V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU"

Transkript

1 A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj í v záleïitostech EU. Ze ãtyfiech nov ch ãlensk ch státû Bulharska, âeské republiky, Loty ska a Polska obãané Bulharska a Polska cítí, Ïe získali ze vstupu do EU maximum. Reprezentanti NâS jsou (v prûmûru) vnímáni jako více aktivní, entusiastiãtí a s lep í perspektivou. Nové ãlenské státy mají men í zastoupení v pfiedsednictví v borû Evropského parlamentu, ve vedení politick ch stran Evropského parlamentu a mezi lobbisty v Bruselu. V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU Autor: Iveta KaÏoka, Centrum pro vefiejnou politiku PROVIDUS, Loty sko, 29. dubna 2014 V chozí studie byla provedena v rámci PASOS projektu,,roz ífiení a obãanství: Pohled do budoucna financovaného z programu Evropa pro obãany. Partnery projektu jsou: PASOS (âeská republika), Evropsk institut (Bulharsko), Centrum pro vefiejnou politiku PROVIDUS (Loty sko), Centrum pro demokracii a lidská práva CEDEM (âerná hora), Institut pro vefiejné otázky (Polsko), Centrum pro Euro-Atlantická studia (Srbsko). Podrobnûj í komparativní studie bude provedena v roce Úãelem této studie je prezentovat v sledky prûzkumu o mífie integrace a angaïovanosti nov ch ãlensk ch státû (NâS) v rozhodovacích procesech Evropské unie a formovat základy hlub í srovnávací studie. Závûry byly formulovány na základû: 1) Dvou dotazníkû: Nejnovûj ího Eurobarometru (jaro 2013) a prûzkumu vefiejného mínûní uskuteãnûného pro úãely této studie ve ãtyfiech nov ch ãlensk ch státech v záfií ) PrÛzkum existujících zdrojû v oblasti koncepce a indikátorû mûfiení angaïovanosti NâS a star ch ãlensk ch státû (SâS). 3) Rozhovory vedené se tfiemi rûzn mi stál mi pfiedstaviteli (Loty sk, Polsk a Bulharsk ) v Bruselu, dvûma poradci dvou rûzn ch stran Evropského parlamentu (zelen ch, liberálû), jedním pfiedstavitelem kabinetu Evropské komise, dfiíve zamûstnancem Evropského parlamentu, s jedním dlouholet m lobbistou (30 let), s jedním ãlenem Rady ministrû, ãtyfimi pfiedstaviteli Evropského hospodáfiského a sociálního v boru EHSV (ãlenové a administrativní pracovníci). Pro úãely této studie byla stanovena hranice mezi NâS a SâS rokem 2004, kdy probûhlo roz ífiení o zemû stfiední a v chodní Evropy. PfiiãemÏ Chorvatsko není zahrnuto do této kategorie, neboè vstoupilo do EU v roce 2013 a zatím o jeho ãlenství neexistuje dostatek relevantních dat. PASOS je mezinárodní síè think-tankû 28 zemí v Evropû a stfiední Asii. Tû nov 1699/3, Praha 1, Czech Republic Tel: PASOS 2014, ISBN Projekt je financován z programu Evropské unie Evropa pro občany. Obsah této publikace je výhradní odpovědností autorů.

