, desky, noviny, plíce, neštovice, dveře, jesle, brýle, koleje, housle, hranice, Vánoce, Velikonoce, žně, finance, reálie, studie; N: ústa, záda, prsa, játra, vrata, kamna, povidla, skripta, akta. Je třeba připomenout, že se s pluralii tantum užívá číslovek souborových ve funkci číslovek základních, srov. dvoje dveře (nikoliv dvě dveře), troje prázdniny (nikoliv tři prázdniny) apod. V češtině výrazně převažuje užívání čísla jednotného nad číslem množným (zhruba v poměru 3 4:1). Singulár je v českém jazyce nepříznakový to znamená, že může vyjadřovat jak číslo jednotné, tak i množné, např. Měli hlavu plnou starostí; Muži nosili na hlavě/na hlavách klobouk; Do Beskyd se prý vrátil medvěd; V těch lesích roste hlavně smrk. Vyskytují -li se některá singularia tantum v množném čísle, vyjadřují odlišení druhů: francouzské sýry, moravská vína, toaletní mýdla, drahé kovy. Při vyjádření expresivity se někdy můžeme setkat i s užitím plurálu: tuhé mrazy, dlouhotrvající sucha, monzunové deště, podzimní mlhy, loňské sněhy. V souvislosti se singularii tantum v praxi někdy dochází ke specifikaci typu tři polévky tři talíře polévky; dvě vody dvě sklenice vody apod. Cvičení 4: Doplňte vhodně ukazovací zájmeno a dejte výraz do genitivu Vzor: narozeniny ty narozeniny těch narozenin šaty... hodinky... plíce... dveře... brýle... záda... tepláky... plavky... vrata... peníze... 12

13 jesle... nervy... ústa... hranolky... nůžky... Gramatika Cvičení 5: Dejte výrazy v závorkách do náležitého tvaru pásek ke (kalhoty) ; láska k (varhany) ; okouzlení (housle) ; přání k (Vánoce) ; setkání o (Velikonoce) ; týden před (volby) ; pár dní po (Dušičky) ; očkování proti (neštovice) ; dárek k (padesátiny) ; jít ke (kamna) ; buchta s (povidla) ; znalost (reálie) ; studium (práva) ; slavnost po (křtiny) ; problém s (hlasivky) ; četba (noviny) Cvičení 6: Dejte výrazy v závorkách do náležitého tvaru Dítě onemocnělo (spalničky). Minulou neděli se setkali na (dostihy). Tu informaci našel v autorových (memoáry). Při (žně) pomáhali i brigádníci a brigádnice. Měl prý nějaký nález na (játra). Byla najednou celá v (rozpaky). Prošli (katakomby) až na druhý konec města. Nevzali si z (dějiny) žádné ponaučení. Děti jezdily rády na (sáňky) nebo na (lyže). Cvičení 7: Vysvětlete významový rozdíl mezi uvedenými dvojicemi výrazů a užijte je ve větách Vzor: paměť paměti Po té vážné autonehodě ztratil paměť. Na sklonku života začal sepisovat svoje paměti. hodina hodiny... volba volby... řeč řeči... váha váhy... drahota drahoty... novina noviny... poměr poměry... pořádek pořádky... odbor odbory... 13

