V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU"

Transkript

1 A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj í v záleïitostech EU. Ze ãtyfiech nov ch ãlensk ch státû Bulharska, âeské republiky, Loty ska a Polska obãané Bulharska a Polska cítí, Ïe získali ze vstupu do EU maximum. Reprezentanti NâS jsou (v prûmûru) vnímáni jako více aktivní, entusiastiãtí a s lep í perspektivou. Nové ãlenské státy mají men í zastoupení v pfiedsednictví v borû Evropského parlamentu, ve vedení politick ch stran Evropského parlamentu a mezi lobbisty v Bruselu. V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU Autor: Iveta KaÏoka, Centrum pro vefiejnou politiku PROVIDUS, Loty sko, 29. dubna 2014 V chozí studie byla provedena v rámci PASOS projektu,,roz ífiení a obãanství: Pohled do budoucna financovaného z programu Evropa pro obãany. Partnery projektu jsou: PASOS (âeská republika), Evropsk institut (Bulharsko), Centrum pro vefiejnou politiku PROVIDUS (Loty sko), Centrum pro demokracii a lidská práva CEDEM (âerná hora), Institut pro vefiejné otázky (Polsko), Centrum pro Euro-Atlantická studia (Srbsko). Podrobnûj í komparativní studie bude provedena v roce Úãelem této studie je prezentovat v sledky prûzkumu o mífie integrace a angaïovanosti nov ch ãlensk ch státû (NâS) v rozhodovacích procesech Evropské unie a formovat základy hlub í srovnávací studie. Závûry byly formulovány na základû: 1) Dvou dotazníkû: Nejnovûj ího Eurobarometru (jaro 2013) a prûzkumu vefiejného mínûní uskuteãnûného pro úãely této studie ve ãtyfiech nov ch ãlensk ch státech v záfií ) PrÛzkum existujících zdrojû v oblasti koncepce a indikátorû mûfiení angaïovanosti NâS a star ch ãlensk ch státû (SâS). 3) Rozhovory vedené se tfiemi rûzn mi stál mi pfiedstaviteli (Loty sk, Polsk a Bulharsk ) v Bruselu, dvûma poradci dvou rûzn ch stran Evropského parlamentu (zelen ch, liberálû), jedním pfiedstavitelem kabinetu Evropské komise, dfiíve zamûstnancem Evropského parlamentu, s jedním dlouholet m lobbistou (30 let), s jedním ãlenem Rady ministrû, ãtyfimi pfiedstaviteli Evropského hospodáfiského a sociálního v boru EHSV (ãlenové a administrativní pracovníci). Pro úãely této studie byla stanovena hranice mezi NâS a SâS rokem 2004, kdy probûhlo roz ífiení o zemû stfiední a v chodní Evropy. PfiiãemÏ Chorvatsko není zahrnuto do této kategorie, neboè vstoupilo do EU v roce 2013 a zatím o jeho ãlenství neexistuje dostatek relevantních dat. PASOS je mezinárodní síè think-tankû 28 zemí v Evropû a stfiední Asii. Tû nov 1699/3, Praha 1, Czech Republic Tel: PASOS 2014, ISBN Projekt je financován z programu Evropské unie Evropa pro občany. Obsah této publikace je výhradní odpovědností autorů.