2 Srovnávací zpráva, která bude vytvofiena na základû této v chozí studie se bude zab vat také dvûma pfiidruïen mi státy âernou horou a Srbskem. Komparativní prûzkum se bude dále zab vat také problémem, kter byl zmínûn v nûkolika rozhovorech a to tím, Ïe kategorie NâS a SâS nemusí b t relevantní pro vyjádfiení rozdílû mezi státy EU, tak jako napfiíklad rozdíl mezi a)mal mi/velk mi státy, b)bohat mi/chud mi státy, c) se seversk m stylem fungování/ jin mi styly fungování státu. I Vefiejné mínûní 1.1 Eurobarometr Anal za dat poskytnutá Standardním Eurobarometrem 79 (zaloïená na dotaznících vefiejného mínûní z kvûtna 2013) 1 ukazuje nûkteré rozdíly mezi SâS a NâS. NâS jsou v prûmûru více optimistické ohlednû EU (více dûvûfiují EU, vidí ji v lep ím svûtle, ãastûji vûfií, Ïe se vûci ubírají tím správn m smûrem a pfiedpovídají lep í budoucnost pro EU). Zatímco, SâS jsou více angaïovány v záleïitostech EU: obãané SâS v prûmûru vûfií ãastûji, Ïe ovlivàují EU (jako obãané i jako ãlenské státy), mají jasnûj í pfiedstavu o obãanské náleïitosti k EU a diskutují záleïitosti EU ãastûji se sv mi pfiáteli a pfiíbuzn mi. Mezi SâS a NâS nejsou velké rozdíly ohlednû postojû k vystoupení z EU, ani jednotlivé kategorie nemají rozdílné povûdomí o základní institucionální struktufie EU. SâS 2 (medián v ech odpovûdí) NâS 3 (medián v ech odpovûdí) Diskutuje Evropské politické záleïitosti 72% s pfiáteli a pfiíbuzn mi (odchylka: 51% panûlsko; 78% Rakousko, Nûmecko, ecko, Nizozemí, védsko) Optimistick ohlednû budoucnosti EU 55% 66% (odchylka: 46% Rumunsko; 76% Kypr) 59,5% Souhlasí, Ïe jeho/její hlas se v EU poãítá Souhlasí, Ïe jeho/její zemû by mohla lépe ãelit budoucnosti mimo EU (odchylka: 28% Portugalsko; 72% Dánsko) 33% (odchylka: 11% ecko; 56% Dánsko) 30% (odchylka: 21% Dánsko; (odchylka: 28% Kypr; 64% Estonsko, Litva) 24% (odchylka: 9% Kypr; 45% Malta) 30% (odchylka: 17% Bulharsko; 1 Standardní Eurobarometr, Jaro Tabulky v sledkû. 2 Pro úãely tohoto ukazatele, nov ãlensk stát je Bulharsko, Kypr, âeská republika, Estonsko, Maìarsko, Loty sko, Litva, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko. 3 Pro úãely tohoto ukazatele, star ãlensk stát je Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Nûmecko, ecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, panûlsko, védsko, Velká Británie. 2

3 53% Velká Británie) 46% Kypr) Cítí se b t obãanem EU 68% 61,5% Vûfií, Ïe se EU ubírá správn m smûrem (odchylka: 44% ecko; 88% Lucembursko) 23% (odchylka: 13% ecko, Portugalsko; 35% Dánsko) Inklinuje k dûvûfie v Evropskou unii 34% (odchylka: 17% panûlsko, Portugalsko; 51% Dánsko) EU vyvolává pozitivní dojem 29% (odchylka: 45% Kypr; 81% Malta) 29% (odchylka: 12% Kypr; 48% Litva) 45% (odchylka: 13% Kypr; 54% Bulharsko) 34% Myslí si, Ïe zájmy jeho/její zemû jsou brány v úvahu v EU Správnû odpovûdûlo na mal test t kající se institucí EU (prûmûr správn ch odpovûdí) ( odchylka: 16% ecko; 38% Lucembursko) 44% (odchylka: 14% ecko; 66% Lucembursko) 67% (odchylka: 53% panûlsko, 77% ecko, Lucembursko) (odchylka: 17% Kypr; 54% Bulharsko) 34% (odchylka: 13% Kypr; 53% Malta) 68% (odchylka: 54% Kypr; 75% Slovinsko) Bûhem jara 2013 bylo zkoumáno vefiejné mínûní Eurobarometrem v esti pfiidruïen ch zemích (Chorvatsku - nyní ãlensk stát EU - Turecku, Makedonské republice, Islandu, âerné hofie a Srbsku). Z tûchto esti zemí se tato studie zamûfiila na Srbsko a âernou horu. Nejzajímavûj í zji tûní o tûchto dvou zemích byla tato: - V Srbsku 39% a v âerné hofie 55% vûfií, Ïe ãlenství jejich zemû v EU bude k dobru - V Srbsku 46% a v âerné hofie 61% lidí vûfií, Ïe jejich zemû získá v hody z ãlenství v EU - V Srbsku 68% a v âerné hofie 56% diskutuje Evropské politické záleïitosti s pfiáteli a pfiíbuzn mi (NâS 66%, SâS 72%) - V Srbsku 59% a v âerné hofie 66% správnû odpovûdûlo na drobn test ohlednû institucí EU (NâS - 68%, SâS - 67%) - V Srbsku 39% a v âerné hofie 51% je toho názoru, Ïe EU buduje pozitivní obraz (NâS - 34%, SâS - 29%) PrÛzkum mínûní ve 4 NâS Pro úãely hlub í studie, byly v záfií 2013 provedeny prûzkumy vefiejného mínûní ve ãtyfiech NâS: Bulharsku, âeské republice, Loty sku a Polsku. 3