14 počet počty... prach prachy (kol.)... Gramatika nerv nervy... hod hody... základ základy... podmínka podmínky... láska lásky... Cvičení 8: Spojte vhodně následující výrazy (A) s látkovými jmény (B) (A) hrnek, šálek, láhev, plátek, hrst, lžíce, kostka, krabice; (B) mouka, víno, mléko, polévka, cukr, čaj, káva, šunka Vzor: arch papíru Pád (Casus) Pokud jde o pádový systém, zastavíme se u konkurence nominativu a instrumentálu. Přísudkové jméno v nominativu vyjadřuje stálou vlastnost (Je dobrý zpěvák = umí dobře zpívat), hodnocení (To je nesmysl!), zařazuje dané jméno do určité kategorie (Zlato je drahý kov). Jméno v instrumentálu proti tomu vyjadřuje vlastnost časově omezenou, přechodnou, někdy označuje profesi, funkci apod. Mělo by se tedy např. říkat Ta politička je v současnosti předsedkyní vlády. Užití instrumentálu se ale v běžné komunikaci pociťuje jako knižní, je tedy méně časté. Instrumentálu se užívá po slovesech stát se, stávat se, být zvolen aj. Cvičení 9: Vyberte náležitý tvar (někdy jsou vhodné obě možnosti) a svoje rozhodnutí zdůvodněte Stal se známý/známým hned svým prvním románem. Tygr je chráněné zvíře/chráněným zvířetem. To je přece úplná hloupost/úplnou hloupostí. Sestra je dobrá advokátka/dobrou advokátkou. Žralok je dravá mořská ryba/dravou mořskou rybou. Ropa je cenná surovina/cennou surovinou. Byla zvolena předsedkyně dozorčí rady/předsedkyní dozorčí rady. Je můj dobrý přítel/mým dobrým přítelem. To vůbec není pravda/pravdou. Přestal být nejlepší hráč/nejlepším hráčem. 14

15 Skloňování vlastních jmen Jména osobní Domácí jména a příjmení se skloňují hlavně podle mužských životných a ženských vzorů. Podle vzoru pán se skloňují jména jako Václav, Mirek, Pavel, pan Novák, pan Stýblo, doktor Zahradník; podle vzoru muž jména typu Tomáš, Kadlec, Klimeš, Klaus, Hlaváč; podle vzoru předseda např. Honza, Jirka, Míla, Kubica, Procházka; jako vzor soudce se skloňuje kupř. Neděle, Srdce, Bičiště. Adjektivní skloňování mají jména jako Černý, Novotný, Hořejší, Krejčí, ale i René, Jiří aj. Mezi nesklonná se řadí Janů, Jírů, Petrů, Martinů, Skočdopole, Osolsobě. Jako žena se skloňují např. Dana, Ivana, Hana, Jana, Nataša, Sáša, Dáša (Dagmar je ale nesklonná), podle vzoru růže Lucie, Julie, Marie. Gramatika Cvičení 10: Utvořte genitiv následujících osobních jmen a příjmení a užijte některá z nich ve větách František, Petr, Lukáš, Martin, Josef, Aleš, Kadlec, Krejčí, Tomáš, Honza, Alena, Jiří, Jirka, Lucie, Míla, Daniel, Kočí, Stáňa, Vašiců, Jeřábek, Veselá, Bidlo, Hrabě, Juřica, Jitka, Havlíčková, Švec, Mráz Cvičení 11: Dejte výrazy v závorkách do náležitého tvaru Chtěli se seznámit s dílem (Jan Amos Komenský).... Hovořili o myšlenkách (František Palacký).... Sháněl francouzské překlady děl (Karel Hynek Mácha, Karel Matěj Čapek -Chod a Julius Zeyer)... Na přednášce hovořili o osudech (Václav Matěj Kramerius).... Studovala na Univerzitě (Jan Evangelista Purkyně).... Zajímal se o romány (Karel Václav Rais a Karolina Světlá) Obdivovali herecké umění (Jiřina Jirásková a Rudolf Hrušínský)

