ZÁSADY MANAGEMENTU STANOVIŠŤ DRUHŮ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSADY MANAGEMENTU STANOVIŠŤ DRUHŮ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000"

Transkript

1 ZÁSADY MANAGEMENTU STANOVIŠŤ DRUHŮ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000 AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Editoři: Pavel Marhoul a Dana Turoňová. Editoři: Pavel Marhoul a Dana Turoňová ZÁSADY MANAGEMENTU STANOVIŠŤ DRUHŮ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000 Metodika AOPK ČR PRAHA 2008

2 Editoři: Pavel Marhoul a Dana Turoňová ZásaDy ManagEMEnTu stanovišť Druhů v EvroPsky významných lokalitách soustavy natura 2000 METODIKA AOPK ČR PRAHA 2008

3 AOPK ČR 2008

4 Obsah obsah Úvod SAVCI Bobr evropský Castor fiber Medvěd hnědý Ursus arctos Prioritní druh Netopýr brvitý Myotis emarginatus Netopýr černý Barbastella barbastellus Netopýr velkouchý Myotis bechsteinii Netopýr velký Myotis myotis Rys ostrovid Lynx lynx Sysel obecný Spermophilus citellus Vlk obecný Canis lupus Prioritní druh Vrápenec malý Rhinolophus hipposideros Vydra říční Lutra lutra OBOJŽIVELNÍCI Velcí čolci čolek velký Triturus cristatus, čolek dravý Triturus carnifex, čolek dunajský Triturus dobrogicus Čolek karpatský Lissotriton montandoni Kuňka obecná Bombina bombina Kuňka žlutobřichá Bombina variegata KRUHOÚSTÍ Mihule potoční Lampetra planeri Mihule ukrajinská Eudontomyzon mariae RYBY Bolen dravý Aspius aspius Drsek menší Zingel streber Drsek větší Zingel zingel Hořavka duhová Rhodeus amarus Hrouzek běloploutvý Romanogobio albipinnatus Hrouzek Kesslerův Romanogobio kesslerii Ježdík dunajský Gymnocephalus baloni Ježdík žlutý Gymnocephalus schraetser Losos obecný Salmo salar Ostrucha křivočará Pelecus cultratus Piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis Sekavci g. Cobitis Sekavčík horský Sabanejewia balcanica Vranka obecná Cottus gobio KORÝŠI Rak kamenáč Austropotamobius torrentium Prioritní druh BROUCI Chrobák jednorohý Bolbelasmus unicornis

5 Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy natura 2000 Kovařík fialový Limoniscus violaceus Lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus Páchník hnědý Osmoderma barnabita Prioritní druh Potápník dvojčárý Graphoderus bilineatus Roháč obecný Lucanus cervus Rýhovec pralesní Rhysodes sulcatus Střevlík hrbolatý Carabus variolosus Střevlík Ménétriésův Carabus menetriesi Prioritní druh Střevlík panonský Carabus hungaricus Tesařík alpský Rosalia alpina Prioritní druh Tesařík obrovský Cerambyx cerdo MOTÝLI Bourovec trnkový Eriogaster catax Hnědásek chrastavcový Euphydryas aurinia Hnědásek osikový Euphydryas maturna Modrásek bahenní Maculinea nausithous Modrásek očkovaný Maculinea teleius Ohniváček černočárný Lycaena dispar Přástevník kostivalový Callimorpha quadripunctaria Prioritní druh Žluťásek barvoměnný Colias myrmidone VÁŽKY Klínatka rohatá Ophiogomphus cecilia Šidélko ozdobné Coenagrion ornatum Vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis ROVNOKŘÍDLÍ Saranče skalní Stenobothrus eurasius bohemicus MĚKKÝŠI Perlorodka říční Margaritifera margaritifera Svinutec tenký Anisus vorticulus Velevrub tupý Unio crassus Vrkoč bažinný Vertigo moulinsiana Vrkoč útlý Vertigo angustior CÉVNATÉ ROSTLINY Hadinec červený Echium maculatum Hlízovec Loeselův Liparis loeselii Hořeček mnohotvarý český Gentianella praecox subsp. bohemica Prioritní druh Hvozdík Lumnitzerův Dianthus lumnitzeri Prioritní druh Hvozdík moravský Dianthus moravicus Prioritní druh Hvozdík písečný český Dianthus arenarius subsp. bohemicus.... Prioritní druh Jazýček jadranský Himantoglossum adriaticum Katrán tatarský Crambe tataria Kavyl olysalý Stipa zalesskii Prioritní druh Koniklec otevřený Pulsatilla patens