4 PrÛzkum ukázal, Ïe z tûchto ãtyfi národû jsou Loty i a âe i nejvíce pesimistiãtí ohlednû v sledkû jejich vstupu do EU. Tito také nejhûfie hodnotí aktivity Evropského parlamentu a Evropské komise a nevûfií, Ïe EU bere ohledy na zájmy obãanû jejich zemí a priority jejich národû. Pouze tfietina populace tûchto dvou národû je obeznámena s tím, jak získávají své posty ãlenové Evropského parlamentu (oproti 40% v Polsku a 57% v Bulharsku). Loty i a âe i vyuïijí Evropskou obãanskou iniciativu jen v malé mífie. Loty ská populace je nejménû spokojená s snahami její vlády hájit zájmy Loty Û na úrovni EU, a jak pfiedstavitelé Evropského parlamentu z Loty ska prosazují zájmy jejich obãanû na úrovni EU, zatímco Poláci jsou spokojeni nejvíce. Bulharsko âeská republika Loty sko Polsko Vûfií, Ïe vstup do EU pfiinesl více nev hod 17% 34,9% 29,3% 12% neï v hod Vûfií, Ïe vstup do EU pfiinesl více ztrát v 13% 27,5% 25,8% 12% oblasti demokracie v pfiíslu né zemi Vûfií, Ïe vstup do EU pfiinesl více nev hod 13% 29,2% 20,3% 12% neï v hod v oblasti kvality Ïivota v této zemi Vûfií, Ïe vstup do EU pfiinesl více nev hod 14% 26,2% 16,3% 10% neï v hod v postavení zemû na mezinárodní úrovni Vûfií, Ïe aktivity Evropského parlamentu 52% 31% 27,1% 48% byly dobré Vûfií, Ïe aktivity Evropské komise byly 47% 32,9% 21,2% 47% dobré Spokojenost se snahami EU brát ohledy na 33% 25,4% 21% 43% zájmy obãanû a na priority pfiíslu né zemû Spokojenost se snahami pfiedstavitelû 30% 27,1% 17,2% 42% Evropského parlamentu pfiíslu né zemû prosazovat jejich zájmy jako obãanû na úrovni EU Spokojenost se snahami národní vlády 26% 26,6% 12,4% 39% prosazovat jejich zájmy jako obãanû na úrovni EU Sly elo o Evropské obãanské iniciativû 20% 16,1% 13,6% 15% Zúãastnili se jako signatáfii Evropské 1% 4,7% 2,9% 9% obãanské iniciativy Rádi by se zúãastnili / vyuïili Evropské 27% 15,9% 22,8% 31% obãanské iniciativy Správnû odpovûdûli na otázku: Jak 57% 32,3% 34,8% 40% získávají své posty ãlenové Evropského parlamentu ve va í zemi 4

5 II Ostatní indikátory 2.1. AngaÏovanost v záleïitostech EU na národní úrovni. Jedním z ukazatelû, kter mûïe b t pouïit k porovnání NâS a SâS v otázkách EU na národní úrovni je: jak ãasto národní parlamenty pfiedkládají námitky Evropské komisi ohlednû kontroly subsidiarity. 4 Pro úãely této studie, byl porovnán poãet takov chto reportû zaslan ch v letech V sledky ukazují, Ïe parlamenty SâS byly relativnû více angaïované neï parlamenty NâS: pouze dva parlamenty NâS zaslaly pût ãi více námitek, pfiiãemï zde bylo deset SâS, které vyuïily takto ãasto kontrolní mechanismus subsidiarity. A samozfiejmû jsou zde státy v obou kategoriích, které jen zfiídka zasílají námitky ohlednû subsidiarity. 2 nebo ménû reportû bylo prezentováno ze 3 SâS a 7 NâS. Dal ím ukazatelem je, zda postoje formulované na národní úrovni v NâS jsou stejnû kvalitnû zpracovány jako postoje pfiipravené v SâS. Pro tento ukazatel nejsou data je tû k dispozici, takïe by to mûlo b t zkoumáno dále v hloubkové studii. Z odpovûdí získan ch bûhem rozhovorû v Bruselu vypl vá, Ïe NâS trpí z malé a ménû vzdûlané pracovní síly, která je tû není zku ená v pfiípravû kvalitních námitek (jaké jsou schopné pfiipravit napfiíklad francouzská ãi britská státní správa). Pfietrvává nedostatek podloïené argumentace z NâS. 4 Zdroj dat: Report Evropské komise: Vztahy mezi Evropskou komisí a národními parlamenty v roce 2010,2011,2012. Brusel,