16 Gramatika Skloňování cizích jmen a příjmení Podle vzoru pán se skloňují jména zakončená na souhlásku (Puškin, Ibsen, Gogol), jména končící na -er (Fischer, Wagner, Wolker), jména s nevyslovenou souhláskou v nominativu, ale vyslovenou v deklinaci (Manet, čti [Mane], G Maneta; Chateaubriand, čti [Šatobriã], G Chateubrianda); u jmen na -c se v deklinaci objevuje -k (Leblanc Leblanka). K tomuto vzoru se řadí i jména zakončená na ve výslovnosti dlouhou samohlásku (Richelieu Richelieua, Linné Linnéa, Néhrú Néhrúa, Rousseau Rousseaua, Shaw Shawa); krátké nebo nevyslovované samohlásky se někdy odsouvají (Franco Franka, Ševčenko Ševčenka, Othello Othella, Boccaccio Boccaccia, Ionescu Ioneska, Dante Danta, Heine Heina, Goethe Goetha, Molière Molièra, Verne Verna, Shakespeare Shakespeara). Podle vzoru muž se skloňují jména jako Dumas, Schulz; podle vzoru předseda kupř. Zola, Goya Goyi, Moravia Moravii, Lorca Lorky; podle vzoru soudce jména typu Nietzsche. Adjektivní deklinaci (hajný, průvodčí) mají např. Tolstoj Tolstého, Dostojevskij Dostojevského, Slowacki Slowackého; Montgomery Montgomeryho, Petöfi Petöfiho. Analogickým způsobem se postupuje u feminin. K nesklonným se řadí jména a příjmení jako Delacroix, François, Dubois; Ráchel, Dolores, Mercedes, Carmen, Françoise, Karin, Betty, Ingrid, Elisabeth, Ester, Chloe, Mathilde, Marylin, Jeanette, Jennifer aj. Při skloňování řady jmen hraje roli úzus: Ludwig van Beethoven Ludwiga van Beethovena, Vincent van Gogh Vincenta van Gogha, Leonardo da Vinci Leonarda da Vinci, Rembrandt van Rijn Rembrandta van Rijn, Charlie Chaplin Charlie Chaplina, Ho Či Min Ho Či Mina. Cvičení 12: Utvořte genitiv následujících jmen a příjmení cizího původu a užijte některá z nich ve větách (tedy i v dalších pádech) Goethe, Tolstoj, Heine, Poe, Popescu, Dumas, Balzac, Zola, Rilke, Felix, Jean -François, Arne, Thomas, Sven, Ester, Hanako, Gorkij, Paolo, Pablo Picasso, Flaubert, Lorca, Trockij, Leonardo da Vinci, Betty, Hemingway Cvičení 13: Uvádějte další příklady jmen a příjmení (i neevropských) a tvořte s pomocí učitele/učitelky náležité tvary Jména zeměpisná Podle vzoru hrad (v genitivu je koncovka -a, v lokálu -e/-ě) se skloňují jména na -ov/-ín/-ýn (Chodov, Smíchov, Karlín, Kolín, Týn), a to i počeštěná (Londýn, Mnichov, Berlín), i řada dalších pojmenování (Řím, Betlém, Jeruzalém, Milán, Karlštejn, Beroun, Tábor, Náchod aj.). Podle téhož vzoru se skloňují další místní jména, která mají v genitivu -a a v lokálu -u, ev. -e/-ě (Braník, Mělník, Rakovník, Norimberk, Nymburk aj.); dále jména, která mají v genitivu -u a v lokálu -e/-ě (Bělehrad, Vyšehrad, Křivoklát); jména, která mají v genitivu -u a v lokálu -u nebo -e/-ě (Balkán, Vatikán, Írán, Orient, Cejlon, Libanon, Lisabon, Washington, Madrid, Island, Nový Zéland, Hamburk, Tunis atd.). 16