6 Obsah Koniklec velkokvětý Pulsatilla grandis Kosatec skalní písečný Iris humilis subsp. arenaria Kuřička hadcová Minuartia smejkalii Prioritní druh Lipnice jesenická Poa riphaea Prioritní druh Lněnka bezlistenná Thesium ebracteatum Matizna bahenní Angelica palustris Mečík bahenní Gladiolus palustris Oměj tuhý moravský Aconitum firmum subsp. moravicum Pelyněk Pančićův Artemisia pancicii Prioritní druh Pcháč žlutoostenný Cirsium brachycephalum Popelivka sibiřská Ligularia sibirica Puchýřka útlá Coleanthus subtilis Rožec kuřičkolistý Cerastium alsinifolium Prioritní druh Sinokvět chrpovitý Jurinea cyanoides Prioritní druh Sleziník nepravý Asplenium adulterinum Srpice karbincolistá Serratula lycopifolia Prioritní druh Starček dlouholistý moravský Tephroseris longifolia subsp. moravica Střevíčník pantoflíček Cypripedium calceolus Svízel sudetský Galium sudeticum Prioritní druh Včelník rakouský Dracocephalum austriacum Vláskatec tajemný Trichomanes speciosum Všivec krkonošský pravý Pedicularis sudetica subsp. sudetica.... Prioritní druh Zvonek český Campanula bohemica Prioritní druh Zvonek jesenický Campanula gelida Prioritní druh Zvonovec liliolistý Adenophora liliifolia Žabníček vzplývavý Luronium natans MECHOROSTY Dvouhrotec zelený Dicranum viride Mozolka skalní Mannia triandra Srpnatka fermežová Hamatocaulis vernicosus Šikoušek zelený Buxbaumia viridis

7 Úvod ÚvoD Pfiedpisy Evropsk ch spoleãenství (ES) zavázaly âeskou republiku k plnûní fiady úkolû v druhové i územní ochranû pfiírody, jejichï rozsah je na na e pomûry neb val. Mezi hlavní povinnosti ãlensk ch státû patfií vytvofiení evropské soustavy chránûn ch území Natura 2000 (www.natura2000.cz). Aby celá soustava plnila svou funkci, tj. zachování a pfiípadnû zlep ování stavu ptaãích oblastí, evropsky v znamn ch lokalit (EVL), typû pfiírodních stanovi È a evropsky v znamn ch druhû,je tfieba o v echny evropsky v znamné fenomény vhodn m zpûsobem peãovat. První pfiíruãka, která se zab vá ochranáfisk m managementem v EVL, vy la v edici Planeta v roce 2004 ( Rámcové zásady lesního hospodafiení pro typy pfiírodních stanovi È v územích soustavy Natura 2000 v âeské republice ). V roce 2006 byla tato pfiíruãka nahrazena publikací Pravidla hospodafiení pro typy lesních pfiírodních stanovi È v evropsky v znamn ch lokalitách soustavy Natura 2000 vydanou ve stejné edici. Pravidla hospodafiení pro lesní typy stanovi È jsou v sledkem dvouleté diskuse pracovní skupiny tvofiené zástupci státní ochrany pfiírody a subjektû hospodafiících v lesích. Dal í publikací vydanou v edici Planeta jsou Zásady péãe o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000, na které se podílel irok fie itelsk kolektiv. Na tyto materiály navazuje pfiedkládaná pfiíruãka, která se zab vá zásadami péãe o stanovi tû evropsky v znamn ch druhû volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin. Je urãena zejména pracovníkûm ochrany pfiírody jako podklad k pfiípravû plánû péãe o EVL soustavy Natura Pfiedkládané Zásady jsou souborem odborn ch doporuãení pro péãi o stanovi tû vybran ch druhû v evropsky v znamn ch lokalitách,zejména pro orgány ochrany pfiírody. Z právního hlediska nemají závazn charakter. ProtoÏe péãe o ohroïené druhy není záleïitostí jen orgánû a organizací ochrany pfiírody, ale v znamnû se na ní podílejí subjekty hospodafiící v krajinû, pfiedpokládáme, Ïe pfiíruãka napomûïe i k lep í informovanosti o ohroïen ch druzích, zejména zemûdûlcû, lesníkû, fyzick ch osob a firem provádûjících ochranáfiské zásahy a opatfiení v EVL. Spoluúãast dostupn ch vlastníkû, uïivatelû a správcû pozemkû v EVL pfii tvorbû plánu péãe a zaji tûní dostatku odborn ch informací (napfi. o v skytu druhû) pro nû povaïujeme za základ pro nastavení vhodného managementu na jednotliv ch lokalitách.zachování lokalit a populací druhû v pfiíznivém stavu není moïné bez vzájemné spolupráce a dohody v ech zainteresovan ch stran. Zásady ochranáfiského managementu stanovi È byly pfiipraveny pro v echny druhy, které jsou pfiedmûtem ochrany alespoà v jedné EVL. Celkem jsou zpracovány 103 taxony (63 Ïivoãi n ch a 40 rostlinn ch druhû). Jednotlivé druhové kapitoly jsou rozdûleny na pût oddílû. Oddíly, Ekologie a biologie druhu pfiiná ejí struãné informace o celkovém areálu daného druhu, charakteru roz ífiení taxonu v âeské republice a v bûru nejv znamnûj ích informací o biologii a ekologii daného taxonu v znamn ch zejména z hlediska managementu lokalit. Oddíl udává základní statut ohroïení taxonu a v pfiípadû ohroïen ch druhû pfiehled faktorû, které zapfiíãinily tento stav. Oddíl je taxativním v ãtem abiotick ch, biotick ch a antropogenních faktorû, které mohou samy o sobû ãi ve vzájemném spolupûsobení ohrozit populaci daného druhu v EVL.Definování negativních faktorû je jednak v chodiskem pro formulování zásad managementu (aktivních opatfiení) a souãasnû mûïe b t vyuïito pfii formulování bliï ích ochrann ch podmínek v rámci vyhla ování EVL nebo pfii formulování podmínek u smluvní ochrany lokalit (pasivní ochrana). V odûvodnûn ch pfiípadech jsou zde zafiazeny i faktory stojící mimo dosah moïného ovlivnûní ãlovûkem (napfi. klimatické vlivy), protoïe ani ideální management a dodrïování ochrann ch podmínek nemusí u nûkter ch druhû garantovat jejich pfieïití v EVL, pfiípadnû v celé âeské republice. Oddíl je klíãovou ãástí materiálu.vzhledem ke specifick m podmínkám na jednotliv ch lokalitách nebylo moïné ani úãelné stanovit aktivní ochranáfiská opatfiení v pfiíli ném detailu. Smyslem bylo podat pokud moïno co nejúplnûj í v ãet hlavních typû aktivních opatfiení,v ideálním pfiípadû i s technick mi parametry (napfi. termín a zpûsob provádûní). U druhû ob vajících rûzné typy prostfiedí bylo snahou postihnout v echny v znamné typy stanovi È. Pfiedev ím u velmi vzácn ch druhû