6 2.2 AngaÏovanost na úrovni EU Nûkteré problémy s utváfiením politiky EU jsou jak charakteristické pro reprezentanty NâS, tak pro reprezentanty SâS. Bûhem rozhovorû byly zmínûny tfii takovéto faktory: 1) ÚroveÀ znalostí anglického jazyka (v prûmûru NâS jsou vnímány jako o nûco lep í neï SâS); 2) Problémy spolupracovat dohromady jako t m (takov to problém je moïné identifikovat jak v NâS tak SâS); 3) VlaÏné pfiispívání kvûli nedostateãn m finanãním pobídkám (více charakteristické pro SâS) nebo z jin ch dûvodû (napfiíklad sezení v Bruselu po nûkolik desetiletí a trpût syndromem,, vyhofiení coï je spí e charakteristické pro SâS). Vesmûs v sledky rozhovorû ukazují, Ïe NâS jsou povaïovány v prûmûru za více aktivní, entuziastické a s pozitivnûj í perspektivou toto bylo zmínûno pfiedev ím v kontextu s Evropsk m parlamentem a EHSV. Podle rozhovorû, to vypadá, Ïe NâS mají dostateãnou kapacitu k pfiispívání v bûïném rozhodovacím procesu EU. Mnoho dobr ch zpravodajû v Evropském parlamentu a EHSV pochází z NâS Hlasovaní, utváfiení koalice KvÛli specifikûm institucionální struktury EU je tûïké získat relevantní data k porovnání angaïovanosti v NâS a SâS. Legislativní iniciativa je v rukou Evropské komise, která je zavázána reprezentovat zájmy EU jako celku, spí neï jednotliv ch státû. Hlasovaní v Evropském parlamentu mûïe b t zfiídka analyzováno v kategoriích ãlensk ch státû (spí e podle transevropsk ch politick ch skupin). TakÏe jedin m ukazatelem, kter je k dispozici, je: jak ãasto rûzné ãlenské státy volí v men inû v Radû ministrû. JestliÏe porovnáme tato data 5 (z ), zaznamenáme, Ïe je zde rozdíl mezi NâS a SâS: byl zde medián 6-ti men inov ch hlasû NâS a 10- ti z SâS. TakÏe NâS se zdají b t více orientovány na konsensus neï SâS, alespoà co se Rady ministrû t ãe. DÛvody pro tento rozdíl jsou v souladu s tím co bylo zji tûno bûhem rozhovorû s pfiedstaviteli EU: NâS se zdají b t více flexibilní v Radû ministrû (vãetnû COREPERu, tj. V bor stál ch zástupcû), zatímco v Evropském parlamentu je tomu naopak. 6 5 Údaje z 399 specifick ch odevzdan ch hlasû v tomto období jsou agregovány na webov ch stránkách: 6 Nûkteré z osob, se kter mi byl pofiízen rozhovor pro tuto studii uvedli, Ïe v Evropském parlamentu se NâS více strachují o národní zájmy, jejich kampanû jsou zaloïeny na jejich národních problémech, které nemohou b t vyfie eny Evropsk m parlamentem, a tak pl tvají ãasem na otázkách, které nejsou produktivnû fie eny v EP. 6