17 Podle vzoru stroj se skloňují jména končící na měkkou souhlásku: Dunaj, Linec, Bubeneč. Jako žena se skloňují feminina na -a (Vltava, Praha, Aljaška, Varšava, Casablanka), jako růže feminina na -e (Francie, Itálie, Anglie, Brazílie, Florencie, Normandie, Temže), jako píseň např. Paříž, Vídeň, Kroměříž, Dobříš, Olomouc, Kodaň, Neapol, Bretaň, Litomyšl, Soluň, Plzeň, Basilej, jako kost Budapešť, Bukurešť aj. Některá feminina mají adjektivní deklinaci (Haná, Hluboká, Planá, Česká Třebová). U neuter je zařazení ke vzorům snadné: podle vzoru město se skloňují např. Brno, Kladno, Bavorsko, Řezno, podle moře Labe, Ohře, Jíloviště, podle nádraží Vrchlabí, Veselí, Poříčí aj. Gramatika Pokud jde o zeměpisné názvy v plurálu, rozlišuje se několik typů (výběr): a) typ mosty: Bory, Vary (G: Var i Varů), Lány (G: Lán i Lánů), Vinohrady, Slapy, Jeseníky; b) typ Rokycany: Hradčany, Poděbrady, Brdy, Karpaty, Korutany; c) typ Lobkovice: Budějovice, Litoměřice, Průhonice, Košice; d) typ Čechy: Uhry, Filipíny, Antily, Antverpy, Drážďany, Cáchy, Benátky, Tatry, Alpy, Brémy, Beskydy aj. K nesklonným patří jména s nezvyklým zakončením, např. Malmö, Karáčí, Waterloo, Bordeaux, Nairobi, Soči, Sydney, Melbourne, Toulouse, Los Angeles, Las Vegas, Buenos Aires, New Orleans, Saint Louis, Baku, Tahiti aj. Cvičení 14: Dejte výrazy v závorkách do náležitého tvaru Na podzim pojede náš nejlepší tenista na turnaje do (Londýn, Boston, Paříž, Stockholm, Antverpy, San Francisco a Oslo).... Letadlo ze (Sant Petěrburg, Vídeň, Helsinky, Santiago de Chile, Lisabon, Řím a Barcelona) má kvůli nepříznivému počasí zpoždění. Firma má pražské pobočky v/na (Dejvice, Chodov, Vinohrady, Nusle, Karlín a Žižkov) Každý den sledovali politickou situaci v/na (Balkán, Írán, Libanon, Cejlon, Izrael, Japonsko, Indonésie, Spojené státy americké).... Ozvali se zájemci z (Kroměříž, Třeboň, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice, Hradec Králové a České Budějovice).... Chtěli strávit zimní dovolenou v/na (Šumava, Krkonoše, Jeseníky, Beskydy, Krušné hory nebo Orlické hory) Rozhlas pravidelně informoval o stoupající hladině (Vltava, Berounka, Labe, Ohře, Morava, Dunaj) a dalších řek. Cvičení 15: Řekněte, a) z kterého města pocházíte, b) do kterých českých i zahraničních měst (oblastí, států) byste se chtěl/a podívat. Uveďte alespoň deset příkladů

18 Gramatika Skloňování cizích slov, nejčastěji řeckého a latinského původu Maskulina Typ génius N. génius géniové Podle tohoto vzoru (jde o analogii se vzorem pán) se G. génia géniů skloňují přejatá podstatná jména rodu mužského životného zakončená na -ius (nuncius), -us, -os, -es a -is. Nejčastěji jde D. géniu, géniovi géniům o vlastní jména: Augustus, Archimedes, Sokrates aj. A. génia génie V. génie géniové L. géniu, géniovi géniích I. géniem génii Typ prézens N. prézens prézenty Podle tohoto vzoru (jde o analogii se vzorem hrad) se G. prézentu prézentů skloňují přejatá substantiva rodu mužského neživotného zakončená na -ens (agens, patiens, precedens aj.). D. prézentu prézentům A. prézens prézenty V. prézente prézenty L. prézentu prézentech I. prézentem prézenty Typ realismus ( realizmus ) N. realismus Podle tohoto vzoru (jde opět o analogii se vzorem hrad) G. realismu se skloňují maskulina zakončená na -ismus (-izmus): romantismus, rasismus, realismus, egoismus apod. Skloňují se D. realismu v podstatě pouze v singuláru. A. realismus V. realisme L. realismu I. realismem 18