8 Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy natura 2000 s nedostatkem informací o jejich biologii, ekologii a odezvách na rûzné typy managementu je nutné pfied vlastním provádûním managementu na konkrétní lokalitû provést cílené expertní posouzení. Pro nûkteré druhy jsou pfiipravovány mnohem detailnûj í plány managementu jejich populací, a to formou záchrann ch programû nebo programû péãe.v tûchto pfiípadech jsou v pfiedloïeném materiálu zásady uvedeny pouze velmi struãnû a pfii specifikování konkrétních zpûsobû péãe o lokality tûchto druhû odkazujeme na pfiíslu né programy. Ochranáfisk management zahrnuje velmi irokou kálu ãinností: od krajního a vzácného pfiípadu, kdy je moïné druhy ponechat témûfi bez zásahu (zpravidla na pfiirozen ch stanovi tích, napfi. na skalách), aï po pomûrnû razantní asanaãní zásahy do krajiny, jejichï cílem je napfi. podpora konkurenãnû slab ch druhû. V krajinû, která je po mnoho tisíciletí pfietváfiena a vyuïívaná ãlovûkem, ale která prochází také v poslední dobû znaãn mi zmûnami,by mnohé ohroïené druhy bez ochranáfiského managementu nemûly nadûji na pfieïití. Pfii stanovování plánû péãe je tfieba zohlednit v echny faktory, které druh ovlivàují, a je tfieba vzít v úvahu i to, Ïe zásady péãe pro jeden druh mohou b t krajnû nevhodné pro jin druh, kter také lokalitu ob vá. Nezbytnou souãástí péãe o ohroïené druhy musí b t monitoring vlivu proveden ch zásahû na jejich populace. Pouze kvalitní monitoring zajistí, aby péãe o druhy byla odbornû podloïená a dokázala pruïnû reagovat na zmûny podmínek. Pfiíruãka vychází z dlouhodob ch zku eností irokého pracovního kolektivu pracovníkû ochrany pfiírody, muzeí, akademick ch pracovi È i nevládních organizací. Pfii pfiípravû byly také vyuïity rozsáhlé databáze Agentury ochrany pfiírody a krajiny âr, k jejichï aktualizaci pfiispûl zejména proces pfiípravy soustavy Natura 2000 a monitoring evropsky v znamn ch druhû pro hodnotící zprávy Evropské komise (www.biomonitoring.cz). Stanovi tû druhû v evropsky v znamn ch lokalitách se nacházejí z velké ãásti na nestátních pozemcích a mohou se tak objevovat problémy pfii uplatàování nezbytn ch managementov ch opatfiení. Není úkolem pfiedkládané publikace fie it právní a socioekonomické otázky spojené s konkrétní aplikací managementu na lokalitách. Autofii publikace v ak logicky povaïují za nezbytné vyfie ení tûchto problémû.pfied realizací managementov ch opatfiení je nutné vyfie it jejich finanãní zaji tûní a pfiípadnû náhradu vzniklé újmy. Pfii pfiípravû plánu péãe a/nebo realizaci opatfiení v nûm uveden ch je nutné rovnûï vyfie it pfiípadné rozpory mezi rûzn mi vefiejn mi zájmy a/nebo mezi poïadavky ochrany pfiírody a povinnostmi vlastníkû podle jin ch právních pfiedpisû.úkolem pfiíslu n ch orgánû ochrany pfiírody je nalezení vhodného kompromisu mezi nároky dan ch pfiedmûtû ochrany v evropsky v znamn ch lokalitách a ekonomick mi zájmy vlastníkû, správcû a nájemcû dotãen ch pozemkû. Pouze v pfiípadû dobrovolné spolupráce v ech zúãastnûn ch stran mûïe b t cíl soustavy Natura 2000, tedy zachování vybran ch druhû typû pfiírodních spoleãenstev a druhû rostlin a ÏivoãichÛ v dostateãné kvalitû a poãetnosti do budoucnosti, dlouhodobû udrïiteln. Editofii publikace