2 Srovnávací zpráva, která bude vytvofiena na základû této v chozí studie se bude zab vat také dvûma pfiidruïen mi státy âernou horou a Srbskem. Komparativní prûzkum se bude dále zab vat také problémem, kter byl zmínûn v nûkolika rozhovorech a to tím, Ïe kategorie NâS a SâS nemusí b t relevantní pro vyjádfiení rozdílû mezi státy EU, tak jako napfiíklad rozdíl mezi a)mal mi/velk mi státy, b)bohat mi/chud mi státy, c) se seversk m stylem fungování/ jin mi styly fungování státu. I Vefiejné mínûní 1.1 Eurobarometr Anal za dat poskytnutá Standardním Eurobarometrem 79 (zaloïená na dotaznících vefiejného mínûní z kvûtna 2013) 1 ukazuje nûkteré rozdíly mezi SâS a NâS. NâS jsou v prûmûru více optimistické ohlednû EU (více dûvûfiují EU, vidí ji v lep ím svûtle, ãastûji vûfií, Ïe se vûci ubírají tím správn m smûrem a pfiedpovídají lep í budoucnost pro EU). Zatímco, SâS jsou více angaïovány v záleïitostech EU: obãané SâS v prûmûru vûfií ãastûji, Ïe ovlivàují EU (jako obãané i jako ãlenské státy), mají jasnûj í pfiedstavu o obãanské náleïitosti k EU a diskutují záleïitosti EU ãastûji se sv mi pfiáteli a pfiíbuzn mi. Mezi SâS a NâS nejsou velké rozdíly ohlednû postojû k vystoupení z EU, ani jednotlivé kategorie nemají rozdílné povûdomí o základní institucionální struktufie EU. SâS 2 (medián v ech odpovûdí) NâS 3 (medián v ech odpovûdí) Diskutuje Evropské politické záleïitosti 72% s pfiáteli a pfiíbuzn mi (odchylka: 51% panûlsko; 78% Rakousko, Nûmecko, ecko, Nizozemí, védsko) Optimistick ohlednû budoucnosti EU 55% 66% (odchylka: 46% Rumunsko; 76% Kypr) 59,5% Souhlasí, Ïe jeho/její hlas se v EU poãítá Souhlasí, Ïe jeho/její zemû by mohla lépe ãelit budoucnosti mimo EU (odchylka: 28% Portugalsko; 72% Dánsko) 33% (odchylka: 11% ecko; 56% Dánsko) 30% (odchylka: 21% Dánsko; (odchylka: 28% Kypr; 64% Estonsko, Litva) 24% (odchylka: 9% Kypr; 45% Malta) 30% (odchylka: 17% Bulharsko; 1 Standardní Eurobarometr, Jaro Tabulky v sledkû. 2 Pro úãely tohoto ukazatele, nov ãlensk stát je Bulharsko, Kypr, âeská republika, Estonsko, Maìarsko, Loty sko, Litva, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko. 3 Pro úãely tohoto ukazatele, star ãlensk stát je Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Nûmecko, ecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, panûlsko, védsko, Velká Británie. 2

3 53% Velká Británie) 46% Kypr) Cítí se b t obãanem EU 68% 61,5% Vûfií, Ïe se EU ubírá správn m smûrem (odchylka: 44% ecko; 88% Lucembursko) 23% (odchylka: 13% ecko, Portugalsko; 35% Dánsko) Inklinuje k dûvûfie v Evropskou unii 34% (odchylka: 17% panûlsko, Portugalsko; 51% Dánsko) EU vyvolává pozitivní dojem 29% (odchylka: 45% Kypr; 81% Malta) 29% (odchylka: 12% Kypr; 48% Litva) 45% (odchylka: 13% Kypr; 54% Bulharsko) 34% Myslí si, Ïe zájmy jeho/její zemû jsou brány v úvahu v EU Správnû odpovûdûlo na mal test t kající se institucí EU (prûmûr správn ch odpovûdí) ( odchylka: 16% ecko; 38% Lucembursko) 44% (odchylka: 14% ecko; 66% Lucembursko) 67% (odchylka: 53% panûlsko, 77% ecko, Lucembursko) (odchylka: 17% Kypr; 54% Bulharsko) 34% (odchylka: 13% Kypr; 53% Malta) 68% (odchylka: 54% Kypr; 75% Slovinsko) Bûhem jara 2013 bylo zkoumáno vefiejné mínûní Eurobarometrem v esti pfiidruïen ch zemích (Chorvatsku - nyní ãlensk stát EU - Turecku, Makedonské republice, Islandu, âerné hofie a Srbsku). Z tûchto esti zemí se tato studie zamûfiila na Srbsko a âernou horu. Nejzajímavûj í zji tûní o tûchto dvou zemích byla tato: - V Srbsku 39% a v âerné hofie 55% vûfií, Ïe ãlenství jejich zemû v EU bude k dobru - V Srbsku 46% a v âerné hofie 61% lidí vûfií, Ïe jejich zemû získá v hody z ãlenství v EU - V Srbsku 68% a v âerné hofie 56% diskutuje Evropské politické záleïitosti s pfiáteli a pfiíbuzn mi (NâS 66%, SâS 72%) - V Srbsku 59% a v âerné hofie 66% správnû odpovûdûlo na drobn test ohlednû institucí EU (NâS - 68%, SâS - 67%) - V Srbsku 39% a v âerné hofie 51% je toho názoru, Ïe EU buduje pozitivní obraz (NâS - 34%, SâS - 29%) PrÛzkum mínûní ve 4 NâS Pro úãely hlub í studie, byly v záfií 2013 provedeny prûzkumy vefiejného mínûní ve ãtyfiech NâS: Bulharsku, âeské republice, Loty sku a Polsku. 3