19 Typ rytmus N. rytmus rytmy Podle tohoto vzoru se skloňují podstatná jména rodu G. rytmu rytmů mužského neživotného zakončená na -us (úzus, cyklus, modus, sylabus, virus, tetanus aj.), která v nepřímých pádech D. rytmu rytmům ono -us odsouvají. Patří sem i substantivum kosmos. A. rytmus rytmy V. rytme rytmy L. rytmu rytmech I. rytmem rytmy Gramatika Typ korpus N. korpus korpusy Na rozdíl od předchozího vzoru si tento typ substantiv G. korpusu korpusů zakončení -us ponechává. Patří sem substantiva jako status, luxus, opus, kaktus, citrus, rébus, turnus aj.). Některá maskulina D. korpusu korpusům (např. globus, papyrus, cirkus) se mohou skloňovat jak podle vzoru rytmus, tak korpus. V případě jména cirkus je A. korpus korpusy významový rozdíl: Jdeme do cirku (=antického) do cirkusu (=běžného). V. korpuse korpusy L. korpusu, korpuse korpusech I. korpusem korpusy Feminina Typ idea N. idea idey, ideje Podle tohoto vzoru (jde o analogii se vzorem žena, částečně G. idey, ideje idejí růže) se skloňují přejatá feminina zakončená na -ea. Může jít o názvy zeměpisných míst (Korea, Guinea, Eritrea), ale D. ideji ideám, idejím i o další jména (orchidea, odyssea; Andrea). Podstatná jména rodu ženského zakončená na -oa a -ua (Samoa, Nikaragua, A. ideu idey, ideje Papua) se skloňují podle vzoru žena s výjimkou dativu a lokálu, kde mají tvary podle vzoru růže: Navštívil Papuu. V. ideo idey, ideje Blížili se k Papui. L. ideji ideách, idejích Feminina zakončená na -ia (Sofia, Adria, Slavia, Mamaia) se skloňují podle vzoru růže. I. ideou, idejí ideami, idejemi Neutra Typ datum N. datum data Podle tohoto vzoru (jde o analogii se vzorem město) se G. data dat skloňují podstatná jména rodu středního zakončená na -um (publikum, centrum G. center, album, fórum, adjektivum, D. datu datům verbum, vízum, minimum, maximum) a na -on (epiteton, distichon), která zakončení -um/-on v deklinaci odsouvají. A. datum data V. datum data L. datu datech I. datem daty 19

20 Gramatika Typ muzeum N. muzeum muzea Podle tohoto typu se skloňují neutra zakončená na -eum G. muzea muzeí (jubileum, linoleum, lyceum, mauzoleum), -ium (studium, stipendium, sanatorium, stadium, teritorium, kolegium, D. muzeu muzeím sympozium) a -uum (individuum, vakuum). V jednotném čísle jde o analogii se vzorem město, v čísle množném se vzorem A. muzeum muzea moře (kromě nominativu). V. muzeum muzea L. muzeu muzeích I. muzeem muzei Typ drama N. drama dramata Podle tohoto vzoru (jde o analogii se vzorem město) se G. dramatu dramat skloňují neutra typu klima, revma, schéma, téma, dogma, prisma, dilema aj. D. dramatu dramatům A. drama dramata V. drama dramata L. dramatu dramatech I. dramatem dramaty Cvičení 16: Dejte výrazy v závorkách do náležitého tvaru a následně vyskloňujte celé paradigma Jde o výrok (císař Augustus) nebo (Sokrates). Je to jeden ze zákonů (Archimédes). Zabývala se osudy (Sofokles a Pythagoras). Studovali názory (Platón, Aristoteles a Euripides). Rádi četli zejména básně (Ovidius a Vergilius). K té události došlo za vlády (Nero, Herodes nebo Cicero)? Znáš nějakou tragédii od (Aischylos)? Velkého rozmachu dosáhla římská říše za císaře (Traianus). Slyšel jsi něco o spartském králi (Leonidas)? Cvičení 17: Dejte výrazy v závorkách do náležitého tvaru Byly to texty napsané na (papyrus). Je v nemocnici kvůli (bronchitis). Příští týden se budou učit o (dinosaurus). Mnozí lidé se neobejdou bez (luxus). Hovořili o něm jako o (hudební génius). Posluchači a posluchačky tleskali do (rytmus) hudby. 20