9 Savci savci Bobr evropsk Castor fiber V souãasnosti zahrnuje areál roz ífiení bobra evropského Norsko, védsko, Finsko, Litvu, Loty sko, Estonsko, Bûlorusko, severní a stfiední Rusko, Ukrajinu, Polsko, Slovensko a âeskou republiku. Dále Ïije témûfi na celém nûmeckém úseku Labe, v Meklenbursku a ve stfiední a západní ãásti Nûmecka v povodí R na. Velká populace Ïije v Bavorsku a Rakousku na Dunaji, Innu a jejich pfiítocích. Ve Francii se bobr postupnû ífií k severu z pûvodní populace na dolní Rhônû a z vysazené populace na Loifie. Repatriace probûhla i ve v carsku, Dánsku, Maìarsku a Chorvatsku. V âeské republice v souãasnosti bobr evropsk ob vá est hlavních oblastí dolní Labe (od státní hranice po Ústí nad Labem), jihozápadní âechy, horní povodí Divoké Orlice, fieku Moravu s pfiítoky, fieku Dyji s pfiítoky a fieku Odru s pfiítoky. Bobr v âr nejãastûji ob vá toky s dobfie rozvinut mi bfiehov mi porosty vrb a topolû. Pfiednost dává pomalu tekoucím aï stojat m vodám s dostateãnou hloubkou a omezen m kolísáním hladiny (meandry, vût í odstavená fiíãní ramena, ml nské náhony se stabilizovanou hladinou vody, zdrïe nad jezy, jezera po tûïbû tûrkopísku, rybníky). Bobr je b loïravec konzumující pfiedev ím mladé vûtve listnat ch dfievin (topoly, vrby, jasany, ol e). Kácení stromû je nejintenzivnûj í bûhem podzimních a jarních mûsícû. Pfii kácení preferuje dfieviny o prûmûru do 20 cm. V letním období jsou hlavní sloïkou potravy byliny. Bobfii ob vají nory, které hrabou v bfiezích vodních tokû ãi nádrïí. Na mal ch mûlk ch tocích staví hráze, ãímï zvy ují hladinu vody, aby byly v chody z nor nebo hradû pod její úrovní bezpeãné. Bobfii Ïijí v párech, které obhajují teritorium (na vodních tocích mívá délku od nûkolika set metrû asi do 2 km). PfievaÏuje u nich soumraãná a noãní aktivita. Mláìata se rodí jedenkrát roãnû, v dubnu aï srpnu, v jednom vrhu jich je 2 5. V minulosti byl bobr vyhuben jakoïto cenn zdroj koïe iny, byl v ak loven i pro maso a v mû ek fiitních Ïláz. Bobfii byli pronásledováni v nûkter ch oblastech i pro kody zpûsobené na hrázích rybníkû. Na poãátku 90. let 20. století byl repatriován v oblasti Litovelského Pomoraví, ale jiï pfiedtím se na území na eho státu zaãali bobfii ífiit z okolních zemí (Nûmecko, Rakousko, Slovensko, pozdûji i Polsko). V souãasnosti dochází na území âeské republiky k postupnému nárûstu poãetnosti a ífiení bobra do nov ch oblastí. Lze tedy spí e oãekávat vznik konfliktû mezi ochranou tohoto druhu a zájmy ãlovûka v pfiípadech, kdy aktivita bobrû povede k naru ování bfiehû a hrází ãi zaplavování pozemkû nebo kácení rozsáhlej ích porostû. zmûny v charakteru fieãi tû (úpravy bfiehû a bfiehov ch porostû) odstranûní stromû a kefiû, opevàování bfiehû a ãi tûní koryt pfiímo negativnû ovlivàují atraktivitu lokality, zejména potravní nabídku, stfiety s dopravními prostfiedky (automobilová, Ïelezniãní, vodní doprava), ilegální pronásledování bobrû (lov, bofiení hrází a hradû). Hlavní zásady jsou: zachovat stávající vodní reïim, v bfiehov ch porostech podporovat bobrem preferované druhy dfievin (topoly, vrby), propagovat a dûslednû vyuïívat zákon o náhradách kod (ã. 115/2000 Sb.). Pozor: tento zákon se nevztahuje na po kození technick ch zafiízení (hráze, ãistírny odpadních vod). s a v c i