7 Reprezentace v Bruselu Podle toho, co vypl vá z rozhovorû veden ch v Bruselu, je poãet pracovníkû témûfi rovnocenn pro v echny ãlenské státy (okolo ). âlenové Evropského parlamentu voleni z NâS jsou nyní pod-reprezentováni v kfieslech pfiedsedû v borû Evropského parlamentu. Ze 23 stál ch v borû je jen jeden pfiedseda z NâS. 7 7 Údaje o Evropském parlamentu (sloïení v borû, politick ch stran ), zdroj: webová stránka Evropského parlamentu 7

8 Mezi místopfiedsedy v borû je situace opaãná: NâS jsou pfie reprezentovány relativnû k poãtu obyvatel, které pfiedstavují. Reprezentanti v Evropském parlamentu, ktefií byli zvoleni z NâS, mají zastoupení v o nûco ménû neï tfietinû ze v ech místopfiedsedû doãasn ch v borû, i kdyï reprezentují pouze o nûco více neï pûtinu populace EU. Toto je také nûco, co bylo zmínûno bûhem rozhovorû v Bruselu systém kvót uïívan v nûkter ch institucích EU preferuje malé ãlenské státy (a NâS jsou pfieváïnû mal mi státy), takïe mohou získat relativnû více reprezentace a více ãasu pro diskusi. V souãasné dobû je 7 politick ch stran v Evropském parlamentu. V echny jsou vedeny lidmi, ktefií byli zvoleni v SâS. Je tû není jasné proã je jen jeden MEP z NâS mezi pfiedsedy parlamentního v boru a proã nejsou Ïádní pfiedsedové politick ch stran v parlamentu z NâS. Podle rozhovorû s nûkolika lidmi, které byly pofiízeny pro úãely této studie, je to kvûli tomu, Ïe,,Evropu je moïno navigovat lépe, ãím déle jste u kormidla, takïe SâS mají pfiirozenou v hodu v jejich del ím pûsobení v institucích a v kontaktech. Co se t ká administrativních kanceláfií v Evropské komisi: je otázkou zda potenciální zamûstnanci pocházející z NâS mají disproporcionálnû men í anci získat zde zamûstnání. Podle dat ohlednû administrativních pracovníkû v Evropské komisi 8 (vyjma asistentû) ukazují, Ïe zde naopak NâS témûfi v echny jsou mal mi státy - mají v hody. Z top 10 zemí, které mají nejvíce sv ch pfiíslu níkû zamûstnan ch v Evropské komisi (na hlavu, ne v absolutních ãíslech), est z nich jsou nové ãlenské státy. To souhlasí i s rozhovory, které byly vedeny v Bruselu: v pfiípadû ucházení se o administrativní 8 Evropská komise, Statistick bulletin. Národnost & ÚroveÀ. 01/10/

9 místa mají pfiedstavitelé NâS stejné moïnosti jako reprezentanti, ze kteréhokoli jiného státu - kromû tûch pfiípadû, kdy tyto posty mají siln politick vliv a jsou pfiedmûtem politického vyjednávání (v tûchto pfiípadech mají vût í státy v hody). Dvû osoby, se kter mi byly vedeny rozhovory pro úãely této studie, vyzvaly k prûzkumu rûznorodosti národností pfiedstavitelû na vrcholu generálních fieditelství Evropské komise do vût í hloubky. âlensk stát Poãet obyvatel (Eurostat 2013) Administrativní pracovníci Komise (vãetnû G ) Poãet obyvatel na jednoho administrativního pracovníka v Komisi Malta Belgie Estonsko Lucembursko Slovinsko Kypr Loty sko Litva Finsko Irsko Bulharsko ecko Dánsko Maìarsko Slovensko védsko Rakousko âeská republika Portugalsko Nizozemí Rumunsko panûlsko Itálie Francie Polsko Nûmecko Velká Británie Transparency register data 9 ukazuje jasnû, Ïe SâS jsou lépe reprezentovány v soukrom ch lobbistick ch snahách neï NâS, jak v absolutních ãíslech, tak v poãtu organizací na hlavu. Nûkolik osob, se kter mi byly vedeny rozhovory pro úãely této studie, vysvûtlovaly tento rozdíl jako objektivní míru toho, kde dochází k nejvût í ekonomické aktivitû v EU a kde jsou,,nezadatelné zájmy : 9 Transparency register