21 Měl několik (zajímavá alba) známek. Celý projekt je zatím ve (stadium) příprav. Pozorovala je s kamennou tváří (sfinga). Není ten tvar v rozporu se (současný úzus)? Nepozná prý ani (agens) od (patiens)! Nejdříve se půjdou podívat do (centrum města). Sejdeme se zase před (muzeum)? Předal ty listiny (papežský nuncius). Byl to nový úspěch v poznávání (kosmos). Ke (korpus) přistupovali z funkčního hlediska. Blahopřáli mu k (významné životní jubileum). Hovořili o (různá stipendia). Domluvili se s ním na (cyklus přednášek). Jejich základní (idea pl.) jsou stále inspirativní. Odmítáme všechny projevy (rasismus). Ve škole se neobejde bez (globus). (To téma) se zabývá už řadu let. V (lexikum) došlo k několika změnám. (To drama) příliš nerozuměli. V (takové klima) se rostlinám moc nedaří. Dejte ta slovesa do (prézens). Varovali je před nebezpečím (terorismus). Přišlo tam i několik podivných (individuum). Všechen volný čas věnovali (studium). Postupujte podle (dané schéma). Gramatika PŘEDLOŽKA (PREPOZICE) Předložková spojení s významem místním (výběr) na dně + G na hranici + G na začátku + G na konci + G uprostřed + G na (o)kraji + G v úvodu + G v závěru + G Na dně kufru měl ukrytou zbraň. Nacházeli se na hranici dvou krajů. Byli na začátku dlouhé cesty. Čekali na ně na konci chodby. Uprostřed místnosti stál psací stůl. Došli až na (o)kraj lesa. Píše o tom hned v úvodu své publikace. V závěru studie shrnuli získané poznatky. 21

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH A CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN

SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH A CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 SKLOŇOVÁNÍ

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková PODSTATNÁ JMÉNA - DRUHY VY_32_INOVACE_CJ_3_02 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti PODSTATNÁ JMÉNA - DRUHY Podstatná jména

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

PODSTATNÁ JMÉNA opakování

PODSTATNÁ JMÉNA opakování Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 PODSTATNÁ

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 Konkrétní Abstraktní PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 2 Pomnožná Hromadná Látková PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 3 Obecná Vlastní PODSTATNÁ JMÉNA

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_13/05_Český jazyk pro 6. ročník Téma: Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_268 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_4_ČJL_2.03 Tématický celek

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Tvarosloví v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC4

Více

Přídavná jména ADJEKTIVA

Přídavná jména ADJEKTIVA Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s ohýbáním jmen osobních

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 1. Označte slova podle způsobu tvoření: železářství - UNESCO recyklace - teplokrevný - brífink Sazka - 2. Podtrhněte substantiva abstraktní: bdělost, běh, běžec,

Více

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Morfologie Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Zařazení materiálu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Zařazení materiálu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie. Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Vybrané problémy z nominální morfologie

Vybrané problémy z nominální morfologie Vybrané problémy z nominální morfologie, Tubinky (tberger@uni-tuebingen.de) 4. listopadu 2004 Motivace tématu: (1) Zaujat G «nešporů» od redaktorky z Vltavy, našel jsem bezpečnou pozici G nešpor (6:1)

Více

SUBSTANTIVA - ROD. Vytvořeno dne: 7.4.2013. jmen rodem. Závěr prezentace slouží k procvičení poznatků.

SUBSTANTIVA - ROD. Vytvořeno dne: 7.4.2013. jmen rodem. Závěr prezentace slouží k procvičení poznatků. SUBSTANTIVA - ROD Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0104 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 Sada Fyzika 6+7 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL

ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL PRAVOPISNÉ JEVY: ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL Olga Švecová VY_32_INOVACE_Cj1r0115 SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK ZÁKLADNÍCH - číslovka jeden se skloňuje jako zájmeno ten - číslovky pět až devadesát devět mají

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_723_Shoda podmětu s přísudkem I._ pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Dobrý den! Dnes si povíme něco o skloňování obecných jmen přejatých.