10 Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy natura 2000 MoÏné problémy vzniklé v souvislosti s v skytem druhu vznik pfiekáïek na tocích (stavba hrází, skácené stromy padlé do vody), naru ení bfiehû tokû, kanálû a hrází (stavba nor), ohroïení komunikací silnice, Ïeleznice (podmáãení, hrabání nor), vyfiazení âov z provozu (zv ení hladiny vody), kody na polních kulturách, kody na trval ch travních porostech, pastvinách a orné pûdû (zaplavení pozemkû, které neumoïní jejich obhospodafiení), kody na lesních porostech (potrava, stavební materiál, úãelová likvidace stanovi tnû nepûvodních dfievin), ve v jimeãn ch pfiípadech mûïe aktivitami bobrû dojít k ohroïení jin ch zvlá tû chránûn ch druhû a je nutné stanovit priority. Návrh moïn ch opatfiení preventivní opatfiení v podobû izolaãních vrstev do hrází, pfiípadnû pro stabilizaci bfiehû, odstraàování pfiekáïek v toku (v pfiípadû hrází lze odstranûní ãi perforaci provést jen na základû v jimky z ochrann ch podmínek zvlá tû chránûného druhu), vytváfiení potravní nabídky v sadbou vrb a topolû v pásech podél bfiehû (jako ochrana dal ích listnat ch dfievin), v kup bobrem pozmûnûn ch a z hlediska zachování druhu i ochrany biodiverzity zvlá tû cenn ch pozemkû do vlastnictví státní ochrany pfiírody. Medvûd hnûd Ursus arctos Prioritní druh Medvûd hnûd ob vá celou holarktickou oblast. V palearktu se v minulosti vyskytoval od západní Evropy po Kamãatku, na jih zasahoval po jiïní hranice zoogeografické oblasti. V souãasnosti lze v Evropû rozli it ãtyfii hlavní populace, mezi nimiï mûïe docházet ke kontaktûm (severov chodní Evropa, Karpaty, Alpy, dinárská pohofií a Skandinávie), a nûkolik men ích izolovan ch území v skytu s poãty jedincû v desítkách kusû. Na vût inû území âeské republiky byl medvûd hnûd vyhuben v prûbûhu 17. a 18. století. V âechách byla posledním místem v skytu umava, kde se udává datum zástfielu tzv. poslední umavské medvûdice rok Na Moravû v Jeseníkách byli vyhubeni na konci 18.století, v Beskydech bylo je tû po roce 1885 uloveno alespoà est kusû. Po druhé svûtové válce se medvûd poprvé znovu objevil aï v roce 1973 v oblasti Moravskoslezsk ch Beskyd. Poãátkem 80. let 20. století byli medvûdi v této oblasti zaznamenáni vícekrát, pfiiãemï bylo prokázáno i pfiezimování. Po roce 1983 se medvûdi pravdûpodobnû stáhli do fiídce osídlené hraniãní oblasti, kde byl témûfi kaïdoroãnû v skyt potvrzen. Od konce 80. let do lo k dal í migraci medvûdû, jednak na jih, ale pfiedev ím smûrem západním. Jednalo se spí e o zatoulané kusy, jejich v skyt byl víceménû doãasn. Sledování pobytov ch znaãek medvûda v Beskydech prokázalo v souãasné dobû pfiítomnost 1 5 jedincû se známkami stálého v skytu v rûzn ch místech Beskyd. V rámci celého svého areálu ob vá iroké spektrum prostfiedí, osídluje lesy, stepi, tundru i okraje pou tí. V podmínkách stfiední Evropy s hust m lidsk m osídlením je jeho v skyt omezen na nepfiístupné lesní celky v horách. Medvûd je v eïravec, jeho potrava sestává z aktuální nabídky. PfievaÏuje rostlinná sloïka, v severních a horsk ch oblastech jsou to hlavnû rûzné bobule, v jiïních semena a ofií ky, dále hmyz, ryby apod.