4 PrÛzkum ukázal, Ïe z tûchto ãtyfi národû jsou Loty i a âe i nejvíce pesimistiãtí ohlednû v sledkû jejich vstupu do EU. Tito také nejhûfie hodnotí aktivity Evropského parlamentu a Evropské komise a nevûfií, Ïe EU bere ohledy na zájmy obãanû jejich zemí a priority jejich národû. Pouze tfietina populace tûchto dvou národû je obeznámena s tím, jak získávají své posty ãlenové Evropského parlamentu (oproti 40% v Polsku a 57% v Bulharsku). Loty i a âe i vyuïijí Evropskou obãanskou iniciativu jen v malé mífie. Loty ská populace je nejménû spokojená s snahami její vlády hájit zájmy Loty Û na úrovni EU, a jak pfiedstavitelé Evropského parlamentu z Loty ska prosazují zájmy jejich obãanû na úrovni EU, zatímco Poláci jsou spokojeni nejvíce. Bulharsko âeská republika Loty sko Polsko Vûfií, Ïe vstup do EU pfiinesl více nev hod 17% 34,9% 29,3% 12% neï v hod Vûfií, Ïe vstup do EU pfiinesl více ztrát v 13% 27,5% 25,8% 12% oblasti demokracie v pfiíslu né zemi Vûfií, Ïe vstup do EU pfiinesl více nev hod 13% 29,2% 20,3% 12% neï v hod v oblasti kvality Ïivota v této zemi Vûfií, Ïe vstup do EU pfiinesl více nev hod 14% 26,2% 16,3% 10% neï v hod v postavení zemû na mezinárodní úrovni Vûfií, Ïe aktivity Evropského parlamentu 52% 31% 27,1% 48% byly dobré Vûfií, Ïe aktivity Evropské komise byly 47% 32,9% 21,2% 47% dobré Spokojenost se snahami EU brát ohledy na 33% 25,4% 21% 43% zájmy obãanû a na priority pfiíslu né zemû Spokojenost se snahami pfiedstavitelû 30% 27,1% 17,2% 42% Evropského parlamentu pfiíslu né zemû prosazovat jejich zájmy jako obãanû na úrovni EU Spokojenost se snahami národní vlády 26% 26,6% 12,4% 39% prosazovat jejich zájmy jako obãanû na úrovni EU Sly elo o Evropské obãanské iniciativû 20% 16,1% 13,6% 15% Zúãastnili se jako signatáfii Evropské 1% 4,7% 2,9% 9% obãanské iniciativy Rádi by se zúãastnili / vyuïili Evropské 27% 15,9% 22,8% 31% obãanské iniciativy Správnû odpovûdûli na otázku: Jak 57% 32,3% 34,8% 40% získávají své posty ãlenové Evropského parlamentu ve va í zemi 4

5 II Ostatní indikátory 2.1. AngaÏovanost v záleïitostech EU na národní úrovni. Jedním z ukazatelû, kter mûïe b t pouïit k porovnání NâS a SâS v otázkách EU na národní úrovni je: jak ãasto národní parlamenty pfiedkládají námitky Evropské komisi ohlednû kontroly subsidiarity. 4 Pro úãely této studie, byl porovnán poãet takov chto reportû zaslan ch v letech V sledky ukazují, Ïe parlamenty SâS byly relativnû více angaïované neï parlamenty NâS: pouze dva parlamenty NâS zaslaly pût ãi více námitek, pfiiãemï zde bylo deset SâS, které vyuïily takto ãasto kontrolní mechanismus subsidiarity. A samozfiejmû jsou zde státy v obou kategoriích, které jen zfiídka zasílají námitky ohlednû subsidiarity. 2 nebo ménû reportû bylo prezentováno ze 3 SâS a 7 NâS. Dal ím ukazatelem je, zda postoje formulované na národní úrovni v NâS jsou stejnû kvalitnû zpracovány jako postoje pfiipravené v SâS. Pro tento ukazatel nejsou data je tû k dispozici, takïe by to mûlo b t zkoumáno dále v hloubkové studii. Z odpovûdí získan ch bûhem rozhovorû v Bruselu vypl vá, Ïe NâS trpí z malé a ménû vzdûlané pracovní síly, která je tû není zku ená v pfiípravû kvalitních námitek (jaké jsou schopné pfiipravit napfiíklad francouzská ãi britská státní správa). Pfietrvává nedostatek podloïené argumentace z NâS. 4 Zdroj dat: Report Evropské komise: Vztahy mezi Evropskou komisí a národními parlamenty v roce 2010,2011,2012. Brusel,