10 pfieváïnû v SâS. Jeden z parlamentních poradcû se je tû nesetkal s lobbistou z NâS. Tento faktor by mûl b t dále prozkoumán v komparativní studii. âlensk stát Poãet obyvatel (Eurostat 2013) Poãet organizací registrovan ch v Transparency Register (se sídlem v pfiíslu ném ãlenském státu) 1 lobbistická organizace v Bruselu na poãet obyvatel Belgie Lucembursko Malta Nizozemí Dánsko Finsko Irsko Kypr Rakousko védsko Velká Británie Francie Nûmecko Itálie panûlsko Maìarsko Loty sko Portugalsko Slovinsko Bulharsko âeská republika ecko Estonsko Litva Rumunsko Slovensko Polsko

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika

Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika Vladimír Bartovic, fieditel Institutu pro evropskou

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL v Evropě v roce 2007 Podíl městského obyvatelstva (%) méně než 55,0 55,0-70,0 70,1-80,0 více než 80,0 město s více než 1 mil. obyvatel Zdroj: United

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Kolik platí Češi za elektřinu a plyn? Nové porovnání evropských států

Kolik platí Češi za elektřinu a plyn? Nové porovnání evropských států DOMÁCÍ ZAHRANIČÍ EKONOMIKA SPORT NÁZORY MAGAZÍN AUTO VIDEO DANĚ NAKUPOVÁNÍ PRÁCE UŠETŘI PENÍZE JAK NA REKONSTRUKCE Kolik platí Češi za elektřinu a plyn? Nové porovnání evropských států před 3 minutami

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom a.s. a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 7) Obecně Ceny za propojení platí ode dne nabytí účinnosti

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení:

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku Objednatel: ČD Cargo, a.s. Jankovcova

Více

ZÁPISY KE ZKOU KÁM DELE

ZÁPISY KE ZKOU KÁM DELE ZÁPISY KE ZKOU KÁM DELE 2007 Obecn popis Diplomy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodnû uznávan m oficiálním dokladem potvrzujícím úroveà znalosti panûl tiny jako cizího jazyka.

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 61.020 Červen 2014 Označování velikosti oblečení Část 3: Tělesné rozměry a intervaly ČSN EN 13402-3 80 7035 Size designation of clothes Part 3: Body measurements and intervals

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Transformace a konvergence ve stfiední a v chodní Evropû

Transformace a konvergence ve stfiední a v chodní Evropû DT: 338.246(4-11);338.1(4-11) klíčová slova: transformace konvergence makroekonomie ekonomická integrace Evropská unie Transformace a konvergence ve stfiední a v chodní Evropû Evžen KOČENDA* 1. Úvod a

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap,, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap Odstraňov ování nerovností ve zdraví a snižov ování předčasné úmrtnosti Mezi lety 2005 a 2007 řešil tým 10 evropských postkomunistických států

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.190 Duben 2014 Výrobky pro péči o dítě Houpačky pro nejmenší děti ČSN EN 16232 94 3459 Child use and care articles Infant swings Articles de puériculture Balancelles suspendues

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. OLO

SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. OLO PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO Strana 1 (celkem 9) Obecně Ceny za propojení

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 Červenec 2011 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry ČSN EN 14055 91 4640 WC and urinal flushing cisterns Réservoirs de chasse d,eau pour WC et urinoirs

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.120 Září 2013 Krmiva Pokyny pro přípravu vzorku ČSN EN ISO 6498 46 7004 idt ISO 6498:2012 Animal feeding stuffs Guidelines for sample preparation Aliments des animaux Lignes

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY světa ve fotbale nebo při pořádání významných politických vrcholných schůzek. Toto obnovení hraničních kontrol však trvalo pouze na nezbytně

Více

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Co je to Schengen? V současnosti Schengen představuje především tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat

Více

Rozpočet EU rozpočtové bilance

Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočtové bilance určují, zda je příslušný stát čistým rozpočtovým plátcem nebo příjemcem. Rozhodnutí Rady z roku 1985 (Rada ES, 1985) vzešlé ze summitu Evropské rady ve

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 83.080.01 Říjen 2012 Plasty Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO 527-2 64 0604 idt ISO 527-2:2012 Plastics Determination of tensile properties Part 2: Test conditions for

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) LEADER approach today and after 2013 new challenges Petri Rinne ELARD Ing. Radim Srsen, Ph.D. Zástupce NS MAS ČR v ELARD http://www.elard.eu

Více