11 Savci Velikost teritoria je znaãná u samcû dosahuje od 128 do 1600 km 2, u samic je men í ( km 2 ), u stfiedoevropsk ch medvûdû se nachází spí e na spodní hranici tûchto rozsahû. Mladí samci se v ak mohou potulovat po území aï km 2. Po dosaïení nosné kapacity prostfiedí v jádrové oblasti areálu se medvûdi vydávají na pomûrnû dlouhé migrace. V pfiípadû, Ïe je nûkde pfiítomna silná, dobfie se rozmnoïující populace, dochází k disperzi medvûdû z jádrového území a k ífiení do nov ch oblastí. Na potulky se vydávají nejãastûji mladí samci, samice mnohem vzácnûji, av ak jejich chování pfii migraci je stejné jako chování samcû. Mláìata se rodí pfieváïnû v lednu po 7 8 mûsících utajené bfiezosti, pfiiãemï vlastní v voj zárodku trvá pouze 8 10 t dnû. Ve vrhu b vají 1 4 mláìata (nejãastûji dvû), která se rodí velmi nevyvinutá a také jejich v voj je pomal. Pfii narození váïí medvíìata pouze kolem 500 g. Jsou kojena aï osm mûsícû, matku v ak mohou následovat jiï po ãtvrt roce. Trvale opou tí brloh podle klimatick ch podmínek v kvûtnu aï zaãátkem ãervna. Od pûl roku se v ak jiï mohou Ïivit sami. U matky zûstávají aï do tfietího roku svého Ïivota, kdy pohlavnû dospívají. Otec se na v chovû mláìat nijak nepodílí, naopak vodící medvûdice se v em samcûm vyh bá, pfiípadnû medvíìata proti nim brání. Hlavní pfiíãinou ohroïení medvûda bylo v minulosti pfiímé pronásledování ze strany ãlovûka. Tento faktor v men í mífie pfietrvává i v dne ní dobû, ale mnohem v znamnûj ím se stává fragmentace vhodn ch biotopû a vysoká míra ru ení. ilegální lov, realizace vût ích rekreaãních projektû, vedení turistick ch cest pfies klíãové oblasti trvalého v skytu medvûda (zimování, místa rozmnoïování a sbûru pfiirozené potravy), migraãní bariéry zabraàující kontaktu se slovenskou populací, sbûr lesních plodû v lokalitách vyuïívan ch ke sbûru potravy pfiedev ím v pfiedzimním období (srpen listopad) intenzivní ru ení. Pro v skyt medvûda musí b t pfiedev ím splnûny následující podmínky: dostateãnû velké území bez ru- iv ch vlivû ãlovûka, vhodná potravní nabídka a pfiítomnost míst k úkrytu. Vzhledem k velikosti domovsk ch okrskû medvûda má smysl územní ochranou zajistit území o rozloze minimálnû nûkolika desítek kilometrû ãtvereãních. Tyto oblasti musí splàovat pfiedev ím poïadavky na vysokou lesnatost a alespoà pfiírodû blízkou dfievinnou skladbu a strukturu lesa. I kdyï kapacity Beskyd a pfiilehl ch pohofií nejsou z hlediska trvalého v skytu medvûda vyãerpány a poãetní vzestup tohoto druhu je moïn, je jisté, Ïe i v budoucnu bude jeho existence plnû závislá na stavu populace na Slovensku. Nezbytné je tedy uchovat moïnost migrací nejen ze sousedních slovensk ch hor do Beskyd, ale také do oblasti JeseníkÛ a dál západním smûrem. Hlavní principy managementu lokalit jsou: zabránit fragmentaci stanovi È v klíãov ch oblastech s pravideln m v skytem medvûda (bez v stavby rekreaãních zafiízení, turistick ch stezek i jiného zázemí a omezením sbûru lesních plodû), pfii stavbách a rekonstrukcích silniãních a Ïelezniãních komunikací poïadovat zachování migraãní propustnosti v emi smûry, tj. vybudování koridorû s odpovídajícími parametry vãetnû prostupnosti pfiístupov ch cest, provádût osvûtu mezi vefiejností i cílov mi skupinami (místní obyvatelé, chovatelé hospodáfisk ch zvífiat, myslivci), podpora ochrany stád chovatelû dobytka, propagovat a dûslednû vyuïívat zákon o náhradách kod (ã. 115/2000 Sb.), potírat nezákonn lov. s a v c i

Zásady managementu stanoviš druh v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000

Zásady managementu stanoviš druh v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 Zásady managementu stanoviš druh v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 Praha, 2007 Obsah: Úvod 6 SAVCI 8 Bobr evropský Castor fiber 8 Medvd hndý Ursus arctos Prioritní druh 10 Netopýr brvitý

Více

VYHLÁŠKA č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005,

VYHLÁŠKA č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005, VYHLÁŠKA č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy

Více

166/2005 Sb. VYHLÁŠKA

166/2005 Sb. VYHLÁŠKA 166/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy

Více

(K 5a odst. 4 zákona)

(K 5a odst. 4 zákona) Vyhláška MŽP č. 166/2005 Sb., ze dne 15. dubna 2005 kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Čechy pod Kosířem CZ0713723 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Čechy pod Kosířem Kód lokality: CZ0713723 Kód

Více

Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000

Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 Praha, 2008 Obsah: Úvod 6 SAVCI 9 Bobr evropský Castor fiber 9 Medvěd hnědý Ursus arctos Prioritní druh 11 Netopýr

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Loučeň - hotel Jivák CZ0213612

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Loučeň - hotel Jivák CZ0213612 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Loučeň - hotel Jivák CZ0213612 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Loučeň - hotel Jivák Kód lokality: CZ0213612

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Svatá Dobrotivá CZ0213631

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Svatá Dobrotivá CZ0213631 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Svatá Dobrotivá CZ0213631 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Svatá Dobrotivá Kód lokality: CZ0213631 Kód lokality

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Jungmannova škola v Berouně

Jungmannova škola v Berouně Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jungmannova škola v Berouně CZ0213601 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jungmannova škola v Berouně Kód lokality:

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Černá Voda - kulturní dům

Černá Voda - kulturní dům Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Černá Voda - kulturní dům CZ0713725 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Černá Voda - kulturní dům Kód lokality:

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Přehled předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí

Přehled předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Plán oblasti povodí Odry - Oznámení SEA Příloha 4.2. Přehled předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Tabulka č. 1. - Přehled předmětů ochrany jednotlivých evropsky významných lokalit

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříšský zámek CZ0213602 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Dobříšský zámek Kód lokality: CZ0213602 Kód lokality

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015

Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 Posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 Mgr. Eva Volfová, Mgr. Ondřej Volf autorizované osoby pro

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Týnecká rotunda CZ0213629

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Týnecká rotunda CZ0213629 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Týnecká rotunda CZ0213629 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Týnecká rotunda Kód lokality: CZ0213629 Kód lokality

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Biskupice - škola CZ0613696

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Biskupice - škola CZ0613696 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Biskupice - škola CZ0613696 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Biskupice - škola Kód lokality: CZ0613696 Kód

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Prudká CZ0623329

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Prudká CZ0623329 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Prudká CZ0623329 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Prudká Kód lokality: CZ0623329 Kód lokality v ÚSOP: 3133

Více

Břeclav - kaple u nádraží

Břeclav - kaple u nádraží Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Břeclav - kaple u nádraží CZ0623003 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Břeclav - kaple u nádraží Kód lokality:

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2004 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY. âeské REPUBLIKY

V ROâNÍ ZPRÁVA 2004 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY. âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA 2004 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY âeské REPUBLIKY AOPK âr Praha 2005 V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 A G E N T U R A O C H R A N Y P Í R O D Y A K R A J I N Y â E S K É R E P U B L

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Cévnaté rostliny. Pavel Lustyk. Agentura ochrany přírody a krajiny, Brno, pavel.lustyk@tiscali.cz

Cévnaté rostliny. Pavel Lustyk. Agentura ochrany přírody a krajiny, Brno, pavel.lustyk@tiscali.cz Cévnaté rostliny Pavel Lustyk Agentura ochrany přírody a krajiny, Brno, pavel.lustyk@tiscali.cz Abstrakt: V České republice se vyskytuje celkem 36 druhů vyšších rostlin podle přílohy II Směrnice č.92/43/eec

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

8. Pseudokrasové jeskynû

8. Pseudokrasové jeskynû 8. Pseudokrasové jeskynû Úvod Pfiehled jeskyní Moravskoslezské Beskydy - Radho Èská hornatina Host nsko-vsetínská hornatina - Vsetínské vrchy Host nské vrchy Vizovická vrchovina - Komonecká hornatina Javorníky

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jarnice CZ0213615

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jarnice CZ0213615 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štola Jarnice CZ0213615 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Štola Jarnice Kód lokality: CZ0213615 Kód lokality

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Biomonitoring a záchranné transfery

Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring slouží k poznání určité lokality. Na rozdíl od jednorázového biologického průzkumu monitoruje změny, např. ve velikosti populací sledovaných, vzácných

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Vlha pestrá (Merops apiaster)

Vlha pestrá (Merops apiaster) Vlha pestrá (Merops apiaster) NeÏije u nás asi krásnûj í pták neï je vlha. Je pfiedstavitelem skupiny, ob vající tropy a subtropy Afriky a Asie, které stfiedoevropské klima pfiíli nevyhovuje. Kdysi jsme

Více

OZNÁMENÍ - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ, KTERÉ LEŽÍ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH, NA MOŽNOST ZAJISTIT OCHRANU TĚCHTO LOKALIT SMLUVNĚ