Dobrý den! Dnes si povíme něco o skloňování obecných jmen přejatých. Dobrý den! Dnes si povíme něco o skloňování obecných jmen přejatých. Jaká jsou slova přejatá? Jsou to slova zdomácnělá, která byla do češtiny přejata z jiného jazyka,ale po stránce hláskové a tvarové se

Více

4. Substantiva Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013

4. Substantiva Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 4. Substantiva Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název šablony

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Čeština. Pracovní list. interaktivita. žák. 9-11 let (4. ročník)

Čeština. Pracovní list. interaktivita. žák. 9-11 let (4. ročník) VY_32_INOVACE_100 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Materiál obsahuje pracovní list, na kterém si žáci opakují a upevňují učivo o mluvnických kategoriích podstatných

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková PODSTATNÁ JMÉNA JAZYKOVÉ KATEGORIE VY_32_INOVACE_CJ_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti PODSTATNÁ JMÉNA JAZYKOVÉ KATEGORIE

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům.

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům. Slovní druhy VY_32_INOVACE_ČJL_542 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6.- 9. ročník Datum vypracování: 5.9. 2012 Datum pilotáže: 17.9.2012 Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_277 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů.

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů. Název: Druhy podstatných jmen Cíl:: Procvičení odchylek ve vyjadřování čísla u substantiv Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová (práce ve dvojicích), písemná, reprodukční

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

12. Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

12. Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 12. Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

PODSTATNÁ JMÉNA (SUBSTANTIVA)

PODSTATNÁ JMÉNA (SUBSTANTIVA) PODSTATNÁ JMÉNA (SUBSTANTIVA) - Rozlišujeme: konkrétní jsou to názvy osob, zvířat a věcí (otec, pes, boty) abstraktní jsou to názvy vlastností, dějů a vztahů (srdečnost, obdivování, láska, přátelství)

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ

PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ LEKCE: 1. OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 2. PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ, ABSTRAKTNÍ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: určují mluvnické kategorie

Více

Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012 krajské kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Obsah. Obsah... 1. Kde byli páťáci v létě?... 2. Grand Canyon... 3. Hluboká nad Vltavou... 4. Potápění v moři... 5. Maroko-Tetouan...

Obsah. Obsah... 1. Kde byli páťáci v létě?... 2. Grand Canyon... 3. Hluboká nad Vltavou... 4. Potápění v moři... 5. Maroko-Tetouan... Obsah Obsah... 1 Kde byli páťáci v létě?... 2 Grand Canyon... 3 Hluboká nad Vltavou... 4 Potápění v moři... 5 Maroko-Tetouan... 5 Den bez aut... 6 Kůň... 7 Zkuste si křížovku!!!... 8 1 Kde byli páťáci

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: ICT - 1-26 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Hra slouží k procvičení určování rodu podstatných jmen. Mgr. Martin Růžička Čeština

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se Co je správně? 179/6 1. slunce zuří / září 2. rozzlobený člověk zuří / září 3. člověk, který chce to nejlepší, je náročný / špičkový 4 zboží, které má tu nejlepší kvalitu, je náročné / špičkové 5. situace

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Podstatná jména - test

Podstatná jména - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Podstatná

Více

Internetové doplňky učebnice Mluvnice pro střední školy

Internetové doplňky učebnice Mluvnice pro střední školy podpora Internetové doplňky učebnice Mluvnice pro střední školy s. 11 1. lištový odkaz Podrobné složení mluvidel se pokuste najít v učebnici biologie či jiné odborné literatuře. Můžete hledat i na www.fraus.cz.

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A2+ - B1 podle SERRJ Sexta 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma.

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma. Italština pro začátečníky I. - úplný začátečník Italština pro začátečníky II. - již navštěvovali kurz Cíl kurzu: výuka italského jazyka spojená se skutečným poznáním italské kultury. Cílem je naučit studenty

Více

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 Autor: Kateřina Kantová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více