6 2.2 AngaÏovanost na úrovni EU Nûkteré problémy s utváfiením politiky EU jsou jak charakteristické pro reprezentanty NâS, tak pro reprezentanty SâS. Bûhem rozhovorû byly zmínûny tfii takovéto faktory: 1) ÚroveÀ znalostí anglického jazyka (v prûmûru NâS jsou vnímány jako o nûco lep í neï SâS); 2) Problémy spolupracovat dohromady jako t m (takov to problém je moïné identifikovat jak v NâS tak SâS); 3) VlaÏné pfiispívání kvûli nedostateãn m finanãním pobídkám (více charakteristické pro SâS) nebo z jin ch dûvodû (napfiíklad sezení v Bruselu po nûkolik desetiletí a trpût syndromem,, vyhofiení coï je spí e charakteristické pro SâS). Vesmûs v sledky rozhovorû ukazují, Ïe NâS jsou povaïovány v prûmûru za více aktivní, entuziastické a s pozitivnûj í perspektivou toto bylo zmínûno pfiedev ím v kontextu s Evropsk m parlamentem a EHSV. Podle rozhovorû, to vypadá, Ïe NâS mají dostateãnou kapacitu k pfiispívání v bûïném rozhodovacím procesu EU. Mnoho dobr ch zpravodajû v Evropském parlamentu a EHSV pochází z NâS Hlasovaní, utváfiení koalice KvÛli specifikûm institucionální struktury EU je tûïké získat relevantní data k porovnání angaïovanosti v NâS a SâS. Legislativní iniciativa je v rukou Evropské komise, která je zavázána reprezentovat zájmy EU jako celku, spí neï jednotliv ch státû. Hlasovaní v Evropském parlamentu mûïe b t zfiídka analyzováno v kategoriích ãlensk ch státû (spí e podle transevropsk ch politick ch skupin). TakÏe jedin m ukazatelem, kter je k dispozici, je: jak ãasto rûzné ãlenské státy volí v men inû v Radû ministrû. JestliÏe porovnáme tato data 5 (z ), zaznamenáme, Ïe je zde rozdíl mezi NâS a SâS: byl zde medián 6-ti men inov ch hlasû NâS a 10- ti z SâS. TakÏe NâS se zdají b t více orientovány na konsensus neï SâS, alespoà co se Rady ministrû t ãe. DÛvody pro tento rozdíl jsou v souladu s tím co bylo zji tûno bûhem rozhovorû s pfiedstaviteli EU: NâS se zdají b t více flexibilní v Radû ministrû (vãetnû COREPERu, tj. V bor stál ch zástupcû), zatímco v Evropském parlamentu je tomu naopak. 6 5 Údaje z 399 specifick ch odevzdan ch hlasû v tomto období jsou agregovány na webov ch stránkách: Nûkteré z osob, se kter mi byl pofiízen rozhovor pro tuto studii uvedli, Ïe v Evropském parlamentu se NâS více strachují o národní zájmy, jejich kampanû jsou zaloïeny na jejich národních problémech, které nemohou b t vyfie eny Evropsk m parlamentem, a tak pl tvají ãasem na otázkách, které nejsou produktivnû fie eny v EP. 6

7 Reprezentace v Bruselu Podle toho, co vypl vá z rozhovorû veden ch v Bruselu, je poãet pracovníkû témûfi rovnocenn pro v echny ãlenské státy (okolo ). âlenové Evropského parlamentu voleni z NâS jsou nyní pod-reprezentováni v kfieslech pfiedsedû v borû Evropského parlamentu. Ze 23 stál ch v borû je jen jeden pfiedseda z NâS. 7 7 Údaje o Evropském parlamentu (sloïení v borû, politick ch stran ), zdroj: webová stránka Evropského parlamentu 7