OZNÁMENÍ - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ, KTERÉ LEŽÍ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH, NA MOŽNOST ZAJISTIT OCHRANU TĚCHTO LOKALIT SMLUVNĚ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství váš DOPS ZNAČKY/ZE DNE / NAŠE ZNAČKA KULK 45656/2012 VYŘzUJE/LNKA/E-MAL Habrdal392 kristian.habrda@kraj-bc.cz LBEREC 3.7.2012 VEŘEJNÁ

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

ZP a PP. Spolupráce s KÚ a ORP. Koordinace ZP a PP. Financování ZP a PP. Strategické dokumenty. Záchranné programy a programy péče v ČR

ZP a PP. Spolupráce s KÚ a ORP. Koordinace ZP a PP. Financování ZP a PP. Strategické dokumenty. Záchranné programy a programy péče v ČR ZP a PP Záchranné programy a programy péče v ČR záchranný program je.. schválen pro 9 druhů projekt z koordinovaných a vědecky podložených opatření, jehož cílem je obnovit a dlouhodobě stabilizovat populace

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Připomínkující: NABU Landesverband Sachsen e. V Vypořádání: WELL Consulting, s.r.o.

Připomínkující: NABU Landesverband Sachsen e. V Vypořádání: WELL Consulting, s.r.o. WELL Consulting, s.r.o. Vypořádání připomínek k dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění "Plavební stupeň Děčín záměr zařazený v kategorii I Vypořádání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lipov - kostel CZ0623711

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lipov - kostel CZ0623711 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lipov - kostel CZ0623711 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lipov - kostel Kód lokality: CZ0623711 Kód lokality

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

9. Hydrologie. Podzemní vody Povrchové vody Beãva a její pfiítoky z hlediska vodohospodáfiského

9. Hydrologie. Podzemní vody Povrchové vody Beãva a její pfiítoky z hlediska vodohospodáfiského 9. Hydrologie Podzemní vody Povrchové vody Beãva a její pfiítoky z hlediska vodohospodáfiského 51 52 9. Hydrologie Podzemní vody Okres Vsetín je celkové chud na podzemní vody v dûsledku geologické stavby,

Více

Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR

Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR Ivana Valíčková Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR Výstava k soustavě Natura 2000. (foto autorka) Se vstupem do Evropské unie vyvstaly pro Českou republiku nové požadavky, otázky, objevily se nové pojmy a

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY. âeské REPUBLIKY

V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY. âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY âeské REPUBLIKY AOPK âr Praha 2006 V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A G E N T U R A O C H R A N Y P Í R O D Y A K R A J I N Y â E S K É R E P U B L

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Autorsk kolektiv. Dále na publikaci spolupracovali: Ing. Václav Podpûra, CSc., Anser, s. r. o. Vítûzslav Kadlec (obrázky)

Autorsk kolektiv. Dále na publikaci spolupracovali: Ing. Václav Podpûra, CSc., Anser, s. r. o. Vítûzslav Kadlec (obrázky) Metodická pfiíruãka byla vytvofiena v podpûrném programu 9.F.g Metodická ãinnost k podpofie zemûdûlského poradenského systému s finanãní podporou MZe âr. Pfii zpracování pfiíruãky byly vyuïity v sledky

Více

Náměšť nad Oslavou - zámeček

Náměšť nad Oslavou - zámeček Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Náměšť nad Oslavou - zámeček CZ0613699 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Náměšť nad Oslavou - zámeček Kód

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán

âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán Národní rozvojov plán Redakãní uzávûrka: bfiezen 2003 Zpracoval: kolektiv pracovníkû odboru integrace a strukturálních fondû,

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Točník - hrad CZ0213628

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Točník - hrad CZ0213628 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Točník - hrad CZ0213628 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Točník - hrad Kód lokality: CZ0213628 Kód lokality

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

21. Ochrana pfiírody a krajiny

21. Ochrana pfiírody a krajiny 21. Ochrana pfiírody a krajiny 21. 1. Legislativa, úkoly ochrany pfiírody 21. 2. Územní systém ekologické stability a v znamné krajinné prvky Územní systém ekologické stability V znamné krajinné prvky

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Natura 2000. Mgr. Alice Háková

Natura 2000. Mgr. Alice Háková Natura 2000 Mgr. Alice Háková Natura 2000 Soustava chráněných území evropského významu, která zahrnuje nejcennější přírodní stanoviště a chrání také nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů ptačí oblasti,

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Jílové u Děčína - škola

Jílové u Děčína - škola Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jílové u Děčína - škola CZ0423653 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jílové u Děčína - škola Kód lokality:

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 4 Rozesláno dne 30. ãervna 2010 O B S A H 1. Nafiízení Moravskoslezského kraje, kter m se vydává závazná ãást Plánu oblasti povodí

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více