8 Mezi místopfiedsedy v borû je situace opaãná: NâS jsou pfie reprezentovány relativnû k poãtu obyvatel, které pfiedstavují. Reprezentanti v Evropském parlamentu, ktefií byli zvoleni z NâS, mají zastoupení v o nûco ménû neï tfietinû ze v ech místopfiedsedû doãasn ch v borû, i kdyï reprezentují pouze o nûco více neï pûtinu populace EU. Toto je také nûco, co bylo zmínûno bûhem rozhovorû v Bruselu systém kvót uïívan v nûkter ch institucích EU preferuje malé ãlenské státy (a NâS jsou pfieváïnû mal mi státy), takïe mohou získat relativnû více reprezentace a více ãasu pro diskusi. V souãasné dobû je 7 politick ch stran v Evropském parlamentu. V echny jsou vedeny lidmi, ktefií byli zvoleni v SâS. Je tû není jasné proã je jen jeden MEP z NâS mezi pfiedsedy parlamentního v boru a proã nejsou Ïádní pfiedsedové politick ch stran v parlamentu z NâS. Podle rozhovorû s nûkolika lidmi, které byly pofiízeny pro úãely této studie, je to kvûli tomu, Ïe,,Evropu je moïno navigovat lépe, ãím déle jste u kormidla, takïe SâS mají pfiirozenou v hodu v jejich del ím pûsobení v institucích a v kontaktech. Co se t ká administrativních kanceláfií v Evropské komisi: je otázkou zda potenciální zamûstnanci pocházející z NâS mají disproporcionálnû men í anci získat zde zamûstnání. Podle dat ohlednû administrativních pracovníkû v Evropské komisi 8 (vyjma asistentû) ukazují, Ïe zde naopak NâS témûfi v echny jsou mal mi státy - mají v hody. Z top 10 zemí, které mají nejvíce sv ch pfiíslu níkû zamûstnan ch v Evropské komisi (na hlavu, ne v absolutních ãíslech), est z nich jsou nové ãlenské státy. To souhlasí i s rozhovory, které byly vedeny v Bruselu: v pfiípadû ucházení se o administrativní 8 Evropská komise, Statistick bulletin. Národnost & ÚroveÀ. 01/10/

9 místa mají pfiedstavitelé NâS stejné moïnosti jako reprezentanti, ze kteréhokoli jiného státu - kromû tûch pfiípadû, kdy tyto posty mají siln politick vliv a jsou pfiedmûtem politického vyjednávání (v tûchto pfiípadech mají vût í státy v hody). Dvû osoby, se kter mi byly vedeny rozhovory pro úãely této studie, vyzvaly k prûzkumu rûznorodosti národností pfiedstavitelû na vrcholu generálních fieditelství Evropské komise do vût í hloubky. âlensk stát Poãet obyvatel (Eurostat 2013) Administrativní pracovníci Komise (vãetnû G ) Poãet obyvatel na jednoho administrativního pracovníka v Komisi Malta Belgie Estonsko Lucembursko Slovinsko Kypr Loty sko Litva Finsko Irsko Bulharsko ecko Dánsko Maìarsko Slovensko védsko Rakousko âeská republika Portugalsko Nizozemí Rumunsko panûlsko Itálie Francie Polsko Nûmecko Velká Británie Transparency register data 9 ukazuje jasnû, Ïe SâS jsou lépe reprezentovány v soukrom ch lobbistick ch snahách neï NâS, jak v absolutních ãíslech, tak v poãtu organizací na hlavu. Nûkolik osob, se kter mi byly vedeny rozhovory pro úãely této studie, vysvûtlovaly tento rozdíl jako objektivní míru toho, kde dochází k nejvût í ekonomické aktivitû v EU a kde jsou,,nezadatelné zájmy : 9 Transparency register

10 pfieváïnû v SâS. Jeden z parlamentních poradcû se je tû nesetkal s lobbistou z NâS. Tento faktor by mûl b t dále prozkoumán v komparativní studii. âlensk stát Poãet obyvatel (Eurostat 2013) Poãet organizací registrovan ch v Transparency Register (se sídlem v pfiíslu ném ãlenském státu) 1 lobbistická organizace v Bruselu na poãet obyvatel Belgie Lucembursko Malta Nizozemí Dánsko Finsko Irsko Kypr Rakousko védsko Velká Británie Francie Nûmecko Itálie panûlsko Maìarsko Loty sko Portugalsko Slovinsko Bulharsko âeská republika ecko Estonsko Litva Rumunsko Slovensko Polsko

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Změny v České republice po sametové revoluci

Změny v České republice po sametové revoluci Změny v České republice po sametové revoluci ANEB: CO MOŽNÁ (NE)VÍTE O ČESKU Kvíz Co (ne)víte o esku? 1. Jakou spot ebu piva na hlavu má R a kolikáté je na sv t? 2. Kolikátým premiérem po samet.rev. je

Více

âeské vzdûlání a Evropa

âeské vzdûlání a Evropa âeské vzdûlání a Evropa Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû v âeské republice pfii vstupu do Evropské unie Program Phare, projekt ã. CZ 9405-01-03-01 SDRUÎENÍ PRO VZDùLÁVACÍ POLITIKU PRAHA 1999 ZÁKLADNÍ

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_353 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více